TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1

2 Tertialrapport 2/ INNLEIING STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE HOVUDTAL ØKONOMI ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR KULTUR PLAN OG NÆRING KOMMUNALTEKNIKK PLEIE OG OMSORG BARNEHAGAR FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER NORANE OPPVEKSTSENTER KAUPANGER SKULE TRUDVANG SKULE KVÅLE SKULE STØTTEEINING ØKONOMI STØTTEEINING IKT/TENESTETORG FAG OG UTVIKLING POLITISK VERKSEMD OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK INVESTERINGSREKNESKAPEN

3 1.0 INNLEIING. Sogndal kommune har vedteke at administrasjonen skal utarbeide tertialrapportar. Føremålet med rapportane er å gi informasjon om oppfølging av budsjett gjennom året, med status for prioritert områder (10 på topp) og ressursbruken samanlikna med budsjett. 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE 1. Vi skal vidareføre fornyingsarbeidet i kommunen ved m.a. å utarbeide ei eigarskapsmelding, evaluere og vidareutvikle vår flate struktur både politisk og administrativt, invitere nabokommunar til i fellesskap å greie ut konsekvensar av kommunesamanslåing mellom Leikanger, Luster og Sogndal kommune, etablere eit kvalitetssystem for alle tenester og forvalting i kommunen, innføre nytt løns-, økonomi og personalsystem og etablere ei felles ordning for kompetanseplanlegging. Ein sakskomite har lagd fram eigarskapsmeldinga for kommunestyret. Formannskapet har kome til at det ikkje skal setjast ned noko sakskomite for evaluering og vidareutvikling av vår flate struktur. Ordførar har lagd fram eit notat til formannskapet om politisk organisering. Nabokommunane Leikanger kommune og Luster kommune er invitert til greie ut konsekvensar av ei kommunesamanslåing. Luster kommune har meldt tilbake at dei ikkje ønskjer å ta del i eit slikt utgreiingsarbeid. Formannskapa i Leikanger kommune og Sogndal kommune har drøfta utkast til eit mandat for utgreiing av konsekvensar for samanslåing av kommunane Leikanger og Sogndal. Mandatet vil bli langt fram for handsaming i det nye kommunestyret. Arbeidet med å etablere eit kvalitetsystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar oversyn over tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover og system for avviksmelding, ROS-analyse og internkontroll. Arbeidet med innføring av nytt økonomi-, løns- og personalsystem er i rute. Hovudsystema for rekneskap og løn vart tekne i bruk frå 1 april. Det vidare arbeidet med å ta i bruk nytt personalsystem, ulike forsystem og modular vil halde fram ut året. Felles ordning for kompetanseplanlegging vil verte innført etter at personalsystemet er teke i bruk. 2. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som vi skal ta over frå spesialisthelsetenesta, m.a. ved å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og auke kompetansen innan helse- og omsorgstenestene. Vi har etablert ei administrativ helse- og omsorgsgruppe som har faste møte. Gruppa har eigen verksemdsplan som har resultatmål direkte knytt opp mot samhandlingsreforma. Stikkordmessig kan måla skildrast slik: helsedata/styringsinformasjon utvikling av tenestene utbygging av Sogndal omsorgssenter kompetanseutvikling helse i plan. Vi deltek i KS sitt program Flink med folk i første rekke, der målet å setje brukaren i fokus, tenkje heilskapleg og arbeide tverrfagleg. Staten legg opp til at kommunane skal førebu seg til samhandlingsreforma m.a. ved gjennomføring av prosjekt og utprøving av nye tiltak. Kommunen søkte Helsedirektoratet om støtte til to samhandlingsprosjekt, eitt om å styrkje det førebyggjande helsearbeidet/frisklivsentralen i samarbeid med Luster kommune og Leikanger kommune og eitt prosjekt i samarbeid med Helse Førde om utvikling av korttidsavdelinga ved SOS. I tillegg er kommunen medsøkjar til fleire andre samhandlingsprosjekt. Vi fekk midlar til det førebyggjande prosjektet, og dette prosjektet er starta opp. I tillegg vart det løyvd midlar til utgreiing av lokalmedisinsk senter i Lærdal, eit prosjekt som kommunestyret har vedteke at vi skal delta i fase 1 i. Prosjektet er kome i gang, og fase 1 er venta ferdig i løpet av våren For å auke kapasiteten og gjere oss i stand til å løyse dei oppgåvene kommunen får som følgje av samhandlingsreforma, er det starta eit arbeid for utbygging av SOS. Med bakgrunn i eit romprogram har 3

4 vi engasjert arkitekt i eit skisseprosjekt. Skisseprosjektet vart presentert for kommunestyret i juni. Skisseprosjektet vil bli lagd til grunn for utarbeiding av reguleringsplan for området og for økonomiplanarbeidet. Regjeringa legg opp til 20 prosent kommunal medfinansiering av konsultasjonar og medisinske opphald for somatiske pasientar frå Det vert også betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar i sjukehus frå fyrste dag. Betalingssatsen er satt til 4000 kroner per døgnopphald. For oss er det viktig å få fram eit godt faktagrunnlag som basis for å vurdere konsekvensar for vår økonomi. Arbeidet er starta opp. Kommunane får vidare plikt til å etablere tilbod om døgnopphald for personar med behov for strakshjelp som har behov for behandling eller observasjon. Plikta skal fasast inn i perioden og skal fullfinansierast. 3. Vi skal følgje opp strategisk skuleplan og Sats på skulen snu Sogn programmet og gjennomføre eit utviklingsprogram for barnehageleiarar. Dei ulike satsingsområda i strategisk skuleplan er konkretisert i skulane sine verksemdsplanar, og det er utarbeidd konkrete resultatmål for læringsresultat og trivsel. I Sats på skulen snu Sogn programmet er områda regionale fagnettverk og skuleeigarrolla prioriterte. Skulane deltek i relevante fagnettverk. Prioritering av skuleeigarrolla omfattar mellom anna utarbeiding av eiga pedagogisk årsmelding, gjennomføring av dialogmøte, opplæring som tema på kommunestyremøta og skulebesøk frå administrasjonen. Skulebesøk frå administrasjonen vert gjennomført i løpet av hausten. Skule har så langt ikkje vore tema på kommunestyremøta. Dette året deltek 9 leiarar frå Sogndal på studiet; Leiing i framtidas barnehage, som gir 30 studiepoeng. Alle barnehagestyrarane i Sogndal, både kommunale og ikkje-kommunale deltek. Til hausten startar eit nytt kull. Det er påmeldt minimum ein pedagog frå kvar barnehage. Dette inneber ei kompetanseheving på eit nivå som barnehagesektoren ikkje har hatt høve til nokon gong tidlegare, og er eit vesentleg bidrag til å operasjonaliserer to av tre hovudmål som regjeringa har for barnehagane i St.meld.nr.41; Kvalitet i barnehagen: 1. Sikre likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar, 2. Styrke barnehagen som læringsarena. 4. Vi skal leggje til rette for utbygginga av Sogndal vidaregåande skule og sentralbygget til Høgskulen i Sogn og Fjordane, inkl. overføring av Gymnaset frå fylkeskommunen til Statsbygg og gjennomføre utbygging av Kvåle stadion, slik at Fosshaugane Campus står fram som eit fylkessenter for utdanning, forsking og idrett. Vi skal og bidra til auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus for å løyse ut potensialet for innovasjon og nyskaping. Utbygging av Sogndal vidaregåande skule (SVS) og sentralbygget til HSF går etter planen med ferdigstilling av vidaregåande skule sommaren 2011 (uteområdet i nov. 2011) og sentralbygget sommaren Fylkeskommunen og Statsbygg har klargjort grunnlaget for overføring av Gymnaset, og drøftar ein intensjonsavtale for å konkretisere rammene for denne overføringa. Vi deltek i denne prosessen med bakgrunn i ordlyden i økonomiplanen. Nye del av Kvåle stadion vart opna i september. Området er svært populært både for bruk i skuletida og i fritida. Det er gjennomførd kreativ campusseminar for å generere idear for innovasjon og nyskaping. Seminaret munna m.a. ut i tilrådingar for styrka profil knytt til fjellsport, klarting og andre former for ungdommeleg friluftsliv. 5. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa, leggje til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet, byggje ny bru over Sogndalselva og fullføre fjordstien frå Hagelinneset til næringsområdet på Nestangen. Arbeidet med tilrettelegging av allemen bruk av friluftsområda på Hagelinnesa vil bli følgt opp etter at klage over skjønnet i området er ferdig handsama. Reguleringsplan for ytre Øyane er handsama i kommunestyret. Planen legg til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet. Utbygginga vil starte i oktober. 4

5 Prosjektering av fjordstien med tilhøyrande friområde/badeområde/småbåthamn går etter planen, med ferdigstilling i løpet av oktober. Etter det kan utbygginga leggjast ut på anbod. Det er søkt om midlar til utbygginga både frå tettstadmidlar frå fylkeskommunen og frå INU. Fylkeskommunen har gitt ei første løyving på 0,5 mill. kroner til tiltaket, og INU har for perioden 2010 til 2013 løyva 5,5 mill. til tiltaket. Vi har fått løyving frå Direktoratet for Naturforvaltning til dekking av advokatkostnader knytt til innløysing av grunn. Dette arbeidet har teke til med møte med alle grunneigarane. Planlegging av ny bru over Sogndalselva til ta til etter at utbygging av fjordsti og elvepark er starta. 6. Vi skal anleggje ny gravplass på Kaupanger. Vi skal lage ein plan for utviding av industriområdet med ein framtidsretta infrastruktur, og utvikle ein langsiktig strategi for eit konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv på Kaupanger. Førebuande arbeid for ny gravplass på Kaupanger er gjennomførd, og reguleringsplanarbeidet er annonsert med sikte på utlegging av reguleringsplan i løpet av hausten. Vi har motteke førespurnad frå Kaupanger Næringsselskap om planlegging av ny undergang under rv. 5, for å betre kommunikasjonen internt i industriområdet. Denne førespurnaden er følgt opp med administrativ oppstart av arbeid med reguleringsplan. Utviding av industriområdet vil bli vurdert i samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Det er engasjert ein høgskulekandidat for å utarbeide rapport om det biologiske mangfaldet i området. 7. Vi skal gjennomføre plan for opprusting av Mundal sentrum i samarbeid med Bygdeutvalet i Fjærland og arbeide for gode vegløysingar i Fjærland etter at bomstasjonen vert lagd ned. Plan for opprusting av Mundal sentrum vert gjennomførd i samråd med Bygdeutvalet i Fjærland. Ønskje frå Bygdeutvalet om ny plan for parkeringsløysingar og behov for grunnundersøkingar i sjø, har gjort at prosjektering og innhenting av pris på utbygginga ikkje har kome i gang. Regleringsplan for nytt kryss med ny bru over Storeelvi er starta opp i eigen regi. Planarbeidet er annonsert, og vi tek sikte på å ha førstegongs handsaming av planen i løpet av hausten. 8. Vi skal leggje til rette for å bygge ny Loftesnesbru med tilhøyrande gangvegar og grøntanlegg. Vi skal leggje til rette for betre avvikling av interntrafikken i sentrum, og lage ein plan for mjuke trafikantar i sentrum som eit grunnlag for ein reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata. Eit langsiktige mål er å få etablert eit miljølok i Gravensteinsgata Statens vegvesen arbeider med prosjekterting av ny Loftesnesbru. Vi har arbeidd for at det vert lagd inn ei startløyving i statsbudsjettet for 2012 til utbygginga, noko vi har lukkast med. Plan for betre avvikling av interntrafikken og plan for mjuke trafikantar vil bli kopla mot revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Vi har arbeidd for å få finansiert ny rundkøyring ved krysset rv 5/fv 211. Fylkeskommunen har gjort vedtak om at dette prosjektet bør finansierast no, og kommunen har gjort vedtak om forskotering av delar av utbyggingskostnadene. 9. Vi skal medverke til å vidareutvikle Sogndalsdalen til eit velfungerande rekreasjons- og turområde for allmenta og eit attraktivt reiselivsmål basert på området sine unike natur- og kulturkvalitetar, med auka hyttebygging, og utbygging av Sogndal skisenter. Vi har vore i kontakt med aktuelle eigedomsutviklarar for Hodlekveområdet. Om og eventuelt når ei slik utbygging vil ta til, er framleis usikkert. Vi føl opp det 3-årige prosjektet til Sogndal skisenter om utvikling av området. Framtidig bruk av Sogndalsdalen vil inngå som del av revisjon av arealdelen av kommuneplanen. 10. Vi skal medverke til å vidareutvikle Fjellsportfestivalen til å bli ein leiande og levedyktig festival innafor sitt område, med fokus på kunnskap, opplevingar og kultur, og med lokal forankring, og arbeide for at festivalen får knutepunktstatus. 5

6 Vi har bidrege med råd og oppfølging av ein søknad frå Bratt Moro AS inn mot bulyst-midlar for m.a etablering av Norsk Fjellsportsenter, inkludert ein årleg fjellsportfestival. Søknaden har fått støtte på 1,9 mill. kroner. Det vart ikkje gjennomførd Fjellsportfestival i 2011, men planlegginga av festivalen i 2012 er i gang. Langsiktig finansiering av Norsk Fjellsportsenter, inkludert festivalverksemd, vert vurdert langs andre løysingar enn inn mot knutepunktstatus. 6

7 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot er budsjettert etter prognose frå KS. Siste prognose vart lagd ut ved framlegg av statsbudsjettet for Rammetilskotet er budsjettert med 157,12 mill etter budsjettendring i 1 tertial der rammetilskotet vart auka med 0,74 mill. Skatteinntektene er budsjettert med 137,59 mill etter budsjettendring på 1,31 mill i 1 tertial. Ny prognose viser ytterlegare auke i rammetilskotet med 0,5 mill og auka skatteinntekter med 0,9 mill. Det kommunale skatteøret er sett til 11,3% som er ein reduksjon på 1,5% frå Skatteøret er tilpassa føresetnaden om at skattane sin samla del av inntekten vart redusert frå 45% til 40%. I økonomiplan for vart det difor lagt til grunn ein reduksjon i skatteinntektene frå 2010 til 2011 på 6,1%. For Sogndal kommune er denne nedgangen 4,3% i forhold til fjoråret. Likning/avrekning for 2010 og dei store inngangsmånadane september og november vil truleg i stor grad avgjere kor stor årsveksten til slutt blir. Løn og pensjon Løn Det er sett av 3,8 mill til lønsoppgjeret i 2011 etter auke av budsjettet med 0,9 mill i 1 tertial. Tarifforhandlingane i gruppe 4 om regulering mellomoppgjeret vart sluttført den 30. april. Forhandlingsresultatet inneber eit generelt lønstillegg på 1,72% minimum kr.7000 og justering av minstelønssatsane. Forhandling i gruppe 3 og 5 er ikkje sluttførd. Lønsoppgjer i gruppe 4 utgjer totalt kr. 2,7 mill inkl sosiale utgifter. Det er då og lagt til lønsjustering på variabel løn. Det er berekna at lønsoppgjeret vil utgjere omlag 3,5 mill, dvs eit mindreforbruk 0,3 mill. Pensjon Pensjon for 2011 er budsjettert etter prognose frå KLP. Det er ikkje kjent at det vil bli vesentleg endring i kommunen sin totale pensjonskostnad for Det er derimot endring i fordelinga mellom pensjonskostnad for einingane og premieavviket. Det er budsjettert med eit negativt premieavvik på om lag 1,2 mill. Som følgje av at reguleringspremien vart høgare enn forventa vil det også i år bli eit positivt premieavvik. Det er difor nødvendig med ny budsjettefordeling mellom budsjetterte pensjonskostnader på einingane og premieavviket. Eigedomsskatt Inntekter på eigedomsskatt for 2011 er 19,2 mill. Etter budsjettendring i første tertial er dette i samsvar med budsjettet. Renter Renteutgifter Det er budsjettert med renteutgifter på lån med 10,1 mill etter prognose på 3,25% gjennomsnittleg rentesats. Kommunen har hovudtyngda av lån i Kommunalbanken. Renta i kommunalbanken er pr. 2 tertial 3,175%. Dersom vi går ut frå at det ikkje vert ytterlegare renteauke i løpet av året vil den gjennomsnittlege rentesatsen vere omlag 2,9% for heile året. Dette utgjer ei innsparing for kommunen på om lag 1,5 mill i reduserte renteutgifter. Renteinntekter Det er budsjettert med totalt 2,55 mill i renteinntekter. Renter av bankinnskot er budsjettert med 2,57 mill. Av dette renter av fondsmidlar som skal avsetjast med 1,27 mill. Renter på utlån er budsjettert med som fordeler seg på formidlingslån med , lån Sil-tribuna med og ansvarleg lån Sognekraft med For renteinntekter er det budsjettert med same rentesats som for lån i Kommunalbanken, dvs 3,25%. Renter på bankinnskot er budsjettert ut frå ein gjennomsnittleg behaldning på bankkonto med 80 mill. Dette grunnlaget er for høgt både fordi likviditeten er redusert siste åra og som følgje av at låneopptaket for 2011 først vil bli utbetalt i okt/nov. I tillegg til dette har renta vore lågare og renteinntekter på bankinnskot er difor forventa å bli om lag 0,8 mill lågare enn budsjettert. Ut frå renteutviklinga så langt i år kan vi forvente ei innsparing på netto renter med om lag 0,7 mill for heile året. Avdrag Avdragsutgifter 7

8 Det er budsjettert med 18,24 mill i avdrag etter vedtak om auka låneopptak med 5,5 mill i 1 tertial. Avdragsutgiftene for 2011 vil bli 0,6 mill lågare som følgje av at låneopptaket for 2011 vert utbetalt seint på året. Avdragutgifter på nytt lån vil først komme på nyåret Avkastning verdipapirfond Det er budsjettert med ei gjennomsnittleg avkastning på 6%. Rekna ut frå ein balanseførd verdi på portefølje på 13 mill utgjer dette kr Pr. 31 august har kommunen eit samla tap på portefølja på 1,2 mill, dvs eit negativt avvik i forhold til budsjettet på 1,98 mill. Utbyte og eigaruttak Budsjettert utbyte frå Sognekraft er kr Det var i utgangspunktet budsjettert med ein føresetnad om eit samla utbyte på 33 mill. Utbytte for 2010 frå Sognekraft er på 30 mill. kroner, noko som gjev lågare utbetaling enn budsjettert. Dette vart justert etter vedtak om budsjettendring i 1 tertial. Utbyte frå Sentrumsbygg AS er budsjettert med kr Utbyte for i år vil bli kr dvs ei mindreinntekt på kr Andre tilskot og overføringar Mva kompensasjon investering Etter oppattbudsjettering av prosjekt frå tidlegare år er det budsjettert med kr. 2,6 mill i mva-kompensasjon frå investeringar. Pr 2 tertial viser rekneskapen 3,1 mill. Meirinntekta for heile året er berekna til om lag 0,5 mill. For 2011 er kommunen pålagd å overføre minst 40% av inntektene til investeringsrekneskapen. Det budsjettert med ei overføring til investeringsrekneskapet med 2,6 mill. Konsesjonskraft Det er budsjettert med inntekter frå konsesjonskraft på kr. 1,4 mill. Konsesjonskraft vert betalt av Sognekraft med 4 terminar i året og frå Balestrand kommune (Mel kraftverk i desember). Inntektene til kommunen er avhengig av prisen på kraft. Pga høge straumprisar ser det ut for at inntekter på konsesjonskraft blir høgare enn budsjettert. Det er forventa at inntektene for heile året vert om lag 0,5 mill høgare enn budsjettert. Statstilskot flyktningar Statstilskot flyktningar er budsjettert med 9 mill. Dette under føresetnad av planlagd busetjing. For statstilskot asylantar er det budsjettert med kr. 1 1 mill. Kompensasjon investeringskostnadar omsorgsbustader og aldersheimar Det er budsjettert med inntekter på 2,7 mill. Inntektene for heile året er avhengig av rentenivået. Så langt i året har rentenivået vore lågare enn forventa og det er difor forventa noko lågare inntekter. Kompensasjon investeringskostnadar skule Det er budsjettert med 1,7 mill i kompensasjon. Som ovanfor har rentenivået innverknad på kor høge inntektene vert. Avsetjing og bruk av fond Avsett avkastning - Avkastningsfond Kraftfond II Det er budsjettert med ei samla avkastning kraftfond II på 1,9 mill fordelt på avkastning verdipapirfond med kr , utlån SIL-tribuna med kr og renter av bankinnskot med kr Tap på verdipapir og lågare renteinntekter gjer at det ikkje vil bli avkastning på kraftfond II. Budsjettet avsetjing til avkastningsfondet bør setjast til 0. Avsetjing av renteinntekter til næringsfond/konsesjonsavgiftsfond Som følgje av lågare renter vert avsetjinga redusert med om lag

9 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR. 4.1 KULTUR Tertialrapporten for kultur syner eit samla meirforbruk på kr Museum Dette er kommunalt driftstilskot til De Heibergske Samlingar Sogn folkemuseum gjennom ein felles regional avtale. Avviket på kr skuldast manglande budsjettering Kulturskulen Ansvarsområdet vil få eit meirforbruk på om lag kr Kostnadane til undervisning vert rekna ut etter faktisk forbruk av elevplassar og leigetenester. Sogndal kommune nyttar 42,27 % av undervisningstenestene til kulturskulen i Årsakene til at avviket mellom kommunen sitt vedtekne budsjett og utgiftene er såpass stort, er at det har akkumulert seg eit sprik mellom forbruket til skulen og kommunen sitt budsjett over fleire år. Rekneskap Brutto utgift Stipulert inntekt Netto utgift Budsjett netto avvik Idrett Som følgje av at fjellsportfestivalen vart avlyst er det eit mindreforbruk på kr Det er sett i gang tiltak i drifta elles for å redusere meirforbruket mest mogleg. Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 100 Museum Kulturskulen Idrett Sum meir/mindreforbruk PLAN OG NÆRING Tenesteeining plan- og næring har eit samla forventa meirforbruk på kr Plan og bygning Det er forventa eit mindreforbruk på kr Dette skuldast i hovudsak meirinntekter på gebyr, og mindreforbruk på kontorekvisita og faglitteratur og kartverk. 235 Miljøvern og sikringstiltak Her er det forventa eit meirforbruk på kr for rapport/berekning og skredvoll mot Høyskreda i Fjærland. Det er usikkert kor mykje av desse utgiftene som vil komme i 2011 eller i 2012 og kor mykje av utgiftene som vert dekka av andre. 290 Brann og redning Ansvarsområde vil få eit samla avvik på kr Kr av dette er etterslep på lønn brannmannskap frå Kr er overskriding i samband med oppstart Sogn brann og redning IKS. 9

10 Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 200 Plan og bygning Miljøvern og sikringstiltak Brann og redning Sum meir/mindreforbruk KOMMUNALTEKNIKK Tertialrapport for tenesteeining Kommunalteknikk syner eit samla meirforbruk på om lag 2,5 millionar kronar framskrive på årsbasis. Årsaka til avviket er høge straumkostnadar og mykje uføresette kostnadar knytt til vegvedlikehald grunna mykje nedbør. Straumkostnadane er så langt i år på 4 millionar, og budsjettet for heile året er på 5,3 millionar. Dei same tala for 2010 var 5,0 og 5,1 millionar. Dei direkte kostnadane knytt til vegvedlikehald er i ,8 millionar, medan dei i fjor på same tidspunkt var på 0,7 millionar. " 4.4 BARN OG UNGE Tertialrapport for tenesteeining Barn og unge syner eit samla mindreforbruk på kr Sogn Barnevern Vi forventar å få eit meirforbruk i tiltaksarbeidet. Dette skuldast i hovudsak tilgang av nye saker som er kostnadskrevjande. Vi ser og at saker opphøyrer p.g.a. flytting til andre kommunar eller at barnet fyller 18 år og avsluttar tiltaket, eller at tiltaket vert redusert. Tenesteområdet vil få eit meirforbruk på kr Helsestasjonen Vi får eit mindreforbruk på Helsestasjonen på kr som skuldast vakanse og sjukmeldingar. 491 Jordmortenesta Jordmortenesta kan forvente ei samla mindreforbruk på kr Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 472 Sogn barnevern Helsestasjon Jordmortenesta Sum meir/mindreforbruk HELSE OG SOSIAL : Tertialrapport for tenesteeining helse- og sosial syner eit samla meirforbruk på kr Legetenesta 10

11 Drifta syner at vi vil få eit meirforbruk. Det skuldast auka utgifter til innleige av legevikarar 1.halvår (husleige/formidlingshonorar) og vikarar for hjelpepersonell. Legetenesta vert no drifta utan legevikarar frå vikarbyrå. Praksiskompensasjon til legane har auka utover det som ligg i den generelle prisauken. I tillegg er det auke i tilskotet til Norsk Pasientskadeerstaning frå kr i 2010 til kr i Dette skuldast endring i faktureringspraksisen i NPE. Tertialrapporten syner eit forventa meirforbruk på kr Fysioterapitenesta Vakant stilling i fysioterapitenesta, i tillegg til refusjon av sjukepengar gjer at vi vil få ei innsparing i tenesta. Det har òg for ein kortare periode ikkje vore tilsett fysioterpeutar i deler av driftstilskota. Tertialrapporten syner eit mindreforbruk på kr Miljøretta helsevern. Vakant stilling i tenesta utgjer ei samla innsparing på til saman kr Inntekter kommunale husvære P.g.a. oppussing av husvære i 2011 vil dette føre til reduserte inntekter med kr Støttekontakt/avlastning funksjonshemma Auka utgifter til støttekontakttiltak gir eit meirforbruk på om lag.kr på årsbasis. 451 PU tenesta Ansvaret vil ha eit mindreforbruk på løn som følgje av vakanse. Det er forventa eit negativt avvik på refusjon frå staten for ressurskrevjande tenester. Dette skuldast for høgt budsjettanslag. Totalt for ansvaret er det forventa eit mindreforbruk på kr Psykisk helsearbeid Innsparing på vakante stillingar vil utgjere kr Støttekontakt PU Det er forventa eit meirforbruk på som skuldast auke i tildeling av støttekontakttimar til brukarar i PU. 454 Støttekontakt psykisk helsearbeid Det er ein auke i tildeling av støttekontakttimar til brukarar i psykisk helsearbeid. Stipulert meirforbruk på til saman kr Personleg assistent Det er budsjettert med eit forventa statstilskot frå RO-senteret på kr Denne inntektsposten vil falle bort i Vi har ingen brukarar som i 2011 vil kvalifisere til å motta tilskot frå RO-senteret.Vi ser og at auka ressursbruk fører til ei generell meirutgift. Stipulert meirutgift på kr Administrasjon NAV Sogndal Ansvarsområdet vil komme ut med eit meirforbruk på ca kr framskrive på årsbasis. Dette skuldast at summen som er sett av i budsjettet til å dekkje faste utgifter ved NAV-kontoret ikkje dekkar utgiftene. Dette er utgifter som husleige, straum, reinhald og kommunen sin del av lønn til leiar. I tillegg er det utgifter til å drifte det kommunale fagsystemet Socio. 427 Økonomisk sosialhjelp For økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tenester i NAV ligg det an til eit mindreforbruk på ca kr framskrive på årsbasis. Den store nedgangen i økonomisk sosialhjelp skuldast i hovudsak tettare oppfølging frå NAV Sogndal, og at brukargruppa i stor grad er vurdert for andre tiltak/ytingar/ordinært arbeid. Kvalifiseringsprogrammet, der brukarar har fått tett oppfølging frå miljøarbeidar ved NAV-kontoret bidreg også til at utgiftene til sosialhjelp er reduserte. Forbruket av økonomisk sosialhjelp er vanskeleg å forutsjå, då svingingar i samfunnet ein ikkje kan påverke vil kunne medføre store endringar. Dette gjeld for eksempel tilflytting av personar som har rettar knytt til økonomisk sosialhjelp/bustad. Dette har Sogndal kommune unngått i 2011, i motsetning til situasjonen i

12 428 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Ansvarsområdet vil komme ut med eit meirforbruk på ca framskrive på årsbasis. Aktiviteten på kvalifiseringsprogrammet har vore mindre, spesielt i andre halvår, enn forventa. Dette meirforbruket må sjåast i samanheng med mindreforbruket på økonomisk sosialhjelp. Ca av meirforbruket kjem frå aktiviteten ved Sogndal ressurssenter, der NAV har forplikta seg til å dekkje 1/3 av kostnaden ved senteret, som utgjer kr i Ca kr vert refundert gjennom statlege tiltak, medan resten vert finansiert gjennom KVP. Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 401 Legetenesta Fysioterapeuttenesta Miljøretta helsevern Utleige kommunale bustader Funksjonshemma - støttekontakt PU-tenesta Psykisk helsearbeid PU- støttekontakt Psykisk helsearbeid støttekontakt Personeleg assistent Administrasjon NAV Sogndal Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Sum meir/mindreforbruk PLEIE OG OMSORG Det er forventa eit meirforbruk på kr framskrive på årsbasis. Tenesta er tilført midlar for å redusere differansen mellom økonomisk ramme og faktisk drift. Prisauken for kjøp av tenester, medisinar, medisinske forbruksvarer og leigevask, har hatt ein vesentleg større prisvekst enn det som er budsjettert. Drifta er lagt mest mogleg rasjonell iht rehabilitering, førbygging og for å tilpasse driftsendringane i 2.linjetenestene. Pleietyngda i dei heimebaserte tenestene har auka mykje og nye ressurskrevjande oppgåver er komne til. Dette gjeld både vekst i hjelpa til den einskilde og vekst i talet på brukarar. For å kunne ta imot utskrivingsklare pasientar frå 2.linje tenesta og for å kunne drive førbyggande tiltak iht langtidsopphald i lokal institusjon, har den institusjonsbaserte delen av tenesta dei åtte første månadane nytta om lag 30% av plassane til tidsavgrensa opphald. Ansvar 460 Teneste Ergoterapi/treningsgrupper. Tenesta vil få eit meirforbruk på løn på om lag kr , men samstundes ein auka refusjon på om lag kr Ansvar 460 Teneste Sjukeheim. Forbruk på lønn og sosiale utgifter vil på årsbasis gje eit mindreforbruk på kr Avdelinga har eit gjennomsnittleg pasienttal på 34 dei åtte første månadane. Grunna auka bruk av avlastningsopphald vil vi på årsbasis få om lag kr mindre i eigenbetaling. Ansvar 460 Teneste Heimesjukepleie / heimehjelp. Tenesta vil ha eit meirforbruk på kr Av dette eit meirforbruk på løn og sosiale utgifter med kr Dette skuldast underbudsjettering iht faktisk driftsnivå, opptrappinga av tilbod til demente og nye ressurskrevande oppgåver. Varer og tenester har eit meirforbruk som på årsbasis vil gje ei overskriding iht budsjettet på kr Salsinntekter som er eigenbetaling for heimehjelp, sal av mat vil gje mindre inntekt enn budsjettert på kr

13 Ansvar 460 Teneste Omsorgsbustader. Grunna auka kostnad til vedlikehald og periodar med ledige husvære vil tenesta pr no gje eit meirforbruk/inntektsreduksjon iht budsjettet på kr Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk Teneste Ergoterapi/treningsgrupper Teneste Sjukeheim Teneste Heimesjukepleie / heimehjelp Teneste Omsorgsbustader Sum meir/mindreforbruk BARNEHAGAR Tertialrapport for tenesteeining Barnehage syner eit samla meirforbruk på kr framskrive på årsbasis. 500 Felleskonto barnehagar Sogndal kommune kjøper plass i Leikanger for eitt barn under 3 år; framskrive meirforbruk resten av året kr Spesialpedagogisk arbeid Eit tiltak for å redusere kostnadene til kommunen 2011 var å redusere bemanning til spesialpedagogiske tenester. Barnehagen har fått fleire søknader med tilråding om nye tiltak enn det som låg til grunn i tidspunktet for budsjettarbeidet. Det kan også komme nye søknader dei siste månadane av året. Desse søknadene er rettar etter Opplæringslova, og kommunen har avgrensa høve til å avslå søknadene utan å dokumentere at behovet er mindre enn tilrådinga. Framskrive meirforbruk dersom vi ikkje får fleire søknader er kr Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 500 Barnehage Spesialpedagogisk hjelp i barnehage Sum meir/mindreforbruk FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER : Samla sett for oppvekstsenteret vil årsresultatet komme ut med eit positivt avvik på kr Fjærland skule Med utgangspunkt i forbruk pr. 2.tertial, samt framskrive kostnader ut budsjettåret vil ansvaret komme ut med eit positivt avvik med om lag kr Det har vore nøktern drift, samt rimelegare lønsutgifter enn forventa. 525 Fjærland barnehage Ut frå status forbruk pr. 2.terital, samt framskrive kostnader vil barnehagen kome ut med eit forventa negativt avvik på om lag kr Førre år vart barnehagen redusert til ei avdeling. Det vart for inneverande budsjettår justert for reduksjon lønskostnad tilsvarande, men ikkje for brukarbetaling. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 520 Fjærland skule

14 525 Fjærland barnehage Sum meir/mindreforbruk NORANE OPPVEKSTSENTER : Framskrive for budsjettåret 2011 vil Norane oppvekstsenter ha eit positivt avvik på om lag kr Norane skule Norane skule har pr. 2. tertial eit positivt avvik på løn og sosiale utgifter på kr Noko av det positive avviket er kalkulert brukt til ekstra bemanning med miljøterapeut hausten Framskrive for heile året vil ansvaret ha eit positivt avvik på kr Norane skulefritidsordning Norane skulefritidsordning har pr. 2 tertial 2011 eit positivt avvik på løn og sosiale utgifter på kr Avviket skuldast samarbeid med Ylvisåker barnehage på morgon- og ferieplass. Ansvaret har i same periode eit negativt avvik på salsinntekter på kr Framskrive for året vil ansvaret ha eit positivt avvik på ca Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 530 Norane skule Norane sfo Sum meir/mindreforbruk KAUPANGER SKULE Tertialrapport for tenesteeining Kaupanger skule viser eit samla framskrive resultat i balanse. 540 Kaupanger skule Det er forventa eit meirforbruk på som skuldast feilføring av lønn. Dette vart oppdaga medio september, og tiltak er sett i gang for å kunne levere eit resultat i balanse. 544 Kaupanger SFO Ansvarsområdet vil få eit mindreforbruk på kr Dette skuldast auke i tal brukarar utan at vi har auka tal tilsette. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 540 Kaupanger skule Skulefritidsordninga Sum meir/mindreforbruk TRUDVANG SKULE Framskrive for budsjettåret 2011 vil tenesteområdet vil ha eit mindreforbruk på

15 550 Trudvang skule Løn og sosiale utgifter har eit negativt avvik på kr men dette vert dekka inn ved auka refusjonar frå gjesteelevar og sal av tilsette, dette utgjer omlag Trudvang skulefritidsordning Løn og sosiale utgifter har eit positivt avvik på kr Ansvaret har i same periode eit nær likelydande negativt avvik på salsinntekter. 571 Opplæring for vaksne i institusjon Løn og sosiale utgifter har eit positivt avvik på kr Grunnen til avviket er sjukmeldingsperiode der opplæringa er løyst på anna måte. Hausthalvåret 2011 fører med seg fleire brukarar, slik at det positive avviket over truleg vil verte mindre ved årets slutt Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 550 Trudvang skule Opplæring for vaksne i institusjon Sum meir/mindreforbruk KVÅLE SKULE Tertialrapport for tenesteeining Kvåle skule syner eit samla meirforbruk på kr framskrive på årsbasis. 560 Kvåle skule Forventa meirforbruk kr som skuldast større bruk av vikarar knytt til korttidssjukmeldingar. 560 Kvåle leirskule Forventa meirforbruk kr på leirskulen skuldast større utgifter til elev med enkeltvedtak som og deltek på leirskulen. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 560 Kvåle skule Kvåle Leirskule Sum meir/mindreforbruk STØTTEEINING ØKONOMI Det er forventa eit meirforbruk på om lag kr Økonomiavdelinga Det er forventa eit meirforbruk med om lag Dette skuldast ekstra utgifter i samband med nytt løns-, økonomi- og personalsystem. Det har vore behov for auka bemanning på eininga og alle ledige stillingar har vorte nytta. I tillegg til dette har det vore bruk av ekstrahjelp og overtid samt auka reiseutgifter som følgje av mange møter og opplæringsdagar på Leikanger STØTTEEINING IKT/TENESTETORG Det er ikkje rapportert om avvik på eininga 15

16 FAG OG UTVIKLING Det er ikkje rapporter om avvik på eininga Ansvar 730 og 731 Flyktningtenesta Det er knytt noko usikkerheit til introduksjonsløn. Samla kostnad vil vere avhengig av når vi buset flyktningar i haust og frå kva tidspunkt dei vert teke opp i introduksjonsprogrammet (får introløn). Ansvar Norskopplæringa Budsjettet er i balanse under føresetnad av at Sogndal kommune og nabokommunane buset dei flyktningane det er gjort vedtak om POLITISK VERKSEMD Det er forventa eit meirforbruk på Politisk verksemd Meirforbruk skuldast at kontigenten til regionrådet er høgare enn budsjettert. 760 Overformynderiet Ansvarsområdet vil ha eit meirforbruk på om lag

17 5 OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK Prognose framskriving budsjettavvik basert på 2. tertial (1000 kr): OMRÅDE / TENESTEEINING Mindreforbruk meirforbruk Kultur 90 Plan og næring 650 Kommunalteknikk Barn og unge 30 Helse og sosial 300 Pleie og omsorg Barnehagar 120 Fjærland oppvekstsenter 30 Norane oppvekstsenter 130 Kaupanger skule Kvåle skule 220 Trudvang skule 330 Tenestetorg/IKT Støtte økonomi 100 Fag og utvikling Politisk verksemd 120 Til fordeling på einingane* SUM Skatt 900 Rammetilskot/inntektsutjamning 500 Eigedomsskatt Netto renter 700 Avdrag 600 Avkastning/tap verdipapirfond Utbyte og eigaruttak 80 Mva-kompensasjon investering 600 Andre tilskot og overføringar** 500 Overføring til investeringsrekneskapen Lønsoppgjer Avsetjingar Bruk av avsetjingar SUM UBALANSE 830 *Fordeling lærlingar 540, auka bruk av bil i tenesten 120 **Konsesjonskraft 17

18 6 INVESTERINGSREKNESKAPEN Nedafor vert det orientert om investeringsprosjekt der føresetnaden som ligg i økonomiplanen er endra eller der det er venta avvik med trong for endringar i rammene. Prosjekt 0764: Sentrumsparken. Forlik med entreprenør og prosjekterande er akseptert, og kommunen har fått ansvar for å fullføre fonteneanlegget. Prosjekterande betalte til kommunen, medan entreprenør har fått innfridd sine økonomiske krav. Toppdekket kring dysene er fresa opp, og det er planlagt å legge nytt dekke i løpet av hausten. Det er trong for ein periode med fint ver for å få lagt dekket. Prosjektet manglar finansiering på knytt til prosesskostnader og legging av nytt dekke, som vert tilrådd dekka over inntekter frå parkeringsordninga. Prosjekt 0710 Matrikkelprosjektet Det vart overførd budsjettmidlar frå tidlegare år med kr Prosjektet vart oppretta i 2007 med ei budsjettramme på Prosjektet er ferdig og det er kun utgiftsførd kr i investeringsrekneskapen. Dette skuldast at ein del av utgiftene er førd i driftsrekneskapen. Løyvde lånemidlar kan difor nyttast på andre prosjekt. Prosjekt 0721 Utvikling Mundal sentrum Prosjektet er eit samarbeid mellom bygdautvalet i Fjærland og kommunen. Bygdautvalet ønskjer å gjennomføre prosjektet med god kvalitet, og det har vi akseptert så lenge alle partar er innforstått med at når finansieringa er slutt, må bygdautvalet fortsette prosjektet på eigahand. Prosjektet starta i 2007 og har så langt ei kostnadsramme på i underkant av 1,6 mill, av desse er i tettstadmidlar frå fylkeskommunen. Grunnundersøkingar er gjennomførde og Bygdautvalet har oppdatert prosjektet i høve resultata frå undersøkjinga. Vi håpar å kunne komme i gang med bygging i løpet av hausten 2011 eller vinteren Det er ikkje budsjettert med den delen av investeringa som vert finansiert med tettstadmidlar Avdrag på lån Gjeld avdrag på formidlingslån som vert avsett til bunde fond og avdrag på lån SIL-tribuna. Sogndal fotball har eit samla lån hjå kommunen på kr Utlånet er finansiert frå Kraftfond II og avdrag på lånet skal tilbakeførast til fondet. Avdragsbetaling starta frå 2011 med kr Dette er ikkje budsjettert. Prosjekt 0914 Sogndal omsorgssenter utbygging Det er budsjettert med i prosjekteringsutgifter til prosjektet i år til skisseprosjektet og grunnundersøkingar. Det er berekna at utgiftene vil bli høgare og 1150 Trafikktryggleiksmidlar Det er budsjettert med totalt mill i trafikktryggleikstiltak finansiert med 0,6 mill i lånemidlar og 0,9 mill i tilskot fylkeskommunale midlar. Tilskotet er redusert til kr og totalt budsjett vert difor redusert til kr Desse midlane er fordelte mellom dei to prosjekta nedanfor Gangveg Ingafossen Kvåle skule Bygging er starta og planlagt ferdig i oktober. Tilbod frå entreprenør og påfølgande kontraktstingingar gav ein kostnad på Det er no budsjettert med kr og prosjektet manglar finansiering med kr Kostnadsauken gjev høgare momskompensasjon knytt til prosjektet, og det vert tilrådd at denne vert nytta til fullfinansiering av prosjektet Andre trafikktryggleiksmidlar Det er budsjettert med kr til andre trafikktryggleikstiltak. Tilskotet frå fylkeskommunen er redusert med kr og budsjettet må difor tilpassast dei nye føresetnadane. Etter reduksjon av tilskot er det att kr til andre trafikktryggingstiltak. Desse vil bli nytta til m.a. skuleområdet Trudvang/Skulevegen/Dalavegen, gangsti utafor rekkverket Nornes til busstoppen, skilting Rones barnehage og fjerning av hekk/siktsone avkjørsel ved Mundal sentrum. Prosjekta skal gjennomførast og rapporterast til Statens vegvesen i løpet av november Prosjekt 0940: VVA-anlegg i Aabergevegen Prosjektet er ferdigstilt og anlegget er teke i bruk. På grunn av meir omfattande prosjektering og bygging av VAanlegget, er det eit forventa eit meirforbruk på i forhold til opprinneleg budsjett. Dette er dekka ved overføring av budsjett frå ramma for VA-midlane. Prosjekt 1120: Investering maskinpark 18

19 Prosjektet gjeld kjøp av ny lastebil. Anbodsrunde er gjennomførd og ny lastebil er bestilt. Det var ikkje mogleg å få tak i ny lastebil innanfor ramma som var gitt. Prisen for lastebilen er og den gamle er seld for Manglande finansiering er kr Prosjekt 1151: Nytt kryss Fjærland Det er naudsynt å lage ein reguleringsplan for området før prosjektering og bygging kan starte. Dette arbeidet er starta opp. Prosjektet er ikkje budsjettert. Vi har motteke 3 mill i refusjon frå Statens vegvesen. Av dette vil vi i 2011 nytta om lag 0,5 mill til reguleringsarbeidet/konsulentarbeid. Løyvd tilskot i 2011 må overførast til bunde investeringsfond til bruk i Prosjekt 1170: Strandsoneprosjektet Det er skriven kontrakt for prosjektering av strandsona med Multiconsult AS i Bergen. Prosjekteringsarbeidet vil være ferdig i oktober Kontrakten gjeld for området frå Loftesnesbrua i aust til Fjord1-kaia i vest, og friområdet aust for Sogndalselva. Det vart overført frå løyving til prosjektet i 2010 og det vart løyvd kr i driftsbudsjettet i I tillegg vil det bli tildelt INU-midlar på 1,5 mill. kroner i 2011, der 1,35 mill vert nytta til dette prosjektet. Frå fylkeskommunen har vi fått ei startløyving på kroner til prosjektet. Prosjekteringsoppdraget er kostnadsrekna til 2,4 mill. Ved ein inkurie vart det i investeringsbudsjettet i 2011 avsett kr til prosjektet. Desse lånemilda kan nyttast til finansiering av andre tiltak Kjøp av aksjar og andelar Dette gjeld eigenkapitaltilskot til KLP. Det er budsjettert med kr Eigenkapitalinnskotet for 2011 er på kr , dvs ei meirutgift på Avdrag SIL-tribuna Sogndal fotball vart gitt eit lån på 16,1 mill til bygging av SIL-tribuna. Utlånet er finansiert med investeringsfond Kraftfond II. Lånet skal nedbetalast over ein periode på 15 år. Frå 2011 vert det betalt avdrag på lånet med kr Beløpet skal tilbakeførast til fondet. Det er ikkje budsjettert med desse inntektene eller med avsetjing til fondet. Avsetjing til fondet krev vedtak i kommunestyret. 19

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2013-2016

Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 SAMANDRAG... 4 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer