MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009"

Transkript

1 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Oversyn over framlagde skriv og meldingar: 1. Kontrollrapport skatteoppkrevjaren 2008 skriv frå Skatteetaten, datert Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Ingen merknader.

2 Saknummer: 09/383 Løpenummer: 2087/09 Arkivkode: 140 Saksbehandlar: Håvard Tveit MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 16/09 Formannskapet /09 Kommunestyret KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL - GODKJENNING AV PLAN Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Adresseliste Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Kart: Plankart Høyringsmerknader med tilråding Ikkje utsende vedlegg: Sak 5/09 m/sakstilfang sjå evt. under Møtekalender og dokument eller Planar, budsjett og årsmeldingar LOV , Plan- og bygningslova (Pbl.) FOR , Forskrift om konsekvensutredning Sak 47/08 Saksutgreiing: Andre høyringsutkast til arealdelen av kommuneplanen vart godkjend av formannskapet i sak 5/ , og var i tidsrommet til ute tilandre gongs offentleg ettersyn. Det kom inn 13 merknader, av desse varsla to offentlege instansar motsegn. Alle motsegner er freista imøtekomne av kommunen. Dei innkomne merknadane og administrasjonen sine framlegg til endringar i planen før utlegging til 2.gongs offentleg ettersyn er samanfatta i utsendt sakstilfang. Føremål: Føremålet med kommuneplanen sin arealdel er mellom anna å sørgje for at planlegging og gjennomføring av einskildtiltak skjer innanfor ei samordna ramme. Samstundes er det ikkje meininga at arealdelen skal nyttast til detaljplanlegging i område med komplekse og detaljerte problemstillingar.

3 Vidare prosess: Administrasjonen finn ikkje at dei naudsynte endringane som ei følgje av merknadane medfører vesentlege endringar i planen. Det er såleis ikkje naudsynt med fleire offentlege ettersyn dersom framlegget til vedtak vert godkjend. Endeleg godkjend plan skal offentleggjerast på eigna måte. Godkjenningsvedtaket kan ikkje påklagast. Rettsverknad: Kommuneplanen sin arealdel er juridisk bindande for arealbruken, og inneber at den einskilde grunneigar ikkje kan ta i bruk, bygge eller dele sin eigedom på anna måte enn det som er fastsett i planen. Plankartet og føresegner utgjer den juridisk bindande delen av planen. I tillegg inneheld planrapporten supplerande retningsliner og forklaringar på korleis planen skal praktiserast og forståast. Arealbrukskategoriar og føresegner må vere innanfor ramma av Pbl Anna kartinformasjon og tekst er berre rettleiande. Endringar i planen etter 2.gongs offentleg ettersyn: 3 låssettingsplassar visast i plankartet. Formannskapet sitt vedtak i sak 5/09 om å innarbeide desse i plankartet, vart ved ein feil ikkje gjennomført. 1-6-I om bygging nær sjøen i område med spreidd bygging tillete på Mjømna (SB19) er erstatta med ei utviding av 1-6-F. Ny ordlyd i denne er: Det skal ikkje byggast på fulldyrka jord, overflatedyrka jord i drift, eller slik at ålmenn ferdsel vert hindra langs sjø og vassdrag. Bygging skal ikkje skje nærare enn 40 meter frå strandlina. Innafor SB19 kan ein byggje nærare enn 40 meter frå sjøen i tilknyting til allereie utbygde område. Den nye akvakulturlokaliteten aust for Kvernøy er teken ut av planen (denne kom inn etter første gongs offentlege ettersyn) som ei følgje av konflikt knytt til Kvernøyna sjøfuglreservat. Teiknforklaring og fargebruk i plankartet er oppdatert og gjort eintydig og tydeleg. Framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 20-5 godkjenner Gulen kommune kommuneplanen sin arealdel, med dei endringane som kjem fram av saksutgreiinga. Administrasjonen får fullmakt til å innarbeide desse endringane i det endelege plandokumentet. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Røysting: Samrøystes. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 2 -

4 Saknummer: 09/376 Løpenummer: 2088/09 Arkivkode: F00 &20 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 17/09 Formannskapet /09 Kommunestyret KOMMUNAL TENESTEMENY I NAV Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: NAV Sogn og Fjordane: Fylkesdirektør Tore Thorsnes NAV Gulen Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Samarbeidsavtale Ikkje utsende vedlegg: St.prp. nr. 46 Ny arbeids- og velferdsforvaltning K-sak 0021/08 Håndbok for etablering av Nav-kontor Saksutgreiing: Stortinget har vedteke at det skal etablerast ny arbeids- og velferdsforvaltning. Dei nye arbeids- og velferdskontora, NAV, skal bygge på eit partnarskap mellom kommune og stat. Den nye reforma inneber at aetat og trygdeetaten vert lagt ned, og ein ny statsetat vert etablert. Kommunane skal framleis ha ansvar for sosiale tenester, men desse skal inngå ilag med den nye statsetaten i eit felles NAV- kontor i kvar kommune. Innan utgangen av 2009 skal alle innbyggjarane i Noreg ha tilgang til eit NAV- kontor. Opning av kontoret i Gulen er fastsett til torsdag 30. april Oppretting av NAV kontor er ein omstillingsprosess, og er organisert som eit prosjekt i kvar kommune. Det formelle ansvaret for etableringa er tillagt fylkesdirektør for NAV og rådmannen i den enkelte kommune. Overordna mål for reforma : Å få fleire i aktivitet og færre på stønad Gjere det enklare for brukarane og tilpasse forvaltninga til brukarane sine behov Få ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 Kommunal tenestemeny: I denne saka skal det tas stilling til den fremforhandlede samarbeidavtalen, kor einaste ending i høve sak 0021/08 er følgjande nye punkt i den kommunale tenestemenyen: Tenester frå Husbanken (bustøtte) Parkeringskort Dør til dør transport Fylgjekort Gjeldsrådgjeving Framlegg til vedtak: Framlegg til kommunal tenestemeny vert vedteken Behandling og vedtak i Formannskapet, : Røysting: Samrøystes. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 2 -

6 Saknummer: 09/322 Løpenummer: 2089/09 Arkivkode: 034 A02 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 9/09 Hovudutval for oppvekst /09 Kommunestyret ORGANISERING AV VAKSENOPPLÆRING Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Dalsøyra skule Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Ikkje utsende vedlegg: Introduksjonslova Opplæringslova Saksutgreiing: Kommunen har følgjande lovpålagde oppgåver vedkommande opplæring for vaksne: A. Norsk opplæring for innvandrarar, regulert av Introduksjonslova B. Spesialundervisning for vaksne, regulert av Opplæringsslova C. Grunnskule-opplæring for vaksne, regulert av Opplæringslova A. Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for innvandrarar. Introduksjonslova vart innført i 2003, og førte til store endringar i kommunane sine oppgåver i samband med busetjing, arbeid og opplæring for innvandrarar. Lova gjeld fullt ut for alle som har komme til landet etter 01. september I denne saka vert berre opplæring omtala. Grunnlaget for opphaldsløyvet vil avgjere om ein innvandrar har rett og/eller plikt til opplæring med 250 timar norsk og 50 timar samfunnskunnskap. I tillegg har nokre behovsprøvd rett til inntil 2700 timar norskopplæring ut over dette. Gjennomføring av pliktig opplæring er eitt av punkta som må oppfyllast før det vert gitt busetjingsløyve. For personar med rett til opplæring, får kommunen eit pr. capita- tilskot i 5 år. Tilskotet er størst i år 1, 2 og 3 etter innflytting, mindre i år 4 og 5. I tillegg får kommunen eit øyremerka basistilskot, som for tida er på kr pr år med det omfanget av innvandring som vi har. Innvandrarar som har rettar/plikter etter Introduksjonslova, vert registrert i eit offentleg register - NIR. Dette skal hjelpe offentlege organ med utveksling av opplysningar, og å

7 samordne oppgåvene sine. Kommunen må mellom anna registrere detaljert oversikt over kor mykje opplæring kvar person har gjennomført. B. Spesialundervisning for vaksne Oppgåvene er regulert av Opplæringslova kap 4A, pkt. 2 og pkt Det mest aktuelle hjå oss er vaksenopplæring for personar med psykisk utviklingshemming, og personar som treng ny opplæring etter sjukdom eller skade. PPT skal vere sakkunnig instans. I tillegg har kommunen eit del-ansvar for å tilby logopedi-tenester. Dersom kommunen ikkje har slik kompetanse, refunderer NAV utgifter til privatpraktiserande logopedar. C. Grunnskule-opplæring for vaksne Oppgåvene er regulert av Opplæringslova kap 4A, pkt. 1 og pkt Dette gjeld rett til grunnskuleopplæring for vaksne personar som treng slik opplæring. Det kan vere personar som ikkje har fullført grunnskulen før, det kan vere personar som treng oppattnying av ulike årsaker, eller det kan vere innvandrarar som ikkje har tilsvarande utdanning frå heimlandet. Grunnlaget for retten er at personane har eit reelt behov, for eksempel ynskje om vidaregåande utdanning eller krav frå jobben. Stoda i Gulen no: Norskopplæring: I dag er det 8 personar busett i Gulen som har rett og/eller plikt til norskopplæring etter introduksjonslova. Vi har også framleis 3-4 personar som har rett til opplæring etter den gamle lova på såkalla overgangsordning som tek slutt I tillegg har vi mellom 5 10 personar som etterspør opplæring, utan å ha rett/plikt. Dette er for eksempel arbeidsinnvandrarar frå EØS-land. Vi tilbyr opplæring på Byrknes og på Dalsøyra, 4-6 timar pr. veke. Ansvar for tenesta er lagt til rådgivar oppvekst. Dette er ikkje noko ideell situasjon, fordi mange av oppgåvene krev direkte kontakt mellom den som treng tenesta og den som har ansvar for den. No går all kontakt via rektor, som mellommann. Spesialundervisning: For tida gir vi fast tilbod til 2 personar. Vi har hatt søknad frå fleire som vi ikkje har greidd å få på plass tilbod til. I tillegg kjøper vi noko teneste frå andre kommunar/privatpersonar i særlege høve. Også her er rådgivar oppvekst ansvarleg. Grunnskuleopplæring: Vi har ikkje hatt spørsmål om vanleg grunnskuleopplæring for vaksne, men bør ha ein beredskap for korleis dette skal løysast, om det kjem. Framtidig organisering. Vaksenopplæring er ei lita teneste hjå oss. Norskopplæring for innvandrarar utgjer den største delen. Etter innføring av Introduksjonslova, har kommunen eit større ansvar for at deltakarane får opplæring som gjer dei i stand til å ta avsluttande prøver innan gitte tidsfristar. Vidare er delar av det øyremerka tilskotet avhengig av tal deltakarar, og ikkje av tal opplæringstimar. Det gjer det mest effektivt å samle opplæringa på ein skule. - Side 2 -

8 Vaksenopplæring har blitt fordelt på skulane. Dette medfører at opplæringa vert lite planlagd, og ofte er det ledig lærarkapasitet som styrer kor mange timar som vert tilbydd. Det er lettare å få kontinuietet og oversikt dersom ansvaret vert lagt til ein skule. Dersom ein skule skal få ansvar for all vaksenopplæring, er det viktig å ta omsyn til avstand og geografi. Tilbodet må vere så tilgjengeleg som mogeleg, uavhengig av kvar ein bur. Administrasjonen vil tilrå at vaksenopplæringa vert lagt til Dalsøyra skule, sidan den ligg nærast den geografiske midten. Dei siste 3-4 åra har skulen hatt ansvar for norskopplæring for heile fastlandskommunen. Nokre har hatt litt problem i høve transport til og frå, men med litt samordning og tilpassingar, har dette løyst seg. Når brua kjem, er avstanden til Byrknes også akseptabel. Samling av PU-bustadane til Dalsøyra vil føre til at dei fleste som har behov for spesialundervisning også vil bu nær Dalsøyra skule. I spesielle tilfelle kan det gjerast vedtak om at slik opplæring skal skje andre stadar, men det bør likevel vere rektor ved Dalsøyra skule som har ansvaret for gjennomføringa. Rektor ved Dalsøyra skule får mynde som rektor for vaksenopplæringa i Gulen. Dette inneber mellom anna delegert mynde til å gjere enkeltvedtak, ansvar for å lage individuelle planar, innhente rapportar, registrere oppmøte, melde opp til prøver/eksamen med meir. Fram til september 2010 kan Byrknes framleis ha ei gruppe med norskopplæring. Gruppa skal vere bygd opp omkring innvandrarar som kom til landet før sept. 2005, og som skal ha opplæring etter overgangsordninga. Dersom det vert gjeve opplæring til innvandrarar omfatta av den nye Introduksjonslova i desse gruppene, skal rektor for vaksenopplæringa ha det formelle ansvaret for vedtak og oppfølgjing. Ressursar. I budsjett for 2009 er det lagt inn 5 % til administrasjon av vaksenopplæring. Det må vurderast om det er nødvendig å auke denne ressursen frå 2010, eventuelt ved auka heimel for kontorfullmektig. Vidare er det lagt inn 65 % lærarstilling for framandspråklege, og 20 % for anna vaksenopplæring. Til saman utgjer dette om lag 14 klokketimar undervisning pr. veke. I tillegg er det berekna ca. 3 klokketimar pr. veke til overgangsordning på Byrknes. Framlegg til vedtak: Frå 01.august 2009 vert vaksenopplæring i Gulen lagt til Dalsøyra skule. Rektor ved Dalsøyra skule vert tillagt ansvar for teneste Vaksenopplæring og teneste Opplæring framandspråklege Fram til september 2010 kan det gjevast norskopplæring for innvandrarar ved Byrknes skule, dersom der er deltakarar som kjem inn under Introdusjonslova si overgangsordning Behandling og vedtak i Hovudutval for oppvekst, : Røysting: Samrøystes. - Side 3 -

9 Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Hovudutvalet for oppvekst sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 4 -

10 Saknummer: 09/214 Løpenummer: 2090/09 Arkivkode: 430 A Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 8/09 Hovudutval for oppvekst /09 Kommunestyret KOMMUNAL KOMPETANSEPLAN SKULE/BARNEHAGE Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Skular og barnehagar (e-post) Personalkonsulent (e-post) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, med følgjeskriv Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Frå KD: Statlige midler til etter- og videreutdanning i 2009 fortsatt satsing på kompetanseutvikling. Frå KS/Utdanningsforbundet i S&Fj.: Søknad om vidareføring av system for vidareutdanning av lærarar Frå Sogn og Fj. Fylkeskommune: Den kulturelle skulesekken Kompetanseplanar for 2009/-10 frå skulane og barnehagane Ikkje utsende vedlegg: Kompetanse for kvalitet strategi for videreutdanning av lærere Kompetanse i barnehagen strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Saksutgreiing: Grunnskule. I samband med innføring av ny læreplan for grunnskulen frå , var det ei 3-årig satsing på kompetanseheving av lærarar og leiarar. Skuleåret 2008/-09 er det siste av desse. Nasjonal evaluering av satsinga har vist at den ikkje har ført til så mykje auka formell kompetanse som ynskjeleg. Midlane har vore spreidd på for mange område, og for mykje er brukt til etterutdanningskurs, lokale prosjekt og liknande. Mange skule-eigarar har heller ikkje hatt eit tilfredsstillande plansystem, og kan ikkje gjere greie for kva midlane er nytta til

11 Det er derfor no utarbeidd ein ny strategi for vidareutdanning av lærarar, i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, lærarorganisasjonane og Universitets- og høgskulerådet. Strategien Kompetanse for kvalitet er ei varig satsing på vidareutdanning for lærarar. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen. Satsinga skal gi deltakarane vidareutdanning på inntil 60 studiepoeng i prioriterte fag eller område. Vidareutdanninga skal i første rekke målrettast mot fagområde og emne som det på landsbasis er særlig behov for å styrke. I perioden vil faga matematikk, norsk og engelsk bli prioritert, som følgje av krav til fordjuping for å undervise på ungdomstrinnet. Vidareutdanning i leseopplæring vil også vere prioritert i denne perioden. Litt pengar vil også verte sett av til andre fag, ut frå lokale behov, og det vert framleis ein pott til etterutdanning. Med det nye systemet, vert dei øyremerka midlane til vidareutdanning knytt direkte til enkeltlærarar. Det er inngått ein sentral avtale om at lærarar som tek 60 stp (fulltid årsstudium) skal få permisjon med 80 % løn, halvparten for 30 stp osv. Staten gir øyremerka midlar til halvparten av vikarkostnaden, berekna til kr for eit fullt år. Resten må kommunen sjølv dekke. I skriv frå KD vert det gjort greie for kva krav kommunane må innfri for å få del av den statlege løyvinga. Skule-eigar må lage ei prioritert liste over kva fag og kva personar vi vil søkje om vikarmidlar for. Prioriteringa skal drøftast med lærarorganisasjonane. Lista må byggje på kartlegging av kva formell kompetanse skulane har, og kva vi manglar. Administrasjonen tek sikte på at prioritert liste skal gjerast klart og drøftast den For Sogn og Fjordane gir den nye strategien uheldige utslag. Vi har hatt eit svært godt samarbeid mellom kommunane, lærarorganisasjonane, fylkesmannen og Høgskulen, som har medført desentraliserte, gratis vidareutdanningar. Utdanninga har ofte vore oppdelt i modular på 15 stp, noko som gjer det mogeleg å gjennomføre ved sida av jobb. Nærare 300 lærarar og førskulelærarar har nytta seg av tilbod kvart år. I Gulen har 15 leiarar, lærarar og førskulelærarar gjennomført etterutdanning på 15 stp eller meir i desse 3 åra. Kommunen har dekka (delar av) utgiftene, studentane har fått avsett noko tid på arbeidsplanane sine, og vi har gitt permisjon med løn til studiesamlingar, i fag/område som har vore prioriterte i den kommunale kompetanseplanen. Den nye strategien gir betre vilkår for den enkelte læraren, men midlane som er tildelt fylket vil berre rekke til ca. 40 lærarar som tek 15 stp. Gulen kommune kan rekne med å få vikarmidlar til 1 person. KS og Utdanningsforbundet i fylket har derfor sendt ein søknad om dispensasjon, der det vert bedt om å få halvert vikarkostnadane. Vidare er det lagt inn ynskje om at midlar som vert tildelt til vidareutdanning og til etterutdanning kan nyttast om eit anna, som før. Då vil kostnaden for kommunane verte om lag på same nivå som i dag. Den føreslegne tiltaksplanen er basert på skulane sine eigne planar, og det er teke omsyn til statlege føringar. Skulane sine planar er utarbeidde i samråd med personalet, og er drøfta mellom rektor og tillitsvalde. - Side 2 -

12 Barnehage. I samband med ny rammeplan for barnehage, er det også lagt fram eit strategidokument for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Strategien skal gjelde for åra Prioriterte område for kompetanseheving er pedagogisk leiing, barn sin medverknad, språk og språkstimulering, og overgang frå barnehage til skule. Det føl langt mindre pengar med kompetansestrategien for barnehagar. HAFS skuleregion har samla fått ca. kr pr. år til kompetanseheving i barnehagesektoren. Midlane har vore brukt til regional fellesopplæring for styrarar, ped.leiarar og assistentar. I tillegg har noko vore nytta til skulering av barnehagevurderarar. Regionen vil seinare prioritere opplæringstilbod for neste år, når dei kommunale planane er vedtekne. Tiltaksplanen er basert på barnehagane sine eigne planar, og det er teke omsyn til statlege føringar. Andre prosjekt. HAFS skuleregion har fått tildelt kr i omstillingsmidlar frå fylkesmannen. Desse er mellom anna planlagt nytta til å få i gang barnehagevurdering etter same opplegg som for skulane, og å gjennomføre eit vidareutdanningsstudium i skule- og barnehagevurdering. HSF har utarbeidd studieplan og vil stå for utdanninga. Den kulturelle skulesekken. Det er utarbeidd ei oversikt over kva lokale ressursar vi kan nytte. Kvar skule har med grunnlag i dette, utarbeidd eigne planar for korleis dei skal nyttast i undervisninga. Framlegg til vedtak: 1. Den framlagde tiltaksplanen for etterutdanning og andre kompetansetiltak vert godkjent. Prioritering av fag/lærarar som skule-eigar vil søkje vidareutdanningsmidlar for, vert delegert til rådmann. 2. Det generelle tilskotet til etterutdanning og andre utviklingstiltak, vert fordelt på skulane i tråd med prioriteringane i planen. 3. Tilskot frå Den kulturelle skulesekken vert fordelt på skulane med ein grunnsum på kr , resten etter elevtal. 4. Tilskot til spesielle øyremerka satsingar elles, vert fordelt til skular og barnehagar som har aktuelle tiltak på utviklingsplanen sin. Behandling og vedtak i Hovudutval for oppvekst, : Røysting: Samrøystes. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Hovudutvalet for oppvekst sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 3 -

13 Saknummer: 08/1244 Løpenummer: 2091/09 Arkivkode: T31 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 28/09 Hovudutval for plan og utvikling /09 Kommunestyret NY 300 KV KRAFTLEIDNING MONGSTAD-MATRE-MODALEN. Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: NVE BKK Grunneigarar og andre som har hatt innspel til saka. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Kart over traceval ny 300 KV linje Ikkje utsende vedlegg: Melding 300 KV Modalen-Mongstad Saksutgreiing: Bakgrunn: Det er trong for bygging av ny 300 KV høgspent overføringslinje på strekninga Modalen Mongstad. Linja kryssar Gulen kommune. Om prosessen: Planlegging av linjetraseen er no i startfasen. Det er i fase 1 sendt Melding frå BKK til NVE med forslag til utredningsprogram (desember 2008). Vi er no inne i fase 2, høyring med møterunde. Til summaren 2009 skal NVE fastsetje utredningsprogram for tiltaket. Etter dette kjem BKK med søknad med konsekvensutgreiing til NVE. Etter dette vert det ny høyringsrunde, og til slutt vil NVE konsesjonshandsame tiltaket, og OED vil gjere endeleg vedtak i saka. Fysisk byggestart er planlagt i 2013 Fakta: På strekninga frå Matre til Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune går linja stort sett der 132 KV-linja går i dag. Her skal 132 KV linja erstattast med ny kraftigare linje på 300KV. På Strekninga Frøyset til Mongstad får linja ny trase med sjøkablar over Fensfjorden til Mongstad. Eit alternativ har vore å nytte tidlegare 132 KV trase over Sandøy, men dette

14 synest no mindre aktuelt. Deler av denne traseen kan då på sikt leggast ned. Dersom det vert vindkraftanlegg på Sætenesfjellet, kan deler av denne linja overføre vindkraft til Frøyset. I samband med desse planane arrangerte BKK møte med berørte grunneigarar og med kommunane før jul, der dei fekk inn ein del innspel og synspunkt og der førebelse trasear vart vist. For Gulen var her vist ilandføring av sjøkabel til postvågen, og deretter luftlinje langs austsida av Steinsvatnet, rett over/ved nye Hovden bustadfelt, og framfor eksisterande bustadfelt i Hovden. Vidare over toppen på Steinsfjellet og mot Frøyset transformatorstasjon. BKK varsla då at melding av anlegget til NVE ville verte sendt inn før årsskiftet. NVE inviterte i slutten av mars til folkemøte og møte med kommunane i samband med motteken melding frå BKK. BKK hadde med innmeld løysing endra litt på traseen ved Postvågen ved å trekke traseen om lag 100 m aust. Tilsvarande for traseen forbi nye Hovden bustadfelt som no vert liggande i om lag 200 m avstand frå byggefeltet. Vurderingar: BKK har så langt ikkje gjort inngåande vurderingar av tracevalget, sjølv ikkje etter tidlegare møter med kommune/grunneigarar. Dei har i samband med meldinga berre gjort mindre justeringar, men vil vere opne for alle innspel framover. Sett frå Gulen kommune sitt synspunkt vil traseen som i utgangspunktet her er vald vere særs uheldig og kan få store negative konsekvensar: Postvågen er starten på Den Trondhjemske Postvei gjennom Gulen kommune. Her har Statens vegvesen utarbeidd ein verneplan for vegrelaterte kulturminne. Denne planen er no ute på høyring. Området vidare innover er omfatta av kommunedelplan for Steine-Sløvåg. I området vert det dreve landbruk og ei linje vil kunne skape begrensingar i forhold til mellom anna gjødselspreiing. Trasevalg som vist i meldinga vil kome tett inn til eksisterande og planlagd ny busetnad i Hovden området. Området framfor bustadfelta ligg i dag som ei mest urørt visuell naturperle. Linja vil forringe utsikta frå bustadområda mot Steinsvatnet og Fensfjorden. Utanfor skisserte sikkerhetsavstandar frå linja vert det hevda at det ikkje er påvist helseskader som følgje av opphald ved denne. Negativ fokus og usikkerheita kring slike linjer ved bustadfelt som er vist i media, den visuelle forringinga som denne vil skape, saman med den industrielle belastninga som elles har vore og er i området kan i sum gjere at nyetablerarar vil busetje seg andre stader. I denne delen av kommunen er det ingen andre organiserte alternativ for busetnad, og valet vil då gjerne falle på nabokommunar. Gulen kommune har hatt stor negativ folketalsnedgang dei siste åra. Som eit av fleire mottrekk mot folketalsnedgangen har Gulen kommune laga til nytt bustadfelt i dette området då det er her mange arbeidsfolk knytt til verksemder i Sløvåg og Mongstad ønskjer å busetje seg. Næringslivet i Sløvåg Industriområde har og trong for fleire arbeidsfolk og har og stått på for å få etablert nye bustadfelt i området. Vidare vil traseen opp til Steinsfjellet vere uheldig, dvs eit kompromiss for å skjære unna busetnaden. - Side 2 -

15 Alternativ Som eit alternativ er det gjort framlegg om at sjøkabel vert ført inn i Ilevågen, vidare i jordkabel nordover langs dalen og aust for eksisterande Hovden bustadfelt fram til kryssing av RV 570, deretter som luftlinje siste strekninga fram til Frøyset Transformatorstasjon. Ut frå opplysningar innhenta i møte med BKK / NVE vil eit slikt alternativ verte om lag 40 mill dyrare enn den traseen det i utgangspunktet er lagt opp til. I BKK sin eigen informasjon heiter det at utbygging av kraftlinjer lyt vere ein balanse mellom trygg straumforsyning, miljø og økonomi. I høve tracevalet som ligg føre vil løysinga som ligg i meldinga føre til store konsekvensar for miljø og økonomi for Gulen kommune. Miljøet vert lidande i høve forringing av postvågen og naturområdet rundt Steinsvatnet. Økonomien og den vidare utviklinga av kommunen er sterkt avhenging av folketalet. Dersom tracevalet medfører at folk etablerar seg i andre kommunar, vil eit uheldig traseval såleis koste meir enn det utbyggar sparer i investeringskostnad. BKK nyttar utdrag av stortingsproposisjon 19 ( ) som argument for å unngå jordkabel. Kabling kan vurderes på kortere strekk i spesielle tilfeller ved sterke verneinteresser eller store store estetiske ulemper. For 300/400 KV berre i spesielle tilfeller og med serdeles sterke miljøhensyn. Gulen kommune vurderer det slik at dette vil vere eit slikt tilfelle. Framlegg til vedtak: Gulen kommune kjem med slik uttale i høve høyring om ny 300 KV høgspentlinje gjennom Gulen kommune: Gulen kommune ber om at det vert vurdert alternativ traceval ved ilandføring i Gulen kommune og på strekninga mellom ilandføringspunkt og RV 570 ved Hovden bustadfelt. Det er ikkje ønskjeleg med ilandføringspunkt i Postvågen. Det er ikkje ønskjeleg med trace i luftspenn framfor bustadfelta i Hovden. Dersom trace i nærleiken av bustadfelta vert vald lyt det nyttast jordkabel. Behandling og vedtak i Hovudutval for plan og utvikling, : Nye framlegg: I møtet vert det gjort framlegg om slikt vedtak: Gulen kommune kjem med slik uttale i høve høyring om ny 300 KV høgspentlinje gjennom Gulen kommune: Gulen kommune krev alternativ traceval ved ilandføring i Gulen kommune og på strekninga mellom ilandføringspunkt og RV 570 ved Hovden bustadfelt. Det er ikkje ønskjeleg med ilandføringspunkt i Postvågen. Det er ikkje ønskjeleg med trace i luftspenn framfor bustadfelta i Hovden. Dersom trace i nærleiken av bustadfelta vert vald lyt det nyttast jordkabel. Røysting: Samrøystes. - Side 3 -

16 Framlegg til vedtak gjort i møtet vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Felles frå SP/H/KRF: Gulen kommune krev at sjøkabel vert ført inn i Ilevågen og vidare i jordkabel langs dalen og aust for eksisterande Hovden bustadfelt fram til kryssing av Rv 570. Ilandsføringspunkt i Postvågen vil både vere til hinder for bustadfeltet, jordbruket og for den verna postvegen gjennom Gulen. Dette er difor etter vår meining uaktuelt. Røysting: Samrøystes. Fellesframlegget frå SP/H/KRF vert godkjent. - Side 4 -

17 Saknummer: 09/377 Løpenummer: 2092/09 Arkivkode: 612 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 22/09 Formannskapet /09 Kommunestyret TILBYGG/OMINNREIING AV KOMMUNEHUSET Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Planteikning eksisterande og ny løysing Fasadeteikning tilbygg Kostnadsoverslag totalløysing Ikkje utsende vedlegg: F.sak 13/09, datert Saksutgreiing: Krav til utvida areal for ny NAV-avdeling gjer at det ikkje er tilstrekkeleg med kontorplassar på kommunehuset, og utviding og ominnreiing av bygget er naudsynt. Samstundes er det trong for utskifting av taktekkinga for eldste byggetrinn. Dette trinnet manglar og ventilasjon. I budsjettet for 2009 er det avsett kr inkl. mva til påbygg og oppgradering av kommunehuset. For 2010 er det for same tiltaket avsett kr ,-. Formannskapet har i F.sak 13/09 gjeve løyve til oppstart av tilbygg og naudsynt ominnreiing av ekspedisjonslokala, samt skifting av taktekking på eksisterande bygg innan for ramma på kr ,- som er avsett i budsjettet for Administrasjonen signaliserte i same sak at det vil vere ei føremon å gjennomføre resterande naudsynt oppgradering og ominnreiing på same tid som tilbygget, og skreiv i saka at ein vil leggje fram slik total løysing for kommunestyret 23. april. Om løysinga For utanom enkelte ominnreiingar som har vore, har ikkje eldste byggetrinn av kommunehuset vore fornya i særleg grad sidan dette vart bygd nytt rundt Bygget har ikkje ventilasjon, og overflatene som dører, veggar, golvbelegg og himling treng fornying/oppgradering.

18 Lysforholda i fellesareala og på enkelte kontor er ikkje tilfredsstillande. Romløysingane er ikkje godt tilpassa noverande administrative struktur, dette gjer at arbeidstilhøva for dei tilsette ikkje er optimale, og løysinga framstår som uoversiktlege for besøkande. Med ny løysing vert desse forhold retta opp. I løysinga ligg det føre nytt ventilasjonsanlegg for eldste byggetrinn inkludert ventilasjon for lokala til tannhelsetenesta. Med dette tiltaket vil heile kommunehuset ha tilfredsstillande ventilasjon. I løysinga ligg det og føre vesentleg og naudsynt oppgradering av dei fleste overflatene ved eldste byggetrinn. Her er tenkt skifting av belegg, maling av dører, veggar og tak/himling. Her ligg og inne skifting av ein del dører som manglar lydkrav, oppgradering av lystilhøve på kontor og fellesareal, og skifte av låsesystem til nøkkelkort på utvendige dører. Ein del kontormøblar er restar frå andre kontor og er elles utrangerte. Det er ønskjeleg med fornying av dette. Nye møblar/innreiingar er og ønskjelege i samband med nye løysingar for avdelingane. Det er tatt med nye gardiner for eldste byggetrinn. Då ein del av postane er usikre er det lagt inn uforutsett kostnad på 10% av totalsummen. Kommunen sine eigne kostnader for heile tiltaket er tatt med her. Administrasjonen meiner vidare at det er ein føremon at tiltaka med den resterande ominnreiinga og fornyinga vert gjennomført samstundes med tilbygget som vert starta opp før sumaren. Då vil ein mellom anna allereie ha handverkarar på bygget, samt at ein del naturleg samanbunde tiltak som ventilasjon og ny taktekking kan gjerast samstundes. Å ha to byggeperiodar i administrasjonsbygget er heller ikkje tilfredsstillande. Behov for auka ramme I budsjettet for 2009 og 2010 er det avsett totalt kr ,- inkl. mva til ombygging, ominreiing og fornying av kommunehuset. Når ein no har fått inn ein del prisar på mellom anna ventilasjonsanlegg og nyttar dei einingsprisane som ein har for tilbygget til den resterande oppgraderinga, vert denne ramma for knapp. Den totale kostnaden for alle tiltaka er vist i vedlagt kostnadsoppstilling, og har ein totalsum på kr ,- inkl mva Dette utgjer eit avvik på kr ,- inkl. mva. Mogelege inntekter Enova har lyst ut ekstra midlar for Enøk-tiltak for Det er mogeleg å søkje tilskot for ventilasjonsanlegget som skal monterast. Tilskot kan verte på om lag kr ,- inkl mva. Dersom slik støtte vert gjeve vil ein kunne gjennomføre alle tiltaka innanfor eksisterande ramme i investeringsbudsjettet for 2009/2010. Administrasjonen meiner tiltaka som er oppsett er naudsynt for å få optimale og tilfredsstillande arbeidsforhold for dei tilsette og for at kommunehuset visuelt skal framstå heilskapeleg for publikum. Framlegg til vedtak: 1. Plan for oppgradering av kommunehuset jf. sakstilfang vert godkjent. 2. Investeringsbudsjettet for 2009 vert regulert slik: Konto Tekst Ansvar Tenest Prosj Budsj.endring Ny budsjettsum Påbygg/rehab. kommunehuset e Vedlikehald og byggetenester Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) Bruk av lån - inv.rekneskapen Side 2 -

19 3. Eventuelt enøk-tilskot skal redusere bruk av lån tilsvarande. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nye framlegg: Frå Ivar Eide (H): Slik endring i høve til framlegget frå administrasjonen: Punkta i resterande tiltak skal ha ein kostnadssum på kr inkl. mva. Rådmann, saman med tilsette, avgjer kvar løyvinga skal nyttast. Kommunen søkjer Enova om midlar til ENØK-tiltak for Røysting: 4 mot 1 (Ivar Eide, H). Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Frå H v/ivar Eide: Slik endring i høve til framlegget frå formannskapet: Punkta i resterande tiltak skal ha ein kostnadssum på kr inkl. mva. Rådmann, saman med tilsette, avgjer kvar løyvinga skal nyttast. Kommunen søkjer Enova om midlar til ENØK-tiltak for Røysting: 17 mot 3 (H). Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 3 -

20 Saknummer: 09/374 Løpenummer: 2093/09 Arkivkode: M12 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 19/09 Formannskapet /09 Kommunestyret TUSENÅRSSTADEN GULATINGET- VASSFORSYNING Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Tusenårsstaden Gulatinget v/prosjektleiar Anne Karin Misje, her Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Skisseutkast, løysing Kostnadsoverslag Ikkje utsende vedlegg: Budsjett/økonomiplan Saksutgreiing: Tusenårsstanden Gulatinget har ønskje om å få etablert kommunal vassforsyning til Flolid. Administrasjonen har i den samanheng utarbeidd ei grovskisse for slik løysing med eit grovt kostnadsoverslag. Ein såg då føre seg ei minimumsløysing med legging av 40 mm leidning til ein totalkostnad på kr mva. Det er i budsjettet for 2009 sagt følgjande om prosjektet: Vassforsyning Flolid Etter at boring etter vatn har resultert i for lite vatn, og av for dårleg kvalitet, har vassforsyninga til Tusenårsstaden Gulatinget vore løyst gjennom tilkøyring og mellomlagring i plasttankar. Vassforsyninga til Flolid vil vere eit økonomisk tapsprosjekt for det kommunale vassverket, og finansieringa av investeringa er difor lagt opp med eit anleggsbidrag frå Tusenårsstaden på i utgangspunktet kr , fordelt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune (kr ) og Gulen kommune (kr ). Avtale om endeleg utgiftsfordeling og andre tilhøve i samband med utbygginga er føresett avklart gjennom eigen sak. Gulen kommune sin del er tenkt finansiert med det lånopptak. Tusenårsstaden har søkt fylkeskommunen om dekking av kr ,- til prosjektet. Tildelinga vart kr ,-.

21 Seinare har kommunen vorte anbefalt av konsulent å nytte 63 mm leidning på strekninga uavhengig av framtidige tilknytingar. Kostnaden for slik leidning er stipulert til kr ,- + mva. kostnadstala for prosjektet lyt reknast som grove. Marknadssituasjonen for tida kan tilseie at dette talet er for høgt. Ein er no i gang med prosjektering av anlegget for å kunne hente inn anbod for tiltaket slik at eksakt kostnad kan leggjast fram. Deltaking i grunnkostnadane Grunnkostnadane ved utbygginga vil som nemnd over om lag kr ,-+ mva, ved legging av 63 mm leidning. I dette ligg det mellom anna nye landkummer i Eivindvik og Flolid, 63 mm sjøleidning med lengd om lag 2 km. Kapasiteten til leidningen ved 63 mm er då så stor at den skal kunne dekke framtidig behov også for andre tilkoplingar. Dette kan vere dei eksisterande bustadene og fritidsbustadene i området eller t.d framtidig hyttefelt av moderat storleik eller liknande. Om slik tilknyting vil skje er usikkert. Kommunen har ved etablering av vassforsyning til Sollibotn hyttefelt deltatt i grunnkostnadane med kr ,-. Grunngjevinga i den saka var at kommunen på ein enkel måte kunne dra nytta av vassforsyninga til bruk ved industrifeltet i Sollibotn. Ein kan ikkje sjå føre seg den same nytten med dette anlegget i forhold til kommunal framtidig bruk. Ser ein på prosjektet utifrå kommunen si rolle som vassverkseigar, kan ein i dette høvet ikkje forsvare at prosjektet vert finansiert slik at kostnadane vert delt ut på dei kommunale vassverksabonnentane i Eivindvik og Sløvåg/Eidsbotn. Kommunen sin del av prosjektet lyt då finansierast via t.d. næringsfondet eller ved ordinært låneopptak. Investeringsbudsjettet no er basert på kr i kommunalt lån. Kommunal overtaking Etter mal frå vassløysinga for Sollibotn hyttefelt, bør kommunen etter ferdigstilling av anlegget overta retten og dermed ansvaret for drift og vedlikehald av anlegget. Framtidige rettar i høve seinare tilknytingar lyt og leggjast til kommunen som eigar. Framlegg til vedtak: 1. Gulen kommune godkjenner at vassforsyning til Tusenårsstanden vert eit kommunalt anlegg. 2. Gulen kommune bidreg til grunnkostnadane med 1/3 av kostnadane, avgrensa oppover til kr ,-. Med dette bidraget er det og inkludert alle rettar til framtidige tilknytingar, og eventuelle utvidingar. Det er ein føresetnad at Fylkeskommunen bidreg med 2/3 av kostnadane. Eventuelle endringar i investeringsbudsjettet vert å ta opp når endeleg kostnadsgrunnlag er klart. 3. Varaordføraren får fullmakt til å skrive avtale med Tusenårsstaden Gulatinget. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nye framlegg: Frå Trude Brosvik (KRF): Som administrasjonen, men med endring av punkt 3. til: 3. Rådmannen får fullmakt til å skrive avtale med Tusenårsstaden Gulatinget. - Side 2 -

22 Røysting: Samrøystes. Trude Brosvik (KRF) sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Røysting: Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. - Side 3 -

23 Saknummer: 09/415 Løpenummer: 2094/09 Arkivkode: 216 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 22/09 Kommunestyret STATUSRAPPORT UTFØRTE/IKKJE UTFØRTE VEDTAK - OPPLYSNINGAR TIL KONTROLLUTVALET Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Kontrollutvalet i Gulen, v/sekom-sekreteriat, 6957 Hyllestad Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Ikkje utsende vedlegg: K sak 45/08, datert Saksutgreiing: Kontrollutvalet fekk i 2008 tilsendt statusrapport for utførte/ikkje utførte kommunestyrevedtak for 2006 og Dette ynskja dei å motta årleg oversyn over, og dette ynskje hadde også kommunestyret, jmfr k-sak 45/08. Lista må lesast i lys av ressurstilfanget i administrasjonen. Jmfr kostra tal, nyttar Gulen kommune 2/3 av tilsvarande kommunar til administrasjon. Dette er belyst i tidlegare notat og i k-sak 74/08, Budsjett 2009 og økonomiplan Det arbeidast fortløpande med ikkje gjennomførte vedtak. Liste over ikkje utførte/delvis utførte vedtak: K-sak 31/06 Lønspolitisk plan for Gulen kommune 1. Lønspolitisk plan for Gulen kommune vert godkjent. 2. Det vert å førebu eigen sak om kva lønnsvurderingssystem vi skal ha i Gulen kommune.

24 Kommentar frå administrasjonen: Punkt 2 er ikkje utført, men vurderast i samanheng med årlege lønsforhandlingar før dei lokale forhandlingane tar til og må sjåast saman med Hovudavtalen frå samt lønspolitisk plan. K-sak 53/06: Organisering av overformynderiet 1. Med heimel i vergemålslova 23, 2. leden, vert overformynderiet innvilga kontorhjelp. 2. Det vert delegert til administrasjonen å nærare fastsetja, innanfor rammene av forskrift om overformynderregnskap mv 18, dei oppgåvene som skal tilleggjast kontorhjelpa. 3. Det vert delegert til administrasjonen å utpeika kven som skal få tillagt oppgåva som kontorhjelp for overformynderiet. 4. Ordninga vert evaluert i juni Kommentar frå administrasjonen: Punkt 4 er ikkje utført, men planleggast gjennomført i løpet av året. K-sak 87/06: Bruk av utbyggingsavtaler 1. Gulen kommune gjer i medhald av plan og bygningslova kap. XI-A, 64a vedtak om at det kan nyttast utbyggingsavtale i heile kommunen. 2. Aktuelle situasjonar kan t.d. vere: Opprusting/utbetring av teknisk infrastruktur ved utbygging av kraftverk, vindmøllepark, industriområde Opprusting/utbetring av teknisk infrastruktur ved utbygging av hyttefelt, bustadfelt Kvalitetstiltak ved utbygging i tilknyting til områder av særleg interesse t.d. Gulatingsparken 3. Det vert delegert til rådmannen å vurderer i kva tilfeller det er aktuelt å gjere bruk av utbyggingsavtale 4. Gulen kommune vil i sitt arbeid med rullering av kommuneplan utarbeide hovudprinsipp for kostnadsdeling ved utbygging. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 4 er ikkje utført enno. Vil søkes løyst før det vært konkret trong for denne type avtale. K-sak 108/06: Mål og strategiar 1. Kommunestyret godkjenner følgjande endringar i Overordna mål for Gulen kommune: På område Kommunen som arbeidsgivar skal det tilføyast slikt nytt hovudmål: HMS-arbeidet skal følgjast opp. 2. Tenesteeiningane skal utarbeide eigne handlingsplanar for 2007, med utgangspunkt i dei overordna måla og vedteken strategi, og basert på vedteke budsjett. Hovudfokus skal vere på området Medarbeidarar. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 2 er delvis utført, men det har vore vanskeleg å få løyst oppgåva i alle tenesteeiningane. Saka bør arbeidast vidare med kvart år. K-sak 44/07: Føringar for arbeidet med budsjett Side 2 -

25 Arbeidet med årsbudsjettet for 2008/økonomiplanen skal vere slik: 1. Formannskapet vert oppnemnd som økonomiutval, og legg fram eit balansert framlegg seinast Prosessen skal vere open. 3. Budsjettframlegget skal baserast på framskriving av vedteke driftsnivå gjennom ei prosentvis justering av rammene i 2007 (korrigert for oppgåveendringar), kombinert med ei liste over konkrete spesifiserte tiltak som vert innarbeidd i framlegget for å oppnå balanse. 4. Det skal leggjast opp til minst 3% driftsresultat i heile økonomiplanperioden. 5. Administrasjonen vert beden om å utarbeide framlegg til endringar i økonomireglementet når det gjeld budsjettprosessen. Det vil då bli samsvar mellom reglement og praksis. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 5 er ikkje utført. Økonomireglementet må endras på fleire punkt, og saka for kommunestyret vil bli utvida med oppdatering av finansreglement også. Planlagt gjennomført hausten K-sak 3/08 Tiltak for betre vassforsyning i Steine-Sløvåg 1. Gulen kommune godkjenner investering i trykkaukestasjon i Ytre Haugsdal. Vi føreset at GMU AS bygger høgdebasseng i Sløvåg snarast (jf. K.sak 91/05). 2. Framskaffing av vatn til næringslivet i Sløvåg bør skje etter skriftleg innmelding av behov. 3. Dei økonomiske konsekvensane av tiltaket må bakast inn i neste sak om budsjettregulering. Investeringa skal over tid tenast inn att gjennom vassgebyr frå næringslivet. Kommentar frå administrasjonen: Premissane for vedtak, punkt 1 er endra. Masfjorden kommune har sagt nei til dette prosjektet og har vedtatt ein meir omfattande investering og endring. Høgdebassenget i Sløvåg er ikkje kome på plass, og jmfr punkt 2, kan vi ikkje sjå å ha motteke skriftleg innmelding om behov. K-sak 13/08: Registrering av verv og økonomiske interesser Gulen kommune vil knyte seg til KS sitt styrevervregister frå , innafor slike retningslinjer: 1. Registreringa skal gjelde faste medlemmer i formannskapet 2. Registrering er frivillig for den enkelte 3. Følgjande opplysningar kan leggast inn: a) Kommunale verv, og storleik på evt. fast godtgjersle b) Styreverv i off/private selskap, og storleik på evt. godtgjersle for dette vervet c) Styreverv i interesseorganisasjon og liknande, som mottek kommunal støtte, og storleik på evt. godtgjersle for dette vervet d) Stilling/konsulentoppdrag hjå andre enn kommunen e) Næringsinteresser (eigedom utanom hus/hytte/driftsbygning på gard, aksjepostar, eigardelar i selskap ol) f) Andre avtalar av økonomisk karakter - Side 3 -

26 Kommentar frå administrasjonen: Vedtaket er ikkje iverksatt, og må føljast opp av administrasjonen. K-sak 20/08: Evaluering av strategiplanen for omsorg 1. Kommunen skal ha eit godt og desentralisert tenestetilbod innan open omsorg etter LEONprinsippet (tilbod på Lågaste Effektive OmsorgsNivå) til dei som bur heime og til dei som leiger husvære på omsorgssentra. Desse må få enkeltvedtak på sine tenester og nattevakt ved behov. Dette sikrar hjelpetrengande høve til å klage til fylkesmannen. 2. Rådmannen avgjer organisering av dei administrative tenestene. Innafor område der det vert aktuelt med omorganisering kan rådmannen vurdere fristilling av tilsette. 3. Kommunestyret ber om ei snarleg vurdering av organisering og drift av sjukeheimen for å få vurdert om ein driv effektivt, både samanlikna med andre sjukeheimar, samanlikna med KOSTRA-tal for K-05-kommunane og med tanke på kvaliteten på dei tenestene vi skal yte. 4. Kommunestyret ber om at Hovudutvalet for omsorg får kvartalsvis rapportering på IAarbeidet, og på arbeidet med å redusere kostnadane på sjukefråvær og ekstrahjelp. Sjukefråvær er eit viktig område for vidare innsparing innan sektoren. HOM vert beden om å kome med framlegg til ei spørjeundersøking blant dei tilsette med særleg fokus på arbeidsmiljøet. 5. Kommunestyret vedtek administrasjonen sitt framlegg til innsparinga på kokk-/ husmorstillingane. 6. Gulen kommune har ein sjukeheim i Eivindvik og det er eit mål at alle som treng heildøgnspleie vert samla der. Denne skal saman med open omsorg nyttast slik at tenesta vert mest mogleg effektiv i forhold til personressursar, økonomiske ressursar og kvalitet. 7. Kommunestyret pålegg administrasjonen ei innsparing på administrasjonen innan tenesta på til saman eit årsverk. 8. Planen skal evaluerast etter 2 år. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 3, 4, 5 og 6 er delvis løyst eller ikkje ferdig. Punkt 7 er erstatta av nytt vedtak (K-sak 74/08 Budsjett 2009/økonomiplan ). Det arbeidast kontinuerleg med oppgåva, men kapasitet i administrasjonen og kapasitet (ledige senger) på sjukeheimen er mellom dei største utfordringane for å iverksette heile vedtaket. K-sak 28/08: Søknad om kommunal overtaking Ånneland vassverk A/L 1. Gulen kommune tilbyr å overta Ånneland vassverk A/L på slike vilkår: Som kompensasjon for at Gulen kommune tek på seg eigaransvaret for anlegget, samt at anlegget kjem under momskompensasjonsordninga som vassverkseigar har føremon av, skal anlegget oppgraderast til kommunal standard. Kostnaden for oppgradering lyt dekkast fult ut av noverande vassverkseigar. Kommunen føreset at alle juridiske rundt vassverket er avklara og at avtalar i samband med dette kan overdragast til ny eigar. 2. Plan, landbruk, teknisk lyt som konsekvens av dette styrkjast med 10% stilling, som vert dekt inn via gebyrinntektene. 3. Formannskapet får mynde til å godkjenne avtale med Ånneland Vassverk A/L. 4. Kommunestyret bed om å få utgreidd ulike organisasjonsformer. - Side 4 -

27 Kommentar frå administrasjonen: Vedtaket vil verte gjennomført nr vassverket har følgt opp punkt 1. K-sak 40/08: Innføring av felles satsar for ulike tenestar utført av pleie og omsorg Saka vert utsett. Kommentar frå administrasjonen: Saka vart utsett og ny sak skal utgreiast. Dette er ikkje gjort, men saka vil truleg verte erstatta med ei orientering til HOM/Kommunestyret. K-sak 45/08: Statusrapport utførte/ikkje utførte vedtak opplysingar til kontrollutvalet 1. Statusrapporten gjev god informasjon til dei styrande organa og kommunestyret tek rapporten til vitande. 2. Kommunestyret ønskjer tilbake ei prioritert liste for gjennomføring, med eit tidsperspektiv. 3. Kommunestyre ønskjer slik oversikt årleg. Kommentar frå administrasjonen: Punkt 2 er ikkje utført som vedtatt, men delvis søkt løyst i denne sak. K-sak 54/08: Hovden II bustadfelt opparbeiding av veg, vatn og avløp igangsetjing av prosjektering 1. Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre kontraktforhandlingar og gjennomføre tiltaket med prosjektering av veg, vatn og avløp innanfor kostnadsramma på kr ,- inkludert MVA. Ordføraren får fullmakt til å underteikne endeleg kontrakt med vald tilbydar. 2. Det vert å legge fram ny sak for kommunestyret i samband med finansiering av sjølve opparbeidinga av bustadfeltet Kommentar frå administrasjonen: Arbeidet med å gjennomføre vedtaket vil starte oppatt i mai/juni K-sak 74/08: Budsjett 2009/økonomiplan a) Desse innsparingstiltaka.. b) Desse nye satsingane c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2009 vert godkjent a) Ordning om ambulerande nattevakt skal utgreiast til budsjett b) Kommunestyret tek til vitande evalueringa av Fjordland-prosjektet, og ønskjer ei middagsordning som gjev meir variert og fersk tillaga mat. Ordninga må sjølvsagt også stette ernæringsmessige krav. Ein ber administrasjonen vurdere om matlaginga kan vere ein del av arbeidsoppgåvene til brukarar med særlege behov. - Side 5 -

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009

Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009 Arkivsak: 09/114 Løpenummer: 10186/09 Arkivkode: 033&17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009 SKRIV OG MELDINGAR Formannskapet har endeleg avgjerdsmynde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan Arkivsak: 10/303 Løpenummer: 11/2928 Arkivkode: FA-L12, GNR-135/1, GNR-135/13 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 042/11 Hovudutval for plan og utvikling 12.05.2011 033/11 Kommunestyret

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 2015/1046 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 02.11.2015 Busetting av flyktningar i perioden 2017-2019 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Alversund skule 5911 Alversund Tlf

Alversund skule 5911 Alversund Tlf Alversund skule 5911 Alversund Tlf. 56 37 50 50 FØREORD Kvart år reiser elevar frå Alversund skule ei veke på leirskule. Her får dei ta del i praktisk tilrettelagt undervisning inne og ute. Under leirskuleopphaldet

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2016/69 Løpenr.: 910/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: SØKNAD OM 132 KV SJØKABEL EIKSUND - RJÅNES TILRÅDING

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn Berit Karin Bruvoll Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 07.05.2014 Vår: 14/2047-14/10921 ftm@lindas.kommune.no Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt -

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer