Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan (5) Driftsstøtte til private barnehager..7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6. (5) Driftsstøtte til private barnehager..7"

Transkript

1

2 Innhold Kapittel 1 Vedtak 6 (1) Budsjett 2014, Økonomiplan (2) Lån til selvfinansierende tiltak (3) Delegert myndighet og fullmakt (4) Betalingssatser for kommunale barnehager (5) Driftsstøtte til private barnehager..7 (6) Betalingssatser for skolefritidsordningen (7) Betalingssatser for kulturtjenesten (8) Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester. 9 (8) Stønadssatser for sosialtjenesten (9) Skattesatser i Hemnes kommune for Eiendomsskatt. 13 (10) Gebyrregulativ for plan og bygningssaker etter plan og bygningsloven (11) Vanngebyr (12) Avløpsgebyr (13) Tilknytningsgebyr. 15 (14) Feiegebyr (15) Renovasjon 16 Kapittel 2 Innledning Kapittel 3 Rammebetingelser Kapittel 4 Økonomiplan Prinsipper Forskrift om årsbudsjett Hovedprinsippene for årsbudsjett og økonomiplaner som følger Budsjettplakaten Kapittel 4.1 Budsjettskjema 1A- drift.. 29 Kapittel 4.2 Budsjettskjema 1B drift

3 Kapittel 4.3 Hovedoversikt drift 31 Kapittel 4.4 Noter til budsjettskjema 1A.. 33 Note 1 Skatt på inntekt og formue 33 Note 2 Rammetilskudd Note 3 Skatt på eiendom.. 35 Note 4 Andre direkte og indirekte skatter 36 Note 5 Andre generelle tilskudd.. 38 Note 6 Renteinntekter og utbytte.. 39 Note 7 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Note 8 Avdrag på lån. 41 Note 9 Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk Note 10 Til ubundne avsetninger. 42 Note 11 Til bundne avsetninger Note 12 Bruk ubundne avsetninger Note 14 Overført til investering Note 13 Bruk av bundne avsetninger Kapittel 4.5 Noter til skjema 1B Politisk virksomhet Sentrale støttetjenester 12 Fellesutgifter 121 Folkehelse 122 IKT Kirken 14 Næring 20 Skolene 40 Barnehagene Kultur. 46 3

4 60 Tekniske tjenester 71 Helsetjenesten 83 Barnevern NAV Omsorgstjeneste Kapittel 5 Investering 51 Kapittel 5.1 Budsjettskjema 2A investering. 51 Kapittel 5.2 Økonomisk oversikt investering. 52 Kapittel 5.3 Noter til budsjettskjema 2A. 53 Note 1 Egenkapitalinnskudd.. 53 Note 2 IKT investeringer Note 3 Friluftsplan Note 4 Hovedplan brann Note 5 Trafikksikkerhetsplan Note 6 Utbygging gatelys Note 7 Hovedplan veger Note 8 Grøntanlegg/stedsutvikling Note 9 Åsen industriområde Note 10 Skolene utstyr 54 Note 11 Skoler og barnehager - uteareal Note 12 IKT investeringer skole Note 13 Gml. skole Hemnesberget, rehabilitering Østvegg Note 14 Ungdomsklubb Hemnes, rehabilitering Vestvegg Note 15 Barnehage Korgen, rehabilitering Kråkeslottet Note 16 Ressursstyringsportal til vikarbase Note 17 Hovedplan kommunale bygg Note 18 Idrettshall Korgen 4

5 Note 19 Rehabilitering av kommunale boliger Note 20 Hovedplan vann Note 21 Kirken Note 22 Hovedplan avløp Note 23 Forbygging av Røssåga ved Note 24 Kjøp og salg av tomter.. 55 Note 25 Bleikvassli kirke, nytt inngangsparti Note 26 Ferdigstillelse av inngangsparti HOM Note 27 Avdrag startlån Note 30 - Bruk av ubundet kapitalfond (ansvarlig lån Helgelandskraft AS) Note 31 MVA refusjon investering Note 34 Mottatte avdrag på startlån Kapittel 6 Tilskuddordninger Tilskudd fra Hemnes kommune.. 56 Tilskudd til Hemnes kommune Vedlegg. 58 5

6 Kapittel 1 Vedtak (1) Budsjett 2015, Økonomiplan Budsjett 2015 og økonomiplan vedtas med de driftsrammer, utgifter og inntekter som framgår av tabellene i kapittel 4, samt investeringsbudsjett kapittel 5. (2) Lån til selvfinansierende prosjekt Lån til selvfinansierende prosjekt og prosjekt som belaster driften: Tekst a. Vann Kr Kr b. Avløp Kr Kr c. Uspesifiserte lån Kr Kr (3) Delegert myndighet og fullmakt Rådmann delegeres myndighet til å forhandle om lånevilkårene og undertegne lånedokumenter. Rådmannen delegeres myndighet til å regulere budsjett for virkningene av lønnsoppgjøret. (4) Betalingssatser for kommunale barnehager Betalingssatser for kommunale barnehager skal være maksimalpris (*) Tekst a. Opphold 5 dager pr uke Kr Kr b. Opphold 3 dager pr uke Kr Kr c. Opphold 2 dager pr uke Kr 962 Kr d. Opphold ekstradag (ingen søskenmod) Kr 180 Kr e. Søskenmoderasjon 50% fra 2. barn og 75% fra 3. barn f. Det beregnes 11 betalingsmåneder der juli er betalingsfri måned g. For sen henting i barnehage gebyr pr påbegynt kvarter kr 100 (*) Satsen fastsettes i statsbudsjett i desember. Beløpene vil bli lagt inn straks de er kjent. 6

7 (5) Driftsstøtte til private barnehager I 2015 avsettes kr til kommunal drift og støtte private barnehager. (6) Betalingssatser for skolefritidsordningen Hemnes kommunestyre vedtar følgende priser og tilbudsstruktur for SFO ordningen: Plass Sats pr måned Tid Helplass Kr (07:00-16:30) Halvplass Kr (inntil 12,5 timer pr uke) Dagplass Kr 356 (07:00-16:30) (*) (*) enkeltdager, ferie og fridager forutsatt at minimum 3 elever ønsker dagplass (7) Betalingssatser for Kulturtjenesten Uendret i 2015 Billetter folkebad a. Voksne Kr 50 Kr 50 b. Barn Kr 20 Kr 20 c. Familie (1) Kr 100 Kr 100 (1) eller billigst av løsning for familien (1 voksen + 2 barn = kr 90) Egenandel musikkskolen økes med 2 % avrundet opp: Musikkskolen a. Voksne Kr Kr b. Barn Kr Kr c. Søskenmoderasjon 50 % 50 % d. Instrument Kr 710 Kr 725 e. Korps pr medlem Kr Kr f. Gruppeundervisning Kr Kr All leie til organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år i regi av lag, kulturgrupperinger og foreninger er gratis. Dette gjelder også avvikling av terminfestede kamper og turneringer. Bruk av lokaler til politisk møtevirksomhet er gratis. 7

8 Ved utleie til personer, lag og foreninger som ikke er tilhørende i Hemnes kommune, dobles utleiesatsene. Det betales for alle aldersgrupper. Det kan for spesielle arrangementer og bruk bestemmes andre satser. Det kan nektes utleie hvis dette ikke er forenlig med kommunens egen bruk av lokalene, eller hvis utleien vurderes risikofull for bygningen, inventar og utstyr. Uenighet mellom utleier og leietaker kan ankes inn for OKU. Evt. utleie av ungdomsklubbens lokaler administreres av klubbene selv etter retningslinjer godkjent av OKU. Korgen samfunnshus Husleien Korgen samfunnshus økes med 2 % fra : Sted a. Storsal inkl. kjøkken pr dag Kr Kr b. Hall, kjøkken, lillesal pr dag Kr Kr Husleie Bleikvassli skole økes med 2 % til følgende satser fra : Sted a. Samfunnsal m/kjøkken pr dag Kr Kr Husleie Hemnes sentralskole økes med 2 % til følgende satser fra Sted a. Aulaen pr dag Kr Kr b. Kjøkken og miljørom pr dag Kr 1000 Kr Husleie skoler, rådhus ol. økes med 2 % fra og med : Sted a. Møterom, klasserom, grupperom scene etc. pr gang Kr 121 Kr 123 b. Gymsal m/garderober til trening pr time Kr 111 Kr 113 8

9 c. Svømmebasseng m/garderober pr time Kr 306 Kr 312 d. Kommunale kantiner pr. dag Kr Kr Husleie idrettshall økes med 2 % fra : Sted a. Hall m/garderober pr time Kr 176 Kr 180 b. Større idrettsarrangement hvor forutsatt fortjeneste pr dag c. Kommersielle formål, messer, konserter mv pr dag d. Leie av gulvplater (leietaker legger ut og tar inn platene) pr gang Kr Kr Kr Kr Kr Kr (8) Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester økes med 2 % fra og : Praktisk bistand, betalingssatser pr time: Grunnlag Maks pr måned G Kr 180 Kr 84 Kr G Kr Kr 84 Kr G Kr Kr 154 Kr G Kr 198 Kr G+ Kr 224 Kr 228 9

10 Betalingssatser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede bolig pr. måned økes med 2 % fra : Satsene blir oppdatert når tallene kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. (Er satt til kr 180,- inntil videre for 0-2G) Grunnlag G Kr 175 Kr G Kr Kr G Kr Kr G Kr Kr G+ Kr Kr Salg av mat Måltid a. Frokost/kveldsmat Kr 43 Kr 44 b. Middag Kr 84 Kr 86 c. Tillegg for matombringing Kr 11 Kr 11 d. Matombringing ½ porsjon middag Kr 54 Kr 66 Dagplass Type Dagplass Kr 128 Kr 131 Utleie av trygghetsalarmer Alternativ Leie pr måned Kr 141 Kr

11 Institusjonsopphold Langtidsopphold 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp. Korttidsopphold Satsene blir oppdatert i desember (2015) Alternativ Døgnopphold pr døgn Kr 137 Kr Døgnopphold/nattopphold pr gang Kr 72 Kr Prisene er fastsatt i forskrift. Etter 60 døgn betaler pasienten som ved langtidsopphold. Avlastning er gratis. Husleie pr måned i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten disponerer øker med inntil 2,8 % fra : Hemnesberget Myraveien 1A-D Kr Kr Myraveien 2B-I Kr Kr Myraveien 2, oms. bolig stor inkl. strøm Kr Kr Myraveien 2, oms. Bolig liten inkl strøm Kr Kr Kirkegta 1A C, 9 enheter Kr Kr Finneidfjord Nordmarkveien 26A-C Kr Kr Korgen Aspmoen 20 A-D, Kr Kr Aspmoen 44 A-D, eldrebolig inkl. strøm Kr Kr Aspmoen 44, oms. bolig stor inkl. strøm Kr Kr Aspmoen 20 oms. bolig liten inkl. strøm Kr Kr

12 Bleikvasslia Eldrebolig nr 1 A-C Kr Kr Bjerka Nermogata 27 A-C Kr Kr (8) Stønadssatser sosialtjenesten Satsene for 2015 (oppdatering skjer etter rundskriv medio desember) Alternativ a. Enslige Kr Kr b. Ektepar/samboere Kr Kr c. Ektepar/samboende en person i bofelleskap Kr Kr d. Barn 0-5 år Kr Kr e. Barn 6-10 år Kr Kr f Barn Kr Kr (9) Skattesatser i Hemnes kommune for 2015 Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt vedtas følgende satser Alternativ Sats a. Formueskatt Med høyeste lovlige sats b. Inntektsskatt for personlige skatteytere Med høyeste lovlige sats c. Inntektsskatt for etterskuddspliktige Med høyeste lovlige sats d. Naturressursskatt Med gjeldende satser 12

13 For skatteåret 2015 fatter Hemnes kommunestyret følgende vedtak om eiendomsskatt jfr. Lov om eigedomsskatt: 1. Virkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. 3 første ledd, bokstav a. 2. Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2015 er 7 promille jf. 11 første ledd. For boliger og eiendommer med fritidshus settes eiendomsskattesatsen til 4 promille, jf. 12 første ledd, bokstav a. NB!(Kun hvis bolig/fritid< 7 promille). 3. Bunnfradrag: Bunnfradrag for boliger, jf. 11 annet ledd, settes til kr for hver boenhet inkludert fritidshus. 4. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Hemnes kommune vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 gjelder f.o.m Terminer: Skatten skrives ut i 3 terminer, jf. 25 første ledd. Første termin er 20. mars, andre termin er 20. juli og tredje termin er 20. november. Årlig skattebeløp under kr. 300 kan utskrives samlet i en termin med forfall 20. mars. 6. Takster: Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2010 for verker og bruk, og takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2011 for øvrige næringseiendommer, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. 8 A-4. Unntaket er omtaksering ved endringer av betydning på eiendommene, jf. 8 A-3, pkt. 5 og Unntak fra eiendomsskatten etter 7: 7 - a: Ideelle organisasjoner og lag og foreninger gis fritak for eiendomsskatt så fremt det ikke drives ren kommersiell drift/ næringsvirksomhet på eiendommene. Listen ligger som trykt vedlegg til saken. Listen revideres årlig. 7 - b: Bygninger som har historisk verdi i h.h.t. liste gis fritak. Listen ligger som trykt vedlegg til saken. Listen revideres årlig. Eiendommer/ bygninger kan være berettiget fritak både etter 7 a og b. Fritak etter 7 b skal alltid tas med på listen der det forekommer relevant historisk verdi. Bygninger med fritak etter 5, tas ikke med på listen. Avgjørelse om fritak eller ikke etter 7 er gjenstand for klagerett. Overtakstnemnda avgjør klagen. 13

14 10. Gebyrregulativ for plan- og bygningssaker etter plan- og bygningslovens 109 Grunnbeløpet (G), som danner grunnlag for forskrift for kommunale gebyrer for plansak, utslippssak og byggesak økes med 4 % fra Alternativ Gebyr plansak, utslippssak og byggesak Kr Kr (11) Vanngebyr Vanngebyrene reduseres med 20 % fra : Alternativ Abonnementsgebyr vann Kr Kr Enhetspris pr m3 Kr 17,42 Kr 13,94 Måleleie tom 39 mm Kr 282 Kr 293 Måleleie tom mm Kr 437 Kr 455 Måleleie > 150 mm Kr 543 Kr 565 Alle priser er eks. mva. (12) Avløpsgebyr Avløpsgebyrene reduseres med 20 % fra : Alternativ Abonnementsgebyr avløp Kr Kr Enhetspris pr m3 Kr 21,88 Kr 17,50 Alle priser er eks. mva. 14

15 (13) Tilknytningsgebyr Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 % fra : Alternativ a. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg innenfor kommunedelplanområdet b. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg innenfor kommunedelplanområdet c. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg utenfor kommunedelplanområdet d. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg utenfor kommunedelplanområdet e. Eksisterende pr m2 bebyggelse/bedrifter f. Eksisterende pr m2 bebyggelse/bedrifter Kr 176 (vann) Kr 176 (avløp) Kr 88 (vann) Kr 88 (avløp) Kr 10,59 (vann) Kr 10,59 (avløp) Kr 180 (vann) Kr 180 (avløp) Kr 90 (vann) Kr 90 (avløp) Kr 10,80 (vann) Kr 10,80 (avløp) G Vegrefusjon pr m2 bygg Kr 121 Kr 123 Alle priser eks. mva. (14) Feie og tilsynsgebyrer Feie- og tilsynsgebyrene økes med 22 % fra : Alternativ a. Feiegebyr bolig 1 pipe Kr 327 Kr 399 b. Feiegebyr bolig 2 piper eller flere pr pipe Kr 158 Kr 193 c. Beksotfjerning pr gang Kr 529 Kr 645 d. Rengjøring ildsted serviceoppdrag inkl. bil (trykkprøving, feiing av fyrkjel m.v.) pr time Kr 403 Kr

16 Alle priser eks. mva. (15) Renovasjon Gebyr gjeldende fra : 16

17 Kapittel 2 Innledning Drift Kommunestyrets årsbudsjett for 2015 har en ramme til fordeling drift på 341,1 millioner kroner. Tilsvarende ramme for 2014 var 331,5 millioner kroner. Økningen utgjør 9,6 millioner kroner eller 2,9 %. Oversikt over endringer i driftsbudsjett og fordeling av nettorammer er beskrevet i kapittel 4. Investering Investeringsbudsjettet for 2015 er på 19,9 millioner kroner. Det er en reduksjon på 35,2 millioner kroner, eller 63,8 prosent, i forhold til budsjett for Av dette er investeringer til selvkost prosjekter som ikke belaster driften 7,5 millioner kroner. Investeringstiltak og utgifter er beskrevet i kapittel 5. Underskudd Tap på finansplasseringer påført kommunen et merforbruk på 73,7 millioner kroner i Det regnskapsmessige merforbruket må være inndekket innen utgangen av Det er i 2015 avsatt 5,1 millioner til inndekning av tidligere års merforbruk. Bærekraftig utvikling: Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2012 å be rådmannen om å utrede forslag til nedtak i driften på minst 25 mill. kroner. Dette for å kunne få balanse mellom kommunens utgifter og inntekter og i økonomiplanperioden skape et økonomisk handlingsrom. Ut fra vedtaket i kommunestyret i desember 2012 planla og rigget rådmannen en prosess som skulle gå frem til sommeren Omfanget av prosessen førte til at arbeidet fortsatte hele Det ble utarbeidet et dokument, «Bærekraftig Utvikling », inneholdende forslag som berørte alle deler av kommunen og alle tjenesteområder. Rådmannen la frem innsparingsforslag på ca mill. i 2014 og ca mill. i Forslaget bygde på enhetenes forslag på til sammen ca mill. i 2014 og ca mill. i 2015 (eiendomsskatt var innarbeidet i forslaget fra enhetene). Kommunestyrets vedtak, desember 2013, inneholdt en innsparing på i underkant av 21 mill. i 2014, Den største endringen i forhold til rådmannens forslag var at tiltak som berørte skolestruktur ble fjernet. I 2014 har enhetene arbeidet med å realisere vedtatte innsparingstiltak. Budsjettkommentarene fra de enkelte enheter viser status i dette arbeidet. Regnskap og Årsmelding for 2014 vil oppsummere det endelige resultat for året Realiseringen av tiltak vil gå over flere år. Rådmannen har lagt frem en endret strategi i forhold til avdelingene: Økonomi, Servicetorg og IKT. Det er engasjert en prosjektleder som skal lede omstillingsarbeidet i nevnte avdelinger. Målsettingen er å opprettholde en best mulig service samtidig som vedtatte innsparingsvedtak skal realiseres (både budsjett- og økonomiplan). Prosjektleder skal samtidig, sammen med en prosjektmedarbeider, lede arbeidet med utarbeidelsen av kommunedelplanene; «Barn og unge» og «Helse- og omsorg». Hemnes kommune har et ambisiøst mål for nærvær på minst 93 % (det vil si maksimalt 7 % sykefravær). En økonomisk effekt av å nå dette målet, på til sammen kr.3.5 mill., ble innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Etter en meget positiv utvikling i 2013 viste det seg at det ble utfordrende og realisere innsparingstiltak og samtidig oppnå økt nærvær i Rådmannen ser det som svært viktig å nå målsettingen på minst 93 % nærvær. Dersom en lykkes vil det være positivt for servicen til befolkningen, det vil ha positive arbeidsmiljøkonsekvenser for de ansatte og det vil gi positive 17

18 utslag for kommunenes økonomi. Gode ledere som får tett oppfølging og god opplæring, er en forutsetning for å nå dette målet. Det forutsetter også et tett og godt samarbeid med de tillitsvalgte. Årets budsjett og økonomiplanprosess: Det har vært arbeidet med denne prosessen store deler av Politikere i råd og utvalg har fått oppdatert informasjon via mail, saksfremlegg og i møter. - Økonomisk ståsted og innspill fra enhetene ble lagt frem for formannskapet i mai og kommunestyret i juni - I september vedtok kommunestyret planrammer. - I november vedtok kommunestyret mål for Rådmannen la frem sitt forslag for utvalg den Deretter er tidsplanen at saken behandles av formannskapet, blir lagt ut til offentlig ettersyn før kommunestyrebehandling den Utfordringer -Enhetene skrev et notat,» FSK 1 Budsjett økonomiplan Notat fra enhetene: Konsekvenser av forslaget,», i I årets budsjett- og økonomiplandokument er noen av utfordringene som beskrives fortsatt aktuelle: -En felles utfordring er at det skal gjennomføres en rekke tiltak som berører de fleste ansatte og virksomhetsområder. -Noen viktige tiltak må detaljplanlegges og utredes nøyere. -Enhetene må finne inndekning av uspesifiserte rammekutt. -Nye behov, lovpålagte oppgaver, må finansieres innenfor egne rammer (indirekte rammekutt). Andre utfordringer: - Blant annet Terra saken har medført at kommunen ikke har buffere i form av fondsavsetninger av betydning. - Budsjett og økonomiplan har ikke innarbeidet kompensasjon for prisstigning over flere år. - Årsakene til negative utslag på levekårsindekser er ikke kartlagt. En av konsekvensene av dette er høye kostnader blant annet til barnevern og sosialtjenesten. Arbeid med å kartlegge årsakene er igangsatt i samarbeid med Nordlandsforskning. -Hemnes kommune har en kostnadskrevende tjenestestruktur. Ifølge kommuneplanens samfunnsdel må strukturene forenkles for å sikre en økonomisk bærekraftig drift og best mulig kvalitet i tjenestetilbudet. Muligheter: - Realisering av tiltakene i omstillingsprosjektet «Bærekraftig utvikling» har bedret kommunens økonomisk handlingsrom. - Det er, de siste år, utarbeidet et overordnet planverk i kommunen. Dette vil være viktig både i forhold til styring av kommunen og søknad om tilskuddsmidler fra ulike instanser, eks. trafikksikkerhet og skjønnsmidler. -Neste skritt er utarbeidelsen av kommunedelplaner og andre viktige delplaner. Rådmannen har store forventninger til plan og omstillingsarbeidet som er igangsatt i Samarbeid med Nordlandsforskning er en del av dette arbeidet. Eiendomskatt/ reserver/ disposisjonsfond. - I rådmannens forslag er det innarbeidet et tiltak, eiendomsskatt på 4 promille, på bolig og fritidseiendommer. Dette gir en inntekt på ca. 4.2 mill. I dokumentet «Bærekraftig utvikling» er inntektspotensialet ved ulike promillesatser beskrevet. Varierer fra ca. 7.4 mill. ved 7 promille til 2.1 mill. ved 2 promille. 18

19 -Det er innarbeidet en reserve på ca. 5 mill. kr. i budsjett Det gir kommunestyret mulighet til å velge bort tiltaket eiendomsskatt og fortsatt sitte igjen med en reserve på i overkant av 800 tusen. -Prognose, I kommunestyremøte, ,ble det presentert en prognose for regnskapsresultatet for Prognosen tilsa et mindreforbruk på i underkant av 700 tusen. I tallene er det innarbeidet en avsatt og udisponert reserve på 3.5 mill. Hvis resultatet blir i tråd med prognosen kan ca. 4.2 mill. kr. avsettes på disposisjonsfond (til kommunestyrets disposisjon). 19

20 Kapittel 3 Rammebetingelser 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Kapittel 4 Økonomiplan Prinsipper Hemnes kommune er pålagt å budsjettere etter prinsippene nedfelt i kommunelovens 44, 45, 46 og 47. Kommunaldepartementet har utarbeidet følgende forskrifter som gir føringer for kommunal budsjettprosess og hvordan det økonomiske handlingsrommet skal beregnes. Forskrift om årsbudsjett Forskrift om årsregnskap og årsberetning Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning De kommunale forskrifter baserer seg på det såkalte anordningsprinsippet. Dette prinsipp tilsier at regnskapet og budsjett skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året de oppstår. Hovedprinsippene for årsbudsjett og økonomiplaner som følger: 1. Årsbudsjett skal være i balanse. Alle inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger skal være endelig disponert eller avsatt til bruk i senere budsjetter. Pliktige avsetninger og fordeling av underskudd skal være dekket inn Over- /underskudd i særregnskapet skal tas hensyn til 2. Alle investeringer skal være finansiert. 3. Det er ulovlig å budsjettere med underskudd. 4. Årsbudsjettet er en bindende plan. 5. Formannskapet innstiller budsjettsaken til kommunestyret. Dette gjelder årsbudsjett, økonomiplan og senere endringer og konsekvensutredninger. Det er ikke krav om enstemmighet. Alternative forslag kan fremmes, men alle krav skal være fullstendig, jf. balansekrav og krav til inndekking. 6. Forslaget som er framsatt og stemt over i formannskapet skal legges ut til offentlig ettersyn før kommunestyrets behandling. 7. Minstekravet til ettersyn er 14 dager. 8. Årsbudsjett og økonomiplan skal vedtas innen januar. 9. Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll av budsjettet. 10. Dersom kommunestyret har vedtatt å fastsette et budsjett uten at alle utgifter er dekket, utløser dette en betinget kontroll. Det samme gjelder dersom en har vedtatt å fordele underskudd over flere år, eller at en ikke følger vedtatt inndekningsplan. 11. Hvis kommunen er underlagt betinget kontroll skal departementet godkjenne låneopptak og langsiktige leiekontrakter. I tillegg har kommunen plikt til å informere omverdenen om situasjonen. 12. Årsbudsjettet skal foreligge som dokument 15. januar budsjettåret. 13. Økonomiske oversikter skal sendes fylkesmannen senest 1. mars. 14. Budsjettendringer kan ikke foretas etter utløpet av budsjettåret. 27

28 Budsjettplakaten 1. Løpende utgifter kan kun finansieres av løpende inntekter. 2. Engangsinntekter kan ikke finansiere løpende utgifter. 3. Driftsinntektene må minimum dekke netto finansposter og pliktige avsetninger. 4. Det er ikke tillatt å låne til drift. 5. Sparepenger bør ikke brukes til drift. 6. Kapitalfond kan kun finansiere investeringer 7. Budsjettårets driftsmidler kan finansiere investeringer 8. Selvkostområdene påvirker ikke budsjettbalansen 9. Utgifter som finansieres av øremerkede midler må budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet. 10. Inntektene bør indeksreguleres i samme takt som utgiftene. 11. Fullstendighetskravet i kommuneloven ved forslag om budsjettendring er: a. realistisk budsjett b. inndekning/finansiering c. realistiske driftskonsekvenser ved investeringer d. finansielle konsekvenser av investeringer 12. Bruk av fond reduserer renteinntektene i driftsbudsjettet 13. En investering er en anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk og som er av vesentlig verdi. Med varig eie menes økonomisk levetid på minimum 3 år. Med vesentlig verdi menes minimum kr

29 Kapittel 4.1 Budsjettskjema 1A drift (beløp i hele 1000 kroner) Budsjettskjema 1 A drift R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinnt. og utgifter Til dekning av tidl. Merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. Mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Til fordeling drift Sum fordel iht. skjema 1B Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

30 Kapittel 4.2 Budsjettskjema 1B Drift (beløp i hele 1000 kroner) POLITISK VIRKSOMHET FELLESUTGIFTER HEMNES SENTRAL STØTTE KIRKEN OG TROSSAMFUNN NÆRING SKOLENE BARNEHAGENE KULTUR TEKNISKE TJENESTER HELSETJENESTEN BARNEVERNSTJENESTEN * NAV OMSORGSTJENESTEN NETTO RAMMER PR ENEHET PENSJON SUM FORDELT DRIFT *Barnevern skilt ut fra Helsetjenesten f.o.m

31 Kapittel 4.3 Hovedoversikt drift Hovedoversikt drift Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån

32 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

33 Kapittel 4.4 Noter til budsjettskjema 1 Note 1 Skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatten Skatt og rammetilskudd er beregnet med KS prognosemodell. Modellen er for 2015 satt opp ut fra forslag til statsbudsjett for 2015 og de forutsetninger som fremkommer i»grønt Hefte» for Tallene for vil avhenge av de forutsetninger kommunen legger inn med hensyn til folketall, skattevekst, skjønn og andre endringer. Nasjonalt skatteanslag for 2014 og 2015 bygger på de forutsetninger som er opplegget i fremlagt forslag til statsbudsjett med forventet nominell vekst med 2,4 pst fra 2013 til 2014 (ned fra 3,7 pst i vedtatt satsbudsjett for 2014) og med 4,7 pst fra forventet nivå i 2014 til For 2015 bygger alle tall på en kommunal lønns- og prisvekst (deflator) oppgitt i statsbudsjettet til 3,0 pst. Alle tall fremover i perioden ( ) er i 2015 priser. Skatteanslaget er i modellen basert på det relative skattenivået for Det er ikke lagt inn lokal vekstprosent for utviklingen i skatt. Note 2 Rammetilskudd På grunn av endringer i oppgavefordeling, regelendringer, nye oppgaver og innlemming av øremerkede tilskudd korrigeres rammeoverføringene til kommunene. Hvor mye rammeoverføringen blir endret (økt eller redusert) beregnes ikke for hver enkelt kommune. Dersom vi ønsker å beregne dette selv må vite hvilket år endringen ble innført og hvilken nøkkel som ble benyttet til beregningen. Midlene som kommunen får over rammetilskuddet til ulike formål er kommunen ikke forpliktet til å disponere krone for krone til de formålene de er gitt. Rammeoverføring er frie midler og oppgaver kan løses på ulike måter til ulike kostnader. Liste over «Innlemmingar og korreksjonar i rammetilskotet i 2015» som viser samlede endringer i rammetilskudd til landets kommuner er vedlagt. Medfinansiering av sykehus avvikles og overføringen tas ut av rammetilskuddet. Hemnes kommune har i vedtatt økonomiplan ( ) innarbeidet kr i utgifter til medfinansiering i rammene til Helsetjenesten. Rammen er tatt ned med dette beløpet og besparelsen er overført til «Reservert tilleggsbevilgning» (reserve). Skatt og rammetilskudd er beregnet slik: ProgGH_101014_B B2015 B2016 B2017 B 2018 Deflator 3,0 % x x x Nom.skattevekst 3,5 % x x x Lønnsvekst 3,3 % x x x Befolkning Skatt Rammetilskudd (avrundet totaltsum ut fra skatt kun er et anslag) 33

34 Veksten i de frie inntektene samlet til kommunene utgjør 4,4 milliarder kroner eller 1,4 %. Veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2014 (revidert nasjonalbudsjett). For Hemnes kommune øker inntekten fra 260, 5 millioner kroner i regulert budsjett til 264,1 millioner kroner noe som utgjør 1,4 %. Bevilgningene til tiltak innen helse og omsorg og barn og unge økt. På landsbasis er det avsatt 200 millioner til styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten og 200 millioner kroner til styrking av psykiske helsetjenester og rusoppfølging. Til mer fleksibelt barnehageopptak er det avsatt 100 millioner kroner. I rammeoverføringen inngår også følgende skjønnsmidler: Skjønnsmidler B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B 2018 Barnevern x x x Sosialtjenester x x x Omsorg døende x x x Som det framgår av tabellen varierer skjønnstilskuddet fra år til år. Det er rimelig å anta at kommunen også etter 2015 vil motta skjønnsmidler men rådmannen har ikke grunnlag for å vurdere beløpet størrelse. Saker med særskilt fordeling til Hemnes kommune 2015: Helsestasjon og skolehelsetjeneste kr Utdanning brannpersonell kr Fordeling av frie inntekter er til styrkning av helstasjons-, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten er basert på innbyggere i alderen 0-19 år. Frie midler til utdanning av brannpersonell er lagt inn rammeoverføringen for å øke utdanning av deltidsbrannpersonell. 34

35 Note 3 Skatt på eiendom Oppgaver over eiendomsskattegrunnlag for kraftverkene er mottatt og den viser følgende inntekter. B2015 B2014 Eskatt_grlag E-skatt Eskatt_grlag E-skatt Statkraft Småkraft Helgeland småkraft Lifjellkraft Kjensvatn x Leirelva x Tveråga x Verker og bruk Andre næringseiendommer Som det framgår av oppstillingen er eiendomsskattegrunnlag for kraftverk redusert for Kommunen mener imidlertid at det kan legges inn 3 nye kraftverk fra og med 2015 da de kommer i full drift (Kjensvatn, Leirelva og Tveråga). Eiendomsskatten for kraftverk beregnes etterskuddsvis etter ligning, og vil ikke bli registrert før i 2016 hvis vi ikke krever ligningstakst før. Det er i oktober sendt brev til sentralskattekontoret for storbedrifter om dette forhold men kommunen har per dato ikke mottatt svar. Administrasjonen har derfor gjort et foreløpig anslag over eiendomsskatten for disse kraftverkene med utgangspunkt i makstaket for Kjensvatn og investeringskostnadene for småkraftverkene. Skatteverdien av småkraftverk vil avta årlig i takt med avskriving. Det tas forbehold om at det kan ilegges eiendomsskatt på kraftverk under bygning og stipuleringen som er foretatt. Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 E-skatt verker og bruk E-skatt bolig/fritidseiendommer Sum I rådmannens forslag er det innarbeidet eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer stipulert med en sats på 4 promille. 35

36 Note 4 Andre direkte og indirekte skatter Denne noten omhandler konsesjonskraftsalg og konsesjonsavgifter samt mva. refusjon drift. Konsesjonskraftsalg: Kommunen inngår avtaler om salg av konsesjonskraft til fastpris for 1 år fra og med Det arbeides nå med ulike alternativ for salg av konsesjonskraft (fastpris, flytende pris, med forvalter, lengre avtale tid). Inntekten vil kunne variere fra år til år. En strategi som gjør kommunen mindre sårbar for svingninger i en betydelig inntekt blir derfor vurdert. Kommunekraft mener at «Forward» priser fra Nasdaq med påslag ½ øre kwh (merverdi konsesjonskraft) gir beste prognoser for forventet kraftinntekter. Prognosen for alminnelig forbruk til alminnelig forsyning for 2015 er kwh. Stipulering av inntekten fra konsesjonskraftsalg bygger på følgende forutsetninger: FORWARD PRISER NASDAQ pr ,5 EURO B2015 B2016 B2017 B2018 ENOYR-15 31,2 26,52 ENOYR-16 30,85 26,22 ENOYR-17 29,8 25,33 ENOYR-18 29,5 25,08 B2015 B2016 B2017 B2018 Pris salg konsesjonskraft (1) 27,10 26,72 25,83 25,58 Pris kjøp konsesjonskraft 10,7 10,7 10,7 10,7 Innmating Ikke oppdatert av Statkraft Alminnelig forbruk (kwh) Salgsum Kjøpesum Innmating Sum konsjonskraftsalg Konsesjonskraften er solgt i 13. november Tallene oppdateres er formannskapets innstilling. Rettsaker Kommunen vil i løpet av 2015 og 2016 bli involvert i rettsak med DnB og ankesak angående prosesjonsansvarsforsikring til Terra hos ACE. Kommunen har budsjettert og hatt mindre utgifter de senere år men når rettsakene starter vil det sannsynligvis medføre økte utgifter. På nåværende tidspunkt har kommunen ikke budsjettgrunnlag for å stipulere utgifter til dette. Budsjettet økes til med kr fra kr slik at utgiften blir på nivå med forventede utgifter i Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Juridisk bistand

37 Avtalt rente Kommunen utgiftsfører avtalt rente på lån tatt opp hos DnB til finansplasseringer. I forbindelse med oppstart av rettsak vil det påløpe forsinkelsesrenter (9,5 pst). Kommunen kan unngå forsinkelsesrenter ved å innbetale hovedstolen i juli Fra det tidspunkt hovedstol er innbetalt vil det ikke være aktuelt å belaste regnskapet med avtalt rente. Det er forutsatt at kommunestyret velger å innbetale hovedstol før forsinkelsesrenter påløper. Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Rente DnB x x x Konsesjonsavgift: Konsesjonsavgifter skal gi kommunen erstatning for generelle skader og ulemper som ikke kompenseres på annen måte. Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet og må disponeres i samsvar med vedtektene. Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering. bedriftsstøtte tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen stedsutvikling utviklingsarbeid m.m. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i trå med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef eller tilsvarende forvalter av fondet. Konsesjonsavgiften mottar kommunen fra fire kraftverk (Bjerka, Nedre Røssåga, Øvre Røssåga, Rana) Det foretas ny deling av konsesjoner hvert tiende år og indeksregulering hvert femte år. Tidspunktet for regulering varerier fra konsesjon til konsesjon. Oppdaterte tall for konsesjonsavgiften (inntekt 2014) kommer i desember Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Konsesjonsavgift Mva.-refusjon Refusjon av merverdiavgiften på investering er avhengig av investeringsplan, rebudsjettering og i hvor stor grad planlagte prosjekt blir gjennomført som planlagt. Fra og med 2014 blir 100 % av mva. refusjon på investeringer inntektsført direkte i investeringsbudsjettet. Mva. refusjon drift anslås ut fra erfaringstall. Inntektene fra mva. refusjon drift videreføres med samme beløp som forventes mottatt i Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Mva.ref drift

38 Note 5 Andre generelle tilskudd Grunnskolereform G97,utd.dir. Kommunen mottar kompensasjon for merutgifter til investering i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringer, innført Grunnlag for tilskuddet er investeringer på kr Tilskudd beregnes over 20 år som serielån med kvartalsvis utbetaling. Rentekompensasjon, husbanken Kommunen får utbetalt rentekompensasjon for investeringer til opprustning av skoleanlegg. Grunnlag for beregningen er en investeringsramme på 14,8 millioner. Prosjektet ble ferdigstilt i Rentekompensasjon beregnet over 20 år med avdragsfrihet i 4 år og flytende rente. Inntektsanslag hentet fra Husbankens (Drammen). Rentekompensasjon, omsorg Kommunen får kompenasjonstilskudd for omsorgsboliger, psykiatriboliger og sykehjem. Boligene ble ferdigstilt Inntektsanslag hentet fra Husbanken. Tilskuddet gis for 42 oms. boliger + 34 sykehjemsplasser. Rentekompensasjon, kirkebygg Det gis rentekompensasjon ved istandsetting og restaurering av kirkeinventar og utsmykning med antikvarisk verdi. Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon er påløpte kostnader inklusive moms. Kompensasjon tilsvarer renten for serielån i Husbanken med 20 års løpetid inklusive 5 år avdragsfri periode og med den til enhver tid gjeldende rente. Rentekompensasjon utbetales kun til kommuner. Det budsjetteres med rentekompensasjon for Korgen og Bleikvassli kirke. Inntektsanslag hentes fra Husbanken. I budsjett og økonomiplan er følgende rentekompensasjon innarbeidet. Utbetaling Husbank Økplan B2015 B2016 B2017 B 2018 Omsorg/sykehjem Skoler Kirke (*) Sum Utbetaling utd.direktoratet Skole G97 (**) Sum Totalt (*) inkl ikke ferdigstilte prosjekt (**) renteforutsetning 1,8 % Rentekompensasjon for Bleikvassli skole er innarbeidet i utbetaling fra Husbanken fra og med Grunnlag for beregning er investeringsramme kr Grunnlag for utbetaling fra Husbanken reduseres årlig: 38

39 Omsorgsbolig/sykehjem 2015 kr kr kr kr Skoler 2015 kr kr kr kr Kirkebygg (*) 2015 kr kr kr kr (*) Avdragsfri periode 5 år Note 6 Renteinntekter og utbytte Renteinntekten på kommunens innskudd avhenger av gjennomsnittlige innskudd og innskuddsrenten. Det utarbeides ikke likviditetsbudsjett og inntekter er derfor vanskelig å anslå. Det er her forutsatt at renten på innskudd vil være 2 % perioden. Det er forutsatt at kommunen, for å unngå forsinkelsesrenter, vil betale 87 millioner til DnB i juli Som følge av det vil innestående beløp i bank vil bli vesentlig lavere normalt. Renteinntekten anslås til: Økplan B2014 B2015 B2016 B2017 B 2018 Renteinntekt Utbytte: Kommunen eier 6,99 % av aksjene i Helgelandkraft AS. Utbyttet har varier mer enn normalt de siste årene. Selskapet har gitt tidligere gitt tilbakemelding om at utbyttet vil bli vesentlig lavere enn vi har vært vant med. Felles for kraftsektoren er at det gjennomføres store investeringer på nett, vedlikehold og rehabilitering. Strømprisene er lavere, resultat og utbytte blir dermed lavere. Utbytte fra Gjensidig er fjernet av budsjettet ettersom utbetaling av utbytte forutsetter kundeforhold til selskapet og Hemnes kommune har byttet forsikringsselskap i Det var budsjettert med kr i utbytte fra Gjensidige 39

40 Som tabellen under viser har utbyttet fra Helgelandkraft AS variert en god del. Økplan R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 Utbytte Helgelandskraft Rådmannen har ikke nye opplysninger med hensyn til framtidig størrelse på utbytter fra Helgelandkraft AS og legger derfor til grunn inntektsanslaget i Økonomisk ståsted. Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Utbytte Helgelandskraft Note 7 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Forutsetninger Vedtatt økonomiplan er lagt til grunn. Låneopptak Det er forutsatt følgende låneopptak: Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 IB Låneopptak Avdrag UB Kommunens lån til finansiering av investeringer er serielån med 2 terminer (juni og desember). Av samlet gjeld ved utgangen av 2014 vil kr være fastrentelån. Dette utgjør ca. 29 % gjelden tatt opp til finansiering av kommunens egne investeringer. Rentesats Følgende rentesatser er benyttet ved beregning av renteutgifter: Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Fastrente 2,35 % 2,35 % x x Flytende 2,25 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % Husbank flere flere flere flere Renteutgifter Renteutgifter som belastes kommunens driftsregnskap utgjør: Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Renteutgift eldre lån Renteutgift nye lån Renteutgift Husbank Sum

41 Renteutgift, DnB-lån Renteutgiften over inkluderer avtalt rente på lån som DnB krever tilbakebetalt Utgifter i forbindelse med lån til finansplasseringer er budsjettert på ansvar 1831 Plassering av kraftinntekt. Det er budsjettert med utgifter beregnet med Niborbasert rente på lånebeløpet. Renteutgiften for 2015 stipuleres til 1millioner kroner. Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 DNB lån x x x Selv om kommunen ikke betaler dette blir renteutgiften belastet regnskap og inngår i «Budsjettskjema 1A drift» i linjen «Renteutgifter, andre finansutgifter» Note 8 Avdrag på lån. Avdrag Hittil har opptak av lån blitt gjennomført i desember slik at renter og avdrag belaster budsjett og regnskap påfølgende år. Fra og med 2015 flyttes låneopptak til juni slik at renter og avdrag (1 termin) belastes regnskapet det året låneopptak gjennomføres. Endringen gjøres for å styrke likviditeten. Avdrag som kommunen betaler på formidlingslån dvs. lån tatt opp i Husbanken til videreutlån (Startlån) budsjetteres som investeringsutgift jfr. GKRS nr. 3 punkt 3,4-1. Avdrag på lån til videreutlån som budsjetteres som investeringsutgift (Startlån) og utgjør: Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Avdrag Startlån Låneopptak Avdrag er i henhold til nedbetalingsplaner på lån som allerede er tatt opp. Det er ikke tatt høyde for nye låneopptak til videreutlån. Låneopptak til videreutlån vil variere fra år til år avhengig av behov og hvor mye som står som ubrukte lånemidler. Økplan R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 Låneopptak til utlån Rådmannen legger årlig fram sak for kommunestyret om opptak av lån til videreutlån. Tidspunkt for låneopptak avhenger av søknader. Note 9 Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk Kommunestyret har i juni 2014 vedtatt å forlenge tid til inndekning av underskudd med 3 år til utgangen av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent inndekkingsplanen september Følgende plan for inndekking av underskudd er innarbeidet: 41

42 Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Inndekking av underskudd Note 10 Til ubundne avsetninger Avsetninger til ubundne fond i enhetene inngår i nettorammen til enhetene og tas ikke med i oppstillingen av Budsjettskjema 1A drift. Note 11 Til bundne avsetninger Avsetninger til bundne fond i enhetene inngår i nettorammen til enhetene og tas ikke med i oppstillingen av Budsjettskjema 1A drift. Note 12 Bruk ubundne avsetninger Bruk av ubundne fond i enhetene inngår i nettorammen til enhetene og tas ikke med i oppstillingen av Budsjettskjema 1A drift. Note 13 Bruk av bundne avsetninger Bruk av bundne fond i enhetene inngår i nettorammen til enhetene og tas ikke med i oppstillingen av Budsjettskjema 1A drift. Note 14 Overført til investering Følgende overføringer fra drift til investeringsbudsjett er innarbeidet i forslaget: Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Overført til investering

43 Kapittel 4.5 Noter til skjema 1B Kapittel 10 Politisk virksomhet Erfaringstall viser at utgifter til kommune og stortingsvalg har vært for lavt budsjettert i gjeldende økonomiplan. Dette er korrigert samtidig som det er tatt høyde for 2 dagers valg Overformynderiets oppgaver er overtatt av fylkesmannen og derfor er budsjettet nullet ca.kr ). Kapittel 11 Sentrale støttetjenester (SST) For rådmannskontoret (RAD) og staben (SST) er det lagt inn tre nye tiltak, jf. ARENA. Det første tiltaket har sin bakgrunn i kommunestyrets oppdrag til rådmannen for å utrede ulike alternativ i forbindelse med den pågående prosessen om ny kommunestruktur. For å få gjennomført denne utredningen på en god og forsvarlig måte er det behov for ekstra ressurser. De to andre tiltakene relateres til kommunens behov for mer planmessig satsing på kompetanseutvikling i organisasjonen både på organisasjonsnivå og for ledere med personalansvar. Dette er tiltak utenfor rammen. Kapittel 12 Fellesutgifter Ved budsjettering av utgifter til prisantydning i antatt tilbud fra KomRevNord lagt til grunn kr Kommunen er delansvarlig overfor de ansatte i Indre Helgeland Kommune Revisjon sine pensjonsrettigheter. Hemnes kommune sin andel av utgiftene utgjør 10,6 % og er budsjettert i tiltaket NBD (PUF) Pensjonsansvar IHKR stipulert til kr Det er innarbeidet i budsjettet fast tilskudd til drift av Hemnes frivillighetssentral og produksjon av oversikten over «lag og foreninger». Årlig tilskuddet utgjør kr På dette kapittelet budsjetteres kommunes reserver. Følgende reserver er innarbeidet i budsjettforslaget: Økplan B2015 B2016 B2017 B2018 Generell reserve Res lønnsoppgjør Til formannskapets disposisjon Kapittel 121 Folkehelse Hemnes kommunestyre har i 2014 inngått ny folkehelseavtale med Nordland fylkeskommune om en ny folkehelseavtale I avtalen inngår et tilskudd på kr pr. år til tiltak innenfor folkehelsearbeid. 43

44 Kapittel 122 IKT Utgangspunktet for budsjettet 2015 er driftsnivået En god del av IKT sine driftsutgifter reguleres av avtaler med eksterne samarbeidspartnere innenfor data, kopi og telefoni. Vi kjøper også tjenester som ikke er prisjusteres på flere år, dette gjør at budsjettet i realiteten blir mindre. IKT-tjenesten har i dag 3 faste stillingshjemler, 2 lærlinger og en på prosjekt finansiert av sykelønn. Denne personen har kontrakt ut året og vi ser for oss store problemer med å opprettholde dagens drift og servicenivå ut til enhetene som følge av dette. Lærlingene avhjelper mye, men det følger også med mye jobbing for å følge disse opp. Ansvar 1220 EDB-Tjenester holder seg innenfor rammen og det vil her bare være justering iht. lønnsarket som foregående år. For ansvar 1221 Fordelte IKT-utgifter vil det være endringer i forhold til økte kommunikasjons kostnader og service-/lisens kostnader. Dette kommer fra enhetenes tjenestenivå innenfor både fagsystemer og internstøttesystemer. Ansvar 1222 Drift PSB-prosjektet har ingen endringer i forhold til 2014-budsjettet. Nye tiltak - drift IKT-enheten har 3 driftstiltak for å få justert budsjettet til dagens avtaler mot samarbeidsparter som Telenor, Microsoft, Evry, Arkiv Nordland. Disse avtalene er knyttet opp mot kommunikasjonskostnader, samt service-/lisens kostnader. Kapittel 13 Kirken Driftstilskuddet til HKR er videreført med samme beløp som 2014 ( ). Tilskudd andre trossamfunn er økt til kr med bakgrunn i erfaringstall 2014 og basert på uendret drifts og investeringstilskudd (kr ) til kirken. Kapittel 14 Næring Driftstilskuddet til Hasvo økes med 3 % til kroner Budsjett til ungjobb utgjør kr og turistinformasjon kr Utover dette er budsjettet til kontingenter kr Det er budsjetter med kr i kommunalt tilskudd til bedrifter. Kapittel 20 Skolene Utgangspunktet for budsjettet 2015 er driftsnivået , minus en rammereduksjon på 1 million fra kommunestyrevedtak juni I budsjettforslaget er denne millionen tatt ned noe som medfører en mindre fleksibilitet i organisasjonen (uspesifisert rammekutt). De nye tiltakene er knyttet mot elever med spesielle behov i grunnskolen , samt dekking av grunnskoletjenester kjøpt av private for Staten dekker videreutdanning for 7 lærere, vi må dekke utgifter til bøker, semesteravgift reise og opphold, kostnad for oss våren Det er redusert 3.7 årsverk i enhet skole fra foregående år (2015 / 99.7 årsverk). 44

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Kommentarer til. Budsjett 2011

Kommentarer til. Budsjett 2011 Nordre Land kommune 31.12.10 2870 Dokka Kommentarer til Budsjett 2011 Vedtatt i kommunestyret i sak 96/10 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. OVERORDNET STYRING... 4 GENERELT

Detaljer

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/5208 83379/2014 Ragnhild Pedersen, Anders Taxt og Erik Nafstad Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Innhold BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 215 HANDLINGSPROGRAM 215 218 GRATANGEN KOMMUNE Budsjett HP 215 218, Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Del 1. HANDLINGSPROGRAM 215-218... 3 1.

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Bardu kommune Foto: Vilhelm Kjelsvik Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2011 Arkivsak 11/1563 Innhold 1 Forord... 3 2 Kort sammendrag... 5 3 Kommunens planverk...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer