Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 3/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 26. mars 2009 Nils Ingar Aabol ordfører sign. Mette Gravdal møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/64 Arkiv: 033 Saksbehandler: Mette Gravdal REFERATER/ORIENTERINGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 Hovedutvalg for administrasjon Side 2 av 17

3 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/1134 Arkiv: B10 &20 Saksbehandler: Egil Gjerde NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 B.råd for mennesker m nedsatt funk.evne /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Det faste utvalg for plansaker /09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /09 Hovedutvalg for administrasjon / Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Skolekrets-/opptaksgrenser. a. Krets-/opptaksområdegrensene beholdes. Bortsett fra i. grensen mellom Bokemoa og Ramsum opptaksområde som endres slik at området Lågerødåsen legges til Ramsum opptaksområde. ii. Feen opptaksområde deles. Område Storevar legges til Melsom opptaksområde i Vear/Melsom krets. Resterende område beholdes i Bokemoa/Ramsum/Feen krets. b. Feen skole opphører. c. Alle elever på ungdomstrinnet går til Stokke ungdomsskole. Ungdomstrinnet på Vear skole opphører. d. Forskrift vedr. kretsgrenser og opptaksområder endres tilsvarende. e. Nedleggelse av Feen skole iverksettes fra Endring i krets- /opptaksområdegrenser og forskrift vedr. dette iverksettes fra f. Nedleggelse av ungdomstrinnet på Vear skole og endring i forskrift vedr. dette iverksettes når ny Stokke ungdomsskole ferdigstilles. 2. Skoler som skal bygges ut ev. nybygg. a. Vennerød skole erstattes av ny skole for trinn. b. Stokke ungdomsskole erstattes av ny skole. c. Bygging av nye skoler igangsettes når Stokke kommune har økonomisk evne til slike investeringer. 3. Skoler som bør renoveres. a. Vear skole, bygg I, II og III renoveres med utgangspunkt i utarbeidet skisseprosjekt. b. Skisseprosjekt for renovering av Bokemoa skole og Melsom skole utarbeides. c. Renovering igangsettes når Stokke kommune har økonomisk evne til slike tiltak. Side 3 av 17

4 4. Økonomisk beregning av og framdriftsplan for utbygging, nybygging og renovering. a. Nye økonomiske beregninger gjøres når Stokke kommune har økonomisk evne til å igangsette utbygging/renovering. b. Planlegging av nybygg for Stokke ungdomsskole og Vennerød skole og planlegging av renovering av Bokemoa skole, Melsom skole og Vear skole startes opp når rådmannen ser at Stokke kommune vil ha økonomisk evne til å igangsette tiltakene. 5. Prinsipper for utforming av skoler på bakgrunn av Kvalitetskriterier i stokkeskolen og Kunnskapsløftet. a. Prinsippene for utforming av skolebygg struktureres i 13 områder: 1. Alle elever skal oppleve et tilpasset og inkluderende læringsmiljø som motiverer og stimulerer til læring, og er en god arena for kvalitetsutvikling 2. Skoleanlegget skal være utformet på en slik måte at nye skolereformer / arbeidsmåter kan implementeres uten vesentlige bygningsmessige endringer 3. Skoleanlegget skal ha en universell utforming 4. Alle elever skal delta i kunst- og kulturaktiviteter som bidrar til deres helhetlige kompetanse 5. Skoleanlegget skal ha fysiske rammer som bidrar til positive opplevelser, inspirere til kreativitet og samfunnsdeltagelse 6. Elevene skal oppleve et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme 7. Skoleanlegget skal bidra til et godt arbeidsmiljø. Arealet skal gi alle ansatte gode muligheter for å utføre sitt arbeid til beste for elevenes læring og egen utvikling og trivsel 8. Skoleanlegget skal være lokalt kulturhus. Skoleanlegget skal bidra til å styrke lokalmiljøet og utformes på en slik måte at det enkelt kan benyttes til virksomheter utover skolens kjernevirksomhet 9. Skoleanlegget skal stimulere til et godt skole/hjem samarbeid 10. Arealbruken skal effektiviseres og begrenses gjennom sambruk og flerbruk 11. Skoleanlegget skal planlegges ut fra mål om en bærekraftig utvikling 12. Skoleanlegget skal planlegges og bygges med utgangspunkt i førevar-prinsippet for å redusere helsemessig og økonomisk risiko 13. Evaluering og erfaringsoverføring Alle punktene har underpunkter. Disse finnes på side i PricewaterhouseCoopers rapport Prosjekt skolen i Stokke kommune. Innhold og utforming. Utredning for temakomité. Hovedpunkter og underpunkter vedtas som Stokke kommunes prinsipp for utforming av skolebygg. b. Arealnormen på side i PwCs rapport vedtas som retningsgivende. c. Virksomhet kultur og Folkehelsekoordinator i Stokke kommune inviteres til et samarbeid slik at deres synspunkter kan innarbeides i Prinsipper for utforming av skolebygg. Side 4 av 17

5 6. Ny behandlings-/planleggingsprosedyre for skolebygg. a. Alle skoleutbygginger organiseres som egne prosjekt. b. Prosjektgruppen består av disse medlemmene: o Rådmannen v/skolefaglig ansvarlig (prosjektgruppeleder) o Representant fra Virksomhet eiendom og kommunalteknikk o Representant fra Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur o Representant fra Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk / fast utvalg for plansaker o Rektor / virksomhetsleder ved aktuell skole o Representant for pedagogisk personale ved skolen o Representant for andre ansatte ved skolen o Hovedtillitsvalgt for pedagogisk personale o Hovedverneombud eller verneombud ved aktuell skole o Representant fra FAU o Prosjektfaglig kompetanse fra eksternt miljø b. Byggekomiteen består av disse medlemmene o Leder Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk / fast utvalg for plansaker (komitéleder) o Leder Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur o Rektor / virksomhetsleder ved aktuell skole o Hovedverneombud eller verneombud ved aktuell skole o Skolefaglig ansvarlig o Leder for Virksomhet eiendom og kommunalteknikk c. Byggeprosjektene gjennomføres i tråd med anbefalingen på side 69 i PwCs rapport. Bakgrunn for anbefalingen (s ) er veiledende for gjennomføring av skolebyggprosjekt, både renovering og nybygg. 7. Følgende minimumsløsninger søkes innarbeidet i økonomiplanperioden og finansieres ved låneopptak og finansstrategien opprettholdes. Oppussing Leie av paviljonger pr. år Ventilasjon Sum (inkl. ett års leie for paviljong) Stokke ungdomsskole Vear skole Vennerød skole Sammendrag: Rådmannen legger fram forslag til fremtidig skolestruktur, vedr. nybygg og renovering, prinsipper for utforming av skolebygg og til behandlingsmåte i skolebyggsaker. Rådmannens forslag tar utgangspunkt i Temakomite skolestruktur sin innstilling, i høringsuttalelser og egne vurderinger. Rådmannen legger også frem en økonomisk kalkyle til tiltakene. Side 5 av 17

6 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. PricewaterhouseCoopers rapport Prosjekt skolen i Stokke kommune. Innhold og utforming. Utredning for temakomite. 2. Høringsuttalelser til temakomiteens innstilling. 3. Vedtak i sak 69/08 i Kommunestyret Tønsberg kommune: Skolestrukturutredning våren 2008 s Utdanningsspeilet 2007 s Vear skole. Skisseprosjekt utarbeidet av Odd R. Jørgensen Elever på store skoler lærer mer - Danmark. Kopi fra Utdanningsdirektoratets nettside. Vedlegg: 1. Temakomiteens innstilling. 2. Konsekvensutredning vedr. nedleggelse av Feen skole. 3. Elevtall. Fremskrivningstall og prognoser. 4. Høringsuttalelser til konsekvensutredning vedr. nedleggelse av Feen skole. 5. Rådmannens kommentarer til noen av punktene i høringsuttalelsene. Bakgrunn for saken: Befolkningsprognosene viser at elevtallet i Stokke kommune vil øke i årene frem mot Dermed må kapasiteten i Stokkeskolen økes. Temakomite skolestruktur ble oppnevnt av Hovedutvalg for oppvekst omsorg og kultur i sak 28/06. Temakomiteen ble nedsatt for å vurdere hvordan behovet for økt kapasitet kan løses. Den fikk slikt mandat: 1. Legge fram forslag om ev. endringer i kommunens skolekrets-/opptaksgrenser. 2. Legge fram forlag om hvilke skoler som skal bygges ut ev. nybygg. 3. Legge fram forslag om hvilke skoler som bør renoveres. 4. Økonomisk beregning av og framdriftsplan for utbygging, nybygging og renovering. 5. Legge fram forslag om prinsipper for utforming av skoler på bakgrunn av Kvalitetskriterier i stokkeskolen og Kunnskapsløftet. 6. Legge fram forslag til ev. ny behandlings-/planleggingsprosedyre for skolebygg. Komiteen la fram sin innstilling for kommunestyret i sak 69/08, I samme sak ble høringsuttalelser til temakomiteens innstilling lagt fram. Kommunestyret gjorde slikt vedtak: 1. Kommunestyret tar Temakomite skolestrukturs innstilling til orientering. 2. Kommunestyret tar innkomne høringsuttalelser til orientering. 3. Endelige vedtak gjøres i kommunestyremøte Rådmannen vil da, med bakgrunn i temakomiteens innstilling, innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger, legge fram forslag til vedtak vedr. fremtidig skolestruktur i Stokke kommune. Rådmannen legger nå fram sitt forslag til framtidig skolestruktur i Stokke kommune. Faktiske opplysninger: Temakomite skolestruktur vedtok sin innstilling i møte Innstilling er sendt på høring med høringsfrist Til høringsfristen kom det inn 43 uttalelser. Komiteens innstilling og høringsuttalelsene ble lagt fram for Kommunestyret Side 6 av 17

7 Det ble utarbeidet en konsekvensutredning vedr. nedleggelse av Feen skole. Konsekvensutredningen ble sendt til høring til berørte parter, Bokemoa skole, Feen skole og Melsom skole med høringsfrist Det kom inn 5 uttalelser. Konsekvensutredningen og høringsuttalelsene legges ved denne saken. Rådmannen har valgt å kommentere noen av punktene i høringsuttalelsene. Kommentarene er lagt ved. Rådmannen vurderer temakomiteens innstilling sammen med høringsuttalelser og egne betraktninger. Rådmannen har også gjort anslag vedr. økonomi, både mht. investeringer, driftsutgifter og potensielle inntekter. Vurdering: Feen skole Temakomiteen går inn for at Feen skole nedlegges og at alle elevene i Feen opptaksområde går til Melsom skole. Nedleggelse av Feen skole vil bety at den tredje av fire grendeskoler med bare småskoletrinn (1. 4. trinn) legges ned. I 1997 ble Elverhøy skole og Løke skole lagt ned. Etter rådmannens oppfatning er Feen skole i dag en god skole og de som arbeider der gjør en fremragende innsats for elevene. Men Feen er en liten skole. Den har i dag 44 elever, mellom 5 og 17 elever pr. trinn. Prognosene viser et elevtall på mellom 5 og 10 elever pr. trinn fra I Utdanningsdirektoratets publikasjon Utdanningsspeilet 2007 vises det til at fra forrige til dette skoleåret ble lagt ned 42 skoler. De siste fem årene har det blitt 117 færre grunnskoler i Norge. Både Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Sandefjord og Re kommuner har fremmet forslag om nedleggelse av små skoler. Rådmannen ser at å la alle elevene i Feen opptaksområde gå til Melsom skole vil føre til en relativt stor belasting på skolen. For en del elever vil Bokemoa skole ligge nærmere enn Melsom. Rådmannen foreslår derfor å dele Feen opptaksområde i to, slik at elevene i Storevarområdet går til Melsom og elever i resten av området går til Bokemoa. Rådmannen viser for øvrig til Konsekvensutredning vedr. nedleggelse av Feen skole. Ungdomsskole Det er to hovedalternativer for økning av kapasiteten ved Stokke ungdomsskole: Tilbygg/renovering av eksisterende bygninger eller bygging av ny skole annet sted i kommunen. PwC v/multiconsult er relativt ubarmhjertig i sin kvalitetsbedømming av nåværende bygningsmasse. Om renovering av bygningen sier rapporten: Stokke kommune bør vurdere hvorvidt dette vil være langsiktige investeringer sett i lys av vanskelighetene med å gjøre endringer/tilpasninger som gir god funksjonalitet. Det vil by på store utfordringer å tilpasse bygningen til nye prinsipper for utforming av skolebygg. I tillegg vil bare en begrenset del av skolens funksjoner kunne ivaretas innenfor nåværende bygning. Det vil være behov for et relativt omfattende tilbygg. Det vil også være Side 7 av 17

8 vanskelig å drive normal skole under en anleggsperiode som både omfatter tilbygg og renovering i en periode på to år. Plassering av nye skolebygg må sees i sammenheng med kommuneplanen. Plassering av ny Stokke ungdomsskole behandles i forbindelse med revisjon av nåværende kommuneplan. Det sammen gjelder plassering av ny Vennerød/Arnadal skole. Vear skoles renoveringsbehov har vært behandlet i egen budsjettsak. I budsjett for 2007 ble det satt av 500 til oppgradering av mellomtrinnsbygget. En del av disse midlene er brukt til å engasjere konsulent Odd R. Jørgensen fra firmaet Pedagogisk skolebygg. Han har, sammen med de ansatte, gjennomgått hele bygningsmassen og utformet et Skisseprosjekt for renovering og ombygging av Vear skole. Temakomiteen foreslår at alle elever på ungdomstrinnet går til Stokke ungdomsskole. Flere av høringsuttalelsene tar opp dette punktet. De har to aspekter: Uttalelser fra Vennerødområdet som ikke vil ha ungdomsskole i sin krets. Uttalelser fra Vear-området vil ha ungdomsskole i sin krets. En sammenslått ungdomsskole i Stokke vil få mellom 470 (2013) og 520 (2019) elever. I nabokommunene Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord har Presterød ungdomsskole 460, Borgheim ungdomsskole 515 og Breidablikk ungdomsskole 480 elever. Beliggenhet i forhold til bysentra er, for disse skolene, tilnærmet lik den en samlet Stokke ungdomsskole ev. vil få. I elevundersøkelsen skoleåret 2006/2007 hadde alle de nevnte skolene 4,1 poeng (av 5) på parameteret Trivsel og 1,4 på spørsmål om elevene opplever å bli mobbet. Vear skoles ungdomstrinn hadde 4,3 poeng på trivsel og 1,7 poeng på mobbing. Det ser ikke ut til at elever trives dårligere eller blir mer mobbet på skoler med rundt 500 elever enn de mindre. I et notat som ble skrevet etter skoleledermøte på Stokke ungdomsskole 6. mars 2008 hevder skolelederne i Stokke at man bør tenke mer faglig kompetanseutnyttelse ved å samle ressursene heller enn å spre dem til flere mindre enheter Ved å samle ressursene og fagkompetansen på en større enhet, vil tilbudet bli atskillig bredere og variert for elevene. Det er bare to klasser pr. trinn på Vear og dette medfører at man bare har én faglærerstilling pr. trinn. Små fagseksjoner gir fattigere fagmiljø. Vear skole har i dag plass til 60, optimalt 50 elever pr. årskull. Stokke ungdomsskole vil få 2 3 ganger så mange elever med elever fra Bokemoa, Melsom og Vennerød. Vi får to ungdomsskoler i kommunen med et vesentlig forskjellig tilbud. En sammenslåing vil være gunstig pedagogisk. Samtidig vil et samlet ungdomstrinn samle større fagmiljøer, noe som vil være gunstig for fremtidig rekruttering av lærerkrefter. Rådmannen antar at Vear som nærmiljøområde, med barnetrinnskole, idrettsforening, kirke, ungdomsklubb etc., er så livskraftig at den neppe vil endres ved at åringene går på skole nærmere Stokke sentrum. Tønsberg kommune har lagt fram en skolestrukturutredning. I sitt budsjettforslag for 2009 sier rådmannen i Tønsberg: Rådmannen vil ikke fremme forslag om nedleggelse av Hogsnes skole nå Et samarbeid med Stokke kommune om Hogsneselevene er ikke aktuelt på kort sikt, fordi Vear skole pr. d.d. ikke har kapasitet. En samling av alle ungdomstrinnselevene i Stokke på en skole vil fristille areal for et slikt samarbeid. Hogsneselevene vil da gå sammen med Vearelevene hele grunnskoleløpet fra 1. til 10. trinn. Side 8 av 17

9 Vennerød skole Både temakomiteen og høringsuttalelsene er så tydelige på at det ikke er ønskelig at elever på ungdomstrinnet skal gå på skole i Vennerød krets at rådmannen ser bort fra dette alternativet. Befolkningsprognosen viser at Vennerød skole vil ha behov for større kapasitet. I 2020 vil elevtallet ha økt med i underkant av 50 %, og alle trinn vil ha flere elever enn det er plass til. Skolen er allerede for liten og manglende kapasitet er løst ved innleid paviljong. Det er to alternativer for hvordan kapasitetsøkningen kan løses: Tilbygg/renovering av nåværende skole eller bygging av ny skole et annet sted i kretsen. Skolens nåværende tomt er for liten til en utvidelse av skolebygningen. En utvidelse vil kreve erverv av jordbruksareal øst for skolen. Grunneier der har over lengre tid signalisert at det ikke er ønskelig å selge. Fylkesmannen i Vestfold har gitt utrykk for at det ikke vil bli gitt tillatelse til offentlig bebyggelse på dyrkbar mark dersom det finnes alternativer. PwC gir i sin rapport uttrykk for at det er lite sannsynlig at en løsning med utvidelse og ytterligere tilbygg/påbygg vil kunne bli en god løsning verken for elever, personale eller for nærmiljøet/lokalsamfunnet. Noen høringsuttalelser ønsker renovering/oppgradering av Bokemoa skole og småskoletrinnet på Melsom. Virksomhet eiendom og kommunal teknikk vil, i samarbeid med skolen og skolefaglig ansvarlig, kunne gjennomføre en vurdering av renoveringsbehovet ved de to skolene. Prinsipper for utforming av skoler i Stokke kommune og behandlings- og planleggingsprosedyre for skolebygg. Etter rådmannens oppfatning gir de 13 prinsippunktene i temakomiteens innstilling pkt. 5a, med underpunkter og arealnorm et godt grunnlag for arbeidet med utforming av skolene i Stokke kommune. Virksomhet kultur og Folkehelsekoordinator i Stokke kommune har levert høringsuttalelser med utfyllende punkter. Rådmannen vil invitere Virksomhet kultur og Folkehelsekoordinator i Stokke kommune til et samarbeid slik at deres synspunkter kan innarbeides i Prinsipper for utforming av skolebygg. Rådmannen anbefaler å følge temakomiteens innstilling vedr. behandlings- og planleggingsprosedyre for skolebygg. Rådmannen forutsetter at investeringsreglementet følges. I tillegg mener rådmannen at Representant fra FAU settes inn som nytt kulepunkt vedr. prosjektgruppens medlemmer. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen ser at det er behov for betydelige investeringer innen skoleområdet i kommunen. Kommunens økonomiske situasjon begrenser imidlertid mulighetene for dekke dette behovet de nærmeste årene. Rådmannen ser på temakomiteens innstilling som et ideelt alternativ. Under er det redegjort for kostnadene temakomiteens innstilling vil generere. I tillegg er det redegjort for en minimumsløsning som bare omfatter nødvendig vedlikehold for å opprettholde en forsvarlig drift av skolene i kommunen. Side 9 av 17

10 Potensiell innsparing ved nedleggelse av Feen skole. Lønn Driftsposter 177 Sum: Tallene er basert på tertialgjennomgang av 2008-budsjettet. Skyssutgifter Feen: Det er vanskelig å anslå hvordan skyssutgiftene vil bli i årene framover. Utgiftene er avhengig av hvor elevene bor, av transporttilbudet, av pris på tilbudet og av skyssordningen generelt. I anslaget under har rådmannen tatt utgangspunkt i de elevene som går på Feen skole i dag og hvordan utgiften ville vært dersom de samme elevene gikk på Bokemoa og Melsom etter fordelingen som er foreslått. Av de 44 elevene som går på Feen skole i dag har 25 fri skoleskyss. Prisen er pr. år pr. elev. Til sammen kr. Dersom de samme elevene hadde gått på Bokemoa og Melsom skole hadde 33 elever hatt rett til fri skoleskyss. Årsprisen for disse elevene ville vært Driftsreduksjon Feen skole Endring skyssutgifter (anslag) - 43 Sum I tråd med temakomiteens innstilling pkt. 6, bør alle skoleutbygginger organiseres som egne prosjekt. I prosjektene vil potensielle interessenter bli invitert til å delta og komme med innspill vedrørende funksjoner som kan inkluderes i prosjektene. Både idrettsforeninger og kulturinstitusjoner har allerede signalisert slik interesse. I kostnadsoverslagene under er det bare de rene skolefunksjonene, slik de er beregnet i den veiledende arealnormen, som ligger til grunn. Når de forskjellige prosjektene er utarbeidet vil kostnadsberegninger, inkludert funksjoner ut over de skolerelaterte, legges fram til politisk behandling. Til grunn for kostnadsberegningen under ligger den veiledende arealnormen og kvartalspublikasjonen Byggekostnader (byggeprisindeks utgitt av Reed Business information). Indeksen omfatter både tomt inkl. uteområde, vei, vann og kloakk og byggekostnader. Byggeprisindeksen for skolebygg andre kvartal 2008 er kr pr. m 2 gulvflate. Det er umulig å gjøre nøyaktige beregninger vedr. kostnader for renovering og nybygg. Beregningene under er gjort etter beste skjønn, men de vil helt sikkert bli annerledes når sluttregnskapet legges fram. PwC-rapporten: Multiconsult har i sin delrapport estimert det tekniske oppgraderingsbehovet for Stokke ungdomsskole til å være i størrelsesorden mill kr. bæresystemet er vurdert til svært dårlig i Støyfløy Stokke kommune bør vurdere hvorvidt dette vil være langsiktige investeringer sett i lys av vanskelighetene med å gjøre endringer/tilpasninger som gir god funksjonalitet. Stokke ungdomskole har i dag 10 klasserom. Med den omarbeiding som må til for å tilfredsstille prinsippene for utforming av fremtidige skolebygg, vil nåværende hovedkropp kunne gi rom for baseareal for en del av klassene, avhengig av om en velger å slå sammen Side 10 av 17

11 ungdomsskolene eller ikke. Det må da bygges tilbygg som har baseareal til klassene som ikke får plass i hovedkroppen. Støyfløyen må rives og alle spesialrom må inkluderes i nytt tilbygg. Kostnadsberegning v. renovering og tilbygg av Stokke ungdomsskole for alternativ med nåværende overføringsordning og for en sammenslått ungdomsskole. Elever fra Bokemoa, Vennerød og Melsom 5 paralleller Sammen slått ungdomsskole 6 paralleller Utbyggingsbehov tilbygg m 2 bto m m 2 Tilbygg Ombygging/renovering av eksisterende bygning* Riving av støyfløy Sum * Etter rådmannens oppfatning er anslaget fra Multiconsult satt for høyt. I begge alternativene er Stokkehallen kroppsøvingsareal. Alle skolene i Stokke kommune drives i dag forsvarlig etter norsk lov. Alle tiltak vil medføre en kvalitetsøkning ut over lovens minstekrav Kapasiteten må imidlertid økes. Stokke ungdomsskole dekker i dag manglende kapasitet i paviljong med 2 klasserom. Kommunen eier denne paviljongen. Ifølge prognosen kan skolen klare seg med den fram til Deretter vil behovet øke slik at det må leies/kjøpes paviljonger med til sammen 3 klasserom fram mot En modul inneholder et halvt klasserom eller én garderobe. Til ett klasserom med garderobe trengs tre moduler. To klasserom kan dele en garderobe. Til to klasserom med garderobe trengs frem moduler. To klasserom med garderobe settes sammen til en paviljongenhet. Til en paviljongenhet trengs ett ventilasjonsanlegg. En paviljongmodul koster 4 pr. mnd. i leie (inkl. mva). Ett klasserom med garderobe koster 12 pr. mnd. To klasserom med garderobe 20 pr. mnd., 240 pr. år. Ventilasjonsanlegg til en slik enhet koster 400. I tillegg kommer utgifter til transport, ev. vann og kloakk samt ev. leie av grunn. Årlig leie for paviljong med tre klasserom (8 moduler) er 384. Oppussing som omfatter klasserom, gangareal, spesialrom, garderobe og toaletter, samt kroppsøvingssal og dusjer/garderober, utvendig vedlikehold og lukking av brannsynspålegg er beregnet til Oppussingen gir ingen arealøkning eller teknisk oppgradering. Ny Stokke ungdomsskole på annen lokasjon kostnadsberegnet slik: Elever fra Bokemoa, Vennerød og Melsom Sammen slått ungdomsskole 5 paralleller 6 paralleller Konsulent Odd R. Jørgensen i Pedagogisk skolebygg har utarbeidet et skisseprosjekt for renovering og ombygging av Vear skole. Skisseprosjektet er utarbeidet i samarbeid med de Side 11 av 17

12 ansatte ved skolen. Han har prisberegnet de foreslåtte tiltakene for hvert bygg. Jørgensens priser er pr Bygg I SFO og 1. klasse 95 Bygg II klasse Bygg III klasse Bygg IV Ungdomstrinnet klasse Renovering: Nybygg: Samlet:9.333 Administrasjonsbygg 20 Hele Vear Oppussing som omfatter alle fem bygninger er beregnet til Oppussing av bare ungdomstrinnet pluss nødvendig utvendig vedlikehold er beregnet til Det er ikke behov for å leie paviljonger på Vear. Oppsummering ungdomstrinn Ideelle løsninger: Tiltak St.u. Vear Sum 1. Renovering og tilbygg på nåværende Stokke ungdomsskole + oppgradering av ungdomstrinnet på Vear 2. Ny Stokke ungdomsskole + oppgradering av ungdomstrinnet på Vear 3. Ny Stokke ungdomsskole for alle elever på ungdomstrinnet Minimumsløsninger: Tiltak St.u. Vear Sum Oppussing Leie av paviljonger pr. år 384 Ventilasjonsanlegg 800 Vennerød skole Den ideelle løsningen på kapasitetsbehovet i Arnadalområdet er å bygge ny skole som erstatning for nåværende Vennerød skole. PwC har beregnet pris for en slik skole til kr. Minimumsalternativet er å pusse opp Vennerød skole og å leie inn paviljonger for dekning av det arealbehovet økende elevtall genererer: Vennerød skole har 7 klasserom. Det gir plass til en klasse pr. trinn. Det er i dag plassert en paviljong med to klasserom på skolen. Ifølge prognosen vil dette være nok fram til Fra 2013 øker behovet jevnt mot 7 ekstra klasserom i Det er ikke plass til flere paviljonger på skolens område. Areal til slike må ev leies på naboeiendom. Til 7 klasserom trengs 11 moduler. De koster 44 i leie pr. mnd, 528 pr. år. I tillegg kommer 3 ventilasjonsanlegg á 400, dvs , pluss ev. vann og kloakk, transport og leie av grunn. Side 12 av 17

13 Oppussing av administrasjonsdel, kroppsøvingssal, SFO, klasserom, ganger og grupperom, pluss en del utvendig vedlikehold er beregnet til Ideelle løsninger: 1. Nybygg Minimumsløsning: Oppussing Leie av paviljonger pr. år 528 Ventilasjonsanlegg Ideell løsning med ny sammenslått ungdomsskole og ny skole i Arnadal gir slik investeringsramme: Ny ungdomsskole Ny skole i Arnadal Til sammen Minimumsløsning: Oppussing Leie av paviljonger pr. år Ventilasjon Sum (inkl. ett års leie for paviljong) Stokke ungdomsskole Vear skole Vennerød skole Finansiering Temakomiteens arbeid har ikke fokusert på finansiering av investeringene. Rådmannen finner det likevel nødvendig å redegjøre for ulike finansieringsalternativer. Skolebygg avskrives på 40 år og kan derfor finansieres med lån med tilsvarende avdragstid. Det betyr at de årlige avdragsutgiftene knyttet til skoleinvesteringer vil utgjøre 7,5 mill kr pr år (forutsatt en investeringsutgift totalt på 300 mill kr). Langsiktige renteutgifter beregnes til 5,5 %. Renteutgiften vil variere med utviklingen i markedet, men i et langsiktig perspektiv antas dette å være en snittrente. Renteutgiftene vil selvsagt reduseres i takt med nedbetalingsplanen for lånet (serielån). I den nye rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg kan kommunen få dekket renteutgifter på en investeringsramme inntil kr 27 mill. Ordningen er basert på et lån med 20 års løpetid og 5 års avdragsfrihet. I beregningene under er det forutsatt at det ved låneopptak benyttes denne ordningen. Tilskuddet er derfor fratrukket renteutgiftene. Tilskuddet dekker ikke utgifter kommunen har til løpende avdrag. Kommunen har pr i dag ca 250 mill kr i fondsmidler som er plassert i aksjefond (20 %) og ulike rentebærende papirer (80 %). Dette er før uttak av fondsbruk i 2008 på 15,5 mill kr. Finansstrategien er utarbeidet for å oppnå en langsiktig avkastning på 6,9 % på disse midlene. I budsjettet for 2009 er det forventet en avkastning til drift på 8,2 mill kr. Side 13 av 17

14 Dersom man velger å endre strategien og heller benytte disse midlene til investeringer vil dette medføre bortfall av fremtidige finansinntekter. For hver million man velger å lånefinansiere øker de årlige finanskostnadene med ca.kr ,- (renter på 5,5 % og avdrag på lån med 40 års løpetid). Alternativ 1a Lånefinansiering uten inflasjonsjustering av fondet: Dersom investeringene lånefinansieres og kommunen samtidig ikke har tilstrekkelig overskudd til å kunne inflasjonsjustere fondet i perioden vil utgiftene i budsjettet bli slik: Beregnede utgifter/ inntektsbortfall ut fra forutsetningene over Renter og avdrag Inflasjonsjustering sum År År Fondsmidlene vil da være spist opp av inflasjonen når anleggene er nedskrevet. Alternativ 1b Lånefinansiering med inflasjonsjustering av fondet Dersom investeringene lånefinansieres og kommunen samtidig har tilstrekkelig overskudd til å kunne inflasjonsjustere fondet i perioden vil konsekvensene i budsjettet bli slik: Beregnede utgifter/ inntektsbortfall ut fra forutsetningene over Renter og avdrag Inflasjonsjustering sum År År Dersom fondsmidlene inflasjonsjusteres (ved oppbygging av bufferfond) vil porteføljen være intakt når anleggene er nedskrevet. I finansstrategien forutsettes at bufferfondsavsetning prioriteres foran inflasjonsjustering inntil bufferfondet utgjør 12,5 % av totalporteføljen. Alternativ 2 Finansiering ved bruk av fondsmidler Avkastning på 250 mill kr vil utgjøre ca 17,3 mill kr pr år (inkl inflasjonsjustering og bufferfondsoppbygging). I budsjettet for 2009 ligger det foreløpig en forventning om en inntekt på ca 8,2 mill kr fra disse midlene (fratrukket inflasjonsjustering). Dersom man velger å benytte midlene til investering vil dette derfor bety et bortfall av inntekter i driftsregnskapet på ca 8,2 mill kr pr år. Det totale inntektsbortfallet vil derimot være på ca 17,3 mill kr I tillegg må det lånefinansieres 50 mill kr til for å dekke behovet for investeringer i skolesektoren (300 mill kr). Dette vil medføre en årlig utgift til renter og avdrag på ca 4,0 mill det første året. Beregnede utgifter/ inntektsbortfall ut fra forutsetningene over: Bortfall inntekter Renter og avdrag sum År År Når investeringen er finansiert vil fondsmidlene være disponert Side 14 av 17

15 Potensiell inntekt ved salg og nedleggelse: Tiltak Inntekt/innsparing Salg av Stokke ungdomsskole Salg av Vennerød skole Salg av Feen skole Finansinntekter ved plassering av salgsinntekter på mill kan gi en årlig inntekt på ca (inkl bufferoppbygging og inflasjonsjustering av fondet). Vurdering: Dersom alternativ 2 velges vil dette gi en positiv resultateffekt på 2,6 mill kr det første året sammenlignet med alternativ 1a og 8,7 mill kr. sammenlignet med alternativ 1b. Effekten vil reduseres år for år etter hvert som det ved lånefinansiering nedbetales på gjelden. I år 6 er utgiften/ mindreinntekten med alternativ 2 større enn ved alternativ 1a (lånefinansiering uten inflasjonsjustering). Dersom fondsmidlene inflasjonsjusteres vil alternativ 1b være det mest lønnsomme resultatmessig i år 27. Dette er forsøkt vist i figuren under. utvikling kostnader finansieringsalternativer tusen kr år Alt 1a(uten infl justering) Alt 1b (med infl justering) Alt 2 bruk av fondsmidler Dersom fondet ikke inflasjonsjusteres (all avkastning disponeres i driftsbudsjettet) samtidig som de nye investeringene lånefinansieres (alternativ 1a) vil fondet være spist opp av inflasjon når anleggene er nedskrevet etter 40 år (2,5 % * 40 år = 100 %). Dersom kommunen i disse årene ikke har tilstrekkelig regnskapsmessig overskudd slik at en avsetning kan foretas vil dette uansett være den reelle situasjonen. For å gjøre en sammenligning mellom de ulike alternative måtene å finansiere investeringene på vil dette være den som egner seg best siden fondssituasjonen da vil være lik når finansieringsperioden (40 år) er ferdig (alternativ 2). Totalkostnad: Alternativ 1a: Totale lånekostnader i hele perioden utgjør 621 mill kr (40 år) Alternativ 1b: Totale lånekostnader /utgifter til inflasjonsjustering fratrukket verdien på fondet etter 40 år utgjør 621 mill kr (40 år). Side 15 av 17

16 Alternativ 2: Totale kostnader/ inntektsbortfall i perioden utgjør 796 mill kr (40 år) I et kortsiktig perspektiv (6 år) gir alternativet med finansiering ved bruk av fondsmidler den beste resultateffekten isolert sett. I perspektivet 6-40 år gir alternativet med lånefinansiering uten inflasjonsjusteringen (1a) den klart beste resultateffekten. Dersom fondet inflasjonsjusteres hvert år vil alternativ 1b gi best resultateffekt etter ca 27 år. Totalkostnaden med de to siste alternativene vil være lik men med alternativ 1b vil fondsmidlene være intakt når perioden er omme (gi avkastning i år 41). Alternativ 2 vil i et 40 års perspektiv være ca 175 mill kr dyrere da bortfall av langsiktig avkastning er høyere enn de totale utgiftene med lånefinansiering. Konklusjon: Rådmannen mener temakomite skolestruktur har gjort en god jobb og har et godt ønske for en moderne og fleksibel skole i kommunen, både mht innhold og utforming. Den ideelle løsningen vil forutsette investeringer på ca. 300 mill. kroner. Ut fra Stokke kommunes økonomiske situasjon mener rådmannen det kun er rom for en minimumsløsning; rehabilitering og oppussing slik det er redegjort for i saken. Dette også sett i forhold til fremtidige investeringsbehov innenfor pleie- og omsorgssektoren. Dersom det skal investeres innen skolesektoren i årene fremover skal temakomiteens anbefalinger ligge til grunn. Investeringer slik temakomiteen har foreslått kan, etter rådmannens vurdering, ikke innarbeides i kommende økonomiplan. Side 16 av 17

17 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/66 Arkiv: 033 Saksbehandler: Mette Gravdal EVENTUELT Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/09 Hovedutvalg for administrasjon Side 17 av 17

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: Fra 1015 til 1200 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn.

Til lærervikariering er det budsjettert med 25.000 kr. Denne summen vil bli trukket inn. Konsekvensutredning Temakomite skolestruktur har lagt fram en innstilling som omfatter nedleggelse av Feen skole. Denne konsekvensutredningen er gjort med bakgrunn i temakomiteens innstilling. Temakomiteen

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: Fra 1900 til 2345 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

SKOLESTØRRELSE OG POLICYGRUNNLAG FOR UTBYGGING AV FREMTIDIGE SKOLEBYGG

SKOLESTØRRELSE OG POLICYGRUNNLAG FOR UTBYGGING AV FREMTIDIGE SKOLEBYGG Orientering SKOLESTØRRELSE OG POLICYGRUNNLAG FOR UTBYGGING AV FREMTIDIGE SKOLEBYGG 1 Fremtidige skoleanlegg i Drammen? Kapasitetsutfordringer I Drammensskolen Prinsipielle perspektiver SKOLESTØRRELSE POLICYGRUNNLAG

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Møterom i 2. etg. Rådhuset Dato: 25.02.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295403, el. E-post: vaila.hubred@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 08.06.2016 kl. 18:30 Møtested: Obs! Endret til Bjørnebekk asylmottak, Kroerveien 50, Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Rikke Raknes FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Rikke Raknes FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-5 Arkiv: B12 Saksbehandler: Rikke Raknes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekstutvalget

MØTEPROTOKOLL. Oppvekstutvalget Vefsn kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.05.2012 Tid: 08:30-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for leder i Randi Kampestuen utvalg/kommite Fast representant

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet Vefsn kommune Møtested: Rådhuset -Toven 3 etg. Møtedato: 21.05.2012 Tid: 12.00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Ingvild Marie Fridheim Fast representant

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP)

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP) STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: Fra 15.00 til 16.45 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 21.05.2013 Fra HOK-sak: 19/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 24/13 Til kl.: 20.15 Av utvalgets

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: Fra 1000 til 1315 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Skolestruktur i Stokke kommune 2014 2030

Skolestruktur i Stokke kommune 2014 2030 18.09.2013 STOKKE KOMMUNE Oppvekst, kunnskap og kultur Utredning Skolestruktur i Stokke kommune 2014 2030 September 2013 2 Innhold Innhold... 3 Innledning... 5 Tidligere vedtak... 7 Kapasitet og struktur...

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer