Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 103/13 PS 104/13 PS 105/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 18/13 Orienteringer RS 19/13 Melding om vedtak - endring i forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde RS 20/13 Endring av stedfortreder vedr skjenkebevilgning PS 106/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 PS 107/13 Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune PS 108/13 Budsjettregulering III - Investeringsbudsjett 2013 PS 109/13 Kjøp av aksjer i North Cape Turnaround Port SUS (NCTP). PS 110/13 Årsbudsjett 2014 med økonomiplan

3 PS 103/13 Godkjenning av innkalling PS 104/13 Godkjenning av saksliste PS 105/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 18/13 Orienteringer RS 19/13 Melding om vedtak - endring i forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde Se vedlegg RS 20/13 Endring av stedfortreder vedr skjenkebevilling Se vedlegg 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 084 Saksbeh: Leif Andersen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 106/13 Formannskapet Kommunestyret Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Saksutredning Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte via KLP (Kommunal landspensjonskasse). Dette tilsvarer kommunens pensjonsordnng for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra opphører dagens pensjonsordning og det å velges en ny pensjonsordning for de folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Hovedtrekkene for de to pensjonsordningene kan oppsummeres slik: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte. Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. Alderspensjonen vil bli en brutto noe som betyr at pensjonen samordnes med folketrygden og samlet sett utgjør 66% av lønn. Opptjeningstiden er her 30 år. Ordningen vil mest sannsynlig gi en høyere pensjon for den folkevalgte da vedkommende vil ha en høyere lønn(godtgjørelse)/pensjonsgrunnlag enn det som er snittet for de andre innmeldte i fellesordningen. Ordningen vil også bety en lavere premie for kommunen. 3

5 2. Pensjonsordning etter møter av ordningen for stortingsrepresentanter. Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatte ytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen. Dette er en ordning hvor alderspensjonen vil være en netto, noe som betyr at den ikke samordnes med folketrygden. Opptjeningstiden er her 41 år. Ordningen vil mest sannsynlig gi en lavere pensjon enn alt.1 siden den beregnes netto og opptjeningstiden er vesentlig lengre. Vurdering Kommunen må gjøre en vurdering og valg, i motsatt fall vil det skje en automatisk overføring til fellesordningen for ansatte. I og med at dette blir ett strategisk valg med ett lengre perspektiv og gjelder folkevalgte så er det riktig at avgjørelsen tas av kommunestyret. For de som velger å innlemme de folkevalgte i den ordinære pensjonsordningen for ansatte vil premiesatsene blir de samme som i Fellesordningen for kommuner. En eventuell etablering av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i kommuner etter mønster av stortingspensjonsordningen er betinget av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange kommuner. For denne ordningen er ikke pensjonssatsene heller ikke klare, men det er grunn til å anta at den vil være betydelig høyere enn fellesordningen. Det vil være en nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. Dette betyr at det for Porsanger kommunes vedkommende bare vil være ordfører som vil ha rett til pensjonsordning. For å illustrere forskjellen i pensjonspremien for dagens folkevalgtordning og dagens fellesordning (for folkevalgtordningen belaste en med 34% pensjon av pensjonsgrunnlaget, mens ordningen for ansatte utgjør ca 19%). Videre må det også gjøres en vurdering om folkevalgte skal tilsluttes avtale om Avtalefestet pensjon for år. Dette må da betales i tillegg til ordinær pensjonspremie. Denne størrelsen er ikke klar enda. Uavhengig av valget mellom de to alternative fremtidige løsninger for folkevalgte vil opptjente rettigheter på overføringstidspunktet bli stående i den gamle ordningen. Det vedtaket som kommunen gjør i forbindelse med vedtak om pensjonsordning så bør denne være basert på en lagsiktig vurdering. Dette betyr at en ikke skifter ordning i ulike år. Ordfører har allerede en pensjonsordning i dag og det vil da være naturlig med å tegne en ordning også etter at den særskilte folkevalgtordningen opphører fra Som nevnt tidligere så vil det være to alternative modeller som kan velges som pensjonsordning fra Den mest forutsigbare ordningen for kommunen vil være å benytte seg av den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. Her er premiesatsene mer forutsigbare enn de vil være i den nye folkevalgtordningen. Når det gjelder en afp-ordning for folkevalgte så vil en ikke tilrå at dette etableres, da dette også vil være en utvidelse av pensjonsordningen i forhold til tidligere ordning, og har større usikkerhet i seg når det gjelder premier. 4

6 Rådmannens innstilling 1. Porsanger kommunestyre viser til at dagens pensjonsordning for folkevalgte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) opphører med virkning fra Porsanger kommunestyre vedtar at folkevalgte i Porsanger kommune med rett til pensjonsordning overføres til den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte via KLP. Overføringen skjer fra Porsanger kommunestyre tegner ikke avtale om AFP (avtalefestet pensjonsordning) for de folkevalgte. 5

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/981-9 Arkiv: 151 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/13 Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune Saksutredning Vedlagt følger kontrollutvalgets forslag til budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune, som med dette oversendes Porsanger kommunes formannskap og kommunestyre, jfr. kontrollutvalgsforskriftens 18. Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på ,- 6

8 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 153 Saksbeh: Leif Andersen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 108/13 Formannskapet Kommunestyret Budsjettregulering III - Investeringsbudsjett 2013 Porsanger kommunestyre vedtok i møte investeringsbudsjett for Etter dette så er det gjort to budsjettreguleringer. Begge reguleringene ble vedtatt i møte Reguleringene gjaldt følgende forhold: - dekning av merforbruk 2012 ble vedtatt finansiert i 2013, sak 65/13. - Ervervelse av anlegg og eiendom til etablering av havneanlegg, sak 57/13 Saksutredning Ved en gjennomgang av budsjettkontroll for investeringsregnskapet for 2013 så ser en behov for å gjennomføre enkelte reguleringer bl.a. med bakgrunn i merforbruk for enkelte prosjekter og merinntekter. Merinntektene kan kun disponeres av kommunestyret. Disse blir omhandlet senere i saksframlegget. Videre er det fra ordførers side reist spørsmål og ønsker om å få frigjort midler til aksjekjøp i ett planlagt driftsselskap for drift av snuhavnen i Hamnbukt, North Cape Turnaround Port SUS (NCTP). Dette selskapet skal stå som eier av Seawalk (kailøsning til å drifte snuoperasjonene med ankommende cruiceskip). Målet med denne budsjettreguleringen vil være å hindre at Porsanger kommune er nødt til å ta opp nye lån utover det som allerede er budsjettert. Følgende investeringsprosjekter er vurdert i denne reguleringen. Asfaltering kommunale veier: Til årets investeringsprogram ble det gitt en investeringsramme på kr ,-. Av dette skulle kr finansieres med låneopptak. Prosjektet er gjennomført og viser ett merforbruk på kr som må finansieres. Det foreslås omdisponering av lånemidler fra andre investeringsprosjekter. Molo Smørfjord havn: Prosjektet ble ved opprinnelig budsjettvedtak ikke ført opp med kostnader. Prosjektet ble ikke ferdigstillet i 2012 og det har dermed påløpt kostnader også i Disse kostnadene må innarbeides i budsjettet, og utgjør ca innkl. mva. Prosjektet har samtidig i 2013 fått 7

9 statlig refusjon med vel 1,5 mill. Dette betyr at prosjektet etter overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift har en overfinansiering på ca som kan benyttes til finansiering av andre prosjekter i Rehabilitering Lakselv ungdomsskole (utvendig): Prosjektet avsluttes i Status her er at prosjektet mangler finansiering med kr Foreslås finansiert med omdisponering av lånemidler fra andre prosjekt. Fastmerking scooterløyper: I budsjettvedtaket for 2013 så ble det gitt en ramme på kr til tiltaket, men ved en feil så ble denne rammen ikke innarbeidet i totalsummen for låneopptak Dette betyr at vedtatt prosjekt mangler finansiering. Dette betyr at forventet forbruk 2013 på kr må finansieres ved omdisponering av lånemidler fra andre prosjekt. Utskifting kunstgress Lakselv sentralidrettsanlegg: Investeringen er gjennomført, og kostnadene er innenfor vedtatt kostnadsramme. Porsanger kommune har foreløpig ikke mottatt den refusjonen fra andre som var budsjettert med kr , men denne forventes innfridd innen Utbygging elevhybler Lakselv: Prosjektet i 2013 var oppført med en kostnadsramme på kr og med bruk lånemidler som finansiering. Prosjektet er avsluttet og oversikten viser at årets forbruk blir på kr Dette betyr at det frigjøres lånemidler med kr som kan omdisponeres til andre prosjekter med manglende finansiering. Utskifting vinduer rådhuset: Prosjektet fikk ved budsjettbehandlingen en kostnadsramme med lånefinansiering kr Prosjektet er nå avsluttet og endelig oversikt viser at prosjektet vil få en besparelse, og dermed mindre bruk av lånemidler med kr Disse lånemidlene kan dermed omdisponeres til prosjekter med manglende finansiering. Utskifting VA-nett Kirkeveien: Prosjektet fikk ved budsjettbehandlingen for 2013 en kostnadsramme på kr som var forutsatt lånefinansiert. I 2013 vil det kun påløpe kostnader til planlegging, prosjektering og anbudsinnhenting. Totalt beregnet til kr Dette betyr at kr av lånemidlene kan omdisponeres til andre formål, evt stå som ubrukt for finansiere utbyggingen i Innvendig rehabilitering Lakselv ungdomsskole: Prosjektet fikk ved budsjettbehandlingen for 2013 en kostnadsramme på kr Av dette skulle kr lånefinansieres. Det forventes her at kostnadsrammen vil holde, men at ca av vedtatte lånemidler overføres til neste år via ubrukte lånemidler. Disse skal benyttes til utenomhus arbeider. Dette betyr at prosjektets lånemidler som ikke benyttes i år ikke tas med i denne budsjettreguleringen. Ballbinge ungdomsskolen: Prosjektet var i budsjettet ikke oppført som egen post, men forutsatt innarbeidet i ombygging av Lakselv ungdomsskole. Prosjektet har derfor ikke fått egen budsjettramme. Totale kostnader for tiltaket utgjør ca Til tiltaket vil det tilfalle spillemidler med kr Totalt finansieringsbehov vil være, etter tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon kr Vil bli foreslått finansiert med omdisponering lånemidler. Salg av aksjer Porsanger industribygg: 8

10 Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2012 å selge sine aksjer i Porsanger industribygg. Salget er blitt gjennomført i 2013 med en salgsinntekt på kr Denne salgsinntekten er innarbeidet i budsjettet ved kommunestyrets vedtak hvor kommunestyret vedtok å bruke denne salgsinntekten til kjøp av havneanlegg i Hamnbukt.. Inndekning av merforbruk 2012: Investeringsregnskapet for 2012 ble avsluttet med ett merforbruk på kr ble ved godkjennelsen av regnskap for 2012 vedtatt finansiert med bruk av diverse salgsinntekter i investeringsregnkapet for 2013 med kr og økning i låneopptak for 2013 med kr Kjøp av havneanlegg Hamnbukt: Kommunestyret vedtok i sitt møte å kjøpe havneanlegg i Hamnbukt med en total kostnadsramme på kr Kjøpekontrakt er nå inngått og kostnader for kjøpet inkl. omkostninger er forventet å bli på kr Prosjektet var da forutsatt finansiert med bruk av salgsinntekter for aksjesalg Industribygget. Kjøp av aksjer North Cape Turnaround Port SUS: Porsanger kommune har via PIU mottatt invitasjon til tegning av aksjer i dette selskapet. Ordfører har anmodet om at det blir utarbeidet sak på dette. Dersom denne skal kunne vedtas så må det eventuelt innarbeides midler til dette i investeringsbudsjettet. Kjøp av aksjer kan ikke finansieres ved låneopptak, men må eventuelt gjøres ved å disponere andre midler i investeringsbudsjett, slik som eksempelvis aksjesalget av aksjene i Porsanger industribygg. Dette vil da bety at vedtaket med finansiering som er gjort i møte for kjøp av havneanlegget må omgjøres og finansieres med låneopptak. Vurdering Med bakgrunn i ovennevnte ser en at det vil være to alternativer til budsjettregulering som er mulig. Disse kan kort beskrives slik: - bruke merinntekter i investeringsregnskapet og redusert lånebehov til å kunne redusere Porsanger kommunes totale lånegjeld pr , evt. bruke disse til å finansiere investeringstiltak i 2014 uten at det tas opp nye lån - omdisponere i investeringsbudsjettet slik at det settes av midler til aksjekjøp i nytt selskap i henhold til ordførers anbefaling Alternativ for budsjettregulering: reduksjon i låneopptak: Asfaltering kommunale veier Økning kostnadsramme Økt bruk av lånemidler Molo Smørfjord havn Økning kostnadsramme Økt statlig refusjon Rehabilitering Lakselv ungdomsskole utvendig Økning kostnadsramme Økt bruk av lånemidler Fastmerking scooterløype Reduksjon kostnadsramme Økt bruk av lånemidler Utbygging elevhybler Reduksjon kostnadsramme Redusert bruk lånemidler Utskifting vinduer rådhuset Reduksjon kostnadsramme Redusert bruk av lånemidler Utskifting va-nett kirkeveien Reduksjon i kostnadsramme Redusert bruk av lånemidler

11 Ballbinge Lakselv skole Økning kostnadsramme Refusjon fra staten økning Økt bruk av lånemidler Inndekning av merforbruk 2012 Redusert bruk av lånemidler Dette alternativet vil gi en reduksjon i lånebehovet i 2013 med kr Dette vil gi reduksjon i rente/avdragsbelastningen med ca årlig. Alternativ for budsjettregulering: Omdisponering av midler til aksjekjøp Asfaltering kommunale veier Økning kostnadsramme Økt bruk av lånemidler Molo Smørfjord havn Økning kostnadsramme Økt statlig refusjon Rehabilitering Lakselv ungdomsskole utvendig Økning kostnadsramme Økt bruk av lånemidler Fastmerking scooterløype Reduksjon kostnadsramme Økt bruk av lånemidler Utbygging elevhybler Reduksjon kostnadsramme Redusert bruk lånemidler Utskifting vinduer rådhuset Reduksjon kostnadsramme Redusert bruk av lånemidler Utskifting va-nett kirkeveien Reduksjon i kostnadsramme Redusert bruk av lånemidler Ballbinge Lakselv skole Økning kostnadsramme Refusjon fra staten økning Økt bruk av lånemidler Kjøp av havneanlegg Hamnbukt Redusert bruk salgsinntekter Økt bruk av lånemidler Kjøp av aksjer Økt bruk av salgsinntekter Dette alternativet vil bety en reduksjon i bruk av lånemidler med kr Dette betyr at lånegjelden pr vil øke med kr mer enn forutsatt ved opprinnelig budsjettbehandling for Dette har sammenheng med at lånebehovet for inndekning av merforbruk 2012 reduseres fra kr til kr Fra rådmannens side påpekes viktigheten av at en med den økonomiske situasjonen Porsanger kommune er i arbeider aktivt for å redusere lånegjelden, og da vil alternativet med reduksjon lånebehovet være den beste løsningen. Rådmannen ser imidlertid også viktigheten av tiltak som kan skape vekst og utvikling blir ivaretatt. Formannskapets innstilling 10

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 255 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 109/13 Formannskapet Kommunestyret Kjøp av aksjer i North Cape Turnaround Port SUS (NCTP). North Cape Turnaround Port SUS (NCTP) inviterer Porsanger kommune (PK) med på eiersiden i selskapet. Dokumenter i saken: Prospekt. Ringvirkningsanalyse av Horwath Consulting HTL Saksutredning Investerings Budsjett PK viser til vedlagt prospekt for fullstendig budsjett. Budsjettet vil bli revidert i november/desember. Investeringen som må gjøres fram til den første snuoperasjon i 2015 er beregnet til ca. kr ,- hvor kai løsningen Seawalk utgjør kr ,- Dette skal finansieres med offentlig og privat kapital i tillegg til lån og/eller leasingavtaler. Organisering eiendom, bygningsmasse og drift/logistikk Porsanger kommune har i kommunestyremøte i oktober vedtatt å kjøpe eiendommen Hamnbukt for å kunne realisere snuhavnprosjektet Porsanger kommune blir stående som eier av selve eiendommen til annet blir bestemt. I november/desember 2013 stiftes selskapet North Cape Turnaround Port SUS (NCTP). Dette selskapet skal stå som eier av Seawalk og øvrig infrastruktur på havna. Ambisjonene på eierkonstellasjon i NCTP er å involvere investeringsmiljøer i Bergen, Rica Hotels AS (Billingstad), Nordkapp og Porsanger Havn IKS (Honningsvåg), Loustejok Kraftlag SA (Lakselv), Porsanger i Utvikling KF, (Lakselv), Porsanger kommune (Lakselv), Indre Finnmark Investeringsselskap AS, (Lakselv) og mulig private investorer. Når selskapet er operativt og styret stiftet må PIU i samarbeid med selskapet se på videre drift av dagens forprosjekt og overgangen til bygging og drift. Nordkapp og Porsanger Havn IKS er det naturlige driftsselskapet og er selskapet som per i dag tar imot anløps-bookinger fra cruiserederiene. 11

13 Hva er snuhavn En snuhavn for cruiseskip er en kai løsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene som kommer i land blir fløyet hjem, mens nye passasjerene kommer inn via flyplass. En snuoperasjon er gjennomført på timer ved et antall på 2000 passasjerer. Bakgrunn Prosjektet ble startet av Porsanger i utvikling KF (PIU) i desember Dette etter initiativ fra Nordkapp og Porsanger Havn IKS (N&P Havn), Nordkapp Næringshage og cruisenæringen representert ved European Cruise Service. Bakgrunnen er svak utvikling i antallet cruise til Nord Norge sammenlignet med utviklingen generelt i Norge. Utviklingen er grunnet i markedsendringer fra tidligere 14 dagers cruise til dagens etterspørsel 7 dagers cruise. Dette kombinert med høyere miljøkrav, samt økte drivstoffpriser og derav lavere seilingshastighet. Hvorfor Porsanger Lakselv lufthavn Banak er den eneste flyplassen i Finnmark som kan ta ned de største flytypene. Dette kombinert med kort avstand til Nordkapp og gunstig avstand til Murmansk (grunnet Kabotasjeregler) gjør at Porsanger passer perfekt inn i seilingsmønster for å tilby 7 dagers cruise til viktige havner i «Midnattssolens rike». Det er også positivt å kunne fremvise den arktiske Porsangerfjorden, med verdens nordligste skjærgård til Nord Norges nye gjester. At cruiseskipet nærmest er på vidda når det legger til kai, og at samiske opplevelser dermed er nærliggende, er et viktig moment. Organisering forprosjekt PIU leder nåværende prosjekt i nært samarbeid med blant annet Porsanger kommune, Turistutvikling AS, N&P Havn og Avinor. Finansieringspartnere i nåværende forprosjekt er Sametinget, N&P Havn, PIU og Finnmark Fylkeskommune. Kai løsning Prosjektet ser for seg å benytte «Seawalk» som kai løsning. Dette er en sammenleggbar flytebrygge. Seawalk designer nå en helt ny type kai på opp til 7 meter til North Cape Turnaround Port, slik at denne kan håndtere både passasjerer og bagasje. Det er i dag to Seawalks i Norge, en i Skjolden og en i Geiranger. Fordeler med Seawalk framfor tradisjonelle kai-systemer er: Lavere pris Miljøvennlig Kort leveringstid Mulig å flytte Kan selges Tidsperspektiv 12

14 Det spanske selskapet Pullmantur har booket to anløp juni I mai 2015 skal Sea-walk være installert, det skal være et midlertidig terminalbygg klart og det må gjennomføres infrastrukturtiltak slik at håndteringen av skipene blir utført profesjonelt (Parkering, merking, gjerder, strøm, vann og kloakk). Mye av infrastrukturtiltakene vil bli planlagt gjennomført i Det jobbes parallelt med å gjøre prosjektet kjent i markedet, samt at prosjektet nå begynner aktivt arbeid mot flyselskaper for å utvide sitt marked. Pullmantur har egne charterfly de benytter under sine snuoperasjoner. Det er det svært få som har. Prosjektet har derfor nå et stort fokus på arbeid mot flyselskaper. Ringvirkninger Cruisebesøk gir ringvirkninger. Verdien på en snuoperasjon beregnes totalt (inkludert blant annet havnas inntekter og ShoreEx) til å utgjøre ca. kr 1400,- kroner pr. passasjer. Dette visers ringvirkningsanalyse av Horwath Consulting HTL. I tillegg til direkte ringvirkninger vil prosjektet forhåpentligvis bidra til etableringer innen hotell, opplevelses- og aktivitetsbedrifter handel og logistikk, og være med å påvirke til bedre samferdselstilbud med utgangspunkt fra Lakselv lufthavn Banak. Avinors rolle Avinor er en viktig samarbeidspartner i prosjektet. Logistikken på flyplassen er svært viktig for at snuoperasjonene skal gå profesjonelt. Avinor ved Steinar Solheim sitter i dag i prosjektets styringsgruppe og følger utviklingen nøye. Solheim har sammen med Porsanger kommune og PIU hatt møter med sentral ledelse i Avinor angående prosjektet, samt at ledelsen ved Lakselv lufthavn Banak har vært på visningstur i Malmö for å se omfanget av cruise i praksis. Avinor har gitt klare signaler på at de vil utvide kapasiteten på flyplassen og legge til rette etter antall bookinger NCTP får inn PIU tenker langsiktig. Nye havnefasiliteter og flyplassutvikling skaper vekst. Dette kan gi store muligheter som blant annet Porsanger som logistikksenter for Nord Norge, Olje og gass, Forsvaret og generell turisme. PIU ønsker at NCTP for framtiden utreder mulighetene for elektrifisering av kai, nytt terminalbygg, småbåthavn og på sikt betongkai for å takle mulige markeder innen olje og gass, sikkerhet/beredskap og forsvar. Elektrifisering ønskes grunnet markedets fokus på kostnader og miljø. Vurdering Porsanger kommune har mulighet til å bruke salgssummen fra salg av industribygget til oppkjøp av aksjer i NCTP oppad begrenset til kroner Dette krever at kommunestyret vedtar en budsjettregulering for investerningsmidler og endrer formålet med salg av aksjer i industribygget til nytt formål kjøp av aksjer i NCTP. Samtidig kreves det at ubrukte lånemidler tas i bruk for betaling av kaianlegget som er vedtatt kjøpt, jfr. politisk sak 57/13. 13

15 Etter kommuneloven kan ikke lånemidler brukes til oppkjøp av aksjer, men kan derimot benyttes til kjøp av eksempelvis havn. På den ene siden vil låneopptak føre til økte utgifter til renter og avdrag, samt føre til ytterligere press på driftsbudsjettet. På den andre siden vil en etablering av NCTP kunne bidra til ringvirkninger både med hensyn til arbeidsplasser og øvrig næringsutvikling (nærmere om dette er omtalt i vedlegg til saken) Formannskapets innstilling 14

16 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/981-5 Arkiv: 151 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/13 Sektorstyre for oppvekst og kultur /13 Sektorstyre for helse og omsorg /33 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 110/13 Formannskapet Administrasjonsutvalg Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyret Ungdomsråd Årsbudsjett 2014 med økonomiplan Dokumenter i saken: Års-budsjett 2014 og økonomiplan Saksutredning Porsanger kommune har vært en ROBEK-kommune fra august 2007 til sommeren 2010 da kommunen ble utmeldt fra registeret etter å ha dekket inn tidligere opparbeidet merforbruk (underskudd). I budsjettet og økonomiplanen er det lagt vekt på nøkternhet og forsøkt å holde driftskostnadene på forsvarlig nivå. Det er avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tett oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene har betydelig press på å holde kontroll med utgiftene og forsøke å optimalisere driften. Et klart mål for 2014 er optimalisering og effektivisering slik at kommunen kan utvikle nødvendig bærekraft. Lånegjelden har økt gjennom 2013 gjennom utbygging hybelhus og oppgradering av skolebygg. Dette påvirker i stor grad driftsbudsjettet gjennom økt behov for betaling av renter og avdrag. Omlegging av statens overføringer med større vekting på innbyggertilskudd samt reduksjon i kommunens folketall medfører en betydelig strammere inntektsoverføring. Dermed blir alle tjenesteområdene satt under press om økt rasjonalisering og omstillinger i kommunal sektor blir dermed mer påkrevd. 15

17 Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt lønnsvekst for Det er budsjettert med en antatt prisvekst på 3 %. I tillegg er åpenbare over-/underbudsjetteringer tatt hensyn til, samt effekter av lokale og sentrale vedtak. Statsbudsjett 2014 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en nominell vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra på 4,7 %. Porsanger kommune får en økning på 2,5 % i sum skatt og rammetilskudd. Dette er den nominelle prosentvise endringen hvor også endring i oppgavefordeling mellom stat og kommune er innregnet. Kommuner med folketallsreduksjon vil få betydelig strammere budsjettsituasjon etter nye regler for beregning av rammetilskudd. Tilflyttingskommuner vil vinne på omleggingen. Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2014 hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr Befolkningsutvikling i perioden (Kroner i 1000) Porsangersamfunnet har erfart reduksjon i folketall gjennom flere av de siste årene. Mye av dette skyldes utflytting og nedleggelser av statlige arbeidsplasser. Samtidig som kommunens båndlagte arealer medfører ulike begrensninger for næringsutvikling. Ved slik ekstern påvirkning som i all hovedsak bidrar til utflytting av yngre mennesker rammes Porsanger kommune både i forhold til skatteinngang, men også direkte i forhold til de statlige inntekstberegninger med hensyn til rammeoverføringene. SSB s befolkningsprognose, er brukt for å framskrive befolkningsutviklingen i kommunen for årene Befolkningens størrelse og alderssammensetning bestemmer bl.a. overføringen av statlig rammetilskudd, herunder inntektsutjevningen. 16

18 SSB middelsprognose viser en jevn tilbakegang i folketallet de nærmeste årene. Viktig å merke seg er aldersforskyvningen i befolkningen, hvor en større andel av befolkningen går over fra arbeidsaktiv alder til pensjon. Den aldersfordelte endringen viser størst nedgang blant den yrkesaktive befolkningen (16-66 år). For å demme opp den negative trenden blant aldersgruppen år blir utfordringen for kommunen å ha et tilstedeværende godt videregående skoletilbud, samtidig å beholde og skape nye arbeidsplasser. En ytterligere utfordring innen helse og omsorgstjenester blir å møte økning i antall eldre over 67 år. Kommunen er allerede nå inne i eldrebølgen, mens gjennomsnittet av kommune-norge først vil først merke den etter 2015 og fra 2020 med full styrke. GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON Den økonomiske situasjonen blir belyst av tidligere års regnskaper, og i tillegg nøkkeltall fra konsekvensjustert budsjett slik det fremkommer under de avdelings-vise oversiktene og i samleoversiktene i økonomiplanen. Kommunen har de siste årene foretatt betydelige effektiviserings- og omstillingstiltak samt nedbemanninger for å rette opp ubalansen i kommunens økonomi. Resultatet for driftsåret 2013 foreligger ikke på nåværende tidspunkt, men prognosen viser ved utgangen av oktober et mulig underskudd for driftsåret Av den grunn er det innført innkjøpsstopp på varer og tjenester. Videre har kommunen et merforbruk på i underkant av 3 millioner å ta inn i 2014 (merforbruk fra 2012) Økonomiplanen for tar sikte på å videreføre arbeidet mot en balansert og sunn økonomi, satt inn i en sammenheng som ivaretar de politiske prioriteringer som er gjort. PK har tatt opp ca. 70 millioner kroner i lån, og større opptak av ny gjeld bør begrenses i økonomiplanperioden. 17

19 - - Økonomiplanen bør inneholde tiltak som legger til rette for at kommunen kan bygge opp frie fond, slik at uforutsette situasjoner kan håndteres, samt at man kan oppnå en akseptabel egenkapital ved fremtidige investeringer. Eiendomsskatten på 2 promille (satsen for 2012) utgjør vel 4 mill. kroner i egne frie inntekter. Skattesatsen kan årlig økes med maks 2 promille pr. år til 7 promille. Hver promille økning utgjør vel 2 mill. kroner i økte frie inntekter. Økonomisk handlefrihet - netto driftsresultat. Netto driftsresultat (NDR) også kalt for økonomisk handlefrihet - viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at netto renter og avdrag er betalt. NDR gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter, uforutsett økning i utgiftene, og kan dessuten nyttes til å finansiere gamle og nye investeringer, nye driftstiltak eller avsettes til senere bruk. I følge det tekniske beregningsutvalget (TBU) bør NDR over tid ligge på 3,0 % av driftsinntektene. For Porsanger kommune vil 3 % - anslaget medføre at NDR bør ligge på ca.10 mill. kr (2013-nivå). Det synes ikke realistisk for en kommune i omstilling og endring å klare en slikt netto driftsresultat. Allikevel bør kommunen tilstrebe en økonomisk driftsbalanse som skaper en større økonomisk handlefrihet enn års-budsjettet for I økonomiplanperioden bør det avsettes tilstrekelige midler for å oppnå økonomisk handlefrihet. Nedjustering av kommunens driftsproduksjon sammen med økning i inntekstgrunnlaget vil på sikt bedre handlefriheten. Behandling av Budsjett 2014 og Økonomiplan Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Eldrerådet, sektorstyrenes og andre utvalgs uttalelser til KJB oversendes til kommunestyret som grunnlag for behandling av års-budsjett 2014 og økonomiplan Vurdering PK har produksjonsnivå ligger høyere enn det inntektsnivået tilsier. Overforbruk de siste årene medfører et ytterligere rasjonaliseringsbehov for å utvikle budsjettbalanse. Det er marginale besparelser i bruk av ostehøvel prinsippet, da PK over mange år har blitt tvunget til effektivisering. Rådmannen anbefaler bl.a. følgende tiltak for balanse i års-budsjettet: Sentrale folkevalgte organer Formannskapets konto - Reduskjon Vakant stilling språk konsulent Reduksjon drift samisk språksenter Vakant stilling servicekontoret - 50% Vakant stilling lønn- og personal 20% Reduksjon bemanning (50%) plan- og

20 økonomiavdelingen Holde vakant assistentstillinger ved Lakselv skole Reduksjon i bemanning merkantil stilling ved Lakselv ungdomskole 3102 datautstyr Lakselv ungdomsskole Nedtrekk 50 % stilling Børselv oppvekstsenter Effektivisering av kommunal drift - mindre overføringer Midlertidig stenge 1 avdeling ved Lakselv Barnehage Midlertidig stenging av Silfar barnehage Ajanas barnehage, (felles styrer og red. i årsverk) Innføre kostpenger i SFO Redusere søskenmoderasjon SFO Reduskjon bemanning Vindvotten 2x 50% driftstilskudd RDM Organisasjonsstøtte kulturmidler Reduksjon tilksudd til Ungdomsklubb Reduksjon 25 % stilling kulturskolen Reduskjon tilskudd UKM Sykavdelingen, 1 årsverk holdes vakant i 2014, ved første mulighet Utstyr akuttrom - sykeavd Hjemmesykepleietjenesten - redusere et årsverk fra nattjeneste Hjemmehjelp - vakant 50 % stilling Psykiatrisk fagenhet - redusere et årsverk fra Andre servicefunksjoner, økt betaling trygghetsalarm Bil vedlikeholdsteknikker Helsesøster - 60 % årsverk holdes vakant i Fysioterapi - vakant 50 % ergoterapeut ut Nav sosial, stilling holdes vakant etter pensjonutgang Bosetting av nye flyktninger holde GIS stilling vakant halve generell prisøkning Brannsjefs stilling salg av Ford Transitt og Ziglerpumpe befalsvakt brann bildrift økt takst for salg av kommunale tomter effektivisering med kutt i 50% renholdsstilling

21 7101-stengning av basseng - Lakselv svømmehall Stengning av terapibadet Stengning av Billefjord basseng Stengning av Børselv basseng drift av elevhybler 2 halvår effektivisering innenfor driftsstab Eiendomsskatt - økning 1 promille Eiendomsskatt - økning 2 promille Eiendomsskatt - økning 2 promille dekning av merforbruk drift Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens anbefaling Formannskapet innstiller til kommunestyret framlagte forslag slik det framkommer i budsjettdokument Års-budsjett 2014 og økonomiplan for med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til oppsett, og forslag til investeringsbudsjett 2014 med låneopptak. Porsanger kommunes budsjett 2014 og økonomiplan fremlegges i balanse. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Behandling Tilleggforslag fra Jonas Nymo, Høyre: Med bakgrunn i tidligere vedtak i kommunestyret, kan ikke sektorstyret forsvare nedtrekket på post Dette vil i stor grad påvirke jobben med tidlig innsats i småskolen. Votering: Enstemmig Tilleggforslag fra Jonas Nymo, Høyre: Sektorstyret for kultur og oppvekst anbefaler at man flytter kr fra ungdomsrådets konto (1021) til post 3830, for å sikre videre åpningstider på lørdager på ungdomsklubben. Votering: Vedtatt med 3 stemmer for og 2 stemmer mot. Felles endringsforslag innstilling til kommunestyret: Sektorstyret har gått gjennom de tiltak som berører våre rammer og kommer med følgende anbefaling til kommunestyret: Med bakgrunn i tidligere vedtak i kommunestyret, kan ikke sektorstyret forsvare nedtrekket på post Dette vil i stor grad påvirke jobben med tidlig innsats i småskolen. Sektorstyret for kultur og oppvekst anbefaler at man flytter kr fra ungdomsrådets konto (1021) til post 3830, for å sikre videre åpningstider på lørdager på ungdomsklubben 20

22 Votering: Enstemmig Protokolltilførsel ved Gunn Bente Rasmussen, Høyre: Sektorstyret gir administrasjonen i oppgave å gjennomgå leieavtalen til PIAS/Frisklivsenteret. Sektorstyret vil også at administrasjonen på sikt går gjennom e ulike leieavtalene for kommunal bygningsmasse Sektorstyret for oppvekst og kulturs innspill Sektorstyret har gått gjennom de tiltak som berører våre rammer og kommer med følgende anbefaling til kommunestyret: Med bakgrunn i tidligere vedtak i kommunestyret, kan ikke sektorstyret forsvare nedtrekket på post Dette vil i stor grad påvirke jobben med tidlig innsats i småskolen. Sektorstyret for kultur og oppvekst anbefaler at man flytter kr fra ungdomsrådets konto (1021) til post 3830, for å sikre videre åpningstider på lørdager på ungdomsklubben Protokolltilførsel: Sektorstyret gir administrasjonen i oppgave å gjennomgå leieavtalen til PIAS/Frisklivsenteret. Sektorstyret vil også at administrasjonen på sikt går gjennom e ulike leieavtalene for kommunal bygningsmasse Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Tilleggsforslag fra Høyre/FrP v/ Eva Johansen: Driftsbudsjett Sektorstyret for helse og omsorg beklager sterkt den trange økonomiske situasjonen Porsanger kommune er inne i. Vi erkjenner også at vi er i en tid der flere blir eldre og har behov for ulike typer og flere helsetjenester så som hjemmesykepleie, institusjonstjenester, støttekontakter etc. En utfordring blir å dreie over fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg og tilrettelegge for flere omsorgsboliger. Flg tiltak og prioriteringer prioriteres og vedtas: 1. Sektorstyret for helse og omsorg vedtar å prioritere arbeidet med ytterligere reduksjon av sykefraværet i kommunen/helsesektoren for derved å redusere utgifter til ekstrahjelp. Det foreslås å tilsette en HMS konsulent som arbeider for hele kommunen for å få redusert sykefraværet og for å fremme tiltak for ansatte, slik at nærværet øker. Stillingen vil bli selvfinansierende på sikt. 2. Terapibadet holdes åpent halve året og Pias bes finne fram til ordninger for å øke inntekter slik at målet om helårsåpning fortsatt kan eksistere. 3. I økonomiplanperioden bes det utarbeidet ny organisasjonsplan for helse- og omsorgssektoren, slik det var startet med i Jordmortjenesten bes vurdert omorgansiert til dagtjeneste slik at den ene stillingen får en best mulig tilgjengelighet for brukerne. Likeledes reduseres en fysioterapeutstilling ved anledning slik at ergoterapeutstilling kan besettes, noe som er nødvendig for å bedre tilretteleggingen for hjemmeboende eldre og brukere med nedsatt funksjonsevne. 21

23 4. Brukere/pårørende gis tilbud om å hente tekniske hjelpemidler fra lokalt lager og ansvar for å levere disse inn etter endt behov. I påkomne tilfeller kan varetaxi benyttes. Besparelsen i budsjettet kr /leasing bil utgift, overføres til arbeid med klargjøring av Friskvernsentral. 5. Nødvendig kompetanseheving/forberedelse/organisering av personell som skal betjene akuttfunksjonen sammen med lege i sykeavdelingen iverksettes fra Telefontid på legestasjonen bør utvides til arbeidstidens slutt fra 2014, dette vil avlaste laboratoriepersonellet. 7. Jordmorkontoret ferdigstilles snarest i tilrettelagt lokale. Fristilt lokale tas i bruk til pasientrom. 8. Større andelsmessig del av midler til flyktningetjenesten overføres helsebudsjettet med 2/3 av total rammeoverføring. Henviser til tidligere vedtak i sak xx/xxxx Investeringsbudsjett Tilbakeføring av helsestasjonen/helsesøstrene til kontorer i tilknytning til legestasjonen kr settes av som lån. Vaktmesterutstyr flyttes til annet egnet lokale. Votering: Enstemmig Innspill fra sektorstyret for helse og omsorg, til rådmannens anbefaling til budsjett Driftsbudsjett Sektorstyret for helse og omsorg beklager sterkt den trange økonomiske situasjonen Porsanger kommune er inne i. Vi erkjenner også at vi er i en tid der flere blir eldre og har behov for ulike typer og flere helsetjenester så som hjemmesykepleie, institusjonstjenester, støttekontakter etc. En utfordring blir å dreie over fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg og tilrettelegge for flere omsorgsboliger. Flg tiltak og prioriteringer prioriteres og vedtas: 1. Sektorstyret for helse og omsorg vedtar å prioritere arbeidet med ytterligere reduksjon av sykefraværet i kommunen/helsesektoren for derved å redusere utgifter til ekstrahjelp. Det foreslås å tilsette en HMS konsulent som arbeider for hele kommunen for å få redusert sykefraværet og for å fremme tiltak for ansatte, slik at nærværet øker. Stillingen vil bli selvfinansierende på sikt. 2. Terapibadet holdes åpent halve året og Pias bes finne fram til ordninger for å øke inntekter slik at målet om helårsåpning fortsatt kan eksistere. 3. I økonomiplanperioden bes det utarbeidet ny organisasjonsplan for helse- og omsorgssektoren, slik det var startet med i Jordmortjenesten bes vurdert omorgansiert til dagtjeneste slik at den ene stillingen får en best mulig tilgjengelighet for brukerne. Likeledes reduseres en fysioterapeutstilling ved anledning slik at ergoterapeutstilling kan besettes, noe som er nødvendig for å bedre tilretteleggingen for hjemmeboende eldre og brukere med nedsatt funksjonsevne. 4. Brukere/pårørende gis tilbud om å hente tekniske hjelpemidler fra lokalt lager og ansvar for å levere disse inn etter endt behov. I påkomne tilfeller kan varetaxi benyttes. Besparelsen i budsjettet kr /leasing bil utgift, overføres til arbeid med klargjøring av Friskvernsentral. 22

24 5. Nødvendig kompetanseheving/forberedelse/organisering av personell som skal betjene akuttfunksjonen sammen med lege i sykeavdelingen iverksettes fra Telefontid på legestasjonen bør utvides til arbeidstidens slutt fra 2014, dette vil avlaste laboratoriepersonellet. 7. Jordmorkontoret ferdigstilles snarest i tilrettelagt lokale. Fristilt lokale tas i bruk til pasientrom. 8. Større andelsmessig del av midler til flyktningetjenesten overføres helsebudsjettet med 2/3 av total rammeoverføring. Henviser til tidligere vedtak i sak xx/xxxx Investeringsbudsjett Tilbakeføring av helsestasjonen/helsesøstrene til kontorer i tilknytning til legestasjonen kr settes av som lån. Vaktmesterutstyr flyttes til annet egnet lokale. 23

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11.

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling avgitt 27.11.2014 Sak 2014/937 Side 1 Innhold FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Forord... 2 Kap 1. Sammendrag... 3 Kap 2. Befolkningsprognose og frie inntekter... 6 Kap 3. Konsekvensjustert økonomiplan og budsjett... 8 Kap 4. Tiltak i økonomiplanperioden...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 www.alta.kommune.no INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Driftsbudsjett... 5 1.2 Investeringsbudsjett...8 1.3 Budsjett

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer