Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Rådmannen orienterer om fiberutbyggingen. Status så langt i prosjektet samt forventet framdrift.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/09 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/09 Hovedutskrift av møteboken /62 RS 2/09 Møtebok /62 RS 3/09 Innkalling til menighetsrådsmøte 2007/62 RS 4/09 Mangel på høgskolekompetanse i Dyrøy - lærere, sykepleiere og førskolelærere Saker til behandling 2008/704 PS 2/09 Salt i Nor AS 2008/192 PS 3/09 Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening 2007/167 PS 4/09 Deltakelse i interkommunalt prosjekt om grønnsaksproduksjon PS 5/09 Kommunalt innspill til fylkesplan for Troms drøftingssak 2008/ /671 PS 6/09 Søknad om startlån - Odd Rune Richardsen X 2008/654 PS 7/09 Søknad om overtakelse av gammelt startlån samt nytt startlån - Anne Grete Bergheim Pedersen X 2008/716 utvalgsleder

4

5 Saker til behandling

6 PS 1/09 Referatsaker

7 Den norske kirke Dyrøy menighetsråd Hovedutskrift av møteboken Y62-3 c ^Y fi $ ^v ygs^a^c,, P Møtested Møtedato Klokkeslett Menighetskon oret 4. september Tilstede- faste medlemmer: Fraværende faste medlemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre: Anne Larsen, Else Andreassen, Ove Gamst og prestevikar Per Gustav Nilsen. Berit Nikolaisen fra Stine Cruickshank, Geir H. Skoglund Marit Toldnes Espejord (unntatt sak 48), Randi Sætherskar Fun g. prost Sigurd Skollevoll Leder ønsket velkommen, spesielt prestevikar Per Gustav Nilsen. Menigheten gleder seg til å samarbeide med ham. Per Gustav Nilsen holdt andakt ut fra Salme139,11-12 og vi sang NoS 98 - Kristus er verdens lys. Sak 40/2008 : Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste. Det behandles i tillegg en sak om utleie av Brøstad kirke og en søknad om støtte til lederskole. Sak 41/2008 : Godkjenning av referat fra forrige møte Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner referat fra møte 9. juli Sak 42/ 2008 : Referatsaker A. Skriv fra kirkevergen i Dyrøy til Dyrøy kommune v/g.fjellberg, vedr. eierforhold mellom kirka/kommunen Kastnes kirkegård, datert B. Skriv fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd v/line Skum, Unge fagdager oktober 2008, datert C. Skriv fra Kreftforeningen v/hildegunn Winje, kursdag om Barn og ungdom som pårørende, 11.september 2008, datert D. Brev fra Kirkevergen i Dyrøy og Sørreisa menigheter til Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Ad. Kateketstillingen, datert E. Skriv fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd v/mirjam Gimsøy, Kurs i ukene og i jan-febr. -09, gjelder Demokratiseringsformen i DNK-kirkelige valg, datert F. Kirkedepartementet, Plastgraver- orientering, datert G. Høgskolelektor for kirkemusikk, KUN, M.Anger, elementarkurs organistvikarer, datert H. Brev til 4-åringer om å motta "Min kirkebok" i Brøstad kirke 7.sept. -08 og etterfølgende samlinger, samt orientering om oppstart av søndagsskolene i kommunen, datert KA, rundskriv nr. 16/08, Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget vedtatt, datert J. Kirkens informasjonstjeneste, Orientering om høring - reform av gudstjenestelivet i Den norske kirke, datert K. Norkirken Tromsø v/silje Reiersen, Ungdomskonferanse Impuls februar 2009 i Tromsø, datert L. Magnar Hellesøy, Mission-net 2009-arr apr 2009 i Tyskland, datert M. KA, Kvalitet i trosopplæringa - viktigere enn noen gang, kurs holdes i Vikersund okt. 08, datert N. Stig Lægdene, rektor KUN, Praktisk kirkelig årbok 2008 ferdig, datert

8 Dyrøy menighetsråd - hovedutskrift av møteboken side 2 Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar referatsakene til orientering. Sak 43/2008: Bemanning Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd foretar følgende grep for å løse utfordringene knyttet til flere ubemannede stillinger: 1. Det lyses ut 40 % stilling som vikar for kirkevergen fram til 15. august 2009, med søknadsfrist 1. november Menigetsrådets leder Anne Larsen engasjeres i 10 % stilling som kirkeverge fra 15. august 2008 og ut året. Hun innehar kirkevergens myndighet til å attesterer regninger og underskrive dokumenter i denne perioden. 3. Sekretær Kirsti Ottesen får økt sin stilling fra 30 % til 60 % stilling fra 1. september 2008 og ut året for å dekke opp de kontormessige oppgaver kirkevergen har. 4. Det lyses ut fast 40 % organiststilling med søknadsfrist 1. november I mellomtiden leies det inn vikar til enkeltoppdrag. 5. Dyrøy menighetsråd går inn for å lyse ut 100 % stilling som vikar for kateketen i Dyrøy og Sørreisa fram til 15. august 2009, med mulighet for forlengelse. Søknadsfristen settes til 1. november Om ønskelig kan Dyrøy menighetsråd forestå utlysning og tilsetting for menighetsrådene ved denne anledning, og i fortsettelsen ivareta arbeidsgiveransvaret for begge menigheter. Sak 44/2008 Orienteringer - Møtegodtgjørelse - Presentasjon av prestevikar Per Gustav Nilsen og renholder Lill Sigrid Bergheim på gudstjeneste 7. september. Ekstra kirkekaffe. - Prosessen rundt tjenesteytingsavtalen med Dyrøy kommune Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orienteringene til orientering. Sak 45/2008 Godkjenning av økonomirapport pr. 1. september Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner økonomirapport pr 1. september Sak 46/ 2008 Høring - tilsetting av prost i Senja prosti Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd anbefaler at res. kap. Sigurd Skollevoll utnevnes til embetet som prost i Senja prosti. Sak 47/2008 Utlån av Brøstad kirke til gudstjeneste Vedtak/ enstemmig: Messiaskirken menighet av Den lutherske kirke i Norge får disponere Brostad kirke til gudstjeneste søndag 28. desember 2008 kl Sak 48/2008 Søknad om støtte til lederskole Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd innvilger Ida Mari Toldnes Espejord kr i støtte til deltakelse på Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslags Lederskole for Nord-Norge. Støtten belastes konto For Dyrøy menighetsråd Kirsti S. Ottesen Sekr.

9 DEN NORSKE KIRKE Dyrøy menighetsråd Møtebok ^^62-3s csq f 8 ks Øo^ 53 t(j^ ad Motested I Møtedato Klokkeslett Menighetskon oret 11. desember Tilstede - faste medlemmer: Fraværende - faste medlemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre: Anne Larsen, Else Andreassen, Geir H. Skoglund, Ove Gamst, og prestevikar Per Gustav Nilsen Stine Cruickshank og Berit Nikolaisen Marit Toldnes Espejord Fung. prost Sigurd Skollevoll Per Gustav Nilsen holdt andakt ut fra Jesaja 9,2+6-7 og vi sang NoS 5 - Gjør døren høy. Sak 58/2008: Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste, men sak 63 trekkes fra sakskartet. Sak 59/2008 : Godkjenning av referat fra forrige møte Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner referat fra forrige møte, 10. november Sak 60/2008 : Referatsaker A. Skriv fra Jathushiga Bridget Rajah, Ang. muslimske gravplasser i kommunen, dat , og vårt svar. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar referatet til orientering. Sak 61/2008: Valg av leder og nestleder for 2009 Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd velger Anne Larsen til leder og Else Andreassen til nestleder i Dyrøy menighetsråd ut september Sak 62/2008: Ofringer 2009 i Dyrøy menighet Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar framlagte liste over offerformål Sak 63/2008 : Samarbeidsavtale med bispedømmet om HMS-arbeidet Saken trekkes fra sakskartet. Sak 64/2008. Økonomirapport pr Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar økonomirapport pr til orientering. Sak 65/2008: Alpha-kurs Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar at det inviteres til Alpha-fest fredag 23. jan. 09 kl Sted: Menighetsalen-Brøstad kirke. Alpha-kurs arrangeres deretter og er ferdig til påske.

10 Dyrøy mcnighctsråd - hovedutskrift av møteboken side 2 Sak 66/2008: Orienteringer 18. januar innsettelse i Finnsnes kirke av Sigurd Skollevoll som ny prost i Senja 25. januar avskjedsgudstjeneste med Sigurd Skollevoll i Brostad kirke Det arbeides med ny redaktør til menighetsbladet Rullestolrampe Dyrøy kirke er ferdigstilt med dreide stålknotter på rekkverket Kirkevalget 2009 Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orienteringene til orientering. Sak 67/2008 : Forlengelse av avtaler/ledige stillinger - Dyrøy menighet Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd omgjør vedtaket i sak 55/08 hva gjelder utlysning av kirkevergestillingen. Menighetsrådets leder Anne Larsen engasjeres videre som før som kirkeverge 110% stilling og sekretærens stilling videreføres 160% fra til For Dyrøy menighetsråd Kirsti S.Ottesen sekr.

11 %. DEN NORSKE KIRKE Dyrøy menighetsråd Brøstadbotn 3. desember 2008 Innkalling til menighetsrådsmøte Tid: torsdag 11. desember 08, kl Sted: Menighetskontor 0y6-3`(C $ AES 26e' Innkalling blir sendt varamedlemmene til orientering. Disse møter kun etter spesiell innkalling. Forfall meldes til menighetskontoret (se adressefeltet nederst) eller menighetsrådets leder, finne Larsen, tlf i-sfc Sak 58/2008: Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 59/2008: Godkjenning av referat fra forrige møte, 10. november Sak 60/2008: Referatsaker. A. Skriv fra Jathushiga Bridget Rajah, Ang. muslimske gravplasser i kommunen, dat , og vårt svar. Sak 61/2008: Valg av leder og nestleder for Forslag til vedtak: Dyrøy menighetsråd velger Anne Larsen til leder og Else Andreassen til nestleder i Dyrøy menighetsråd for Sak 62/2008: Ofringer Dyrøy menighet. Saksdok.:Søknader, trykkes Saksbeh. ss Arkiv: 317.Forslag til vedtak: Dyrøy menighetsråd vedtar framlagte offerliste for Sak 63/2008: Samarbeid HMS-Dyrøy menighet /Nord-Hålogaland bispedømme. Saksdok.: Ingen Arkiv: 254 Saken legges fram på møtet. Sak 64/2008. Økonomirapport pr Saksdok.: Økonomirapport pr , trykkes ikke. Arkiv: 131 Saken legges fram på møtet. Adresse: Telefon/ Telefax: E -post.- Bankgironummer.- Organisa jonsnummer: Postboks 23, 9316 Brøstadbotn /

12 Ø Dyrøy menighetsråd - møteinnkalling side 2 Sak 65/2008: Alpha-fest. Saksdok.: Ingen Saksbeh.: al Arkiv: 333.Forslag til vedtak: Dyrøy menighetsråd vedtar at det inviteres til Alphafest fredag 23. jan 09 kl Sted: Menighetsalen-Brostad kirke. Sak 66/2008: Orienteringer januar 2009, innsettelse av ny prost /Gudstjeneste i Brostad kirke utgår. -15.februsr 2009, avskjedsgudstjeneste med. Sigurd Skollevoll -ny redaktør i menighetsbladet -rullestolrampe Dyrøy kirke -utlysning / ledige stillinger -kirkevalget 2009 Sak 67/2008: Forlengelse av avtaler/ledige stillinger - Dyrøy menighet Saksdok: Mrsak 43/2008, trykkes ikke Saksbeh. kso Arkiv: 221 Bakgrunn: Menighetsrådets leder Anne Larsen har vært engasjert som kirkeverge 110% fra 15. aug 08 og sekretær har vært engasjert 160% fra Begge disse avtalene utgår Se forøvrig sak 43/2008. Lønn for vikar /kirkeverge.? Nye utlysninger/ forlengelser av avtaler? Saken legges fram på møtet Vel møtt! Vennlig hilsen Anne Larsen Leder/Kirkeverge Etter fullmakt Kirsti S. Ottesen sekretær Neste møte 21. januar 2009, kl.12.00

13 ti Lokale formål Egen menighet Påbygging Dyrøy kirke Brøstad kirkeforening Moen bedehus Kastnes bedehus Dyrøy kirkes venner Brøstadbotn Barnegospel Offerliste 2009 Listen utgjør SiF-o7ri-nger Sak /08 Innvilgte formål uten søknad Barne- og ungdomsarbeid Norges KFUK-KFUM Norsk Søndagsskoleforbund Ung kirkesang Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag Indremisjon Normisjon - Region Nord Den Indre Sjømannsmisjon Norges Samemisjon, Troms krets Diakoni, indre De fire Diakoniinstitusjoner Institutt for Sjelesorg Kirkens SOS i Nord-Hålogaland Kirkens Bymisjon i Tromsø Blå Kors Kirkens Familievern Viken senter for psykiatri og sjelesorg Diakoni, ytre Kirkens Nødhjelp SKRIK-aksjonen (Strømmestiftelsen) Amnesty International Ytremisjon Den norske Israelsmisjon Det norske Misjonsselskap, Region Nord-Norge Normisjons internasjonale arbeid Norsk Luthersk Misjonssamband Norsk Misjon i Øst Misjonsalliansen Sentralkirkelige organ Sjømannskirken - Nord-Hålogaland krets Det norske Bibelselskap IKO - Kirkelig pedagogisk senter Undervisning Det Teologiske Menighetsfakultetet Dronning Mauds Minne Norsk Lærerakademi Høgskolen i Staffeldtsgate Diverse Bibelleserringen i Norge Kristenrussen i Nord-Norge Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte - KABB Kristen Idrettskontakt - KRIK Menneskeverd Alpha Norge Soltun Soldatheim og Ungdomssenter TV-aksjoneh 2009

14 Arets kirkeprosjekt - I 1 r ANDRE SØKERE: Acta - Unge i Normisjon Areopagos Bibelskolen Bildøy, Bergen Bibelskolen i Grimstad Care Norge Det norske menneskerettighetsfond Evangeliesenteret Familie & Medier, Kristent Medieforum For Bibel og Bekjennelse Gå Ut-senteret KFUK-KFUM Global KFUK-KFUM-speiderne Kirkelig Utdanningssenter i Nord Kirkens Fengselsarbeid Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Kirkens Sosialtjeneste Kristen Muslimmisjon Kristent Interkulturelt Arbeid - KiA Kristent Pedagogisk Forum Kristne arbeidere Kvekerhjelp Leger Uten Grenser Maritastiftelsen Mediehøgskolen Gimlekollen Mercy Ships Norge Misjon uten grenser Misjonshøgskolen Navigatørene Norea Mediemisjon Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Norges Kristelige Studentforbund P22 - Kontaktsenteret Redd Barna Redningsselskapet Rådet for psykisk helse Sandomstiftelsen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tibetmisjonen Ungdom i Oppdrag Voksne for barn Wycliffe Bibeloversettere Åpne Dører

15 Dyrøy kommune v/ Rådmann og formannskap/ administrasjonsutvalg MANGEL PÅ HØGSKOLEKOMPETANSE I DYRØY KOMMUNE UNIO i Dyrøy ser seg nødt til å uttrykke bekymring for den store mangelen på lærer-, sykepleier- og førskolelærerkompetanse som er pr. dags dato. UNIO i Dyrøy vil på denne måten sette fokus på en del momenter som vi mener kommunen bør tenke nøye gjennom. Det er av vår oppfatning at for å få den kompetansen som vi trenger, må vi gjøre kommunen attraktiv som arbeidsgiver. Det er mange prosjekter som pågår i Dyrøy, men vi syns at det viktigste prosjektet mangler. Nemlig det å rekruttere folk med den kompetanse som vi som kommune trenger. Vi trenger ikke bare flere innbyggere, men innbyggere som innehar den kompetanse det er et skrikende behov for nå. Vi stiller oss spørsmålet om kommunen har vært i markedet og kommunisert med f.eks de institusjonene som utdanner yrkesgrupper vi etterspør? Mange kommuner og bedrifter gjør avtaler med høgskoler hvor de får direktekontakt med den kompetansen som de etterspør. Har det vært prøvd av Dyrøy kommune? Et rekrutteringsprosjekt inn mot HITØ/ Universitetet med det mål for øye å rekruttere attraktiv kompetanse kan det være noe for kommunen? Uansett hvordan en snur og vender på situasjonen er det grep en kan ta umiddelbart. Få ryddet opp i permisjons-, vikariatjungelen slik at en har mulighet til å få på plass flest mulig faste stillinger og selvfølgelig også hele stillinger. Det er ikke slik at en forlater et annet bosted for å flytte til Dyrøy for stillinger i størrelsesordenen 33%, 18,5%, 50%, 53% osv nei her må det satses på jobber som er attraktive å søke på og å beholde, ikke minst. Da snakker vi selvfølgelig om stillingsstørrelser. Man må få på plass strategier som gjør at folk blir MEGET fristet til å bo og jobbe i Dyrøy. Når man har ryddet opp i dette og vet hva man trenger, så bør man lage en attraktiv jobbannonse og den må komme før det er for seint. For seint er når det er blitt mai måned. Pr. dags dato må man holde stillingsannonsene åpen slik at de som aktivt søker etter jobb finner at vi i Dyrøy mangler kanskje nettopp deres kompetanse. De som viser interesse har vi hatt inntrykk av blir tatt godt vare på av administrasjonen og de som jobber med rekruttering av nye innbyggere. Det som er viktig er at de finner nettopp vår utlysning av stillinger, og der må vi som kommune gjøre enda mer. Som organisasjon er vi bekymret over situasjonen, men vil vise at vi ønsker å spille på lag med kommunen i denne saken og stiller vår kompetanse til rådighet for økt rekruttering. Vi må sammen tenke nytt og kreativt, og da er djerve og tilsynelatende sprøe ideer ikke å forakte. Håper vårt innspill blir tatt på alvor for situasjonen er som vi ser det meget alvorlig. Med hilsen Utdanningsforbundet Dyrøy v/styret Norsk sykepleierforbund Dyrøy v/htv

16 Saker til behandling

17 Saker til behandling

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: U01 Saksmappe: 2008/192 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Salt i Nor AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2/ Kommunestyret Vedlegg 1 Lånetilbud fra Kommunalbanken 2 Overdragelsesavtale Saksopplysninger Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 16/08 i møte Dyrøy kommune selger sin aksjepost i Salt i Nor A/S 2. Rådmann gis fullmakt til å selge aksjene på vegne av Dyrøy kommune, fortrinnsvis til minoritetsaksjonær og/eller lokale interessenter. 3. Rådmannen gis fullmakt til å avklare etableringsbetingelser for eventuelle nye eiere av selskapet og fremlegges formannskapet for godkjenning. Det vises også til vedlagte overdragelsesavtale. I formannskapsmøte sak 63/08 ble det fattet slikt vedtak: Framlagte forslag til overdragelsesavtale vedrørende salg av Dyrøy kommunes aksjer i Salt i Nor AS vedtatt Administrasjonens vurdering Ihht. avtalens pkt. 4 utvides låneavtalen til ,- På forespørsel har Kommunalbanken gitt Dyrøy kommune tilbud på slikt tilsagn. (se vedlegg) Dette krever imidlertid kommunestyrets godkjennelse før videre adm. oppfølging. Rådmannens forslag til vedtak: Det vises til formannskapets behandling i sak Dyrøy kommune refinansierer låneopptak på kr ,- godkjent i k-sak 33/05, med følgende nye lånebetingelser: Låneopptak kr ,-. 20 års nedbetalingstid som annuitetslån.

19 Ordførers innstilling: Saken legges fram uten ordførers innstilling. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

20 Kommunalbanken Norge Kommunalbanken AS Munkedamsveien 45 A Postboks 1210, Vika N-0110 OSLO Telefon; Telefaks: Bankkonto: Foretaks nr: Simulering av nedbetalingsplan Ordinær p.t. Lånebeløp Nominell rente 7,250% Valuta NOK Effektiv rente 7,381% Løpetid år 20,00 Beregningsmetode Act/365 Avdragsfrie terminer 0 Utbetalingsdato Renteterminer per år 2 1. rentetermin Avdragsterminer per år 2 1. avdragstermin Lånetype Annuitet varsel om renteendring 14 Termindato Rentedager Renter Avdrag Totalbelep Restgjeld , , Side 1 av 2

21 Kommunalbanken Norge Kommunalbanken AS Telefon; Munkedamsveien 45 A Telefaks: Postboks 1210, Vika Bankkonto: N 0110 OSLO Foretaksnr Termindato Rentedager Renter Avdrag Totalbebp Restgjeld Totalt Side 2 av 2

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: P23 Saksmappe: 2007/167 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 3/ Kommunestyret Vedlegg 1 Ang forlengelse av skjermmolo båthavna Finnlandsnes - sluttrapport 2 Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening Saksopplysninger I kommunestyremøte , sak 29/07 ble det fattet slikt vedtak: Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 5/07 Samarbeidsavtalen mellom Dyrøy kommune og Dyrøy båtforening endres slik. Pkt. 7: Finansiering Lån fra Dyrøy kommune endres fra ,- til kr ,- Momskompensasjon (100 %) kr ,- fjernes Pkt. 8 endres til: DBF betaler ved ferdigstillelse inn 1 års forskudd på renter og avdrag på lån stort kr. 2 mill. Dette står som sikkerhet til lånet er nedbetalt. Dessuten innbetaler DBF løpende renter og avdrag kvartalsvis på lån stort kr. 2 mill. etter avtale med DK. Dersom momskompensasjonen blir større enn forutsett går beløpet til reduksjon av kommunalt lån. Det vises i tillegg til vedlagte samarbeidsavtale. Som det fremgår av vedlagte skriv Sluttrapport, er prosjektet nå avsluttet. Kostnadsoverskridelsene er på totalt kr ,- noe som i hovedsak skyldes at kommunen ikke får momskompensasjon på deler av utbyggingskostnadene, noe som igjen skylles endrede EU-regler for slike anlegg.

23 Administrasjonens vurdering Dyrøy Båtforening har utført disse utbyggingstiltakene på en svært tilfredsstillende måte. Overskridelsene skyldes utenforliggende forhold som båtforeningen i liten grad kan belastes for. Rådmannen tilrår på dette grunnlag at kostnadsoverskridelse, totalt kr ,- dekkes over Dyrøy kommunes disposisjonsfond. Rådmannens forslag til vedtak: Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 29/07. Kostnadsoverskridelsene for forlengelse av skjermmolo Finnlandsnes, totalt kr ,- dekkes gjennom å endre finansieringsplanen slik. Dyrøy kommune tilleggsfinansierer totalt kr som belastes prosjektkto Inndekning ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

24 Dyrøy Båtforening Dato v/ Halvor Arntsen 9311 BRØSTADBOTN Tlf , E-post. Dyrøy kommune v/ Rådmannen 9311 BRØSTADBOTN Ang. Forlengelse av skjermmolo båthavna Finnlandsnes. Sluttrapport. Det vises til kommunestyre sak 29/07 av med vedlegg. Prosjektet er nå avsluttet og det vedlegges herved sluttrapport for gjennomføringen. Prosjektet var opprinnelig kostnadsberegnet til kr ,- Tillegg av Extra midler til fiskeplass kr ,- Til sammen kr ,- Av vedlagt regnskap fremgår at totale kostnadene ble kr ,- Merkostnadene for prosjektet blir da kr ,- Alle tall er inklusive merverdiavgift. Merkostnadene har sin årsak i følgende forhold som ikke var med i kostnadsoverslaget. Bygging av en ekstra snuplass ved start molo kr ,- Forsterkning av veier og plasser med pukk før asfaltering kr ,- Til sammen kr ,- Alle tall er inklusive merverdiavgift. Vi vurderte under veis å redusere på arealet for asfaltering for å holde kostnadsrammen, men kom etter konferanse med rådmannen først i mai 2008 til, at det planlagte areal skulle asfalteres. Ang. Kompensasjon av m.v.a. I finansieringsplanen er kalkulert med at vi skulle få en m.v.a kompensasjon på ,- Ultimo mai 2008 hadde Dyrøy kommune forhandlinger med kommunerevisjonen om rutiner og størrelse for avregning av m.v.a. på prosjektet.

25 En var enig om at alle kostnader over , - som Dyrøy båtforening dekket inn, skulle regnes med i grunnlaget for kompensasjon av m.v.a. Dette har etter våre beregninger gitt en kompensasjon på kr ,- Først i juni mottok vi melding fra kommunerevisor at det var kommet nye EU-regler for slike anlegg med virkning fra Av dette fremgår at kommunene ikke lenger får noen kompensasjon for slike anlegg, og skal stilles likt med båtforeninger og private utbyggere på dette område. Dette har som resultat at vi får følgende meromkostninger for prosjektet med basis i finansieringsplanen. Meromkostninger grunnet endret utførelse som var nødvendig kr ,- Manglende m.v.a kompensasjon som beskrevet kr ,- Manglende finansiering kr ,- Som prosjektleder beklager jeg den oppståtte situasjon. Men så sendt som først i juni 2008 arbeidet alle involverte ut fra at vi skulle få refundert m.v.a, for alle kostnader over kr ,- som var å anse som Dyrøy båtforenings andel av prosjektet. Alt hovedarbeid ble avsluttet ultimo mai For det videre arbeid med manglende finansiering, vises til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy båtforening. Dyrøy båtforening er fornøyd med det praktiske resultat av prosjektet. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger fra befolkningen etter oppgraderingen av området. Vi takker for den støtten Dyrøy kommune har gitt til prosjektet både fra politisk og administrativ side, og ser frem til et videre godt samarbeid for å drifte og videreutvikle dette området. Troms fylkeskommune ved regional utviklingsetat opplyser i dag, at tilskuddet fra de på kr ,- vil overføres i sin helhet til Dyrøy kommunes konto Med hilsen Halvor Arntsen Prosjektleder Vedlegg: Spesifisert regnskap (leveres manuelt) Kopi: Dyrøy båtforening

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy Båtforening v/hartvig Hartvigsen 9311 Brøstadbotn Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/167 Frank Moldvik, tlf.: P Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening Det vises til tidligere behandling av ovennevnte sak. I kommunestyremøte , sak 29/07 ble det fattet slikt vedtak: Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 5/07 Samarbeidsavtalen mellom Dyrøy kommune og Dyrøy båtforening endres slik. Pkt. 7: Finansiering Lån fra Dyrøy kommune endres fra ,- til kr ,- Momskompensasjon (100 %) kr ,- fjernes Pkt. 8 endres til: DBF betaler ved ferdigstillelse inn 1 års forskudd på renter og avdrag på lån stort kr. 2 mill. Dette står som sikkerhet til lånet er nedbetalt. Dessuten innbetaler DBF løpende renter og avdrag kvartalsvis på lån stort kr. 2 mill. etter avtale med DK. Dersom momskompensasjonen blir større enn forutsett går beløpet til reduksjon av kommunalt lån. Vedlagt følger revidert samarbeidsavtale ihht. kommunestyrets vedtak. Dette til orientering. Med hilsen Frank Moldvik tiltakskonsulent Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

27 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2008/695 Saksbehandler: Jørgen Bjørkli Dato: Saksframlegg Deltakelse i interkommunalt prosjekt om grønnsaksproduksjon Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 4/ Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse forprosjekt grønns(m)ak Saksopplysninger Tranøy kommune har tatt initiativ til et prosjekt for å få opp grønnsaksproduksjonen i midt- Troms. Saken er diskutert i midt-troms landbruksforum hvor Dyrøy kommune er et fast medlem. Det står i vedlagte prosjektbeskrivelse: Målet er å skape motivasjon og interesse for å produsere grønnsaker for det eksisterende mottaksapparat og evt. detaljsalg ved f eks torgsalg. Dette skal gjøres ved å fokusere på de muligheter som ligger i produksjon av grønnsaker på 1. de tidlige og solrike arealene langs sjøen med god grønnsakjord 2. de større og lett drevne arealene på innlandet. Tranøy kommune har sendt en søknad til Fylkesmannen i Troms om bygdeutviklingsmidler på vegne av kommunene i midt-troms. Om deltakelse og egeninnsats skriver saksbehandler i Tranøy Reidun Aspmo i en e-post: Utgifter 1 Lønn prosjektleder, 50 % stilling Arb.g.avgift, sosiale kostnader inkl. anna o.h Deltakelse Fagleder landbruk møter med mer, 6 kommuner Tranøy kommune evt. anna kommune, kontorhold Prosjektmidler (tlf, bil, kost, annonser, trykking, div. ) Uforutsett Deltakelse møter, markdager, kurs mm Landbruk Nord, feltarbeid, medvirkning markdager, rapp Sum lønn

28 Finansiering 1 Egenandel kommuner (de 6 minus Tranøy) Tranøy kommune, kontorhold Egenandel bønder, møter, markdager, demofelt mmm BU-midler Sum finansiering Hvis vi tar de reelle utgiftene (kr ) minus det som er lagt inn av BU-midler (kr ) blir det som skal dekkes av kommunene, dvs 8125 pluss arbeidstid som vi alle bidrar med. Administrasjonens vurdering Saksbehandler har stor tro på at dette prosjektet kan være med på å få opp grønnsaksproduksjonen også i Dyrøy. Vi har ganske mye arealer som ikke blir høstet maskinelt (fôrproduksjon), som det kan være mulig å få til annen drift på. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune støtter at det settes i gang et forprosjekt om grønnsaksproduksjon og setter av kr 8 125,- i kommunal egenandel, pluss arbeidstid på landbrukskontoret. Midlene dekkes over eget budsjett på teknisk enhet art 451 primærnæring. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

29 Prosjektbeskrivelse forprosjekt Grønns(m)ak Flere grønnsaksprodusenter i Midt-Troms Foto: Ulrikke Neumann Interkommunalt prosjekt for Midt-Troms-kommunene

30 side 2 GRØNNS(M)AK GRØNNS(M)AK er et forprosjekt rettet mot potensielle grønnsaksprodusenter i Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv. Målet er å skape motivasjon og interesse for å produsere grønnsaker for det eksisterende mottaksapparat og evt. detaljsalg ved f eks torgsalg. Dette skal gjøres ved å fokusere på de muligheter som ligger i produksjon av grønnsaker på 1. de tidlige og solrike arealene langs sjøen med god grønnsakjord 2. de større og lett drevne arealene på innlandet Forprosjektet skal først og fremst være et inspirasjons- og informasjonsprosjekt der tiltak kan være f eks møter, markdager, og andre fagdager, etablering av bondens marked, utarbeiding av informasjonsmateriell. Forprosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Midt-Troms, men inititativtaker er Tranøy kommune og prosjektlederstillingen skal være plassert der. Etter forprosjektet er intensjonen å utarbeide et større prosjekt der målet skal være å komme fram til konkrete dyrkere og følge dem opp med råd og veiledning i en oppstartsperiode. Videre bør det bygges opp en formell kompetanse for de som ønsker å satse seriøst over tid. På dette stadiet er det naturlig å ha et utstrakt samarbeid med Fylkesmannen, Troms landbruksfaglige senter, Landbruk Nord og evt. Tromspotet Bakgrunn for prosjektet Antall bønder har de siste tiårene sunket kraftig og arbeidsplassene i landbruket er stadig nedadgående. I Midt-Troms har potet- og nepedyrkinga et visst omfang, men det produseres lite volum av andre grønnsaker. Samtidig er det et stort fokus på grønnsaker og bær i kostholdet og en økende interesse for kortreist/lokalprodusert mat. Mange arealer langs sjøen i Sør-Troms er fruktbare og tidlige. Potensialet for å komme tidlig på markedet og oppnå gode priser, er tilstede på de gode arealer langs sjøen i Midt- Troms. Samtidig er det muligheter for produksjon i større omfang på innlandet der det er større sammenhengende arealer. Et demonstrasjonsfelt på Sør-Senja i regi av Tranøy kommune og med hjelp av Landbruk Nord sommeren 2008, ga svært lovede resultater for både tradisjonelle og nye grønnsaker. Demofeltet har fått mye oppmerksomhet og mange er nysgjerrige på oppfølgingen. Lilla blomkål fikk store fine hoder. Likeså grønn og vanlig kvit blomkål. Foto:U. Naumann Tranøy kommune føler at den suksessen som dette demofeltet har hatt, må videreføres på en mer systematisk måte. 2

31 side 3 Mål Med bakgrunn i utfordringene mulighetene for grønnsakdyrking i Midt-Troms og manglende tilgang på lokalproduserte grønnsaker, har prosjektet formulert følgende hovedmål: Prosjekt GRØNNS(M)AK skal legge grunnlag for å ta i bruk noen av de beste arealene i Midt-Troms til grønnsaksdyrking Dette skal gjøres gjennom tiltak som kan øke engasjementet/interessen og dermed rekrutteringa til grønnsaks- og bærproduksjon. Det er svært viktig å få fram økt stolthet over å produsere nordlige kvalitetsgrønnsaker. Målgrupper Eiere av landbrukseiendommer som ikke driver selv i dag, men har interesse for hagebruk/grønnsaker (og bær) Gårdbrukere med gårder i drift som ønsker å dyrke grønnsaker i tillegg til melk- eller kjøttproduksjon Andre hagebruksinteresserte uten egen eiendom, men som vil kjøpe eller leie jord til grønnsaksdyrking Rekruttering av yngre potensielle gårdbrukere i en mulig overtakelsesfase må ligge under som et langsiktig mål. Tiltak Ansette person med høyere utdannelse i jordbruk/hagebruk til å lede forprosjekt Grønns(m)ak 3 demonstrasjonsfelt sommeren 2009 i samarbeid med Landbruk Nord 3 markdager på demofelt sommeren gårdsbesøk/markdager hos aktive grønnsaksdyrkere sommeren Fokus på grønnsakproduksjon gjennom å rette oppmerksomhet på gode eksempler. Stolthet omkring grønnsaker/ kortreist mat Etablere forstadium til Bondens Marked på Finnsnes, og på Bardufoss gjennom torgsalg av grønnsaker fra feltene (skape behov i markedet). Minst to torgdager på Finnsnes i august/september. Forskningsdagene Stand/aktiviteter på Finnsnes Informasjonsmateriell, et faktaark for hver grønnsak i samarbeid med Landbruk Nord 2 fagdager med fokus på grønnsaker (en på kålvekster og en på gulrot) og med fokus på økonomi og samarbeid Gårdsbesøk til de interesserte hagebrukere som melder seg Minst to avisoppslag og to radio/tv-innslag for å øke oppmerksomheten mot den lokalproduserte maten, Starte planlegging av grønnsakskolen i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter 3

32 side 4 Organisering/ansvarsforhold Prosjektleder (PL) i 50 % stilling Kontorsted/arbeidsgiver: Tranøy kommune. Prosjektgruppe (PG): 5 medlemmer PL leder og gjennomførerer det ettårige prosjektet. PG skal bestå av representanter Midt-Troms-kommunene, Fylkesmannen, Bondeorganisasjonene og Landbruk Nord. PG er faglig ansvarlig for prosjektet. Stillingen lyses ut i Nordlys og på NAV. Samarbeid Midt-Troms-kommunene Landbruk Nord: Demo-/utprøvingsfelt Troms landbruksfaglige senter: Start utvikling av prosjektsøknad grønnsakskole Prosjektplan Prosjektperiode Møter i Januar, mars, august, oktober prosjektgruppe Framdriftsplan Februar: tilsetting av prosjektleder Februar: Planlegging av tiltak Februar, april, august, oktober: Møter i prosjektgruppa Mai/juni: Anlegg demo-/utprøvingsfelt med Landbruk Nord Juli og august: markdager September: Forskningsdagene-innslag Oktober: Oppsummering av demofelt enkeltsorter November: Ferdigstille søknad om 3-årig prosjekt: Ta sats på grønnsaker Midt-Troms Budsjett og finansiering Grønns(m)ak Utgifter 1 Lønn prosjektleder, 50 % stilling Arb.g.avgift, sosiale kostnader inkl. anna o.h Deltakelse Fagleder landbruk møter med mer, 6 kommuner Tranøy kommune evt. anna kommune, kontorhold Prosjektmidler (tlf, bil, kost, annonser, trykking, div. ) Uforutsett Deltakelse møter, markdager, kurs mm Landbruk Nord, feltarbeid, medvirkning markdager, rapp Sum lønn

33 side 5 Finansiering 1 Egenandel kommuner (de 6 minus Tranøy) Tranøy kommune, kontorhold Egenandel bønder, møter, markdager, demofelt mmm BU-midler Sum finansiering

34 side 6 Vedlegg: Oppsummering av aktiviteter på demofelt grønnsaker, Bakkemo gård, Stonglandet, sommeren 2008 Anlegg av demofelt Bakkemo gård 27. mai og 3. juni sorter grønnsaker derav 10 sorter gulrot og pastinakk. Resultat: Til tross for en svært nedbørfattig sommer, og ingen vanning, har alle grønnsaker gitt resultater/avlinger langt over forventningene. Det er svært tidlige salgbare avlinger på neper, kål, brokkoli, grønnkål. Gulrota hadde en vanskelig start på grunn av spireproblemer ved forsommertørken, men spirte når det kom nedbør i juli. Aktiviteter: Markdag 22. september. 20 besøkende Gi-bort-aksjoner: Grønnsaker er spredt til nærmiljøet ved smaksprøver Forskningsdagene 20. september informasjon om demofeltet salg av gulrøtter fra feltet stand med 10 potetsorter og infoplakater om potet. Sendt alle slag gulrøtter til Store Norske Fiskekompani i Tromsø. Kokkeskolen i Sørreisa har fått gulrøtter til utprøving Elever på Vikstranda skole i Vangsvik fått gulrøtter for forskning på gulrotsmak og ernæring Medier: 2-siders oppslag i Troms Folkeblad 11. juni siders oppslag i Troms Folkeblad 16. juli /3 sides oppslag i Nordlys i august /3 sides oppslag i Troms Folkeblad 8. august 2008 Oppslag i Søndre Senjens budstikke (www.lokalavisa.no) Bilder fra markdag i demonstrasjonsfeltet. Grønn og lilla grønnkål i forgrunnen. Foto: O. Bergersen 6

35 side 7 Gulrot i hele regnbuens farger fra demonstrasjonsfelt for grønnsaker Foto: R. Aspmo 7

36 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 120 Saksmappe: 2008/671 Saksbehandler: Hogne Eidissen Dato: Saksframlegg Kommunalt innspill til fylkesplan for Troms drøftingssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 5/ Vedlegg 1 Oppstart av planprosess - fylkesplan for Troms Saksopplysninger Ordfører redegjør for saken. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

37 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fylkesrådet Kommunene i Troms Regionrådene i Troms Go: Vår ref.: 08/ Løpenr.: 25798/08 Saksbehandler : Stine Larsen Loso Tlf. dir.innvalg: Arkiv: 120 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: OPPSTART AV PLANPROSESS - FYLKESPLAN FOR TROMS Fylkestinget i Troms vedtok den 15. oktober 2008 en planprosess for ny fylkesplan for Troms. Den nye planen vil være gjeldende i perioden , og er planlagt vedtatt i fylkestinget innen utgangen av Planutkastet skal sendes på høring og offentlig ettersyn i juni Det legges til rette for ulike møtearenaer høsten 2008 og våren 2009 slik at dialog, samarbeid og medvirkning sikres Troms fylkeskommune ønsker nå å komme i dialog med Sametinget for å få innspill og tilbakemeldinger til utarbeidelsen av fylkesplan for Troms Troms fylkeskommune ønsker nå å komme i dialog med kommuner/regionråd for å få innspill og tilbakemeldinger til utarbeidelsen av fylkesplan for Troms Fylkesplanens struktur For å ajourføre og utarbeide innhold til fylkesplanen for Troms vil det bli tatt utgangspunkt i tilgjengelig informasjon om dagens situasjon i Troms, samt nye utviklingstrender, pågående utviklingsprosjekter og gjeldende politikk og plandokumenter. Fylkesplanen for Troms vil ha følgende struktur: 1. Innledning - fylkesplanlegging og planprosess 2. Visjon og verdigrunnlag - utviklingstrekk i Troms 3. Prioriterte politikkområder med mål og strategier Ad. punkt I - I kapittel 1 vil det redegjøres for lovgrunnlaget for fylkesplanen samt formålet med fylkesplanlegging og fylkesplan. Det vil også bli gitt en gjennomgang av fylkeskommunens rolle, partnerskapssamarbeid og samarbeidsavtaler, samt en beskrivelse av planprosessen. Ad. punkt 2 - I kapittel 2 presenteres visjon, verdigrunnlag og viktige utviklingstrekk i Troms. Visjonen skal beskrive den overordnede langsiktige målsettingen som er ment å gi en felles retning, og en forståelse av hva vi skal gjøre for å bli best mulig. Visjonen kan med fordel være kort, og budskapet bør være tydelig og identifiserbart. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

38 Verdigrunnlaget er en utdyping og beskrivelse av den underliggende politikken og det politiske verdigrunnlaget som skal gjelde for utviklingen i Troms. 2 Når det gjelder viktige utviklingstrekk vil det blant annet inneholde en kort beskrivelse av de observerte endringer og trender i folketall, næringsliv, arbeidsmarked, offentlig sektor og sosiale forhold. På bakgrunn av disse opplysningene vil man drøfte mulige politikkimplikasjoner og søke å peke ut og prioritere hvilke politikkområder som skal fokuseres sterkest i planen. Ad. punkt 3 - I dette kapitlet presenteres de politikkområdene som skal prioriteres i planperioden. Dette kan eksempelvis være miljø og klima, kompetansebygging, innovasjon og utvikling eller lignende. Til hvert politikkområde utformes det mål med tilhørende strategier. Antall strategier bør begrenses slik at de blir håndterbare og kan følges opp. For å rendyrke fylkesplanens funksjon som politisk styringsverktøy vil man etterstrebe og utforme strategiene på en slik måte at de ikke får form av rene tiltak. Tiltakssiden i planarbeidet vil søkes løst et trinn ned i planhierarkiet. Fylkesplan Fylkesdelplan A Fylkesdelplan B Handlingsplan Al Handlingsplan A2 Strategiplan BI Dialog og medvirkning mellom kommuner/regionråd og Troms fylkeskommune Kommunene er Troms fylkeskommune viktigste samarbeidspartnere, og det er nødvendig å sikre god medvirkning og forankring fra det lokale nivået i utarbeidelsen av fylkesplanen. Medvirkning og dialog vil skje på flere arenaer i løpet av høsten 2008 og våren Troms fylkeskommune planlegger ikke egne møter med hver enkelt kommune, men vil sikre dialogen gjennom regionrådene i fylket. Dersom enkeltkommuner har behov og ønsker egne møter om elementer i fylkeplanen, kan dette eventuelt avtales direkte med fylkekommunen. I løpet av oktober 2008 tar vi kontakt med regionrådene i fylket for å avtale møter i løpet av høsten der ny fylkesplan er tema. Målet med møtene er å få innspill på innholdet til fylkesplan både når det gjelder kapittel 2 (visjon, verdigrunnlag og viktige

39 utviklingstrekk) og kapittel 3 (politikkområder med tilhørende mål og strategier). Det vil også avholdes møter med andre samarbeidspartnere i denne perioden. 3 I januar 2009 planlegges det et arbeidsseminar med kommuner/regionråd og andre samarbeidspartnere for å diskutere innspill og innhold til fylkesplanen. Vi vil komme tilbake med ytterligere opplysninger om dette senere i høst. Troms fylkeskommune vil også be om skriftlige innspill fra kommunene og regionrådene. Fristen for å komme med skriftelise innspill vil være torsdag 29. ianuar Det vil si at moment som er diskutert i møter og arbeidsseminar også kan fremmes skriftlig. Denne planlagte prosessen gir kommuner og regionråd mulighet til å forankre og kjøre interne prosesser om fylkesplanarbeidet fram til og med januar Det er videre planlagt et fellesmøte med alle regionrådene på fylkeshuset i februar. På møtet vil en presentere planarbeidet så langt, og en vil i felleskap arbeide videre med planen. De innspillene og tilbakemeldingene en får på de ulike møtearenaene vil fortløpende behandles og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Fylkesplan for Troms er planlagt sent til høring og offentlig ettersyn i perioden juni - oktober Tidsplanen for planarbeidet vil være som følger: Tidspunkt September 2008 Oktober 2008 Nov/des 2008 Januar 2009 Februar 2009 Mars 2009 April - mai 2009 Juni 2009 Juni - oktober 2009 Okt - nov 2009 Desember 2009 Hva skal gjøres Forslag til planprosess behandles i fylkesrådet Forslag til planprosess behandles i fylkestinget 14. oktober 2008 Skrive brev til kommuner/regionråd og øvri ge samarbeidspartnere Arbeid med planutkast Møter med regionrådene Møter med Sametinget, Fylkesmannen og øvri ge aktører i partnerskapet Arbeid med lanutkast Arbeidsseminar med kommuner/regionråd o g andre samarbeidspartnere for å diskutere innholdet til fylkesplanen Arbeid med planutkast Skriftlige innspill fra kommuner/regionråd o g andre samarbeidspartnere Fellesmøte med alle regionrådene på fylkeshuset Arbeid med lanutkast Fylkestinget behandler visjon, verdigrunnlag og prioriterte politikkområder som skal innarbeides i fylkesplanen Utarbeidelse av plan Høringsutkast til planen ferdigstilles Fylkesrådet sender fylkesplanen til høring o g offentlig ettersyn Aktuelle høringsinnspill innarbeides i fylkesplanen Fylkestinget behandler endelig forslag til F ylkesplan for Troms

40 4 Fylkesrådsleders kontor (FLK) har ansvaret for og koordinerer planarbeidet internt i fylkeskommunen og med eksterne samarbeidspartnere. FLK vil også sørge for løpende ekstern og intern informasjon. Informasjon om fylkesplanarbeidet vil også fortløpende bli tilgjengelig via fylkeskommunens internettside. Kontaktpersoner i FLK vedrørende fylkesplanarbeidet er: Stine Larsen Loso, tlf: , e-post: stine.larsen.losontromsfylke no Hauk-Are Kristiansen, tlf: , e-post: hauk-are.kristiansen^a)tromsfylke no Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid i prosessen med å utarbeide Fylkesplan for Troms Med vennlig hilsen Paul Dahlø fylkerådsleder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 25.04.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Per Gunnar Cruickshank,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2011 Onsdag 07.12. 2011 Tilstede: Tone Hærem, Tom Erik Skaarnes Tonheim, Nils Inge Haus, Hege Norset Blichfeldt, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Terje Salvigsen, Anne Markegård

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.10.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 2 Dato: 14.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Asbjørg Jonsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll ekstraordinært møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Thord Karlsen, Berit Sørbø,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 26.02.13 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder Pål

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 03.10.2006 Tidspunkt: 11:00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 30.05.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 19.05.2005 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00 Lebesby kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Pedersen Svein Slåtsveen Marte Sørbø Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer