MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009"

Transkript

1 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Oversyn over framlagde skriv og meldingar: 1. Kontrollrapport skatteoppkrevjaren 2008 skriv frå Skatteetaten, datert Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Ingen merknader.

2 Saknummer: 09/383 Løpenummer: 2087/09 Arkivkode: 140 Saksbehandlar: Håvard Tveit MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 16/09 Formannskapet /09 Kommunestyret KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL - GODKJENNING AV PLAN Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Adresseliste Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Kart: Plankart Høyringsmerknader med tilråding Ikkje utsende vedlegg: Sak 5/09 m/sakstilfang sjå evt. under Møtekalender og dokument eller Planar, budsjett og årsmeldingar LOV , Plan- og bygningslova (Pbl.) FOR , Forskrift om konsekvensutredning Sak 47/08 Saksutgreiing: Andre høyringsutkast til arealdelen av kommuneplanen vart godkjend av formannskapet i sak 5/ , og var i tidsrommet til ute tilandre gongs offentleg ettersyn. Det kom inn 13 merknader, av desse varsla to offentlege instansar motsegn. Alle motsegner er freista imøtekomne av kommunen. Dei innkomne merknadane og administrasjonen sine framlegg til endringar i planen før utlegging til 2.gongs offentleg ettersyn er samanfatta i utsendt sakstilfang. Føremål: Føremålet med kommuneplanen sin arealdel er mellom anna å sørgje for at planlegging og gjennomføring av einskildtiltak skjer innanfor ei samordna ramme. Samstundes er det ikkje meininga at arealdelen skal nyttast til detaljplanlegging i område med komplekse og detaljerte problemstillingar.

3 Vidare prosess: Administrasjonen finn ikkje at dei naudsynte endringane som ei følgje av merknadane medfører vesentlege endringar i planen. Det er såleis ikkje naudsynt med fleire offentlege ettersyn dersom framlegget til vedtak vert godkjend. Endeleg godkjend plan skal offentleggjerast på eigna måte. Godkjenningsvedtaket kan ikkje påklagast. Rettsverknad: Kommuneplanen sin arealdel er juridisk bindande for arealbruken, og inneber at den einskilde grunneigar ikkje kan ta i bruk, bygge eller dele sin eigedom på anna måte enn det som er fastsett i planen. Plankartet og føresegner utgjer den juridisk bindande delen av planen. I tillegg inneheld planrapporten supplerande retningsliner og forklaringar på korleis planen skal praktiserast og forståast. Arealbrukskategoriar og føresegner må vere innanfor ramma av Pbl Anna kartinformasjon og tekst er berre rettleiande. Endringar i planen etter 2.gongs offentleg ettersyn: 3 låssettingsplassar visast i plankartet. Formannskapet sitt vedtak i sak 5/09 om å innarbeide desse i plankartet, vart ved ein feil ikkje gjennomført. 1-6-I om bygging nær sjøen i område med spreidd bygging tillete på Mjømna (SB19) er erstatta med ei utviding av 1-6-F. Ny ordlyd i denne er: Det skal ikkje byggast på fulldyrka jord, overflatedyrka jord i drift, eller slik at ålmenn ferdsel vert hindra langs sjø og vassdrag. Bygging skal ikkje skje nærare enn 40 meter frå strandlina. Innafor SB19 kan ein byggje nærare enn 40 meter frå sjøen i tilknyting til allereie utbygde område. Den nye akvakulturlokaliteten aust for Kvernøy er teken ut av planen (denne kom inn etter første gongs offentlege ettersyn) som ei følgje av konflikt knytt til Kvernøyna sjøfuglreservat. Teiknforklaring og fargebruk i plankartet er oppdatert og gjort eintydig og tydeleg. Framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 20-5 godkjenner Gulen kommune kommuneplanen sin arealdel, med dei endringane som kjem fram av saksutgreiinga. Administrasjonen får fullmakt til å innarbeide desse endringane i det endelege plandokumentet. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Røysting: Samrøystes. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 2 -

4 Saknummer: 09/376 Løpenummer: 2088/09 Arkivkode: F00 &20 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 17/09 Formannskapet /09 Kommunestyret KOMMUNAL TENESTEMENY I NAV Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: NAV Sogn og Fjordane: Fylkesdirektør Tore Thorsnes NAV Gulen Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Samarbeidsavtale Ikkje utsende vedlegg: St.prp. nr. 46 Ny arbeids- og velferdsforvaltning K-sak 0021/08 Håndbok for etablering av Nav-kontor Saksutgreiing: Stortinget har vedteke at det skal etablerast ny arbeids- og velferdsforvaltning. Dei nye arbeids- og velferdskontora, NAV, skal bygge på eit partnarskap mellom kommune og stat. Den nye reforma inneber at aetat og trygdeetaten vert lagt ned, og ein ny statsetat vert etablert. Kommunane skal framleis ha ansvar for sosiale tenester, men desse skal inngå ilag med den nye statsetaten i eit felles NAV- kontor i kvar kommune. Innan utgangen av 2009 skal alle innbyggjarane i Noreg ha tilgang til eit NAV- kontor. Opning av kontoret i Gulen er fastsett til torsdag 30. april Oppretting av NAV kontor er ein omstillingsprosess, og er organisert som eit prosjekt i kvar kommune. Det formelle ansvaret for etableringa er tillagt fylkesdirektør for NAV og rådmannen i den enkelte kommune. Overordna mål for reforma : Å få fleire i aktivitet og færre på stønad Gjere det enklare for brukarane og tilpasse forvaltninga til brukarane sine behov Få ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 Kommunal tenestemeny: I denne saka skal det tas stilling til den fremforhandlede samarbeidavtalen, kor einaste ending i høve sak 0021/08 er følgjande nye punkt i den kommunale tenestemenyen: Tenester frå Husbanken (bustøtte) Parkeringskort Dør til dør transport Fylgjekort Gjeldsrådgjeving Framlegg til vedtak: Framlegg til kommunal tenestemeny vert vedteken Behandling og vedtak i Formannskapet, : Røysting: Samrøystes. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 2 -

6 Saknummer: 09/322 Løpenummer: 2089/09 Arkivkode: 034 A02 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 9/09 Hovudutval for oppvekst /09 Kommunestyret ORGANISERING AV VAKSENOPPLÆRING Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Dalsøyra skule Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Ikkje utsende vedlegg: Introduksjonslova Opplæringslova Saksutgreiing: Kommunen har følgjande lovpålagde oppgåver vedkommande opplæring for vaksne: A. Norsk opplæring for innvandrarar, regulert av Introduksjonslova B. Spesialundervisning for vaksne, regulert av Opplæringsslova C. Grunnskule-opplæring for vaksne, regulert av Opplæringslova A. Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for innvandrarar. Introduksjonslova vart innført i 2003, og førte til store endringar i kommunane sine oppgåver i samband med busetjing, arbeid og opplæring for innvandrarar. Lova gjeld fullt ut for alle som har komme til landet etter 01. september I denne saka vert berre opplæring omtala. Grunnlaget for opphaldsløyvet vil avgjere om ein innvandrar har rett og/eller plikt til opplæring med 250 timar norsk og 50 timar samfunnskunnskap. I tillegg har nokre behovsprøvd rett til inntil 2700 timar norskopplæring ut over dette. Gjennomføring av pliktig opplæring er eitt av punkta som må oppfyllast før det vert gitt busetjingsløyve. For personar med rett til opplæring, får kommunen eit pr. capita- tilskot i 5 år. Tilskotet er størst i år 1, 2 og 3 etter innflytting, mindre i år 4 og 5. I tillegg får kommunen eit øyremerka basistilskot, som for tida er på kr pr år med det omfanget av innvandring som vi har. Innvandrarar som har rettar/plikter etter Introduksjonslova, vert registrert i eit offentleg register - NIR. Dette skal hjelpe offentlege organ med utveksling av opplysningar, og å

7 samordne oppgåvene sine. Kommunen må mellom anna registrere detaljert oversikt over kor mykje opplæring kvar person har gjennomført. B. Spesialundervisning for vaksne Oppgåvene er regulert av Opplæringslova kap 4A, pkt. 2 og pkt Det mest aktuelle hjå oss er vaksenopplæring for personar med psykisk utviklingshemming, og personar som treng ny opplæring etter sjukdom eller skade. PPT skal vere sakkunnig instans. I tillegg har kommunen eit del-ansvar for å tilby logopedi-tenester. Dersom kommunen ikkje har slik kompetanse, refunderer NAV utgifter til privatpraktiserande logopedar. C. Grunnskule-opplæring for vaksne Oppgåvene er regulert av Opplæringslova kap 4A, pkt. 1 og pkt Dette gjeld rett til grunnskuleopplæring for vaksne personar som treng slik opplæring. Det kan vere personar som ikkje har fullført grunnskulen før, det kan vere personar som treng oppattnying av ulike årsaker, eller det kan vere innvandrarar som ikkje har tilsvarande utdanning frå heimlandet. Grunnlaget for retten er at personane har eit reelt behov, for eksempel ynskje om vidaregåande utdanning eller krav frå jobben. Stoda i Gulen no: Norskopplæring: I dag er det 8 personar busett i Gulen som har rett og/eller plikt til norskopplæring etter introduksjonslova. Vi har også framleis 3-4 personar som har rett til opplæring etter den gamle lova på såkalla overgangsordning som tek slutt I tillegg har vi mellom 5 10 personar som etterspør opplæring, utan å ha rett/plikt. Dette er for eksempel arbeidsinnvandrarar frå EØS-land. Vi tilbyr opplæring på Byrknes og på Dalsøyra, 4-6 timar pr. veke. Ansvar for tenesta er lagt til rådgivar oppvekst. Dette er ikkje noko ideell situasjon, fordi mange av oppgåvene krev direkte kontakt mellom den som treng tenesta og den som har ansvar for den. No går all kontakt via rektor, som mellommann. Spesialundervisning: For tida gir vi fast tilbod til 2 personar. Vi har hatt søknad frå fleire som vi ikkje har greidd å få på plass tilbod til. I tillegg kjøper vi noko teneste frå andre kommunar/privatpersonar i særlege høve. Også her er rådgivar oppvekst ansvarleg. Grunnskuleopplæring: Vi har ikkje hatt spørsmål om vanleg grunnskuleopplæring for vaksne, men bør ha ein beredskap for korleis dette skal løysast, om det kjem. Framtidig organisering. Vaksenopplæring er ei lita teneste hjå oss. Norskopplæring for innvandrarar utgjer den største delen. Etter innføring av Introduksjonslova, har kommunen eit større ansvar for at deltakarane får opplæring som gjer dei i stand til å ta avsluttande prøver innan gitte tidsfristar. Vidare er delar av det øyremerka tilskotet avhengig av tal deltakarar, og ikkje av tal opplæringstimar. Det gjer det mest effektivt å samle opplæringa på ein skule. - Side 2 -

8 Vaksenopplæring har blitt fordelt på skulane. Dette medfører at opplæringa vert lite planlagd, og ofte er det ledig lærarkapasitet som styrer kor mange timar som vert tilbydd. Det er lettare å få kontinuietet og oversikt dersom ansvaret vert lagt til ein skule. Dersom ein skule skal få ansvar for all vaksenopplæring, er det viktig å ta omsyn til avstand og geografi. Tilbodet må vere så tilgjengeleg som mogeleg, uavhengig av kvar ein bur. Administrasjonen vil tilrå at vaksenopplæringa vert lagt til Dalsøyra skule, sidan den ligg nærast den geografiske midten. Dei siste 3-4 åra har skulen hatt ansvar for norskopplæring for heile fastlandskommunen. Nokre har hatt litt problem i høve transport til og frå, men med litt samordning og tilpassingar, har dette løyst seg. Når brua kjem, er avstanden til Byrknes også akseptabel. Samling av PU-bustadane til Dalsøyra vil føre til at dei fleste som har behov for spesialundervisning også vil bu nær Dalsøyra skule. I spesielle tilfelle kan det gjerast vedtak om at slik opplæring skal skje andre stadar, men det bør likevel vere rektor ved Dalsøyra skule som har ansvaret for gjennomføringa. Rektor ved Dalsøyra skule får mynde som rektor for vaksenopplæringa i Gulen. Dette inneber mellom anna delegert mynde til å gjere enkeltvedtak, ansvar for å lage individuelle planar, innhente rapportar, registrere oppmøte, melde opp til prøver/eksamen med meir. Fram til september 2010 kan Byrknes framleis ha ei gruppe med norskopplæring. Gruppa skal vere bygd opp omkring innvandrarar som kom til landet før sept. 2005, og som skal ha opplæring etter overgangsordninga. Dersom det vert gjeve opplæring til innvandrarar omfatta av den nye Introduksjonslova i desse gruppene, skal rektor for vaksenopplæringa ha det formelle ansvaret for vedtak og oppfølgjing. Ressursar. I budsjett for 2009 er det lagt inn 5 % til administrasjon av vaksenopplæring. Det må vurderast om det er nødvendig å auke denne ressursen frå 2010, eventuelt ved auka heimel for kontorfullmektig. Vidare er det lagt inn 65 % lærarstilling for framandspråklege, og 20 % for anna vaksenopplæring. Til saman utgjer dette om lag 14 klokketimar undervisning pr. veke. I tillegg er det berekna ca. 3 klokketimar pr. veke til overgangsordning på Byrknes. Framlegg til vedtak: Frå 01.august 2009 vert vaksenopplæring i Gulen lagt til Dalsøyra skule. Rektor ved Dalsøyra skule vert tillagt ansvar for teneste Vaksenopplæring og teneste Opplæring framandspråklege Fram til september 2010 kan det gjevast norskopplæring for innvandrarar ved Byrknes skule, dersom der er deltakarar som kjem inn under Introdusjonslova si overgangsordning Behandling og vedtak i Hovudutval for oppvekst, : Røysting: Samrøystes. - Side 3 -

9 Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Hovudutvalet for oppvekst sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 4 -

10 Saknummer: 09/214 Løpenummer: 2090/09 Arkivkode: 430 A Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 8/09 Hovudutval for oppvekst /09 Kommunestyret KOMMUNAL KOMPETANSEPLAN SKULE/BARNEHAGE Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Skular og barnehagar (e-post) Personalkonsulent (e-post) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, med følgjeskriv Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Frå KD: Statlige midler til etter- og videreutdanning i 2009 fortsatt satsing på kompetanseutvikling. Frå KS/Utdanningsforbundet i S&Fj.: Søknad om vidareføring av system for vidareutdanning av lærarar Frå Sogn og Fj. Fylkeskommune: Den kulturelle skulesekken Kompetanseplanar for 2009/-10 frå skulane og barnehagane Ikkje utsende vedlegg: Kompetanse for kvalitet strategi for videreutdanning av lærere Kompetanse i barnehagen strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Saksutgreiing: Grunnskule. I samband med innføring av ny læreplan for grunnskulen frå , var det ei 3-årig satsing på kompetanseheving av lærarar og leiarar. Skuleåret 2008/-09 er det siste av desse. Nasjonal evaluering av satsinga har vist at den ikkje har ført til så mykje auka formell kompetanse som ynskjeleg. Midlane har vore spreidd på for mange område, og for mykje er brukt til etterutdanningskurs, lokale prosjekt og liknande. Mange skule-eigarar har heller ikkje hatt eit tilfredsstillande plansystem, og kan ikkje gjere greie for kva midlane er nytta til

11 Det er derfor no utarbeidd ein ny strategi for vidareutdanning av lærarar, i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, lærarorganisasjonane og Universitets- og høgskulerådet. Strategien Kompetanse for kvalitet er ei varig satsing på vidareutdanning for lærarar. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen. Satsinga skal gi deltakarane vidareutdanning på inntil 60 studiepoeng i prioriterte fag eller område. Vidareutdanninga skal i første rekke målrettast mot fagområde og emne som det på landsbasis er særlig behov for å styrke. I perioden vil faga matematikk, norsk og engelsk bli prioritert, som følgje av krav til fordjuping for å undervise på ungdomstrinnet. Vidareutdanning i leseopplæring vil også vere prioritert i denne perioden. Litt pengar vil også verte sett av til andre fag, ut frå lokale behov, og det vert framleis ein pott til etterutdanning. Med det nye systemet, vert dei øyremerka midlane til vidareutdanning knytt direkte til enkeltlærarar. Det er inngått ein sentral avtale om at lærarar som tek 60 stp (fulltid årsstudium) skal få permisjon med 80 % løn, halvparten for 30 stp osv. Staten gir øyremerka midlar til halvparten av vikarkostnaden, berekna til kr for eit fullt år. Resten må kommunen sjølv dekke. I skriv frå KD vert det gjort greie for kva krav kommunane må innfri for å få del av den statlege løyvinga. Skule-eigar må lage ei prioritert liste over kva fag og kva personar vi vil søkje om vikarmidlar for. Prioriteringa skal drøftast med lærarorganisasjonane. Lista må byggje på kartlegging av kva formell kompetanse skulane har, og kva vi manglar. Administrasjonen tek sikte på at prioritert liste skal gjerast klart og drøftast den For Sogn og Fjordane gir den nye strategien uheldige utslag. Vi har hatt eit svært godt samarbeid mellom kommunane, lærarorganisasjonane, fylkesmannen og Høgskulen, som har medført desentraliserte, gratis vidareutdanningar. Utdanninga har ofte vore oppdelt i modular på 15 stp, noko som gjer det mogeleg å gjennomføre ved sida av jobb. Nærare 300 lærarar og førskulelærarar har nytta seg av tilbod kvart år. I Gulen har 15 leiarar, lærarar og førskulelærarar gjennomført etterutdanning på 15 stp eller meir i desse 3 åra. Kommunen har dekka (delar av) utgiftene, studentane har fått avsett noko tid på arbeidsplanane sine, og vi har gitt permisjon med løn til studiesamlingar, i fag/område som har vore prioriterte i den kommunale kompetanseplanen. Den nye strategien gir betre vilkår for den enkelte læraren, men midlane som er tildelt fylket vil berre rekke til ca. 40 lærarar som tek 15 stp. Gulen kommune kan rekne med å få vikarmidlar til 1 person. KS og Utdanningsforbundet i fylket har derfor sendt ein søknad om dispensasjon, der det vert bedt om å få halvert vikarkostnadane. Vidare er det lagt inn ynskje om at midlar som vert tildelt til vidareutdanning og til etterutdanning kan nyttast om eit anna, som før. Då vil kostnaden for kommunane verte om lag på same nivå som i dag. Den føreslegne tiltaksplanen er basert på skulane sine eigne planar, og det er teke omsyn til statlege føringar. Skulane sine planar er utarbeidde i samråd med personalet, og er drøfta mellom rektor og tillitsvalde. - Side 2 -

12 Barnehage. I samband med ny rammeplan for barnehage, er det også lagt fram eit strategidokument for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Strategien skal gjelde for åra Prioriterte område for kompetanseheving er pedagogisk leiing, barn sin medverknad, språk og språkstimulering, og overgang frå barnehage til skule. Det føl langt mindre pengar med kompetansestrategien for barnehagar. HAFS skuleregion har samla fått ca. kr pr. år til kompetanseheving i barnehagesektoren. Midlane har vore brukt til regional fellesopplæring for styrarar, ped.leiarar og assistentar. I tillegg har noko vore nytta til skulering av barnehagevurderarar. Regionen vil seinare prioritere opplæringstilbod for neste år, når dei kommunale planane er vedtekne. Tiltaksplanen er basert på barnehagane sine eigne planar, og det er teke omsyn til statlege føringar. Andre prosjekt. HAFS skuleregion har fått tildelt kr i omstillingsmidlar frå fylkesmannen. Desse er mellom anna planlagt nytta til å få i gang barnehagevurdering etter same opplegg som for skulane, og å gjennomføre eit vidareutdanningsstudium i skule- og barnehagevurdering. HSF har utarbeidd studieplan og vil stå for utdanninga. Den kulturelle skulesekken. Det er utarbeidd ei oversikt over kva lokale ressursar vi kan nytte. Kvar skule har med grunnlag i dette, utarbeidd eigne planar for korleis dei skal nyttast i undervisninga. Framlegg til vedtak: 1. Den framlagde tiltaksplanen for etterutdanning og andre kompetansetiltak vert godkjent. Prioritering av fag/lærarar som skule-eigar vil søkje vidareutdanningsmidlar for, vert delegert til rådmann. 2. Det generelle tilskotet til etterutdanning og andre utviklingstiltak, vert fordelt på skulane i tråd med prioriteringane i planen. 3. Tilskot frå Den kulturelle skulesekken vert fordelt på skulane med ein grunnsum på kr , resten etter elevtal. 4. Tilskot til spesielle øyremerka satsingar elles, vert fordelt til skular og barnehagar som har aktuelle tiltak på utviklingsplanen sin. Behandling og vedtak i Hovudutval for oppvekst, : Røysting: Samrøystes. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Hovudutvalet for oppvekst sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 3 -

13 Saknummer: 08/1244 Løpenummer: 2091/09 Arkivkode: T31 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 28/09 Hovudutval for plan og utvikling /09 Kommunestyret NY 300 KV KRAFTLEIDNING MONGSTAD-MATRE-MODALEN. Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: NVE BKK Grunneigarar og andre som har hatt innspel til saka. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Kart over traceval ny 300 KV linje Ikkje utsende vedlegg: Melding 300 KV Modalen-Mongstad Saksutgreiing: Bakgrunn: Det er trong for bygging av ny 300 KV høgspent overføringslinje på strekninga Modalen Mongstad. Linja kryssar Gulen kommune. Om prosessen: Planlegging av linjetraseen er no i startfasen. Det er i fase 1 sendt Melding frå BKK til NVE med forslag til utredningsprogram (desember 2008). Vi er no inne i fase 2, høyring med møterunde. Til summaren 2009 skal NVE fastsetje utredningsprogram for tiltaket. Etter dette kjem BKK med søknad med konsekvensutgreiing til NVE. Etter dette vert det ny høyringsrunde, og til slutt vil NVE konsesjonshandsame tiltaket, og OED vil gjere endeleg vedtak i saka. Fysisk byggestart er planlagt i 2013 Fakta: På strekninga frå Matre til Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune går linja stort sett der 132 KV-linja går i dag. Her skal 132 KV linja erstattast med ny kraftigare linje på 300KV. På Strekninga Frøyset til Mongstad får linja ny trase med sjøkablar over Fensfjorden til Mongstad. Eit alternativ har vore å nytte tidlegare 132 KV trase over Sandøy, men dette

14 synest no mindre aktuelt. Deler av denne traseen kan då på sikt leggast ned. Dersom det vert vindkraftanlegg på Sætenesfjellet, kan deler av denne linja overføre vindkraft til Frøyset. I samband med desse planane arrangerte BKK møte med berørte grunneigarar og med kommunane før jul, der dei fekk inn ein del innspel og synspunkt og der førebelse trasear vart vist. For Gulen var her vist ilandføring av sjøkabel til postvågen, og deretter luftlinje langs austsida av Steinsvatnet, rett over/ved nye Hovden bustadfelt, og framfor eksisterande bustadfelt i Hovden. Vidare over toppen på Steinsfjellet og mot Frøyset transformatorstasjon. BKK varsla då at melding av anlegget til NVE ville verte sendt inn før årsskiftet. NVE inviterte i slutten av mars til folkemøte og møte med kommunane i samband med motteken melding frå BKK. BKK hadde med innmeld løysing endra litt på traseen ved Postvågen ved å trekke traseen om lag 100 m aust. Tilsvarande for traseen forbi nye Hovden bustadfelt som no vert liggande i om lag 200 m avstand frå byggefeltet. Vurderingar: BKK har så langt ikkje gjort inngåande vurderingar av tracevalget, sjølv ikkje etter tidlegare møter med kommune/grunneigarar. Dei har i samband med meldinga berre gjort mindre justeringar, men vil vere opne for alle innspel framover. Sett frå Gulen kommune sitt synspunkt vil traseen som i utgangspunktet her er vald vere særs uheldig og kan få store negative konsekvensar: Postvågen er starten på Den Trondhjemske Postvei gjennom Gulen kommune. Her har Statens vegvesen utarbeidd ein verneplan for vegrelaterte kulturminne. Denne planen er no ute på høyring. Området vidare innover er omfatta av kommunedelplan for Steine-Sløvåg. I området vert det dreve landbruk og ei linje vil kunne skape begrensingar i forhold til mellom anna gjødselspreiing. Trasevalg som vist i meldinga vil kome tett inn til eksisterande og planlagd ny busetnad i Hovden området. Området framfor bustadfelta ligg i dag som ei mest urørt visuell naturperle. Linja vil forringe utsikta frå bustadområda mot Steinsvatnet og Fensfjorden. Utanfor skisserte sikkerhetsavstandar frå linja vert det hevda at det ikkje er påvist helseskader som følgje av opphald ved denne. Negativ fokus og usikkerheita kring slike linjer ved bustadfelt som er vist i media, den visuelle forringinga som denne vil skape, saman med den industrielle belastninga som elles har vore og er i området kan i sum gjere at nyetablerarar vil busetje seg andre stader. I denne delen av kommunen er det ingen andre organiserte alternativ for busetnad, og valet vil då gjerne falle på nabokommunar. Gulen kommune har hatt stor negativ folketalsnedgang dei siste åra. Som eit av fleire mottrekk mot folketalsnedgangen har Gulen kommune laga til nytt bustadfelt i dette området då det er her mange arbeidsfolk knytt til verksemder i Sløvåg og Mongstad ønskjer å busetje seg. Næringslivet i Sløvåg Industriområde har og trong for fleire arbeidsfolk og har og stått på for å få etablert nye bustadfelt i området. Vidare vil traseen opp til Steinsfjellet vere uheldig, dvs eit kompromiss for å skjære unna busetnaden. - Side 2 -

15 Alternativ Som eit alternativ er det gjort framlegg om at sjøkabel vert ført inn i Ilevågen, vidare i jordkabel nordover langs dalen og aust for eksisterande Hovden bustadfelt fram til kryssing av RV 570, deretter som luftlinje siste strekninga fram til Frøyset Transformatorstasjon. Ut frå opplysningar innhenta i møte med BKK / NVE vil eit slikt alternativ verte om lag 40 mill dyrare enn den traseen det i utgangspunktet er lagt opp til. I BKK sin eigen informasjon heiter det at utbygging av kraftlinjer lyt vere ein balanse mellom trygg straumforsyning, miljø og økonomi. I høve tracevalet som ligg føre vil løysinga som ligg i meldinga føre til store konsekvensar for miljø og økonomi for Gulen kommune. Miljøet vert lidande i høve forringing av postvågen og naturområdet rundt Steinsvatnet. Økonomien og den vidare utviklinga av kommunen er sterkt avhenging av folketalet. Dersom tracevalet medfører at folk etablerar seg i andre kommunar, vil eit uheldig traseval såleis koste meir enn det utbyggar sparer i investeringskostnad. BKK nyttar utdrag av stortingsproposisjon 19 ( ) som argument for å unngå jordkabel. Kabling kan vurderes på kortere strekk i spesielle tilfeller ved sterke verneinteresser eller store store estetiske ulemper. For 300/400 KV berre i spesielle tilfeller og med serdeles sterke miljøhensyn. Gulen kommune vurderer det slik at dette vil vere eit slikt tilfelle. Framlegg til vedtak: Gulen kommune kjem med slik uttale i høve høyring om ny 300 KV høgspentlinje gjennom Gulen kommune: Gulen kommune ber om at det vert vurdert alternativ traceval ved ilandføring i Gulen kommune og på strekninga mellom ilandføringspunkt og RV 570 ved Hovden bustadfelt. Det er ikkje ønskjeleg med ilandføringspunkt i Postvågen. Det er ikkje ønskjeleg med trace i luftspenn framfor bustadfelta i Hovden. Dersom trace i nærleiken av bustadfelta vert vald lyt det nyttast jordkabel. Behandling og vedtak i Hovudutval for plan og utvikling, : Nye framlegg: I møtet vert det gjort framlegg om slikt vedtak: Gulen kommune kjem med slik uttale i høve høyring om ny 300 KV høgspentlinje gjennom Gulen kommune: Gulen kommune krev alternativ traceval ved ilandføring i Gulen kommune og på strekninga mellom ilandføringspunkt og RV 570 ved Hovden bustadfelt. Det er ikkje ønskjeleg med ilandføringspunkt i Postvågen. Det er ikkje ønskjeleg med trace i luftspenn framfor bustadfelta i Hovden. Dersom trace i nærleiken av bustadfelta vert vald lyt det nyttast jordkabel. Røysting: Samrøystes. - Side 3 -

16 Framlegg til vedtak gjort i møtet vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Felles frå SP/H/KRF: Gulen kommune krev at sjøkabel vert ført inn i Ilevågen og vidare i jordkabel langs dalen og aust for eksisterande Hovden bustadfelt fram til kryssing av Rv 570. Ilandsføringspunkt i Postvågen vil både vere til hinder for bustadfeltet, jordbruket og for den verna postvegen gjennom Gulen. Dette er difor etter vår meining uaktuelt. Røysting: Samrøystes. Fellesframlegget frå SP/H/KRF vert godkjent. - Side 4 -

17 Saknummer: 09/377 Løpenummer: 2092/09 Arkivkode: 612 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 22/09 Formannskapet /09 Kommunestyret TILBYGG/OMINNREIING AV KOMMUNEHUSET Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Planteikning eksisterande og ny løysing Fasadeteikning tilbygg Kostnadsoverslag totalløysing Ikkje utsende vedlegg: F.sak 13/09, datert Saksutgreiing: Krav til utvida areal for ny NAV-avdeling gjer at det ikkje er tilstrekkeleg med kontorplassar på kommunehuset, og utviding og ominnreiing av bygget er naudsynt. Samstundes er det trong for utskifting av taktekkinga for eldste byggetrinn. Dette trinnet manglar og ventilasjon. I budsjettet for 2009 er det avsett kr inkl. mva til påbygg og oppgradering av kommunehuset. For 2010 er det for same tiltaket avsett kr ,-. Formannskapet har i F.sak 13/09 gjeve løyve til oppstart av tilbygg og naudsynt ominnreiing av ekspedisjonslokala, samt skifting av taktekking på eksisterande bygg innan for ramma på kr ,- som er avsett i budsjettet for Administrasjonen signaliserte i same sak at det vil vere ei føremon å gjennomføre resterande naudsynt oppgradering og ominnreiing på same tid som tilbygget, og skreiv i saka at ein vil leggje fram slik total løysing for kommunestyret 23. april. Om løysinga For utanom enkelte ominnreiingar som har vore, har ikkje eldste byggetrinn av kommunehuset vore fornya i særleg grad sidan dette vart bygd nytt rundt Bygget har ikkje ventilasjon, og overflatene som dører, veggar, golvbelegg og himling treng fornying/oppgradering.

18 Lysforholda i fellesareala og på enkelte kontor er ikkje tilfredsstillande. Romløysingane er ikkje godt tilpassa noverande administrative struktur, dette gjer at arbeidstilhøva for dei tilsette ikkje er optimale, og løysinga framstår som uoversiktlege for besøkande. Med ny løysing vert desse forhold retta opp. I løysinga ligg det føre nytt ventilasjonsanlegg for eldste byggetrinn inkludert ventilasjon for lokala til tannhelsetenesta. Med dette tiltaket vil heile kommunehuset ha tilfredsstillande ventilasjon. I løysinga ligg det og føre vesentleg og naudsynt oppgradering av dei fleste overflatene ved eldste byggetrinn. Her er tenkt skifting av belegg, maling av dører, veggar og tak/himling. Her ligg og inne skifting av ein del dører som manglar lydkrav, oppgradering av lystilhøve på kontor og fellesareal, og skifte av låsesystem til nøkkelkort på utvendige dører. Ein del kontormøblar er restar frå andre kontor og er elles utrangerte. Det er ønskjeleg med fornying av dette. Nye møblar/innreiingar er og ønskjelege i samband med nye løysingar for avdelingane. Det er tatt med nye gardiner for eldste byggetrinn. Då ein del av postane er usikre er det lagt inn uforutsett kostnad på 10% av totalsummen. Kommunen sine eigne kostnader for heile tiltaket er tatt med her. Administrasjonen meiner vidare at det er ein føremon at tiltaka med den resterande ominnreiinga og fornyinga vert gjennomført samstundes med tilbygget som vert starta opp før sumaren. Då vil ein mellom anna allereie ha handverkarar på bygget, samt at ein del naturleg samanbunde tiltak som ventilasjon og ny taktekking kan gjerast samstundes. Å ha to byggeperiodar i administrasjonsbygget er heller ikkje tilfredsstillande. Behov for auka ramme I budsjettet for 2009 og 2010 er det avsett totalt kr ,- inkl. mva til ombygging, ominreiing og fornying av kommunehuset. Når ein no har fått inn ein del prisar på mellom anna ventilasjonsanlegg og nyttar dei einingsprisane som ein har for tilbygget til den resterande oppgraderinga, vert denne ramma for knapp. Den totale kostnaden for alle tiltaka er vist i vedlagt kostnadsoppstilling, og har ein totalsum på kr ,- inkl mva Dette utgjer eit avvik på kr ,- inkl. mva. Mogelege inntekter Enova har lyst ut ekstra midlar for Enøk-tiltak for Det er mogeleg å søkje tilskot for ventilasjonsanlegget som skal monterast. Tilskot kan verte på om lag kr ,- inkl mva. Dersom slik støtte vert gjeve vil ein kunne gjennomføre alle tiltaka innanfor eksisterande ramme i investeringsbudsjettet for 2009/2010. Administrasjonen meiner tiltaka som er oppsett er naudsynt for å få optimale og tilfredsstillande arbeidsforhold for dei tilsette og for at kommunehuset visuelt skal framstå heilskapeleg for publikum. Framlegg til vedtak: 1. Plan for oppgradering av kommunehuset jf. sakstilfang vert godkjent. 2. Investeringsbudsjettet for 2009 vert regulert slik: Konto Tekst Ansvar Tenest Prosj Budsj.endring Ny budsjettsum Påbygg/rehab. kommunehuset e Vedlikehald og byggetenester Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) Bruk av lån - inv.rekneskapen Side 2 -

19 3. Eventuelt enøk-tilskot skal redusere bruk av lån tilsvarande. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nye framlegg: Frå Ivar Eide (H): Slik endring i høve til framlegget frå administrasjonen: Punkta i resterande tiltak skal ha ein kostnadssum på kr inkl. mva. Rådmann, saman med tilsette, avgjer kvar løyvinga skal nyttast. Kommunen søkjer Enova om midlar til ENØK-tiltak for Røysting: 4 mot 1 (Ivar Eide, H). Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Frå H v/ivar Eide: Slik endring i høve til framlegget frå formannskapet: Punkta i resterande tiltak skal ha ein kostnadssum på kr inkl. mva. Rådmann, saman med tilsette, avgjer kvar løyvinga skal nyttast. Kommunen søkjer Enova om midlar til ENØK-tiltak for Røysting: 17 mot 3 (H). Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 3 -

20 Saknummer: 09/374 Løpenummer: 2093/09 Arkivkode: M12 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 19/09 Formannskapet /09 Kommunestyret TUSENÅRSSTADEN GULATINGET- VASSFORSYNING Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Tusenårsstaden Gulatinget v/prosjektleiar Anne Karin Misje, her Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Skisseutkast, løysing Kostnadsoverslag Ikkje utsende vedlegg: Budsjett/økonomiplan Saksutgreiing: Tusenårsstanden Gulatinget har ønskje om å få etablert kommunal vassforsyning til Flolid. Administrasjonen har i den samanheng utarbeidd ei grovskisse for slik løysing med eit grovt kostnadsoverslag. Ein såg då føre seg ei minimumsløysing med legging av 40 mm leidning til ein totalkostnad på kr mva. Det er i budsjettet for 2009 sagt følgjande om prosjektet: Vassforsyning Flolid Etter at boring etter vatn har resultert i for lite vatn, og av for dårleg kvalitet, har vassforsyninga til Tusenårsstaden Gulatinget vore løyst gjennom tilkøyring og mellomlagring i plasttankar. Vassforsyninga til Flolid vil vere eit økonomisk tapsprosjekt for det kommunale vassverket, og finansieringa av investeringa er difor lagt opp med eit anleggsbidrag frå Tusenårsstaden på i utgangspunktet kr , fordelt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune (kr ) og Gulen kommune (kr ). Avtale om endeleg utgiftsfordeling og andre tilhøve i samband med utbygginga er føresett avklart gjennom eigen sak. Gulen kommune sin del er tenkt finansiert med det lånopptak. Tusenårsstaden har søkt fylkeskommunen om dekking av kr ,- til prosjektet. Tildelinga vart kr ,-.

21 Seinare har kommunen vorte anbefalt av konsulent å nytte 63 mm leidning på strekninga uavhengig av framtidige tilknytingar. Kostnaden for slik leidning er stipulert til kr ,- + mva. kostnadstala for prosjektet lyt reknast som grove. Marknadssituasjonen for tida kan tilseie at dette talet er for høgt. Ein er no i gang med prosjektering av anlegget for å kunne hente inn anbod for tiltaket slik at eksakt kostnad kan leggjast fram. Deltaking i grunnkostnadane Grunnkostnadane ved utbygginga vil som nemnd over om lag kr ,-+ mva, ved legging av 63 mm leidning. I dette ligg det mellom anna nye landkummer i Eivindvik og Flolid, 63 mm sjøleidning med lengd om lag 2 km. Kapasiteten til leidningen ved 63 mm er då så stor at den skal kunne dekke framtidig behov også for andre tilkoplingar. Dette kan vere dei eksisterande bustadene og fritidsbustadene i området eller t.d framtidig hyttefelt av moderat storleik eller liknande. Om slik tilknyting vil skje er usikkert. Kommunen har ved etablering av vassforsyning til Sollibotn hyttefelt deltatt i grunnkostnadane med kr ,-. Grunngjevinga i den saka var at kommunen på ein enkel måte kunne dra nytta av vassforsyninga til bruk ved industrifeltet i Sollibotn. Ein kan ikkje sjå føre seg den same nytten med dette anlegget i forhold til kommunal framtidig bruk. Ser ein på prosjektet utifrå kommunen si rolle som vassverkseigar, kan ein i dette høvet ikkje forsvare at prosjektet vert finansiert slik at kostnadane vert delt ut på dei kommunale vassverksabonnentane i Eivindvik og Sløvåg/Eidsbotn. Kommunen sin del av prosjektet lyt då finansierast via t.d. næringsfondet eller ved ordinært låneopptak. Investeringsbudsjettet no er basert på kr i kommunalt lån. Kommunal overtaking Etter mal frå vassløysinga for Sollibotn hyttefelt, bør kommunen etter ferdigstilling av anlegget overta retten og dermed ansvaret for drift og vedlikehald av anlegget. Framtidige rettar i høve seinare tilknytingar lyt og leggjast til kommunen som eigar. Framlegg til vedtak: 1. Gulen kommune godkjenner at vassforsyning til Tusenårsstanden vert eit kommunalt anlegg. 2. Gulen kommune bidreg til grunnkostnadane med 1/3 av kostnadane, avgrensa oppover til kr ,-. Med dette bidraget er det og inkludert alle rettar til framtidige tilknytingar, og eventuelle utvidingar. Det er ein føresetnad at Fylkeskommunen bidreg med 2/3 av kostnadane. Eventuelle endringar i investeringsbudsjettet vert å ta opp når endeleg kostnadsgrunnlag er klart. 3. Varaordføraren får fullmakt til å skrive avtale med Tusenårsstaden Gulatinget. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nye framlegg: Frå Trude Brosvik (KRF): Som administrasjonen, men med endring av punkt 3. til: 3. Rådmannen får fullmakt til å skrive avtale med Tusenårsstaden Gulatinget. - Side 2 -

22 Røysting: Samrøystes. Trude Brosvik (KRF) sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 3 -

23 Saknummer: 09/415 Løpenummer: 2094/09 Arkivkode: 216 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 22/09 Kommunestyret STATUSRAPPORT UTFØRTE/IKKJE UTFØRTE VEDTAK - OPPLYSNINGAR TIL KONTROLLUTVALET Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Kontrollutvalet i Gulen, v/sekom-sekreteriat, 6957 Hyllestad Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Ikkje utsende vedlegg: K sak 45/08, datert Saksutgreiing: Kontrollutvalet fekk i 2008 tilsendt statusrapport for utførte/ikkje utførte kommunestyrevedtak for 2006 og Dette ynskja dei å motta årleg oversyn over, og dette ynskje hadde også kommunestyret, jmfr k-sak 45/08. Lista må lesast i lys av ressurstilfanget i administrasjonen. Jmfr kostra tal, nyttar Gulen kommune 2/3 av tilsvarande kommunar til administrasjon. Dette er belyst i tidlegare notat og i k-sak 74/08, Budsjett 2009 og økonomiplan Det arbeidast fortløpande med ikkje gjennomførte vedtak. Liste over ikkje utførte/delvis utførte vedtak: K-sak 31/06 Lønspolitisk plan for Gulen kommune 1. Lønspolitisk plan for Gulen kommune vert godkjent. 2. Det vert å førebu eigen sak om kva lønnsvurderingssystem vi skal ha i Gulen kommune.

24 Kommentar frå administrasjonen: Punkt 2 er ikkje utført, men vurderast i samanheng med årlege lønsforhandlingar før dei lokale forhandlingane tar til og må sjåast saman med Hovudavtalen frå samt lønspolitisk plan. K-sak 53/06: Organisering av overformynderiet 1. Med heimel i vergemålslova 23, 2. leden, vert overformynderiet innvilga kontorhjelp. 2. Det vert delegert til administrasjonen å nærare fastsetja, innanfor rammene av forskrift om overformynderregnskap mv 18, dei oppgåvene som skal tilleggjast kontorhjelpa. 3. Det vert delegert til administrasjonen å utpeika kven som skal få tillagt oppgåva som kontorhjelp for overformynderiet. 4. Ordninga vert evaluert i juni Kommentar frå administrasjonen: Punkt 4 er ikkje utført, men planleggast gjennomført i løpet av året. K-sak 87/06: Bruk av utbyggingsavtaler 1. Gulen kommune gjer i medhald av plan og bygningslova kap. XI-A, 64a vedtak om at det kan nyttast utbyggingsavtale i heile kommunen. 2. Aktuelle situasjonar kan t.d. vere: Opprusting/utbetring av teknisk infrastruktur ved utbygging av kraftverk, vindmøllepark, industriområde Opprusting/utbetring av teknisk infrastruktur ved utbygging av hyttefelt, bustadfelt Kvalitetstiltak ved utbygging i tilknyting til områder av særleg interesse t.d. Gulatingsparken 3. Det vert delegert til rådmannen å vurderer i kva tilfeller det er aktuelt å gjere bruk av utbyggingsavtale 4. Gulen kommune vil i sitt arbeid med rullering av kommuneplan utarbeide hovudprinsipp for kostnadsdeling ved utbygging. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 4 er ikkje utført enno. Vil søkes løyst før det vært konkret trong for denne type avtale. K-sak 108/06: Mål og strategiar 1. Kommunestyret godkjenner følgjande endringar i Overordna mål for Gulen kommune: På område Kommunen som arbeidsgivar skal det tilføyast slikt nytt hovudmål: HMS-arbeidet skal følgjast opp. 2. Tenesteeiningane skal utarbeide eigne handlingsplanar for 2007, med utgangspunkt i dei overordna måla og vedteken strategi, og basert på vedteke budsjett. Hovudfokus skal vere på området Medarbeidarar. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 2 er delvis utført, men det har vore vanskeleg å få løyst oppgåva i alle tenesteeiningane. Saka bør arbeidast vidare med kvart år. K-sak 44/07: Føringar for arbeidet med budsjett Side 2 -

25 Arbeidet med årsbudsjettet for 2008/økonomiplanen skal vere slik: 1. Formannskapet vert oppnemnd som økonomiutval, og legg fram eit balansert framlegg seinast Prosessen skal vere open. 3. Budsjettframlegget skal baserast på framskriving av vedteke driftsnivå gjennom ei prosentvis justering av rammene i 2007 (korrigert for oppgåveendringar), kombinert med ei liste over konkrete spesifiserte tiltak som vert innarbeidd i framlegget for å oppnå balanse. 4. Det skal leggjast opp til minst 3% driftsresultat i heile økonomiplanperioden. 5. Administrasjonen vert beden om å utarbeide framlegg til endringar i økonomireglementet når det gjeld budsjettprosessen. Det vil då bli samsvar mellom reglement og praksis. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 5 er ikkje utført. Økonomireglementet må endras på fleire punkt, og saka for kommunestyret vil bli utvida med oppdatering av finansreglement også. Planlagt gjennomført hausten K-sak 3/08 Tiltak for betre vassforsyning i Steine-Sløvåg 1. Gulen kommune godkjenner investering i trykkaukestasjon i Ytre Haugsdal. Vi føreset at GMU AS bygger høgdebasseng i Sløvåg snarast (jf. K.sak 91/05). 2. Framskaffing av vatn til næringslivet i Sløvåg bør skje etter skriftleg innmelding av behov. 3. Dei økonomiske konsekvensane av tiltaket må bakast inn i neste sak om budsjettregulering. Investeringa skal over tid tenast inn att gjennom vassgebyr frå næringslivet. Kommentar frå administrasjonen: Premissane for vedtak, punkt 1 er endra. Masfjorden kommune har sagt nei til dette prosjektet og har vedtatt ein meir omfattande investering og endring. Høgdebassenget i Sløvåg er ikkje kome på plass, og jmfr punkt 2, kan vi ikkje sjå å ha motteke skriftleg innmelding om behov. K-sak 13/08: Registrering av verv og økonomiske interesser Gulen kommune vil knyte seg til KS sitt styrevervregister frå , innafor slike retningslinjer: 1. Registreringa skal gjelde faste medlemmer i formannskapet 2. Registrering er frivillig for den enkelte 3. Følgjande opplysningar kan leggast inn: a) Kommunale verv, og storleik på evt. fast godtgjersle b) Styreverv i off/private selskap, og storleik på evt. godtgjersle for dette vervet c) Styreverv i interesseorganisasjon og liknande, som mottek kommunal støtte, og storleik på evt. godtgjersle for dette vervet d) Stilling/konsulentoppdrag hjå andre enn kommunen e) Næringsinteresser (eigedom utanom hus/hytte/driftsbygning på gard, aksjepostar, eigardelar i selskap ol) f) Andre avtalar av økonomisk karakter - Side 3 -

26 Kommentar frå administrasjonen: Vedtaket er ikkje iverksatt, og må føljast opp av administrasjonen. K-sak 20/08: Evaluering av strategiplanen for omsorg 1. Kommunen skal ha eit godt og desentralisert tenestetilbod innan open omsorg etter LEONprinsippet (tilbod på Lågaste Effektive OmsorgsNivå) til dei som bur heime og til dei som leiger husvære på omsorgssentra. Desse må få enkeltvedtak på sine tenester og nattevakt ved behov. Dette sikrar hjelpetrengande høve til å klage til fylkesmannen. 2. Rådmannen avgjer organisering av dei administrative tenestene. Innafor område der det vert aktuelt med omorganisering kan rådmannen vurdere fristilling av tilsette. 3. Kommunestyret ber om ei snarleg vurdering av organisering og drift av sjukeheimen for å få vurdert om ein driv effektivt, både samanlikna med andre sjukeheimar, samanlikna med KOSTRA-tal for K-05-kommunane og med tanke på kvaliteten på dei tenestene vi skal yte. 4. Kommunestyret ber om at Hovudutvalet for omsorg får kvartalsvis rapportering på IAarbeidet, og på arbeidet med å redusere kostnadane på sjukefråvær og ekstrahjelp. Sjukefråvær er eit viktig område for vidare innsparing innan sektoren. HOM vert beden om å kome med framlegg til ei spørjeundersøking blant dei tilsette med særleg fokus på arbeidsmiljøet. 5. Kommunestyret vedtek administrasjonen sitt framlegg til innsparinga på kokk-/ husmorstillingane. 6. Gulen kommune har ein sjukeheim i Eivindvik og det er eit mål at alle som treng heildøgnspleie vert samla der. Denne skal saman med open omsorg nyttast slik at tenesta vert mest mogleg effektiv i forhold til personressursar, økonomiske ressursar og kvalitet. 7. Kommunestyret pålegg administrasjonen ei innsparing på administrasjonen innan tenesta på til saman eit årsverk. 8. Planen skal evaluerast etter 2 år. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 3, 4, 5 og 6 er delvis løyst eller ikkje ferdig. Punkt 7 er erstatta av nytt vedtak (K-sak 74/08 Budsjett 2009/økonomiplan ). Det arbeidast kontinuerleg med oppgåva, men kapasitet i administrasjonen og kapasitet (ledige senger) på sjukeheimen er mellom dei største utfordringane for å iverksette heile vedtaket. K-sak 28/08: Søknad om kommunal overtaking Ånneland vassverk A/L 1. Gulen kommune tilbyr å overta Ånneland vassverk A/L på slike vilkår: Som kompensasjon for at Gulen kommune tek på seg eigaransvaret for anlegget, samt at anlegget kjem under momskompensasjonsordninga som vassverkseigar har føremon av, skal anlegget oppgraderast til kommunal standard. Kostnaden for oppgradering lyt dekkast fult ut av noverande vassverkseigar. Kommunen føreset at alle juridiske rundt vassverket er avklara og at avtalar i samband med dette kan overdragast til ny eigar. 2. Plan, landbruk, teknisk lyt som konsekvens av dette styrkjast med 10% stilling, som vert dekt inn via gebyrinntektene. 3. Formannskapet får mynde til å godkjenne avtale med Ånneland Vassverk A/L. 4. Kommunestyret bed om å få utgreidd ulike organisasjonsformer. - Side 4 -

27 Kommentar frå administrasjonen: Vedtaket vil verte gjennomført nr vassverket har følgt opp punkt 1. K-sak 40/08: Innføring av felles satsar for ulike tenestar utført av pleie og omsorg Saka vert utsett. Kommentar frå administrasjonen: Saka vart utsett og ny sak skal utgreiast. Dette er ikkje gjort, men saka vil truleg verte erstatta med ei orientering til HOM/Kommunestyret. K-sak 45/08: Statusrapport utførte/ikkje utførte vedtak opplysingar til kontrollutvalet 1. Statusrapporten gjev god informasjon til dei styrande organa og kommunestyret tek rapporten til vitande. 2. Kommunestyret ønskjer tilbake ei prioritert liste for gjennomføring, med eit tidsperspektiv. 3. Kommunestyre ønskjer slik oversikt årleg. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 2 er ikkje utført som vedtatt, men delvis søkt løyst i denne sak. K-sak 54/08: Hovden II bustadfelt opparbeiding av veg, vatn og avløp igangsetjing av prosjektering 1. Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre kontraktforhandlingar og gjennomføre tiltaket med prosjektering av veg, vatn og avløp innanfor kostnadsramma på kr ,- inkludert MVA. Ordføraren får fullmakt til å underteikne endeleg kontrakt med vald tilbydar. 2. Det vert å legge fram ny sak for kommunestyret i samband med finansiering av sjølve opparbeidinga av bustadfeltet Kommentar frå administrasjonen: Arbeidet med å gjennomføre vedtaket vil starte oppatt i mai/juni K-sak 74/08: Budsjett 2009/økonomiplan a) Desse innsparingstiltaka.. b) Desse nye satsingane c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2009 vert godkjent a) Ordning om ambulerande nattevakt skal utgreiast til budsjett b) Kommunestyret tek til vitande evalueringa av Fjordland-prosjektet, og ønskjer ei middagsordning som gjev meir variert og fersk tillaga mat. Ordninga må sjølvsagt også stette ernæringsmessige krav. Ein ber administrasjonen vurdere om matlaginga kan vere ein del av arbeidsoppgåvene til brukarar med særlege behov. - Side 5 -

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 Kong Olav V-statuen på Skjerjehamn. Foto: Vilde Kleppe Braanaas GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING Godkjent av kommunestyre i K.sak 17/10, datert 16.06.10 POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet Øyvind

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i K-sak /14, datert xx.06.14 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 Høyringsutgåve MAI 2012 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID ADMINISTRATIVT - - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer