IDRETTSRÅDET I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETTSRÅDET I BERGEN"

Transkript

1 POSITIV FRITID I INKLUDERENDE BY IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Mariann Vestbøstad Marthinsen, vant gull og bronse nylig i Paralympics i Sotsji

2 2 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Den nye tennishallen til Paradis tennisklubb ble åpnet til stor begeistring 28. september på Slettebakken.

3 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING S A K S L I S T E for Idrettsrådet i Bergen ÅRSMØTE 2. April 2014 kl Radisson Hotell Norge Åpning v/leder Sak 1. Konstituering: A) Godkjenning, innkalling, saksliste og forretningsorden. B) Valg av dirigent og referent. C) Valg av desisorer. D) Godkjenning av fremmøtte representanter. Hilsningstaler Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Behandle årsmelding Behandle revidert regnskap Rullering handlingsplan for nye anlegg, forslag til prinsipper fra styret i Idrettsrådet Behandle forslag Vedta budsjett Idrettsrådet i Bergens Lov Foreta valg ifølge loven, herunder også valg av delegater til Hordaland IKs Ting 5. april Tilsetting av revisor Avslutning

4 4 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Forretningsorden. 1. Forhandlingene ledes av en valgt dirigent. Protokoll føres av valgt(e)referent (er). 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til høyst 5 minutter første gang. 3 minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Dirigenten har rett til å foreslå forkortning av taletiden og foreslå strek med inntegnede talere. 3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og organisasjonens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, være fattet med flertall av avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen skal dirigenten forlange skriftlig votering. 5. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og imot. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 6. Det velges 2 representanter til å undertegne protokollen. Squash er en av idrettene som bedriftsidretten «høster» frukter av.

5 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Sak Styrets årsberetning for Styret i Idrettsrådet i Bergen (heretter benevnt IRB) legger med dette frem sin årsberetning for arbeidsåret Styrets sammensetning og organisasjon. Etter årsmøtet 10. april 2013 fikk IRB følgende styresammensetning. Leder Terje Valen Flaktveit IK Nestleder Dag Jarle Aksnes Fana IL Styremedlem Svein-Ivar Lillehaug BIK Trond Erik Mikkelsen HBK* Kari E Fladmark Holmen Roklubb Øyvind Andreassen Bergen Karate Klubb Camilla Carlsen AK Bjørgvin (Ungd.repr) Varamedlem Sverre Solheim Silje Sletten Vibeke Kalvenes Hege Manum HBK* Fyllingen Håndball Eidsvåg IL (Ungd.repr) Stend og Midthordaland Hestesportlag *HBK= Hordaland Bedriftsidrettskrets. De oppnevner to representanter Valgkomité. I perioden har IRBs valgkomité bestått av: Leder Petter Solheim BIK Mari Bergsvåg IL Gular Elisabeth Selvik Nielsen Salhus T&IL Varamedlem Hanne S. Jansen Eidsvåg IL Revisor Ola T. Gimnes har i 2013 vært revisor for IRB Kontrollkomité Hildur Straume, Gimle BBK. Olav Totland, Fana IL

6 6 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Organisasjon Idrettsrådet i Bergen ble stiftet 19. januar Administrasjon: Administrativ leder: Roar Andersen Kontormedarbeider: Anders Hovden Internettsider: Idrettsrådet i Bergen: På slutten av 2011 etablerte vi Facebookside: https://www.facebook.com/idrettsraadetibergen Arbeidsmiljøet har i året vært godt. Det har vært litt sykdom, men ikke vært noen sykemeldinger. Virksomheten medfører ingen forurensning av det ytre miljø. Prosjekt: Inkluderingsprosjektet: (NIF) Idrettsrådet har fått ansvar for å forvalte ordningen «tilskudd til inkludering i idrettslag» som er rettet mot særskilte utfordringer som idrettslagene i en del av de største byene står overfor. Foruten et større press på idrettsanlegg, kan det være økonomiske og kulturelle terskler som blir barrierer når det gjelder barn og unges muligheter til deltagelse i idrettsaktiviteter. Hvert år arrangerer Ny-Krohnborg IL «Sommer på Løvstakken» med lek og idrettsaktiviteter. De samarbeider med andre idrettslag og her ser vi glade barn som har lært å padle med Puddefjorden Kajakk Klubb på Puddefjorden.

7 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Økonomi IRB driver med tilskudd fra Bergen kommune. IRB mottar ikke fast økonomisk grunnstøtte fra NIF eller fra Idrettskretsen. Omtrent 50 % av alle idrettslag i Hordaland hører hjemme i Bergen. Momskompensasjons-ordningen er en relativt ny ordning som vi har søkt og mottatt litt midler for de seneste årene. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2013 ble satt opp under denne forutsetning Idretten i Bergen 668 lag, medlemmer Idretten er stabilt stor: Pr , 2013 var det 398 idrettslag i Bergen (2 flere enn i fjor), med en medlemsmasse på medlemmer (328 færre enn i fjor, som var det høyeste medlemstallet noensinne registrert). Det er selvsagt gledelig å se at vi holder god stand. Bedriftsidrettens siste registrering viser positive tall. Fem færre medlemslag, men en solid økning i antall medlemmer. Hordaland Bedriftsidrettskrets har følgende tall i Bergen for 2013: 270 BIL og medlemmer som er en markant økning med hele medlemmer (8.869 kvinner og menn). Antall menn har siden i fjor hatt en kraftig økning, mens det i motsetning til i fjor er litt frafall blant kvinnene. Medlemsøkning i bedriftsidretten må sees i lys av økt markedssatsing og synliggjøring av positive helseeffekter som følger av fysisk aktivitetsutfoldelse. Flere i aktivitet er en klar visjon og en grunnstein i arbeidet som utøves i Bedriftsidretten lokalt. Kretsen har de tre siste årene økt omsetningen fra to til fem millioner kroner. Det har vært nødvendige å øke antall årsverk for å håndtere drift av aktiviteter som tilbys i regi av kretsen. Aktivitetstilbudet er økt fra 13 til over 20 ulike aktiviteter, inkludert folkehelsekonseptet Aktiv Bedrift, ulik kursvirksomhet, curling, innebandy og futsal i vinterhalvåret. Utfordringen til Bedriftsidretten er begrenset tilgang til offentlige idrettsanlegg i kjernetid. Anleggsforfall, spesielt fotballanlegget på Slettebakken, har medført at antall deltagende fotballag i utendørsserien på få år har sunket fra 300 til 130. «Det var vekst i 2013 innen Hordaland bedriftsidrettskrets sin medlemsmasse. Her ser vi deltagere fra løpskarusellen deres som gjennomføres året rundt av ulike bedriftsidrettslag. 10 slike løp ble gjennomført i 2013 med flere hundre løpere.

8 8 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Medlemsutvikling for lagene i Bergen kommune tidligere år. Årstall Antall lag Medlemmer Bedriftsidrettslag Medlemmer Ergo: Samlet sett fortsatte økning i antall medlemmer. Det viser heldigvis at idretten fortsatt holder stand og er en viktig sosial aktør for å mobilisere folk til aktivitet. I tillegg utføres det et stort dugnadsarbeid. Dette betyr at idretten i Bergen har stor positiv innvirkning på dagliglivet til befolkningen. 2.2 Styrets arbeid Styremøter Det har i år 2013 vært avholdt 11 styremøter, hvor 52 saker har blitt behandlet. Styremøtene har i hovedsak blitt avholdt på Idrettens Hus, men to ble avholdt utenfor hhv. på Fanahytten (Totland) og et ble avholdt på Nordnes Bydelshus. Det ble en hyggelig stund, og det ga god inspirasjon og en god start på året å få besøk av Trond Mohn i årets første styremøte den 15. januar. Arbeidsoppgavene til styret er blant annet å: være samordningsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen

9 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt, og da særlig de økonomiske for utbygging, drift og administrasjon. behandle, prioritere og samordne idrettslagenes henvendelser til kommunen og oversende fellessøknader til denne i samsvar med gjeldende tidsfrister sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale søknadsprosedyrer og tidsfrister informere kommunens ledelse og innbyggere om idrettslagenes virksomhet avholde fellesmøter med idrettslagene etter behov være representert på idrettskretsens ting og ledermøter sende årsmelding til kommunen, idrettslagene og idrettskretsen være kommunen behjelpelig med råd i forbindelse med innstilling til fordeling av en rekke kommunale tilskuddsordninger innstille til fordeling av de «Lokale aktivitetsmidlene» (LAM) fra NIF/ KD. forvalte tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» Noen saker i 2013 To oppfølgingssaker fra siste årsmøte 1. Følge opp arbeidet med rullering av anleggsplan samt å jobbe for å få mer midler i kommunens budsjett til formål nye idrettsanlegg. Bergen kommune la i Idrettsplanen «Idrettsbyen Bergen ett steg foran» frem en ryddig og oversiktlig plan for nye idrettsanleggsprosjekter i planperioden. Imidlertid har ikke planen, av flere ulike årsaker, fulgt det tempo som planen la opp til. Den 19. desember 2012 videresendte vi invitasjonen fra Bergen kommune om å fremme innspill til rulleringen av Idrettsplanen der det fremgikk at: Kommunen hadde som mål å legge frem rullert Idrettsplan for Bergen bystyre høsten 2013 og de ønsket å få innspill på mål og tiltak som foreslås justert. De ønsket å få konkrete innspill på alle områder av idrettsplanen, både hva gjaldt aktivitetspolitikk for den organiserte bredde- og toppidrett og den egenorganiserte fysiske aktiviteten, anleggs- og driftspolitikk. Innspillene var ønsket levert på en strukturert måte der hvert enkelt kapittel kommenteres og der innspillet var konkret i fht. tekst og resultatmål. Vi arrangerte i denne forbindelse et medlemsmøte på Rådhuset i Bergen den 30. januar hvor denne saken ble debattert og også kommunens nye ambulerende vaktordning (omtales mer i annet avsnitt). Til medlemsmøte hadde IRB laget en anleggsoversikt som idrettslagene hadde fått tilsendt på forhånd og som dannet utgangspunkt for diskusjonen. Oversikten og vår prioritering bygget i stor grad på å videreføre anleggsplanene i den rekkefølgen som Idrettsmeldingen hadde. På årsmøte 10. april i 2013 kom det sterke signaler og oppfordringer til idrettsrådet om å arbeide for å få økt investeringsbudsjettet i kommunen slik at nye planlagte idrettsanlegg kan starte opp uten mye forsinkelser. Vi har derfor i alle sammenhenger gitt utrykk for at minimum 100. mill.kr budsjetteres til dette viktige formålet. (det er en dobling av det kommunens økonomiplan opprinnelig

10 10 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 har lagt opp til for de kommende år). Da kommunen vedtok sitt budsjett for 2014 i desember (sak 282/13) ble det avsatt 110,4 mill kr til disse anleggene/tiltakene: Helleren Fyllingsdalen idrettshall Stemmemyren 30. mill. kr (sluttbevilgning) totalkostnad kr.1.058, 20.mill.kr (totalkostnad på det tidspunkt 32.mill.kr) 13.mill.kr (totalkostnad 38,5 mill.kr) Merknad ifht kommunens idrettsplan 600.mill lagt inn fra kommunen m slutt bevilgning mill lagt inn m sluttbevilgning 2014, litt etter skjema 46 mill lå inne m sluttbevilgning i 2016, foran skjema, og blitt rimeligere Espeland kunstgress 8,5 mill.kr 3.mill lå inne og skulle påbegynnes 2013, etter skjema Rautjern kunstgress Rollandsbanen 8.mill.kr (kombianlegg, fotball/rugby mm) 6.mill.kr (omlegging fra grus til kunstgress) Ny: Lå ikke inne blant anleggene med bevilgning Ny: Lå ikke inne blant anleggene med bevilgning Kunstgressprogram 6.mill.kr (uspesifisert) Lå inne 54.mill fra , ett år forsinket nå. Prosjektering og 5,7 mill.kr Lå inne 6.mill , er i rute grunnundersøkelser Mindre bygginvesteringer 5.mill.kr (uspesifisert) Ikke nevnt i idrettsplanen Skiløyper 2,7 mill.kr 18.mill lå i planen med 2.mill kr pr. år. I rute (mangler kun snø) Nye nærmiljøanlegg 2,5 mill.kr 30,5 mill lå i plan for , marginalt etter skjema, usikker på hvilke nærmiljøanlegg får Brannverntiltak 2 mill.kr Ikke nevnt i idrettsplanen, men antar dette er pålegg som må følges ENØK-tiltak 1.mill.kr 6.mill lå i plan m 2. mill årlig, ser ut for å være litt på etterskudd Hvilke anlegg som sto i planen, er ferdig, eller påbegynt Arna stadion lå i planen inne med 13. mill kr.hhv 2017,2018, ny kunstgressbane er ferdig blant annet takket være gave fra Trond Mohn Fotballbane Toppe lå inne med 9.mill kr. frem til 2012 og ble ferdig med gave fra Trond Mohn Sandslihall nr.2 Ferdig Ny Krohnborg idrettshall Ferdig Ny Kunstgressbane på Leikvang, litt etter skjema, men ferdig i 2013 Kunstgress på Sandslibanen lå i planene å ferdigstille i 2019 (9.mill.kr), men ble ferdig 2013 gjennom gunstig avtale med Statoil Garderobebygg og sosiale rom på Krohnsminde idrettsplass,-> ble fullført som planlagt + + Sandviken sjøbad, ble fullført som planlagt Helleren åpner snart Vannsportanlegg på Nordåsvannet er påbegynt reguleringsarbeider Ved at andre har tatt regningen ifht anlegg som sto i kommunens idrettsplan og noen av anleggene er nedskalert så har Bergen kommune spart ca 40.mill kr.

11 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Anlegg som er gjort ferdig med annen finansiering, utenom idrettens investeringsbudsjett og som ikke var med i idrettsplanens investeringsoversikt på sidene 108 og 109 Tennishall på Slettebakken, Paradis Tennisklubb Loddefjord IL har bygget liten kunstgressbane for fotball i Alvøen idrettspark- 1,6 mill.kr OPS prosjekt Søreide idrettshall som kommunen leier tid i til skole og idrettsformål Ny flerbrukshall for idrett og kultur v/bønes skole (bygget over skolebudsjettet) Fyllingsdalen stadion og ny mindre kunstgressbane v Sælen skole (gave fra Trond Mohn*) Nymark kunstgressbane 04 (gave fra Trond Mohn*/SK Brann) *Det kan også være at andre byggeprosjekter også har mottatt støtte fra Trond Mohn o.a. private givere uten at vi har noen utfyllende oversikt for 2013 over slike gaver. Anlegg forsinket i fhht det idrettsplanen la opp til Ishall Myrdal i Åsane (skulle vært ferdig 2014) Flerbrukshall Myrdal m anlegg for turn, klatring og fysak elementer (skulle vært påbegynt 2013 og ferdig 2015) Tilbygg Fyllingsdalen Idrettshall (skulle vært ferdig i 2014) idrettshallen blir sannsynligvis revet i 2015 fordi kommunen har nye planer nå for å samlokalisere kulturhus og ny idrettshall på tomten Nytt Garderobehus v/nesttun Idrettsplass (skulle stått ferdig i 2010) Nytt Garderobebygg v/slåtthaug Isbane (skulle vært påbegynt i 2013) I planen var 12 konkrete nærmiljøanlegg nevnt og tenkt ferdig eller påbegynt frem til Ingen av dem er påbegynt Nye Laksevåghallen skulle påbegynnes i mill KR. Var etter planen som ble vedtatt i 2009, i 2012 satt av til å planlegge byarena. Myrdal Fotballstadion? (skulle være ferdig i 2014) Nytt fotballstadion på Myrdal synes ikke IRB er like viktig, men må gjerne finansieres gjennom private midler. 30 mill foreslås omprioritert til annet Eikås Motorsportanlegg (var satt av 5. mill i 2010 som ikke er anvendt, men det pågår nå planarbeid) Annet nytt i 2013 var at: Fanahytten er utvidet og gjenåpnet og har blitt et flott senter for aktivt friluftsliv i Fana. Kunstgresset på Nesttun, Fana fotball sin hjemmebane, ble på starten av 2013 fotballsesongen fornyet. Åstveit idrettsplass (hovedstadion) fikk nytt og bedre kunstgress i 2013 og Nymark kunstgressbane 04 (Brann banen) fikk skiftet til nytt og bedre kunstgress sommeren Det dukket opp et prosjekt for en volleyballhall ved Råstøl i Ytrebygda. IRB mener at det er mer fornuftig å bygge en skikkelig flerbrukshall ved fremtidig skole planlagt på Tunesflaten, som kan anvendes av skole på dagtid og idrettslag på kveldstid og i helger.

12 12 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Ambulerende vakthold på kveldstid. Etter langvarige og høylytte innsigelser mot kommunens ambulerende tilsynsordning på kveldstid i flere utvalget idrettshaller så ble det tatt initiativ til og avholdt medlemsmøte for idrettslagene i Bergen Rådhus den 30. januar. Medlemsmøtet krevde at den nye ambulerende tilsynsordningen måtte bli reversert snarest mulig og før årsmøte i Idrettsrådet i Bergen. Selve årsmøte den 10.april vedtok at: «Dersom det gjennom dialog, ikke oppnås en for idrettslagene tilfredsstillende ordning, pålegges styret i IRB å iverksette hensiktsmessige aksjoner med formål om å oppnå en avvikling av ambulerende tilsyn ved de berørte idrettsanleggene»det kom forslag (fra håndball regionen) om kompromiss løsning hvor kommunen gjeninnfører tilsyn på hverdagene mot at idretten overtar tilsynsansvar for helgene på de berørte idrettsanleggene. Da er idrettslag likevel til stede med medlemmer i forbindelse med kamper og stevner i hallene, og idretten fikk innvilget kr for å legge til rette for en slik ordning. Ordningen ble «meislet» ut i et brukerutvalg bestående både av frivillige idrettslags tillitskvinner og menn, ansatte v Idrettens Hus samt fra Idrettsservice i Bergen kommune. Alle parter skulle ha skissen til drøfting med berørte kommunalt ansatte, IRBs styre og berørte idrettslag før dette så ble satt ut i livet. Idrettsrådet gjennomførte så et nytt møte blant de berørte idrettslagene for å «lodde stemningen» og fikk klarsignal for å prøve den foreslåtte ordningen fordi denne var tross alt mye bedre enn den eksisterende ambulerende ordningen som hadde vist seg å forårsake mange praktiske problemer siden innføringen. Tanken var at dette skulle gi større grad av fleksibilitet som kunne gi økt bruk og ikke minst fikk vi tilbake fast kommunalt vakthold på kveldstid på hverdagene. Vi registrer at vaktmesterne også nå kommer tilbake til skolene. Det er viktig å vedlikeholde våre felles idrettsanlegg slik at de kan opprettholde godkjent og trygg standard.tilsynsordningen som nå er avtalt skal evalueres i mai 2014.

13 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING

14 14 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Representasjon I 2013 var bl.a. IRB representert i / på: Hele året Deltatt jevnlig i møter i hovedkomité for Tall Ship Race + for Sykkel VM. Vært representert med Gunn H. Knudsen (tidligere styreleder) i Iskantens stiftelse. Sverre Solheim har representert IRB i 17. mai komiteen i Bergen. 30. august 1. sept Nasjonal idrettsråds konferanse i Kristiansand. 10. september Mottakelse på rådhuset for verdensmesterne i roing, Kristoffer Brun og Nils Jacob Skulstad Hoff. 10.september Bane åpning ny kunstgressbane i Ytre Arna v/arna-bjørnar fotball september Erfaringssamling/konferanse om inkluderingsarbeid, avholdt i Trondheim i regi av NIF og Sør-Trøndelag IK. 28. september Åpning av Paradis Tennisklubbs nye tennishall på Slettebakken. 21. oktober Åpning av ny kunstgressbane på Leikvang v Hovding T&IL og Bergen kommune. 22. oktober Åpning av Hjellestad kunstgressbane v/gneist IL. 25. oktober Norges håndballforbund region vest sitt seminar i forbindelse med kvinnenes håndballandskamp i nye Sotra Arena november Fylkesidrettsrådskonferanse arrangert av Hordaland idrettskrets i Bergen (vår leder Terje Valen holdt innlegg). 20. desember Bergen kommunes stipend og prisutdeling (egen oversikt bak i årsmeldingen). Ellers foregår jevnlig flere arbeidsmøter gjennom året. Ofte med idrettslag. Spesielt for 2013 var uroen rundt den nye ambulerende tilsynsordningen som gjorde at vi allerede i starten, 30. januar måtte innkalle til et medlemsmøte blant alle idrettslag i Bergen. Møtet ble avhold på rådhuset. Det har også vært flere møter med kommunens idrettsservicekontor, Hordaland idrettskrets, ulike særkretser eller regionskontor, skoler og andre organisasjoner. I 2013 hadde vi den 11.juni deputasjon for Komité for kultur, idrett og næring (KKIN)på Bergen Rådhus for å fremme viktige saker for idretten i Bergen. Den 21. oktober kom KKIN på besøk til oss på Idrettens Hus Noen idrettslige bragder i Bergen fra 2013 Alle de frivillige som daglig stiller opp og gjør en fantastisk innsats for Idretten, er kanskje den største idrettsbragden. I Bergen er det beregnet en frivillig innsats fra idretten på bortimot 600 millioner (basert på litt over 1300 årsverk). Innen toppidretten er det fort gjort at noen kan bli eller føle seg uteglemt og vi som idrettsråd har selvsagt ikke enerett på hva som er en toppidrettslig bragd eller ei. De vi tar med nedenfor her er derfor selvsagt ikke nødvendigvis en komplett liste. Kristoffer Brun og Nils Jacob Skulstad Hoff, ble verdensmestere i dobbeltsculler i roing

15 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING søndag 1. september. Bergen kommune ga dem stipendet for årets idrettsbragd i Bergen (Kristoffer ror i dobbelt sculler lettvekt) Andreas Bakkerud, NMK Bergen, fulgte i 2013 opp sine fantastiske tidligere bragder og gjennomførte en fantastisk god sesong første gang i en større motorklasse og «gruset» blant annet Petter Solberg ved flere anledninger. Det gjør han fortsatt til en av motorsport Norges mest meritterte unge utøvere. Bilselskapet Ford ser nå ut til å ville tilby ham status som fabrikk kjører for dem noe som da endelig kan begynne å lønne seg for Åsanegutten. Vel fortjent! Cecilia Brækhus, forsvarte i 2013 ved to anledninger sin profesjonelle VM tittel i boksing. Hun har fått nytt treningsregime og har tatt nye steg, utrolig nok, og er nå kanskje verdens beste kvinnelige bokser. (de forannevnte bragder inntraff også tilfeldigvis på samme «Superhelgen» 31.august og 1.september. Idrettsbergen var stolt og høyt oppe da) Bergen kommune med Erik K Halvorsen og Hordaland Cycklekrets i spissen arbeider utrettelig videre for å få Sykkel VM til Bergen. Det var i 2012 at det ble avgjort at norsk sykkelsport skal søke VM med Bergen som vertsby. I september 2014 vil søknaden bli avgjort og vi krysser fingrene. Norges Cup 3 i Bergen Foto: Tom Guldbrandsen/Twinhouse

16 16 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Oppsummering av styrets arbeid i perioden: Perioden har vært preget av noen store saker. En del utfordringer har vi løst, andre ikke. Den største enkeltsaken for idretten Bergen dette året har vært byggingen av det nye svømmeanlegget som er den store nyskapingen i bergensidretten. Det skal åpnes i løpet av året. Med riktig utnyttelse vil det bli et stort løft for folkehelsen og svømmeidretten i byen. I perioden ble også driftsmodellen for svømmeanlegget vedtatt i bystyret. Det skal organiseres som et kommunalt AS. Dette er mot idrettsrådets innstilling som sa at kommunal etatsdrift ville være å foretrekke slik Rambøll anbefalte i sin grundige «Utredning vedrørende driftsmodell for nytt svømmeanlegg» fra årsskiftet Kommunen har støttet seg på en intern utredning av seniorrådgiver Bjørn Ølberg ved byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Her brukes Bergen Kino som et eksempel til inspirasjon for utvikling av driftsmodell for svømmeanlegget. Her vises det til at BK, gjennom etablering av store aksjeposter i inntektsgivende selskaper som Kinovasjon AS for salg av kinoreklame (Capa kinoreklame), som Location Norway A/S som driver restaurant og kioskvirksomhet i 42 kommuner og Norsk kinodrift AS, til sammen genererte overskudd på rundt 28 millioner kroner i IRBs styre mener at slike muligheter til «spinoff» inntekter er svært begrenset for svømmeanlegget. Det senere salget av Bergen Kino kan også gjøre oss betenkt for svømmeanleggets fremtid dersom BK skal være en viktig inspirasjon. Både IRB og kommunen arbeider nå for at det flotte svømmeanlegget skal svare til de forventninger vi alle har til det. Den tjenesteavtalen som skal inngås mellom kommunen og Helleren AS vil legge de grunnleggende føringene som bestemmer i hvilken grad vi vil oppnå våre mål. I siste del av perioden har vi arbeidet med omorganiseringen av idrettsklubbenes svømmeundervisning etter at det nye anlegget står ferdig. Kommunen har gjort det helt klart at ingen klubber vil få drive opplæring i det nye bassenget. Det er særlig Bergen Svømmeklubb som får problemer fordi de har sin undervisning i Sentralbadet. Vi arbeider for at klubben skal få erstatningslokaler som de kan godta og kommunen har sagt at de vil gjør sitt for å løse problemene. Saken er så vidt vi vet ikke løst ennå. Vi har også arbeidet videre med kommunen for å skaffe erstatningslokaler til de andre klubbene som driver sin trening i Sentralbadet. Saken er ikke løst, men må bli det. Sentralbadet skal være åpent til sommeren Det ser ut som at noen lokale svømmebassenger vil bli nedlagt og at Indre Laksevåg, med nedlegging av 2 basseng, dermed vil få en forverring i sitt svømmetilbud. Dette var en av de sakene som IRB advarte mot i sin høringsuttalelse til idrettsplanen. Vi sa her at dersom flere andre kommunale basseng enn Sentralbadet blir nedlagt, så vil vinningen gå opp i spinningen. Vi venter ennå på ferdigstillingen av en overordnet plan for svømmebassengene i kommunen i regi av det som kalles Svøm Bergen, men for indre Laksevåg ser det ut til at beslutningene er tatt. En annen viktig sak var samarbeid mellom kommunen og idrettsrådet. I forbindelse med omorganiseringene i kommunens idrettsetat i ble de tidligere samarbeidsforaene ikke benyttet mer og samarbeidsutvalget, etablert under Warloes tid som idrettsbyråd, sluttet å fungere. Etter at styret i IRB hadde reist saken for idrettsbyråd Bakke fikk vi til en ordning der IRBs styre møter idrettsbyråden en gang i halvåret, der vi har faste møter noen ganger i halvåret med idrettsdirektøren og hans stab og der det er løpende møter med idrettsservice ved behov. Dette har blitt fulgt opp og forholdene på dette området er nå normalisert.

17 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Det betyr av begge parter er bedre informert om hverandres prosesser og standpunkter, noe som gir enklere samarbeidsforhold. Vi har også invitert komité for kultur, idrett og næring til møte med styret og hadde dem på besøk på idrettens hus høsten. Her hadde vi en bred gjennomgang av idrettens utfordringer. Idrettsbyråden har nå gitt et klart svar når det gjelder samarbeidsavtale mellom kommunen og IRB. På et spørsmål om dette i komité for kultur, næring og idrett svarte han at det mønsteret til avtale som følges over hele landet er «mindre relevant» for kommuner med parlamentarisk styresett. Styret i idrettsrådet har vedtatt å sende svaret til NIF sentralt slik at de kan ta det opp med Kommunenes sentralforbund for en uttalelse og for å få til endringer slik at vi kan få en mal som også passer for Bergen. På forrige årsmøte var spørsmålet om å få vekk det ambulerende tilsynet ved en del idrettsanlegg og haller den mest brennende saken. (saken er grundig informert om lenger fremme i årsmeldingen) I sin første tertialrapport for 2013 meldte også idrettsdirektøren til bystyret at hele 2012 og begynnelsen av 2013 hadde vært en turbulent periode for idrettsservice på grunn av omorganisering fra sonebasert til bydekkende organisering av driften, nye arbeidstidsordninger og effektiviseringskrav for ansatte. Han meldte også at anslått merforbruk av lønn på grunn av omleggingen ville være 3 4 mill i Senere har bystyret gitt ekstrabevilgninger for å dekke ekstra utgifter som var påløpt. En annen viktig sak i perioden var våre innspill til rulleringen av kommunens idrettsplan. Vi hadde gitt en foreløpig uttalelse der vi viste at «dersom kommunen innen idrettsplanens tiårsperiode vil dekke merkostnadene innenfor den opprinnelige investeringsrammen så forlates målet om «et steg foran» for resten av idretten i kommunen og vi står tilbake med en annerledes anleggsplan som kan medføre at vi havner mer på etterskudd». Etter diskusjon på årsmøtet i IRB ble den endelige prioriteringen av anlegg sendt kommunen. Vi kan etter behandlingen av årets budsjett med dens økonomiplan for årene , se at den opprinnelige investeringsrammen stort sett blir fasthold. Dermed er det klart at blir store utsettelser når det gjelder fremdriften av en del av de andre anleggene som skulle gjøre Bergen til idrettsbyen som lå «et steg foran». Her ser vi Ulrik Berntsen i aksjon for Hjellestad Jet ski klubb. Jetskiklubben hadde i 2013 flotte resultater også internasjonalt og fikk pris av kommunen på stipendutdelingen 20. desember.

18 18 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Under de økonomiske rammene som foreløpig er lagt kan denne målsetningen ikke nåes med kommunale midler slik planen forutsetter. Å fortsette arbeidet for en heving av de årlige kommunale investeringene til minst 100 millioner kroner er derfor et hovedanliggende i IRBs arbeid fremover. Når det gjelder driftsbudsjettet for idretten har vi fått opplyst at det legges inn ekstra penger til drift av svømmehallen i kommunebudsjettet slik at det ikke skal gå ut over driften til resten av idretten. Med internleie vil da samlet driftsbudsjett sannsynligvis passere 300 mill. Arbeidet med å rullere idrettsplanen pågår fremdeles. I slutten av april fikk styret i IRB en gjennomgang av prosessen med rullering av denne. Det ble da sagt at det var gitt signaler om politisk behandling høsten Dette har seinere blitt utsatt og i skrivende stund har ikke noe nytt utkast blitt lagt frem. Vi regner med at saken blir fremmet for bystyret i inneværende år. De store prosjektene som ifølge idrettsplanen skulle settes i gang fra 2012 og fremover er temporisert, dvs. utsatt. Dette rammer i størst grad prosjekter på Myrdal i Åsane. Her er det imidlertid nå i gang samtaler mellom kommunen og fylket fordi fylket skal sam lokalisere videregående skoler i området og trenger en større erstatningshall for Åsanehallen som forutsettes revet. Hvis en slik hall også inneholder fullverdig opplegg for turn, så står først og fremst ishall igjen fra prioriteringslisten her, slik idrettsrådet har gått inn for. I forbindelse med kommunebudsjettet ga styret i IRB 10. Juni 2013 sine innspill i form av et dokument med fem punkter som også er lagt ut på IRBs hjemmeside. Her gikk vi inn for investeringsramme på 100 mill, at drift av ny svømmehall ikke skulle gå ut over annen idrett, at tilskudd til leie av private anlegg skulle økes med 2,6 mill (til 6 mill), at tilskudd til idrettslag som drifter anlegg for kommune skulle økes med 2 mill for å dekke lagenes underskudd på driften og at IRB skulle bevilges en ny stilling. Investeringsbudsjettet ble øket til 110 mill i forhold til tidligere økonomiplan som sa 70 mill, men 30 mill av dette går fortsatt til svømmeanlegget som nå har en kostnadsramme på mill. I økonomiplanen ble årlige investeringer satt opp fra 50 til 55 mill. Det er også bevilget ekstra til drift av svømmehall pluss at vi fikk kr ,- i tillegg til tilskudd for leie i private anlegg. Det ble finansiert blant annet ved at Kommunens Sport2U-prosjekt ble faset ut. To store nye muligheter for idretten har oppstått etter vedtaket om masseutskifting på Slettebakken og bystyrevedtak om at hele den østlige tomten ved Krohnsminde skal disponeres til idrett. Det betyr at det er blitt aktuelt å reise et bygg for idretten der. I bystyrets vedtak nevnes at for eksempel kampsport, klatring og dans og andre idretter kan få plass der. IRB har gitt råd om hvilke idretter som kan komme inn der etter konsultasjon med idrettslag som kan bli involvert. Dette er en sak som vi ikke visste om da vi sendte vårt innspill til rullering av idrettplanen, men som legger noen føringer for denne. Vi må også nevne at bedriftsidretten og Spkl. Trane har hatt store problemer i forbindelse med overvann og defekte lys på baner de vanligvis bruker på Slettebakken. Etter kraftig påtrykk fra Spkl. Trane ble lysproblemene midlertidig løst i vinter. Fotballsiden av bedriftsidretten har i lang tid vært i tilbakegang på grunn av manglende kvalitet på anlegg. Heldigvis har andre idretter blitt tilbudt via bedriftsidretten slik at medlemsmassen likevel har økt totalt selv om fotball har hatt jevn tilbakegang i noen år. HIK har prioritert tak over Slåtthaug øverst som regionalt anlegg. Reguleringen av dette området er nå ferdig. Idrettsrådet har ikke prioritert dette anlegget opp for Bergen kommu-

19 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING nes del og mener at finansieringen må bli et spleiselag av flere regionale parter der kommunen kan bidra med midler som antydet i den foreliggende idrettsplan. IRBs styre var representert på NIFs idrettsrådskonferanse høsten Her var hovedfokus på lokalidrettens rolle i statens idrettspolitikk (innledning av statsråd Hadia Tajik), offentlige forventninger til idrett og helseforebygging (innledning av forsker Håkon Lorentzen), idrettsrådsundersøkelsen, politisk påvirkningsarbeid og antidoping. Særlig interessant var Lorentzens påvisning av en tendens fra en situasjon der idrettsrådene klart var idrettens egne organer overfor kommunene, til mer og mer samkjøring mellom idrettsrådsstyrene og kommunen og til tendenser til at styret i idrettsrådene ble et serviceorgan for kommunen over for idretten. Dette er noe vi vårt styre er oppmerksomme på. Det er viktig for oss å holde fast på vår rolle som idrettens eget organ i møte med kommunens forskjellige deler. Bergen kommune har i samarbeid med sykkelkretsen og sykkelmiljøet i byen arbeidet godt og mye med søknad for sykkel-vm i Bergen. Vinteren 2014 har IRB også vært aktiv i forhold til utvikling av isidrett i Bergen. Vi har hatt møter med ishockeykretsen, ishockeypresidenten, og deltatt i møte med idrettsbyråden og ishockeypresidenten. Dessuten har leder deltatt i delegasjon fra kommunen som på invitasjon fra hockeypresidenten besøkte Stavanger og så på noen av hockeyanleggene der, blant annet DNB Arena pluss fikk en gjennomgang av det arbeidet som var gjort i forbindelse med utvikling av hockey i kommunen. På slutten av perioden har vi også blitt med i en gruppe som arbeider med EM i rugby for kvinner. Vi vil også nevne at vi fikk et hyggelig takkebrev fra Trond Mohn etter å ha sendt ham blomster til hans 70årsdag. I tillegg til dette har det som nevnt vært et jevnt arbeid rundt kontakt med klubber og lag for å løse alle slags praktiske utfordringer som oppstår i årets løp. Dette er kanskje de mest arbeidskrevende virksomhetene til styret i IRB. Styret vil takke alle idrettens medlemmer og venner for det store og viktige arbeidet som utføres gjennom hele året. Vi takker kommunen, med byråd Bakke i spissen, for det samarbeidet som er etablert. Styret vil til slutt rette en stor takk til administrasjonen med Roar Andersen i spissen for å ha utført et arbeid som ligger langt over det som kan forventes med så få ressurser som IRB får tildelt. Bergen 17. Mars 2014 Styret Terje Valen, lederdag Jarle Aksnes, nestleder Trond Erik Mikkelsen Camilla Carlsen Øyvind Andreassen Svein-Ivar Lillehaug Kari E. Fladmark Vararepresentanter Sverre Solheim, Silje Sletten, Vibeke Kalvenes og Hege Manum

20 20 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 SAK 3 Resultatregnskap for 2013 Driftsinntekter Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Adm. Tilskudd Bergen Kommune , , ,00 Administrasjon av Nif prosjekt , , ,00 Inntekt Årsmøte 6 650, , ,76 Idrettsbingo , , ,79 Andre inntekter (Note 8) , , ,00 Sum driftsinntekter , , ,55 Driftskostnader Lønn og Sosiale utgifter (Note 4) , , ,97 Utdanning Kurs 3 000,00 Andel telefon Bilgodtgjørelse, transport 7 255, , ,85 Styrets møteutgifter 7 561, , ,20 Deltagelse andre møter , , ,79 Administrasjonskostnader , , ,45 Gaver og representasjon 5 790, , ,92 Forsikring 0,00 500,00 0,00 Revisjon , , ,00 Faglitteratur , , ,00 Husleie , , ,00 Leie møteromslokaler 915,00 800,00 675,00 Kontorutstyr, inventar, vedlikehold 0, ,00 0,00 Kontorrekvisita 434, ,00 0,00 Telefonutgifter , , ,83 Porto 5 564, , ,00 Trykkekostnader, kopiering , , ,00 Årsmøteutgifter , , ,50 IT-kostnader v/norges Idrettsforbund , , ,00 Reiseutgifter 2 138,00 0,00 Idrettskampanjer for synliggjøring 0, ,00 0,00 Annonseutgifter , ,00 Andre kostnader 499, , ,00 Uforutsette kostnader 0,00 0,00 0,00 Bank og Kortgebyr 1 051, ,10 Utgifter Idrettskonferanse 2 000,00 Sum Driftkostnader , , ,61 Driftsresultat , , ,06 Finansinntekter/kostnader Renteinntekter , , ,00 Rente- og bankkostnader -153, ,00-188,00 Resultat av Finans-/kostnader , , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,06 Overføringer Overført til egenkapital (Note 5) , ,06 Sum overføringer , ,06

21 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING BALANSE PR EIENDELER Kasse og Bankinnskudd , ,81 Kortsiktige fordringer , ,61 SUM EIENDELER , ,42 GJELD OG EGENKAPITAL Skyldig off. trekk og avgifter , ,00 Skyldig feriepenger , ,00 Kortsiktig gjeld 7 025, ,00 Skyldige prosjektmidler NIF (Note 6) , ,00 Påløpne tilsynsmidler (Note 7) , ,00 Sum gjeld , ,00 Opprustningsfond (Note 2) , ,85 Aktivitetsmidler (Note 3) , ,00 NIF prosjekt, Inkludering i Idrettslag (Note 6) 676, ,69 Sum avsetninger for forpliktelser , ,54 Sum egenkaptial (Note 5) , ,88 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,42 Bergen, 31.desember 2013/ Bergen, 17 mars 2014 Styret Terje Valen, Leder Dag Aksnes, Nestleder Camilla Carlsen Kari E. Fladmark Vibeke Kalvenes Hege Manum Trond-Erik Mikkelsen Sverre Solheim Silje Sletten Øyvind Andreassen Svein Ivar Lillehaug

22 22 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 1 Inventar og utstyr Idrettsrådet utgiftsfører kontorinventar og annet utstyr på anskaffelsestidspunktet. Idrettsrådet eier i tillegg 5 resultattavler som er plassert i følgende idrettshaller. Stemmemyren, Fyllingsdalen, Slåtthaughallen, Landåshallen og Åsanehallen. Note 2 Opprustningsfond Opprustningsfondet er en del av avtalen med Bergen Kommune om bruk av reklameinntekter ved kommunale idrettsanlegg. Ifl. Avtalen skal 20% av idrettslagets totale reklameinntekter innbetales til et fond som administreres av Idrettsrådet og er øremerket for opprustning av kommunale idrettsanlegg. Bruk av midlene skjer i samråd mellom Idrettsrådet og Bergen Kommunes idrettsseksjon Opprustningsfond , ,85 +tilført i året (se spesifikasjon) anvendt i året (se spesifikasjon) -6192, Opprustningsfond , ,85 Spesifikasjon tilført i året Bergen Ishockeyklubb 6 000,00 Fyllingen BBK 5 000,00 Bønes Basket 3 000,00 Åsane Håndball 8 000,00 Åsane Fotball ,00 Spkl Djerv ,00 SK Baune ,00 Bergen Kunstløpklubb 4 000,00 Fana Fotball 3 500,00 BGF Bergen Friidrett 3 000,00 Bønes IL 4 000,00 Gneist IL ,00 Fana IL ,00 Provisjon (-) ,00 SUM tilført i året ,00 Spesifikasjon anvendt i året Bjarg IL, 2 fotballmål 6 192,50 Sum anvendt i året 6 192,50

23 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Note 3 Aktivitetsmidler Idrettsrådet har i 2004 fått overført aktivitetsmidler fra NIF, dels øremerket til fordeling blant stønadsberettigete idrettslag som var forsinket med årsrapporteringen, og dels til fordeling til oppdukkende mål og tiltak som er med å fremme aktivitet og idretten i Bergen på en positiv måte Avsetning pr , ,00 Tilført i året, øremerkede midler - - -Anvendt i året , ,00 Avsetning pr , ,00 Spesifikasjon anvendt i året: Loddefjord IL, sommeris 4 750,00 Sum anvendt i året 4 750,00 Note 4 Lønn og sosiale utgifter Lønn og Feriepenger , ,00 Arbeidsgiveravgift , ,00 Pensjonskostnader , ,97 Andre personalkostnader , ,00 Sum , ,97 Lønn og godtgjørelse til daglig leder er utbetalt med kr ,- Idrettsrådet har opprettet obligatorisk innskuddsbasert tjenestepensjon (OTP) for de fast ansatte Årets pensjonskostnad er lik årets innbetalte pensjonspremie. Note 5 Egenkapital Note 5 Lønn og sosiale utgifter Egenkapital pr , ,94 Overført til frie fond (krf. Note 3) 0,00 0,00 Årets resultat , ,06 Egenkapital pr , ,88 Note 6 NIF prosjekt inkludering i idrettslag Idrettsrådet er lokal administrator for NIF for prosjektet Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon Overført fra forrige år 1 162,00 189,60 Mottatt fra NIF , ,00 Administrasjonskostnader , ,00 Utbetalte prosjektmidler i året , ,00 Tildelte prosjektmidler, utbetales neste år , ,00 Til benyttelse neste år 676, ,60

24 24 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Note 7 Tilsynsmidler Idrettsrådet har fått overført fra Bergen Kommune, tilsynsmidler vedr. Olsvikhallen De er fordelt til idrettslagene som har deltatt i ordningen Mottatt fra Bergen Kommune , ,00 Overført til Loddefjord IL , ,00 Overført til Olsvik IL , ,00 Overført til Kjøkkelvik IL , ,00 REST verdi 0,00 0,00 Idrettsrådet har fått overført fra Bergen Kommune, tilretteleggingstilskudd vedrørende vakthold i helgene som er fordelt til idrettslagene som har deltatt i tilsynsordningen Mottatt fra Bergen Kommune ,00 0,00 Overført til 43 idrettslag ,00 Overført til idrettsrådet i Bergen ,00 0,00 Rest 0,00 0,00 Idrettsrådet har fått overført fra Bergen Kommune tilretteleggingstilskudd vedrørende utvidet bruk av kommunale skolers gymnastikkanlegg i idrettslagens lokalmiljø og nærhet Mottatt fra Bergen Kommune , ,00 Overført til skolene , ,00 Overført fra forrige år ,00 Overført til Idrettsrådet i Bergen , ,00 Påløpne tilsynsmidler til skolene , ,00 Note 8 Andre inntekter Provisjon reklameinntekter , ,00 Mva-refusjon , ,00 Administrasjon av tilretteleggingstilskudd , ,00 Administrasjon av tilsynsmidler , ,00 Rest , ,00

25 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING

26 26 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013

27 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING

28 28 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 Sak 4 Rullering handlingsplan for nye anlegg, forslag til prinsipper fra styret i Idrettsrådet i Bergen IDRETTSRÅDET I BERGEN POSITIV FRITID I INKLUDERENDE BY Forslag fra styret i Idrettsrådet til Prioriteringsliste ifm Rullering Idrettsplan fra 2013 Forslaget tar, som i tidligere rulleringer, utgangspunkt i anleggene som ligger i eksisterende idrettsplan og legger inn det som ikke er gjennomført der, men legger også inn nye anlegg som bør realiseres i den nye perioden Summene som er satt opp er tatt fra nåværende idrettsplan i 2009 kroner og det er ikke regnet på endringer. Summene må derfor bare betraktes som forholdsvise anslag. For alle anlegg er det slik at dersom alle forhold ligger til rette og det skaffes egne midler som ikke belaster kommunebudsjettet utover det som er stipulert i denne listen, så går idrettsrådet inn for at disse realiseres så snart det er mulig. Men vi understreker at idretten forventer at kommunen gjør sitt aller beste for å virkeliggjøre idrettens egne prioriteringer så raskt det overhodet er mulig. 1. Utvikling av Myrdal idrettspark herunder: Ishall+ fleridrettshall med flere håndballflater+ spesialhall for turn og oppgradering av gressbane fotball. Nytt fotball stadion på Myrdal synes idrettsrådet ikke er like viktig, men må gjerne finansieres gjennom private midler. 260,0 mill kr 2. Alvøen nærmiljø anlegg (skileik, liten hoppbakke, vinter idrett). 2,0 mill kr 3. Espeland idrettsplass, modernisering m kunstgress. (prosjektet er med i årets bybudsjett) 4,0 mill kr 4. Utvikling av Slettebakken idrettspark (for Spkl.Trane og Bedriftsidretten/ breddefotballen, sees i sammenheng med en kommunal områdesatsing og en helhetlig plan for området og det haster nå å starte opp på Slettebakken så ikke Trane og bedriftsfotballen dør ut). 20,0 mill kr 5. Motorsportsenter, Eikås 5,o mill kr 6. Stemmemyren, få anlegget godkjent for NFF lisens, kommunal andel foreslås til: 15,0 mill kr (idrettslaget har selv skaffet betydelig midler for å finansiere deler av NFF kravene) IRB foreslo at ombygging av grusbane til kunstgress foreløpig utsettes, slik at de som ikke har kunstgressbanefår først. (prosjektet er med i årets bybudsjett) 15,0 mill kr 7. Årlig bevilgning på 2 mill.kr til ski og turløyper og eller små nærmiljø hoppbakker (prioritering etter råd fra skikretsen, aktuelt innspill Gullfjellet). (prosjektet er med i årets bybudsjett) 12,0 mill kr 8. Montana alpinbakke. 0,5 mill kr 9. I Fana IL er det flere gode planer: for Nesttun, ny fleridrettshall v Slåtthaughallen, planer for skianlegg rundt Fanahytten, og ønsker om å modernisere Slåtthaug kunstisbane og få tak over skøytebanen der, samt opprustning av turveier i områdene rundt. (Kommunen bør disponere midler til dette ut fra prioritering i Fana Ils hovedstyre). 105,0 mill kr

29 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING Skansemyren minipark til egenorganisert idrett 2,0 mill kr 11. Åstveit idrettsplass, nærmiljøanlegg 2,0 mill kr 12. Fleridrettshall i Alvøen idrettspark (kan avlaste brukerne av Laksevåghallen under ombyggingen) 30,0 mill kr 13. Laksevåghallen ombygging og spesialhaller for turn og bordtennis 80,0 mill kr 14. Varegghallen i Mulen 20,0 mill kr 15. Nymark, nærmiljøanlegg 2,0 mill kr 16. Fleridrettshall, Leikvang 18,0 mill kr 17. Kunstgressbane, Leikvang (prosjektet er ferdig i 2013) 4,0 mill kr 18. Kunstgressbane, Rautjern (prosjektet er med i årets bybudsjett) 4,0 mill kr Program rehabilitering av kunstgressbaner, foreslås tatt ut herfra og bør plasseres i kommunens vedlikeholdsbudsjett (som bør styrkes, det var satt inn 54. mill kr i idrettsplanen til formålet). IRBs styre mener at investeringsbudsjettet fortrinnsvis benyttes til nye anlegg til øking av aktivitetsflater. Arbeidet med å finne areal for Byarena må løses snarest. 5.mill kr Til sammen blir dette rundt 600. mill før det er gjort omregning til 2013-kroner og priser. Det er også viktig at et sykkel VM, som kan koste rundt 100 mill kroner kommer i tillegg til disse grunnlagsinvesteringene. Det er i forbindelse med rullering av idrettsplanen meldt inn flere nye behov. Dette er en foreløpig prioritering og opplisting av disse behovene. IRB mener at nummererte behov bør dekkes i siste del av den rullerte idrettsplan fra , men dette vil være gjenstand for ny vurdering ved neste rullering, som etter planen skal foregå i En til ishall (i samråd med ishockeykrets.) Behov: Bergen har ekstremt lav ishall dekning og er blant de «dårligste i klassen» på dette området og skal ishockey m.fl. kunstisidretter utvikle seg må kapasiteten minst dobles ifht dagens. Ifm at en rekke kampsportklubber mister sitt treningssted i Sentralbadet kan ishallen planlegges med flere rom også for kampsport som har flott utvikling i vårt distrikt. 2. Lyderhall kan bli et pionerprosjekt for kampsport i Bergen. Planene involverer også Olsvik IL. 3. Stor isflate (i samråd med bandy). Breimyrabanen kan være svært velegnet alternativ. 4. Ny fleridrettshall v/utvidelse av Bjørnarhallen (Spilt inn av IL Bjørnar håndball, viktig at ikke Arna bydel blir glemt og bydelen har veldig lav halldekning. IL Bjørnar har sagt at de i stor grad vil kunne finansiere hallen selv, så her er det kanskje mest snakk om at den kommer inn i planen og at kommunen gir sin velsignelse til planen som idrettslaget så grundig har skissert 5. Ny stor kunstgressbane Søreide. Ytrebygda er den bydelen som har størst vekst og fremdeles lavest anleggsdekning pr. innbygger 6. Anlegg for Rugby + Amerikansk fotball + Baseball + Cricket. Norge og Bergen blir mer og mer flerkulturelt samfunn og by ettersom vi blir påvirket gjennom idretter fra flere

30 30 IDRETTSRÅDET I BERGEN ÅRSMELDING 2013 kulturer. Idrett er en god arena for inkludering og hvilke typer anlegg vi bygger må også gjenspeile en slik utvikling i noen grad. 7. Vannsport på Store Lungegårdsvann Under er de andre innspilte behov som vi har registrert (i tilfeldig rekkefølge) Ny hall ved Landås skole før Kommunen river Landåshallen. Sandvolleyballhall ved FYSAK (erstatning for hallen på Nøstet). Ved Nattland skole bør det bygges stor nok hall også til håndball. Skjold og Søråshøgda blir volleyballhall størrelse. Skjold påbegynnes sannsynligvis i 2014 mens Søråshøgda er snart ferdig, alle tre dekkes av skolebudsjettet). Ønske om å få noen små hoppbakker i noen nærmiljø. Bergen mangler i dag et slikt idrettsaktivitetstilbud. Flaktveit IK har planer om flere mindre kunstgressløkker på grusbanen. v/flaktveithallen og planer om kombi kunstgress/ isanlegg på Breimyra grusbane gjerne samarbeid som interkommunalt anlegg. FIK har også spilt inn en rekke andre behov som treningshall nr.2,+ klatretårn, +modellbilbane, +anlegg til bueskyting,+ ønske om å få etablert idrettsbarnehage o.a. Islegging av (deler av) Lille Lungegårdsvann om vinteren (dersom mulig). Behov fra flere om hall med mer takhøyde (9m er f. eks krav til internasjonal standard volleyball og vi vet at drill og R/G også trenger romslig høyde). Bandy har spilt inn behov for hel isflate for bandyspill på Slåtthaug kunstisbane slik som det for eksempel er tilrettelagt for i Vikingskipet. Anleggelse av langrennsløype over vidden i Bergen (med i vårt innspill til 1. høring for idrettsplanen) + foreslått interkommunalt samspill for å få til lysløype for langrenn, Kvamskogen. Utvidelse og lys på «Kunsten» v/lærerhøyskolen i Bergen på Landås (byggetillatelse er gitt for flomlys), pluss utvidelse av Landåsbanen til godkjente minimumskrav. Viderutvikle skianleggene ved Frotveit/Totland. Planer for stor idrettspark med mange ulike idrettsanlegg i Arna v/seimsmarka. Ulriken BBK, BHK og Baune planlegger felles klubbhus bak Landåshallen. Det er behov for ishaller i alle bydeler. Rugby har behov for å anlegge et godkjent kunstgress for Rugby på en eksisterende bane (Krohnsminde idrettsplass er deres 1. prioritet). (omgjort til Rautjern og er i budsjettet) Petanque ønsker areal til grusbaner for spill. Idrettslagene som i dag trener i Sentralbadets ulike gym.saler o.a. treningsrom ber om hjelp til å få nytt treningssted i forbindelse med salg av Sentralbadet. (arbeid pågår) Kunstgress på Varden grusbane. Loddefjord IL: a.) Fast dekke friidrettsbanen (ref. løfte fra Bergen kommune ifm rehab hovedbane). b.) Fortsette utbedring av lysløype i Alvøen og utvide turveiene og stiene i idr.parken og Alvøy skogen. c.) Kunstgress på fotballbanen ved Alvøen skole gjerne i tett samarbeid med skole/idrett. (ulike offentlige etater på tvers). (status i Alvøen idrettspark er at området er allerede ferdig regulert m båndlagt område som kan startes opp umiddelbart)

Referat fra Årsmøte Idrettsrådet i Bergen (IRB) 2015 26. mars kl 18.00 Amalie Skram v.g.s

Referat fra Årsmøte Idrettsrådet i Bergen (IRB) 2015 26. mars kl 18.00 Amalie Skram v.g.s Referat fra Årsmøte Idrettsrådet i Bergen (IRB) 2015 26. mars kl 18.00 Amalie Skram v.g.s Terje Valen åpnet møtet. I sin åpningstale pekte han på at fysisk aktivitet er viktig og at det alltid har vært

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

NORDNES IL - FOTBALLKAMPER 2005 APRIL Dato KL. Turnering Hjemmelag Bortelag Særidrettsflate 14.04.2005 00:00:00 1815 Smågutter 14 avd 01 Fyllingen

NORDNES IL - FOTBALLKAMPER 2005 APRIL Dato KL. Turnering Hjemmelag Bortelag Særidrettsflate 14.04.2005 00:00:00 1815 Smågutter 14 avd 01 Fyllingen APRIL 14.04.2005 00:00:00 1815 Smågutter 14 avd 01 Fyllingen Nordnes/Djerv Varden kunstgress 16.04.2005 00:00:00 1500 1. div Menn 7er Nordnes 7er Flaktveit 7er Gyldenpris idrettsplass 17.04.2005 00:00:00

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen.

SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen. SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen. STATUS FOR FELLES IDRETTS- OG KULTURBYGG I FYLLINGSDALEN Notat fra Per Kragseth og Roy Gunnar Blommedal 120816 Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Betydningen av å prioritere - Fotballanlegg i Hordaland

Betydningen av å prioritere - Fotballanlegg i Hordaland Betydningen av å prioritere - Fotballanlegg i Hordaland Innledning 1. Presentasjon Tore Thorsen Leder Anleggskomiteen NFF Hordaland Klubbtilhørighet Arna Bjørnar Fotball flere verv Tidligere verv i idretten

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 1. oktober Barne- og ungdomsmidler 2012 SARK

Fullmaktssak /11. Dato: 1. oktober Barne- og ungdomsmidler 2012 SARK Dato: 1. oktober 2012 Fullmaktssak /11 Barne- og ungdomsmidler 2012 NIOE SARK-326-201001536-100 Hva saken gjelder: I denne saken behandles barne- og ungdomsmidlene for 2012. I budsjett for 2012 sak 268/11

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 for perioden 6.mars 2006 5. mars 2007 Idrettsrådets Årsmøte Mandag 5. mars 2007 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsmøtedokument Ringerike Idrettsråd 5 mars 2005 Side

Detaljer

Vedlegg til Høringsuttalelse til Idrettsplanen fra Etat for plan og geodata

Vedlegg til Høringsuttalelse til Idrettsplanen fra Etat for plan og geodata Vedlegg til Høringsuttalelse til Idrettsplanen 2017-2027 fra Etat for plan og geodata 201626863-6 Kommentarer til bydelsvise omtaler for anleggsutvikling ARNA BYDEL Arna idrettspark videreutvikling må

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 01.03.15 kl 1900-2030 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Atle Busch Rigmor Asperheim Anne Lorås Rune Leirset

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 18. august Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 SARK

Fullmaktssak /10. Dato: 18. august Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 SARK Dato: 18. august 2010 Fullmaktssak /10 Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 NIOE SARK-3262-200802900-206 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2010 er det avsatt kr 7,38 mill til barne-

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen & Innkalling: årsmøte har vært annonsert i Ringerikes blad tre ganger. Innkalling godkjent. & Saksliste, godkjent.

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Møte i anleggsutvalget Torsdag 26.05.16 kl. 20.00 22.00 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Intro til møtet Anders 2 Innspill fra idrettene vedrørende anlegg Alle

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Årsmøte 2008 Åsane Allianse IL Onsdag 12 mars 2008 sted, Kl. 1800. klubbhuset på Rolland Dagsorden

Årsmøte 2008 Åsane Allianse IL Onsdag 12 mars 2008 sted, Kl. 1800. klubbhuset på Rolland Dagsorden Årsmøte 2008 Åsane Allianse IL Onsdag 12 mars 2008 sted, Kl. 1800. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2007 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer