Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.** Hammerfest kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2011 Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 ORGANISASJON... 6 VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 7 ØKONOMI...11 MEDARBEIDERE...31 BRUKERE OG TJENESTER...37 SAMFUNN...39 SENTRALADMINISTRASJON...42 NAV...52 BARN OG UNGE...57 HELSE OG OMSORG...88 KULTUR OG SAMFUNN HAMMERFEST EIENDOM KF HAMMERFEST PARKERING KF HAMMERFEST HAVN KF

4 4 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2011 Antall politiske møter og saker Kommunestyret Antall møter Antall saker Formannskapet Antall møter Antall saker KOU Antall møter Antall saker MU Antall møter Antall saker

5 RÅDMANNENS KOMMENTARER 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER Hammerfestsamfunnet utvikler seg svært positivt på mange områder. Det er stor aktivitet på petroleumsområdet som gir ringvirkninger for Hammerfest. Folketallet økte med 22 personer i 2011, tilsvarende 0,2 %. Det var ved årsskiftet 9934 innbyggere i Hammerfest. Folketallet per var på 9912 personer. Befolkningsøkningen i 2010 var på 188 personer noe som tilsvarer 1,9 %. I 2009 økte folketallet med 2,4 %. Hammerfest ble i 2010 den nest største kommunen i Finnmark med hensyn til folketall. Sør-Varanger hadde 9860 innbyggere per Dersom kommunen skal holde tritt med denne positive utviklinga og for å kunne utvikle enda bedre tjenester på alle områdene, er det to områder som er sentrale; økonomi og medarbeidere. Økonomisk har kommunen fortsatt en utfordring. I 2009 viste regnskapet et underskudd på ca 12,5 millioner kroner på grunn av svikt i skatteinntektene og overforbruk på drift. I løpet av 2010 og 2011 ble det gjennomført og vedtatt mange innsparingstiltak som resulterte i netto driftsreduksjoner på til sammen 60 millioner kr. Regnskapet viste 0 som resultat for 2010 og for Det er mange positive trekk i den økonomiske situasjonen, men situasjonen er ikke tilfredsstillende. Konsernet Hammerfest kommune har høy gjeldsgrad. En viktig indikator for hvordan kommunen utvikler seg økonomisk er utviklingen av netto driftsresultat. Figuren under viser utviklingen av regnskapets brutto og netto driftsresultat i perioden Brutto og netto driftsresultat har utviklet seg positivt fra 2009 til 2011, men er ikke på et tilfredsstillende nivå. For å gi et riktigere bilde av resultatet, må tallene korrigeres og det vises til kapittelet økonomi. Regnskapets netto driftsresultat burde ha vært på minimum 25 millioner kroner Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Sentralt for kommunen er å ha nok kvalifiserte medarbeidere. Figuren under gir et bilde av situasjonen og viser forbruk overtid og forbruk kjøp av tjenester (vikarer) i perioden Utviklingen var svært negativ til og med Rekruttere og beholde arbeidstakere er et sentralt arbeidsområde i kommunen overtid kjøp av tjenester Sykefraværet gikk opp fra 2010 til 2011 med 0,5 prosentpoeng. Utviklingen de siste årene: 2007: 11,2 %, 2008: 10,6 %, 2009: 9,7 %, 2010: 9,5 % og 2011: 10 %. Grunnlaget for å endre utviklingen er lagt. Det er blant annet utviklet et avvikssystem. Konsernet Hammerfest kommune består blant annet av tre kommunale foretak; havn, eiendom og parkering. Hammerfest Eiendom KF har ansvaret for kommunens bygg. Driftsmessig og økonomisk er det av stor betydning at dette selskapet har fokus på rutiner. Leif Vidar Olsen, rådmann

6 6 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE ORGANISASJON

7 VISJON, MÅL OG STRATEGIER 7 VISJON, MÅL OG STRATEGIER Kommunestyret vedtok 23 mai 2006 ny kommuneplan for Hammerfest , samfunnsdelen. Planen finnes på kommunens hjemmeside: Her gjengis noen hovedpunkter: VISJON:

8 8 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE VERDIER:

9 VISJON, MÅL OG STRATEGIER 9 HOVEDMÅL:

10 10 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE PERSPEKTIVER OG STRATEGIER:

11 ØKONOMI 11 ØKONOMI Hammerfest kommune hadde også i 2011 et lite tilfredsstillende driftsresultat. Netto driftsresultat ble negativt, og kommunen har brukt av disposisjonsfondet for å dekke underskuddet. Vi har ikke klart å overføre mer enn den lovpålagte andelen av momskompensasjon investering til investeringsregnskapet. Kommunens fond er de siste årene redusert med over 66 mill, noe som også har bidratt til at kommunens handlefrihet og renteinntekter er vesentlig redusert. Selv om Hammerfest er i sterk vekst vil ikke inntektsøkningen de neste årene være nok til at vi får en tilfredsstillende utvikling, og vi er derfor helt avhengig av at vi reduserer driftsnivået og dermed kostnadene i de neste årene. Driftsreduksjoner må skje på alle områder og alle politiske og administrative beslutninger fremover må ta hensyn til kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Investeringer og driftstiltak som ikke er helt nødvendig for å sikre en fortsatt vekst i Hammerfest må revurderes, og eventuelt utsettes. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse. KOSTRA analysene i de enkelte sektorene viser en sammenligning med kostragruppe 12, Finnmark og Sør-Varanger kommune. Oversikten refererer til merforbruk. Dette tallet viser ikke et regnskapsmessig merforbruk, men hvor mye vi totalt bruker mer enn snittet for kostragruppe 12 på de enkelte områdene.,

12 12 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE RESULTATREGNSKAP Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Resultatregnskapet viser utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter, samt interne finanstransaksjoner. Revidert budsjett 2011 er inkludert politiske og administrative revideringer som er gjort gjennom hele året.

13 ØKONOMI 13 Kostnadene inkludert finanskostnader og korrigert for avskrivinger er om lag 19 mill kr høyere enn i Tilsvarer en kostnadsvekst på 2,29 %. Inntektene inkludert finansinntektene og korrigert for momskompensasjon investering steg med 41,6 mill. Tilsvarer en inntektsvekst på 4,95 %. Dette viser at kommunene har fått kontroll med kostnadsveksten men at de tiltak som ble satt i verk i 2010 ikke er tilstrekkelig til at kommunen får en tilstrekkelig økonomisk handlefrihet. SAMMENDRAG SEKTORENE Sammendrag sektorene R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt * Tall i hele tusen Kommentarer til tallene finnes under den enkelte sektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon MVA kompensasjon investering MVA kompensasjon drift Sum MVA-kompensasjon * Tall i hele tusen SKATT OG RAMMETILSKUDD Skatt og rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Inntektsutjevning fratrukket * Tall i hele tusen Skatt i % av landsgjennomsnittet Skatteinngang i % av landssnitt 120,9 % 139,3 % 127,9 % 106,7 % 98,2 % 98,2 % Skatt på inntekt og formue er 21,9 mill lavere enn budsjettert i 2011, mens rammetilskuddet er 15,9 mill høyere enn budsjettert. Samlet sett hadde vi her et budsjettavvik på 6 mill kroner. Den store økningen i skatt og rammetilskudd i 2011 skyldes at barnehagetilskuddet er innlemmet i rammetilskuddet fra og med Skatteinngangen i % av landsgjennomsnittet er på samme nivå som i 2010.

14 14 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE BALANSEREGNSKAP Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler Herav: * Faste eiendommer og anlegg * Utstyr, maskiner og transportmidler * Utlån * Aksjer og andeler * Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: * Kortsiktige fordringer * Premieavvik * Aksjer og andeler * Sertifikater * Obligasjoner * Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: * Disposisjonsfond * Bundne driftsfond * Ubundne investeringsfond * Bundne investeringsfond * Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift * Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest * Regnskapsmessig mindreforbruk * Regnskapsmessig merforbruk * Udisponert i inv.regnskap * Udekket i inv.regnskap * Likviditetsreserve * Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: * Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån * Sertifikatlån * Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: * Kassekredittlån * Annen kortsiktig gjeld * Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD Balanseregnskap med noter skal gi en mest mulig korrekt uttrykk for verdiene av eiendelene.

15 ØKONOMI 15 FAST EIENDOM OG ANLEGG Fast eiendom og anlegg Saldo pr. 1/ Nye bygninger/eiendommer/anlegg Oppskrivninger Nedskrivninger Salg Overført Hammerfest eiendom KF Avskrivninger Saldo pr. 31/ * Alle tall i hele tusen INVENTAR/UTSTYR/MASKINER Inventar/utstyr/maskiner Saldo pr. 1/ Nytt inventar/utstyr/maskoner Salg av utstyr og maskiner Avskrivninger Saldo 31/ * Alle tall i hele tusen LANGSIKTIGE UTLÅN Langsiktige utlån Saldo pr. 1/ Nye utlån Mottatte avdrag Avskrivinger -599 Utlån pr.31/ Lånetyper Formidlingslån Husbanken Startlån Boligfondet Utlån Statens vegvesen Utlån Hammerfest turist Utlån Hammerfest energi varme Sosiallån Saldo pr. 31/ * Alle tall i hele tusen Kommunen tok opp 60 mill i startlån i 2011 for videreutlån til etablering i boligmarkedet. AKSJER OG ANDELER Aksjer og andeler Saldo pr. 1/ Kjøp av aksjer og andeler Oppskriving av aksjer og andeler Salg av aksjer og andeler -537 Nedskriving av aksjer og andeler Saldo 31/ * Alle tall i hele tusen Kjøp av aksjer kr ,00 gjelder egenkapitalinnskudd i KLP.

16 16 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE KORTSIKTIGE FORDRINGER Kortsiktige fordringer Staten Skatteoppgjør Fylker og andre kommuner Kommunal forretningsdrift Interimskonto Private Saldo 31/ * Alle tall i hele tusen KASSE OG BANK Kasse og bank Kasse Bank Skattetrekkskonto Saldo 31/ * Alle tall i hele tusen Saldo på kommunens bankkonti steg i 2011, men dette skyldes at vi ikke har investert så mye som vi skulle i 2011 (Lån tatt opp). Likviditeten skulle vært 38 mill høyere pr.1/ (38 mill i eiendomsskatt fra Statoil ble ikke innbetalt før i januar 2011, slik at saldo bankinnskudd skulle ha vært kr.38 mill høyere i 2010). FOND Fond Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskap påvirker AK Udekket underskudd Saldo 31/ * Alle tall i hele tusen Likviditetsreserven ble avviklet i 2008 ved å skille ut prinsippendringene i regnskapet på egne kontoer, endring regnskap som påvirker AK. Det ordinære disposisjonsfondet ble også i 2011 redusert. Restmidlene her er disponert med kr.15 mill som lån til statens vegvesen i 2012 og For å sikre egenkapital til blant annet nytt pleie og omsorgsenter og Baksalen skole er det behov for å øke disposisjonsfondet i 2012 og Det bør vurderes å lånefinansiere de 15 mill som skal lånes til Statens veivesen. Dette for ikke å tappe disposisjonsfondet ytterligere.

17 ØKONOMI 17 LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld Saldo pr. 1/ Nye utlån Avdrag Overført Hammerfest eiendom KF Utlån pr.31/ Lånegivere Kommunalbanken Kommunekreditt Husbanken Nordea KLP FFR NKS Saldo pr. 31/ * Alle tall i hele tusen Hammerfest kommune har tatt opp 60 mill kr i startlån i Husbanken i I tillegg er det tatt opp 120 mill kr i Kommunalbanken. ANNEN KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Staten Skattetrekk Kommunale foretak Andre kreditorer Intern gjeld inkl. feriepenger Saldo 31/ * Alle tall i hele tusen Kortsiktig gjeld har en flat utvikling fra 2010 til LIKVIDITET Likviditet Mest likvide midler Kortsiktige fordringer Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Likviditetsgrad II 2,26 1,29 1,02 0,20 1,32 Anleggsmidler Eiendeler Anleggsmidler i % av eiendeler 88,26 % 89,33 % 91,81 % 89,88 % 86,41 % * Alle tall i hele tusen I 2011 utviklet tilsynelatende likviditeten seg positivt, men dette skyldes at vi ikke klarte å gjennomføre de investeringene som var planlagt i Disse midlene vil bli overført til 2012, og benyttet da.

18 18 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE INVESTERINGER Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Samlet investering var i 2011 på kr.63,8 mill. I tillegg innbefatter investeringsregnskapet også startlånsordningen, kjøp/salg av aksjer og andeler. Kjøp av aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd i KLP. I 2011 ble det kun overført kr av mva kompensasjonen fra drift til investering (Lovens minimumskrav på 40 %).

19 ØKONOMI 19 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE IT-avdelingen R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Overskridelsene skyldes manglende budsjettering av digitalisering av teknisk arkiv. Dette er tatt med i budsjett 2012, og budsjett 2012 vil bli redusert tilsvarende overforbruk i Plan og utvikling R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader (Kjøp av grunn) MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av fond Bruk av lån Kjøp av grunn i Lotre Reindalen skole ballplass R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Diverse restarbeid 3230 Legetjenesten R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Allmed legesenter AS avsluttet den private driften av legesenteret 1. februar Hammerfest kommune overtok driftsansvaret for Allmed legesenter fra denne dato og ble en del av Hammerfest kommunes organisasjon på lik linje med Bryggen og Skarven legesentre. Hammerfest kommune overtok etter forhandlinger inventar og utstyr ved senteret mot en kompensasjon på kr Hammerfest arena R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Noen små kostnader i forbindelse med prosjekteringen.

20 20 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 4562 Digitalkino AKS R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Idrett R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Salg av kjøretøy Kommunale veier R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Kjøp av kjøretøy 5234 Gang og sykkelvei R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Benyttet beløp er i forbindelse med nytt fortau og gatebelysning langs Storvannsveien. arbeidene ferdigstilles høst Overskytende midler overføres til Opprustning sentrumsgater R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån I 2011 hadde vi et budsjett på 8,5 mill. kr til "gatedelen" av Sentrums-prosjektet. Forbruket pr var 2.3 mill. mindre enn budsjettert. Dette skyldtes hovedsaklig refusjon fra Statens vegvesen. Overskytende midler overføres til 2012.

21 ØKONOMI Veg og gatelys R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Etter flere års planlegging og arbeid med å få bygd nye fellesføringslinjer i Hellefjord og Båtsfjord er arbeidet endelig i gang. Hellefjord er lyssatt ved årsskiftet Båtsfjord blir bygd senvinter/vår Nytt gatelys anlegg med led lys og dynamikk styring er montert i Mellomgata. Overskytende midler overføres til Trafikksikkerhetstiltak R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Benyttet beløp er ihht. Ts. Plan. Fartsdempende tiltak er prioritert. Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler på kr er bevilget og overført HK. Avvik samt FFK s Ts midler må overføres 2012 da det er en del gjenstående arbeider som er bestilt og påbegynt i 2011, men som ikke kan utføres før våren/ sommeren Overskytende midler overføres til Storsvingen vest/infrastrukturtiltak R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Kostnaden skyldes en feilføring av lønn til 2 prosjektledere på Teknisk prosjekt og drift. Kostnaden skulle vært belastet prosjekt 5300 Overføringsledning VA(Storsvingen) på ansvar 5300 Hovedplan vann Vannverk R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån I 2011 va investeringsbudsjettet innenfor "Hovedplan vann" på nesten 15.7 mill. kr. Av dette blei det brukt ca. 3.1 mill. til Sentrumsprosjektet inkl. Skolebakken. Resten ble brukt i tilknytning til utskifting av gamle vannledninger. Overskytende midler overføres til I 2012 går vi i gang med bygging av overføringsledning fra høydebassenget i Rypefjord til Storsvingen (kostnadsberegnet til ca 8 mill.), samt utskifting av gamle vannledninger. I tillegg blir det utarbeidet et forprosjekt på ny inntaksledning fra Vestfjelldammen til vannbehandlingsanlegget i Baksalen. I den forbindelse vil det også være behov for å utarbeide et forprosjekt på nytt vannbehandlingsanlegg.. Samtidig er det også behov for å få utredet et høydebasseng i Prærien området som skal sikre ei god vannforsyning til Fuglenes og Prærien.

22 22 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 5310 Avløp R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån For 2011 var invest.budsjettet på ca mill. kr for "Hovedplan avløp". Forbruket innen Sentrumsprosjektet og Skolebakken var - ut fra regnskapet pr på vel 4.3 mill. kr. I 2011 er midlene brukt i tilknytning til sentrumsprosjektet, sykehuskulverten, samt utskifting av gamle avløpsledninger. Overskytende midler overføres til I 2012 vil størsteparten av budsjettet bli brukt i tilknytning til nytt avløpsanlegg i Forsøl. Revisjon av hovedplan avløp.er igangsatt og legges frem til politisk behandling i løpet av 1. halvår Hovedplan vei R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Det er i 2011 foretatt opprusting av kommunale veger på Sørøya med hovedvekt på vegen fra Hellefjord til Skarvfjordhamn. Det er også foretatt grusing av vegen til Vassbukta på Seiland. Videre er det utført opprusting i form av oppretting og asfaltering av til sammen ca 6,5 km veg i Hammerfest og Rypefjord. Asfaltprogrammet fortsetter i Avviket som fremkommer består i hovedsak av en ikkebudsjettert mva-kompensasjon Kjøretøy brannvesenet R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Kostnadene på branntankbilen ble noe høyere enn budsjettert som følge av at det oppsto behov for justering under byggeprosessen. Dette ble finansiert ved salg av et annet operativt kjøretøy Kommunale eiendommer R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader (Avsatt til fond) MVA-komp Netto kostnader Salg av tomter Bruk av egenkapital Bruk av lån Salg av kommunale eiendommer. Salgssummen er avsatt til fritt investeringsfond Sandbukt boligfelt R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Sandbukt boligfelt er nå ferdigstilt og klar til tildeling. Overskytende midler overføres til Disse skal brukes til drenering av noen ubebygde boligtomter i Forsøl som har vannproblemer. Når dette er gjort er også

23 ØKONOMI 23 disse klar til tildeling Mellomvannet boligfelt R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Det var bevilget i Disse midlene skulle gå til prosjektering av feltet. Her ble det kun benyttet ca I juni 2011 ble det bevilget kr til utbyggingen) Kostnadene som har løpt i 2011 er kun til arbeide med prosjektering, og ikke noe av utbyggingskostnadene er begynt å løpe. Disse kostnadene kommer ikke før nå i 2012, da opparbeidene starter Feltet ferdigstilles etter fremdriftsplanen august Industriarealer R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Disponibelt beløp er satt av til asfaltering og gatelys. Når behovet er kjent, vil Hammerfest Energi legge kabler i veigrunnen. Asfaltering utføres når dette er utført. Overskytende midler overføres til Industriområde Rypklubben R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Det har i 2011 pågått arbeide med regulering av industriområdet på Rypeklubben, og planutkastet er nå ferdigstilt. Budsjettet på kr ble overskredet med kr Sneskjermer/skredforebygging R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Det er i 2011 montert forbygninger mot stein- og snøskred over Fjellgata i Hammerfest. Utbyggingen er utført til noe lavere pris enn budsjettert og med 50% tilskudd fra Norges vassdrags og energi direktorat Nye sneskjermer R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån I 2011 er det bygd nye snøskjermer i område Tyvenlia, Rypefjord. Økonomisk er utbyggingen utført innenfor de budsjetterte økonomiske rammer.

24 24 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE 6753 Breidablikk kunstgresbane R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter Bruk av egenkapital Bruk av lån Statlige refusjoner 6780 Strandpromenaden R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter - Bruk av egenkapital Bruk av lån Det ble bevilget 1,2 til et første byggetrinn foran Strandgata 68 Værås bygget. Total lengde 80 m. Kontrakten ble lyst ut for bygging med ferdigstillelse i Fra forprosjekt for Findus promenaden og lysplanen for Hammerfest er det beskrevet hvordan belysninga av promenaden skulle være. Anbudene som kom inn var over 100 % dyrere enn prosjektert, så anskaffelsen ble avlyst i Forbruket på kr ,- er for de innkjøpte lysstolper og armaturer som er lagret for senere montasje når ny konkurranse blir utlyst. I tilknytning til bygging av ENI bygget er det behov for noe kommunale midler knyttet til Strandpromenaden foran ENI bygget. Overskytende midler overføres til Sjøgata/rådhusplassen gatebruksplan R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter - Bruk av egenkapital Bruk av lån Utarbeidelse av gatebruksplan for Sjøgata og Rådhusplassen startet opp i 2010 og ble ferdigstilt i Det var bevilget kr i 2010 og forbruket var på kr I 2011 har det påløpet en kostnad på kr Kjøp/salg av aksjer og andeler R:2011 B:2011 Avvik Brutto kostnader MVA-komp Netto kostnader Refusjon/inntekter - Bruk av egenkapital Bruk av lån Egenkapitalinnskudd KLP. Finansiert ved overførsel fra driftsregnskapet.

25 ØKONOMI 25 ØKONOMISKE ANALYSER KORRIGERT BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat gir et bilde av driften før finanskostnader. For å få frem et rett bilde for Hammerfest kommune har vi justert tallene for poster som ikke direkte påvirkes av driften. Avskrivninger MVA-kompensasjon investeringer Finansdel av husleie til Hammerfest eiendom KF Egenkapitalinnskudd investeringer Hammerfest eiendom KF For 2009 og 2010 har vi også korrigert for kr.12,5 mill som gjelder ekstraordinære kostnader ved vei til Melkøya. Videre har vi korrigert for eiendomsskatten, slik at tallene og grafen viser hvordan brutto driftsresultat ville blitt uten eiendomsskatt. Som vi ser ville Hammerfest kommune gått med et meget stort driftsmessig underskudd dersom vi ikke hadde hatt disse inntektene, selv uten finanskostnader. Korrigert brutto driftsresultat Brutto driftsresultat Avskrivninger MVA-komp investeringer Vei Melkøya Finansdel husleie HE EK-innskudd HE Korrigert brutto driftsresultat Eiendomsskatt Korrigert for eiendomsskatt * Alle tall i hele tusen Målet er at korrigert brutto driftsresultat skal være positivt. Utviklingen går i riktig retning men det er behov for en raskere forbedring enn det vi har klart i 2010 og 2011.

26 26 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE HANDLEFRIHET Handlefrihet er netto driftsresultat i prosent av frie inntekter. Vi korrigerer tallene for MVA-komp investering, samt ekstraordinære kostnader vei til Melkøya. Handlefrihet Netto driftsresultat MVA-komp investeringer EK-innskudd HE Vei Melkøya Korrigert netto driftsresultat Frie inntekter Handlefrihet i % 15,2 % 7,7 % 3,7 % -5,3 % -2,7 % -0,3 % * Alle tall i hele tusen Netto driftsresultat hadde en negativ utvikling frem til 2009, men denne utviklingen ble snudd i Staten anbefaler at kommunene bør ha en handlefrihet på 3-5 %. Hammerfest kommune har en svært høy gjeldsgrad, og er sårbar for rentesvigninger. Med dagens lave rentenivå bør derfor vår handlefrihet ligge over dette, og minimum være 6 %. Et resultat av et negativt netto driftsresultat er at vi ikke kan overføre 100 % av mva-kompensasjonen investeringer til investeringsregnskapet. I 2011 har vi overført 40 %, men fra 2012 er kravet 60 % (80 % fra 2013 og 100 % fra 2014).

27 ØKONOMI 27 DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond Saldo Mål 1-7 % av driftsinntekter Mål 2-10 % av driftsinntekter * Tall i hele tusen ( innkluderer fond riksvei korigert for underskudd 12,6 mill) Disposisjonsfondet bør utgjøre mellom 7 10 % av kommunens brutto driftsinntekter. I 2011 ville det tilsvare mellom 65 og 90 mill for å sikre et fremtidig tilfredsstillende handlingsrom. Dette viser klart behovet for å øke inntektene mer enn kostnadene de neste årene. Slik situasjonen er i dag har ikke kommunen nok reserver til uforutsette tung de neste årene.

28 28 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE FINANSANALYSE Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,12 % Kommunalbanken ,12 % Kommunalbanken ,12 % Kommunalbanken ,12 % KLP Kreditt AS ,94 % Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,78 % Husbanken ,70 % Husbanken ,50 % Husbanken ,78 % Husbanken ,78 % Husbanken ,78 % Husbanken ,78 % Husbanken ,78 % Husbanken ,78 % Husbanken ,38 % Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71 % Nordea ,09 % Sparebanken Nord Norge ,59 % Sparebanken Nord Norge ,76 % Totale rentebytteavtaler Totale lån Fastrentelån Andel fastrentelån 94,29 % Kommunens likvide midler er plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførsel av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF er vil vi samlet sett være innenfor grensene.

29 ØKONOMI 29 GJELD Total gjeld Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF Totalt Innbyggere 31/ Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er * Alle tall i hele tusen Gjeld pr. innbygger

30 30 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE GJELDSGRAD Gjeldsgrad Hammerfest 207,9 229,8 248,4 265,4 284,5 300,6 Kostragruppe ,6 179,6 186,7 185,5 192,9 200,4 Finnmark 190,2 197,9 203,8 217,2 226,5 225,8 Sør Varanger 190,3 177,5 191,2 202,5 240,4 250,0 Både gjeld pr. innbygger og gjeldsgraden steg i En del av gjeldsøkningen skyldes imidlertid opptak av 60 mill kroner i Startlån. Målet i de økonomiske handlingsregler er at gjelden på sikt skal ned på gjennomsnittet av kommuner i kostragruppe 12.

31 MEDARBEIDERE 31 MEDARBEIDERE STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER En av våre største utfordringer har vært rekruttering av enkelte typer av personell. Konkurransen om arbeidskraft er stor i en kommune som Hammerfest, og samtidig er arbeidsledigheten i kommunen svært lav. Vi har et arbeidsmarket som er preget av større konkurranse om arbeidskraften. Arbeidet med tilsettings- og rekrutteringsprosesser er sentralisert til ett eget rekrutteringsteam knyttet til lønn og personalavdelinga. Dette for å sikre at prosessene omkring rekruttering og tilsetting foregår i tråd med gjeldende retningslinjer, og for å sikre helhetlig og effektiv likebehandling i dette arbeidet. Vi har blitt med i et interkommunalt prosjekt Kom og bli i regi av Fylkesmannen og KS, hvor målsettingen er å utvikle en overordnet arbeidsgiverstrategi innen rekruttering og stabilisering Vi har i underkant av 40 vakante stillinger i Helse og pleie. Bruk av eksterne vikartjenester i 2011 var på ca. 20 millioner. For å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig at våre medarbeidere får muligheten til faglig utvikling. Vi har delt ut flere utdanningsstipender, og flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning. Som ett ledd i arbeidet med å bli en attraktiv arbeidsgiver har det i 2010 vært startet en prosess for å redusere uønsket deltid, da i første omgang i sektor for helse og pleie. Dette arbeidet forsatte i Ulike alternative arbeidstidsordninger har erfaringsmessig vist seg å ha en positiv effekt som muliggjør større/hele stillinger. Målsetning for arbeidet med å redusere antall deltidsstillinger er også å bedre tjenestekvaliteten. Dette skjer ved at en sikrer kontinuitet på arbeidsplassene og tjenestemottaker får færre å forholde seg til. Dette vil også kunne bidra til: Bedre arbeidsmiljø Sikre rekruttering til sektoren Godt omdømme STRATEGI: FRISKE ARBEIDSPLASSER For å opprettholde et godt tjenestetilbud er vi avhengig av gode ledere, høy kompetanse blant ansatte og et redusert sykefravær Sykefraværet er i 2011 har gått opp med 0,5% i forhold til Det er fraværet over 41 dager som har økt mest. De virksomheter som har høyt sykefravær kan grupperes, det gjelder SFO enhetene, virksomheter i helse- og pleie og noen barnehager. Flere enheter jobber systematisk med IA oppfølgning og nærværsarbeid. Vi har opparbeidet et godt samarbeid både med egen kontaktperson med NAV lokalt, og med NAV arbeidslivssenter. Det er nedsatt en gruppe som har utarbeidet en handlingsplan for IA arbeidet.

32 32 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Sykefravær Sykefravær dager 1,6 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 4-16 dager 2,3 % 2,3 % 2,3 % 3,0 % 3,2 % 3,2 % dager 2,2 % 1,9 % 1,7 % 2,3 % 2,6 % 2,6 % >= 41 dager 5,0 % 5,6 % 5,1 % 2,9 % 2,1 % 2,5 % Totalt kvinner 12,4 % 12,4 % 12,3 % 11,4 % 11,0 % 11,5 % Totalt menn 8,3 % 8,6 % 6,9 % 6,1 % 5,9 % 6,3 % Totalt 11,1 % 11,2 % 10,6 % 9,7 % 9,5 % 10,0 % Hammerfest kommune har inngått en samarbeidsavtale med NAV arbeidslivssenter i Finnmark om et mer inkluderende arbeidsliv. Den nye IA - avtale løper frem til 31. desember En av forpliktelsene som følger med avtalen er at Hammerfest kommune har et systematisk forebyggende HMS - arbeid og at IA - arbeidet implementeres i HMS - arbeidet. Det er med bakgrunn i dette utarbeidet en lokal Handlingsplan for IA arbeid. Handlingsplanen har konkrete mål innenfor områdene: Sykefravær, personer med redusert funksjonsevne og avgangsalder. Det har også i 2011 vært satset på utstrakt kursvirksomhet og opplæring. Dette arbeidet har vært gjennomført både med internopplæring og i samarbeid med NAV og eksterne foredragsholdere. Kursene har vært spesielt rettet mot ledere med personalansvar, tillitsvalgte og personalavdelingens medarbeidere. HMS Kommunens kvalitets- og avvikssystem Quality Manager+ (QM+) kom på plass i november Opplæring til samtlige ansatte i kommunen er i en kontinuerlig prosess. Systemet har blitt brukt hovedsaklig til avviksregistrering og behandling, men i løpet av høsten 2011 har de fleste av kommunes prosedyrer/ rutiner/ dokumenter blitt implementert i QM+. I 2011 ble kommunens andre HMS - pris tildelt av AMU. 7 kandidater ble nominert til prisen som gikk til Alderspensjonatet/bokollektivet De ble ble kåret til vinner, spesielt for aktivt arbeid for trivsel/ forbedring av psykososialt arbeidsmiljø og innsats for å redusere sykefravær. En vandrepokal, ett diplom og et beløp av 500,-/ pr. ansatt for arbeidsmiljøtiltak var premien. Ansatte i Hammerfest kommune har deltatt i aksjonen sykle til jobben, og har premiert 3 av kandidatene som hadde gått eller syklet til og/ eller fra jobb i mer enn 150 km i løpet av 3 måneder i sommer HMS koordinator og hovedverneombud har sammen med Brann og Beredskap hatt fokus på vernerunder. MEDARBEIDERSAMTALER Alle ansatte i fast stilling skal ha medarbeidersamtaler. Vi har fortsatt ingen system som sikrer oversikt over at alle ansatte har fått tilbud om slike samtaler.

33 MEDARBEIDERE 33 SENIORTILTAK Det kan gis seniortillegg til ansatte fra 62 år-65 år. Tillegget utgjør 0,25 G hvert år fra 62 år-65 år. Det gis også mulighet for redusert stilling med opprettholdelse av lønn. Dette utgjør 20% redusert arbeidstid til fri disposisjon med 100% lønn for de som går i 100% stilling fra 62 år. Medarbeidere som går i deltidsstillinger får forholdsmessig reduksjon. Ordningen kan tas ut som daglig redusert arbeidstid, ekstra fridag eller lengre ferie. Disse to tiltakene kan ikke kombineres. Ordningen er under revisjon Vi hadde 27 ansatte som har seniortiltak, 14 som hadde redusert arbeidstid og 13 som hadde lønnstillegg i Vi kan se at tallet er svakt økende. GODE LEDERE Vi har hatt velkomstmøte for nye ledere i lønn og personalavdelingen. Dette for å fremme samarbeidet og være en støtte til lederen ute på virksomhetene. I tilleggså har det vært basisopplæringen for nye ledere to ganger i året innen relevante områder. Vi har et lederutviklingsprogram som har sentrale tema omkring ledelse. GODT ARBEIDSMILJØ SOM FREMMER GODE LØSNINGER Det har i 2011 vært gjennomført flere arbeidsmiljøkartlegginger, fortrinnsvis med bistand fra Frisk i Nord. Det er en kontinuerlig prosess å sikre at arbeidsmiljøet er godt i hele organisasjonen, og personalavdelingen var flere ganger i 2011 involvert i prosesser knyttet til konflikthåndteringer KOMPETANSEHEVENDE TILTAK Vi gjennomfører opplæring gjennom kompetanseforum Vest-Finnmark (KFVF) og Regionalt samarbeidskontor Vest- Finnmark (RSK). KFVF har i 2011 hatt fokus på hvilke nye utfordringer kommunene vil stå overfor de nærmeste årene, og hvilke kompetansebehov det utløser. Det er på bakgrunn av dette besluttet at det er ledelse som hovedfokusområde fremover. Det skal blant annet jobbes videre med et lederkandidatprogram og gjennom dette lederkandidatprogrammet skal fremtidige ledere detekteres innenfor egne rekker og skoleres til å bli gode ledere. Programmet skal gi kandidatene et bredt spekter av kunnskap og erfaring fra mange typer kommunal virksomhet. LIKESTILLINGSARBEIDET Hammerfest kommune har på bakgrunn av visjonen og verdier vedtatt: Kommunen hadde 912 årsverk med 72,04 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid. Kommunens toppledergruppe bestod av 4 menn og 4 kvinner eller 50 % menn og 50 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 12 menn og 19 kvinner som gir 39 % menn og 61 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Endringene i kjønnssammensetning i ledergruppene er mindre og har sammenheng med utskiftning av ansatte Årsverk totalt 876,40 917,00 912,00 %-andel kvinner 70,00 71,10 72,04 %-andel kvinnelønn 96,30 93,30 94,33 Antall ansatte totalt 1 131, , ,00 %-andel kvinner 72,10 72,90 73,80 %-andel kvinnelønn 87,10 85,90 86,16

34 34 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Fordeling årsverk Årsverk % Kvinner % Kv.lønn Ansatte % Kvinner % Kv.lønn Sentraladministrasjon 79,00 54,43 92,06 81,00 54,32 92,85 Barn og unge 424,00 80,19 85,77 472,00 81,78 86,31 Pleie og omsorg 292,00 82,53 97,31 365,00 83,01 93,94 Samfunn og utvikling 118,00 28,81 106,66 128,00 30,47 98,26 Kommunen 913,00 72,04 94, ,00 73,80 86,16 Kommunen ,00 71,10 93, ,00 72,90 85,90 Årsverksrammen er korrigert i forhold til utdanningsstillinger og arbeid med bistand. Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2011 har klar kvinnedominans i samtlige sektorer unntatt sektor samfunn og utvikling (som omfatter blant annet tidligere teknisk) som har en enda større mannsdominans, mens sentraladministrasjonen har en jevn kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 94,33 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Dette er litt lavere enn i 2009, men 1 prosentpoeng opp fra 2010 uten at vi har noen særskilt forklaring på dette. Imidlertid viser tabellen et større avvik (86,16 %) når det gjelder gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn, noe som bekrefter at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør i Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har som målsetting å redusere bruken av uønsket deltid. I 2010 har det vært gjennomført endringer i endringer i arbeidsplaner hvor det er sett på mulighet til utvidelse av deltidsstilling hvor det også sees på helgebelastning. Dette arbeidet har medført at flere deltidsansatte har fått tilbud om økte stillinger i løpet av året, men samtidig er det fortsatt slik at mange av våre deltidsansatte faktisk arbeider ønsket deltid. Dette gjelder i all hovedsak kvinner. Hammerfest kommune har likestilling som et av flere tema som det skal fokuseres på når det gjelder lønnsfastsettelse både ved tilsetting og ved lokale forhandlinger. Dette er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og det var et særskilt pro rata krav ved gjennomføring av lokale forhandlinger høsten For 2011 var det gjennomført lokale forhandlinger i hovedsak for gruppene med utelukkende lokal lønnsfastsettelse. Vi har satt opp tre tabeller som viser gjennomsnittslønn for menn og kvinner pr ansatt og pr årsverk, samt en prosentvis sammenligning av disse gjennomsnittene sortert på stillingsgruppene i Hovedtariffavtalen. I enkelte av gruppene er det relativt få ansatte som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ufaglærte kvinner Ufaglærte menn %-andel kvinner 82,52 100,38 84,04 98,71 79,86 98,00 Faglærte kvinner Faglærte menn %-andel kvinner 90,08 99,17 91,55 98,74 89,50 98,40 Høyskole kvinner Høyskole menn %-andel kvinner 92,03 100,19 100,56 101,26 93,42 99,81 Høysk til kvinner Høysk til menn %-andel kvinner Lærer kvinner Oversikten viser at det er svært liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. Etnisitet: I denne sammenhengen har Hammerfest kommune pr dato ikke mulighet til å framlegge statistikk på dette området. Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2011 har vi ansatte fra vel 20 ulike land fordelt på samtlige verdensdeler. Vi har utenlandske arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå.

35 MEDARBEIDERE 35 Overtid og avviksmeldinger QM+ Totalt for kommunen 1.t t Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 2,5 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Avvikssystemet QM+ ble tatt i bruk fra januar Det ble startet opplæring som i dag er en kontinuerlig prosess. Det ble registrert 1400 avvik i 2011, de fleste innen Helse og Omsorg. Som vi kan se av grafene så er det registrert lite avvik i begynnelsen av året, dette kan forklares med at ikke all hadde fått opplæring. Grafen gjør et hopp i mars som skyldes at mange vernerunder ble gått i denne måneden, i tillegg til april og mai. Vi ser fortsatt at de fleste avvikene blir rapportert fra Helse og Omsorg. Denne sektoren fikk tidlig opplæring. Her viser grafene avvikskategorier og vi ser at Fysisk arbeidsmiljø topper statistikken. En forklaring her kan være at all overtid som overskrider 25 timer pr. uke blir rapportert inn under denne kategorien.

36 36 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Her viser grafene antall avvik som er avdekket under ulike kontroller som branntilsyn, vernerunder, miljørettet helsevern, lekeplasskontroll og kontroll av overtid.

37 BRUKERE OG TJENESTER 37 BRUKERE OG TJENESTER KVALITET I ALLE LEDD Kvalitetsforbedring er viktig og Hammerfest kommune har som mål å forbedre både interne og eksterne tjenester. Da må brukerne av tjenestene kunne gi tilbakemeldinger. Brukerundersøkelser: Grunnskolen gjennomfører årlig Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet hvor elever får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel. Svarprosenten er opp mot 100%. De enkelte skolene arbeider med resultatene fra undersøkelsen i alle rådsorganer og bruker funnene til å sette inn nødvendige tiltak. Resultatene publiseres via Skoleporten og omtales i Kvalitetsmelding for grunnskolen i Hammerfest. Forebyggende tjenester har i 2011gjennomført en spørreundersøkelse blant brukerne av tverrfaglige samarbeidsteam (dvs. ansatte i skoler, barnehager og forebyggende tjenester) samt om PPT sin soneorganisering. KoRus Nord har på vegne av Rus- og psykiatritjenesten gjennomført en ungdomsundersøkelse blant og 10 klassinger i Hammerfest høsten Undersøkelsen vil gi et bilde av russituasjonen blant ungdom i Hammerfest; - både når det gjelder bruk og holdninger angående rus. Resultatene fra undersøkelsen er foreløpig ikke klar. Undersøkelsen skal gjentas om 3 år. Det eksisterer planer for brukerundersøkelsen i 2012, bl.a. innenfor virksomheten Idrett og kultur og Hammerfest Voksenopplæringssenter. HØY SELVBETJENINGSGRAD Innbyggere og brukere skal i størst mulig grad kunne forholde seg til de kommunale tjenestene også utenom vanlige åpningstider. En start på dette er å sikre at det skal være mulig å fylle ut søknader eller innhente nødvendig informasjon fra kommunen via hjemmesiden. Innbyggere og brukere forventer i stadig større grad at slike tjenester er tilgjengelige. Skjemaportalen og bruk av elektroniske søknadsskjema er en indikator på selvbetjeningsgraden i kommunen. ANTALL SKJEMAER I SKJEMAPORTALEN Skjemaportalen er en interaktiv nettportal som legger til rette for at innbyggerne kan søke om kommunale tjenester via internett. Antallet skjema i portalen har stabilisert seg på rundt 100 hvorav ca 50% er såkalte dialogskjema som kan leveres elektronisk. Fra november 2011 er kommunen gått over på en ny versjon av portalløsningen. Løsningen driftes av leverandør, og kommunen er sikret fortløpende oppdatering ved nye versjoner av søknadsskjemaene. En del av de egenproduserte skjemaene er dermed ikke lengre i bruk, mens en del nye skjema er blitt tilgjengelig for innbyggerne. Sektor Barn og unge vil ta i bruk Hypernet, som er en egen løsning for barnehagesøknad, innmelding av skolebegynnere og søknad om SFO-plass, fra BRUK AV E-SKJEMAER I SKJEMAPORTALEN Til sammen 915 skjema ble innsendt via skjemaportalen i Tilsvarende var det innsendt 1073 skjema i 2010 og 1149 skjema i Nedgangen i 2011 skyldes noe nedetid på portalen i forbindelse med overgangen til en ny versjon av skjemaportalen og en del feillenking på hjemmesiden etter omleggingen til ny hjemmesideløsning og layout. I tillegg ble fristen for å registrere skolebegynnere flyttet fra høsten 2011 til februar 2012 for å tilpasse registreringen til iverksetting av Hypernet, som er den nye portalløsningen for skole og barnehage. Vi ser også en markant nedgang i antallet elektroniske søknader om permisjon fra undervisning (minus 52 skjema jf 2010). Resultatene fra de siste tre årene vist at bruken av elektroniske skjema er relativt stabil, og at vi kan forvente et årlig forbruk på mellom skjema. Bruken av skjemaportalen viser at innbyggerne våre er motivert for å bruke elektroniske løsninger i samhandlingen med kommunen. Tidspunktene for innleveringer viser at vi har en døgnåpen kommune når det gjelder skjemainnlevering. Det er barnefamiliene som er den største brukergruppen av dialogskjemaene. Her kan vi tydelig følge bruken gjennom et barnehage- og grunnskoleforløp gjennom bruken av skjemaene for: Søknad om opptak i barnehage 148 mottatte skjema i 2011 (199 skjema i 2010)

38 38 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Innmelding nybegynner ved grunnskolen 30 mottatte skjema i 2011 (99 skjema i 2010) Innmelding i SFO 207 mottatte skjema i 2011 (183 skjema i 2010). Søknad om permisjon fra undervisning 178 mottatte skjema i 2011 (230 skjema i 2010) Søknad om inntak ved kulturskole 142 mottatte skjema i 2011 (131 skjema i 2010) KVALITET, BREDDE OG TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE TJENESTER På kommunens hjemmeside er de fleste kommunale tilbud og tjenester beskrevet. Siden benyttes både av innbyggere, foreningsliv og næringsliv som søker informasjon om tjenester og tilbud, og av personer som vurderer Hammerfest som turistmål eller som framtidig bosted/arbeidssted. En ny hjemmesideløsning, med en teknisk funksjonalitet som er i samsvar med dagens krav til offentlige hjemmesider, ble tatt i bruk fra februar 2010 og i september 2011 ble siden oppgradert med et nytt oppsett/layout og en ny organisering av innholdet. Samtidig ble det tatt i bruk løsninger for oversettelse av hjemmesiden til andre språk (engelsk, fransk, tysk og russisk) og endring av skriftstørrelse som tilrettelegging for svaksynte. Det ble også åpnet for at lag, foreninger og andre skal kunne legge ut arrangementer på hjemmesidens Hva skjer-kalender, og det er tatt i bruk en meldingsløsning for infrastrukturproblemer (gatelys, vegskilt, hull i vei, overvann osv) kalt Fiks gata mi. Det jobbes fortsatt med å få på plass en løsning for ansattesøk. Selv om kommunens hjemmeside nå har en god funksjonalitet, gjenstår det mye innsats for å få på plass de interne rutinene for bruk og vedlikehold. Hammerfest kommune oppnådde 4 av 6 stjerner i den nasjonale kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder som ble utført av Norge.no høsten 2011 (5 stjerner i 2010). Vi var da ett prosentpoeng unna 5 stjerner. Telefoni: Omleggingen til IP-telefoni pågår fortsatt, og de virksomhetene som gjenstår, dvs Fuglenes skole, Rypefjord barnehage og Reindalen barnehage, er planlagt overført i Servicekontoret - publikumsmottaket: Servicekontoret ditt første stopp i kommunen, er kommunens knutepunkt for alle typer publikumshenvendelser. Servicekontoret svarer på spørsmål og utfører tjenester på vegne av alle sektorer. Det er flest henvendelser på saksområdene til teknisk drift og byggsak/plan. Kontoret driver også mye veiledning som berører kommunens nettsider og skjemaportalen. Fra desember 2010 er servicekontoret lokalisert i rådhuset ved hovedinngangen. Flyttingen har avdekket stor sårbarhet i servicekontoret mht bemanning, og det gjenstår fortsatt en del innsats for å få lokalene til å fungere optimalt for virksomheten. Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning i servicekontoret: I løpet av 2011 har 63 husstander søkt og fått bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger (73 husstander i 2012 og 59 husstander i 2009). Ca 65% av sakene i 2011 er løst utenrettslig. I tillegg har 21 husstander fått generell økonomisk rådgivning, herunder bistand til å sette opp husholdningsbudsjett, fremme klager til skattemyndigheter i forbindelse med skjønnsligninger, råd til å styre økonomien, informasjon om finansieringsmuligheter i forbindelse med boligkjøp samt søkt rentefritak i forbindelse med studielån. En vesentlig årsak til at husstander får økonomiske problemer er lett tilgang på kreditter(kort); - i noen tilfeller i kombinasjon med inntektsnedgang som følge av arbeidsledighet eller overgang til AAP eller pensjonsordning. Høye boliglån / boutgifter er i liten årsak til at gjeldsproblemer oppstår. Boligkontoret i servicekontoret: Per desember termin 2011 hadde vi 206 søknader om bostøtte hvorav 195 ble innvilget (207 søknader per 12/2010 hvorav 190 ble innvilget). Dvs en økning på 2,6% i antallet bostøttemottakere i 2011 jf Det er i gitt tilsagn om ca i startlån i 2011 (ca i 2010). Det er behandlet totalt 151 startlånsøknader i 2011 (120 søknader i 2010), dvs en økning på 25%. Det ble gitt 15 avslag i 2011 (14 avslag i 2010). Sektorene: Mål og tiltak er behandlet under de respektive sektorene.

39 SAMFUNN 39 SAMFUNN BEFOLKNINGSUTVIKLING I 2011 hadde Hammerfest en befolkningsøkning på 22 personer. Pr hadde Hammerfest innbyggere. UTVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE år år år år år år år år år og eldre Totalt Menn Kvinner Som det fremgår av tabellen over var det i 2011 vært betydelig nedgang i aldersgruppen 0 år, og også nedgang gruppen år. Størst økning er det i aldersgruppen år med en vekst på 45.

40 40 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE NÆRINGSUTVIKLING Offentliggjøring av nye olje- og gassfunn samt økt lete- og produksjonsboring har medført økt interesse for Barentshavet, både fra oljeselskaper og leverandørindustri. Tildelingen i 21. konsesjonsrunde omfatter 12 utvinningstillatelser i Barentshavet. Olje- og energidepartementet har mottatt forslag fra 37 selskaper om blokker som selskapene ønsker å delta i 22. konsesjonsrunde. Av totalt 228 blokker eller deler av blokker som er nominert i 22. konsesjonsrunde er 181 blokker nominert i Barentshavet, det høyeste antall noensinne. I Barentshavet er det nå aktivitet i alle faser, og næringsavdelingen og andre utviklingsaktører har registrert økt pågang fra nasjonale og internasjonale leverandører som vurderer å etablere virksomhet i Hammerfest. Etterspørselen etter næringstomter for oppføring av kontor-, verksted- og lagerbygg har vært stor, både hos oss og Polarbase A/S. Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, og det er iverksatt planarbeid for utvikling av nye nærings- og industriarealer. Polarbase har i 2011 utvidet arealet og bygget nye utleiebygg og iverksatt bygging av nytt kaianlegg. Basen jobber med planer for ytterligere utvidelser av areal og kaianlegg. Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest en økning i antall fiskere fra 2010 til 2011, mens antallet fiskefartøyer er gått noe ned. Levert fangst til fiskemottak i Hammerfest har holdt seg noenlunde stabilt. Hammerfest Fryseterminal A/S har hatt en Betydelig økning med leveranser fra norske fartøy mens leveranse fra utenlandske fartøy har vært stabil. Investeringen i nybygg og produksjonsutstyr ved lakseslakteriet til Mainstream A/S har medført en dobling av kapasiteten ved anlegget ble preget av endringer i reiselivet. Thon Hotell ble totalrenovert, og ny fløy ble åpnet i september. Rica har også renovert en del rom. Turistua har skiftet eiere og Hammerfest Turistsenter ble lagt ned. Hammerfest hadde i cruiseanløp mot 15 i Isbjørnklubben er godt besøkt og det ble tegnet nye medlemmer mot i Med bakgrunn i strategisk næringsplan har næringsavdelingen i 2011 arbeidet med 4 større prosjekter: Norut har utarbeidet et konjunkturbarometer for Hammerfest med to fordypningstema; infrastrukturutfordringer sett fra næringslivet og petroleumsvirksomheten i Hammerfest. Ferdigstilt i Etter oppdrag fra oss har Sintef Nord laget en forstudie Utvikling av en gassbasert industriklynge i Hammerfest. Dette er en oppfølging av den nasjonale GeoNord-rapporten (industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser). Rapporten ferdigstilt i Næringsavdelingen har tatt initiativ til en forstudie i forbindelse med flyfrakt av fersk hvitfisk fra Banak til Europa. Dette er et samarbeid mellom Hammerfest kommune, Nordkapp kommune, Måsøy kommune og Porsanger kommune. Forventes ferdig våren Påstartet arbeid med utvikling av Rypefjord som fiskerihavn. Er i dialog med næringsaktører og Hammerfest Havn KF I tillegg deltar næringsavdelingen i prosjekt vedr. utviking av Hammerfestdagene. Vi er også representert i ressursgruppe for skole og næringsliv. I 2011 ble det avsatt og tildelt kr ,- i støtte til ulike kulturarrangement. Dette videreføres. Det ble i 2011 innvilget millioner kroner, fordelt på 20 tiltak/prosjekter, i tilskudd fra Hammerfest kommunes næringsfond. I tillegg ble det innvilget kr i tilskudd fra fiskerifondet, fordelt på 4 prosjekter, tre til kjøp av fiskefartøy og ett til kjøp av kvote. Kommunen har også gitt i tilskudd til hver av butikkene i Hønseby, Akkarfjord og Kårhamn for å tilrettelegge for videre virksomhet. Distriktspolitisk utvalg har i 2011 innvilget til sammen kr ,- til 7 tiltak på Seiland og Sørøya. BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING. Arbeidet med detaljprosjektering av Mellomvannet boligfelt ble ferdig våren 2011, og anbud for opparbeidelse ble sendt ut høsten Opparbeidelse av boligfeltet starter i mars 2012, og bygging vil kunne skje sommer/høst Det er inngått utbyggingsavtaler for og gitt rammetillatelse til utbygging av boliger på Storsvingen Vest, Rypefjord Marina og området nedenfor hesteskoblokka. I 2011 ble Sandbukta boligfelt i Forsøl ferdigstilt og annonsert ledig for tildeling, men det ble vist laber interesse for bygging her. Det samme gjelder for bygging i Bekkeli boligfelt. Dette selv og det for både Forsøl og Bekkeli ytes til tilskudd for bygging av boliger. AREALPLANLEGGING. Det har vært gjennomført flere store arealplanprosesser også i 2011, der kommunedelplan for omkjøringsvei i Hammerfest/Rypefjord var den største. Denne planen ble vedtatt av kommunestyret i juni I desember 2011 ble det i tillegg gjort et prinsippvedtak om medfinansiering/ bompengefinansiering av denne utbyggingen. Rullering av kommuneplanens arealdel ble i hovedsak gjort i 2010, men noe arbeid ble gjort i 2011 på grunn av innsigelse fra reindrifta når det gjelder å bruke Strømsnes-området til utbyggingsformål. Denne saken ligger

41 SAMFUNN 41 fortsatt til endelig behandling i Miljøverndepartementet over ett år etter at saken ble oversendt. Det ble i 2011 også vedtatt oppstart av arbeidet med delplan for Hammerfest og Rypefjord, et omfattende arbeid for avklaring av all arealbruk innenfor kommunens mest sentrale områder. Når det gjelder arealplanarbeidet for en ny flyplass på Grøtnes er det engasjert konsulent og arbeidet er igangsatt. Nødvendige avklaringer med Avinor og opp mot NTP-arbeidet arbeides det med fortløpende. Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvalsund og Hammerfest kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund kommune. Det er etablert et eget planstyre for flyplassplanen, bestående at politikere fra både Kvalsund og Hammerfest. Administrativt gjøres arbeidet av Hammerfest kommune. Av andre større arealplanarbeider kan nevnes arbeidet i forbindelse med elektrifisering av Goliat og samarbeid med Statnett i forbindelse med den planlagte 420 kv kraftlinja Balsfjord-Hammerfest. Av større reguleringsplaner som også ble arbeidet med i 2011 kan nevnes reguleringsplan for industriområde Rossmolla Meland, reguleringsplan for utvidelse av Polarbase, reguleringsplan for industriområde på Rypeklubben, gatebruksplan for Rådhusplassen og Sjøgata, samt en rekke mindre planer. MILJØ Det har vært arbeidet videre med prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å utarbeide tiltak i forhold til opprydding av forurensede sjøarealer i kommunen. I 2011 har arbeidet bestått i å avdekke kilder til forurensningen, spesielt til Storvannet. I den sammenheng gjennomføres det også en kartlegging av sjørøyebestanden i vannet. Det arbeides med kommunens Klima- og energiplan. Denne planen skal, i tillegg til ordinært innhold i slike planer som energisparing og utslippsreduserende tiltak, også inneholde klimatilpasning i forhold til framtidige klimasenarier. I den forbindelse har kommunen også deltatt i internasjonalt samarbeid i Coast Adapt-prosjektet (kystsamfunns tilpasning til endret klima). ANDRE UTVIKLINGSOPPGAVER Som en av tre kommuner i Finnmark er det for Hammerfest etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden , delvis i samarbeid med Kvalsund kommune. Det er 4 tiltak det arbeides med å få inn i NTP, og det er ny flyplass Grøtnes, utbedring av RV 94 Skaidi Hammerfest, omkjøringsvei i Rypefjord/Hammerfest og utdyping av leia til innersiden av Polarbase. Styringsgruppa/arbeidsgruppa vil bestå fram mot endelig vedtak i Stortinget våren På bakgrunn av et vedtak i et felles formannskapsmøte mellom Kvalsund og Hammerfest kommune i juni 2011, utarbeides det er drøftingsnotat vedrørende et tettere utviklingssamarbeid mellom de to kommunene. Resultatet av dette arbeidet forutsettes bakt inn i de respektive kommuners planstrategi. Etter endring i Plan- og bygningsloven er alle kommuner nå forpliktet til å utarbeide en planstrategi innen ett år etter konstituering av et nytt kommunestyre. Planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for kommunen i prioritering av planoppgaver. Det forutsettes endelig vedtak tidlig høst Det har i 2011 også vært arbeidet med en parkeringsstrategi for Hammerfest, der ulike grupper er blitt invitert med i arbeidet. Forventet sluttbehandling før sommeren

42 42 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Sentraladministrasjonen leverer stab- og støttetjenester til organisasjonen, ivaretar plan og utviklingssaker, sekretariatsfunksjoner for politiske organer og politisk ledelse, og publikumsservice. Sentraladministrasjonen består av service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen og plan og utviklingsavdelingen. Plan og utviklingsavdelingen ble flyttet fra sektor til sentraladministrasjonen i 2011 som følge av justeringer i organisasjonsstrukturen i kommunen. Bemanning Årsverk 79,10 81,60 73,10 70,00 Mål og måloppnåelse Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til en del publikumstjenester som er rettet både mot innbyggere, næringsliv og kommuneorganisasjonens egne virksomheter. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling og forvaltning, miljøsaker og næringsutvikling i kommunen. Sentraladministrasjonen har i 2011 også hatt en del arbeid knyttet til innflyttingen i det nyrenoverte rådhuset. De nye lokalene har blitt tatt i bruk og nye rutiner er blitt etablert. Dette har vært en krevende prosess da det også har vært utfordringer med hensyn til ferdigstillelse av bygget og gjenstående arbeid både innvendig og utvendig. På grunn av optimisme og generell positiv utvikling i Hammerfest, arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringsvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, parkeringsstrategi, ny 420 kv kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest, forberedelse til utbyggingstrinn 2 på Melkøya, reguleringsplan for Rypeklubben, reguleringsplan for Polarbase, samt en rekke andre planer. Disse oppgavene løses effektivt og uten nevneverdige problemer, tross mengde og kompleksitet. I og med at det i løpet av 2010 og også i 2011 ble avsatt noe mindre midler til næringsutvikling enn tidligere år, har ambisjonene innenfor næringsarbeidet måttet reduseres noe. Dette har medført at noen av de prosjekter som er angitt i Strategisk Næringsplan og handlingsdel til denne, ikke er gjennomført. Men i det alt vesentligste er planen fulgt. I 2011 har det vært kommunestyre- og fylkestingsvalg og dette har vært et sentralt fokus for sentraladministrasjonens ulike avdelinger. Hammerfest kommune har deltatt i to nasjonale utviklingsprosjekter i tilknytning til valget; elektronisk stemmegivning og forsøk med stemmerett for 16 åringer. Selve gjennomføringen av lokalvalget og konstituering av nytt kommunestyre og nye utvalg i etterkant er viktig arbeid som berører mange ansatte. Servicekontoret har levert en mengde gode interne støttetjenester og utført publikumsservice innenfor et bredt oppgavespekter i Sentralt arkiv har hatt en stor økning i nye saker og nye journalposter i arkivsystemet. Det er blant annet gitt tilsagn om kr i startlån og innvilget 195 søknader om bostøtte. I løpet av 2011 har 63 husstander søkt og fått bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger. Kommunen har i 2011 oppgradert og gått over på ny plattform for økonomi og lønnssystemet. Økonomiavdelingen, lønn- og personalavdelingen, og IT avdelingen har vært sentrale bidragsytere i dette arbeidet. Kommunen har også fått på plass en ny og moderne hjemmeside i Det har for øvrig vært fokuset på å optimalisere den daglige drift og levere gode fellestjenester.

43 SENTRALADMINISTRASJON 43 HMS Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 4-16 dager 1,5 % 2,0 % 2,3 % 1,7 % dager 1,6 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % >= 41 dager 1,2 % 0,8 % 1,0 % 0,6 % Totalt 5,8 % 5,4 % 6,2 % 4,6 % Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Det er i hovedsak stabile ansatte med relativt lite fravær har det vært en del utfordringer i forhold til det fysiske arbeidsmiljø på rådhuset og da i hovedsak knyttet til temperatur og ventilasjon. De nye anleggene i det nyrenoverte bygget har hatt en del innkjøringsproblemer. Det har vært fokus på arbeidsmiljøet og blant annet vært arrangert kurs i førstehjelp. Økonomi Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Sentraladministrasjon * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2010 R:2011 B:2011 Avvik FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISK LEDELSE SERVICE OG INTERN UTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN PLAN OG UTVIKLING Sentraladministrasjon * Alle tall i hele tusen

44 44 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Totalt sett har sentraladministrasjonen et mindreforbruk selv om to av virksomhetene ikke har klart å holde seg innenfor budsjettrammen innenfor sitt område. Hovedårsaken til avviket på lønn og sosiale utgifter skyldes et mindreforbruk på sentralt avsatte lønnsmidler samt vakanser i stillinger spesielt på plan og utviklingsavdelingen. Mindreforbruket på personalavdelingen skyldes ikke bruk av avsatte reserver til lønn og pensjon gjeldende hele kommunen. Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon har overforbruk som bla skyldes økte lisenser og serviceavtaler på IT avdelingen og dette gjenspeiler også IT avdelingens avvik isolert sett. Dette skyldes for lav budsjettering av lisensutgifter. Vi har fått høyere refusjoner fra andre enn budsjettert og dette skyldes at IT avdelingen blant annet har fått merinntekter fra driftsavtale med Kvalsund. Regnskapet for området folkevalgte styrings- og kontrollorgan som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet til møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. Men det er også et vesentlig mindreforbruk når det gjelder reiser, oppholdsutgifter og transportutgifter på dette området. Mindreforbruket på 5,2 mill på ansvar strategisk ledelse skyldes i hovedsak ikke bruk av avsatte midler til endring av finansiering av krisesenter samt midler til endringen ved ny brannordning. Dette gjenspeiles også i avviket når det gjelder kjøp av varer og tjenester utenom tjenesteproduksjon. Overtid og avviksmeldinger QM+ Sentraladministrasjon 1.t t Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,5 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til avvikling av kommunestyre- og fylkestingsvalg og innflytting i nytt rådhus. Avviksmeldingene skyldes i hovedsak byggetekniske forhold og forhold knyttet til fysisk arbeidsmiljø avdekket under vernerunde på rådhuset.

45 SENTRALADMINISTRASJON 45 KOSTRA Administrasjonskostnader pr. innbygger ? Hammerfest % Kostra gr % Finnmark % Sør-Varanger % Antall innbyggere Hammerfest Merforbruk (I hele tusen) Hammerfest kommune har høyere administrative kostnader enn sammenlignbare kommuner. I 2010 er kostnadene noe redusert, men det er behov for ytterligere reduksjon av kostnadene på dette område. Samlet vurdering/utfordringer fremover Utviklingen i Hammerfest har vært meget positiv i de siste årene, og alt tyder på at dette bare vil fortsette. Hammerfestsamfunnet preges av optimisme og vekst. Plan- og utviklingsavdelingen arbeider med, og vil også framover arbeide med mange og meget store oppgaver. Det er utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til dette arbeidet. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en konstant utfordring, da vi er i sterk konkurranse med det øvrige arbeidsmarkedet i Hammerfest og landet for øvrig. Dette gjelder for sentraladministrasjonen, men også for hele kommuneorganisasjonen. Lønn og personalavdelingen har derfor et sterkt fokus på arbeidet med rekruttering og stabilisering. Økonomiavdelingen må større grad følge opp virksomhetene økonomisk og bistå virksomhetslederne slik at vi får bedre hånd om økonomistyringen totalt sett. Budsjettene for drift og investeringer innen IKT er på et godt nivå og avdelingen må fortsatt ha fokus på utviklingsarbeidet på området blant annet arbeides det med å få en ny og mer funksjonell intranettside. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg. Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.

46 46 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE SERVICE OG INTERN UTVIKLING Beskrivelse av virksomheten Service og intern utvikling er en støttefunksjon for administrativt og politisk ledelse og består av servicekontor, politisk sekretariat, kommuneadvokat, og HMS koordinator. Servicekontoret har ansvaret for den sentrale arkivtjenesten, post-/kopieringstjenesten, boligkontoret, den økonomiske rådgivningstjenesten, publikumsmottaket og utfører både interne støttetjenester og publikumsservice innenfor et bredt oppgavespekter. Mål og måloppnåelse Arbeidet dette året har i stor grad vært preget av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Både med hensyn til deltakelse i to nasjonale utviklingsprosjekter i tilknytning til valget, gjennomføringen av selve lokalvalget i Hammerfest og konstituering av nytt kommunestyre og nye utvalg i etterkant. Service og intern utvikling har i 2011 også hatt en del arbeid knyttet til innflyttingen i det nyrenoverte rådhuset. De nye lokalene har blitt tatt i bruk og nye rutiner er blitt etablert. Dette har vært en krevende prosess da det også har vært utfordringer med hensyn til ferdigstillelse av bygget og gjenstående arbeid både innvendig og utvendig. Bemanning Årsverk 20,80 21,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,6 % 1,7 % 1,9 % 1,4 % 4-16 dager 1,7 % 2,8 % 3,9 % 0,9 % dager 2,1 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,7 % 1,2 % 0,0 % Totalt 5,5 % 5,7 % 7,7 % 2,4 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Service og intern utvikling er en liten enhet og har i hovedsak stabile ansatte med relativt lite fravær. Det er et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen har det vært en del utfordringer i forhold til det fysiske arbeidsmiljø og da i hovedsak knyttet til temperatur og ventilasjon. De nye anleggene i bygget har hatt en del innkjøringsproblemer. Økonomi Service og intern utvikling har hatt et merforbruk på kr i Dette skyldes merkostnader i forbindelse med flyttingen til rådhuset, porto, leasing av bil til moppe-/postombringing. I tillegg er internt salg vedr kontorrekvisita fra post/kopieringstjenesten avviklet og dette har gitt en mindreinntekt i forhold til budsjett. Samlet vurdering/utfordringer fremover Service og intern utvikling må jobbe for å sikre gode interne støttetjenester og publikumsservice og dette krever en stabil og kompetent bemanning. Det blir viktig at vi klarer å prioritere riktig ressursbruk på riktige oppgaver fremover da de ansatte i perioder har stort arbeidspress. Det gjenstår fortsatt en del innsats for å få de nye lokalene til å fungere optimalt og bli endelig ferdigstilt. Virksomhetsleder: Elisabeth Paulsen

47 SENTRALADMINISTRASJON 47 ØKONOMIAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Økonomiavdelingen i Hammerfest kommune har foruten ansvar for regnskapet til kommunen også ansvar for regnskapet for Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og kirken. Regnskapsavdelingen har 5 årsverk. Skatteavdelingen har 5 årsverk og har ansvaret for kommunene Hammerfest og Kvalsund. Videre har vi en innkjøpsansvarlig, 2 rådgivere/konsulenter samt økonomisjef. Mål og måloppnåelse Avdelingens målsetning er i sterkere grad å bidra til å hjelpe virksomhetene og sektorene i sitt arbeid med budsjett og økonomioppfølging. Vi reduserte bemanningen i 2010, og har jobbet med å få redusert overtidsbruken i avdelingen. Overtiden er betydelig redusert i Bemanning Årsverk 14,00 15,00 14,00 14,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,1 % 1,9 % 1,7 % 2,2 % 0,9 % 4-16 dager 0,8 % 3,0 % 1,9 % 0,6 % 3,6 % dager 4,0 % 0,5 % 2,1 % 0,0 % 4,9 % >= 41 dager 0,8 % 0,8 % 1,3 % 0,8 % 2,0 % Totalt 4,1 % 6,3 % 7,0 % 3,7 % 11,3 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværet i økonomiavdelingen er økt kraftig i Dette skyldes en langtidssykemelding, og er noe som vil vedvare også utover Avdelingen har ikke tatt inn ekstra resurser for å avhjelpe situasjonen, men har omdisponert resursene internt. Økonomi Både kostnadene og inntektene er noe høyere enn budsjettert, men vi har samlet sett klart å holde budsjettet. Spesielt viser innfordringskostnadene en negativ utvikling. Samlet vurdering/utfordringer fremover Bemanningen i avdelingen har vært stabil i hele 2011, noe som gir oss en god mulighet til å bidra sterkere til å støtte virksomhetene ute i større grad fremover. Innføring av ehandel vil være en av våre største utfordringer de neste årene. Virksomhetsleder: Trond Rognlid

48 48 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE IT-AVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten IT-avdelingen har ansvaret for all IT-drift i Hammerfest kommune og Kvalsund kommune kommune. Videre leveres det tjenester til Loppa, Måsøy og Kvalsund kommune i form av at vi drifter økonomi og personalsystemene. Mål og måloppnåelse Bemanning Årsverk 6,00 6,00 6,00 7,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,2 % 2,2 % 0,0 % 2,2 % 4-16 dager 0,4 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % dager 4,2 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % >= 41 dager 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 7,8 % 3,7 % 0,0 % 3,7 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefravær har gått ned fra foregående år og generelt sett har avdelingen veldig lavt fravær. IT-avdelingen er i lokaler som deles med andre virksomheter (museet og den Norske kirke). Vi opplever det som litt vanskelig i forhold til å fordele ansvar på verneombud, brannvernansvarlig osv. Økonomi Avvik i regnskapet skyldes hovedsakelig for lav budsjettering av utgifter til lisenser samt at alle telefonutgifter nå går over budsjettet til IT-avdelingen. Samlet vurdering/utfordringer fremover Budsjettene for drift og investeringer innen IKT er på et godt nivå sammenlignet med andre kommuner. Når neste års driftsbudsjett økes så er det blant annet for å dekke de reelle lisenskostnadene en har. De siste årene har det blitt jobbet med å etablere interkommunale IKT-tjenester noe som riktig nok har blitt lagt på is inn til videre. Det er likevel viktig å nevne at Hammerfest kommune har etablert en god driftsmodell som gjør det mulig å overta driften for flere andre kommuner. Det er gjennomført i forhold til Kvalsund kommune. Det vil være riktig å vurdere skytjenester i større grad, det vil si tjenester levert av andre leverandører over internett. Et eksempel er lagringsløsninger for alle elevene i Hammerfest kommune. Videre kommer IT-avdelingen til å ha økt fokus på å utnytte systemene i større grad, mer automatisering samt utleie av fiber til bedrifter i kommunen. Virksomhetsleder: Bård Dyrseth

49 SENTRALADMINISTRASJON 49 PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Lønn og personalavdelingen fungerer som service, - rådgivnings og informasjonsmedarbeidere for myndigheter, ledelse og ansatte innenfor fagområdene lønn og fravær, personalrådgivning, rekruttering og bemanning. Bidrar også i forsøket med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011, samt i forsøk med stemmerett for 16-åringer ved høstens kommunestyrevalg. Mål og måloppnåelse Lønn- og personalavdelingen skal bidra til en mest mulig effektiv drift og tilby gode støttetjenester til øvrige virksomheter i organisasjonen. Avdelingen skal bistå og være rådgivere for kommunens ledere i alle spørsmål og problemstillinger tilknyttet deres personale. Ved å drive oppsøkende virksomhet og opplæring ønsker vi å øke kunnskapsnivået ute i virksomhetene, og dermed bidra til lik behandling av våre medarbeidere i hammerfest kommune. Avdelingen skal være med på å utarbeide overordnet rekrutterings og stabiliseringsstrategi, og ha fokus på bemanning. Bemanning Årsverk 7,70 7,70 11,00 10,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,1 % 1,4 % 1,0 % 1,2 % 0,3 % 4-16 dager 2,2 % 0,3 % 1,0 % 1,3 % 0,3 % dager 1,9 % 0,,9% 2,1 % 2,4 % 1,1 % >= 41 dager 5,3 % 5,0 % 1,0 % 1,2 % 0,4 % Totalt 9,5 % 7,6 % 5,1 % 6,1 % 2,1 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen. HMS Lønn- og personalavdelingen har lavt sykefravær i Vi fikk tildelt diplom for hederlig omtale i kampen om HMS prisen. Avdelingen jobber aktivt med nærværsarbeid. Vi har blant annet hatt kurs i førstehjelp, brannvernundervisning og brannøvelse. Økonomi Vi har et underforbruk på lønn. Dette kommer av at Personalsjefstillingen ikke ble besatt før i september. På 1450 er alle reserver som er avsatt til lønn/pensjon og her er ikke alle midlene brukt opp. Samlet vurdering/utfordringer fremover Vi vil fremstå som en avdeling med god faglig plattform for å kunne bistå lederne i rådgivning, fraværsregistrering og refusjoner. Vi ønsker å gjennomgå og revidere reglementer og rutiner innenfor dette fagområdet. Vi ønsker å bidra aktivt for å heve kompetansen og støtte lederne ute på virksomhetene. Vi ser at det er og vil bli store utfordringer i forhold til rekruttering og stabilisering. Innenfor dette området ønsker vi å være med på en strategisk og systematisk jobbing sammen med sektorene for å kunne møte fremtidens arbeidsmarket. Vi vil være med å fremme omdømmet til hammerfest kommune som arbeidsgiver ved å være med å bidra til gode etterrettelige arbeidsplasser. Vi er gang med mye spennende! Virksomhetsleder: Marit Halvorsen

50 50 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av næringsavdelingen, planavdelingen, byggesaksavdelingen, arealforvaltning, samferdsel og miljø. Mål og måloppnåelse På grunn av optimisme og generell positiv utvikling i Hammerfest, arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringssvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, parkeringsstrategi, ny 420 kv kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest, forberedelse til utbyggingstrinn 2 på Melkøya, reguleringsplan for Rypeklubben, reguleringsplan for Polarbase, samt en rekke andre planer. Disse oppgavene løses effektivt og uten nevneverdige problemer, tross mengde og kompleksitet. I og med at det i løpet av 2010 og også i 2011 ble avsatt noe mindre midler til næringsutvikling enn tidligere år, har ambisjonene innenfor næringsarbeidet måttet reduseres noe. Dette har medført at noen av de prosjekter som er angitt i Strategisk Næringsplan og handlingsdel til denne, ikke er gjennomført. Men i det alt vesentligste er planen fulgt. Etter en noe lav byggeaktivitet i 2010, der det syntes å herske en noe avventende holdning, har denne aktiviteten økt en god del i Det er all grunn til å tro at denne vil fortsette å øke, men er selvsagt noe avhengig av tilgang på byggeklare tomter. I løpet av 2011 ble de siste kommunalt eide næringstomtene tildelt til bedrifter. Med mindre noen blir fratatt tildelte tomter pga oversittelse av frister, vil det ikke være flere slike tomter å tildele før nye næringsarealer er opparbeidet. Når det gjelder boligtomter er det kun er fåtall tomter igjen i Hammerfest/Rypefjord. Det er fortsatt en del tomter i Bekkeli og Forsøl. Sandbukt boligfelt i Forsøl ble ferdigstilt og klar for tildeling i Det har også i 2011 vært arbeidet med prosjektet Ren havn, som omfatter planlegging for opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og i Storvannet, samt tiltak for forvaltning av fisk i Storvannet, da særlig sjørøye. Innenfor miljøarbeidet for øvrig arbeidet det med en rekke oppgaver, blant annet en Klima- og energiplan. Til dels betydelige rekrutteringsutfordringer og derav vakanser har medført at virksomheten totalt sett har hatt noe lavere produksjon enn ønskelig. Dette gjelder særlig innenfor byggesaksbehandling. Bemanning Årsverk 19,00 19,00 18,00 18,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,3 % 0,9 % 1,6 % 3,1 % 1,1 % 4-16 dager 0,8 % 2,7 % 3,3 % 6,5 % 2,5 % dager 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,5 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 1,0 % Totalt 2,5 % 3,6 % 6,1 % 9,6 % 5,1 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværsstatistikken viser et samlet sykefravær for virksomheten på 6,1%. Dette er noe høyere enn fjoråret. Det er vanskelig å peke på klare årsaker til dette, men det kan ha sammenheng med vakanser og rekrutteringsutfordringer. Virksomheten har et positivt arbeidsmiljø.

51 SENTRALADMINISTRASJON 51 Økonomi Driftsresultatet for 2011 viser et positivt avvik på kr ,-. På utgiftssiden er det besparelser på ca.1 million på grunn av vakante stillinger, både på næring, plan og byggesak. Det har også vært et mindre forbruk enn budsjettert i forbindelse planarbeidet for ny flyplass pga forsinkelser i framdriften, samt et merforbruk på vedlikehold av reingjerde. Når det gjelder inntektssiden, er det en merinntekt på festetomter og en tilsvarende mindreinntekt på kart- og delingsforretninger. Samlet vurdering/utfordringer fremover Plan- og utviklingsavdelingen arbeider med, og vil også framover arbeide med mange og meget store oppgaver. Utviklingen i Hammerfest har vært meget positiv i de senere årene, og alt tyder på at dette bare vil fortsette. I hvor stor grad Hammerfest kommune og også Hammerfestsamfunnet vil kunne møte de mange utfordringene og mulighetene denne utviklingen gir på kort og lang sikt, avhenger i stor grad av kapasitet og kompetanse på denne avdelingen. Virksomheten er preget av positivitet og ståpåvilje, men er sårbar pga at virksomhetens medarbeidere er attraktive for det private næringsliv. Det er mangel på kompetent arbeidskraft innenfor mange områder i næringslivet i Hammerfest, og dette gjør at det er en konstant utfordring når det gjelder å beholde medarbeidere og rekruttere nye. Virksomhetsleder: Odd Edvardsen

52 52 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE NAV Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten NAV Hammerfest har jobbet systematisk og kontinuerlig med organisering, arbeidsmiljø og rutineforbedringer, samt at det har vært lagt større fokus på brukeroppfølging. Dette har gitt resultater i form av bedre måltall, men det gjenstår ennå en del arbeidsoppgaver før total måloppnåelse. Sosialtjenesten har merket stor pågang på sosialhjelp til flyktninger som kommer til Norge via ordningen med familiegjenforening. Et av kriteriene for å få familiegjenforening er at de skal være i stand til å forsørge familien som kommer til Norge. Til tross for dette opplever sosialtjenesten en økning i bidrag til flyktninger/utlendinger med familiegjenforening. Arbeidet med Kvalifiseringsprogram har godt bra i hele år. Vi har til sammen avklart 21 brukere i løpet av Av disse er kun to tilbake på sosialhjelp. De resterende er gått over til jobb, annen type statlig ytelse, flytting, dødsfall etc.dette er tall vi er svært fornøyde med og viser at kvalifiseringsprogrammet fungerer. Bemanning Årsverk 7,50 Mål og måloppnåelse Har ikke benyttet stillinger utover budsjetterte i forhold til bemanning. Har hatt fokus på arbeidsmiljøet i hele HKI scorer viser en liten oppgang i forhold til 2010 HMS Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,8 % 2,5 % 2,0 % 4,0 % 4-16 dager 3,4 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % dager 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 4,6 % 1,6 % 2,2 % 0,0 % Totalt 13,0 % 5,5 % 5,8 % 4,8 % Vi har hatt lavt sykefravær i hele 2011, har kun hatt kortidsfravær. Vi har inngått samarbeid med arbeidslivssenteret for å øke nærværs arbeidet vårt med tanke på å få redusert kortidsfraværet.

53 NAV 53 Økonomi Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt * Alle tall i hele tusen Vi har redusert forbruket av bidrag til livsopphold med ca i Hovedårsaken til dette er riktig oppfølging av brukeren slik at de til enhver tid får den oppfølging de har rett på i henhold til nav-lovens 14a. Overtid NAV 1.t t Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,3 % Overtid utbetakt til medarbeider som gikk av med pensjon i løpet av 2011.

54 54 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE KOSTRA Netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innbygger ? Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall innbyggere Hammerfest Mindreforbruk (I hele tusen) Utgiftene er gått ned med 1 % i 2011, men vi ligger betydelig over Sør Varanger.. Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere ? Hammerfest 2,3 % 2,7 % 2,9 % 2,5 % 2,3 % 0 % Kostragruppe 12 2,5 % 2,7 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 8 % Finnmark 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,6 % 3,5 % 0 % Sør-Varanger 1,9 % 2,0 % 2,2 % 2,0 % 2,2 % 16 % Vi ligger her under Finnmark og nærmere oss Sør Varanger

55 NAV 55 Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned ? Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Vi har en nedgang på 2 % og ligger nå betydelig under Sør varanger Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) ? Hammerfest 3,9 3,6 3,4 3,2 2,9-26 % Kostragruppe 12 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 5 % Finnmark 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 0 % Sør-Varanger 3,2 3,1 3,8 4,4 3,0-6 % Her ligger vi lavest av alle vi måles mot. Stønadslengden er redusert med 26 % de siste fem årene.årene.

56 56 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Samlet vurdering/utfordringer fremover Sosialtjenesten vil i budsjettperioden i likhet med tidligere ha et sterkt fokus på unge mellom år. De tiltaksordningene som NAV forvalter er et viktig arbeidsverktøy for å få denne brukergruppen ut på arbeidsmarkedet. NAV vil også framover ha utfordringer i fordeling av arbeidsoppgaver mellom kommune og stat. Den kommunale oppgaven i NAV må følges nøye opp slik at det ligger ressurser tilgjengelig for å utføre en kvalitetsriktig tjeneste. Vi har nå satt fokus på samarbeid mellom etatene og det blir spennende og se om dettet får innvirkning på tallene våre for Arbeid først har nå 1. prioritet ved alle NAV kontor i landet. Vi ser også viktigheten av å ha en medarbeider ansvarlig for KVP.

57 BARN OG UNGE 57 BARN OG UNGE Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Sektor Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med sfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste samt barnevern. Endringer i perioden: midlertidig nedleggelse av Kårhamn skole, etablering av Fuglenesfjellet barnehage. Bemanning Årsverk 371,95 385,07 389,66 400,16 Elevutvikling i grunnskolen Elevutvikling i grunnskolen Barnehage Barn 3-6 år Barn 0-3 år Antall barn

58 58 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Mål og måloppnåelse Mål og måloppnåelse for 2011 har vært knyttet til sentrale og lokale målsettinger; likverdig barnehagetilbud og høy kvalitet med barnehagen som læringsarena, fokus på et godt læringsmiljø og mobbeproblematikk i grunnskolen, videreføring av leksehjelpordning og varig system for videreutdanning. Styrking av barnevern har også vært også en sentral målsetting. I tillegg har lokal målsetting knyttet seg til kvalitet på alle nivåer, effektivisering gjennom nedskjæringer og tilpasning etter endring til rammeoverføringer i barnehagesektoren. Sektor for barn og unge har også hatt fokus på målsettingen om å bli en mer samordnet og helhetlig sektor. Full barnehagedekning er et løpende lokalt mål. På bemanningssiden er de viktigste målene å sikre tilstekkelig og kompetent bemanning i alle ledd samt fokus på fraværsproblematikk. Sektoren har arbeidet på flere felt for å oppnå en mer helhetlig sektor. Tidlig innsats er et fagprosjekt på tvers av tjenestene, og det har vært god fremdrift i prosjektet som vil pågå til For å møte veksten av barn, ble Fuglenesfjellet barnehage etablert og åpnet i august 2011 etter plan. Sammen med nedgang i fødselstall, har en hatt overskudd på plasser mot slutten av året. Sektoren har hatt egne og eksterne tilsyn av virksomhetene, og disse bidrar til sikring av god kvalitet i alle ledd. Som følge av vedtatte budsjettreduksjoner har sektoren tatt ned 5,5 årsverk, og samtidig økt med inntil 16 årsverk i forbindelse med åpning av Fuglenesfjellet barnehage (en del stillinger er holdt vakant). I hht politisk vedtak ble det på nytt tilsatt Utekontakt som er godt i gang med arbeidet. Målsettingen om tilstrekkelig antall pedagoger til ledige stillinger ble ikke nådd i 2011 til tross for høy aktivitet på rekrutteringsarbeidet. Årsaken er primært at det er en voksende mangel på førskolelærere og lærere nasjonalt. Gjennom en samordning av de ulike fagområdene ønsker Hammerfest kommune å utvikle et mer helhetlig og kvalitativt bedre tjenestetilbud samt øke innsatsen på forebyggende arbeid gjennom tidlig intervensjon. Forebyggende tjenester, som inkluderer barnevern, PPT og helsesøstertjeneste har dette som overordnet målsetting i sitt arbeid. Forebyggende tjenester har i perioden erfart at det er økt etterspørsel etter deres tjenester; det registreres flere meldinger, henvisninger og økt pågang. Dette gir økt saksmengde og stiller større krav til prioriteringer. Med innleid konsulenthjelp har man klart å lukke avvik. Grunnet dårlig inneklima i lokalene til deler av forebyggende avdeling / midlertidig flytting har målsettingen om samordning ikke blitt oppfylt. Kompetanseheving gjennom RSK-samarbeidet pågår fortsatt, og det er også satset på lederutdanning gjennom rektor- /styrerskole hvor 5 ledere deltar. En har ikke hatt ressurser til å følge opp varig videreutdanning i skolen i Innefor skoleområdet er det faglige fokuset rettet mot elevvurdering, tidlig innsats, tilpasset opplæring, spesialundervisning og lesing. Skolene jobber aktivt med det faglige læringsmiljøet gjennom fokus på klasseledelse, elevvurdering, trivsel og motivasjon. Hammerfestskolen har hatt en positiv utvikling i sine resultater siden Vår utfordring er at resultatene varierer mellom skolene og innen samme skole fra år til år. Eksamensresultatene i matematikk er for første gang på samme nivå som gjennomsnittet i Norge. Dette tolker vi som at vi ikke er systematiske nok. Skolene har fokus på denne problemstillingen Utvikling Hammerfest Norsk hovedmål 3,2 3,2 3,4 3,4 Engelsk 3,3 3,8 4,0 3,7 Matematikk 2,8 3,0 3,0 3,1 Det er et langt høyere fokus på kartlegginger og nasjonale prøver enn tidligere. Hammerfestskolen har som et mål å kunne nå opp på landsgjennomsnitt. Men dette krever et fortsatt fokus på kvalitet og målrettede ressurser. Et annet moment er at den gruppen som skårer under kritisk grense er konstant de siste årene. Dette kan sees i sammenheng med en signifikant økning i spesialpedagogiske vedtak. Elevundersøkelsen viser at vi på alle områder på linje med fylkessnittet. På områder som fysisk læringsmiljø og faglig veiledning ligger vi også over nasjonalt nivå. I 2011 hadde vi for før første gang på mange år vakante lærerstillinger i kommunen. Dette rammet spesielt Breilia skole. Vi er i ferd med å normalisere situasjonen, men i deler av 2011 hadde vi en for stor andel lærere uten godkjent utdanning. Skolens styringsdokument forutsetter en inkluderende og samfunnsaktiv skole. Dette krever et godt samarbeid mellom skole, foreldre og nærmiljø. Skolene har aktive og engasjerte foreldreråd (FAU) samarbeidsutvalg (SU og skolemiljøutvalg /SMU). Alle skolene bruker nærmiljøet som læringsarena, og skolene har en viktig funksjon som sosiale samlingspunkt i nærmiljøet. Dialogen med foresatte / lokalsamfunnet er styrket ved at samtlige skoler har egne, oppdaterte og informative hjemmesider. Barnehagenes faglige mål og måloppnåelse i 2011 har vært knyttet til Tidlig innsats hvor temaet er samhandling, gode overganger og faglig kvalitet i tjenestene. Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst er et av de sentrale arbeidsfeltene som skal bidra til å legge forholdene til rette for videre utdanningsløp. Barnehagene drives for øvrig etter mål, med og vurderes som tilpasningsdyktige i forhold til omgivelsene / brukere. Overgang til rammefinansiering og ny forskrift for likeverdig behandling mellom private og kommunale barnehager vurderes som tilfredsstillende etter et års praktisering. Vedratte planer for barnehageutbygging følges til tross for at det ble født 121 barn i kommune i 2011 mot forventet ca 160.

59 BARN OG UNGE 59 HMS Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 4-16 dager 3,6 % 3,6 % 4,0 % 1,9 % dager 2,7 % 3,0 % 3,5 % 0,9 % >= 41 dager 1,5 % 2,0 % 2,3 % 0,6 % Totalt 10,0 % 10,6 % 12,0 % 5,3 % Sektorens mål har primært vært knyttet til sykefravær og arbeidsmiljø. Fraværet har samlet sett gått opp 0,6 %. Det er positivt å registrere at sykefraværet har gått ned i barnehagene samlet sett; fra 15,6 % til 13,2%. Skolene har økt litt fra 8,1% til 8,5%. Det som er urovekkende, er et særlig høyt sykefravær på sfo. Erfaringen er at det kontinuerlig må arbeides med fraværsproblematikken, og arbeidet er ressurskrevende. Det har vært flere eksterne tilsyn i virksomhetene gjeldende arbeidsmiljø. Grunnet dårlig inneklima ble PPT flyttet fra Helsehuset til Storgata kommunehus sommeren 2011 som en midlertidig ordning. Det er fortsatt et viktig mål å få samlokalisert Forebyggende tjenester i tilpassede lokaler. HMS-leder har bistått virksomhetslederne både i forbindelse med opplæring, veiledning og støtte i forhold til HMS-mål og eksterne tilsyn.

60 60 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Økonomi Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Barn og unge * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Kårhamn oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage T O T A L T * Alle tall i hele tusen

61 BARN OG UNGE 61 Regnskapet viser et samlet positivt avvik på -2,165 mill. med merutgifter på 1,095 mill på utgiftsiden og økt inntekt på 3,260 mill. Sektoren et underforbruk på fast lønn på 8 mill, som skyldes vakante stillinger /rekrutteringsproblemer. Dette kompenseres delvis med vikar som vist med overforbruk på vikarkjøp med 3,7 mill. Merinntektene skyldes bl.a. økte inntekter på foreldrebetaling i barnehage/sfo, økte statlige inntekter og merverdiavgift. Finansutgifter på 5,3 mill. er øremerkede skjønnsmidler / prosjektmidler/ foreldredekkete matvarer som overføres til fond i Overforbruk i en del av virksomhetene er relativt små og har forklaringer relatert til forhold som ikke har vært mulig å påvirke. Sektorens samlede økonomistyring har vært god i Det er utvist budsjettdisiplin i virksomhetene. Overtid og avviksmeldinger QM+ Barn og unge 1.t t Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,2 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Det meste av overtiden i sektoren er knyttet til kriseteamets arbeid i forbindelse med ulykker i Det er til enhver tid et visst antall ubesatte stillinger i sektoren, men det arbeides kontinuerlig med rekruttering. Oversikten over avvik viser at systemet benyttes, og at de fleste avvik lukkes i rimelig tid. Rutinen/praksisen kan forbedres ytterligere.

62 62 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE KOSTRA Brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunale barnehager - opphold og stimulering ? Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall barn i kommunale barnehager 493 Merforbruk (I hele tusen) * Antall barn i kommunele barnehager er pr.31/12 Opphold og stimulering viser kostnader til daglig drift. Hammerfest har et forbruk pr barn som er kr.2000,- høyere enn snittet i Finnmark og kr.7000,- høyere enn kostragruppen. Dette skyldes flere forhold: Oppstartsår for Fuglenesfjellet barnehage, flere barn under 3 år ( plasser til barn under 3 år er dyrere), lønnskostnader til servicemedarbeider som er et tiltak i forhold til sykefraværsproblematikken.

63 BARN OG UNGE 63 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleopplæring (Korrigert for 222 skolebygg) ? Hammerfest % Kostra gr % Finnmark % Sør-Varanger % Antall innbyggere mellom 6 og 15 år Merforbruk (I hele tusen) * Antall innbyggere er pr. 1/1. Skoleområdet bruker ca kr 4000 pr elev mer enn snittet i Finnmark men mindre enn Sør-Varanger. Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner. Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring er høyere enn andre kommuner i Finnmark og Kostragruppe Våre utgifter til skolefritidsordninger og skolelokaler ligger betydelig over de kommuner vi sammenligner oss med. Videre må det bemerkes at Hammerfest kommunes netto driftsutgifter for grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter er langt lavere enn andre kommuner i Finnmark: Samlet vurdering/utfordringer fremover Sektoren har fulgt nasjonale og lokale mål. Faglig sett vurderer en at sektoren er på rett vei og at det arbeides med en del definerte fellesområder. Imidlertid er faglig utviklingsarbeid tidkrevende, og utfordringen er å holde trykket på det faglige arbeidet oppi travle hverdager hvor driftsoppgaver lett tar all tid. Prosjektet Tidlig innsats prioriteres. Nedskjæringer er gjort i hht politiske vedtak. Virksomhetene utviser god budsjettdisiplin, selv om et godt resultat også skyldes rekrutteringsproblemer / underbemanning. Sektoren vil fortsatt ha fokus på budsjettstyring. Til tross for markant fall i fødselstallet i 2011, har barnehageutbyggingen høy prioritet, og på sikt må en også vurdere skolekapasiteten i forhold til forventningen om økte elevtall. Igangsetting utbygging av nye Håja barnehage prioriteres sammen med planlegging av nye Baksalen skole. Elevtallet går ned på distriktsskolene, og dette utfordrer oss på god skoledrift. Sykefraværet er gått ned i barnehagene samlet sett, hvilket er svært positivt. Arbeidet med tiltak rundt dette, må ha høyt fokus også fremover. Det må også arbeides med tiltak for å få ned sykefraværet i sfo. Rekrutteringsarbeidet for å skaffe fagfolk med rett kompetanse ga resultater i 2011, men fortsatt er det store utfordringer i forhold til å få nok førskolelærere, barnevernspedagoger og lærere. Det er fortsatt viktig å arbeide for økt kvalitet og sikkerhet på alle virksomhetenes lekeplasser, og ny lekeplassplan vil være førende for arbeidet til tross for lite ressurser til formålet. Arbeid for å få til permanente og funksjonelle lokaler til Forebyggende tjenester må prioriteres i Barnevernets kapasitet og kompetanse er et annet prioritert område.

64 64 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE FUGLENES SKOLE/SFO Beskrivelse av virksomheten Fuglenes skole er en nyrenovert og moderne skole. Fuglenes skole har ca 30 ansatte som gir opplæringstilbud til barn mellom 6 og 13 år og tilbud om skolefritidsordning for elever fra trinn. Fuglenes skole hadde pr. 31/ elever fordelt på trinn. Foreldregruppen oppleves som aktive og engasjerte samarbeidspartnere gjennom det arbeidet de gjør i forhold til trinn, og via FAU og SU. Mål og måloppnåelse Vi jobber med kvalitetssikring av tilbudet ved jevnlig å drøfte innholdet i KL-06 og oppdatere planene vi skal forholde oss til, d.v.s. lokale læreplaner, ukeplaner, periodeplaner, handlingsplan mot mobbing, ordensregler, HMS, kontakt- og vurderingsskjema, m.m. Vi har sterkt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet og bruker kartleggingsverktøyet LUS for å sikre alle elevene tilpasset leseopplæring og tekster som tar utg. punkt i hver enkelt elev sitt nivå. Elevsamtalen er vesentlig i denne prosessen. Systematisk bruk av lese- og læringsstrategier på alle trinn er også et viktig satsingsområde som gir gode resultater. Skolen jobber også aktivt for å ta i bruk ny teknologi for å øke både elevenes og de ansattes digitale kompetanse. Bemanning Årsverk 23,04 25,06 24,66 25,08 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,3 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % 1,7 % 4-16 dager 2,3 % 3,1 % 3,5 % 3,7 % 2,3 % dager 3,0 % 3,3 % 2,6 % 2,7 % 1,5 % >= 41 dager 2,3 % 2,3 % 3,6 % 3,5 % 3,9 % Totalt 8,9 % 10,3 % 11,6 % 12,0 % 9,4 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværet er fremdeles for høyt, både blant assistenter og lærere. Det jobbes kontinuerlig med å få med sykefraværet. Fraværet skyldes både forhold på og utenfor arbeidsplassen. Forhold knyttet til arbeidsplassen jobber ledelsen kontinuerlig med og prøver å tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre. I løpet av 2011 har skolen dekket flere terminalbriller, kontorstoler og datautstyr for å forbedre arbeidssituasjonen til noen ansatte. Skolen har også gitt ansatte mulighet til å trene sammen i arbeidstiden, noe vi håper vil bedre fraværsituasjonen på sikt. Men vi opplever at for mye tilrettelegging, fører til større belastninger på de andre ansatte. Økonomi Overskridelsene knyttet til lønnspostene har flere årsaker. I inneværende skoleår har vi hatt flere assistenter inne enn antall hjemler tilsier, grunnet tett oppfølging av enkeltelever.

65 BARN OG UNGE 65 Samlet vurdering/utfordringer fremover Den store utfordringen blir fremdeles å få ned sykefraværet. Vi må fremdeles jobbe med å utvikle det faglige læringsmiljøet på skolen, gjennom fokus på klasseledelse, elevvurdering, lesing og tilpasset opplæring. Vi må fremdeles jobbe aktivt for å forbedre elevenes læringsmiljø og forhindre mobbing. Skolen har flere lærere som går i reduserte stillinger, noe som fører til at flere ansatte er borte hele dager. Dette skaper utfordringer for de elever som trenger daglig oppfølging og for den praktiske organiseringen av undervisningen. Skolen trenger flere ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. Selv om skolen fremstår som ny og moderne, begynner en del utstyr på skolen å bli slitt. Flere pulter, stoler og benker på SFO viser tydelige tegn på slitasje. I tillegg opplever vi et økt press på å benytte grupperom i spesialundervisningen, og vi må stadig slå sammen elever som trenger tilpasset eller spesialundervisning til større grupper for dekke kravene til oppfølging. Dette fører til at vi må øke antall stoler og pulter på grupperommene. Antall datamaskiner til elevene vil bli kraftig redusert grunnet omlegging av serverdriften på IT avdelingen i løpet av våren 2012, og skolen mister alle sine ca. 60 tynne klienter. For å kompensere for dette har skolen behov for å lage et nytt datarom til de 16 nye stasjonære maskinene og en datatralle for skolens bærbare maskiner. På denne måten håper vi at elevene vil få en tilnærmet lik tilgang til datamaskiner som tidligere. Vi opplever også at ytterdørene begynner å bli slitt og vi har hatt problemer med å lukke/åpne de, både i og utenfor åpningstiden. Virksomhetsleder: Kenneth Grav

66 66 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE BAKSALEN SKOLE/SFO Beskrivelse av virksomheten Baksalen skole er en 1-7 skole med paralleller på mellomtrinnet. Baksalen skole er en flerkulturell skole. Vi har en innføringsklasse som har tilbud til elever i kommunen som ikke kan norsk og som nylig er ankommet Norge. Baksalen skole står for tur for renovering/utbygging. Baksalen skole har stabile og dyktige medarbeidere. Baksalen skole har fokus på lesing og regning. Mål og måloppnåelse Mål: Holde budsjett Mål: Forbedre resultater på de nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning Mål: Systemisk arbeid med HMS Baksalen skole har god måloppnåelse. Vi har holdt budsjettet, se resultat nedenfor. Vi er ikke der vi ønsker resultatmessig, men vi har en god utvikling.. Vi jobber med å få de interne HMS rutinene på plass noe vi er godt i gang med. Vi jobber for å få lukket avvik og merknader med mindre bra måloppnåelse. Bemanning Årsverk 29,65 30,97 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,1 % 4-16 dager 2,2 % 3,5 % 1,8 % 1,9 % 1,2 % dager 1,4 % 1,4 % 2,9 % 2,6 % 4,2 % >= 41 dager 1,8 % 1,1 % 2,4 % 2,6 % 1,6 % Totalt 7,6 % 8,2 % 9,3 % 9,4 % 9,1 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Baksalen skole har utfordringer når det gjelder HMS. Ventilasjonsanlegget og varmeanlegget begynner å bli gammelt og slitent. Det gjør at brukere sliter med dårlig inneklima og dårlig tempratur reguleringer. Vi begynner også å få en del rapporter hvor vi har mange avvik. Disse avvikene har vedvart lenge og vi føler at våre avvik ikke blir tatt alvorlig med tanke på at skolen skal renoveres evt bygges ut i en gang i fremtiden. Økonomi Vi ønsker å få kjøpt inn flere læreverk.vi ønsker en bedre IKT opplæring ved skolen. For å få til dette trenger vi en gjennomgang av hvilken løsninger som er gode for oss når det gjelder maskiner, prosjektorer, nett, skrivere og smartboard. Samlet vurdering/utfordringer fremover Holde fokus og prioritere pedagogisk arbeid på skolen. Lage ny virksomhetsplan for skolen. Jobbe frem vurderingskriterier i fagene norsk, engelsk og matematikk. Tidlig innsats Mitt mål er at ressursene må følge satsningen. Rekruttering Få de dyktigste folkene til å velge oss. Få lukket avvikene og merknadene i de ulike rapportene (miljørettet helsevern, Ros, Brannbok, Branntilsyn) Virksomhetsleder: Anita Olsen

67 BARN OG UNGE 67 REINDALEN SKOLE/SFO Beskrivelse av virksomheten Reindalen skole er 28 år i 2011 og dette merkes godt på bygg og inventar. Vi har elever og 8 klasser (en klasse er delt). Vi har ingen fremmedspråklige elever. Vi har 3 elever som får samisk nettundervisning. SFO har ca 60 elever. Åpningstiden er Mål og måloppnåelse Skolen prioriterer å jobbe med vurdering for læring, og lesing. Vi har i høst jobbet intensivt med vurdering for å oppdatere skolens personale på ny forskrift. Dette arbeidet er godt i gang og vil fortsette også neste år. Lesing har vært satsningsområde i flere år og skolen har høy kompetanse på dette området. Vi har gode resultater på nasjonale prøver. Bemanning Årsverk 21,78 22,46 23,71 23,96 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,2 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,6 % 2,2 % 4-16 dager 2,7 % 3,9 % 3,0 % 4,1 % 4,6 % 1,9 % dager 2,1 % 3,1 % 3,2 % 1,1 % 1,4 % 0,0 % >= 41 dager 1,8 % 1,1 % 0,4 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % Totalt 8,8 % 10,0 % 8,7 % 8,6 % 9,6 % 4,1 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Skolen er blitt gammel og slitt. Dette merkes godt i hverdagen da det stadig er noe som må repareres eller byttes ut. Mye av inventaret er også klart for utskiftning og der er vi i gang. Av alle avvikene fra 2009 er det nå bare vannlekkasje i gym inngangen som gjenstår. Har hatt nytt tilsyn i desember og fått nye avvik som vi jobber med å lukke. Vinduene bør byttes. Lekeplassen trenger reparasjoner og oppgradering av utstyr. Vi har svært lite lekeapparater til 155 elever, asfalten ligger i småbiter her og der, samt avskjerming mot vei er mangelfull. Her er mye å ta tak i. Vi har godt arbeidsmiljø i personalet og opplever også at det er godt miljø jevnt over i klassene og. Økonomi Overskridelser av budsjettet skyldes overbooking på grunn av høyt sykefravær samt mange barn som krever ressurser i hverdagen. Skal vi kunne gi et godt tilbud innenfor de lover og rammer vi jobber under må vi ha flere hender. Skolen jobber nå med fordeling av ressurser internt for å presse mest mulig ut av det vi har, men rammen er så stram at vi ikke klarer å løse problemet internt. Samlet vurdering/utfordringer fremover Reindalen skole har et motivert og faglig sterkt personale med stor omsorg for våre elever. Vi har høy faglig kvalitet på mange områder, og god kultur for deling oss imellom. Vi har høyt fravær spesielt blant assistentene våre, og dette må vi jobbe med i lang til fremover. Fraværsoppfølging og motivasjon / holdningsarbeid er viktig å prioritere i den forbindelse. Når det gjelder byggmassen så har vi fått satt opp 2 delevegger i høst. Vi har få rom, og har fått delt av to rom slik at vi får utnyttet de rommene vi har best mulig. Her gjenstår noen flere slike prosjekter, men det får vi ta etter hvert. Det elektriske anlegget på skolen er ikke lagt opp til bruk av pc, projektor eller annen bruk av digitalt utstyr som nå er en viktig del av undervisningen. Dette medfører mye bruk av skøyteledninger som vi får avvik på. Dette må gjøres noe med innen rimelig tid. Mye av skolens inventar er også slitt og mye bør byttes ut. Dette klarer vi ikke innenfor budsjettrammen vår. Virksomhetsleder: Gro Nilsen

68 68 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE ELVETUN SKOLE/SFO Beskrivelse av virksomheten Elvetun skole ligger i enden av Storvannet, på by siden. I august 2009 flyttet vi inn i ett nytt midlertidig modul skole. Elvetun skole har ett tilbud for elever fra 1-4.trinn. Vi har nå 86 elever. Vi har også Elvetun skolefritidsordning, der hovedfokus er ute aktiviteter. Mål og måloppnåelse For å høyne elevene læringsutbytte har Elvetun skole jobbet en del med leseplanen. Vi har nå hovedfokus på veiledet lesing og repetert lesing. Målet med dette er å få bedre lesere og i tillegg tilpasse undervisningen bedre. Elvetun skole er en flerkulturell skole med 13 ulike nasjonaliteter. Dette gjør at vi har mange faglige utfordringer på bakgrunn av blant annet kulturelle og språklige forskjeller. Bemanning Årsverk 12,00 13,00 13,93 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 1,7 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 4-16 dager 1,5 % 4,2 % 3,6 % 4,2 % 4,3 % 3,7 % dager 3,6 % 3,3 % 2,9 % 1,4 % 1,5 % 0,8 % >= 41 dager 0,0 % 1,7 % 0,7 % 2,1 % 2,5 % 0,0 % Totalt 6,6 % 10,9 % 9,1 % 9,6 % 10,2 % 6,3 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Elvetun skole har hatt tilsyn av verneombud, HMS-ansvarlig i kommunen og branntilsyn. Verneombud og tillitsvalg var med på HMS- runden på Elvetun skole. De fleste avvikene er nå lukket. Økonomi På bakgrunn av relativt stort sykefravær blant assistentene og vanskeligheter med å få tak i vikarer har vi holdt budsjettet bra. Jeg har brukt en del penger på å kjøpe nødvendig inventar. Samlet vurdering/utfordringer fremover Utfordringer for Elvetun skole fremover vil være å rekruttere pedagogisk personale. Det kan også bli en utfordring å beholde personalet som man har i dag, på bakgrunn av at det er en skole som skal legge ned. Generelt i kommunen har det de siste 3 årene vært få søkere til lærerstillinger i Hammerfest kommune. Virksomhetsleder: Hege K. Sørensen

69 BARN OG UNGE 69 FJORDTUN SKOLE/SFO Beskrivelse av virksomheten Fjordtun skole er en skole med 242 elever ved skolestart i Skolen har Skolebibliotek (Lesing), Progresjon i læring (Målark) og Vurdering av læring (Kjennetegn på måloppnåelse) som satsingsområder. Vi har videre stort fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Alle elever har 1 time fysisk aktivitet hver dag, og skolen har egen kantine hvor elevene kan få i seg sunn mat. Elevene har ikke lov å forlate skolen i løpet av skoledagen. Vår skolefritidsordning har ca 60 brukere. Det er utviklet en organisering av ordningen som gir barna varierte og spennende aktivitetsmuligheter. Mål og måloppnåelse Vårt mål er definert i Opplæringsloven og Læreplanen LK-06. Skolen har derfor definert sosiale kompetansemål i vår Sosiale læreplan, og faglige mål i våre Målark. Resultatene på Nasjonale prøver og Eksamen gir oss grunn til optimisme. Den systematiske jobbingen gir resultater. Elevene har større læringsutbytte. Lesing er viktigst. Vi har derfor stor satsing på dette gjennom Veiledet lesing og Tidlig innsats i småskolen, Lesestrategier på mellomtrinnet og Kritisk lesing i u-skolen. Fjordtun skole deltar i 2 store spennende prosjekter; Nordområdesatsing gjennom fylkeskommunen og Skolebibliotek i regi av Universitetet i Agder. Samlet gir disse prosjektene kr i prosjektstøtte. Bemanning Årsverk 39,91 39,08 41,01 44,77 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,2 % 2,0 % 1,7 % 2,7 % 4-16 dager 3,4 % 2,9 % 3,6 % 1,5 % dager 3,0 % 2,9 % 3,9 % 1,0 % >= 41 dager 0,4 % 2,0 % 2,5 % 1,2 % Totalt 9,0 % 9,8 % 11,6 % 6,5 % Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Medarbeiderne ved Fjordtun skole har fått opplæring i, og benytter QM+ i vårt HMS arbeid. Vi gjennomfører 2 medarbeidersamtaler hvert år. Tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant de ansatte. Sykefraværsprosenten hadde en liten økning fra Dette skyldes høyt fravær fra noen få av våre medarbeidere. Ved langtidsfravær vil vi ofte ha ubesatte stillinger, siden rekruttering underveis i et skoleår er vanskelig. Alle ansatte har definert ansvars- og rollebeskrivelser. Dette gir en forutsigbarhet og trygghet innad i organisasjonen. Økonomi Slik det framgår av regnskapet hadde vi et underskudd på 151 kr. Tilbakeførte sykepenger (Justerte refusjonskrav) på kr. 133 utgjør hovedforklaringen på vårt underskudd. Dette er kostnader tilhørende tidligere regnskapsår, men som er bokført i Vi har hatt stort fokus på økonomistyringen dette året. Tiltak som ble iverksatt fra august har gjort at vi kom i mål i balanse. De økonomiske utfordringene i skole, knyttes i all hovedsak til vikarutgifter. Samlet vurdering/utfordringer fremover Det skjer mye spennende på Fjordtun skole. Vi håper å få ytterligere læringseffekt av systematisk arbeid med lesing og tidlig innsats i årene framover. Det er fortsatt knyttet store utfordringer til den sterkt økende andelen av elever som trenger spesialpedagogisk hjelp. Liten søkertilgang på lærerstillinger kan gi oss utfordringer til skolestart i august. Virksomhetsleder: Are Antonsen

70 70 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE BREILIA SKOLE Beskrivelse av virksomheten Breilia skole er en ungdomskole med ca 250 elever. Skolen har 8 til 10 trinn. Inkludert i detter har skolen avdeling Båthuset med plass til 8 til 10 elever, samt Basen med elever som har spesielle tilpassninger. Skolen har et fungerende FAU, SU og SMU. Breilia skole har i 2011 hatt rektor, inspektør og sekretær i sin administrasjon. Skolen er organisert med trinnledere for de forskjellige trinn, samt avdeling Båthuset og Basen. Breilia har en rådgiver i ca 50 % stilling. Sos ped seksjonen har i 2011 bestått av 1,2 stillinger fordelt på 2 personer. I tillegg har skolen en merkantil stilling Mål og måloppnåelse Skolen har som mål å ligge på gjennomsnittet eller over på eksamen og på Nasjonale prøver. I 2011 var vi litt under både på eksamen og på nasjonale prøver. Unntaket her er Engelsk. Dette er noe skolen ikke er fornøyd med og vil jobbe videre med i årene fremover. Det skal også føyes til at resultatene på 8 trinn er mer et resultat av mellomtrinnet, enn på ungdomskolen, da disse prøvene tas rett etter skolestart i 8.trinn. Bemanning Årsverk 51,00 51,66 46,72 44,97 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,2 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 4-16 dager 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,5 % 3,2 % 1,5 % dager 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,2 % 2,1 % 0,1 % >= 41 dager 3,1 % 1,3 % 1,1 % 0,7 % 1,2 % 0,0 % Totalt 9,4 % 7,4 % 6,9 % 6,0 % 8,2 % 3,0 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Skolen har i løpet av 2011 innført QM+. Alle ansatte har i løpet av høsten hatt et innføringskurs i dette programmet. Skolen har også gjennom vernerunde januar Dette var en utsatt runde som skulle vært gjennomført i desember. Alle avvik og mangler er ført i QM+ og de tiltak som skolen har ansvar for er utbedret. På tross av store utfordringer med mange nye ansatte, og underbemanning deler av høsten, er det gledelig å registrere at sykefraværet i 2011 har gått ned med 0,9% fra Personalet skal ha stor honnør for sin innsats i nevnte periode. Elevundersøkelsen ble tatt av alle våre elever våren 2011 og resultatet er presentert elever, ansatte, FAU, SU og SMU. Resultatet er godt og det ligger på landsgjennomsnitt eller litt over. Økonomi Regnskapsåret ble godt for Breilia skole. Skolen hadde et underbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak underbemanning store deler av høsten og refusjoner på grunn av langtidssykemeldinger. Det er spesielt administrasjonen som ble rammet i høst.

71 BARN OG UNGE 71 Samlet vurdering/utfordringer fremover 2011 ble et spesielt år for Breilia skole. Skolen fikk ny rektor i januar. Ved nytt skoleår 2011 valgte flere av de som har jobbet ved skolen i mange år å finne nye utfordringer. Administrasjonen fikk store utfordringer, i forhold til å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til skolen. Etter en lang sommer og hektisk høst, ser kabalen mye lysere ut ved årsskiftet 2011/2012. Alle stillinger er besatt, og skolen har valgt å styrke administrasjonen resten av skoleåret for å kompensere for høsten. Dette innebærer 2 inspektører og en rektor. Ved store utskiftninger forsvinner også en del kultur ut av skolen. Dette har skolen tatt tak i, og i løpet av våren blir det satt i gang en organisasjonsutvikling internt på skolen. Dette innebærer at administrasjonen og de ansatte sammen ønsker å se på hvordan vi kan forbedre oss på de forskjellige områdene for å få til et best mulig arbeids - og læringsmiljø. Når en ser fremover, er den største utfordringen til enhver tid å ha nok kvalifisert arbeidskraft. Det er etter hvert blitt stor konkurranse om lærere i Norge, og i den sammenhengen må Hammerfest kommune være en aktiv deltaker i å rekruttere kvalifiserte lærere til kommunen. Kommunen må ha en klar strategi på å rekruttere nye lærere, samtidig som skolene må ha fokus på å beholde de som vi har. Dette gjøres best i samarbeid med Hammerfest kommune og den enkelte skole hva gjelder utfordringer og arbeidsmiljø til lærerne og de andre ansatte. Det er også viktig at Hammerfest kommune klarer å samle alle skolene til å identifisere seg som Hammerfestskolen. Dette innebærer at de forestående dokumenter som Tidlig innsats og Vurdering for læring blir godt implementert på hver skole, så også på Breilia skole. Virksomhetsleder: Trond Kristensen

72 72 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE FORSØL SKOLE/SFO Beskrivelse av virksomheten Forsøl skole er en liten fådelt skole som åpnet i Skolen har i dag 38 elever i trinn. Skoleåret 2011 har vi 4 klasser fordelt på 1.-2trinn,3.-4.trinn, 5.-7.trinn og trinn. Skolen har SFO tilbud for 1.-4.trin. Skolen har vært under oppussing, i høst har vi også fått sløyd/ kunst og håndtverk rommet i bruk. Mål og måloppnåelse Skolens satsningsområder i 2011 er vurdering, lesing og klasseledelse. I forhold til emnet vurdering jobber vi jevnlig med å utvikle oss, samt holde oss oppdatert i forhold til nye krav og regelverk. Lesing er også et emne der vi må holde fokus hele tiden for å oppnå de resultater vi ønsker. I forhold til klasseledelse er det et arbeid vi jobbet mye med tidligere år som vi ennå har fokus på. Har jobbet med å få til et fellesområde på ikt som vi samler års planer, periodeplaner og ukeplaner. Målet å få en rød tråd som viser at dette er Forsøl skole. Bemanning Årsverk 6,89 6,78 6,78 7,08 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,4 % 1,9 % 2,5 % 2,1 % 2,2 % 1,9 % 4-16 dager 2,4 % 3,1 % 4,0 % 5,0 % 7,1 % 2,5 % dager 2,8 % 3,8 % 1,4 % 3,8 % 6,0 % 1,0 % >= 41 dager 5,2 % 4,4 % 0,7 % 2,6 % 4,8 % 0,0 % Totalt 11,9 % 13,2 % 8,7 % 13,5 % 20,0 % 5,5 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Jevnlig jobbing med system og rutiner. Sliter med dårlig og utdatert ventilasjonsanlegg som gir tung inneluft i mange rom, samt til tider ustabile temperaturer. I tillegg har en del rom ikke både ut og inn luft, noe som gir undertrykk i rommene. Arbeider med å lukke en del avvik fra vernerunde høst Noe går på det elektriske som ikke håndterer nye krav, anlegget bærer preg av å være 30 år. Sykefraværet vårt ligger høyt. Vi har 3 kronisk syke i en stab på 10 totalt så sykefraværet vårt vil nok ligge høyt til vanlig. I tilegg har vi en del kortidsfravær. Økonomi Føler at vi har kontroll på økonomien. vi har et stort ønske om inventar midler for mye av inventaret i denne 30 år gamle skolen er slitt og klar for utskifting. Har fått beskjed om at serveren til tynnklientene ikke skal gjøres mer med, dermed har vi et stort behov for fornying av ikt ved skolen. Har i tilegg behov for å investere i utstyr til sløyd og håndarbeid rommet. Samlet vurdering/utfordringer fremover 2011 var stort sett et godt år for Forsøl skole. Både driftsmessig, økonomisk og i forhold til sykefravær. Høsten 2011 startet det 3 nye, 2 lærere og ny rektor ved skolen. Tiden har gått med på å bli kjent og samkjøre oss i nytt team. Dette har vi klart fint. Virksomhetsleder: Thomas Kristoffersen

73 BARN OG UNGE 73 DALTUN OPPVEKSTSENTER Beskrivelse av virksomheten Daltun Oppvekstsenter er en grendeskole som ligger på Seiland. Skolen er udelt, og fram til sommeren 2011 hadde vi 8 elever fra 3. til 10.trinn. Fra høsten 2010 hadde skolen 5 elever fra 1. til 9.trinn. Skolen har ingen elever på SFO. Elevene tilbringer en dag i uka på Fjordtun skole, hvor 1.-4.trinn er fullt integrert i klassene der. Mål og måloppnåelse Vurdering: fokus både på underveis- og sluttvurdering av elevene. Læringsstrategier: Skolen skal bruke læringsstrategier i sitt arbeide med elevene, og nyansatte lærere skal få opplæring. Styrke basisfagene norsk, engelsk og matematikk: Fokus på disse fagene. Følge kommunens Leseplan. Bemanning Årsverk 3,00 2,86 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4-16 dager 4,8 % 1,4 % 1,8 % 0,0 % dager 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 14,2 % 1,4 % 1,8 % 0,0 % Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Brannøvelser: Uvarslet, Varslet Verneombud: Nytt verneombud fra august 2011, som vil delta på 40 t HMS-kurs våren Vernerunde/brannvern/tilsyn bygg: Gjennomført Samtidig ble det gjennomført oppfriskning/innføring i QM+. Økonomi Vi er svært fornøyde med den innsparingen vi klarte å gjennomføre i 2011 (se tabell over), men vi merker også at det blir vanskeligere for hvert år å spare inn såpass mye. Samlet vurdering/utfordringer fremover Samlet vurdering blir den samme som i fjor: Den største utfordringen framover for Daltun Oppvekstsenter, er det dalende elevtallet. Få elever fører til færre voksne. Hvordan skal vi opprettholde et godt læringsmiljø og gi våre elever et like godt tilbud som resten av kommunens elever får? Vi streber ikke etter å være lik større skoler, men vi streber etter å gi et likeverdig tilbud. Virksomhetsleder: Randi Åsgård

74 74 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER Beskrivelse av virksomheten Akkarfjord oppvekstssenter er en fådelt barne- og ungdomsskole i Akkarfjord på Sørøya. Skolen har skoleåret ni elever. Elevene er fordelt på 1, 2, 4, 5, 7 og 8.klassetrinn. Skolen brukes også aktivt utenom skoletid med bl.a. barne/ungdomsklubb tre dager/uka og taek-wondo-trening to dager/uka. Dessuten brukes deler av bygninga til overnattingstilbudet Akkarfjord hostel som er en elevbedrift. Skolens svømmebasseng er også mye brukt i fritiden. Mål og måloppnåelse Skolen har egen virksomhetsplan, og målet har vært å skape en allsidig og inkluderende skole med fokus på læring og trygghet. Skolen har også tatt utgangspunktet i lokalsamfunnet som ressurs og læringsarena, har samarbeidet med ulike aktører i bygda, vært med å skape sosiale arrangement, og tatt naturen i bruk til fysisk aktivitet og undervisning. Med så få elever, har det vært viktig å bli kjent med andre unger og miljøer, og skolen har samarbeidet med Elvetun og Daltun skole, og deltatt i kulturelle opplevelser og aktiviteter i byen. Skolen har i stor grad nådd de ulike mål som er satt i skolens virksomhetsplan. Bemanning Årsverk 3,23 3,61 3,70 3,70 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4-16 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 1,0 % 3,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Skolen har lite sykefravær. Dette skyldes i første rekke friske medarbeidere, men skyldes også godt arbeidsmiljø og trivsel ved arbeidsplassen. Skolen har de siste år blitt renovert, og i høst ble det skiftet ut ytterpanel. Det står ennå en del vedlikeholdsoppgaver igjen ved skolen, blant annet nytt lys i bassenget, bygging av gjerde rundt skolegården, etc. Økonomi Akkarfjord oppvekstssenter har holdt seg innenfor sine økonomiske totalrammer Skolen har hatt mindre lønnsutgifter enn budsjettert, da skolen også har ansatte uten pedagogisk utdanning. Disse innsparte lønnsmidlene har vært brukt til innkjøp av musikkutstyr, gratis skolemat for elever og til økte skyssutgifter. Samlet vurdering/utfordringer fremover Akkarfjord skole har hatt et godt arbeidsår i Skolen har et godt og stabilt arbeidsmiljø. Elevene trives godt ved skolen. Foresatte er fornøyd med skolens tilbud. Skolen har også hatt et godt samarbeid med skoleadministrasjon, andre skoler og lokalsamfunn. Utfordringen fremover er å gi ansatte mulighet for kompetanseheving, blant annet at det legges til rette for desentralisert lærerutdanning for de ansatte som ikke har pedagogisk utdanning. Virksomhetsleder: Christine Witt

75 BARN OG UNGE 75 KÅRHAMN OPPVEKSTSENTER Beskrivelse av virksomheten Kårhamn oppvekstsenter består av barnehage og 1-10 trinns grunnskole. Oppvekstsenteret har sitt barne-/elevgrunnlag fra bygda Kårhamn i Hammerfest kommune. Fra høsten 2010 har vi to barn i barnehagen og tre elever på skolen. Barnehagens formål er å gi barna under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i tråd med bestemmelsene i Barnehageloven og andre gjeldende planer og retningslinjer. Skolen har ansvaret for at all undervisning av elever i skolepliktig alder, skjer i samsvar med Opplæringsloven, Kunnskapsløftet og andre gjeldende forskrifter og planer. Mål og måloppnåelse - Sikre at oppvekstsenteret følger målsettingene i Rammeplanen for barnehagen og i Kunnskapsløftet for grunnskolen. - Sikre et godt foreldresamarbeid. - Involvere bygdas befolkning i skolehverdagen. - Jobbe for et godt arbeidsmiljø for både barn og voksne. Vi føler at vi langt på vei har nådd de målene vi har satt oss. I en så liten bygd som Kårhamn, er Oppvekstsenteret en viktig del av lokalsamfunnet. Det at barna og aktivitetene vi har på oppvekstsenteret er synlige for innbyggerne i bygda, er med på å skape trivsel for alle i Kårhamn. Dessverre er vi kommet i en sitasjon hvor det ikke er elevgrunnlag for videre drift Bemanning Årsverk 1,60 3,13 2,89 - Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4-16 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 9,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Kårhamn oppvekstsenter ble midlertidig stengt Bakgrunnen for dette er at det for tiden ikke var elever/barn i skolekretsen. I løpet av 2012 vil det gjøres en avklaring om en permanent nedlegging av oppvekstsenteret. Økonomi Samlet vurdering/utfordringer fremover Vi er i dag i en situasjon hvor det ikke er barn som bor i bygden Kårhamn. I løpet av 2012 vil det gjøres en avklaring om en permanent nedlegging av oppvekstsenteret. Virksomhetsleder:

76 76 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE FOREBYGGENDE TJENESTE Beskrivelse av virksomheten Består av Helsesøstertjenesten inkl. kommunal svangerskapsomsorg, PPT, barnevern og utekontakt. Virksomheten er ikke samlokalisert. Utekontakt kom på plass i oktober Mål og måloppnåelse Foruten lovpålagte fagspesifikke oppgaver jfr. Lover og forskrifter skal tjenesten også iht politiske vedtak utvikle et mer helhetlig og kvalitativt bedre tjenestetilbud gjennom å øke innsatsen på forebyggende arbeid gjennom tidlig intervensjon. I 2011 har tjenesten deltatt i prosjektet Tidlig innsats i sektoren for barn og unge, opprettholdt lavterskeltilbudet for skole og barnehager gjennom TST, bidratt med informasjon og kurs, deltatt i tverrfaglig samarbeid i forhold til Felles ansvar, gravide og rus, temakveld for ungdom, barn som pårørende, folkehelseplan, informasjon og gruppeundervisning på voksenopplæring. Fagledere og leder for FT deltar i kommunens samordningsteam (ST). FT har hatt fokus på internkontroll og utforming av rutiner. Fagsystemene har blitt oppgradert på alle avdelingene, samt at det har vært gjennomført kurs. Det er utformet interne rutiner for fravær, bruk av lesedager og trening i arbeidstiden. Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte tilsyn med barnverntjenesten, avvik ble registrert og lukket umiddelbart. Man har gjennomført faste møter med tillitsvalgte ved de ulike avdelingene. Bemanning Årsverk 24,45 26,45 28,45 30,55 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,0 % 1,2 % 1,3 % 0,4 % 4-16 dager 2,0 % 1,8 % 2,0 % 0,0 % dager 2,5 % 3,0 % 3,3 % 0,0 % >= 41 dager 3,1 % 1,7 % 1,8 % 0,0 % Totalt 8,5 % 7,7 % 8,3 % 0,4 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Bemanningen har ikke vært stabil, barneverntjenesten og helsesøstertjenesten har hatt flere ubesatte stillinger. Dette har ført til ekstra belastning for de ansatte, samt at det har vært vanskelig å utføre alle lovpålagte oppgaver. Dårlig inneklima i lokalene i Strandgata har ført til at både BV og PPT fått lokaler på kommunehuset i hver sin etasje og Staped Nord er plassert i 4 etasje. Det har vært gjennomført opplæring i Qm+, alle avvik registreres nå i Qm+, vernerunder er gjennomført ved alle avdelingene. Det er registrert avvik i nåværende lokaler til BV og PPT i forhold til innetemperatur, at det er lytt mellom kontor og ut i korridor, samt at man mangler kontor. Det har også vært registrert avvik mht renhold i lokalene til helsesøstertjenesten. Frisk i nord har gjennomført kartlegging av arbeidsplassen for flere ansatte, forebyggende tiltak iverksatt i form av tilrettelegging av arbeidsplass. Det totale sykefraværet har gått ned siden Økonomi I konsekvensjustert budsjett for 2011 ble det allerede i oktober 2010 pekt på at reelt budsjett for 2011 ville ha en estimert ramme på kr ,- basert på aktivitetsnivået i Negativt avvik har i tillegg blitt synliggjort via regnskapsrapporter i Utover forhold som var kjent allerede i 2010 har man hatt merkostnader i forhold til flytting, utlysning av stillinger, lønnsendringer ved tilsetting, kjøp av ekstern konsulenthjelp til barnevern for ordinær saksbehandling, i tillegg har man hatt merkostnader knyttet til fysisk tilrettelegging av arbeidsplass. Samlet vurdering/utfordringer fremover Få på plass interne rutiner, oppdatert virksomhetsplan for ,ny felles kompetansehevingsplan, funksjonsprogram for lokaler, permanente lokaler, prøve ut ny modell for TST, prøve ut nye rutiner for spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning Virksomhetsleder: Lise Øfeldt

77 BARN OG UNGE 77 RYPEFJORD BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Rypefjord barnehage er en 4 avdelings barnehage med p.t. 2 avdelinger for 9 barn mellom 1-3 år og 2 avdelinger for barn mellom 3-6 år, til sammen 54 barn. Vi har 4 pedagogiske ledere, 4 fagarbeidere, 4 assistenter, 1 servicemedarbeider i 50 % stilling, 1 fast vikar i 50 % stilling og 1 styrer, til sammen 15 ansatte. Barnehagen skal i samarbeid og i forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Lov om barnehager 1) Mål og måloppnåelse Vi har hatt fokus på voksenrollen gjennom arbeid med implementering av visjon og verdier og tidlig innsats - språk, tekst og kommunikasjon. Det er også gjennomført/igangsatt opplæring og kurs for hele personalgruppa, gjennomført ped.lederprogram og påbegynt styrerstudie. Samlet sett har dette ført til ei synlig faglig utvikling hos personalet, og gir utslag i forbedret kvalitet i barnehagetilbudet. Den planlagte utbedringen av utelekeplassen har ikke blitt gjennomført, men blitt økonomisk fortrengt til fordel for bygging av ny del av gjerdet. Bemanning Årsverk 13,50 13,50 14,00 14,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,4 % 3,2 % 4,3 % 2,9 % 2,7 % 6,9 % 4-16 dager 3,4 % 3,9 % 4,1 % 5,0 % 5,2 % 2,7 % dager 3,7 % 2,0 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 0,0 % >= 41 dager 11,7 % 2,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 21,2 % 11,2 % 9,8 % 9,0 % 9,0 % 9,6 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Vi har en liten nedgang i sykefraværet fra 9,8 % i 2010 til 9 % i Det er reduksjon i korttidsfravær 1-3 dager, men en økning i kategorien 4-16 dager. En del av fraværet skyldes at tre ansatte har vært operert i løpet av året. Vi har fokus på samarbeid, ledelse og trivsel framfor sykefravær og vil fortsette med det neste år, samt tettere oppfølging i forhold til IA. Pålagte tiltak etter tilsyn fra Miljørettet helsevern med frister våren 2011 er ennå ikke utført. Hele personalgruppa gjennomførte i januar og februar opplæring i QM-plus og IK-mat. Økonomi Barnehagen har et positivt avvik på 46. Hovedsaklig skyldes dette mindreforbruk på fast lønn og vikarlønn pga. 1-2 reduserte fagarbeiderstillinger med 30% hvor stillingene tidvis har vært vakante, eller vikarer har hatt lavere lønn enn det som var budsjettert. Ellers skyldes det gode resultatet god økonomistyring Samlet vurdering/utfordringer fremover Et positivt år, med stabilitet blant personalet og stor søkermasse til, og fulle barnegrupper i barnehagen. Personalet gir stadige uttrykk for god trivsel og barn og foreldre gir gode tilbakemeldinger, noe som bidrar til et godt omdømme. Vi vil fortsette med fokus på voksenrollen, gjennom arbeid med visjon og verdier, språk, tekst og kommunikasjon og barns medvirkning. Fokus vil også være på innarbeiding av gode HMS-rutiner med bruk av QM+ samt utbedring av utelekeplassen. Virksomhetsleder: May-Tove Johnsen

78 78 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE NISSENSKOGEN BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Nissenskogen barnehage er en kommunal med 4. Avdelinger. Bygget er på 2 etg, der de eldste barna er i 2. etg og de minste er i 1.etg. Vi har plass til 36 barn over 3år og 18 barn under 3 år. Vi er en pedagogisk virksomhet som har fokus tidlig innsats med, Kommunikasjon, språk og tekst. Antall, rom og form. Bruker tilfredshet og myndiggjorte medarbeidere. Dette er temaer som alltid må holdes varm. Mål og måloppnåelse Vi har hatt tema tidlig innsats som hovedtema med fokus på språk.. Fagområdet antall, rom og form har vi gått mer i dybden på, og er opptatt av sortering, form, farger og tall. Vi har kjøpt inn en del fagmateriell som skal hjelpe oss å gå i dybden på fagområdene. Vi har tatt i bruk et skjema som øker bevisstheten vår i det pedagogiske arbeidet. Samme skjema brukes i arbeidsmiljø relaterte spørsmål. Skjemaet heter Gjort- lært lurt Avdelingene er blitt klart flinkere på og synliggjøre det pedagogiske arbeidet, og man kan se at dokumentasjon viser en bevissthet som spores tilbake til tidlig innsats og vårt fokus område. Bemanning Årsverk 13,50 15,00 15,00 14,50 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,8 % 2,7 % 3,2 % 4-16 dager 1,9 % 2,1 % 2,5 % 4,3 % 4,8 % 1,2 % dager 1,3 % 0,5 % 2,3 % 5,8 % 6,6 % 0,0 % >= 41 dager 5,5 % 0,0 % 1,1 % 2,0 % 2,2 % 0,0 % Totalt 11,0 % 5,1 % 8,3 % 14,9 % 16,3 % 4,4 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværet er gått opp fordi vi har hatt en langtids sykemeldt av medisinske årsaker og en langtids sykemeldt av psykiske årsaker. Dette er ikke arbeidsplass relatert. I tillegg har vi hatt flere runder med diaré, oppkast og forkjølelser. Dette til tross for bruk av antibac, vask av leker å stelle overflater. Grunnen til dette kan være en kombinasjon av at foresatte holder ikke barna hjemme 48 timer og ikke tilfredsstillende renhold generelt. Dette er da tatt opp med renholdsavdelingen flere ganger. Vi har enda 3 gravide som har termin til sommeren og fortsatt en langtidssykemeldt som har maxdato i juni. Økonomi Har et overforbruk da det ikke er overført fra sektor for å dekke opp vikar i en avtalt permisjon. Svikt i refusjon i en pappa permisjon på flere mnd i Dette skulle lønn sjekke opp i januar. Samlet vurdering/utfordringer fremover Sykefraværet har vært en utfordring i 2011 som selvsagt preger driften generelt. Med enda 3 gravide og ei langtidssykemeldt, vil det fortsatt være ei utfordring. Det blir en utfordring å skape stabilitet og fornøyde brukere samt følge opp barn som trenger ekstra tilrettelegging på en god måte. Vi fortsetter å ha fokus på faglighet, myndiggjorte medarbeider og tidlig innsats. Mangel på lagerplass gjør at rot er en utfordring og vi søker etter gode kreative løsninger på fellesrom. Arbeidsmiljøet ansees å være godt og meningsfylt. Fokus området er spennende og læringsrikt. Virksomhetsleder: Liss-Tove Løveid

79 BARN OG UNGE 79 MYLINGEN BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Mylingen barnehage har tre avdelinger med 46 barn. 2 avdelinger har 14 barn i alderen 0-4 år og 4 voksne, mens den siste har 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Dette er en økning på 4 barn fra i fjor som skyldes annen fordeling av barn over/under 3 år. Antallet plasser er det samme. Mål og måloppnåelse 1. Årsplanen revidert i august Rammeplanarbeidet pågår kontinuerlig. Spesielt fokus har vi på fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst samt involvering og ansvarliggjøring av hele personalet mht. til planleggingsarbeid og bruk av årsplan. 2. Det høye sykefraværet fra høsten 2010 fulgte oss gjennom hele 2011 og vi endte opp på 15,1 %. Store deler av fraværet var imidlertid planlagt og skyldtes langtidsfravær hos enkeltansatte, noe som reduserer belastningen av fraværet. 3. Vi har av ulike grunner ikke fulgt årshjulet for HMS til punkt og prikke i 2011, men regner med å være à jour i løpet av I løpet av høsten 2011 oppfylte vi lovens krav til pedagogisk bemanning i barnehagen. Bemanning Årsverk 11,50 11,50 13,00 13,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,6 % 2,2 % 3,6 % 1,9 % 1,8 % 2,7 % 4-16 dager 2,2 % 2,0 % 3,6 % 4,8 % 5,8 % 0,0 % dager 1,1 % 1,9 % 1,3 % 6,1 % 7,3 % 0,0 % >= 41 dager 2,7 % 1,2 % 0,0 % 2,4 % 2,9 % 0,0 % Totalt 8,6 % 7,2 % 8,5 % 15,1 % 17,7 % 2,7 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Alle har hatt opplæring i og vi har tatt i bruk QM+, 17 avvik meldt i Vernerunde gjennomført av hovedverneombud og HMS-koordinator. MAS ok. Brannøvelser gjennomført. Lekeplasskontroll gjennomført. Revisjon av ROS, IK-mat og brannvernperm gjenstår/gjennomføres Økonomi Overforbruk på skyldes i hovedsak følgende: Etterbetaling for konstituering i førskolelærerstilling august 2010 desember tilbakebetaling til NAV fra Førskolelærer i assistenthjemmel ekstra tillegg pedagogisk leder 5. 8 personlig konkurs pensjon på tross av underforbruk fast lønn. Skyldes svangerskapsvikariater? Samlet vurdering/utfordringer fremover 1. Fortsatt fokus på rammeplanarbeid og faglig arbeid 2. Få QM+ og HMS til å bli et arbeidsredskap for alle 3. Sykefraværsarbeidet fortsetter 4. Etter 2 år med overforbruk - arbeide hardt for å holde budsjett Virksomhetsleder: Magnus Krokli

80 80 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE REINDALEN BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (barnehageloven 1, Formål) Vi er en 4- avdelings barnehage med til sammen 54 plasser for barn i alderen 0-5 år. Mål og måloppnåelse Dokumentasjon og synliggjøring - dette arbeidet er startet, men satt til side pga at det har vært et meget turbulent år i Reindalen barnehage med utskiftning av både styrer og to pedagoger og tre assistenter. Arbeidet med rapporten fra Frisk i Nord(psykososialt arbeidsmiljø) er startet, men har blitt satt på vent pga av bytte av styrer, hvorav midlertidig styrer ble satt inn i 50 % stilling i en periode fram mot årsskifte før ny styrer var på plass. Har jobbet med grunnbemanningen som var delvis på plass til nyttår. Bemanning Årsverk 13,50 13,50 14,00 15,57 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 3,3 % 3,2 % 3,6 % 2,4 % 2,4 % 0,0 % 4-16 dager 3,8 % 4,1 % 5,9 % 4,4 % 4,4 % 0,0 % dager 1,4 % 3,2 % 5,7 % 5,4 % 5,4 % 0,0 % >= 41 dager 4,1 % 8,5 % 0,0 % 4,0 % 4,0 % 0,0 % Totalt 12,6 % 18,9 % 15,2 % 16,3 % 16,3 % 0,0 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværet har et høyt sykefravær som er gått opp 0,9 % siden Vernerunde er gjennomført. Brannøvelse gjennomført. Alle har hatt opplæring i QM+. Arbeisdsmiljørapport (psykososialt arbeidsmiljø) arbeidet er startet men ikke fullført. Lekeplasskontroll - Utfordring med å få til ukentlig egenkontroller, men det jobbes med saken. Økonomi Avviket skyldes for mye refusjon fra Nav ( ) som ble tilbakebetalt i desember. Har ikke hatt full barnegruppe i barnehage og har derfor en svikt i foreldrebetalingen ( ). Pga høyt sykefravær har det vært et stort forbruk av vikarer ( ). Samlet vurdering/utfordringer fremover Pga at det har vært stor utskiftning i personalgruppa, vil det nå være viktig å jobbe med stabilisering og trivsel innad i personalgruppa. Jobbe med det psykososiale arbeidsmiljø i Reindalen Barnehage. Fortsatt fokus på dokumentasjon og synliggjøring av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Jobbe for å få ned sykefraværet. Arbeide for å holde budsjettet. Virksomhetsleder: Eva Juliussen

81 BARN OG UNGE 81 ELVETUN BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Elvetun barnehage er en 6 avdelings barnehage med 82 barn i alderne 1 6 år. Vi er fordelt på to bygg. Mål og måloppnåelse I sektor for Barn og unger er det satt fokus på Tidlig innsats, Elvetun barnehage har derfor valg satsningsområde Språk, tekst og kommunikasjon, Antall, rom og form og Kropp, bevegelse og helse. Vi har fokus på læringsmiljøet. Vi ønsker å gi barna best mulige forutsetninger når de skal over i skolen. Gjennom lek og fysisk aktivitet skal vi fremme interessen for fagområdene og skape glede ved mestring. Vi har laget progresjonsplaner for alle 7 fagområdene i Rammeplane. Bemanning Årsverk 23,00 22,00 26,20 25,80 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,7 % 3,5 % 2,2 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 4-16 dager 4,6 % 8,1 % 6,1 % 4,9 % 4,9 % 0,0 % dager 2,6 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 5,5 % 0,0 % >= 41 dager 7,1 % 7,7 % 5,0 % 2,5 % 2,5 % 0,0 % Totalt 17,0 % 24,0 % 18,8 % 15,5 % 15,5 % 0,0 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS I gammel bygget er det et luktproblem. Dette har vært over flere år nå. Personalet og ungene blir syke av å være i lukten. Det jobbes nå for en løsning i Sykefraværet er noe høyt, men dette kan tilskrives flere gravide og langtidssykemeldte. Vi måtte ved flere anledninger stenge enkelte avdelinger fra kl på grunn av personalmangel. Økonomi Barnehagen gikk med godt overskudd i Dette skylles i hovedsak at vi har hatt flere ubesatte stillinger. Samlet vurdering/utfordringer fremover Elvetun jobber godt pedagogisk. Ved å ha fokusområde språk over år har vi sett en flott utvikling hos ungene. Barnehagen har mange minoritetsspråklige barn. Ved å sette fokus og øke kunnskapen hos personalet, ser vi nå at det begynner å gi gode resultater. Vi vil fortsette med kompetanseheving internt. Vi vil ha fokus på Tidlig innsats. Vi vil også fortsette å ha fokus på sykefravær, engasjement i personalgruppa og trivsel på arbeidsplassen. Vi er opptatt av at barna skal ha en progresjon i innholdet fra de begynner i barnehagen og til de slutter. Virksomhetsleder: Astrid Valle

82 82 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE BREIDABLIKK BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Beskrivelse av virksomheten Breidablikk Barnehage er en 6 avdelings barnehage som ligger ved Breidablikk Vannet i Rypefjord. Virksomheten har totalt 75 barn fordelt på 21,25 årsverk. Virksomheten drives i 2 separate bygg, 3 avdelinger i det gamle statsinternatet ved Allmed Legesenter og 3 avdelinger i brakkemodul som ligger ved Breidablikkvannet. Mål og måloppnåelse Virksomheten har i 2011 hatt pedagoger på alle avdelinger. Vi har gjort oppgradering på ute-området med nytt lekestativ og forskjønnet området med busker og trær. Virksomheten har erfarent personalet og vi har kun ansatt 1 ny pedagog høsten Bemanning Årsverk 17,25 19,75 21,25 24,75 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,4 % 3,4 % 2,5 % 1,9 % 1,7 % 2,6 % 4-16 dager 6,0 % 6,1 % 6,6 % 9,0 % 9,6 % 7,0 % dager 3,3 % 1,9 % 3,5 % 6,5 % 8,4 % 0,0 % >= 41 dager 7,9 % 0,8 % 4,5 % 1,9 % 2,5 % 0,0 % Totalt 19,7 % 12,2 % 17,4 % 19,4 % 22,2 % 9,6 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Vi har hatt en økning i sykefravær fra 2010 på 2%. 10,9 % av dette fraværet består av langtidsfravær. Fraværet dekkes opp av fastvikarer og innleide vikarer over lengre tid, for å stabilisere bemanningen. Det resterende fravær har vi brukt Adecco som vikarbyrå. Barnehagen har arbeidet mye med oppfølging av sykemeldte og forebygging av sykefravær. Vi har fått tilretteleggingstilskudd for kjøp av heisbar kjøkkenbenk, og bedriftshelsetjenesten har utarbeidet en rapport på tilrettelegging av arbeidsplassen for servicemedarbeideren. Vi har hatt tilsyn fra lekeplasskontrollen, fylkesmannen, og miljørettet helsevern. Vi fikk avvik miljøretta helsevern på ustabilitet på temperatur pga solinnstråling, denne er sendt videre til hammerfest eiendom. Totalt så har virksomheten hatt 22 avvik i 2011, der 5 avvik er sendt videre til hammerfest eiendom. Virksomheten har utdannet verneombud og akan kontakt med faste arbeidsmiljøutvalgsmøter hver 6 uke. Økonomi Virksomheten gikk ut med et overskudd i Årsaken til det var at husleien delvis ble dekket gjennom Hammerfest eiendom, og delvis pga redusert leiepris. Inntektene fra foreldrebetalingen har variert noe grunnet utgifter på sykefravær og vikarutgifter er dekt igjennom refusjoner fra Nav. Vi fikk tilretteleggingstilskudd fra Nav for å tilrettelegge for servicmedarbeider. Virksomheten har fått mye ut av de økonomiske midlene vi har blitt tildelt, vi har oppdatert lekeskur, uteleker, investert i strø tralle, sand til sandkasser og nytt lekestativ. Noe av dette er midler dekt igjennom skjønsmidler Samlet vurdering/utfordringer fremover Barnehagen blir i løpet av høst 2012 sommer 2013 å ta ned virksomheten fra 6 avdelinger til 3 avdelinger. Vi må rive brakkemoduler og bygge nye gjerder der modulene har stått. Virksomheten blir å fortsette fokuset på oppfølging av sykefravær, og arbeide aktivt for å ha personale som dekker opp ved fravær. Virksomhetsleder: Espen Eriksen

83 BARN OG UNGE 83 RADIOEN BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Radioen barnehage er en basebarnehage som består av 4 baser med totalt 53 barn. Bølgen og Signalet har barn i alderen 0-3 år, 9 barn pr. base. Streken er en ren 5 års base med 16 barn og Prikken har 18 barn i alderen 3-4 år. Barnehagen er innredet med en rekke funksjonsrom som er tilgjengelig for alle barn. Det er et utbredt samarbeid både driftsmessig og pedagogisk mellom de ulike basene. På den måten utnytter vi ressurser på tvers av baser på en god måte. Vi jobber aktivt for å dele barn i små grupper og opplever i stor grad å imøtekomme barns behov for omsorg, lek og læring gjennom vår pedagogiske hverdag i Radioen barnehage. Mål og måloppnåelse 1.Sykefravær: Aktiv jobbing med IA arbeid i forhold til tre ansatte. Prosessene tar tid, men vi opplever at tiltakene har hatt positiv innvirking på dette arbeid. Sykefraværet har gått ned og vi er fornøyd med fraværsprosenten tatt i betrakting at en ansatt har hatt opp mot 100% fravær i Barnehagens visjon: Vi har kjørt prosess i personalgruppa på flere personalmøter hvor vi har jobbet fram barnehagens visjon: Gyldne øyeblikk og gode minner! 3. Fokus på relasjonskompetanse: Vi gjennomførte et kurs med PPT i personalgruppa, men kurset for foreldregruppa ble avlyst. Vi har derimot fått god struktur på fagmøtene i barnehagen hvor alle assistenter, fagarbeidere og førskolelærere får fast opplæring / veiledning. Vi opplever større faglig engasjement i diskusjoner og ei personalgruppe som reflekterer i større grad omkring hverdagsutfordringer. Bemanning Årsverk 14,00 15,00 15,00 14,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 3,3 % 3,1 % 4,1 % 4,8 % 4,9 % 3,6 % 4-16 dager 3,4 % 6,4 % 4,7 % 6,0 % 6,4 % 0,0 % dager 4,0 % 6,4 % 5,7 % 1,6 % 1,7 % 0,0 % >= 41 dager 8,9 % 4,4 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 19,7 % 19,1 % 15,3 % 12,4 % 13,0 % 3,6 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Vernerunde nov 11: Avdekket fukt i kjeller, dårlig inneklima på rom hvor det ikke går an å lukke opp vindu, svært dårlig renhold i 2011, Avvik lagt inn i QM+. Lukket avvik fra Arbeidstilsynet vedr.muskel- og skjelettplager. Lukket avvik fra Mattilsynet og barnehagen har godkjent IK system. Vurdering av psykososialt arbeidsmiljø jan - 11: Godt samarbeidsklima og høyt faglig fokus Gjennomført MAS med alle ansatte. Økonomi Art 120: Kjøp av varer og tjenester sett opp mot art 160: Salgsinntekter, er i balanse. Avvik forbruk vikar på kr. -227`: Høyt sykefravær hos kronisk syk samt svangerskapsrelatert fravær. Det meste av fraværet har vært refusjonsdekket fra første fraværsdag. Vi har imidlertid fått justerte refusjonskrav fra NAV på kr.- 153`. Deler av beløpet skriver seg tilbake til Høyt forbruk av vikar medfører også høyt forbruk av art 115: Sosiale utgifter: kr. - 61` Barnehagen har hatt større utgifter på lønn svangerskap i forhold til refusjon svangerskap: kr.- 80`. Dette skyldes at vi har hatt dyrere vikarer inne for de som er ute i svangerskapspermisjon. Totalavviket skyldes i stor grad uforutsette justeringer fra NAV, samt avvik i lønn svangerskap og refusjoner som har vært vanskelig å ta inn. Forbruket for øvrig har vært forutsigbart og økonomien har vært styrt på en strukturert måte.

84 84 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Samlet vurdering/utfordringer fremover Barnehagen er i en god utvikling mht sykefravær. Tett oppfølging av sykemeldte samt høyt faglig fokus videreføres. Målet er å få sykefraværet ned ytterligere. Ny pedagogisk plan for : Implementering av Tidlig innsats fagområder. Utvikle barnehagen som en lærende organisasjon tuftet på barnehagens visjon og verdier. Øke personalets kompetanse på prosjektarbeid og dokumentasjon av pedagogiske prosesser. Fokus på det fysiske miljø inne og ute: sikkerhet og et inspirerende miljø, estetisk og pedagogisk. Virksomhetsleder: Lena Martinsen

85 BARN OG UNGE 85 FORSØL BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten 24 plasser- 17 barn 6 ansatte 0-3 = 5 barn 4,7 årsverk 3-6 = 12 barn Mål og måloppnåelse Kommunikasjon, språk og tekst; barnehagen har sammen med PPT laget språkgrupper tilpasset modning og alder. Dette jobbes det strukturert med minimum en time pr uke. Antall, rom og form: Dette er et tema som barna har ytret ønske om, og vi har grepet fatt i. Vi jobber med dette hver dag i bla samling, ved måltider, påkledning og ved synliggjøring i barnehagen. Nærmiljø, Kultur og natur: gjennom årsplanarbeid, tradisjoner og hverdagsopplevelser skal barnehagen sikre at barna utvikler glede og mestring i egne hverdag gjennom å jobbe med kultur og natur på ulike måter. Barnehagen skal ivareta og utvikle verdier som har rot i kystkulturern gjennom lek og aktiviteter, og gi barna kunnskap om forvalteransvaret overfor naturen i nærmiljøet. Bemanning Årsverk 4,50 4,50 4,70 4,70 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 2,4 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 4-16 dager 8,3 % 4,1 % 3,3 % 3,7 % 3,7 % 0,0 % dager 4,5 % 1,3 % 0,0 % 2,8 % 2,8 % 0,0 % >= 41 dager 12,3 % 1,7 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % Totalt 26,5 % 9,5 % 5,2 % 9,6 % 9,6 % 0,0 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2011 R:2011 B:2010 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefravær: Forsøl barnehage sitt sykefravær har gått opp med 4,4 % fra Den må sees i sammenheng med at vi har hatt langtidssykemeldte siste halvår, kronisk syke og er få ansatte slik at fraværstallene vil gjøre stort utslag fordelt på få ansatte. miljø arbeid: barnehagen har fokus på miljø gjennom sortering, holdningsarbeid og satsningsområde. Myndiggjorte medarbeidere: Vi ser at ved å myndiggjøre medarbeiderne gjennom veiledning og motivering gjør at de ønsker å delta mer. De ser på barnehagen som sin, og ser viktigheten av at de er der og at de gjør en god jobb for barna. Økonomi Vurdering av økonomi/avvik. Til tross for et stort minus på lønn i fastestillinger, så gikk vi ikke i minus med mer enn Dette skyldes at vi ikke har fått tak i sykevikarer ved fravær, vikar i svangeskapspermisjon var billigere enn fast ansatt. Vi har og hatt flere små barn, så foreldrebetalingen har gått ned noe. På utgiftsiden har en regning som hang igjen fra 2010 på mat påført oss et stort minus. Samlet vurdering/utfordringer fremover Barnehagen skal fortsette og jobbe med tema Myndiggjorte medarbeidere. Dette er noe vi ser tar tid, og som hele tiden forandres gjennom ny kunnskap og kompetanse samt nye medarbeidere. Vi kommer til å fortsette med å profilere oss som en barnehage som satser på kyst og kultur. I tillegg så kommer vi til å satse mye på kommunikasjon språk og tekst i forhold til tema tidlig innsats. Det ser ut til at barnegruppen holder seg stabil, og er fylt opp av barn fra Forsøl. Vi har pr dato 18 barn fordelt på 24 plasser. Vi har tett samarbeid med Forsøl skole/sfo gjennom tema og prosjekter og ser hele tiden på måter å forbedre dette samarbeidet Virksomhetsleder: Veronica Ostad

86 86 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE HÅJA BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten 100 % styrer, 400 % pedagogiske ledere og 100 % førskolelærer 200 % fagarbeidere, 500 % assistenter, 50 % servicemedarbeider og 50 % fast vikar Totalt 14 stillingshjemler (i tabellen står det 13.50, det er ikke korrekt) Løvetann 3-6 år 18 barn/3 v., Røsslyng 1-6 år 15 barn/3 v., Smørblomst og Blåklokka 1-3 år med 9 barn pr avd./3 v. pr. avd. + 1 lærling på toppen av grunnbemanningen Mål og måloppnåelse Arbeidsmiljøet, fokus på trivsel og myndiggjorte medarbeidere som tar og får ansvar Stabil arbeidsgruppe, noen mer fravær enn andre, men totalt sett veldig positiv utvikling. De nyansatte er stabile og har tilført barnehagen nytt. Pedagogisk arbeid, jobber med vårt pedagogiske ståsted, hvem er vi og hva står vi for? (barns medvirkning, språk/språkstimulering, årsplanarbeid) Bemanning Årsverk 13,50 13,50 13,50 14,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,4 % 2,1 % 3,5 % 3,1 % 3,0 % 3,9 % 4-16 dager 3,8 % 5,5 % 3,5 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % dager 5,7 % 5,6 % 2,1 % 1,3 % 1,5 % 0,0 % >= 41 dager 14,3 % 14,4 % 0,1 % 1,2 % 1,4 % 0,0 % Totalt 26,1 % 27,7 % 9,2 % 7,3 % 7,6 % 5,3 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Vi har jobbet godt med HMS, 2010 hadde vi mange tilsyn som gjorde sitt til at i løpet av 2011 har mye falt på plass av systemer, HMS årshjul som sier noe om systemet når, hva og hvordan vi skal gjøre ulike hms relaterte oppgaver Sikkerhetsrommet et nettbasert system vi tok i bruk høsten Det har/er et verktøy som setter barnas sikkerhet i fokus. Hver enkelt ansatt blir skolert innenfor områder som brann, forsvinning, forgiftning og trafikk samt oppfriskning på førstehjelp. Gode ROS verktøy. Økonomi Underforbruk på fastlønn, ikke alle stillinger dekt opp første halvdel, leid inn via adecco Brukt en del på overtid for å dekke opp normalfraværet, gjort det valget for å dekke opp morgenene og ettermiddagen, for å slippe å leie inn vikarer på hele dager Svikt i foreldrebetaling pga ledige plasser Samlet vurdering/utfordringer fremover Samlet sett er vi godt fornøyd at vi har klart og stabilisere både personal og fravær og statistikken peker i positiv retning. Men vi er også klar over dette også kan være veldig skjørt. Styrer innfører trivselssamtaler med alle ansatte som hun ikke gjennomfører medarb.samtaler med, dette for å komme inn en formell dialog med alle for å få frem hva som rører seg hos den enkelte mtp. f.eks trivsel, samarbeid, kommunikasjon, ped.arb. m.m. Utfordringer: Blir å holde på stabiliteten og fraværet nede. Videre blir det å implementere Tidlig Innsats inn i vår hverdag og fortsette å jobbe med vår profil og årsplan arbeid. Vi har en stabil og dyktig ledergruppe som hele tiden er på søken etter å være i utvikling og tilføre barnehagen og seg selv kompetanse, så vi er rustet til å ta utfordringer som måtte komme Virksomhetsleder: Anita Arnesen

87 BARN OG UNGE 87 FUGLENESFJELLET BARNEHAGE Beskrivelse av virksomheten Fuglenesfjellet barnehage er en 4 avdelingsbarnehage som åpnet Barnehagen har pr småbarnsavdelinger og 1 avdeling med store barn. Ved full drift har vi 15 årsverk. Mål og måloppnåelse Vårt hovedmål har i 2011 vært å få barnhagen opp å gå. I dette arbeidet ligger tilvennig av barn, innkjøring og oppfølging av helt nytt personalet, opparbeiding av interkontrollsystemer (HMS) og oppfølging av nytt bygg. Vi er kommet godt i gang, men vil bruke store deler av 2012 for å få på plass alt av planverk. April 2012 åpner siste avdeling. Bemanning Årsverk 11,20 Sykefravær 2011 Kvinner Menn 1-3 dager 2,1 % 2,4 % 2,0 % 4-16 dager 3,6 % 6,9 % 0,0 % dager 3,0 % 5,3 % 0,0 % >= 41 dager 2,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 10,6 % 14,6 % 2,0 % Økonomi R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Her har vi jobbet ut IKT mat og IKT brann. Ros analysen er i sluttfasen. Vi startet et samarbeid i høst med Hammerfest eiendom om brannboken, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt pga sykdom ved Hammerfest eiendom. Videre jobbes det med å få bedre lydisolering i barnehagen, bedre ventilasjon og flere, parkeringsplasser utenfor barnehagen. Vi jobber også med å finne løsninger på hvordan vi kan få lagt gulvbelegg i kaldgangen bak barnehagen. Her ser vi på om hele gangen skal etterisoleres eller om det finnes andre greie løsninger. Barnehagens høye sykefravær bærer noe preg av to langtidssykemeldinger som trekker opp. Økonomi I 2011 fikk barnehagen et betydelig overskudd. Dette skyldes at det var budsjettert med lønnsbudsjett for full bemanning til fire avdelinger fra oppstart i august. Vi åpnet kun to avdelinger Den tredje avdelingen åpnet og den fjerde åpner Det betyr at vi først i april, mai 2012 vil ha alle ansatte på plass. Samlet vurdering/utfordringer fremover Hovedutfordringene framover vil være å få innkjørt personalet og nye barn. Videre har vi noen utfordringer med utearealet med tanke på sand som ikke fungerer. Her må vi se på om sanda må byttes ut og hvilke dekke som skal være rundt lekeapparatene. Som nevnt under HMS har vi flere større utfordringer som har betydning for budsjettet vårt i Virksomhetsleder: Liv Hilde Næss

88 88 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE HELSE OG OMSORG Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Sektoren består av 9 virksomheter innen helse, ergo- fysioterapi, eldreomsorg, hjemmebaserte tjenester og tjenestetilbud til utviklingshemmede, samt kjøkkentjeneste. Av endringer i administrativ struktur i 2011ble rustjenesten fra tatt ut av NAV, og ble etablert i ny virksomhet Rus- og psykiatritjenesten. Dette medførte at virksomheten vokste til 22 årsverk. Fra 1. februar 2011 ble Allmed legesenter kommunal på lik linje med Bryggen og Skarven legesentre. Sektoren har et økende antall tjenestemottakere innen hjemmebaserte tjenester og i Tjenesten for funksjonshemmede. Hammerfest hadde i ressurskrevende brukere, de fleste innenfor Tjenesten for funksjonshemmede. Bemanning Årsverk 274,70 317,00 304,00 Pr 2011 hadde sektoren 304 årsverk. Mål og måloppnåelse Kostra tallene viser at tjenestetilbudet innen flere områder ligger på samme nivå eller bedre sammenlignet med andre kommuner. Det er ikke foretatt brukerundersøkelser i De største faglige utfordringene ligger i tjenestetilbudet til 1-2 tjenestemottakere i Tjenesten for funksjonshemmede.

89 HELSE OG OMSORG 89 HMS Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,3 % 1,6 % 1,7 % 1,0 % 4-16 dager 3,9 % 3,7 % 3,9 % 2,6 % dager 3,1 % 3,2 % 3,3 % 2,7 % >= 41 dager 3,0 % 4,0 % 3,8 % 4,7 % Totalt 11,4 % 12,4 % 12,7 % 11,0 % Sykefraværet i sektoren totalt har økt. Korttidssykefraværet 4-16 dager er gått ned med 0,2 %, mens langtidssykefraværet har økt med 1,2%. Det er forskjeller i sykefraværet i enhetene. Legetjenesten, Hammerfest Pensjonærhjem og Tjenesten for funksjonshemmede er de eneste virksomhetene som har redusert sykefraværet. De andre virksomhetene har fått økning i sykefraværet, spesielt Rus og psykiatritjenesten og Hjemmetjenesten. Det er et urovekkende høyt sykefravær i Kjøkkentjenesten, Hammerfest Pensjonærhjem og Rypefjord Sykehjem. Det er foretatt ROS analyser på Rypefjord Sykehjem, i Tjenesten for funksjonshemmede (Skaidiveien) og i Legetjenesten. I tillegg er det foretatt en ROS analyse for kontinuitetsturnus i Skaidiveien. Det er gjennomført vernerunder på Rypefjord Sykehjem, Hammerfest Pensjonærhjem og i Tjenesten for funksjonshemmede (Isveien).

90 90 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Økonomi Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2010 R:2011 B:2011 Avvik FAGSTAB HELSE OG PLEIE LEGETJENESTEN ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE RUS OG PSYKIATRITJENESTEN RYPEFJORD SYKEHJEM 1. ETASJE RYPEFJORD SYKEHJEM RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM KJØKKENTJENESTEN T O T A L T * Alle tall i hele tusen Sektoren har et negativt avvik etter regulert budsjett på De vesentlige negative avvikene ligger i Hjemmetjenesten (2.298 ), Tjenesten for funksjonshemmede TFF ( ), Rypefjord sykehjem (2.538 ) og Hammerfest pensjonærhjem (2.213 ). Avvikene skyldes i hovedsak helgevakanser og sykefravær som medfører overtid og ekstern leie av personell utover budsjett. I dette ligger også økte kostnader for leie av personell i forbindelse med ferieavviklingen I TFF er avvikene størst i to av driftsenhetene hvor det er særskilte utfordringer knyttet til bemanning, sykefravær og brukerbehov som medfører svært kostnadskrevende drift utover budsjett. Det har også vært nødvendig å kjøpe tjenester av leverandør for å kunne ivareta våre lovpålagte oppgaver knyttet til et antall eksisterende og nye brukere som får til dels omfattende tjenester. Mangel på omsorgsboliger og bemanning gjør at det ikke har vært mulig å levere tilbudet i egen regi. Det har ikke vært budsjettdekning eller bemanning til å dekke alle behovene, slik at overtid og innleie også her medfører store avvik. Disse forholdene er redegjort for i tertialrapportene i 2011.

91 HELSE OG OMSORG 91 Overtid og avviksmeldinger QM+ Helse og omsorg 1.t t Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 5,0 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Økningen i antall avvik skyldes et nytt system som gradvis er tatt i bruk. Det ble tidlig gitt opplæring i systemet og etter hvert som brukerne har tatt QM+ i bruk har avvikene steget. Avvikene stiger også i perioder etter at det har vært vernerunder. Tjenesten for funksjonshemmede er den virksomheten som har størst avvik. I sektoren totalt er det medisinavvik og brudd på regler/prosedyrer som det er flest avvik av. KOSTRA Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall innbyggere over 67 år Merforbruk (I hele tusen) Hammerfest Kostragruppe 12 Finnmark Sør-Varanger Sektorens driftsutgifter har økt fra 2010 til 2011, men når vi sammenligner oss med finnmark for øvrig og Sør Varanger som sammenlignbar kommune, ligger vi betydelig under. At sektorens driftsnivå har økt skyldes to forhold. Det ene er ubesatte stillinger og høyt sykefravær, og det andre er store strukturelle merkostnader kontra andre kommuner som følge av mangel på omsorgsboliger med hel døgns omsorg, for høy dekningsgrad på institusjonsplasser, og svært kostnadsdrivende boligstruktur for utviklingshemmede.

92 92 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Korrigert brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall mottakere av hjemmetj 412 Merforbruk (I hele tusen) Hammerfest Kostragruppe 12 Finnmark Sør-Varanger Tabellen viser at Hjemmetjenesten har en nedgang i driftsutgiftene fra 2010 til Det kan blant annet skyldes få ressurskrevende brukere. Hjemmetjenesten har et lavterskeltilbud, for eksempel matombringing og trygghetsalarm, som er med på å gi trivsel og trygghet.

93 HELSE OG OMSORG 93 Korrigert brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall mottakere av kommunale pleie og omsorgtjenester 539 Merforbruk (I hele tusen) Hammerfest Kostragruppe 12 Finnmark Sør-Varanger Tabellen viser en nedgang fra 2010 til Men kostnadsbildet for 2011 viser en økning kontra sammenlignbare kommune samt kostragruppe 12. Dette henger sammen med bemanningsutfordringene og de strukturelle merkostnadene som følger av dårlig dekning av omsorgsboliger for både eldre og utviklingshemmede. Samlet vurdering/utfordringer fremover Det en kan lese av tallene for 2011 er at kostnadsøkningen er større i Hammerfest enn hos andre kommuner. Dette henger sammen med de strukturelle forholdene i Hammerfest, med svært kostnadsdrivende driftsformer som følge av mangel på omsorgsboliger for både eldre og utviklingshemmede. Hammerfest har et antall institusjonsplasser målt pr innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon, disse er høyere enn sammenlignbar kommune og kostragruppe 12. Institusjonsdrift av omsorgstilbud er vesentlig dyrere enn hjemmebaserte tjenester. Hammerfest har i dag ingen hel døgns omsorgboliger for eldre. Dette medfører at en del av våre beboere på institusjoner i andre kommuner ville hatt tilbud i bemannede eller ubemannede omsorgsboliger, med hjemmebaserte tjenester. En rettere skalert omsorgstrapp i Hammerfest ville vært å tilby flere av våre beboere, med små eller moderate funksjonstap, som nå er på institusjon omsorgsbolig med hjemmetjenester. Det ville gitt en driftsform som kostnadsmessig hadde vært på nivå med sammenlignbare kommuner, og en ville oppnådd å gi flere eldre mulighet til å bo i egen bolig lengre. Planlagt omsorgsenter vil bidra til å løse denne utfordringen. En hensiktsmessig drift etter omsorgstrappen samt innføring av samhandlingsreformen innebærer at Hjemmetjenesten vil få brukere med høyere pleietyngde og tidligere utskivningsklare pasienter. Det bør bli færre institusjonsplasser, og de institusjonsplassene som er etablert forbeholdes brukere med større pleietyngde. Kostra viser at andel plasser i institusjon, målt mot samlet prosent tjenestemottakere av pleie- og omsorgstjenester er på 18,6 % i Hammerfest, 19,3 % i sammenlignbar kommune og 19,9 % i kommunegruppe 12. Nedgangen fra 2010 på 25, 8 % til 18,6 % i 2011 kan skyldes en reduksjon i antall plasser ved Hammerfest Pensjonærhjem fra 26 plasser 20 plasser, samt at Rypefjord sykehjem har gjort om to dobbeltrom til 2 enkeltrom. Prosessen med å etablere et nytt bofelleskap i Tjenesten for funksjonshemmede er startet. I august 2012 vil de midlertidige omsorgboligene i Risvågveien være innflyttningsklare. Planleggingen av omsorgsenter er igangsatt. Samhandlingsreformen vil fortsatt ha et stort fokus i Innføringen av samhandlingsreformen skjer Etterbehandlingsenheten ved Rypefjord sykehjem igangsettes med 5 plasser fra samme dato. Det er et tett samarbeid med Helse Finnmark, blant annet ved inngåelse av samarbeidsavtaler.

94 94 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE LEGETJENESTEN Beskrivelse av virksomheten Fra 1. februar 2011 ble Allmed legesenter kommunal på lik linje med Bryggen og Skarven legesentre. Pr. 1. januar 2012 er det til sammen 9940 listepasienter på legelistene. Det er en økning på 25 listepasienter fra 1. januar Hammerfest og Kvalsund kommuner samarbeider om legevakt. Hammerfest kommune kjøper veterinærtjenester fra 4 veterinærer. Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Hasvik kommuner har formalisert et samarbeid om veterinærvakter. Kostnader til veterinærvakten dekkes av øremerkede midler. Mål og måloppnåelse Legetimebestilling på internett er i gang, men ikke innført for alle fastlegene. Dette arbeidet fortsetter i Prosessen med å øke fastlegeressursen startet høsten 2011 og ny fastlege vil være på plass 1. tert Bemanning Årsverk 16,20 17,00 16,80 18,30 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,3 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,6 % 0,4 % 4-16 dager 0,8 % 2,5 % 0,7 % 1,9 % 2,8 % 0,1 % dager 7,8 % 2,6 % 1,2 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % >= 41 dager 1,1 % 0,1 % 4,8 % 2,7 % 3,7 % 0,6 % Totalt 12,0 % 6,3 % 7,9 % 5,9 % 8,3 % 1,1 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværet i 2011 er det laveste på flere år. Det ble gjennomført arbeidsplassundersøkelse på Allmed legesenter med bl.a. inneklimamåling som bekrefter at byggets beskaffenhet i sterk grad medvirker til et dårlig inneklima. Økonomi Driftsutgifter: Hovedårsaken til overskridelsene er at beregninger for kommunenes kostnader til Pasientskadeerstatninger ble endret i Dette medførte en merkostnad på kr. Kostnader til legevaktavtalen med Hf sykehus fikk en kostnadsøkning p.g.a. etterbetaling for 2010 på kr. Driftsinntekter: Hovedårsaken skyldes lavere leieinntekter fra fastlegene p.g.a. permisjonsfravær. Flere inntektsposter viser merinntekter i forhold til budsjett, men ikke tilstrekkelig til å dekke konsekvensen med reduserte leieinntekter. Samlet vurdering/utfordringer fremover Budsjettoverskridelser er redusert i forhold til Sykefraværet viser også en nedadgående trend. Det vil også i 2012 være fokus på Økonomioppfølging med målsetting om at kostnadene skal holdes innenfor tildelt budsjettramme. I 2012 vil prosessen med å etablere Allmed legesenter i nye lokaler starte. Arbeidet med å ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi vil fortsette i Dette vil bl.a. omfatte elektronisk resept og legetimebestilling på internett. I løpet av 2012 vil det også bli innført nytt legevaktnummer som vil være likt for alle kommuner. Virksomhetsleder: Arvid Isaksen

95 HELSE OG OMSORG 95 ERGO OG FYSIOTERAPITJENESTEN Beskrivelse av virksomheten Ergo- og fysioterapitjenesten utfører behandling, hjelpemiddelformidling og veiledning til befolkningen. Vi har utstrakt ambulerende virksomhet i form av hjemmebesøk og behandling på institusjoner. I tillegg har vi poliklinikk, hovedsaklig i form av gruppetreninger i basseng og gymsal. Våre prioriterte målgrupper er barn, unge i skolepliktig alder, funksjonshemmede i alle aldere og eldre pasienter/brukere. Virksomheten er kontaktinstans for NAV Hjelpemiddelsentralen og har ansvar for kommunalt hjelpemiddellager. Ergo- og fysioterapitjenesten har 5 kommunale fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 sekretær, 1 servicemedarbeider, 50 % virksomhetsleder og 50 % folkehelsekoordinator, samt 50 % syn/hørselskontakt. Fra skal virksomhetsleder ha 50 % pasienter I steden for folkehelse. Virksomheten har i tillegg 5 driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeuter. Mål og måloppnåelse Vi har hatt som overordnet mål å opprettholde et godt tilbud til våre prioriterte målgrupper. Vi har i tillegg til institusjoner og hjemmebesøk hatt høy poliklinisk aktivitet med totalt 10 ulike bassenggrupper og 3 gruppetreninger i gymsal. Av forebyggende tilbud har vært trening av overvektige barn og voksne, trening av innvandrerkvinner, trening av gravide med bekkensmerter, samt trening av yrkesaktive som har vært i faresonen for å bli sykemeldte. Vi har hatt et godt samarbeid med sykehuset om treningen av overvektige, i form aktivitetskolen for barn og livsstilsgruppen for voksne. Vi har også hatt et godt samarbeid med helsestasjonen om 4-måneders kontroll, barselinformasjon og aktivitetsskolen. Folkehelseprosjektet er blitt utvidet til å inkludere en tverrsektoriell sammensatt folkehelsegruppe som arbeider med en folkehelseplan for kommunen. Folkehelseplanen er beregnet å være ferdig i løpet av Folkehelsegruppen anbefaler at folkehelsekoordinatorstillingen må opp på rådmannsnivå og fylle 100 % stilling. Folkehelsekoordinator har delt ut en del midler til folkehelsearbeid som frivillige lag og foreninger arrangerer og har arrangert 2 byttedager (bytte, kjøpe, selge billig) for sportsutstyr på kulturhuset, og håper få etablert dette ordentlig i befolkningen. Folkehelsekoordinator har kjøpt inn sportsutstyr som kan lånes på utstyrssentralen på brannstasjonen. Utstyrssentralen vil bli offisielt åpnet i løpet av Bemanning Årsverk 9,50 9,50 9,50 10,50 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,6 % 3,6 % 1,7 % 1,9 % 1,3 % 4-16 dager 1,4 % 2,4 % 1,4 % 1,1 % 2,0 % dager 0,4 % 0,0 % 4,7 % 0,0 % 15,0 % >= 41 dager 1,7 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 10,3 % Totalt 6,1 % 6,0 % 11,0 % 3,0 % 28,6 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS I 2011 var en person langtidssykemeldt, og vi har hatt vikar for den sykemeldte. Generelt har ergo- og fysioterapitjenesten lite sykefravær og sykemeldinger. Alle ansatte viser en stå-på-vilje for tjenesten. Vi har 1 time trim pr uke i arbeidstiden og vi opplever dette som positivt. Økonomi Våre største utgiftsposter er fastlønn og driftstilskudd til 5 privatpraktiserende fysioterapeuter. På inntektssiden har vi fått refusjon av sykelønn på langtidssykemeldt, statlige overføringer i form av fastlønnstilskudd for 5 fysioterapeuter. Vi har hatt flere grupper enn tidligere, totalt 10 bassenggrupper og 3 grupper i gymsal. Gjenstående folkehelseprosjekt er planlagt brukt og overført til Samlet vurdering/utfordringer fremover

96 96 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Vi har et generelt godt arbeidsmiljø og tilbakemeldinger viser at folk trives i avdelingen. Arbeidsmiljøet har stor betydning for at personalet ønsker å jobbe her. Vi har stort behov for faglig utvikling og ønsker oss mer ressurser og tid til kursing og faglig påfyll. Dette er noe som vi ønsker større fokus på fremover. Hammerfest er i vekst, og vi opplever at flere trenger våre tjenester. Vi ser at vi har et underskudd av ergoterapitjenester i forhold til befolkning, og et etterslep på kognitive hjelpemidler. Vi må derfor på sikt ansette en ny ergoterapeut til å dekke syn/hørsel, kognitive hjelpemidler og tap av dagligdagse funksjoner hos brukere, samt at vi må vurdere å opprette et nytt driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut. Virksomhetsleder: Turid Lien

97 HELSE OG OMSORG 97 HJEMMETJENESTEN Beskrivelse av virksomheten Hjemtjenesten er den største virksomheten i Helse og omsorg når vi ser samlet på antall innskrevne brukere, som er på ca. 250, og på antall årsverk som er 50,13. Vi har ca. 129 alarmbrukere som vi betjener og 31 som mottar matombringing. Vi har en heldøgns tjeneste som betjener kommunens innbyggere og bidrar til at disse kan bo lengst mulig i sine hjem. Vi har en høy fagbemanning som yter avansert behandling og pleie. Mål og måloppnåelse Overordnet mål: Hjemtjenesten skal yte nødvendig helsehjelp til alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Vi skal hjelpe de som ikke kan dra omsorg for seg selv, som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Måloppnåelse; Hammerfest kommune har en godt utbygd hjemmetjeneste. Vi har en heldøgns tjeneste med fagbemanning og kompetanse på høyt nivå som også gir avansert helsehjelp. Vi klarer å gi en forsvarlig behandling/pleie til et stort antall innbyggere som trenger helsehjelp/praktisk bistand. Vi gir en rekke lavterskeltilbud som for eksempel matombringing, trygghetsalarmer som er med på å gi trivsel og trygghet. Vi foretar ca. 200 vurderingsbesøk i løpet av et år og vi har et høyt fokus på brukermedvirkning. Fra det meldes behov for helsehjelp går det svært kort tid til kartlegging av behov for hjelp, i samarbeid med søker evnt. pårørende. Personer på gjennomreise eller som er på besøk/ferie her mottar også nødvendig helsehjelp fra oss. Bemanning Årsverk 44,28 49,17 48,90 50,13 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,3 % 0,2 % 1,5 % 1,6 % 0,5 % 4-16 dager 2,8 % 2,2 % 4,1 % 4,5 % 0,0 % dager 3,3 % 1,4 % 3,5 % 3,8 % 0,0 % >= 41 dager 2,7 % 2,1 % 3,2 % 3,5 % 0,2 % Totalt 9,1 % 5,8 % 12,3 % 13,5 % 0,6 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværet i tjenesten har økt fra 2010 til Tjenesten har hatt et svært høyt antall gravide som også har vært delvis sykemeldt. Vansker med å få ansatte i sv.skapsvikariater medfører større trykk/overtid på fast ansatte som igjen kan gi sykdom. Vi har tilrettelagt for gravide/sykemeldte slik at de kan være gradert el. helt ut på jobb. Delvis skyldes økningen i % sykefravær at vi har fått en bedre registrering av fraværet. Vi har trivselstiltak på jobben som felles fredagslunsj, personalsammenkomster, oppmerksomhet v/merkedager el. triste hendelser. Vi oppfordrer til bruk av turkortet og har flere år hatt intern konkurranse med premiering til de beste deltagere. Vi tilrettelegger for de som går på vanngymnastikk, fysioterapi, ryggskole. Tilrettelegging med gode hjelpemidler i hjemmene. De ansatte får bytte vakter og avspasere når de har et behov for det. Vi har lite personalsaker. Økonomi Et samlet avvik på 2 3 mill i Hjemmesykepleien skyldes bl.a. et høyt overtidsbruk. Årsak er bl.a. et for høyt antall vakanser, vansker med å få ansatt i vikariater. Bruk avvikarbyrå, spes til ferievikarer er årsak til et avvik på ca. 1 2 mill. For øvrig er lønn til ferievikarer underbudsjettert, alt for lite med 544 satt av til 37,43 årsverk i hjemmesykepleien. Vi er underbudsjettert på fastlønn, er registrert med 48,9 årsverk, men skal egentlig ha 50,13. ( se vedlegg send på mail tidl.) 279 er alt for lavt budsjettert til helligdg.tillegg i Hjemmesykepleien. Forbruket var på 505, og da har vi i tillegg mange vakanser. Avvik på 13 på helligdg.till. i Praktisk bistand. Vi lot en 100% stilling i Praktisk bistand stå vakant fra juni, etter at en arb.taker gikk av med pensjon. Det bevilges også tilskudd til husleie for vaktrom i privat hjem, men det er ikke satt av penger til det, blir et neg. avvik på 72.

98 98 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Samlet vurdering/utfordringer fremover Hjemtjenesten er en god arbeidsplass, men en stadig mer hektisk og utfordrende tjeneste å tilrettelegge p.g.a svært dårlige og kritisk syke hjemmeboende pasienter. Vi må forholde oss til at pasienter skrives raskere ut fra sykehus og vi må øke vår kompetanse og opplæring kontinuerlig. Det er økende krav til dokumentasjon og meldingsutveksling for sikre en kvalitetsmessig, rask og effektiv pasientbehandling. Vi har en fin blanding av pleiere med lang erfaring og unge nyutdannede. Det siste gjenspeiler mange graviditeter, vi har hatt 10 ute i permisjon og 2 nye skal ut nå. For øvrig har vi også ca. 9 årsverk vakanser som gir oss utfordringer. Vi trenger å få økte ressurser for å få flere 100% stillinger, har for mange småstillinger som er vanskelig å rekruttere til. Antall kreftpasienter er økende, nå 30 innskrevne. Kols, diabetes og demens er og diagnoser som øker raskt. Alvorlig kritisk syke gis mulighet til å få intravenøs behandling, smertelindring, respiratorbehandling. Vi har personell som er fleksibel og løsningsorientert, villig til å reise både til lokalsykehus og sentralsykehus for å få opplæring i avansert sykepleie. Men det bør nå settes av midler til videreutdanning slik at vi får ansatte med formell kompetanse i bl. kreftspl., diaspl., demens. Virksomhetsleder: Turid Forberg Løkke

99 HELSE OG OMSORG 99 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Beskrivelse av virksomheten Hammerfest kommune har et forholdsvis stort antall ressurskrevende brukere ifht befolkningstall, i tillegg til nytilflytninger i 2011 på tjenestemottakere som ikke er ressurskrevende. Stor geografisk spredning på boliger, medfører manglende mulighet for samordning, og økt nattevaktsbemanning. Mål og måloppnåelse Forbedret kvalitet, lukket avvik statlig tilsyn. Økning på antall søknader på ledige stillinger. Nedgang i sykefravær. Bemanning Årsverk 70,57 96,24 94,27 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 4-16 dager 4,5 % 4,0 % 4,2 % 3,5 % dager 4,2 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % >= 41 dager 5,0 % 3,8 % 3,9 % 3,7 % Totalt 15,2 % 12,2 % 12,7 % 10,3 % Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Vernerunder, brannøvelser, håndtering av utfordrende atferd og trening fast på Johns gym, fast veiledning, grunnopplæringsprogram over 3 dager. Økonomi Utgifter til kjøp av tjenester eksternt grunnet manglende boliger og vakante stillinger utgjør; (To mindreårige barn. Utviklingshemmet, fremmedspråklig og barnevern. 1 utviklingshemmet med rus- og psykiatri, 1 autist i annen kommune. 1 utviklingshemmet i 6 mndr eksternt grunnet manglende ressurser internt.) Utgifter til vikarbyrå, grunnet vakante stillinger; Overtid: Tilskrives vakante stillinger, sykefravær og bakvaktsordninger grunnet utageringsproblematikk. Totalt utgjør disse postene; Det nye systemet tilknyttet IA-avtalen medfører ekstra utgifter, da det ikke gis refusjon på sykemeldte som er på tilrettelagt arbeid, tiltross for vikarinnleie Budsjettert inntekt ressurskrevende brukere: 30,9 mill, regnskap 25 mill. Samlet vurdering/utfordringer fremover En klar forbedring av kvalitet dette året. Avviksmeldinger hos fylkesmannen er lukket, med unntak av et, grunnet rekrutteringsproblematikk. Dette dekkes opp med nyansatte i mai Samtlige avdelinger har nå lovlige turnuser. Nedgang både på korttids,- og langtidsfravær. Med de tilleggsbevilgninger som er bevilget for 2012, bygging og innflytting i nye boliger sommeren 2012, forventes tjenesten og kunne videreutvikle kvalitet og overholde budsjett. Det kan forventes fortsatt kjøp av tjenester eksternt, inklusive vikarbyrå. Rekruttering av nye medarbeidere er og vil fortsatt være satsingsområde, og kreve stor innsats. Midlertidige boliger i Risvågveien forventes å være innflyttingsklar sommeren 2012, noe som forventes å gi en ytterligere kvalitetsforbedring og bedre ressursutnyttelse. Problematikken tilknyttet geografisk stor spredning av tjenestesteder minsker. Merforbruket som vises i regnskap 2011, viser samsvar mellom forbruk og prognose 2011/12 og er i samsvar med vedtak HO.03/12. Virksomhetsleder: Jan Rune Mortensen

100 100 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE RUS OG PSYKIATRITJENESTEN Beskrivelse av virksomheten Virksomheten ble 1. januar 2011 sammenslått til en enhet. Dette medførte at virksomheten vokste til 22 årsverk. I løpet av året har vi fått midler gjennom Fylkesmann i Finnmark til å starte prosjekt rettet mot kommunalt rusarbeid rettet mot barn og unge. Totalt pr årsverk. Mål og måloppnåelse Ved sammenslåingen har målet vært å samle virksomheten under felles tak. For at virksomheten skal kunne driften innenfor budsjett de kommende år, bør det tilstrebes at virksomheten samles i Storgt. 24 hvor den gamle psykiatritjenesten holdt hus. Vi ser at vi har god kapasitet i forbindelse med saksutredninger og behandlinger. Utfordringene vi får i 2012 skyldes at vi har 5 medarbeidere under etter- og videreutdanninger, noe som kan gi lengre saksbehandlingstid. Bemanning Årsverk 12,75 13,75 13,75 23,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,9 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,2 % 4-16 dager 2,2 % 2,8 % 2,9 % 3,5 % 1,6 % dager 1,6 % 1,1 % 3,2 % 2,5 % 4,9 % >= 41 dager 4,2 % 1,7 % 4,5 % 0,9 % 12,4 % Totalt 9,0 % 6,4 % 11,3 % 7,9 % 19,1 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Det høye sykefraværet i 2011 skyldes flere langtidssykemeldinger. Korttidsfraværet sees på som normalt, og en kan vel ikke forvente det lavere. Vi vet at langtidsfraværet hos menn skyldes to saker. Videre har vi hatt to avvik som følge av lokalisering på to steder. Hvor det mest alvorlige var trusler fra brukere og at en da ikke hadde rømningsvei i Strandgt. 49. Dette er meldt til AMU, og forventes at det ryddes opp i, i løpet av våren Økonomi Vi har i løpet av 2011 betalt ekstra lønn til en medarbeider som der ikke var budsjettert midler for, denne medarbeideren var tenkt brukt til skriving av ny Handlingsplan for Rus og Psykisk Helse, denne medarbeideren sluttet før prosjektet ble fullført, og vi hadde en lønnskostnad på pålydende kr under ansvar Når sammenslåingen ble bestemt, ble der heller ikke satt av midler til selve gjennomføringen. Virksomheten har måtte bære kostnader for opprettelsen av 10 nye kontorer. Dette viser seg i merforbruk under postene og i ansvar på kr ,-. Regnskapet for 2011 viser et merforbruk på kr ,-, noe en kunne forventet skulle vært et underforbruk på kr ,-, hvis disse utgiftene ikke var lagt til virksomheten eller at der ved sammenslåing ble satt av midler til selve gjennomføringen. Samlet vurdering/utfordringer fremover Slik det foreligger nå, og med skikkelig budsjettkontroll gjennom hele året forventer vi å drifte virksomheten etter budsjett i Virksomhetsleder: Per Gunnar Arnesen

101 HELSE OG OMSORG 101 RYPEFJORD SYKEHJEM Beskrivelse av virksomheten Institusjon for eldre som trenger pleie, omsorg og behandling.33 langtidsplasser og 11 korttids, rehabilitering og behandlingsplasser og 10 dagplasser i ukedager, 4 lørdag og søndag. Mål og måloppnåelse Yte god og kvalitativ pleie der pasientens behov er i fokus. Bemanning Årsverk 52,63 55,35 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,9 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 4-16 dager 6,2 % 5,1 % 4,9 % 6,3 % dager 5,1 % 5,6 % 5,8 % 3,8 % >= 41 dager 2,7 % 6,7 % 6,6 % 7,4 % Totalt 15,9 % 18,9 % 18,9 % 18,8 % Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS De aller fleste har fått en første opplæring i nytt avvikssystem, men det trengs ytterligere opplæring. Hatt tilsyn fra arbeidstilsynet men avventer endelig tilbakemelding. Økonomi Merforbruk på overtid på 2.394mill. Dette skyldes mange ledige stillinger og langtidsfravær på sykepleiere og hjelpepleiere og mye av vaktene har vært erstattet med de resterende faste Denne posten er og redusert med ca kr siden sammenslåing av avdelingene i 2010?.I tilegg har vi brukt innleide vikarer fra vikarbyrå for kr mer enn budsjettert. Art merforbruk kr Art merforbruk kr Disse posten ble det bedt om økte midler til i 2011 da vi også må dekke forbruksmateriell og medisiner til korttidspasientene fra Art merforbruk kr.Også bedt om økte midler i 2011, da denne ikke er regulert i takt med taxi prisene. Samlet vurdering/utfordringer fremover Det blir en stor utfordring å holde seg til budsjett da vi er underbudsjettert på nevnte poster. Overnevnte arter med merforbruk bes oppjustert for 2012, ellers får vi samme merforbruk. Overtids bruk arbeider vi systematisk med å redusere og har stort fokus på rekruttering og ny ansettelser for å ha flere i faste stillinger. Rekrutterer de fleste sommervikarer selv slik at bruker færrest mulig vikarer fra byrå. Unntak blir sykepleiere. Jobber aktivt med å få ned fravær og de fleste som var langtids syk i 2011 er i hel eller delt arbeid. Samlet sett er det å få ansatte i alle faste fagstillinger den største utfordringen og det er mangel på dette som utgjør de største sprekkene på overtid og vikarinnleie. Virksomhetsleder: Trine Nylund

102 102 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE RYPEFJORD ALDERSPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV Beskrivelse av virksomheten Rypefjord Alderspensjonat. Rypefjord Alderspensjonat har pr i dag en gjennomsnittsalder på rundt 80 år, og Bokollektivet har på rundt 85 år. Vi ser utfordringer i møte med disse eldre som har mye sammensatte sykdommer. Vi ser også at det at det kreves større fag bemanninger for å klare å imøtekomme kravene som i dag stilles til de som jobber her. De som flytter inn i avdelingene er mer dårligere en før, og ikke minst har mange har flere diagnoser som skal følges opp. Etter at samhandlingsreformen kom, er muligheten for overflytting av dårlige pasienter til sykehjemmet blitt mindre. Dette er fordi Sykehjemmet har fullt opp. Slik som det er nå er Rypefjord Alderspensjonat mer lik et sykehjem. Dette er en stor utfordring for vår avdeling som ikke har sykepleierfaglig bemanning hele døgnet. Vi har i perioder måtte ha sykepleiere som bak vakter og overtid på grunn av veldig syke pasienter. Dette har kostet oss mye. Vi har 1 sykepleier i 100 %, og 1 i 80 %, og 1i 50% stilling, men 13 % trekkes ut i kontor. I tillegg trekkes denne sykepleieren ut i avdelingen til Bokollektivet på grunn av mangel på sykepleiere. Rypefjord Bokollektiv. Når det gjelder Rypefjord Bokollektiv er dette en avdeling med beboere som har diagnosen Aldersdemens. Målsettingen for denne avdelingen er at beboerne skal holde sin funksjonsnivå så lenge som mulig. Det som oppleves er at de som flytter inn på avdelingen i mange tilfeller er for fremskreden i sin demens eller at de for fysisk dårlig til å være med på dagelige gjøremål. Dette setter begrensninger for å oppnå målsettingen for avdelingen. Slik som det er nå så er denne avdelingen en stor avdeling med 10 beboere. Dette kan igjen gjøre at disse pasientene blir mer urolige og dette smitter lett over på de andre. Pasientene har også flere diagnoser og sykdommer. Mål og måloppnåelse 2011 var et år med oppussing av Rypefjord Alderspensjonatet. 4 Pasienter flytte opp til sykehjemmet i den perioden. 1 pasient ble flyttet til psykiatrisk avdeling. De resterende pasientene ble omrokert og flere hadde rom sammen. Som stue og spisesal ble vinterhagen tatt i bruk, og bøttekottet ble brukt som tørrmat kjøkken. Det var ingen muligheter for avskjerming av pasienter. Dette var en stor belastning for pasienter og ikke minst for personalet. Vi har i året som har gått hatt sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, hjelpepleierelever, vg1-2 elever, lærlinger, unge arbeidstagere. Vi har hatt mye og vært flink til å følge opp brannrutiner, og ikke minst HMS. Vi klarte også vinne MHS prisen Vi har på miljøsiden trim 2 ganger i uka. Vi har bingo for pasientene, julebord, solfester, og tilstelninger, samt tema uke på vårparten der vi er ute og griller, har musikk og koser oss. Vi har fag dager 2 ganger i året for personalet. Bemanning Årsverk 19,92 22,77 22,90 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,4 % 2,1 % 2,2 % 0,7 % 4-16 dager 2,4 % 1,8 % 1,9 % 0,0 % dager 1,9 % 0,9 % 1,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,7 % 3,1 % 3,3 % 0,0 % Totalt 6,5 % 8,0 % 8,4 % 0,7 % Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Vi har i året som har gått hatt sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, hjelpepleierelever, vg1-2 elever, lærlinger, unge arbeidstagere. Vi har hatt mye og vært flink til å følge opp brannrutiner, og ikke minst HMS. Vi klarte også vinne MHS prisen Vi har på miljøsiden trim 2 ganger i uka. Vi har bingo for pasientene, julebord, solfester, og tilstelninger, samt tema uke på vårparten der vi er ute og griller, har musikk og koser oss. Vi har fag dager 2 ganger i året for personalet

103 HELSE OG OMSORG 103 Økonomi Fast lønn, kommentere jeg ikke noe. Når det gjelder overtid, og ekstrahjelp på Rypefjord Alderspensjonat, så har det en sammenheng med at under oppussingen har vi måtte forsterket personalet på grunn av uro i avdelingen. Når det gjelder Bokollektivet så ble ei ny sykepleierstilling opprettet, og jeg gikk da i den til i September Det er også brukt mye innleie av ekstra personalet samt overtid i avdelingen på grunn av behov for forsterkninger i avdelingen. Alt i alt så har vi klart å holde oss ganske godt innefor budsjettet. Samlet vurdering/utfordringer fremover Vi kommer til å jobbe for å holde oss innen de økonomiske rammer. Bemanningssitusjonen må derimot vurderes opp mot pleietyngde på begge avdelinger. Vi skal fremdeles jobbe med sykefraværet. I den forbindelse er tillitsvalgt, verneombud, og vi som ledere på kurs. Vi har også satt i gang ei ide og tiltaksgruppe for å jobbe med det gode og positive i avdelingene. Vi har en årsplan som vi kommer til å følge opp. Vi markedsfører oss godt for å få sommer og vikarer generelt i begge avdelingene. Vi skal fremdeles sette beboerne i sentrum og jobbe for dem. Det er viktig med godt humør og positiv innstilling. Virksomhetsleder: Rita Bræck

104 104 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM Beskrivelse av virksomheten Hammerfest pensjonærhjem er en institusjon for eldre mennesker med forskjellige typer sykdomsbilde. Bygget er over 3 etasjer og rommene er uten dusj og wc. Aldersgruppen er mellom år. Det er i dag 20 langtidsplasser og 3 dagplasser. Pensjonærhjemmet har inkl. leder 21,5 årsverk, hvorav 0,2 er avgitt til demensteamet i kommunen. Mål og måloppnåelse Hammerfest pensjonærhjems visjon er å være en framtidsrettet institusjon med helhetlig syn på eldreomsorgen. Institusjonen ønsker å gi hver enkelt et individuelt tilbud. Målsettingen er å legge til rette slik at beboerne får en verdig alderdom og kan leve et best mulig liv ut fra egne forutsetninger. Beboeren skal ha innflytelse på egen livssituasjon slik at hun/han føler at trygghet, omsorg og individuelle behov blir ivaretatt. De ansatte skal gjennom sitt arbeide vise respekt for beboere, pårørende og andre. Bemanning Årsverk 22,89 22,89 23,19 21,50 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,6 % 1,3 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 4-16 dager 5,9 % 6,4 % 4,7 % 4,7 % 0,0 % dager 4,9 % 6,4 % 4,1 % 4,1 % 0,0 % >= 41 dager 4,7 % 5,8 % 4,4 % 4,4 % 0,0 % Totalt 17,1 % 19,9 % 15,2 % 15,2 % 0,0 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Dette er noe vi jobber med jevnt og trutt, og opplæring på å føre avviksmeldinger i QMplus er i gang. Nytt verneombud er valgt og brannvernleder har ansvar for opplæring av nyansatte i forhold til brannrutiner. Det er blitt laget en rullestolrampe utenfor rømningsvei i underetasjen, og det er kjøpt inn transporttraller for søppelhåndtering. De bygningsmessige forhold gjør at det fysiske arbeidet kan være belastende, men vi er godt utrustet med forflytningshjelpemidler. Vårt håp om å få nye lysarmatur i korridorene ble ikke innfridd i Dermed er det ingen endring i forhold til risiko for fall hos beboere. Økonomi Regnskapet viser store negative tall. Mange vakanser og et høyt sykefravær har medført merforbruk av sykevikarer og overtid, samt stort forbruk av vikarer fra vikarbyrå. I midten av november ble 1,5 vakant stilling besatt. Det er tidligere gjort politiske vedtak på at det ikke skal være korttidsopphold ved denne institusjonen. Dette er ikke budsjettmessig regulert slik at inntektene her er len del lavere enn forventet. Samlet vurdering/utfordringer fremover Antall beboere er blitt redusert fra 26 til 20 og postkjøkken er nå etablert på avdelingen, noe som har ført til rutinemessige endringer både for beboere og ansatte. Intensjonen om at alle 20 skulle spise alle måltid i spisesalen har ikke latt seg gjennomføre av ulike årsaker, men vi føler at den ordningen vi har etablert i dag fungerer bra. Vi har to pleiere i gang med videreutdanning innenfor eldreomsorgen og som forventes ferdig våren Det satses på rekruttering og kursing av ansatte. Det å holde driften i gang med stort sykefravær og vakante stillinger gir noen utfordringer både økonomisk og for de ansatte som står på. I og med at vi har ansatt 2 nye medarbeidere sist på året, håper vi at dette vil medføre mindre belastning på de ansatte og mindre bruk av vikarbyrå. Elles er de ansatte opptatt av det nye omsorgssenteret. Når er det ferdig og hva blir det da til med oss? Man gleder seg samtidig som man vet at det har betydning for vår hverdag og vil nok være en utfordring for oss framover. Konstituert virksomhetsleder: Ann Berit Hansen

105 HELSE OG OMSORG 105 KJØKKENTJENESTEN Beskrivelse av virksomheten Er lokalisert på 3 enheter Sykehjemmet, Pensjonærhjemmet og Alderspensjonatet Vi server institusjonene med all bespisning 365 dager i året. Mål og måloppnåelse Vi reduserte med 3 årsverk i 2010 fra 9,5 til 6,5. Største delen av reduksjonen ble gjort på Pensjonærhjemmet. Dette har gått fint, uten nevneverdige konsekvenser for brukerne. Bemanning Årsverk 9,50 9,50 9,50 6,50 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,0 % 1,2 % 1,6 % 0,4 % 4-16 dager 4,4 % 3,8 % 4,5 % 2,3 % dager 1,6 % 5,3 % 7,8 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 6,9 % 10,2 % 13,9 % 2,6 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværet er høyt. Dette skyldes først og fremst langtids syke medarbeidere det ikke var mulig å tilrettelegge for. Kort tids fraværet er ok. Økonomi Lønn: Vi fikk redusert 3 stillinger fra 1/1-10. Dette var ikke mulig og gjennomføre før 4/7-10, grunnet en ombygging på Pensjonærhjemmets kjøkken som ikke var klar før i juli. Noe som resulterte i et budsjett avvik pr 1/8-10 på kr ,- ( ,-på lønn) utover høsten ble det jobbet med å redusere lønnskostnadene, og avviket på lønn ble redusert med ca ,- ved årets slutt.(til kr ) Kjøp av varer og tjenester: Vi har et over forbruk på 7 % i år i forhold til budsjett. (Kr ) Dette har sammenheng med at budsjettet ikke er oppjustert i samme takt som prisøkningen på varer. Salgsinntekter: De budsjetterte inntektene på matombringing var for høy, grunnet redusert etterspørsel. (kr ,-) Vi klarte og få salgsinntekter på diverse catering oppdrag for kr185000,- så vi kom i balanse. Samlet vurdering/utfordringer fremover Det er alltid vanskelig og forutse alle aspekter med reduksjon av drift. Vi har klart å redusere utgiftene til kjøkkendrift med kr1, siden 2010 og med kr2,994000,. siden Så vi er på rett vei. Utfordringer fremover Planlegge framtidig driftsform for kjøkkendrift i forbindelse med bygging av omsorgsenter. Implantere gode rutiner for postkjøkken. ( Opplæring i mattrygghet/ kjøkken økonomi) Være en god læreplass for våre lærlinger. Virksomhetsleder: Rune Milch

106 106 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE KULTUR OG SAMFUNN Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Kultur og samfunn består av følgende virksomheter: 1. Voksenopplæringssenter og innvandrertjeneste 2. Brann og redning 3. Kultur og idrett 4. Kommunalteknisk prosjekt og drift Bemanning Årsverk 137,45 117,89 Mål og måloppnåelse Sektoren har en variert og bred tjenesteproduksjon og i 2011 har fokus bl.a. vært omstilling innen brann og redning etter at driftsavtalen med Avinor opphørte med virkning fra 1. juni. Videre har teknisk prosjekt og drift hatt store løpende prosjekter gjennom hele året som renovering/oppgradering av Hammerfest sentrum og hovedplan vei. Det ble også bevilget midler til opparbeidelse av infrastruktur for Mellomvannet boligfelt og prosjektet ble lagt ut på anbud i 4. kvartal Kultur og idrett hadde i 2011 utskiftning av en del ledere, da flere sentrale ledere valgte å søke nye utfordringer. Faglig sett er virksomheten på riktig kurs. Det samme gjelder økonomi. Voksenopplæringssenteret og innvandrertjenesten har hatt høy aktivitet gjennom hele året og antall personer som får utført tjenester ved virksomheten er godt i overkant av 200. Det har medført at de har for lite plass til undervisning og arbeidsrom for lærerne ved virksomheten. Det jobbes med å få løst dette. Når det gjelder økonomisk resultat for sektoren samlet, var det et merforbruk på ca. kr. 4 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert og har sammenheng med mindre refusjoner fra Staten enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Tilsvarende var det et negativt avvik når det gjelder salgsinntekter. HMS Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,7 % 0,8 % 1,3 % 0,5 % 4-16 dager 1,7 % 1,7 % 1,9 % 1,7 % dager 1,6 % 1,3 % 1,5 % 1,3 % >= 41 dager 2,1 % 1,9 % 2,1 % 1,8 % Totalt 6,1 % 5,7 % 6,7 % 5,3 % Samlet for sektoren er sykefraværet redusert fra 6,1 % i 2010 til 5,7 % i Det innebærer en reduksjon i samlet sykefravær med 6,7 %. Det er langtidsfraværet som har bidratt til reduksjonen og særlig har fraværet innen virksomheten teknisk prosjekt og drift vært utslagsgivende i Ved utgangen av året er sykefraværet i virksomheten omtrent på linje med sykefraværet i de øvrige virksomhetene innen sektoren. Samlet sykefravær innen kultur og samfunn er lavere enn for Hammerfest kommune som organisasjon.

107 KULTUR OG SAMFUNN 107 Økonomi Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2010 R:2011 B:2011 Avvik ADMINISTRASJON SAMFUNN OG UTVIKLING VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE PLAN OG UTVIKLING KULTUR OG IDRETT KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT BRANN OG BEREDSKAP Totalt * Alle tall i hele tusen Kultur og samfunn hadde i 2011 et samlet merforbruk på ca. kr. 4 mill. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter enn budsjettert og gjelder salgsinntekter og statlige refusjoner. Særlig slår dette ut for brann og redning og voksenopplæringssenteret med innvandrertjenesten. For brann og redning sin del var det budsjettert med for optimistiske inntekter i forhold til at avtalen med Avinor opphørte med virkning fra 1. juni. For voksenopplæringssenteret gjaldt det svikt i statlige refusjoner for arbeid med flyktninger og innvandrere.

108 108 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Overtid og avviksmeldinger QM+ Kultur og samfunn 1.t t Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 4,7 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Utviklingen i antall timer overtid har vist en nedadgående tendens fra 1. til 3. tertial og skyldes delvis en tettere oppfølging utover året og en bedret bemanningssituasjon. Når det gjelder avviksmeldinger, viser utviklingen utover 2011 at bruk av systemet har vært økende og at flere saker er blitt fulgt opp. KOSTRA Brutto driftsutg. i kr pr. innbygger for komm. veier i alt (2009 og 2010 er korrigert for ekstraordinære kostnader på kr.12,5 mill) Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall innbyggere Merforbruk (I hele tusen) Hammerfest Kostragruppe 12 Finnmark Sør-Varanger Tabellen viser at netto driftsutgifter pr. innbygger er vesentlig større i Hammerfest kommune sammenlignet med øvrige kommuner som er med i oversikten. Isolert har det vært en økning hvert år i perioden , men i 2011 var det en betydelig nedgang, fra kr til kr pr. innbygger. Netto driftsutgifter er imidlertid fortsatt ca. dobbelt så store pr. innbygger sammenlignet med de kommuner som er i kostragruppe 12. Forskjellen ble i 2011 redusert med ca. kr. 3,6 mill, noe som utgjorde en reduksjon med kr 371 pr. innbygger. Vi vil i løpet av 2012 foreta en kvalitetssikring av tallmaterialet som er lagt til grunn, da det kan være feilkilder som at andre områder er registrert. Det kan gjelde områder som vann og avløp. Isolert sett brukte Hammerfest kommune ca. kr. 13 mill. mer enn sammenlignbare kommuner på kommunale veier i 2011.

109 KULTUR OG SAMFUNN 109 Netto driftsutgifter for kultursektoren pr.innbygger Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall innbyggere Merforbruk (I hele tusen) Hammerfest Kostragruppe 12 Finnmark Sør-Varanger Tabellen viser at netto driftsutgifter pr. innbygger er vesentlig større i Hammerfest kommune sammenlignet med øvrige kommuner som er med i oversikten. Isolert har det vært en økning hvert år i perioden , men i 2010 var det en reduksjon som flatet ut i 2011, samtidig som kommuner i kostragruppe 12 økte sine netto driftsutgifter innen området. Derved har det vært en positiv utvikling fra 2009 til 2011 som årlig utgjør ca. kr. 2,9 mill. Imidlertid er situasjonen slik at samlet bruker Hammerfest kommune ca. kr. 16 mill mer i netto driftsutgifter pr. år enn de kommuner vi sammenligner oss med innen området kultur og idrett. Tilsvarende utgjorde forskjellen pr. innbygger kr

110 110 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Forebygging og beredskap brann Netto driftsutgifter pr. innbygger Hammerfest % Kostragruppe % Finnmark % Sør-Varanger % Antall innbyggere Merforbruk (I hele tusen) Hammerfest Kostragruppe 12 Finnmark Sør-Varanger Som tabellen viser er netto driftsutgifter pr. innbygger innen brann og redningsberedskap i Hammerfest kommune vesentlig større enn øvrige kommuner som sammenlignes. Imidlertid ble forskjellene redusert fra 2009 til Sammenlignet med kostragruppe 12 utgjorde samlet reduksjon kr mill. For 2011 har tilsvarende sammenligning vist en negativ utvikling med kr mill. Bortfall av inntekter som følge av at avtalen med Avinor ble avviklet med virkning fra og med 1. juni er en viktig faktor som forklarer en slik utvikling. Tabellen viser for øvrig at vi bruker i størrelsesorden kr. 3 4 mill. mer pr. år i driftsutgifter for å opprettholde virksomheten sammenlignet med tilsvarende kommuner i kostragruppe 12.

111 KULTUR OG SAMFUNN 111 Samlet vurdering/utfordringer fremover Sektoren har løst mange store oppgaver i 2011 på en tilfredsstillende måte og innenfor vedtatte rammer. I den sammenheng nevnes arbeidet med renovering av ledningsnettet i Hammerfest sentrum, tiltak utført i samsvar med hovedplan vei og omstilling innen brann og redning som følge av bortfall av avtale med Avinor ved Hammerfest lufthavn. Både innenfor kultur og idrett og voksenopplæringssenteret med innvandrertjenesten ble det i løpet av året foretatt nye tilsettinger av virksomhetsleder, da de tidligere lederne valgte å søke andre og nye utfordringer. Ved utgangen av året er disse nå godt etablert og klare til å møte de utfordringene som ligger foran oss. Av utfordringer som ligger foran oss i det kommende året kan nevnes behov for å prioritere planlegging og prosjektering av nytt høydebasseng på Prærien for å sikre en mer tilfredsstillende vannforsyning enn det som er tilfelle i dag. Med nye krav til brannsikkerhet (sprinkling av nye næringsbygg) medfører det behov for økt vanntrykk og kapasitet. Løsning på en slik utfordring er å tilføre området en større kapasitet ved å få på plass et høydebasseng. En annen viktig utfordring vil være å flytte vanninntaket for hovedvannforsyninga fra Inntaksdammen til Vestfjelldammen. Dette vil være viktig, fordi det i dag i perioder er fare for isdannelser p.g.a. for lav temperatur på vannet når det er kaldt. Brann og redning er inne i en omstilling med å tilpasse virksomheten til endringer i arbeidsoppgaver som følge av bortfall av eksterne oppdrag og inntekter og flytting til midlertidige lokaler i Risvågveien. Det vil innebære nye økonomiske krav og en tilsvarende driftstilpasning. Kultur og idrett har igangsatt arbeid med en strategiplan som skal være overordnet for de oppgaver og aktiviteter som virksomheten skal arbeide og styre etter fremover. Dette arbeidet vil ha mye oppmerksomhet det kommende året. I tillegg vil det pågå et kontinuerlig arbeid med fortsatt å bedre balansen mellom virksomhetens inntekter og utgifter, da store deler av inntektsgrunnlaget er basert på salg av tjenester til eksterne kunder ved kulturarrangementer og kurs/konferanser. Hammerfest har ikke opplevd tilsvarende vekst i folketallet som veksten i sysselsettinga de 10 siste årene skulle tilsi. Veksten har nominelt vært omtrent lik, dvs. ca personer innenfor begge kategorier. Det har medført at det har vært en betydelig vekst i andelen innpendling, både fra andre kommuner og regioner innenlands og fra utlandet. Med den opptrapping av aktiviteter innen olje og gass som nå finner sted, vil vi fortsatt være avhengige av innpendling av arbeidskraft. En viktig utfordring for oss blir å legge til rette for økt tilflytting og bolyst, god integrering og språkopplæring og tilpasse tilrettelegging for nødvendig infrastruktur som kan møte slike utfordringer. Både voksenopplæringssenteret og teknisk prosjekt og drift vil være sentrale virksomheter for å legge til rette på disse områdene. Som følge av forannevnte og det faktum at i tida framover vil en del sentrale medarbeidere slutte som følge av oppnådd alder, vil det være behov for å rekruttere personer med nødvendig kompetanse, noe som er svært utfordrende med hensyn til økt konkurranse og lønns og arbeidsvilkår som privat næringsliv kan tilby.

112 112 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE VO-SENTER OG INNVANDRERTJENESTEN Beskrivelse av virksomheten Virksomheten Hammerfest voksenopplæringssenter består av tre enheter: Voksenopplæringssenteret (skolen) har ansvar for utdanningstilbud for voksne, så som norsk språkopplæring og samfunnskunnskap, grunnskole, spesialundervisning og yrkesrettede kurs. Innvandrertjenesten har ansvar for planlegging, bosetting og oppfølging av flyktninger og innvandrere. Bofellesskapet Nordlys er ansvarlig for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Virksomheten hadde i 2011 totalt 32 stillingshjemler, hvorav 17 ansatte ved voksenopplæringa, 6 ansatte ved innvandrertjenesten og 10 ansatte ved bofellesskapet Nordlys. Mål og måloppnåelse Enhetene samarbeider på ulike måter i forbindelse med planlegging, bosetting, oppfølging og opplæring av flyktninger og innvandrere i kommunen. Hovedmålsetninga er å gi den enkelte muligheten til et nytt, meningsfylt liv og til å bli selvhjulpen og integrert i skole, arbeid, bolig og lokalsamfunn. Voksenopplæringa hadde ved årsskiftet 2011/12 cirka 220 elever, på dag- og kveldstid. De fleste er arbeidsinnvandrere som deltar i norsk språkopplæring. Omkring 40 personer deltar i kommunens introduksjonsprogram et heldags kvalifiseringsprogram for bosatte flyktninger og deres familier. Opplæringstilbudene er avgjørende for å få innvandrere ut i arbeid eller videre fagopplæring. Skolen har gjennom sine opplæringstilbud i løpet av 2011 bidratt til at elevene har blitt i stand til å søke arbeid og videre utdanning, i en kommune hvor det er voksende behov for arbeidskraft. Innvandrertjenesten oppnådde målet om bosetting av 11 flyktninger, i tråd med avtalen mellom Hammerfest kommune og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tillegg har flere tidligere bosatte flyktninger fått familiegjenforeninger i 2011, og innvandrertjenesten har bidratt til oppfølging også av disse i bolig, lokalsamfunn og skole. Tjenesten har også ansvar for å følge opp deltakerne i kommunens introduksjonsprogram, og de fleste deltakerne kom ut i arbeid eller videreutdanning etter programmets slutt. Nordlys har bosatt fem enslige mindreårige i løpet av 2011, og har siden oppstarten 2009 bosatt 20 enslige mindreårige. Bofellesskapet har lyktes med sitt mål å gjøre ungdommene i stand til å mestre en ny hverdag i skolesammenheng, boligmarked, arbeidsmarked og lokalsamfunn. De tre enhetene samarbeider også med lokalt næringsliv, med ulike offentlige institusjoner som NAV, helsevesen, grunnskoler og Hammerfest eiendom, og med ulike frivillige organisasjoner, idrettsliv og andre i forbindelse med opplæring, arbeid og integrering. Hammerfest kommune oppnådde å bli, ifølge IMDi, en av de beste kommunene i landet når det gjelder integrering av flyktninger i skole og arbeid i Bemanning Årsverk 19,00 21,00 21,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,7 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 4-16 dager 1,6 % 2,1 % 2,3 % 1,9 % 2,8 % dager 1,1 % 2,5 % 2,1 % 1,3 % 3,0 % >= 41 dager 1,5 % 2,0 % 1,3 % 2,2 % 0,3 % Totalt 5,0 % 7,7 % 6,7 % 6,3 % 7,3 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Det har vært en viktig prioritering å arbeide for flere arbeids- og undervisningslokaler ved voksenopplæringa. Vernerunde ble foretatt høsten 2011, og flere avvik ble avdekket. Brannøvelser er foretatt ved skolen, og ved Nordlys har det vært kurs i brannvern. Ved innvandrertjenesten er det varslet behov for nye lokaliteter, og Hammerfest eiendom har foretatt undersøkelser av inneklimaet i bygget. Sykefraværet har gått ned siden 2010, og fraværet i 2011 skyldes i stor grad langtidsfravær. Virksomheten har som mål å redusere sykefraværet ytterligere i 2012.

113 KULTUR OG SAMFUNN 113 Økonomi Virksomheten er i stor grad finansiert gjennom statlige tilskudd og refusjoner. I 2011 mottok Hammerfest kommune følgende tilskudd og refusjoner som er knyttet til bosetting, integrering og norskopplæring av flyktninger (her er ikke vanlige innbyggertilskudd, etc tatt med): Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger: kr ,- Statlige refusjoner og brukerbetaling til norskopplæring: kr ,- Statlige refusjoner fra Bufetat til Nordlys: kr ,- Integreringstilskudd/enslige mindreårige til Nordlys: kr ,- Totalt: kr ,- Totale utgifter ifølge regnskap 2011 for de tre enhetene: Spesialundervisning/grunnskole for voksne: kr ,- Norsk språkopplæring/samfunnskunnskap: kr ,- Innvandrertjenesten/introduksjonsordninga: kr ,- Bofellesskapet Nordlys: kr ,- Totalt: kr ,- Virksomheten hadde kr ,- i underskudd i forhold til budsjettet, og kan forklares slik: Skolen hadde totalt kr ,- i minus. Dette skyldes ekstrautgifter i forbindelse med vikarer, ekstrahjelp og tolketjenester, og at lønnsbudsjettet er for lavt i forhold til reelle faste lønnsutgifter. Dessuten har skolen fått mindre statlige refusjoner til norskopplæring, på grunn av variasjoner i elevtallet. Innvandrertjenesten hadde totalt kr ,- i pluss. Dette skyldes at man har hatt stilling vakant, og at det har deltatt færre deltakere i introduksjonsordningen enn antatt. Det skyldes også at introduksjonsdeltakere har gått ut av programmet tidlig på grunn av arbeid eller videre skolegang. Ved bofellesskapet Nordlys var det budsjettert med et overskudd på kr ,- men dette overskuddet ble bare på kr ,-. Dette skyldes for høye antatte refusjoner fra Bufetat i budsjettet, og behovet for slike refusjoner har også blitt mindre når brukerne har blitt mer selvhjulpen i økonomi og bolig. Kommunens totale inntekter fra statlige refusjoner og tilskudd til flyktningformål i 2011, viser at Hammerfest kommune har langt større inntekter enn de totale utgiftene som brukes i forbindelse med bosetting, introduksjonsprogram, undervisning og oppfølging av flyktninger utgjør. Kommunen er lovpålagt å ha tilbud om spesialundervisning og grunnskole for voksne uavhengig av bosetting av flyktninger, og kommunen mottar heller ikke integreringstilskudd for arbeidsinnvandrere. Dersom man tar hensyn til disse faktorene, hadde kommunen i 2011 omkring kr ,- mer i inntekter enn man hadde i utgifter i tilknytning til arbeid med flyktninger. En del av disse midlene brukes i grunnskolen, til tiltak i NAV og til helsetjenester, men det er behov for å se på om disse inntektene kan brukes mer målrettet i henhold til statens intensjoner. Samlet vurdering/utfordringer fremover Folketallsutviklinga de siste årene har vist at innvandrerne står for en stor del av befolkningsveksten i byen. Arbeidsinnvandrere er den største gruppen, dernest familiegjenforeninger og flyktninger. Det er et økende behov for språkopplæring og inkludering av innvandrere og flyktninger i arbeid, utdanning, bolig og lokalsamfunn. Næringslivet har også et økende behov for våre tjenester, i forbindelse med språkopplæring av nyansatte og yrkesrettete opplæringstilbud. En annen viktig oppgave er å finne varige løsninger når det gjelder boliger for flerbarnsfamilier i forbindelse med bosetting av flyktninger og familiegjenforeninger. Det er derfor nødvendig å se på om ressursene som virksomheten tilfører kommunen, i større grad kan brukes til å styrke og utvikle virksomhetens arbeid innenfor kvalifisering, bosetting og integrering. Bedre arbeidsforhold og flere undervisningslokaler når det gjelder ansatte og brukere ved innvandrertjenesten og Voksenopplæringa vil også være en viktig oppgave å løse fremover. Virksomhetsleder: Alvin Vaseli

114 114 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE KULTUR OG IDRETT Beskrivelse av virksomheten Virksomheten bestod i 2011 av kulturadministrasjon, Hammerfest bibliotek, Hammerfest kulturskole, Idrett og friluftsliv med drift og utleieadministrasjon av idrettsanlegg, Ungdomstjenesten med drift av bootleg og nærmiljøklubber og Arktisk kultursenter med kulturhus-, kino- og kiosk-/kafèdrift. Mål og måloppnåelse Kultur og idrett har hatt stor aktivitet i Det er fremdeles fokus på at kultur og idrett skal utvikles til å bli en i mest mulig grad samlet virksomhet. Det har blitt vedtatt at det skal utarbeides en strategiplan for kultur og idrett. Arktisk kultursenter har hatt ca besøk fordelt på kulturarrangementer, kino og kurs/konferanse. Ungdomstjenesten har som hovedmål å drive forebyggende aktivitet blant barn og unge. Ungdommens kulturmønstring (UKM) og kulturfestivalen SommerFeber var ungdomstjenestens største arrangementer i Hammerfest bibliotek hadde i besøk og utlån. Biblioteket gjennomførte 83 publikumsarrangementer i Idrett og friluftsliv har i 2011 fått gjenåpnet bassenget på Isbjørnhallen og stengt bassenget på Breidablikk. Vi har fått ferdigstilt kunstgressløkker på Reindalen og i Forsøl. Nye tilbud som gratis ukentlig morgenbad, skøytebane ved Hammerfest Ridesenter og bedriftsserie i fotball er startet opp. Kulturskolen har 253 elever og en venteliste på 153 elever. Høsten 2011 startet et samarbeid med grunnskolen gjennom prosjektet Kulturfaglig utvikling opp. Prosjektet er nå politisk vedtatt utvidet i perioden Bemanning Årsverk 35,61 38,05 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,4 % 0,9 % 1,4 % 0,5 % 4-16 dager 1,2 % 1,5 % 1,8 % 1,2 % dager 0,6 % 1,3 % 2,0 % 0,7 % >= 41 dager 0,5 % 1,4 % 2,7 % 0,4 % Totalt 2,8 % 5,1 % 7,9 % 2,8 % Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Virksomheten har i 2011 hatt store utskiftninger på ledersiden. Virksomhetslederstillingen og fire av fem faglederstillinger ble besatt med nye folk i Dette har ført til noe manglende kontinuitet i blant annet HMS-arbeidet. Like fullt er det fokus på dette. Arbeidstilsynet hadde tilsyn på Arktisk kultursenter høsten Økonomi Alt i alt så gikk KUI med i minus. Hovedsakelig skyldes dette at overføringene til andre tros- og livssynssamfunn for både 2010 og 2011 er bokført i Biblioteket og ungdomstjenesten gikk i balanse, mens kulturskolen gikk i i minus. Dette skyldes i hovedsak merforbruk lønn, botilskudd/flyttegodtgjørelse, samt tap på fordringer og mindre foreldrebetaling enn budsjettert. Idrett gikk i ca i pluss, mens AKS gikk ca i pluss. Tross reduksjoner i driftsbudsjettet gjennom budsjettregulering i juni klarte virksomheten å styre i balanse. Blant annet fikk biblioteket redusert driftsbudsjettet med kr. Disse og andre reduserte driftsmidlene bør tilbakeføres og helst økes for å kunne tilby befolkningen gode tjenester. Investeringstiltak for biblioteket vedtatt i 2010 er satt på vent i kommunens økonomiplan. Samlet vurdering/utfordringer fremover For kultur og idrett vil arbeidet med å sikre et godt økonomisk fundament for driften fortsatt være den store utfordringen i de neste året. Selv om 2011 var et positivt år økonomisk sett, så er inntektskravene for Arktisk kultursenter, kulturskolen og idretthallene utfordrende. En skal derfor være varsom med å friskmelde økonomien i kultur og idrett. I desember 2011 ble det vedtatt at det skal utarbeides en strategiplan for kultur og idrett. Dette arbeidet vil få stor fokus i Virksomheten vil jobbe videre med samordningen av de ulike enhetene for å utnytte ressursene bedre. Hovedfokus er å få best mulig tjenester til kommunens innbyggere i årene fremover. Virksomhetsleder: Lars Aude Arnesen

115 KULTUR OG SAMFUNN 115 KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT Beskrivelse av virksomheten Kommunalteknisk prosjekt og drift er organisert som en del av samfunn og utvikling. Virksomheten består av: 1. Fagenhet park med ansvar for drift og vedlikehold av kommunale parkområder, kommunale lekeplasser m.m. 2. Fagenhet vei/verksted, med ansvar drift og vedlikehold av kommunale veier, både sommer og vintervedlikehold. 3. Fagenhet vann/avløp med ansvar for drift og vedlikehold av kommunale vann og avløpsanlegg i kommunen. 4. Fagenhet prosjekter med ansvar for gjennomføring av kommunale infrastrukturprosjekter innenfor vann/avløp vei m.m. 5. Administrasjonen med ansvar for eiendomsskatt, kommunale avgifter, kommunal beredskap, prosjekt/byggeledelse kommunale infrastrukturprosjekter mm. Mål og måloppnåelse Kommunalteknisk prosjekt og drift har som målsetting å levere gode tjenester innenfor vei, vann, avløp, park og annen infrastruktur til kommunens bedrifter og innbyggere. I motsetting til 2010 har driftsåret 2011 vært et mere normalår med henblikk på driftsutfordringer. Budsjettvedtaket i junimøtet i kommunestyret, der driftsbudsjett spesielt innenfor veivedlikehold ble redusert, medførte en lavere aktivitet innenfor sommervedlikehold. En lang rekke større og mindre prosjekter håndteres av enheten, så som opprusting av sentrumsgatene, hovedplan vei, hovedplan vann og avløp m.m. Disse er omtalt i tilknytning til rapporten - investeringer. Virksomheten har store kapasitetsutfordringer knyttet til gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter, særlig innenfor vann/avløp. Bemanning Årsverk 31,84 31,84 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,8 % 0,7 % 1,9 % 0,5 % 4-16 dager 2,2 % 1,2 % 2,3 % 1,0 % dager 2,1 % 1,2 % 0,0 % 1,3 % >= 41 dager 5,5 % 3,7 % 0,0 % 3,9 % Totalt 10,5 % 6,4 % 4,2 % 6,7 % Økonomi R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS Sykefraværsstatistikken viser et samlet sykefravær på 6,4 % i driftsåret Dette er en nedgang fra et samlet sykefravær på 10,5 % i Nedgangen utgjør 39 % og er derved betydelig. Den positive utviklingen skyldes nedgang i langtidsfraværet. Økonomi Teknisk prosjekt og drift hadde et samlet merforbruk på kr i Driftsutgiftene viste et samlet mindreforbruk i forhold til budsjett på kr Årsakene til dette er besparelser på lønn ved vakanser og en streng budsjettdisiplin ved kjøp av varer og tjenester. Driftsinntektene viste et samlet negativt avvik på kr i forhold til budsjett for Dette skyldes i hovedsak svikt i gebyrinntektene for vann og avløp, og da særlig for gebyr avløp ved bruk av måler.

116 116 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Samlet vurdering/utfordringer fremover Som nevnt overfor står virksomheten overfor store utfordringer knyttet til kapasitet til å klare å få gjennomført vedtatte investeringsprosjekter som vi har ansvar for. De nærmeste årene står vi overfor store utbyggingsprosjekter innenfor avløp, vannforsyning, industri og boligområder. Vi har hatt stillingsannonser ute i markedet for å få rekruttert ingeniører/sivilingeniører uten resultat. Arbeidsmarkedet for denne type stillinger er meget stramt. Vi taper kampen om arbeidskraft mot private bedrifter, ikke minst av lønnsmessige årsaker. Når vi så også vet at flere av prosjektlederne er over 60 år, sier det seg selv at det er nødvendig å ha en strategi på hvordan Hammerfest kommune skal klare å rekruttere nytt blod til disse fagområdene fremover. Vi har også utfordringer på driftssiden, særlig innenfor vei. Den kommunale maskinparken bærer preg av slitasje. Dette har sammenheng blant annet med at utskiftingsplanen i forhold til maskinparken stoppet opp i Ny lastebil var neste på utskiftingsplanen. Et eksempel er at det stilles krav til feiing av veier og gater tidlig i mai. Med kommunens feiemaskin som både har liten kapasitet og ofte er ute av drift på grunn av feil gjør at vi får problemer å innfri dette kravet. Oppsummert når det gjelder maskinparken, er det etter mine vurderinger nødvendig å komme i gang med utskiftingsplanen igjen. Dette bør allerede prioriteres i fb. med budsjett Jeg må også nevne et moment innenfor miljø utfordringer knyttet til snødeponier rundt Storvannet. Rapporter viser at snødeponier er store forurensingskilder for Storvannet. På sikt kan dette innebære at det ikke vil være tillatt å deponere snø med avrenning i Storvannet. Kommer dette forbudet betyr det at snøen må transporteres til godkjente deponier (i sjø). Dette medfører igjen behov for tilgang til effektive verktøy for å kunne gjøre dette arbeidet. Med dagens utstyr har vi ikke muligheter til å innfri denne type krav. Virksomhetsleder: Jan Tor Pedersen

117 KULTUR OG SAMFUNN 117 BRANN OG BEREDSKAP Beskrivelse av virksomheten Hammerfest brann- og redningstjeneste (HBRE) består av 3 avdelinger og ledes av brannsjefen. Forebyggende avdeling som inkluderer feietjenesten 110-sentralen som er fagsentral for brann i hele Finnmark (Hammerfest er vertskommune) Beredskapsavdeling som forestår brannslukking og redningsoppdrag mv Mål og måloppnåelse Hovedmålsetning utenom tradisjonelle gjøremål var å fullføre omorganiseringen av HBRE og komme inn i midlertidig brannstasjon. Dette har ikke lyktes og dette målet overføres til Investering i nytt høyderedskap (stigebil) er på nytt utsatt. Dagens høyderedskap er i dårlig stand og kan bli tatt ut av drift. Dette harmonerer ikke med byutviklingen. Kapasiteten for evakuering og slukking i høye og store bygg er allerede redusert ved at vi ikke når opp med eksisterende bil. Bemanning Årsverk 30,00 31,00 31,00 27,00 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 4-16 dager 0,6 % 1,8 % 0,9 % 2,2 % 0,0 % 2,2 % dager 0,3 % 3,1 % 2,5 % 0,5 % 0,0 % 0,5 % >= 41 dager 1,2 % 0,9 % 2,0 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % Totalt 2,5 % 6,8 % 5,6 % 4,6 % 0,0 % 4,6 % Økonomi R:2008 R:2009 R:2010 R:2011 B:2011 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen HMS HBRE har jobbet målrettet med HMS over flere år, dette har gitt gode resultater. Utviklingen av sykefravær er positiv over flere år. Fraværet er merkbart høyere på 110-sentralen som enda ikke er blitt gjenstand for omorganisering/flytting. Det bør utarbeides ny bemanningsplan for å redusere vikar/overtidsbruk (vurdere aspirantkorps). Økonomi Tilværelsen i brakker og plasthall på utsiden av brannstasjonen er ikke gunstig mht driftskostnader. Tross omorganisering og flytting er man tilfreds med det økonomiske resultatet. Samlet vurdering/utfordringer fremover 110-sentralen for Finnmark er fortsatt lokalisert på Hammerfest lufthavn, mens virksomheten for øvrig er lokalisert i brakker og plasthall. HBRE må samlokaliseres i egnede lokaler som fyller både operative krav og krav til HMS. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) krever tilsetting av samisktalende personell på 110-sentralen for Finnmark. Dette dobler lønnsutgiftene. Manglende investering i ny høyderedskap (stigebil) fører til utfordringer i møtet med brann i de høye og store bygningene. HBRE jobber hardt opp mot andre kommuner for å etablere samarbeidsavtaler om feiertjeneste og brannverntjenester. Salg av blant annet kurs og øvelse er et satsingsområde for å møte krav om inntjening. Det er et sterkt ønske om at kompetansen og ressursene innen HBRE i større grad nyttes til krisehåndtering og redningsinnsats ut over det som i dag er tilfelle. Virksomhetsleder: Arne Myrseth

118 118 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST EIENDOM KF Årsrapport 2011 HAMMERFEST EIENDOM KF I desember 2008 ble det vedtatt at hele eiendomsmassen skulle legges til det kommunale foretaket Hammerfest Eiendom. Sammenslåing av det gamle foretaket og kommunens eiendommer ble gjennomført den 1. januar 2010 og i løpet av 2011 ble byggeprosjektene/ byggeprosjektavdelingen også overført KF et. STYRET Medlemmer i styret pr Geir Opdahl Monica Strømme Steinar Larsen Kaj Gunnar Dahl Anne-Grethe Pedersen Personlig vara Dan S. Andersen Gunnhild Engstad Geir Hansen Andreas Enevold Andre Oddgeir Larsen ANTALL MØTER OG SAKER Antall møter Antall saker

119 HAMMERFEST EIENDOM KF 119 DAGLIG LEDER KOMMENTERER 2011 har vært noe preget av at dette med ansvarsfordeling, rutiner og samhandling mellom foretak og kommuneadministrasjon, ikke har vært på plass. Dette har ført til en del usikkerhet i det daglige. Organisasjonen bærer noe preg av at to avdelinger, det lille KF-et og eiendomsavdelinga i hammerfest kommune, ble slått sammen i et stort KF, uten at man fikk på plass nødvendige ressurser til å ivareta alle funksjoner som foretaket er tillagt. I oktober ble det ansatt økonomileder, noe som bidrar til at en viktig del av det administrative faller på plass. Det må jobbes videre med organisasjonen, slik at alle sider ivaretas på en god måte. Det har vært foretatt betydelige utbedringer/renoveringer, bygningsmessig og teknisk på en rekke bygg og boliger. Delvis gjennom bruk av avsetningsmidler. Selv med økte faste kostnader og renteutgifter, leverte foretaket et regnskap i balanse. I denne sammenheng må det sies at inntektene, via FDVU-kostnader, som foretaket har fått fra Hammerfest kommune, ennå ligger godt under det som regnes som et minimum for å holde byggene i stabil stand. En annen utfordring er subsidierte husleiepriser, som fører til at foretaket sliter med å gjennomføre tilstrekkelige vedlikeholdsarbeider på boliger. For mange boliger står uten leieinntekter. Foretaket har etter hvert fått utarbeidet vedlikeholdsplaner på en rekke bygg og boliger som underbygger dette. Etterslepet er stort. Langtidssykefraværet er for stort, og påvirker fraværsprosenten. I tillegg har vi en del arbeidstakere som har problemer med å utføre de fysiske arbeidsoppgavene i det daglige, på grunn av helsemessige problemer. ORGANISASJON Daglig leder Økonomileder Konsulent Drift Vedlikehold Renhold Bygge prosjekt FORMÅL Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. Forvaltnings- og driftsansvaret for 278 utleieboenheter, inklusiv innleid. Forvaltnings- og driftsansvaret for kommunens formålsbygg, m2 inklusiv innleid.

120 120 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE DRIFTSREGNSKAP HAMMERFEST EIENDOM KF Hammerfest Eiendom KF Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Regnskapet for 2011 er i balanse. Netto driftsresultat viser et overskudd på 21 mill. Dette er 7,3 mill dårligere enn budsjett. Det er da ikke tatt hensyn til mva som skal overføres til investeringsregnskapet og planlagte avsetninger. Hammerfest Eiendom har mottatt kr 112,4 mill i overføringer fra kommunen i Utleie på kommunale boliger har gitt 17 mill i inntekt. Det er mottatt 15,5 mill i moms refusjon hvorav 6,1 mill gjelder investeringsregnskapet. Lønn og sosiale utgifter i 2011 er på kr 31,2 mill, det gir et avvik på 100 i forhold til budsjett. Kjøp av varer og tjenester er noe høyere enn budsjett. Avsetningene for 2011 ble redusert for å kunne øke vedlikeholdet av bygningsmassen. De største utgiftene er blant annet energi og forsikring som utgjorde 18,7 mill. og innleie av eksterne bygg på 4,9 mill. Det gjelder husleie for utleieboliger/ formålsbygg på det private markedet, bl.a. Isbjørnklubben og Elvetun barnehage. De økte renteutgiftene i forhold til tidligere år skyldes låneopptak i forbindelse med overføringen av eiendommer fra kommune til foretaket i 2010 og Avdragsutgiftene er omtrent på samme nivå som året før, dette skyldes at låneopptakene er avdragsfri første år. Dette utgjør en besparelse på ca. 20 mill som skulle avsettes til fremtidig nedbetaling av lån. Det ble ikke foretatt låneopptak på 11,8 mill ihht tidligere vedtak.

121 HAMMERFEST EIENDOM KF 121 INVESTERINGSREGNSKAP HAMMERFEST EIENDOM KF Hammerfest Eiendom KF Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Det ble i 2011 tatt opp lån for 154,4 mill. Av disse er 94,7 mill betaling til kommunen for overtakelse av eiendommer. Kommunens egenandel på investeringsprosjekt er for 2011 kr 4,3 mill. Overføring fra drift er i hovedsak moms som tilbakeføres investeringsregnskapet. Oversikt over byggeprosjekt i investeringsregnskapet for 2011 vises i tabellen nedenfor. 400 Byggeprosjekt Regnskap 2011 Buds(end) 2011 Avvik Elvetun skole Baksalen skole Fuglenesfjellet barnehage Rådhuset Ømsorgssenter (nytt) Hybelbygg på fuglenes Mellomvannet omsorgsboliger Hammerfest brannstasjon, Risvågveien AKS Gjenreisningsmuseet Turistveien 41, Avlastninga Venterom LOTRE Branngarasje Akkarfjord Tomtekostnader Byggeprosjekt Elvetun og Baksalen skole Kostnader ved leie av modul bygg ved Elvetun. Fuglenesfjellet barnehage Fuglenesfjellet barnehage har 4 avdelinger beregnet for totalt 96 plasser. Bygget er satt opp av moduler og har en midlertidig plassering i Forsølveien 40. Modulene er kjøpt og de påløpte kostnadene gjelder bygget inkl utomhusarbeider. Bygget ble ferdig i slutten av august. Overskridelse gjelder uforutsette kostnader med sikring mot fylkesveien og ekstra sikring av kabel som går gjennom utomhusområdet

122 122 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE Rådhuset Rådhuset ble innflyttet i slutten av 2010 men først overtatt i slutten av februar Noe tilleggsarbeider er blitt utført etter overtakelse som utvendig maling, flytting av skilt etc. Overskridelsen skyldes arbeider som måtte gjennomføres før bygget kunne tas i bruk. Nytt pleie og omsorgssenter. Bokførte kostnader er konsulenthonorar og reisekostnader. Anbud ble lagt ut på Doffin den Anbudsfristen ble utsatt to ganger. Siste gang til Det kom inn 5 anbud. Laveste anbud eks mva var på 153,5 mill og høyeste var 205,7 mill. Fristen for valg av leverandør er den Hybelbygg på Fuglenes. Hybelbygget er oppført Finnmark fylkeskommune som byggherre. Hammerfest kommune har bevilget kr 30 mill til en egen fløy i prosjektet. Bygget er overlevert, budsjett midler overføres for sluttregning i Mellomvannet omsorgsbolig. Arkitektprosjekteringen ble igangsatt i november. Det er utarbeidet ett foreløpig skisseforslag som ikke er endelig godkjent av brukerne. Det er forutsatt at prosjekteringen og innhenting av anbud skal være klar når området er ferdig utført med vei, vann og avløp mot slutten av året. Påløpte kostnader er arkitekthonorar. Hammerfest Brannstasjon, Risvågveien. Risvågveien ble kjøpt i april med formål at bygningene posten disponerte skulle ombygges til brannvesenet. I påvente at posten skulle flytte ut måtte det settes opp en midlertidig løsning med brakkeenheter for beredskapen, trening, garderober og kontor. Brannvesenet flyttet inn i de midlertidige brakkene 1. juni. I tillegg til brakkene ble det i september satt opp isolert telt med plass til 3 brannbiler. Teltet er foreløpig leid for 3 år. Posten var ute av Risvågveien i oktober. De bokførte kostnadene gjelder kjøp av områdene og oppsetting av brakkene og teltet. Overskridelsene skyldes ekstra investering i el tilførsel, vann og avløp til brakkene og fundamentering av teltet. AKS - Arktisk kultursenter På grunn av isdannelse på de takvinduene i foajeen som vender mot Strandgata og strandpromenaden er det montert ekstra glass som skal isolere bedre. Opprinnelig utførelse er i samsvar med forprosjekt. Påløpt kostnader er utført arbeid fra entreprenøren Gjenreisningsmuseet Anbudsrunde ble gjennomført våren Det kom inn to tilbud. Begge oversteg budsjettet med nesten 300 %. Arbeidet ble derfor stanset i påvente av ny behandling i kommunestyret. Tilbyder med lavest pris har akseptert å vedstå seg sitt tilbud mot at det indeksreguleres på vanlig måte. Arbeidet egner seg best å gjennomføre i temperatur over 0 grader. Det vil bli tatt kontakt med anbyder i løpet av mars for utforming av kontrakt dersom vi har godkjent finansiering. Turistveien 41 På tomta i Turistveien 41 (51) skal det bygges omsorgsbolig for utviklingshemmede i bofellesskap. Eksisterende bygning skal rives og gi plass til den nye boligen for 6 boenheter. Prosjektering skisseprosjekt er utført og godkjent av brukerne og av Husbankens for tilskudd. Prosjektet ble imidlertid stanset i juni i påvente av at planarbeidet for området blir avklart. Påløpt kostnad et arkitekthonorar. Brannbilgarasje i Akkarfjord Det ble laget et forenklet anbudsdokument for tiltaket som ble lagt ut på Doffin. Vi fikk inn ett tilbud på arbeidet. Prisen var urimelig høy og det ble vedtatt å føre opp bygget i egen regi. Imidlertid viser det seg at avstand til transformatorbygg på tomta blir for kort. E-verket har derfor stanset arbeidet. Det er ikke forslag om annen lokalisering. Tiltaket er overført til Tomtekostnader Posten gjelder kostnader for opparbeidelse av tomter til planlagte barnehager. For tomta til Fuglenesfjellet barnehage er det investert ca 1,5 mill til utskifting av masser.

123 HAMMERFEST EIENDOM KF 123 BALANSE Hammerfest Eiendom KF Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Immaterielle eiendeler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Varer Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Premieavvik Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Regnskapsmessig merforbruk (Drift) Udisponert i inv.regnskapet Udekket i inv.regnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Sum egenkapital Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlånt Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig lån SUM EGENKAPITAL OG GJELD Total lånegjeld pr er kr mill. Disposisjonsfondet er på 13,8 mill.

124 124 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE MEDARBEIDERE Sykefravær 11,70 % Sykefraværet for 2011 er 12,5 %. Dette er en økning fra året før på 0,8 % 12,50 % Det er totalt 85 ansatte i Hammerfest Eiendom KF. Foretaket følger kommunens HMS-plan. Det er ikke rapportert alvorlige hendelser/avvik i BOLIGER UTLEIEBOLIGER Utleieboliger Antall kommunale boliger Antall utleid pr Prosentvis utleid 84 % 74 % Hammerfest Eiendom disponerte 278 boliger for videre utleie i Dette er en økning på 38 boenheter i forhold til året før. Økning skyldes hybelbygg og boliger som disponeres av rus/psykiatri tjenesten. Av 278 boliger er 97 % eid av kommunen. Sammenlignet har tilsvarende kommuner (Kostra gruppe 12) og gjennomsnittlig kommuner i Finnmark en eierandel på henholdsvis 80 % og 91 % (tall fra SSB 2010). Den største utfordringen er å ha alle boligene utleid til enhver tid. Pr var det 74 % av boligene som var utleid. Dette er en nedgang i forhold til året før som viser en dekningsgrad på 84 %. Standarden på boligene varierer. Vi har fått oppgradert en god del boliger men mange, også bebodde, har et stort renoveringsbehov. En utfordring er de subsidierte boligene, hvor husleieinntektene er langt under det som kreves for å få gjennomført et forsvarlig vedlikehold. FORMÅLSBYGG Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. Diagrammet nedenfor viser prosentvis fordelingen av areal på de ulike kommunale tjenestene. 2 % 2 % Formålsbygg 20 % 11 % 16 % 13 % 30 % 6 % Skoler Barnehager Kontorlokaler Institusjon Idrettsbygg Kulturbygg Kirkebygg Lager/verksted I løpet av 2011 har Hammerfest Eiendom økt arealet, det er blant annet investert i ny barnehage og brannstasjon. Mange av formålsbyggene har generelt bra standard, men behovet for vedlikehold har økt gradvis og etterslepet er betydelig, både bygningsmessig og teknisk. På Elvetun barnehage og Strandgata 71-79, sliter vi med luktproblemer som har ført til ubehagelig inne miljø for de ansatte. Det er ikke påvist helseskadelige forhold.

125 HAMMERFEST EIENDOM KF 125 DRIFT Det har vært utført en gjennomgang av tilnærmet alle tekniske rom, hvor hovedfokus har vært å få de satt i stand slik at de tilfredsstiller de krav som gjelder. Herunder også rydding og vask. Isbjørnhallen ble satt i drift med ny teknisk løsning for vannbehandling/varmegjenvinning etc. Tiltaket reduserer energiforbruket med ca 70 %. Dette er en teknologi som har skapt interesse ut over kommunens grenser. Sanitetsbadet ble oppgradert/reparert bassengteknisk og på ventilasjon, mens basseng på Breidablikk var stengt en periode. Generelt har reparasjoner/utskiftninger gått på oljebrennere, shunter, pumper, ventiler, SD-anlegg og annet teknisk utstyr. Det har gått med en del ressurser, både menneskelige og økonomiske, til utbedring etter pålegg som følge av forskjellige typer tilsyn. Kontroll av sprinkleranleggene, alle aktuelle bygg, er utført og viser at ingen tilfredsstiller kravene. Noen av anleggene kan sannsynligvis utbedres via krav mot entreprenør (AKS, Fjordtun), mens andre er for gamle til at dette er aktuelt, og må utbedres for egen regning. Tendensen til hærverk på Breilia og Fjordtun har vært økende, noe som har ført til ødeleggelser både på teknisk utstyr og bygningsmessig. Det har gått med mye tid til oppfølging av reklamasjoner. Det gjelder både Rådhuset, AKS, Strandparken, Fjordtun og andre prosjekter. Det gjenstår en god del før man er i havn med dette. Utfordringen fremover, er å møte de krav til forbedringer som kreves, etter tilsyn, vedlikeholdsbehov som vi selv kartlegger, og enøk/energi og miljøkrav, med de økonomiske midler vi har til rådighet. Det viser seg også at det er behov for flere ressurser på den tekniske siden i drifta for å ivareta alle oppgavene, både driftsmessig, og for å ivareta de krav som stilles til å delta på kontroll, behandling og utbedring i etterkant av dette. VEDLIKEHOLD Det er i løpet av 2011 foretatt følgende vedlikehold: Isbjørnhallen, Utskifting av teknisk bassenganlegg, refuging av basseng og dusjer, utbedring av trapper basseng, rehabilitering av betong stupetårn, maling svømmehall, garderobe, varmekabler og skifer trapp hovedinngang. Alderspensjonatet, Rehabilitert 14 beboer rom med bad, vaktrom, kontorer og fellesstue. Sykehjemmet, Rehabilitert 5 stk beboer rom med bad 2 etg, byttet gulvbelegg korridor. Reindalen skole, Ombygging av gruppe rom, byttet gulvbelegg. Akkarfjord skole, Etterisolert, ny membran og platt hovedinngang, byttet deler av vanninntak. Utbedret råteskade yttervegg og byttet utvendig kledning mot sjøsiden og røstvegg. Breidablikk 33 Internatet, Utbedret mindre betongskader, malt utvendig. Biblioteket, Byttet taktekke, renner og beslag tilbygg. Mylingen barnehage, Utbedret vannskade fra tak. Tåkeheimen 100, Fullført oppbyggingen etter brannskade. Breilia skole, Byttet og utbedret deler av taktekke renner, beslag luftsjakt ventilasjon. Elvetun barnehage, Luktsanering, byttet deler av gulv og gulvbelegg. Strandgata 71-79, Byttet gulv 1 etg korridor bygg 2, utbedret krypkjeller, oljeskade. Storgata 17 Kommunehuset, ombygging 1 og 3 etasje. I tillegg er det utført utvendig maling, taktekking og diverse vedlikehold av boliger. Hammerfest Eiendom KF har fortsatt store utfordringer når det gjelder vedlikehold. Budsjettene dekker ikke periodisk utskifting noe som fører til at en fortsatt må gjøre midlertidige utbedringer. Forskyvninger av utskiftinger og periodisk vedlikehold fører til akutte skader og klager fra brukere. Arbeidet med å beregne etterslepet på vedlikehold startet i Selv om arbeidet ikke er ferdig kan en allerede nå fastslå at etterslepet har en størrelse som gjør at det må lages en langsiktig plan for dette. Deler av arbeidet med å beregne vedlikeholdsetterslepet må kjøpes fra konsulenter. RENHOLD Drifter i dag ca kvm med daglig renhold. Moppevaskeriet vasker ca 1200 mopper daglig i tillegg til matter for barnehager og skoler Årsverk 48,58 50,09 Det er 60 renholdere fordelt på årsverkene i Det er liten endring i korttidsfraværet, men det er en økning i antall langtidsfravær.

126 126 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE OPPSUMMERING 2011 har vært et litt turbulent år, hvor en fra før veldig liten administrasjon, har vært redusert i en periode på grunn av sykdom. Det har vært bytte av styre, daglig leder har sluttet, og virksomhetsleder for Drift og servise, har vært konstituert som daglig leder de siste tre månedene av I slutten av året fikk man på plass økonomileder i foretaket. Man har klart å holde et akseptabelt nivå på drift og servise, og det har vært utført et ikke ubetydelig vedlikehold på både teknisk utstyr og bygningsmessig, med de midlene som har vært til rådighet, samt bruk av midler fra disposisjonsfondet. Regler for samhandling mellom kommuneadministrasjonen har ikke vært på plass i Dette har ført til at det har vært usikkerhet på en del områder i forhold til hvem som har ansvar for hva. Samhandlingsplanen skal jobbes med i første halvår i 2012, av nedsatt gruppe fra kommuneadministrasjonen og foretaket, og vil forhåpentligvis være på plass i etterkant av dette.

127 HAMMERFEST PARKERING KF 127 HAMMERFEST PARKERING KF Årsrapport 2011 HFPKF hovedoppgave er å yte parkeringsservice og i samarbeid med kommunen bidra til tiltak som fremmer dette. Dette innbærer kontrolloppgaver og vedlikehold i forbindelse med parkering fra Forsøl til fergeleiet ved Strømsnes. Det utgjør ca 70 km veg. Sentrum utgjør ca 6,5 km veg. I 1988 var parkeringskontoret bemannet med 3 stillinger og hadde ansvaret for 3 km veg og 3 automater. I dag har HFPKF ansvar for ca 30 parkeringsautomater og en bemanning på 5 stillinger. I 2010 var det 6 stillinger, en stilling er fortsatt holdt vakant. STYRET I PERIODEN. Styreleder Tor Ivar Heggelund fra , personlig vara: Ole M Olsen. Nest leder, Berit Hågensen, personlig vara: Marianne Sivertsen Næss. Guri Bjørkli, personlig vara: Eili Solberg. Jan Egil Sørensen, personlig vara: Håkon Rønbeck. Ansatte representant: Jan Gunnar Hjellnes fra , personlig vara: Kent Ruben Pedersen Nytt valg av styre Perioden Styreleder: Tor Ivar Heggelund, gjenvalgt. Vara: Eirik Johannesen. Nestleder: Rosel Olsen. Vara Elisabeth Rønning. Medlem: Kurt Methi. Vara, Ole I Hansen. Medlem: Stephen Gundersen. Vara, Håkon Rønbeck. Ansatte representant: Jan Gunnar Hjellnes. Vara Kent-Ruben Pedersen Styret har hatt 9 styremøter i 2011.

128 128 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE BEMANNING OG ÅRSVERK Bemanningen har vært 5 årsverk i 2011 Dette har vært fordelt på daglig leder, administrativt ansvarlig og 3 betjentstillinger. Administrativ ansvarlig har også utført betjentoppgaver i En av betjentene har det tekniske ansvaret og ca 50% av tiden går normalt til oppfølging av parkeringsplasser, skilt og automater inkl tekniske løsninger. Vei prosjektet RV 94 har medført betydelig merarbeid over tid, angående skilting, flytting, nedrigging, og remontering av automater. Noe som har påvirket normal kontrollaktivitet i sentrum og omegn. SYKEFRAVÆR. Sykefraværet har dessverre gått drastisk opp i forhold til Samlet fravær var 20,9 %. Sykefraværet i 2010 var på 9,6%. Årsaken til økningen i sykefraværet er langtidssykemeldinger. Det er satt i gang tiltak for å utrede årsakssammenhengen for dette. Hammerfest Parkering KF har hatt flere utfordrende år driftsmessig både hva gjelder personell og driftsforhold sammenlignet med normale driftsår før BEHANDLING AV HC SAKER. Det avholdes fire (4) HC møter i løpet av ett år i utvalget for tildeling av parkeringslette. Utvalget består av en lege, en representant for handikappede og Hammerfest Parkering KF som sekretariat. Disse sakene er svært tidskrevende da det stilles strenge krav til saksbehandling. Det forekommer ofte ankesaker noe som bidrar til lengre saksbehandlingstid pga ny dokumentasjon må fremlegges av søker, noe som ofte tar tid å fremskaffe. Det ble behandlet 85 hc saker i Av disse ble 62 stk hc kort innvilget mot 22 avslag. For 2009 ble det behandlet totalt 82 saker i nemnda. I-LEGGS STATISTIKK FOR 2011 Sakstype Totalt Kontrollavgift Parkeringsgebyr Tilleggsavgift Totalt Det ble ilagt totalt 1716 ileggelser for 2011 mot 1994 i Dette en reduksjon på 14 % totalt i antall ileggelser. Dette skyldes trolig flere forhold, som mange gratis plasser i deler av året 2011, flere har betalt, mange gratis omkjøringskort og delvis stort sykefravær i perioder. Tross generell mangel på p-plasser har vi registrerer en økning i bruk av andre betalingsmidler som kort, sms og Easy-park. Dette viser betalingsvilje fra publikum, noe som tyder på at selskapet tross store utfordringer både bemanningsmessig og hva gjelder parkeringstilgjengelighet har utført en tilfredsstillende kontrollvirksomhet for 2011.

129 HAMMERFEST PARKERING KF 129 KLAGEBEHANDLING. Objekt/Sted/Automat Ettergi Ettergi Opprettholdt Opphevet Totalt ileggelse purring behandlet Kontrollavgift behandling Gebyr behandling Tillehhsavgifts vehandling Sum KLAGEPROSENT Ileggelser Klager Prosent Klageprosent % Det er behandlet 107 klager i 2011 mot 112 klager i Av klagene er 28 gitt medhold i klagen. Det har ikke vært noen klager henvist til tingsretten. Klageprosenten er på 6% i 2011 mot 5.62 % av totale ileggelser % har fått medhold i klager mot 41% i Nedgangen i medhold på klager har sammenheng med antall gebyrer i forhold til tilleggsavgifter. Totalt sett er dette er godt under gjennomsnittet sammenlignet med landet og bransjen for øvrig. Dette innebærer også feilregistrering der ileggelser er foretatt.

130 130 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE ØKONOMISK RESULTAT Hammerfest Parkering KF Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk DRIFTSINNTEKTER Budsjett for driftsinntekter ble pga av prognosene for 2011 og negativt resultat for 2010 opprinnelig budsjett til kr Driftsinntekter ble justert i 2 tertial til kr da foretaket raskere fikk opp nye automater og samtidig solgt flere elektroniske parkeringsavtaler enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Usikkerheten omkring inntektssiden har likevel vært en vanskelig å forholde seg til som følge av vei prosjektet gjennom sentrum og mindre alternative parkeringsplasser. Totale driftsinntekter for 2011 ble kr av dette utgjør frikjøpsmidler innbetalt kr slik at driftsinntektenes andel utgjør ca kr som er + kr over opprinnelig budsjett og + kr over reviderte budsjett unntatt finansposter. Det var ved utgangen av 2011 enda 4 parkeringsautomater uten drift og ca 100 mindre parkeringsplasser tilgjengelig på leid grunn i forhold til normal drift.

131 HAMMERFEST PARKERING KF 131 DRIFTUTGIFTER Driftsutgiftene ble opprinnelig budsjettert med og justert under revidert budsjett til Regnskap viser kr inkl avskrivninger på kr Dette viser at driftsutgiftene før avskrivninger er redusert med kr mindre enn budsjettert i revidert budsjett for Kjøp av varer og tjenester: Kjøp av varer og tjenester omhandler blant annet service på flere automater, demontering montering og støping av nye fundament hvor av entreprenørtjenester er størstedelen. Vedlikehold av p-plasser, av skilt har ikke vært prioritert i Det ble brukt overtid for kr i Det ble brukt ekstrahjelp for kr i 2011 Deler av dette er ekstra ordinære kostnader for 2011 i forbindelse med RV 94. Avskrivningene gjenspeiler foretakets investeringer over tid og at det koster å ta opprettholde driftsutstyr og en optimal daglig drift. De føres som kostnader under drift og som motpost inntekt før driftsresultat. DRIFTSRESULTAT 2010 Revidert budsjettert, brutto driftsresultat for 2011 før finansposter var på + kr Regnskapet viser + kr = Netto driftsresultat etter finansinntekter og kostnader inkl avskrivninger viser + kr Regnskapet for 2011 fremstilles med et regnskapsmessig mindre forbruk på + kr som foreslås avsatt til disposisjonsfond.

132 132 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE HOVEDOVERSIKT INVESTERING. Hammerfest Parkering KF Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Det ble for 2011 ikke budsjettert med nyinvesteringer. Fjorårets finansierings behov oppstod som følge av uforutsette driftsfeil. Totalt finansierings behov utgjorde innkjøp og reparasjon av 2 automater, vedtatt brukt av parkeringsfondet i Udekket - kr dekkes opp i Posten - Utlån og forskuttering kr 1.312,00 er egenkapitalinnskudd KLP.

133 HAMMERFEST PARKERING KF 133 BALANSEN Hammerfest Parkering KF Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER: Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler: Omløpsmidler Varer Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Premieavvik - - Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital - Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Regnskapsmessig merforbruk (Drift) Udisponert i inv.regnskapet Udekket i inv.regnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Sum egenkapital: Gjeld - Langsiktig gjeld - Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld: Kortsiktig gjeld - Kassekredittlånt Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld: SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

134 134 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE ANLEGGSMIDLER/OMLØPSMIDLER Sum eiendeler/ek og Gjeld: har økt med + kr Vi ser en mindre reduksjon i anleggsmidler hovedsakelig for maskiner/utstyr samt en økning i omløpsmidler som innskudd i bank samt kortsiktige fordringer. EK Egenkapitalen har økt som følge av økte inntekter og blant annet innbetaling av frikjøpsmidler, dette utgjør hovedendringene. Lån Det er nedbetalt lån i 2011 med kr Gjeld Kun små endringer i kort og langsiktig gjeld POSITIV ARBEIDSKAPITAL Arbeidskapitalen er positiv for dvs anskaffelse av midler målt i kr er større enn anvendte midler eller AK= OM-KG Anskaffelse: Anvendelse: Positiv arbeidskapital er + kr VÅRE KUNDER Brukerne av tjenestene til HFPKF er de som parkerer, Prosjekt RV 94, Hammerfest kommune, private parkeringstilbydere, entreprenører, byggherrer, foretak og private. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE. Hammerfest Parkering har forhold seg til tiltredelsesdokumentet i 2008 da KF et ble opprettet. Fra Plan for etablering av Hammerfest Parkering KF vedtatt i kommunestyret står det i kapittel 5.1 Mål Hammerfest Parkering KF skal være kommunens verktøy for å skaffe tilveie tilstrekkelige parkeringsplasser i sentrum og de sentrumsperifere områdene. Videre skal foretaket fortsatt ivareta kontrolloppgaver i andre områder av Hammerfest, Forsøl og Indrefjord. Foretaket skal alene, eller i samarbeid med andre aktører, skaffe tilveie tilstrekkelige parkeringsplasser. Samtidig skal kontrolloppgaver ivaretas, og kontakten mot publikum skal søkes å være kundevennlig, sett fra brukerens synspunkt. I et perspektiv fra etablering av foretaket, og 2-4 år frem i tid, skal foretaket ha skaffet tilveie 500 nye parkeringsplasser. Videre bør foretaket innen 4 år ha konkrete planer inklusiv finansiering til utbygging av parkeringsplasser i Salen eller alternative områder. I forhold til dette målet tilfrestilles målet i 1 kapittel, foruten at det ikke er skaffet til veis tilstrekkelig parkeringsplasser. NY PARKERINGSSTRATEGI 2012 Kommunen har utarbeidet en ny parkeringsstrategi, dette er noe Hammerfest Parkering KF over flere år har etterspurt. Selskapet ser positivt på arbeidet som er igangsatt, dette gir foretaket klare drifts forutsetninger og ansvar i forhold til virksomhetens arbeid i fremtiden. Dokumentet er pr tiden på høring og vil bli behandlet i kommunestyret i april SAMLET VURDERING OG UTFORDRINGER FREMOVER.

135 HAMMERFEST PARKERING KF 135 Vei prosjektet RV 94 gjennom sentrum har stilt HFPKF utfor mange utfordringer, det største arbeidet som har berørt foretakets inntektsgrunnlag er nå over og vi kan se mer optimistisk på fremtiden med hensyn på tilgjengelige parkeringsplasser. Som følge av vei ombyggingen er gateparkeringen i sentrum redusert i forhold til gammel parkeringsstruktur. Videre er det ennå mange stengte parkeringsplasser på øvre hauen sone 2. Parkeringsplassene i strandparken er redusert med 80 % pga av ENIs utbygging. Totalt er tilgangen til p-plasser fortsatt redusert med i overkant av 150 plasser i forhold til normal drift. NYE PARKERINGSANLEGG Hammerfest parkering har over tid vurdert alternative parkeringsløsninger, målet har vært å bidra til gode parkeringsløsninger i nær fremtid da selskapet sitter inne med mye kompetanse og gode kontakter på parkeringsløsninger. Kommunen har på sin side jobbet med forskjellige løsninger og alternativer. Sammen med kommunen håper foretaket at dette skal bidra til en snarlig løsning for parkeringsutfordringen i Hammerfest sentrum til beste både for næringslivet og innbyggerne i denne byen.

136 136 ÅRSRAPPORT 2011 HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF Årsrapport 2011

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010 Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2010... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 ORGANISASJON... 7 VISJON, STRATEGI OG MÅL... 8 ØKONOMI...12 MEDARBEIDERE...34

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer