Møtebok for Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Formannskapet"

Transkript

1 Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-22:30 Kristin Handeland (Ap) var ugild i SAK 047/15 (RS 047/15.4) og 063/15, ingen varamann møtte. Roy Asle Tungland (KrF) var ugild i SAK 048/15 (DS 008/15) Terje Storemark (H) var ugild i SAK 048/15 (D 009/15), 060/15 og 061/15, Per Opsahl (D) møtte som vara. Øyvind Tolleshaug møtte i SAK /15 Even Vaular møtte i SAK 053/15 og 054/15 Representantane frå Fagforbundet (Elin Øien Solbakk) og Utdanningsforbundet (Brit Gunn Tangen) møtte i SAK 049/15, 050/15 og 051/15 Møtedeltakarar HTV Fagforbundet HTV Unio Kristin Handeland Paul Gunnar Gullaksen Terje Storemark Roy-Asle Tungland Parti Ap H H Krf Møtedeltakarar vara Per Opsahl Oddvar Nilsen Husa Parti Dem Krf Forfall meldt frå følgjande medlemmar: HTV Delta Hilde Koppen Parti Ap

2 Følgjande møtte frå administrasjonen: Even Vaular, Evy Uthaug, Vidar Bråthen, Øyvind Tolleshaug

3 Sakliste Saknr Tittel 045/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 046/15 Godkjenning av møtebok 047/15 Referatsaker 048/15 Delegerte saker 049/15 Delegerte saker partssamansett utval 050/15 Oppfølging pleie og omsorg - kartlegging og organisasjonsutviklingsprosjekt. 051/15 Bruk av sosiale media - gode råd. 052/15 TV Aksjonen oppretting av kommunekomite 053/15 Sommarbåtrute mellom Hellesøy (Øygarden), Hernar og Fedje 054/15 Oppfølging av funn i tilsyn /15 Nordhordland Helsehus - utvida rammer - areal og lån. 056/15 Rekneskapsrapport pr 1. kvartal /15 Verksemdsmelding 1. kvartal /15 Oppfølging av vedtak. Flytebrygge. 059/15 Sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. Pris. 060/15 vurdering av eigedomskjøp - tilbod. 061/15 Søknad om skjenkebevilling m.v. Northern AS 062/15 Strategisk næringslplan for Bergensregionen - rullering. 063/15 Justeringar i Nordhordlandspakka. 064/15 Søndagsope forretningar - fellesuttale 065/15 Eventuelt

4 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 045/15 Formannskapet PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Formannskapet - 045/15 F - behandling: Meknader til sakslista frå Kristin Handeland (Ap): SAK 051/15 vert utsett. Ber om høyringsrunde i organisasjonane. SAK 048/15 - DS 009/15 vert handsama som eiga sak. Saka vert førelagt Kommunestyret for endeleg vedtak. Grunngjeving: tidlegare praksis, samt delegeringsreglementet til Fedje kommune. F - vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

5 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 046/15 Formannskapet PS Godkjenning av møtebok Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Formannskapet - 046/15 F - behandling: F - vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Samrøystes vedteke.

6 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 047/15 Formannskapet PS Referatsaker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 047/15.1 Kontrollutvalet Fedje - møteutskrift, særutskrift og årsmelding 2014 f Saksnummer Tittel 047/15.2 Melding om oppstart av revidering av forskrift om regulering av hausting av tare i Hordaland - Invitasjon til å komme med innspel Saksnummer Tittel 047/15.3 Møteutskrift av Saksnummer Tittel 047/15.4 Protokoll frå styremøte i NGIR Saksnummer Tittel 047/15.5 Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneopplegget for 2016

7 Saksnummer Tittel 047/15.6 Svar på søknad - Austrheim - Fedje og Radøy - Søknadsskjema A-15 - Tilskudd til vilttiltak Forvaltningsplan for gjess Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering. Formannskapet - 047/15 F - behandling: Kristin Handeland (Ap) var ugild og tok ikkje del i handsaminga av møteprotokoll frå NGIR. Ingen vara. F - vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering. Samrøystes vedteke.

8 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 048/15 Formannskapet PS Delegerte saker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 008/15 Svar på søknad om stilling ved Fedje skule - Saksnummer Tittel 009/15 Svar på søknad om utvida salstid for alkohol i gr I ved Fedje handel Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Formannskapet - 048/15 F - behandling: Elin Øien Solbakk (Fagforbundet) og Brit Gunn Tangen (Utdanningsforbundet) var tilstades i denne saka. DS 008/15: Roy Asle Tungland (KrF) var ugild og tok ikkje del i handsaminga av denne saka. Ingen vara.

9 DS 009/15: Terje Storemark (H) var ugild og tok ikkje del i handsaminga av denne saka. Per Opsahl (D) møtte som vara. F - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrøystes vedteke.

10 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/269 Saksnr Utvalg Type Dato 049/15 Formannskapet PS Delegerte saker partssamansett utval Underliggende saker: Saksnummer Tittel 003/15 Svar på søknad om permisjon Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Formannskapet - 049/15 F - behandling: F - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrøystes vedteke.

11 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FA - G73 15/257 Saksnr Utvalg Type Dato 050/15 Formannskapet PS Oppfølging pleie og omsorg - kartlegging og organisasjonsutviklingsprosjekt. Saksutgreiing: Bakgrunn Kartlegging og organisasjonsutviklingsprosjekt. Pleie og omsorg. Vurdering Historikk: Etter avtale med Fagforbundet, Pleie og omsorgsleiar og kommuneleiinga er det aktuelt å gjennomføre ei kartleggings- og organisasjonsutviklingsarbeid i regi av BHT og HMS gruppen. Arbeidet er planlagt gjennomført på ettersommaren Økonomi. Kommunebudsjettet for 2015 gjev ikkje rom for omfattande prosjektarbeid i eigen regi. For å kunne gje klarsignal for dette arbeidet, er vi avhengig av finansiell hjelp igjennom NAV. Som IA bedrift har vi høve til å søkje om førebyggings- og tilretteleggingstilskot avgrensa oppad til kr Arbeidet her er forankra i kommunen sin IA plan. Det vert arbeidd med ein prosjektplan i nært samarbeid med HMS gruppa og Arbeidslivsenteret i Bergen. Planutkastet vil få ei god lokal forankring. Vurdering: Samtalene i Bergen i slutten av april konkluderte med at det er viktig at dette arbeidet kjem i gang. Det som er gjort i saka, er på ingen måte bortkasta. Det er vilje til å tenkja offensivt for å kome vidare

12 i saka. Alle står bak denne initiativet. Behov: Få eit best mogleg bakgrunnsteppe for situasjonen i pleie og omsorg. Finne gode mottiltak for det utfordringsbilete som dette arbeidet vil avdekka. Rydde av vegen uheldige personalmessige utfordringar. Skissere forslag til forbetringspunkt. Konklusjon Det er felles interesse for å gjennomføre eit kartleggings- og organisasjonsutviklingsprosjekt sommaren Det vert arbeidd med å få til ei finansieringspakke for å få innpass for dette arbeidet. BHT og NAV v/ Arbeidslivstenesta er samarbeidsaktørar saman med lokale aktørar. Forslag til vedtak: Fedje kommune ser behovet for å gjennomføre eit kartleggings og organisasjonsutviklingsprosjekt sommaren Kommunen søkjer Arbeidslivssenteret om finansiell hjelp til gjennomføring av dette arbeidet. HMS gruppa vert engasjert til å ta hand om dette prosjektet. Formannskapet - 050/15 F - behandling: Elin Øien Solbakk (Fagforbundet) og Brit Gunn Tangen (Utdanningsforbundet) var tilstades i denne saka. F - vedtak: Fedje kommune ser behovet for å gjennomføre eit kartleggings og organisasjonsutviklingsprosjekt sommaren Kommunen søkjer Arbeidslivssenteret om finansiell hjelp til gjennomføring av dette arbeidet. HMS gruppa vert engasjert til å ta hand om dette prosjektet. Samrøystes vedteke.

13 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /266 Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Bruk av sosiale media - gode råd. Saksutgreiing: Bakgrunn Bruk av sosiale media gode råd. Supplerer etikk kapittelet i personalplanen til Fedje kommune. Bestilling fra kommunen om å få til gode kjøreregler for bruk av sosiale media i kommunen. Viser til F-sak 034/15, der formannskapet etterlyser retningslinjer for bruk av kommunen sin Face book side. Spørsmål ved Hilde Koppen (AP). Vurdering: Arbeidet her er basert på gode råd frå Meland og andre kommunar, der det er nedfelt lokale regler for bruk av sosiale media. Har sett nærmare på Utsira kommune sitt reglement. Som tilsett i Fedje kommune er du med på å skape ei oppfatning av korleis andre oppfattar kommunen. Dette gjeld også som privatperson på fritida. Framstå som gode ambassadørar for felles sak. Du kan omtale Fedje kommune, men du må ikkje gje deg ut på å vere representant for kommunen når du er aktiv som privatperson i sosiale media. Det er viktig at vi alle unngår uheldig rolleblanding. Forslag til kjørereglar: Vær gjerne aktiv i faglege diskusjonar, men presiser då at du ytrer deg som privatperson. Unngå å knyte den private profilen til kommunen. Vær varsam med korleis du omtalar andre menneske. Tenk korleis du vert oppfatta av andre. Tenk nøye igjennom kva du publiserer og som du er personleg ansvarleg for. Dette kan vere tilgjengeleg på nettet i lang tid. Vær varsam med kva du kommenterer og skriv. Hugs at alle innlegga dine er å betrakte som offentlege. Dersom du publiserer, omtaler el. kommenterer innhald som er relatert til arbeidet ditt, skal du vere tydeleg på at dette er

14 dine eigne meiningar. Hugs at alt du publiserer at tekst, bilete, video m. m. skal vere i høve til gjeldande lov og avtaleverk deriblant opphavsretten. Du skal ikkje publisere noe som du sjølv ikkje eig el. har fått løyve til å dela med andre. Fedje kommune rår til at våre tilsette ikkje skal ha kontakt med elevar og andre brukarar i sosiale media. Førespurnader / spørsmål direkte til kommunen vert besvart av fagansvarleg og el. medarbeidarar med god kjennskap til saksfeltet. Folkehelse/miljø Klare roller for bruk av sosiale media vil rydde av vegen uheldige arbeidsformer. Positiv effekt. Økonomi Ingen. Konklusjon Tekstforslaget her vert innarbeidd i kommunen sin personalplan s. 9 under kapittelet Etikk. Kjørereglane her utfyller det som alt er omtalt i kommunen sin personalplan. Forslag til vedtak: Fedje kommune finner det nødvendig å supplere etikk kapittelet i personalplanen for å fange opp nye utfordringar når det gjeld bruk av sosiale media. Kommunen sluttar seg til forslaget slik det ligg føre. Oppfølging: Anbefalingane her vil gjere det lettare å få til ryddige arbeids og rolleavklaringar når det gjeld bruk av sosiale media. Køyrereglane her vert innarbeidd i kommunen sin personalplan når han vert rullert. Formannskapet - 051/15 F - behandling: Elin Øien Solbakk (Fagforbundet) og Brit Gunn Tangen (Utdanningsforbundet) var tilstades i denne saka.

15 Framlegg frå Kristin Handeland (Ap): Saka vert utsett. Saka vert oversendt fagforbunda for uttale. F - vedtak: Saka vert utsett. Saka vert oversendt fagforbunda for uttale. Samrøystes vedteke.

16 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FA - X03 15/241 Saksnr Utvalg Type Dato 052/15 Formannskapet PS TV Aksjonen oppretting av kommunekomite Saksutgreiing: Bakgrunn TV innsamlingsaksjonen kvar haust har lang tradisjon og får vanlegvis stor oppslutning. Dette året skal innsamlinga går føre seg den 18.oktober og formålet er Regnskogfondet. Dei skriv i sin informasjon bl.a.: Verdas regnskogar er under eit voldsomt press, og kvart minutt forsvinn store regnskogområder for alltid. Regnskogen forsyner verda med mat, vatn og medisinar, og bidreg til å regulere klimaet på kloden. Det er dessutan heimen til om lag 260 millionar menneske. Desse vert drivne ut i fattigdom om skogane vert raserte. Vurdering Dei seinare åra har det vore tradisjon for at dei ulike lag som får tildelt kulturmidlar, skal bidra til å gjennomføre TV aksjonen, ved å stilla med innsamlingsmannskap. Det fungere rimeleg greitt, men det går sjølvsagt noko tid for kommunal ansvarleg til å organisere og gjennomføre innsamlinga. Det er sikker fleire måtar å få gjennomført TV innsamlingsaksjonen på, og kanskje slik at andre/fleire kunne bli engasjerte, og ikkje berre dei som alt er aktive innanfor opptil fleire områder. Uansett vil det krevje ein grad av organisering. Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Aksjonen blir gjennomført i alle landets kommunar, og Fedje kommune vil gjere dugnad også dette året. Det vert foreslått ny kommunal kontaktperson for årets TV aksjon, for å fordela oppgåver annleis denne hausten. Forslag til vedtak: Jan Torry Sande vert Fedje kommune sin kontaktperson for årets TV innsamlingsaksjon til

17 Regnskogfondet, gjennomført 18. oktober Formannskapet - 052/15 F - behandling: F - vedtak: Jan Torry Sande vert Fedje kommune sin kontaktperson for årets TV innsamlingsaksjon til Regnskogfondet, gjennomført 18. oktober Samrøystes vedteke.

18 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Even Vaular FA - U01, FA - U64, FA - N34 15/222 Saksnr Utvalg Type Dato 053/15 Formannskapet PS Sommarbåtrute mellom Hellesøy (Øygarden), Hernar og Fedje Samarbeidsprosjekt innan reiselivsutvikling Vedlegg: Prosjektskisse - sommarbåtrute mellom Hellesøy og Fedje Saksutgreiing: Bakgrunn Administrasjonen i Austrheim kommune har, saman med Kysteventyret, tatt initiativet til å realisera ei sommarbåtrute mellom Hellesøy (Øygarden) og Fedje. Grunntanken har vore å forlenga den allereie eksisterande båtruta som går mellom Hellesøy og Hernar. Tanken har vore tenkt tidlegare, mellom anna i samband med buss og ferjeprosjektet «Øygarden på langs» (samarbeidsprosjekt mellom Hordaland Fylkeskommune, Kystmuseet og Kysteventyret). Hovedmålet med sommarbåtruta er: Delmåla er: Fleire turistar til Sotra/Øygarden og Nordhordland, og auka verdiskaping i reiselivsnæringa. Produktutvikling knytt til opplevings- og aktivitetsbasert turisme. Etablering av fleire og varierte overnattingstilbod og spisestader. Styrke eksisterande kultur- og naturbaserte attrasjoner, og utvikle nye spesielt knytt til kystkultur. Betre tilrettelegging for sykkelturisme med fleire merka ruter, etter kvart ei samanhengande sykkelrute Bergen-Hjellestad, Klokkarvik-Hellesøy, Sævrøy-Austrheim. Ei satsing på ei sommarbåtrute vil passa godt med den tenkte satsinga på Hordalandskysten som produktområde som følgjer omlegginga av destinasjonsselskapsstrukturen. Eit forprosjekt (i regi av Bergen Reiselivslag) er etablert for å sjå på nemnte produktområde. Sommarbåtruta som mogleg felles reiselivssatsing mellom Øygarden/Sotra og Nordhordland (Fedje/Austrheim) vert presentert for formannskapa i kommunane + regionrådet i Nordhordland for å sjå om det er interesse for å gå vidare med prosjektet og søka finansiering frå Hordaland fylkeskommune.

19 Vurdering Viser til prosjektskisse som ligg som vedlegg. Ber om tilbakemelding på om prosjektet er interessant. Folkehelse - Miljø - Økonomi - Forslag til vedtak: Formannskapet ser det som interessant å gå vidare med saka. Formannskapet - 053/15 F - behandling: Even Vaular informerte formannskapet om prosjektet. F - vedtak: Formannskapet ser det som interessant å gå vidare med saka. Samrøystes vedteke.

20 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Even Vaular FA - X20, TI - &58, HistSak - 14/727 15/267 Saksnr Utvalg Type Dato 054/15 Formannskapet PS Oppfølging av funn i tilsyn 2015 Samfunnstryggleik og beredskap i Fedje kommune Vedlegg: Sluttrapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fedje kommune Saksutgreiing: Bakgrunn Fylkesmannen si beredskapsavdeling har gjennomført tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Fedje kommune, med tilsynsbesøk 8. april Den 22. april kom rapporten frå tilsynet som konkluderer med eitt avvik og ingen merknader. Fedje kommune får avvik på at kommunen manglar ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) som tilfredsstiller krava til oppdatering i lov- og forskriftsverk. Kommunen skal oppdatera heilskapleg ROS-analyse i takt med revisjon av kommunedelplanar, noko som tyder minimum kvart fjerde år. Ved endringar i risiko- og sårbarheitsbiletet skal òg analysen verte oppdatert. Den heilskaplege ROS-analysen, med risikoreduserande tiltak, skal forankrast i kommunestyret. Den 10. juni 2015 er frist for skriftleg tilbakemelding til Fylkesmannen på tilsynsrapporten. Tilbakemeldinga skal innehalde ein plan for oppfølging av avviket. Avviket skal vera lukka innan utgangen av Fylkesmannen vil ha ei orientering om framdrifta i arbeidet per 10. oktober Vurdering Oppfølgingsarbeidet handlar om revisjon av heilskapleg ROS-analyse. Endringar i risiko- og sårbarheitsbiletet gjer at me ser trongen for at nye typer hendingar vert tatt inn i analysen. Døme på dette er større utmarksbrannar (som me såg døme på i Flatanger og på Frøya vinteren 2014) og hendingar med alvorlege truslar / livstrugande vald. Me ser òg eit potensiale for forbetring i den eksisterande analysen. Hendingane/scenarioa bør verta meir konkrete og alvorlege nok til at dei vil skapa utfordringar som kommunen ikkje kan løysa under ordinær drift. Eitt av måla med ein ROS-analyse må vera å finna dei svaka punkta, slik at me kan stå

21 betre rusta når dei verkeleg store hendingane råkar. Hendingane bør òg verte analysert etter same mal. Sannsyn, konsekvens, sårbarheit m.m. er sider som må verte gjort greie for betre. Vurderingane må vera faglege og basert på eksisterande kunnskap. Her vil det òg verte naturleg å knyta til seg eksterne fagpersonar ved behov. I eit kommunalt perspektiv er det m.a. viktig at desse vurderingane er godt fundert, sidan analysen skal kunne fungera som tilfredstillande saksutgreiing for vedtak av tiltak/handlingsplan. Folkehelse - Miljø - Økonomi - Konklusjon På bakgrunn av dei nemnte vurderingane føreslår me følgjande plan for oppfølging av avviket me fekk i tilsynet frå Fylkesmannen. Plan for oppfølging av avvik frå tilsyn 2015 Tid Kva? Ansvarleg Merknad 4. juni 2015 Forankring av plan for oppfølging i formannskapet Beredskapskoordinator Formannskapet er òg beredskapsråd i Fedje kommune 10. juni 2015 Frist for innsending av plan for oppfølging Beredskapskoordinator Sommar 2015 Sommar/haust 2015 Formulering av nye hendingar i den heilskaplege ROSanalysen Analyse av nye hendingar 10. oktober 2015 Skriftleg orientering om framdrift til fylkesmannen Haust 2015 Utarbeiding av framlegg til handlingsplan (risikoreduserande tiltak) Haust 2015 Ferdigstilling av den heilskaplege ROSanalysen Haust 2015 Forankring av heilskapleg ROS i kommunestyret Beredskapskoordinator / KKL Beredskapskoordinator / KKL / eksterne fagpersonar Beredskapskoordinator Beredskapskoordinator / KKL / eksterne fagpersonar Beredskapskoordinator / KKL Rådmann Nye hendingar må verte meir konkrete og meir alvorlege/ vanskelegare å handtera Analysane må følgje ein felles struktur og vera fagleg funderte Beredskapskoordinator er pådrivar og sekretær for arbeidet Vedtak av ROS, med risikoreduserande tiltak. Vedtak vert gjort av nytt kommunestyre seinhaustes 2015 Forslag til vedtak: Formannskapet / beredskapsrådet sluttar seg til forslaget til plan for oppfølging slik det ligg føre.

22 Formannskapet - 054/15 F - behandling: F - vedtak: Formannskapet / beredskapsrådet sluttar seg til forslaget til plan for oppfølging slik det ligg føre. Samrøystes vedteke.

23 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FA - H16, TI - &85 14/905 Saksnr Utvalg Type Dato 055/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Nordhordland Helsehus - utvida rammer - areal og lån. Vedlegg: Region Nordhordland Helsehus - utvida rammer - areal og lån RNHI - fylgjeskriv - saksframlegg om utvida rammer - areal og lån RNHI - Saksframlegg om utvida rammer - areal og lån Selskapsavtale Helsehus - revidert mai 2015 Protokoll Representantskapet RNHI, 24. april Saksutgreiing: Bakgrunn Saksutgreiing og vedtaksframlegg. Selskapsavtale. Endringsframlegg. Vurdering Helsehuset utvida rammer areal og lån. Uttalefrist: Kommunane har frist til sommaren 2015 til å handsama saka. Historikk. Kommunestyret handsama helsehussaka i møte den 20. november K sak 44/13. Eit samla kommunestyret slutta seg til planane om bygging av eit helsehus i Knarvik opp- summert i 5 punkt. Ein samla region står bak dette prosjektet. Fellesprosjektet har vore igjennom eit omfattande prosessar og arbeidet er godt forankra i alle samarbeidskommunane.

24 Nytt: I ettertid anbefaler Representantskapet for Region Nordhordland Helsehus IKS at bygget vert auka frå 8000 til kvadratmeter og at låneramma vert auka til 450 mill. kroner. Nybygget vert oppført ved skysstasjonen i Knarvik med 4 etasjar. Tomta vert nytta fullt ut slik planane no ligg føre. Grunngjeving: Innmeldt arealbehov : kvadratmeter. Kapasiteten er sprengt og den opphavlege planen vil ikkje kunne gje plass til alle planlagte aktivitetar i nybygget. Økonomi. Risikoen er akseptabel sidan det meste av leigearealet vert utleigd. Utleigar vil ha god tid på seg til å finna nye leigetakarar om det vert nødvendig. Når det gjeld finansieringspakka vert det ingen endringar i finansieringsopplegget. Låneramma aukar, men meirkostnadene her vert dekka av leigetakar. Framdrift: Framdriftsplanen ligg fast. At prosjektet aukar i omfang, får ingen konsekvensar for framdrifta i arbeidet. Nybygget vil stå ferdig Miljø: Ved å samla det meste av fellesaktivitetar i eit nybygg sentralt i Knarvik, vil brukarane få fullgode tenester samla på ein stad. Det ligg store miljøgevinstar i dette. Folkehelse: Helsehuset vert eit nytt og funksjonelt nybygg med eit breitt spekter av helse- og velferdstenester. Positiv tilvekst for oss alle. Selskapsavtalen. Representantskapet ber kommunane om å endra få og mindre punkt i selskapsavtalen - 5-1, 5-4 og 7-4. ( låneramme) Konklusjon

25 Fedje kommune har heile vegen stilt bak planane om oppføring av eit felles helsehus i Knarvik. Dette ligg fast. Ideen om å utnytta tomta fullt ut, er fornuftig pga. nye signal i ettertid. Det er viktig at dette fellestiltaket gjev plass til gode og fornuftige samarbeidstiltak innafor ei forsvarleg kostnadsramme. Mange har meldt seg på for å få plass i nybygget. Det er leigetakarar til ca kvadratmeter og risikoen for eigarane er fullt ut akseptabel. Huset skal vera ein arena for samarbeid, kompetanseutvikling og nytenking. For styret i RNHI er det viktig at nybygget vert framtidsretta og tomta vert nytta fullt ut. Eit tilbygg tidleg i prosessen vil fort fordyra konseptet og leigekostnadene vert fort høgare. Eg har ingen vanskar med å anbefale at areal og låneramme vert utvida for å få til eit tenleg bygg. Etter mitt skjønn ligg det føre gode argument for å utvida prosjektet slik Representantskapet tilrår. Fedje kommune sluttar seg til tilrådinga frå styret i Region Helsehus IKS av 4. mai i år. Fedje kommune sluttar seg framlegget oppsummert i 3 hovudpunkt. Forslag til vedtak: Fedje kommune sluttar seg til tilrådinga frå styret i Region Helsehus IKS av 4. mai i år. Fedje kommune sluttar seg framlegget oppsummert i 3 hovudpunkt. Formannskapet - 055/15 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune sluttar seg til tilrådinga frå styret i Region Helsehus IKS av 4. mai i år. Fedje kommune sluttar seg framlegget oppsummert i 3 hovudpunkt. Samrøystes vedteke.

26 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /258 Saksnr Utvalg Type Dato 056/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Rekneskapsrapport pr 1. kvartal Vedlegg: Hovedoversikter Øko.oversikt Saksutgreiing: Bakgrunn Rekneskapsrapport 1. kvartal Fast rutine. Vedlegg / dokumentasjon. Rapport frå kommunekasserar m/ kommentarar. Dette arbeidet er forankra i økonomireglementet og årshjulet til kommunen. Vurdering Rapporten tar for seg utviklinga i utgifter og inntekter per 1. kvartal Dette er eit viktig styringsverktøy for oss alle. Saka er førelagt alle budsjettansvarlege i kommunen for uttale. Ev avvik vert kommentert særskilt med forslag til inndekning. Talmaterialet ligg i dag lett tilgjengeleg på nettet for dei av våre tilsette som har eit oppfølgingsansvar. Dette er og ei viktig sak på våre leiarmøte. Rapporten er ei avtalt rutine i kommunens årshjul som er forankra i kommunen sitt økonomi og finansreglement. Rapporten tar for seg nøkkeltal på ansvarsnivå. Budsjettet legg opp til ein jamn aktivitet i løpet av året, men slik er det ikkje alltid. I tillegg kjem interne transaksjonar og avskrivingar som først vert tekne på slutten av året. Dette påverkar ikkje sluttresultatet, men på einingsnivå kan dette lett få

27 store økonomiske utslag. Nytt i Rapporten frå kommunekasserar følgjer saka. Avvik og tendensar vert kommentert her. Kort situasjonsrapport: 2014 var eit krevjande år. Resultatet per 1. kvartal i år viser ein positiv trend. Inntektene aukar meir enn utgiftene og driftsbalansen er igjen positiv. Bra! Når vi bryt ned resultatet på ansvarsnivå, er det område der forbruket ligg litt høgt. Dette krev særskilt oppfølging. Tendensane her er gjort kjent for våre budsjettansvarlege. Ser ingen grunn til å ta korrigeringar per 1. kvartal. Avventar vidare oppfølging til halvårsrekneskapstala ligg føre. Neste rapport vil og ta for seg investeringane i inneverande planperiode. Konklusjon Rekneskapsrapport 1. kvartal Vedlegg / dokumentasjon. Rapport frå kommunekasserar m/ kommentarar. Forslag til vedtak: Kommunen tar saka til orientering. Det er ingen forslag om budsjettmessige endringar for 1. kvart Formannskapet - 056/15 F - behandling: F - vedtak: Kommunen tar saka til orientering. Det er ingen forslag om budsjettmessige endringar for 1. kvart

28 2015. Samrøystes vedteke.

29 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen 15/264 Saksnr Utvalg Type Dato 057/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Verksemdsmelding 1. kvartal Vedlegg: Verksemdsmelding pr 1 kvartal 2015 Saksutgreiing: Bakgrunn Verksemdsmelding frå etatane. Fast rutine. Avtalt rutine i Fedje kommune. Rapportering per 1. kvartal Vurdering: Verksemdsmeldinga er tidsmessig samordna med kvartalsrapporteringa etter avtale med kommunestyret. Dette har vore ei vel innarbeidd rutine i mange år. Målet er å utveksla informasjon om oppfølging og gjennomføring av viktige samfunnsoppgåver ofte politiske bestillingar. Meldinga er meint å vere ei ærleg oppsummering og status for det arbeid som skjer i eigen regi. Rutinemessige oppgåver er ikkje tekne med i denne opplistinga. I den grad prosjekt / viktig arbeid vert utsett i tid, skal dette kommenterast særskilt. Rapporten er ført i penn av den enkelte budsjettansvarlege i kommunen. Alle har eit eige ansvar for oppdatering / ajourføring av meldinga som skal liggja tilgjengeleg på fellessidene til kommunen. Konklusjon Verksemdsmeldinga viser eit kort status for viktige oppgåver i eigen regi. Eg oppfattar dette som eit god og nyttig arbeidsform. Rapporten vert skriven i ein kortfatta form tematisk bygd opp. Rapporteringa er godt tilpassa statlege krav og bindingar som vi må ta omsyn til.

30 Forslag til vedtak: Kommunen tar saka til orientering. Formannskapet - 057/15 F - behandling: Tilleggspunkt: Signalanlegget ved Fedje sjukeheim fungerer slik det skal. Alt av feilkjelder er rydda opp i. F - vedtak: Kommunen tar saka til orientering. Samrøystes vedteke.

31 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug Gbnr - 168/421, HistSak - 09/45 14/206 Saksnr Utvalg Type Dato 058/15 Formannskapet PS Oppfølging av vedtak. Flytebrygge. Vedlegg: Varsel om pålegg mv Saksutgreiing: Trygve Thomassen fekk i dtm-sak 031/09 løyve til å leggja ut flytebrygge på gnr. 168, bnr Brygga var på 2 x 6 meter. Søknad om endra plassering og forlenging av brygga til 10 meter, vart handsama som delegert sak 048/13 og delegert sak 005/14 den 17. februar Trygve Thomassen fekk avslag på søknaden om endra plassering. Formannskapet handsama klage på vedtaket og sende saka til fylkesmannen som stadfesta avslaget den 13. juni Trygve Thomassen søkte om å få kjøpa grunn. Formannskapet sa i sak 131/14 nei til sal eller utleige av grunn. Vedtaket vart gjort den 9. desember Flytebrygga er lagt ut og ligg no slik den vart søkt om den 10. september 2013 og fekk avslag for den 17. februar Flytebrygga ligg ulovleg. Neste steg I denne saka må vera å senda førehandsvarsel om pålegg, tvangsmulkt og forelegg. Framlegg til brev er vedlegg. Forslag til vedtak: Trygve Thomassen får førehandsvarsel om pålegg, tvangsmulkt og forelegg. Formannskapet - 058/15 F - behandling:

32 F - vedtak: Trygve Thomassen får førehandsvarsel om pålegg, tvangsmulkt og forelegg. Samrøystes vedteke.

33 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /249 Saksnr Utvalg Type Dato 059/15 Formannskapet PS Kommunestyret PS Sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. Pris. Vedlegg: Kjøpekontrakt Torvhaugane Saksutgreiing: Bustadtomter Kommunestyret gjorde i sak 059/12 vedtak om utbygging av bustadfeltet Torvhaugane. Prosjektet er no snart ferdig og vi må ta stilling til kva ei tomt skal kosta. Kostnadsoverslaget var slik : Tilbod på veg, vatn og kloakk Kloakkpumpestasjon Utgifter i samband med at to eigedomar får ny avkøyrsle Reserve Sum eks. mva mva SUM 4,9 mill kr 0,3 mill kr 0,2 mill kr 0,5 mill kr 5,9 mill kr 0,8 mill kr 6,7 mill kr Kostnader til grunnkjøp av ikkje med i overslaget fordi vi på den tida kostnadsoverslaget vart vedteke, var midt i prosessen med oreigning. Kostnaden med grunnkjøp vart 1,5 mill kr. Lagmannsretten sette m2-prisen til 30,- kr. Det er ti ( 10 ) tomter i feltet. Slik eg ser det no, vil kostnadsoverslaget halda. Samla kostnad for feltet vert då 8,2 mill kr. Sist det var gjort vedtak om vilkår for sal av bustadtomter i bustadfelt, var i f-sak 133/96. Dette var for utvidinga av feltet i Husøyna. Vilkåra var då ,- kr for veg, vatn, kloakk, tilknytningsavgifter og oppmåling. Pris for råtomt kom i tillegg. Kjøpar har betalt for tinglysing av skøyte. Prisen i modellen som vart vedteken i f-sak 133/96 har ved alle seinare sal vorte justert i samsvar med gjeldane råtomtpris og konsumprisindeksen. Siste gong denne malen vart nytta, var ved sal til

34 Ilka og Jürgen Verhofstad i Kjøpesummen vart då ,- kr. Ved sal av tomter i Torvhaugane, vil eg rå til at tilknytningsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg til kjøpesummen. Då får vi eit meir ryddig tilhøve til lov om meirverdiavgift. Samla tilknytningsavgift i 2015 for vatn og kloakk er ,- kr inkl mva. Tomtene i feltet er så store at det på dei fleste er det plass til to bustader. Dersom kjøp av ei halv tomt er aktuelt vert kjøpesummen sett til 50% av heil tomt. Ved kjøp av halv tomt må kjøpar laga ein plan for plassering av hus og veg som er slik den andre halvparten av tomta vert likeverdig med den første. Tomtene i utvidinga av Husøyna, er selt med rett for kommunen å kjøpa tomta attende dersom den ikkje vert teken i bruk. Pris for tilbakekjøp har vore sett til same sum som tomta er selt for. Det vil sei at kjøpar får eit tap tilsvarande gebyr for tinglysing og dokumentavgift. Eg vil rå til at vi held fram slik. Eg vil rå til følgjande vilkår ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. Med desse vilkåra får ikkje kommunen attende pengane vi har nytta på feltet. Eg ser det slik at full kostnadsdekning vil det ikkje vera marknad for. På ei anna side får vil heller ikkje nokon privat marknad for bustadtomter når vi ikkje tek inn kostnaden med utbygginga. Båtplassar I reguleringsplanen for Torvhaugane er det to område for privat båthamn, område på land og område i sjø. Området kan byggjast ut med flytebrygge for maksumum 18 båtplassar. Området er felles for bustad-eigedomane i området. I oreigninga betalte kommunen ,- kr for retten til å byggja båthamn i samsvar med reguleringsplanen. Kommunestyret har sett av ,- kr til å byggja ut båthamna, men utbygginga er ikkje komen i gang. Eg vil rå til at vi nyttar summen som kommunestyret gjorde vedtak om pluss summen som kommunen har betalt for retten til å byggja ut, som grunnlag for å prisa plass i flytebrygga. Samla vert dette ,- kr. Eg ser det slik at for båtplassene bør det vera kostnadsdekning. Eg vil rå til at pris for båtplass førebels vert sett til ,- kr og at formannskapet fastset ny pris når dei endelege kostnadene er kjende. Eg ser det slik at det må vera eit mål at båtplassane følgjer med tomtene i feltet og ikkje kjem på private hender som eigne salsobjekt. Eit punkt i kjøpekontrakt må difor vera at det ikkje er høve til å selja båtplassen som følgjar med tomta. Når kommunen skriv skjøte må retten til båtplass følgje med som servitutt knytta til eigedomen ( reell servitutt ).

35 Eg vil rå til følgjande vilkår som gjeld båtplass, er med i kjøpekontrakt ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 6. Saman med tomt følgjer det med ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 2,5 meter. 7. Kjøpar betalar ,- kr for denne retten. 8. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 9. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 10. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 11. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 13. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. På grunnlag av desse 13 punkta, har eg laga ein avtale for sal av tomtene i feltet. Sjå vedlegg. Forslag til vedtak: Tomter i bustadfeltet Torvhaugane vert selt i samsvar med avtale merka 13. mai Ved sal av ei halv tomt vert vederlaget for opparbeiding av veg, vatn og kloakk sett til ,- kr. Formannskapet - 059/15 F - behandling: Framlegg frå Roy Asle Tungland (KrF): Tomtene i Torvhaugane vert seld til kostpris. Kommunen ønskjer å sjå på lokale stimuleringsordningar for unge el. småbarnsfamiliar som vil busette seg i Torvhaugane. Kriteriegrunnlaget vil kommunen koma attende til i kommunestyremøte 18/6-15. Sponsing: inntil 50% av kostpris fordelt over ein 5 års periode Behov for ein ny runde i lokalpartia på Fedje Marina: Formannskapet anbefaler ei oppmjuking når det gjeld bredde på båtplassane i planlagt marinaanlegg. Stipulert pris kr ,- pr. løpemeter. Maks 3 meter. Vedlikahaldskostnadene vert fordelt forholdsmessig. Salsprinsipp:

36 Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Lik prising av enkelttomtene, først til mølla og loddtrekning om nødvendig. F - vedtak: Tomtene i Torvhaugane vert seld til kostpris. Kommunen ønskjer å sjå på lokale stimuleringsordningar for unge el. småbarnsfamiliar som vil busette seg i Torvhaugane. Kriteriegrunnlaget vil kommunen koma attende til i kommunestyremøte 18/6-15. Sponsing: inntil 50% av kostpris fordelt over ein 5 års periode Behov for ein ny runde i lokalpartia på Fedje Marina: Formannskapet anbefaler ei oppmjuking når det gjeld bredde på båtplassane i planlagt marinaanlegg. Stipulert pris kr ,- pr. løpemeter. Maks 3 meter. Vedlikahaldskostnadene vert fordelt forholdsmessig. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Lik prising av enkelttomtene, først til mølla og loddtrekning om nødvendig. Ingen votering. Saka vert lagt fram for Kommunestyret for endelig vedtak.

37 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /256 Saksnr Utvalg Type Dato 060/15 Formannskapet PS vurdering av eigedomskjøp - tilbod. Saksutgreiing: Bakgrunn Tilbod om overtaking av butikken. Dokumentasjon: Tilbod frå Fedje Handel AS og overtaking av butikklokale på Fedje. Vurdering Historikk: Fedje kommune har fått tilbod om å overta Fedje Handel AS sin eigedom på Fedje. Eigar har planar / ønskje om å kunne flytta butikken ned til ledig lokale i fryseriet. Felles mål er å auka aktiviteten i sjøområdet på Fedje. Dette er særleg aktualisert nå etter at det vert ny aktivitet i 2 etasje i bygget på Stenborg. Denne ideen er godt forankra i FMN og Liv og lystprosjektet. Vurdering: For administrasjonen har det vore viktig å få avklart om kommunen har behov / nytte av å overta bygning og eigedom. Vurderingar gjennomført i eigne rekker: Bibliotek Ingen ideell lokalisering slik vi ser det. Biblioteksjefen har lenge ønskje om eit nytt lokale, men sambruken med skulen ein absolutt føresetnad for å få til ei tenleg løysing. Avstanden vert for stor ikkje

38 minst for våre minste elevar. Helsestasjon Kommunehus Flyktningbustader Konklusjon: Verken skulen el. biblioteket ser på dette som ei god løysing om biblioteket leggjast til butikken. Nærleiken til skulen er viktig for helsestasjonen. Når det gjeld fysioterapien, er lokaliseringsspørsmålet mindre viktig. Konklusjon: Reell moglegheit, men ingen god ide slik faginstansane ser det. Klare finansielle utfordringar kjem på toppen. God tanke. Vi held til eit gamalt og lite funksjonelt lokale. Tida er overmoden for å tenkja nytt, men kommuneøkonomien set ein stoppar for det. Nytt kommunehus ligg ikkje inne i våre planar. Dersom dette arbeidet vert forsert, må anna viktig arbeid vike. Konklusjon: Interessant tanke, men neppe realiserbar. Butikken er og noen år og store ombyggingar må i så fall til for å få til eit tenleg kommunehus. Bustadsituasjonen er stram. Det er ingen tvil om at om at dette er eit viktig satsingsområde ikkje minst oppfølging av politiske vedtak. Finansielt vil byggjeplanane her kunne gjennomførast utan at andre større utbyggingsplanar må setjast på vent. Utfordring: Slik konsulenten vurderte dette tidlegare, var det sterke reservasjonar om å ta i bruk dette bygget til bustadføremål. Positivt: FM sine råd i samband med K møte i mai. Konklusjon: Behovet er til stades. Vedtak ligg på vent. Vi må få sjekka ut om dette bygget vil eigna seg til bustadføremål. Forslaget må vurderast nærmare av fagfolk. Forslaget vil truleg møte positiv velvilje hjå FM. Andre utfordringar ombyggingar, økonomi, finansiering m. m. Ve lever på ei stram line. Det er ikkje gitt at FM vil godkjenne større låneopptak. Betalingsevna er avgjerande her. Dersom bygningsmassen eignar som flyktningbustader, vert finansieringspresset mindre. Store delar av kjøpet og ombyggingsarbeidet vil kunne dekkjast inn via støtteordningar i Husbanken. Pris: Dette må vi få koma attende til når fagrapporten ligg føre. Prisen må vera akseptabel. Det må vera eit reelt behov og vi kan ikkje ta oss kostnadsulemper som legg uheldige bindingar på framtida. Konklusjon Dette er mine førebels tankar om eit spennande prosjekt. For meg er det viktig å få avklart om

39 tilbodet her kan dekke noen av våre sentrale behov før vi går vidare med denne saka. Fedje kommune engasjerer fagfolk til å ta seg av dette arbeidet. Forslag til vedtak: Interessant ide. Fedje kommune engasjerer fagmann til å sjekke ut om lokalet kan egna seg til bustadføremål. Formannskapet - 060/15 F - behandling: Terje Storemark (H) var ugild og tok ikkje del i handsaminga av denne saka. Per Osahl (D) møtte som vara. I saksutgreiinga står det: Slik konsulenten vurderte dette tidlegare, var det sterke reservasjonar om å ta i bruk dette bygget til bustadføremål. Dette er ikkje korrekt. Bygget har vore vurdert tidlegare, men då til kontorføremål. Forslag til nytt framlegg frå rådmann: Fedje kommune engasjerer fagmann til å sjekke ut om lokalet kan egna seg til bustadføremål. Når det gjeld organisering av ombyggingsarbeidet, kan både kjøp av ferdige bustader og kjøp av bygget for ominnreiing vera aktuelle organiseringsmodellar. Formannskapet sluttar seg til nytt framlegg frå rådmann. F - vedtak: Fedje kommune engasjerer fagmann til å sjekke ut om lokalet kan egna seg til bustadføremål. Når det gjeld organisering av ombyggingsarbeidet, kan både kjøp av ferdige bustader og kjøp av bygget for ominnreiing vera aktuelle organiseringsmodellar. Samrøystes vedteke.

40 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FA - U63 15/243 Saksnr Utvalg Type Dato Kommunestyret PS 061/15 Formannskapet PS Søknad om skjenkebevilling m.v. Northern AS Vedlegg: dokumetasjon kunnskapsprøven salsløyve Innstilling til sjenkeløyvesøknad Uttale til søknad om utvida skjenkeløyve og salsløyve -mikrobryggeri Northern AS sale1 sale2 sale3 sale4 utvidet skjenking Scan0001 Scan0002 Scan0003 Scan0004 Konseptbeskrivelse Northern & Co t Saksutgreiing: Bakgrunn Alkoholloven med merknader og forskrifter Ruspolitisk plan for Fedje kommune for perioden ( pkt ) Northern AS er eit heilt nytt tiltak som er i ferd med å etablere seg på Fedje i dei tidlegare lokala til Fedje Fryseri. Northern skal driva mikrobryggeri verksemd. Dei som vert knytt til bryggeriverksemda har i dag adresse i Bergen, men vil innan kort tid ha ny

41 adresse på Fedje. Fedje kommune har ingen erfaring med denne type verksemd. Det vert søkt om utvida kommunal skjenkebevilling, (Alkoholloven kap ledd.) Det betyr å kunne skjenke det som vert tilvirka i mikrobryggeriet på staden. Det er Helsedirektoratet som avgjer søknader om tilvirkning av alkoholholdig ( Alkohollovens merknader kap 6 6-1) Det kan gå 3 til 6 månader å frå søknad er sendt Helsedirektoratet til svar ligg føre, difor søkjer Northern AS om kommunal bevilling inntil den statlege ligg føre. Det slik at kommunen etter alkoholloven 4-2, 3 ledd, kan gje utvida skjenkebevilling. Det er ikkje mogeleg å ha to parallelle bevillingar, og den kommunale opphører når den statlege er på plass. Den statlege bevillinga gjev større handlingsrom enn den kommunale, dvs. at den også omfattar løyve til engrossal. Det betyr at engrossal ikkje kan starta før den stalege bevillinga ligg føre. Det vert vidare søkt om salsløyve for det som vert tilvirka i mikrobryggeriet. Det er ikkje mogeleg å skjenka og selja alkohol frå same lokalet. Det vert i varetatt gjennom at utsalet skal vere lokalisert i første etasje, og bryggeri og skjenking vert i 2. etasje. (Alkoholloven 1-7) Det er vidare ønskje om at mikrobryggeriet sine varer kan bli seld til lokale restaurantar og butikk. Det vert først mogeleg når den statlege tilvirkningsbevillinga er gitt. Inntil då kan restaurantar og butikk kjøpe frå utsalet som andre kundar gjer. ( Engrossalg, jfr alkoholloven 1-4c) Vurdering I dette biletet ligg det ein del utfordringar. Fedje kommune har i sin ruspolitiske handlingsplan for perioden lagt stramme rammer for kva løyve kommunen skal ha. Planen vert rullert kvar 4 år, og skal rullerast i året etter kvart kommuneval - altså i Det er opp til kommunetyret sjølv å fråvika gjeldande planverk. I gjeldande plan står det at kommunen skal ha eitt salsløyve og to skjenkeløyve. I dag er både sals- og skjenkeløyva i bruk, og det er difor ingen ledige løyve å tildela. I planen er det ingen omtale om tilvirkning og engrossal. Ansvarleg alkoholpolitikk: Det er ei utfordring å ha god balanse mellom næringsmessige og nytelsemessige omsyn på den eine sida, og nødvendige begrensingar for å hindre skadeleg bruk og skade på den andre sida.

42 Det er positivt at det skjer nyetableringar. Her er ein mulighet å få til aktivitet, få arbeidsplassar, få ein liten tilvekst til folketalet og få ein attraksjon som kanskje vil få turistar og andre til å besøkja øya. Det gjer at det verkar urimeleg å la den lokale planen gå framfor muligheten til å skapa nyetablering og aktivitet. Det skjer ikkje så altfor ofte lenger at nokon vil slå seg til og satsa, så her er det grunnlag for å vera positiv til etableringa. Søknaden gjeld utvida skjenkeløyve. Etter alkoholloven 4-2, 3.ledd, ligg det til kommunen å avgjere det. Skjenkebevillingen kan utvidast til å omfatte tilvirking av alkoholholdig drikk, som ikkje er brennevin, for skjenking eiga verksemd. Det er eit poeng for tilvirkarane at det er mogeleg å ha omvisning i bryggeriet, og kunne skjenke dei produserte varer. Det er viktig at dette foregår i ryddige former, at det til ei kvar tid er total oversikt over utskjenka alkohol. Det er som vanleg rapporteringsplikt for omsett alkohol. Det søkt om opningstid frå kl 1200 kl 2300 alle dagar, men det er munnleg presisert at dette er dei ytre rammer det kan tenkjast som skal vere i bruk. Det vil bli lagt opp til eit langt mindre omfang, sannsynlegvis både i tidspunkt og dagar. Det er vidare opplyst at dersom det vert vurdert aktuelt å få i stand større ting,( festival e.l) vil det bli skaffa vakter. Bryggeriet ligg delvis i bustadstrok, og tidspunktet vil også ivareta omsynet til alminneleg ro om kvelden. Styrar og stedfortredar for skjenkeløyvet må ha gjennomgått og bestått kunnskapsprøven om skjenking av alkohol. Dokumentasjon ligg føre. Det kan ikkje bli gitt skjenkeløyve og salsløyve for same lokale, jfr alkoholloven 4-1. Eit salsløyve kan tildelast når sal foregår frå anna lokale enn skjenkelokale. Slik konseptet blir omtalt, vil det vere eit lite butikkutsal i første etasje, med utsal av det som vert produsert, samt noko «suvernir saker» For å kunne selje alkohol i gruppe I må den som vert ansvarleg for løyve og stedfortredar har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgiving for sal av alkohol. Dette ligg føre. Det er søkt om opningstid frå kl 1000 til kl.2000 på kvardagar og kl kl på laurdag og søndag. Også her er det lagt til grunn at dette er ei ytre ramme, og at den reelle opningstida vil vera mykje mindre. Det har tidlegare ikkje vore ope i noko butikkar på søndagar i kommunen. Det er ønskjeleg å vidareføra den tradisjonen. Om det likevel skulle vera ope, er det ikkje ønskjeleg at det skal vera ope alt frå kl Eit meir høveleg tidspunkt kunne vere kl 1300 eller kl I samsvar med alkoholloven 1.7er det innhenta uttale frå sosialtenesta og frå politiet i saka.

43 Folkehelse: Alkohollovens formål er forenlig med god folkehelsetenkning. Alkohol er ei lovlig omsettelig vare, samstundes som lova peikar på at ein i størst mogeleg utstrekning skal begrense dei individuelle og samfunnsmessige skader som alkoholbruk kan innebære. Det er eit mål å begrense alkoholbruket i befolkninga. I Folkehelsemeldinga ( st.mld nr ) er det peika på at kommunane aktivt skal bidra til ein ansvarleg alkoholpolitikk og utfordringa er 10 % reduksjon i skadelig bruk av alkohol. Det vert peika tydeleg på den risikofaktor for ei rekkje sjukdomar og lidingar som kan følgje alkoholbruk. Miljø: Økonomi: Fedje kommune vil få auka inntekt ved avgift for sal og skjenking. Ikkje mogeleg å stipulere beløp, då dette kjem av omsett mengde. Konklusjon Nyetableringa mikrobryggeri representerer noko heilt nytt for Fedje. Det er ei veksande næring på landsbasis, og stor endring frå tidlegare tradisjonsverksemder i kommunen. Kommunen treng både nye næringar og tilflytting, og dette er begge delar. Eit springane punkt i denne samanheng er å fråvika eksisterande alkoholpolitisk plan, ivareta folkehelseperspektivet om redusert alkoholbruk, knytt opp mot næringsomsyn som nyetablering i denne kategorien er. Den utvida skjenkesøknaden med tilvirking og skjenking, og søknad om salsløyve er godt dokumentert, med dei vedlegg som vert krevd, og det ingen merknader frå uttaleinstansane. Etter innhenta opplysningar frå Helsedirektoratet, må den kommunale utvida bevillinga ( som omfattar tilvirking) opphøre når statleg bevilling ligg føre. Det er ikkje høve til å to parallelle bevillingar. Engrossal kan starte når statleg bevilling ligg føre. Forslag til vedtak: Northern AS får utvida skjenkeløyve i definerte lokale på Fedje Fryseri 2.etg. for alkohol i gruppe I og II alle dagar kl kl Northern AS får salsløyve for alkohol i gruppe I i definerte lokale 1 etg. For alkohol i gr.i måndag til fredag kl og laurdag kl Søndag er stengt. Løyvet gjeld frå Styrar for skjenke- og salsløyvet er Tone Irgens og stedfortredar er Devon Wade Priemus.

44 Fedje kommune ber om melding når det er motteke statleg tilvirkningsløyve, slik at det kommunale utvida skjenkeløyve frå avtalt dato er eit ordinært skjenkeløyve. Det er ein føresetnad at det vert henta inn vakter ved større arrangement og/eller ved behov Formannskapet - 061/15 F - behandling: Terje Storemark (H) var ugild, heimel i Forvaltningslova 6, 2. ledd. Andre særeigne tilhøve. Vedteke med 3 mot 1 røyst. Paul Gullaksen (H) utgjorde mindretalet. Endring i forhold til innlevert søknad på stedfortreder for salsløyvet: Som stedfortreder er Devon Wade Priemus oppført i opprinneleg søknad, men vert nå endra til Daniel Francis Newton. Søknadskjema, dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve for sal av alkohol og uttale frå Politiet er motteke. Fellesframlegg: Formannskapet sluttar seg til tilrådinga frå rådmann. Fellesmerknader - rusmiddelplanen - fellesuttale: Formannskapet er klar over at kommunen sin ruspolitiske handlingsplan legg klare føringar for oppfølging av enkeltløyve. Formannskapet går i denne saka utover dei bindingar som ligg i rammeplanen til kommunen. Formannskapet vil vurdera avgrensa tiltak når rusmiddelplanen skal rullerast i F - vedtak: Formannskapet sluttar seg til tilrådinga frå rådmann med dei fellesmerknader som kom frem i møtet. Northern AS får utvida skjenkeløyve i definerte lokale på Fedje Fryseri 2.etg. for alkohol i gruppe I og II alle dagar kl kl Northern AS får salsløyve for alkohol i gruppe I i definerte lokale 1 etg. For alkohol i gr.i måndag til fredag kl og laurdag kl Søndag er stengt.

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:00

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:00 Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 14.04.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:00 Det vert høve til å koma med saker til "Eventuelt". Sak vert oppretta

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 23.04.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i fleirbrukshallen Møtetid: 18:15-19:30 Det vert høve til å koma med saker til "Eventuelt". Sak vert oppretta

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: Møtestad: Møtetid: 10:00-11:00. Møtet vart halde i Kalvedalen.

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: Møtestad: Møtetid: 10:00-11:00. Møtet vart halde i Kalvedalen. Fedje kommune Møtebok for Eldrerådet Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Møtetid: 10:00-11:00 Møtet vart halde i Kalvedalen. Møtedeltakarar Arne Stormark Elsa Herøy Erling Walderhaug Oddvar Nilsen Husa Parti

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Marie Karlsen Oddvar Nilsen Husa. Ingrid Handeland Randi Hatlem Per Opsahl

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Marie Karlsen Oddvar Nilsen Husa. Ingrid Handeland Randi Hatlem Per Opsahl Fedje kommune Møtebok for Eldrerådet Møtedato: 11.06.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 10:00-11:30 Møtedeltakarar Marie Karlsen Oddvar Nilsen Husa Parti Krf Møtedeltakarar vara Ingrid Handeland Randi

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret

Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 08.10.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-21:00 Konstituerande møte for nytt kommunestyre. Avtroppande ordførar Kristin

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 30.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-22:30 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Odrun Borge Per Opsahl

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Innkalling av Partssamansett utval

Innkalling av Partssamansett utval Innkalling av Partssamansett utval Møtedato: 05.02.2016 Møtestad: Lunsjrommet på kommunehuset Møtetid: 14:00-16:00 Sak 010/16 går til PSU etter HA del B 4, resten av sakene er etter kommunelova 10, etter

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: 03.12.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 14:30-15:30

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: 03.12.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 14:30-15:30 Fedje kommune Møtebok for Eldrerådet Møtedato: 03.12.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 14:30-15:30 Møtedeltakarar Einar Thomassen Elsa Herøy Hilde Koppen Ottar Tangen Erling Herøy Parti Ap Frp H Følgjande

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE Utval: Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 08.10.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-20:00 Konstituerande møte for nytt kommunestyre. Eventuelle forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M42 17/2799 Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Slamgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Tysdag 01.02.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar og drøfting: Ny lov om folkehelse orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.05 Tid: 15.00-18.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer