TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1

2 Tertialrapport 2/ INNLEIING STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE HOVUDTAL ØKONOMI ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR KULTUR PLAN OG NÆRING KOMMUNALTEKNIKK PLEIE OG OMSORG BARNEHAGAR FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER NORANE OPPVEKSTSENTER KAUPANGER SKULE TRUDVANG SKULE KVÅLE SKULE STØTTEEINING ØKONOMI STØTTEEINING IKT/TENESTETORG FAG OG UTVIKLING POLITISK VERKSEMD OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK INVESTERINGSREKNESKAPEN

3 1.0 INNLEIING. Sogndal kommune har vedteke at administrasjonen skal utarbeide tertialrapportar. Føremålet med rapportane er å gi informasjon om oppfølging av budsjett gjennom året, med status for prioritert områder (10 på topp) og ressursbruken samanlikna med budsjett. 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE 1. Vi skal vidareføre fornyingsarbeidet i kommunen ved m.a. å utarbeide ei eigarskapsmelding, evaluere og vidareutvikle vår flate struktur både politisk og administrativt, invitere nabokommunar til i fellesskap å greie ut konsekvensar av kommunesamanslåing mellom Leikanger, Luster og Sogndal kommune, etablere eit kvalitetssystem for alle tenester og forvalting i kommunen, innføre nytt løns-, økonomi og personalsystem og etablere ei felles ordning for kompetanseplanlegging. Ein sakskomite har lagd fram eigarskapsmeldinga for kommunestyret. Formannskapet har kome til at det ikkje skal setjast ned noko sakskomite for evaluering og vidareutvikling av vår flate struktur. Ordførar har lagd fram eit notat til formannskapet om politisk organisering. Nabokommunane Leikanger kommune og Luster kommune er invitert til greie ut konsekvensar av ei kommunesamanslåing. Luster kommune har meldt tilbake at dei ikkje ønskjer å ta del i eit slikt utgreiingsarbeid. Formannskapa i Leikanger kommune og Sogndal kommune har drøfta utkast til eit mandat for utgreiing av konsekvensar for samanslåing av kommunane Leikanger og Sogndal. Mandatet vil bli langt fram for handsaming i det nye kommunestyret. Arbeidet med å etablere eit kvalitetsystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar oversyn over tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover og system for avviksmelding, ROS-analyse og internkontroll. Arbeidet med innføring av nytt økonomi-, løns- og personalsystem er i rute. Hovudsystema for rekneskap og løn vart tekne i bruk frå 1 april. Det vidare arbeidet med å ta i bruk nytt personalsystem, ulike forsystem og modular vil halde fram ut året. Felles ordning for kompetanseplanlegging vil verte innført etter at personalsystemet er teke i bruk. 2. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som vi skal ta over frå spesialisthelsetenesta, m.a. ved å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og auke kompetansen innan helse- og omsorgstenestene. Vi har etablert ei administrativ helse- og omsorgsgruppe som har faste møte. Gruppa har eigen verksemdsplan som har resultatmål direkte knytt opp mot samhandlingsreforma. Stikkordmessig kan måla skildrast slik: helsedata/styringsinformasjon utvikling av tenestene utbygging av Sogndal omsorgssenter kompetanseutvikling helse i plan. Vi deltek i KS sitt program Flink med folk i første rekke, der målet å setje brukaren i fokus, tenkje heilskapleg og arbeide tverrfagleg. Staten legg opp til at kommunane skal førebu seg til samhandlingsreforma m.a. ved gjennomføring av prosjekt og utprøving av nye tiltak. Kommunen søkte Helsedirektoratet om støtte til to samhandlingsprosjekt, eitt om å styrkje det førebyggjande helsearbeidet/frisklivsentralen i samarbeid med Luster kommune og Leikanger kommune og eitt prosjekt i samarbeid med Helse Førde om utvikling av korttidsavdelinga ved SOS. I tillegg er kommunen medsøkjar til fleire andre samhandlingsprosjekt. Vi fekk midlar til det førebyggjande prosjektet, og dette prosjektet er starta opp. I tillegg vart det løyvd midlar til utgreiing av lokalmedisinsk senter i Lærdal, eit prosjekt som kommunestyret har vedteke at vi skal delta i fase 1 i. Prosjektet er kome i gang, og fase 1 er venta ferdig i løpet av våren For å auke kapasiteten og gjere oss i stand til å løyse dei oppgåvene kommunen får som følgje av samhandlingsreforma, er det starta eit arbeid for utbygging av SOS. Med bakgrunn i eit romprogram har 3

4 vi engasjert arkitekt i eit skisseprosjekt. Skisseprosjektet vart presentert for kommunestyret i juni. Skisseprosjektet vil bli lagd til grunn for utarbeiding av reguleringsplan for området og for økonomiplanarbeidet. Regjeringa legg opp til 20 prosent kommunal medfinansiering av konsultasjonar og medisinske opphald for somatiske pasientar frå Det vert også betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar i sjukehus frå fyrste dag. Betalingssatsen er satt til 4000 kroner per døgnopphald. For oss er det viktig å få fram eit godt faktagrunnlag som basis for å vurdere konsekvensar for vår økonomi. Arbeidet er starta opp. Kommunane får vidare plikt til å etablere tilbod om døgnopphald for personar med behov for strakshjelp som har behov for behandling eller observasjon. Plikta skal fasast inn i perioden og skal fullfinansierast. 3. Vi skal følgje opp strategisk skuleplan og Sats på skulen snu Sogn programmet og gjennomføre eit utviklingsprogram for barnehageleiarar. Dei ulike satsingsområda i strategisk skuleplan er konkretisert i skulane sine verksemdsplanar, og det er utarbeidd konkrete resultatmål for læringsresultat og trivsel. I Sats på skulen snu Sogn programmet er områda regionale fagnettverk og skuleeigarrolla prioriterte. Skulane deltek i relevante fagnettverk. Prioritering av skuleeigarrolla omfattar mellom anna utarbeiding av eiga pedagogisk årsmelding, gjennomføring av dialogmøte, opplæring som tema på kommunestyremøta og skulebesøk frå administrasjonen. Skulebesøk frå administrasjonen vert gjennomført i løpet av hausten. Skule har så langt ikkje vore tema på kommunestyremøta. Dette året deltek 9 leiarar frå Sogndal på studiet; Leiing i framtidas barnehage, som gir 30 studiepoeng. Alle barnehagestyrarane i Sogndal, både kommunale og ikkje-kommunale deltek. Til hausten startar eit nytt kull. Det er påmeldt minimum ein pedagog frå kvar barnehage. Dette inneber ei kompetanseheving på eit nivå som barnehagesektoren ikkje har hatt høve til nokon gong tidlegare, og er eit vesentleg bidrag til å operasjonaliserer to av tre hovudmål som regjeringa har for barnehagane i St.meld.nr.41; Kvalitet i barnehagen: 1. Sikre likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar, 2. Styrke barnehagen som læringsarena. 4. Vi skal leggje til rette for utbygginga av Sogndal vidaregåande skule og sentralbygget til Høgskulen i Sogn og Fjordane, inkl. overføring av Gymnaset frå fylkeskommunen til Statsbygg og gjennomføre utbygging av Kvåle stadion, slik at Fosshaugane Campus står fram som eit fylkessenter for utdanning, forsking og idrett. Vi skal og bidra til auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus for å løyse ut potensialet for innovasjon og nyskaping. Utbygging av Sogndal vidaregåande skule (SVS) og sentralbygget til HSF går etter planen med ferdigstilling av vidaregåande skule sommaren 2011 (uteområdet i nov. 2011) og sentralbygget sommaren Fylkeskommunen og Statsbygg har klargjort grunnlaget for overføring av Gymnaset, og drøftar ein intensjonsavtale for å konkretisere rammene for denne overføringa. Vi deltek i denne prosessen med bakgrunn i ordlyden i økonomiplanen. Nye del av Kvåle stadion vart opna i september. Området er svært populært både for bruk i skuletida og i fritida. Det er gjennomførd kreativ campusseminar for å generere idear for innovasjon og nyskaping. Seminaret munna m.a. ut i tilrådingar for styrka profil knytt til fjellsport, klarting og andre former for ungdommeleg friluftsliv. 5. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa, leggje til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet, byggje ny bru over Sogndalselva og fullføre fjordstien frå Hagelinneset til næringsområdet på Nestangen. Arbeidet med tilrettelegging av allemen bruk av friluftsområda på Hagelinnesa vil bli følgt opp etter at klage over skjønnet i området er ferdig handsama. Reguleringsplan for ytre Øyane er handsama i kommunestyret. Planen legg til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet. Utbygginga vil starte i oktober. 4

5 Prosjektering av fjordstien med tilhøyrande friområde/badeområde/småbåthamn går etter planen, med ferdigstilling i løpet av oktober. Etter det kan utbygginga leggjast ut på anbod. Det er søkt om midlar til utbygginga både frå tettstadmidlar frå fylkeskommunen og frå INU. Fylkeskommunen har gitt ei første løyving på 0,5 mill. kroner til tiltaket, og INU har for perioden 2010 til 2013 løyva 5,5 mill. til tiltaket. Vi har fått løyving frå Direktoratet for Naturforvaltning til dekking av advokatkostnader knytt til innløysing av grunn. Dette arbeidet har teke til med møte med alle grunneigarane. Planlegging av ny bru over Sogndalselva til ta til etter at utbygging av fjordsti og elvepark er starta. 6. Vi skal anleggje ny gravplass på Kaupanger. Vi skal lage ein plan for utviding av industriområdet med ein framtidsretta infrastruktur, og utvikle ein langsiktig strategi for eit konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv på Kaupanger. Førebuande arbeid for ny gravplass på Kaupanger er gjennomførd, og reguleringsplanarbeidet er annonsert med sikte på utlegging av reguleringsplan i løpet av hausten. Vi har motteke førespurnad frå Kaupanger Næringsselskap om planlegging av ny undergang under rv. 5, for å betre kommunikasjonen internt i industriområdet. Denne førespurnaden er følgt opp med administrativ oppstart av arbeid med reguleringsplan. Utviding av industriområdet vil bli vurdert i samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Det er engasjert ein høgskulekandidat for å utarbeide rapport om det biologiske mangfaldet i området. 7. Vi skal gjennomføre plan for opprusting av Mundal sentrum i samarbeid med Bygdeutvalet i Fjærland og arbeide for gode vegløysingar i Fjærland etter at bomstasjonen vert lagd ned. Plan for opprusting av Mundal sentrum vert gjennomførd i samråd med Bygdeutvalet i Fjærland. Ønskje frå Bygdeutvalet om ny plan for parkeringsløysingar og behov for grunnundersøkingar i sjø, har gjort at prosjektering og innhenting av pris på utbygginga ikkje har kome i gang. Regleringsplan for nytt kryss med ny bru over Storeelvi er starta opp i eigen regi. Planarbeidet er annonsert, og vi tek sikte på å ha førstegongs handsaming av planen i løpet av hausten. 8. Vi skal leggje til rette for å bygge ny Loftesnesbru med tilhøyrande gangvegar og grøntanlegg. Vi skal leggje til rette for betre avvikling av interntrafikken i sentrum, og lage ein plan for mjuke trafikantar i sentrum som eit grunnlag for ein reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata. Eit langsiktige mål er å få etablert eit miljølok i Gravensteinsgata Statens vegvesen arbeider med prosjekterting av ny Loftesnesbru. Vi har arbeidd for at det vert lagd inn ei startløyving i statsbudsjettet for 2012 til utbygginga, noko vi har lukkast med. Plan for betre avvikling av interntrafikken og plan for mjuke trafikantar vil bli kopla mot revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Vi har arbeidd for å få finansiert ny rundkøyring ved krysset rv 5/fv 211. Fylkeskommunen har gjort vedtak om at dette prosjektet bør finansierast no, og kommunen har gjort vedtak om forskotering av delar av utbyggingskostnadene. 9. Vi skal medverke til å vidareutvikle Sogndalsdalen til eit velfungerande rekreasjons- og turområde for allmenta og eit attraktivt reiselivsmål basert på området sine unike natur- og kulturkvalitetar, med auka hyttebygging, og utbygging av Sogndal skisenter. Vi har vore i kontakt med aktuelle eigedomsutviklarar for Hodlekveområdet. Om og eventuelt når ei slik utbygging vil ta til, er framleis usikkert. Vi føl opp det 3-årige prosjektet til Sogndal skisenter om utvikling av området. Framtidig bruk av Sogndalsdalen vil inngå som del av revisjon av arealdelen av kommuneplanen. 10. Vi skal medverke til å vidareutvikle Fjellsportfestivalen til å bli ein leiande og levedyktig festival innafor sitt område, med fokus på kunnskap, opplevingar og kultur, og med lokal forankring, og arbeide for at festivalen får knutepunktstatus. 5

6 Vi har bidrege med råd og oppfølging av ein søknad frå Bratt Moro AS inn mot bulyst-midlar for m.a etablering av Norsk Fjellsportsenter, inkludert ein årleg fjellsportfestival. Søknaden har fått støtte på 1,9 mill. kroner. Det vart ikkje gjennomførd Fjellsportfestival i 2011, men planlegginga av festivalen i 2012 er i gang. Langsiktig finansiering av Norsk Fjellsportsenter, inkludert festivalverksemd, vert vurdert langs andre løysingar enn inn mot knutepunktstatus. 6

7 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot er budsjettert etter prognose frå KS. Siste prognose vart lagd ut ved framlegg av statsbudsjettet for Rammetilskotet er budsjettert med 157,12 mill etter budsjettendring i 1 tertial der rammetilskotet vart auka med 0,74 mill. Skatteinntektene er budsjettert med 137,59 mill etter budsjettendring på 1,31 mill i 1 tertial. Ny prognose viser ytterlegare auke i rammetilskotet med 0,5 mill og auka skatteinntekter med 0,9 mill. Det kommunale skatteøret er sett til 11,3% som er ein reduksjon på 1,5% frå Skatteøret er tilpassa føresetnaden om at skattane sin samla del av inntekten vart redusert frå 45% til 40%. I økonomiplan for vart det difor lagt til grunn ein reduksjon i skatteinntektene frå 2010 til 2011 på 6,1%. For Sogndal kommune er denne nedgangen 4,3% i forhold til fjoråret. Likning/avrekning for 2010 og dei store inngangsmånadane september og november vil truleg i stor grad avgjere kor stor årsveksten til slutt blir. Løn og pensjon Løn Det er sett av 3,8 mill til lønsoppgjeret i 2011 etter auke av budsjettet med 0,9 mill i 1 tertial. Tarifforhandlingane i gruppe 4 om regulering mellomoppgjeret vart sluttført den 30. april. Forhandlingsresultatet inneber eit generelt lønstillegg på 1,72% minimum kr.7000 og justering av minstelønssatsane. Forhandling i gruppe 3 og 5 er ikkje sluttførd. Lønsoppgjer i gruppe 4 utgjer totalt kr. 2,7 mill inkl sosiale utgifter. Det er då og lagt til lønsjustering på variabel løn. Det er berekna at lønsoppgjeret vil utgjere omlag 3,5 mill, dvs eit mindreforbruk 0,3 mill. Pensjon Pensjon for 2011 er budsjettert etter prognose frå KLP. Det er ikkje kjent at det vil bli vesentleg endring i kommunen sin totale pensjonskostnad for Det er derimot endring i fordelinga mellom pensjonskostnad for einingane og premieavviket. Det er budsjettert med eit negativt premieavvik på om lag 1,2 mill. Som følgje av at reguleringspremien vart høgare enn forventa vil det også i år bli eit positivt premieavvik. Det er difor nødvendig med ny budsjettefordeling mellom budsjetterte pensjonskostnader på einingane og premieavviket. Eigedomsskatt Inntekter på eigedomsskatt for 2011 er 19,2 mill. Etter budsjettendring i første tertial er dette i samsvar med budsjettet. Renter Renteutgifter Det er budsjettert med renteutgifter på lån med 10,1 mill etter prognose på 3,25% gjennomsnittleg rentesats. Kommunen har hovudtyngda av lån i Kommunalbanken. Renta i kommunalbanken er pr. 2 tertial 3,175%. Dersom vi går ut frå at det ikkje vert ytterlegare renteauke i løpet av året vil den gjennomsnittlege rentesatsen vere omlag 2,9% for heile året. Dette utgjer ei innsparing for kommunen på om lag 1,5 mill i reduserte renteutgifter. Renteinntekter Det er budsjettert med totalt 2,55 mill i renteinntekter. Renter av bankinnskot er budsjettert med 2,57 mill. Av dette renter av fondsmidlar som skal avsetjast med 1,27 mill. Renter på utlån er budsjettert med som fordeler seg på formidlingslån med , lån Sil-tribuna med og ansvarleg lån Sognekraft med For renteinntekter er det budsjettert med same rentesats som for lån i Kommunalbanken, dvs 3,25%. Renter på bankinnskot er budsjettert ut frå ein gjennomsnittleg behaldning på bankkonto med 80 mill. Dette grunnlaget er for høgt både fordi likviditeten er redusert siste åra og som følgje av at låneopptaket for 2011 først vil bli utbetalt i okt/nov. I tillegg til dette har renta vore lågare og renteinntekter på bankinnskot er difor forventa å bli om lag 0,8 mill lågare enn budsjettert. Ut frå renteutviklinga så langt i år kan vi forvente ei innsparing på netto renter med om lag 0,7 mill for heile året. Avdrag Avdragsutgifter 7

8 Det er budsjettert med 18,24 mill i avdrag etter vedtak om auka låneopptak med 5,5 mill i 1 tertial. Avdragsutgiftene for 2011 vil bli 0,6 mill lågare som følgje av at låneopptaket for 2011 vert utbetalt seint på året. Avdragutgifter på nytt lån vil først komme på nyåret Avkastning verdipapirfond Det er budsjettert med ei gjennomsnittleg avkastning på 6%. Rekna ut frå ein balanseførd verdi på portefølje på 13 mill utgjer dette kr Pr. 31 august har kommunen eit samla tap på portefølja på 1,2 mill, dvs eit negativt avvik i forhold til budsjettet på 1,98 mill. Utbyte og eigaruttak Budsjettert utbyte frå Sognekraft er kr Det var i utgangspunktet budsjettert med ein føresetnad om eit samla utbyte på 33 mill. Utbytte for 2010 frå Sognekraft er på 30 mill. kroner, noko som gjev lågare utbetaling enn budsjettert. Dette vart justert etter vedtak om budsjettendring i 1 tertial. Utbyte frå Sentrumsbygg AS er budsjettert med kr Utbyte for i år vil bli kr dvs ei mindreinntekt på kr Andre tilskot og overføringar Mva kompensasjon investering Etter oppattbudsjettering av prosjekt frå tidlegare år er det budsjettert med kr. 2,6 mill i mva-kompensasjon frå investeringar. Pr 2 tertial viser rekneskapen 3,1 mill. Meirinntekta for heile året er berekna til om lag 0,5 mill. For 2011 er kommunen pålagd å overføre minst 40% av inntektene til investeringsrekneskapen. Det budsjettert med ei overføring til investeringsrekneskapet med 2,6 mill. Konsesjonskraft Det er budsjettert med inntekter frå konsesjonskraft på kr. 1,4 mill. Konsesjonskraft vert betalt av Sognekraft med 4 terminar i året og frå Balestrand kommune (Mel kraftverk i desember). Inntektene til kommunen er avhengig av prisen på kraft. Pga høge straumprisar ser det ut for at inntekter på konsesjonskraft blir høgare enn budsjettert. Det er forventa at inntektene for heile året vert om lag 0,5 mill høgare enn budsjettert. Statstilskot flyktningar Statstilskot flyktningar er budsjettert med 9 mill. Dette under føresetnad av planlagd busetjing. For statstilskot asylantar er det budsjettert med kr. 1 1 mill. Kompensasjon investeringskostnadar omsorgsbustader og aldersheimar Det er budsjettert med inntekter på 2,7 mill. Inntektene for heile året er avhengig av rentenivået. Så langt i året har rentenivået vore lågare enn forventa og det er difor forventa noko lågare inntekter. Kompensasjon investeringskostnadar skule Det er budsjettert med 1,7 mill i kompensasjon. Som ovanfor har rentenivået innverknad på kor høge inntektene vert. Avsetjing og bruk av fond Avsett avkastning - Avkastningsfond Kraftfond II Det er budsjettert med ei samla avkastning kraftfond II på 1,9 mill fordelt på avkastning verdipapirfond med kr , utlån SIL-tribuna med kr og renter av bankinnskot med kr Tap på verdipapir og lågare renteinntekter gjer at det ikkje vil bli avkastning på kraftfond II. Budsjettet avsetjing til avkastningsfondet bør setjast til 0. Avsetjing av renteinntekter til næringsfond/konsesjonsavgiftsfond Som følgje av lågare renter vert avsetjinga redusert med om lag

9 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR. 4.1 KULTUR Tertialrapporten for kultur syner eit samla meirforbruk på kr Museum Dette er kommunalt driftstilskot til De Heibergske Samlingar Sogn folkemuseum gjennom ein felles regional avtale. Avviket på kr skuldast manglande budsjettering Kulturskulen Ansvarsområdet vil få eit meirforbruk på om lag kr Kostnadane til undervisning vert rekna ut etter faktisk forbruk av elevplassar og leigetenester. Sogndal kommune nyttar 42,27 % av undervisningstenestene til kulturskulen i Årsakene til at avviket mellom kommunen sitt vedtekne budsjett og utgiftene er såpass stort, er at det har akkumulert seg eit sprik mellom forbruket til skulen og kommunen sitt budsjett over fleire år. Rekneskap Brutto utgift Stipulert inntekt Netto utgift Budsjett netto avvik Idrett Som følgje av at fjellsportfestivalen vart avlyst er det eit mindreforbruk på kr Det er sett i gang tiltak i drifta elles for å redusere meirforbruket mest mogleg. Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 100 Museum Kulturskulen Idrett Sum meir/mindreforbruk PLAN OG NÆRING Tenesteeining plan- og næring har eit samla forventa meirforbruk på kr Plan og bygning Det er forventa eit mindreforbruk på kr Dette skuldast i hovudsak meirinntekter på gebyr, og mindreforbruk på kontorekvisita og faglitteratur og kartverk. 235 Miljøvern og sikringstiltak Her er det forventa eit meirforbruk på kr for rapport/berekning og skredvoll mot Høyskreda i Fjærland. Det er usikkert kor mykje av desse utgiftene som vil komme i 2011 eller i 2012 og kor mykje av utgiftene som vert dekka av andre. 290 Brann og redning Ansvarsområde vil få eit samla avvik på kr Kr av dette er etterslep på lønn brannmannskap frå Kr er overskriding i samband med oppstart Sogn brann og redning IKS. 9

10 Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 200 Plan og bygning Miljøvern og sikringstiltak Brann og redning Sum meir/mindreforbruk KOMMUNALTEKNIKK Tertialrapport for tenesteeining Kommunalteknikk syner eit samla meirforbruk på om lag 2,5 millionar kronar framskrive på årsbasis. Årsaka til avviket er høge straumkostnadar og mykje uføresette kostnadar knytt til vegvedlikehald grunna mykje nedbør. Straumkostnadane er så langt i år på 4 millionar, og budsjettet for heile året er på 5,3 millionar. Dei same tala for 2010 var 5,0 og 5,1 millionar. Dei direkte kostnadane knytt til vegvedlikehald er i ,8 millionar, medan dei i fjor på same tidspunkt var på 0,7 millionar. " 4.4 BARN OG UNGE Tertialrapport for tenesteeining Barn og unge syner eit samla mindreforbruk på kr Sogn Barnevern Vi forventar å få eit meirforbruk i tiltaksarbeidet. Dette skuldast i hovudsak tilgang av nye saker som er kostnadskrevjande. Vi ser og at saker opphøyrer p.g.a. flytting til andre kommunar eller at barnet fyller 18 år og avsluttar tiltaket, eller at tiltaket vert redusert. Tenesteområdet vil få eit meirforbruk på kr Helsestasjonen Vi får eit mindreforbruk på Helsestasjonen på kr som skuldast vakanse og sjukmeldingar. 491 Jordmortenesta Jordmortenesta kan forvente ei samla mindreforbruk på kr Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 472 Sogn barnevern Helsestasjon Jordmortenesta Sum meir/mindreforbruk HELSE OG SOSIAL : Tertialrapport for tenesteeining helse- og sosial syner eit samla meirforbruk på kr Legetenesta 10

11 Drifta syner at vi vil få eit meirforbruk. Det skuldast auka utgifter til innleige av legevikarar 1.halvår (husleige/formidlingshonorar) og vikarar for hjelpepersonell. Legetenesta vert no drifta utan legevikarar frå vikarbyrå. Praksiskompensasjon til legane har auka utover det som ligg i den generelle prisauken. I tillegg er det auke i tilskotet til Norsk Pasientskadeerstaning frå kr i 2010 til kr i Dette skuldast endring i faktureringspraksisen i NPE. Tertialrapporten syner eit forventa meirforbruk på kr Fysioterapitenesta Vakant stilling i fysioterapitenesta, i tillegg til refusjon av sjukepengar gjer at vi vil få ei innsparing i tenesta. Det har òg for ein kortare periode ikkje vore tilsett fysioterpeutar i deler av driftstilskota. Tertialrapporten syner eit mindreforbruk på kr Miljøretta helsevern. Vakant stilling i tenesta utgjer ei samla innsparing på til saman kr Inntekter kommunale husvære P.g.a. oppussing av husvære i 2011 vil dette føre til reduserte inntekter med kr Støttekontakt/avlastning funksjonshemma Auka utgifter til støttekontakttiltak gir eit meirforbruk på om lag.kr på årsbasis. 451 PU tenesta Ansvaret vil ha eit mindreforbruk på løn som følgje av vakanse. Det er forventa eit negativt avvik på refusjon frå staten for ressurskrevjande tenester. Dette skuldast for høgt budsjettanslag. Totalt for ansvaret er det forventa eit mindreforbruk på kr Psykisk helsearbeid Innsparing på vakante stillingar vil utgjere kr Støttekontakt PU Det er forventa eit meirforbruk på som skuldast auke i tildeling av støttekontakttimar til brukarar i PU. 454 Støttekontakt psykisk helsearbeid Det er ein auke i tildeling av støttekontakttimar til brukarar i psykisk helsearbeid. Stipulert meirforbruk på til saman kr Personleg assistent Det er budsjettert med eit forventa statstilskot frå RO-senteret på kr Denne inntektsposten vil falle bort i Vi har ingen brukarar som i 2011 vil kvalifisere til å motta tilskot frå RO-senteret.Vi ser og at auka ressursbruk fører til ei generell meirutgift. Stipulert meirutgift på kr Administrasjon NAV Sogndal Ansvarsområdet vil komme ut med eit meirforbruk på ca kr framskrive på årsbasis. Dette skuldast at summen som er sett av i budsjettet til å dekkje faste utgifter ved NAV-kontoret ikkje dekkar utgiftene. Dette er utgifter som husleige, straum, reinhald og kommunen sin del av lønn til leiar. I tillegg er det utgifter til å drifte det kommunale fagsystemet Socio. 427 Økonomisk sosialhjelp For økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tenester i NAV ligg det an til eit mindreforbruk på ca kr framskrive på årsbasis. Den store nedgangen i økonomisk sosialhjelp skuldast i hovudsak tettare oppfølging frå NAV Sogndal, og at brukargruppa i stor grad er vurdert for andre tiltak/ytingar/ordinært arbeid. Kvalifiseringsprogrammet, der brukarar har fått tett oppfølging frå miljøarbeidar ved NAV-kontoret bidreg også til at utgiftene til sosialhjelp er reduserte. Forbruket av økonomisk sosialhjelp er vanskeleg å forutsjå, då svingingar i samfunnet ein ikkje kan påverke vil kunne medføre store endringar. Dette gjeld for eksempel tilflytting av personar som har rettar knytt til økonomisk sosialhjelp/bustad. Dette har Sogndal kommune unngått i 2011, i motsetning til situasjonen i

12 428 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Ansvarsområdet vil komme ut med eit meirforbruk på ca framskrive på årsbasis. Aktiviteten på kvalifiseringsprogrammet har vore mindre, spesielt i andre halvår, enn forventa. Dette meirforbruket må sjåast i samanheng med mindreforbruket på økonomisk sosialhjelp. Ca av meirforbruket kjem frå aktiviteten ved Sogndal ressurssenter, der NAV har forplikta seg til å dekkje 1/3 av kostnaden ved senteret, som utgjer kr i Ca kr vert refundert gjennom statlege tiltak, medan resten vert finansiert gjennom KVP. Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 401 Legetenesta Fysioterapeuttenesta Miljøretta helsevern Utleige kommunale bustader Funksjonshemma - støttekontakt PU-tenesta Psykisk helsearbeid PU- støttekontakt Psykisk helsearbeid støttekontakt Personeleg assistent Administrasjon NAV Sogndal Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Sum meir/mindreforbruk PLEIE OG OMSORG Det er forventa eit meirforbruk på kr framskrive på årsbasis. Tenesta er tilført midlar for å redusere differansen mellom økonomisk ramme og faktisk drift. Prisauken for kjøp av tenester, medisinar, medisinske forbruksvarer og leigevask, har hatt ein vesentleg større prisvekst enn det som er budsjettert. Drifta er lagt mest mogleg rasjonell iht rehabilitering, førbygging og for å tilpasse driftsendringane i 2.linjetenestene. Pleietyngda i dei heimebaserte tenestene har auka mykje og nye ressurskrevjande oppgåver er komne til. Dette gjeld både vekst i hjelpa til den einskilde og vekst i talet på brukarar. For å kunne ta imot utskrivingsklare pasientar frå 2.linje tenesta og for å kunne drive førbyggande tiltak iht langtidsopphald i lokal institusjon, har den institusjonsbaserte delen av tenesta dei åtte første månadane nytta om lag 30% av plassane til tidsavgrensa opphald. Ansvar 460 Teneste Ergoterapi/treningsgrupper. Tenesta vil få eit meirforbruk på løn på om lag kr , men samstundes ein auka refusjon på om lag kr Ansvar 460 Teneste Sjukeheim. Forbruk på lønn og sosiale utgifter vil på årsbasis gje eit mindreforbruk på kr Avdelinga har eit gjennomsnittleg pasienttal på 34 dei åtte første månadane. Grunna auka bruk av avlastningsopphald vil vi på årsbasis få om lag kr mindre i eigenbetaling. Ansvar 460 Teneste Heimesjukepleie / heimehjelp. Tenesta vil ha eit meirforbruk på kr Av dette eit meirforbruk på løn og sosiale utgifter med kr Dette skuldast underbudsjettering iht faktisk driftsnivå, opptrappinga av tilbod til demente og nye ressurskrevande oppgåver. Varer og tenester har eit meirforbruk som på årsbasis vil gje ei overskriding iht budsjettet på kr Salsinntekter som er eigenbetaling for heimehjelp, sal av mat vil gje mindre inntekt enn budsjettert på kr

13 Ansvar 460 Teneste Omsorgsbustader. Grunna auka kostnad til vedlikehald og periodar med ledige husvære vil tenesta pr no gje eit meirforbruk/inntektsreduksjon iht budsjettet på kr Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk Teneste Ergoterapi/treningsgrupper Teneste Sjukeheim Teneste Heimesjukepleie / heimehjelp Teneste Omsorgsbustader Sum meir/mindreforbruk BARNEHAGAR Tertialrapport for tenesteeining Barnehage syner eit samla meirforbruk på kr framskrive på årsbasis. 500 Felleskonto barnehagar Sogndal kommune kjøper plass i Leikanger for eitt barn under 3 år; framskrive meirforbruk resten av året kr Spesialpedagogisk arbeid Eit tiltak for å redusere kostnadene til kommunen 2011 var å redusere bemanning til spesialpedagogiske tenester. Barnehagen har fått fleire søknader med tilråding om nye tiltak enn det som låg til grunn i tidspunktet for budsjettarbeidet. Det kan også komme nye søknader dei siste månadane av året. Desse søknadene er rettar etter Opplæringslova, og kommunen har avgrensa høve til å avslå søknadene utan å dokumentere at behovet er mindre enn tilrådinga. Framskrive meirforbruk dersom vi ikkje får fleire søknader er kr Ansvar/teneste Meirforbruk Mindreforbruk 500 Barnehage Spesialpedagogisk hjelp i barnehage Sum meir/mindreforbruk FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER : Samla sett for oppvekstsenteret vil årsresultatet komme ut med eit positivt avvik på kr Fjærland skule Med utgangspunkt i forbruk pr. 2.tertial, samt framskrive kostnader ut budsjettåret vil ansvaret komme ut med eit positivt avvik med om lag kr Det har vore nøktern drift, samt rimelegare lønsutgifter enn forventa. 525 Fjærland barnehage Ut frå status forbruk pr. 2.terital, samt framskrive kostnader vil barnehagen kome ut med eit forventa negativt avvik på om lag kr Førre år vart barnehagen redusert til ei avdeling. Det vart for inneverande budsjettår justert for reduksjon lønskostnad tilsvarande, men ikkje for brukarbetaling. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 520 Fjærland skule

14 525 Fjærland barnehage Sum meir/mindreforbruk NORANE OPPVEKSTSENTER : Framskrive for budsjettåret 2011 vil Norane oppvekstsenter ha eit positivt avvik på om lag kr Norane skule Norane skule har pr. 2. tertial eit positivt avvik på løn og sosiale utgifter på kr Noko av det positive avviket er kalkulert brukt til ekstra bemanning med miljøterapeut hausten Framskrive for heile året vil ansvaret ha eit positivt avvik på kr Norane skulefritidsordning Norane skulefritidsordning har pr. 2 tertial 2011 eit positivt avvik på løn og sosiale utgifter på kr Avviket skuldast samarbeid med Ylvisåker barnehage på morgon- og ferieplass. Ansvaret har i same periode eit negativt avvik på salsinntekter på kr Framskrive for året vil ansvaret ha eit positivt avvik på ca Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 530 Norane skule Norane sfo Sum meir/mindreforbruk KAUPANGER SKULE Tertialrapport for tenesteeining Kaupanger skule viser eit samla framskrive resultat i balanse. 540 Kaupanger skule Det er forventa eit meirforbruk på som skuldast feilføring av lønn. Dette vart oppdaga medio september, og tiltak er sett i gang for å kunne levere eit resultat i balanse. 544 Kaupanger SFO Ansvarsområdet vil få eit mindreforbruk på kr Dette skuldast auke i tal brukarar utan at vi har auka tal tilsette. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 540 Kaupanger skule Skulefritidsordninga Sum meir/mindreforbruk TRUDVANG SKULE Framskrive for budsjettåret 2011 vil tenesteområdet vil ha eit mindreforbruk på

15 550 Trudvang skule Løn og sosiale utgifter har eit negativt avvik på kr men dette vert dekka inn ved auka refusjonar frå gjesteelevar og sal av tilsette, dette utgjer omlag Trudvang skulefritidsordning Løn og sosiale utgifter har eit positivt avvik på kr Ansvaret har i same periode eit nær likelydande negativt avvik på salsinntekter. 571 Opplæring for vaksne i institusjon Løn og sosiale utgifter har eit positivt avvik på kr Grunnen til avviket er sjukmeldingsperiode der opplæringa er løyst på anna måte. Hausthalvåret 2011 fører med seg fleire brukarar, slik at det positive avviket over truleg vil verte mindre ved årets slutt Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 550 Trudvang skule Opplæring for vaksne i institusjon Sum meir/mindreforbruk KVÅLE SKULE Tertialrapport for tenesteeining Kvåle skule syner eit samla meirforbruk på kr framskrive på årsbasis. 560 Kvåle skule Forventa meirforbruk kr som skuldast større bruk av vikarar knytt til korttidssjukmeldingar. 560 Kvåle leirskule Forventa meirforbruk kr på leirskulen skuldast større utgifter til elev med enkeltvedtak som og deltek på leirskulen. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 560 Kvåle skule Kvåle Leirskule Sum meir/mindreforbruk STØTTEEINING ØKONOMI Det er forventa eit meirforbruk på om lag kr Økonomiavdelinga Det er forventa eit meirforbruk med om lag Dette skuldast ekstra utgifter i samband med nytt løns-, økonomi- og personalsystem. Det har vore behov for auka bemanning på eininga og alle ledige stillingar har vorte nytta. I tillegg til dette har det vore bruk av ekstrahjelp og overtid samt auka reiseutgifter som følgje av mange møter og opplæringsdagar på Leikanger STØTTEEINING IKT/TENESTETORG Det er ikkje rapportert om avvik på eininga 15

16 FAG OG UTVIKLING Det er ikkje rapporter om avvik på eininga Ansvar 730 og 731 Flyktningtenesta Det er knytt noko usikkerheit til introduksjonsløn. Samla kostnad vil vere avhengig av når vi buset flyktningar i haust og frå kva tidspunkt dei vert teke opp i introduksjonsprogrammet (får introløn). Ansvar Norskopplæringa Budsjettet er i balanse under føresetnad av at Sogndal kommune og nabokommunane buset dei flyktningane det er gjort vedtak om POLITISK VERKSEMD Det er forventa eit meirforbruk på Politisk verksemd Meirforbruk skuldast at kontigenten til regionrådet er høgare enn budsjettert. 760 Overformynderiet Ansvarsområdet vil ha eit meirforbruk på om lag

17 5 OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK Prognose framskriving budsjettavvik basert på 2. tertial (1000 kr): OMRÅDE / TENESTEEINING Mindreforbruk meirforbruk Kultur 90 Plan og næring 650 Kommunalteknikk Barn og unge 30 Helse og sosial 300 Pleie og omsorg Barnehagar 120 Fjærland oppvekstsenter 30 Norane oppvekstsenter 130 Kaupanger skule Kvåle skule 220 Trudvang skule 330 Tenestetorg/IKT Støtte økonomi 100 Fag og utvikling Politisk verksemd 120 Til fordeling på einingane* SUM Skatt 900 Rammetilskot/inntektsutjamning 500 Eigedomsskatt Netto renter 700 Avdrag 600 Avkastning/tap verdipapirfond Utbyte og eigaruttak 80 Mva-kompensasjon investering 600 Andre tilskot og overføringar** 500 Overføring til investeringsrekneskapen Lønsoppgjer Avsetjingar Bruk av avsetjingar SUM UBALANSE 830 *Fordeling lærlingar 540, auka bruk av bil i tenesten 120 **Konsesjonskraft 17

18 6 INVESTERINGSREKNESKAPEN Nedafor vert det orientert om investeringsprosjekt der føresetnaden som ligg i økonomiplanen er endra eller der det er venta avvik med trong for endringar i rammene. Prosjekt 0764: Sentrumsparken. Forlik med entreprenør og prosjekterande er akseptert, og kommunen har fått ansvar for å fullføre fonteneanlegget. Prosjekterande betalte til kommunen, medan entreprenør har fått innfridd sine økonomiske krav. Toppdekket kring dysene er fresa opp, og det er planlagt å legge nytt dekke i løpet av hausten. Det er trong for ein periode med fint ver for å få lagt dekket. Prosjektet manglar finansiering på knytt til prosesskostnader og legging av nytt dekke, som vert tilrådd dekka over inntekter frå parkeringsordninga. Prosjekt 0710 Matrikkelprosjektet Det vart overførd budsjettmidlar frå tidlegare år med kr Prosjektet vart oppretta i 2007 med ei budsjettramme på Prosjektet er ferdig og det er kun utgiftsførd kr i investeringsrekneskapen. Dette skuldast at ein del av utgiftene er førd i driftsrekneskapen. Løyvde lånemidlar kan difor nyttast på andre prosjekt. Prosjekt 0721 Utvikling Mundal sentrum Prosjektet er eit samarbeid mellom bygdautvalet i Fjærland og kommunen. Bygdautvalet ønskjer å gjennomføre prosjektet med god kvalitet, og det har vi akseptert så lenge alle partar er innforstått med at når finansieringa er slutt, må bygdautvalet fortsette prosjektet på eigahand. Prosjektet starta i 2007 og har så langt ei kostnadsramme på i underkant av 1,6 mill, av desse er i tettstadmidlar frå fylkeskommunen. Grunnundersøkingar er gjennomførde og Bygdautvalet har oppdatert prosjektet i høve resultata frå undersøkjinga. Vi håpar å kunne komme i gang med bygging i løpet av hausten 2011 eller vinteren Det er ikkje budsjettert med den delen av investeringa som vert finansiert med tettstadmidlar Avdrag på lån Gjeld avdrag på formidlingslån som vert avsett til bunde fond og avdrag på lån SIL-tribuna. Sogndal fotball har eit samla lån hjå kommunen på kr Utlånet er finansiert frå Kraftfond II og avdrag på lånet skal tilbakeførast til fondet. Avdragsbetaling starta frå 2011 med kr Dette er ikkje budsjettert. Prosjekt 0914 Sogndal omsorgssenter utbygging Det er budsjettert med i prosjekteringsutgifter til prosjektet i år til skisseprosjektet og grunnundersøkingar. Det er berekna at utgiftene vil bli høgare og 1150 Trafikktryggleiksmidlar Det er budsjettert med totalt mill i trafikktryggleikstiltak finansiert med 0,6 mill i lånemidlar og 0,9 mill i tilskot fylkeskommunale midlar. Tilskotet er redusert til kr og totalt budsjett vert difor redusert til kr Desse midlane er fordelte mellom dei to prosjekta nedanfor Gangveg Ingafossen Kvåle skule Bygging er starta og planlagt ferdig i oktober. Tilbod frå entreprenør og påfølgande kontraktstingingar gav ein kostnad på Det er no budsjettert med kr og prosjektet manglar finansiering med kr Kostnadsauken gjev høgare momskompensasjon knytt til prosjektet, og det vert tilrådd at denne vert nytta til fullfinansiering av prosjektet Andre trafikktryggleiksmidlar Det er budsjettert med kr til andre trafikktryggleikstiltak. Tilskotet frå fylkeskommunen er redusert med kr og budsjettet må difor tilpassast dei nye føresetnadane. Etter reduksjon av tilskot er det att kr til andre trafikktryggingstiltak. Desse vil bli nytta til m.a. skuleområdet Trudvang/Skulevegen/Dalavegen, gangsti utafor rekkverket Nornes til busstoppen, skilting Rones barnehage og fjerning av hekk/siktsone avkjørsel ved Mundal sentrum. Prosjekta skal gjennomførast og rapporterast til Statens vegvesen i løpet av november Prosjekt 0940: VVA-anlegg i Aabergevegen Prosjektet er ferdigstilt og anlegget er teke i bruk. På grunn av meir omfattande prosjektering og bygging av VAanlegget, er det eit forventa eit meirforbruk på i forhold til opprinneleg budsjett. Dette er dekka ved overføring av budsjett frå ramma for VA-midlane. Prosjekt 1120: Investering maskinpark 18

19 Prosjektet gjeld kjøp av ny lastebil. Anbodsrunde er gjennomførd og ny lastebil er bestilt. Det var ikkje mogleg å få tak i ny lastebil innanfor ramma som var gitt. Prisen for lastebilen er og den gamle er seld for Manglande finansiering er kr Prosjekt 1151: Nytt kryss Fjærland Det er naudsynt å lage ein reguleringsplan for området før prosjektering og bygging kan starte. Dette arbeidet er starta opp. Prosjektet er ikkje budsjettert. Vi har motteke 3 mill i refusjon frå Statens vegvesen. Av dette vil vi i 2011 nytta om lag 0,5 mill til reguleringsarbeidet/konsulentarbeid. Løyvd tilskot i 2011 må overførast til bunde investeringsfond til bruk i Prosjekt 1170: Strandsoneprosjektet Det er skriven kontrakt for prosjektering av strandsona med Multiconsult AS i Bergen. Prosjekteringsarbeidet vil være ferdig i oktober Kontrakten gjeld for området frå Loftesnesbrua i aust til Fjord1-kaia i vest, og friområdet aust for Sogndalselva. Det vart overført frå løyving til prosjektet i 2010 og det vart løyvd kr i driftsbudsjettet i I tillegg vil det bli tildelt INU-midlar på 1,5 mill. kroner i 2011, der 1,35 mill vert nytta til dette prosjektet. Frå fylkeskommunen har vi fått ei startløyving på kroner til prosjektet. Prosjekteringsoppdraget er kostnadsrekna til 2,4 mill. Ved ein inkurie vart det i investeringsbudsjettet i 2011 avsett kr til prosjektet. Desse lånemilda kan nyttast til finansiering av andre tiltak Kjøp av aksjar og andelar Dette gjeld eigenkapitaltilskot til KLP. Det er budsjettert med kr Eigenkapitalinnskotet for 2011 er på kr , dvs ei meirutgift på Avdrag SIL-tribuna Sogndal fotball vart gitt eit lån på 16,1 mill til bygging av SIL-tribuna. Utlånet er finansiert med investeringsfond Kraftfond II. Lånet skal nedbetalast over ein periode på 15 år. Frå 2011 vert det betalt avdrag på lånet med kr Beløpet skal tilbakeførast til fondet. Det er ikkje budsjettert med desse inntektene eller med avsetjing til fondet. Avsetjing til fondet krev vedtak i kommunestyret. 19

TERTIALRAPPORT 1/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 1/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 1/2011 1.0 INNLEIING...3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE...3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI...6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR...8 4.1 KULTUR...

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2012 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 8

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Hovuddokument. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR

Hovuddokument. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR Arkivsak nr 09/2088 dok 15 TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR Hovuddokument TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE...2 1.0 INNLEIING...2 3.0 STATUS PÅ PRIORITERTE

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING

SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 1 1.0 INNLEIING... 3 1.1 Kommunen sitt styringssystem... 3 1.2 Økonomisk resultat... 4 1.3 Status på prioriterte område... 4 2.0 HOVUDTAL FOR ØKONOMI... 9 2.1 Driftsrekneskapen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Sogndal kommune. Bli med på laget. Tertialrapport 1-2014. Sogndal kommune. Framlegg formannskapet 05.06.2014 1-2014

Sogndal kommune. Bli med på laget. Tertialrapport 1-2014. Sogndal kommune. Framlegg formannskapet 05.06.2014 1-2014 Sogndal kommune Bli med på laget Tertialrapport 1-2014 Framlegg formannskapet 05.06.2014 Sogndal kommune 1-2014 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Status på prioriterte område... 3 3 Hovudtal økonom... 7 4 Økonomiske

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Framlegg til formannskapet 10.04.14

ÅRSMELDING. Framlegg til formannskapet 10.04.14 2013 ÅRSMELDING Framlegg til formannskapet 10.04.14 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Hovudtal for økonomi... 6 2.1 Driftsrekneskapen... 6 2.2 Investeringsrekneskapen... 10 2.3 Analyse av hovudtal... 14 3 Tenesteområda...

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829 Arkiv: 034 H3 Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021 Rådmannen si tilråding: 1. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune for

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 Rekneskapsrapport 2. tertial 2008 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1) Budsjettendringar: Meirforbruk og manglande avkastning

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer