MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til 15.10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Medlem Laila Marie Reiertsen FO Medlem Marianne Neumann Hjelle Medlem Espen Aspenes Varaordførar Børge Lunde Medlem Marie Elisabeth Bruarøy Medlem Jostein Bondevik FO Medlem Nils-Olav Nøss FO Medlem Eirik Neverdal Varamedlem Gustav Bahus Laila Marie Reiertsen Varamedlem Norvald Skåtøy Nils-Olav Nøss Varamedlem Tore Rykkel Jostein Bondevik Frå adm. : Andre: Merknader: Rådmann Knut Terje Rekve, personalsjef Eva K. Røttingen, kommunalsjefane Nils-Petter Borge og Ingvar Torsvik, kultursjef Lisbeth L. Axelsen Magne Revheim frå Stenstrup Stordrange og Ottar Randa frå Os Bygg og Eigedom møtte til sak 88/09 om næringsareal i Endelausmarka Det var ingen merknader til innkallinga. Behandla saker: 78/09 88/09 Underskrifter: Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Til saklista: Sak 88/09 vert å ta i lukka møte som første sak. Børge Lunde ønska tertialrapportane i papirform. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Børge Lunde Eirik Neverdal Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST /09 09/ TERTIALRAPPORT /09 09/1948 STRATEGIDOKUMENT OMSORGSTENESTA 81/09 09/1973 OS PARKERING A/S - AKSJONÆRAVTALE OG VEDTEKTER 82/09 06/638 OSEANA KUNST- OG KULTURSENTER, VAL AV STYRE 83/09 09/652 63/15, LYNGHEIM - DET HISTORISKE TUNET 84/09 09/1805 SKJENKE- OG SERVERINGSLØYVE - OLEANNA A/S 85/09 09/78 POLITISK KVARTER 86/09 09/79 NÆRINGSLIVETS KVARTER 87/09 09/2065 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - LYSEFJORDEN RIDE OG KJØREKLUBB 88/09 08/1570 Unntatt offentlig offl 23 Offl 23 NÆRINGSAREAL I ENDELAUSMARKA 18/21 2

3 78/09 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr august 2009 som melding. 79/09 Arkiv: 210 Arkivsaknr.: 09/ TERTIALRAPPORT 2009 Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: med følgjande endring i tabellen 6.1 der MVA-kompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. Innstillinga med tillegget vart sarmøystes vedteke. Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding med endring i tabellen 6.1 der MVAkompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. 80/09 Arkiv: H30 Arkivsaknr.: 09/1948 STRATEGIDOKUMENT OMSORGSTENESTA Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding, og at dokumentet vert brukt som eit budsjettunderlag i økonomiplan

4 81/09 Arkiv: Q50 Arkivsaknr.: 09/1973 OS PARKERING A/S - AKSJONÆRAVTALE OG VEDTEKTER Framlegg til vedtak: Os formannskap godkjenner aksjonæravtale og vedtekter for Os Parkering AS slik dei ligg føre i vedlegg 1 til saksutgreiinga. Som leiar av styret har Os kommunestyre vald: Gustav Bahus (FrP) med Erik Øyaseter (H) som personleg vara Som medlem av styret vert vald: med som personleg vara Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande endringsframlegg til 1. avsnitt i framlegg til vedtak: Os formannskap godkjenner aksjonæravtale og vedtekter for Os Parkering A/S slik dei ligg føre i vedlegg 1 i saka, men endra slik at voldgiftsforhandlingar etter pkt vert lagt til Bergen og at styret skal tilsetja dagleg leiar i selskapet. Tore Rykkel (V) kom med følgjande protokolltilførsel: Os Venstre beklagar at heile prosessen rundt samarbeidet med Os sjøfront fører til at vi får eit parkeringsselskap der Os kommune ikkje har kontroll. Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande framlegg til styremedlem med vara: Sigurd Petter Laugen (Tvs) med Torunn Øvredal (Tvs) som vara. Innstillinga, med endring og val, vart samrøystes vedteke. Os formannskap godkjenner aksjonæravtale og vedtekter for Os Parkering AS slik dei ligg føre i vedlegg 1 til saksutgreiinga, men endra slik at voldgiftsforhandlingar etter pkt vert lagt til Bergen og at styret skal tilsetja dagleg leiar i selskapet. Som leiar av styret har Os kommunestyre vald: Gustav Bahus (FrP) med Erik Øyaseter (H) som personleg vara Som medlem av styret vert vald: Siggurd Petter Laugen (Tvs) med Torunn Øvredal (Tvs) som personleg vara Protokollmerknad frå Tore Rykkel (V): Os Venstre beklagar at heile prosessen rundt samarbeidet med Os sjøfront fører til at vi får eit parkeringsselskap der Os kommune ikkje har kontroll. 82/09 Arkiv: 614 C56 Arkivsaknr.: 06/638 OSEANA KUNST- OG KULTURSENTER, VAL AV STYRE 4

5 Framlegg til vedtak: Med bakgrunn i kommunestyrevedtak i sak 53/09 gjennomfører Os formannskap suppleringsval til styret for Oseana kunst- og kultursenter, og etter gjennomført val vil styret for det kommunale føretaket sjå slik ut (funksjonstid i parentes): Leiar:...(2) Personleg vara:.(2) Nestleiar:..(2) Personleg vara: (2) Medlem: Leiv G. Heggland (FrP) (2) Personleg vara: Veronica Haugland (FrP) (2) Medlem: Olav H. Kvinge (2) Personleg vara: Wenche S. Fagerthun(H) (2) Medlem: Norvald Skåtøy (1) Personleg vara: Torunn Øvredal (Tvs) (1) Medlem:...(1) Personleg vara:.(1) Medlem:.(1) Personleg vara:..(1) Saka vart utsett på grunn av lite tid. Saka vart utsett. 83/09 Arkiv: C52 Arkivsaknr.: 09/652 63/15, LYNGHEIM - DET HISTORISKE TUNET Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram med 3 alternative framlegg til vedtak: Alternativ A. Os formannskap ønskjer ikkje å etablera eit historisk tun på Lyngheim. Alternativ B. Os Formannskap er positive til ei etablering av historisk tun på Lyngheim. Omfang og innhald må ein koma tilbake til etter at rullering av Kommunedelplan for Kulturminnevern er gjennomført og vedtatt. Alternativ C. 1. Os kommune er positive til at Stiftinga Lyngheim får sette opp den gamle lemstova frå Tveit på Lyngheim. Tildelt areal avgrensas til naudsynt areal for oppsetjing av bygget. Rådmannen får fullmakt til å forhandla om kor den skal stå, før rammesøknad blir sendt. 2. Stiftinga Lyngheim står som tiltakshavar, og dekkjer kostnaden ved oppføring og drift av lemstova. 3. 5

6 Os kommune står som tiltakshavar for, og dekkjer kostnaden med parkeringsplass og tilførselsveg jf. reguleringsplanen. Løyving til kostnaden med dette, må ein komma tilbake til i økonomiplanarbeidet. Rådmann får ansvar for at tiltaka i punkt 1 og 2 blir samordna. 4. Ei eventuell avtale om offentleg toalett, må ein koma attende til, etter forhandlingar. Rådmann får ansvar for dette. Saka vart utsett på grunn av lite tid. Saka vart utsett. 84/09 Arkiv: U63 &18 Arkivsaknr.: 09/1805 SKJENKE- OG SERVERINGSLØYVE - OLEANNA A/S Framlegg til vedtak: Os kommune gjev Oleanna AS serveringsløyve og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Løyvet vert gjeve med heimel i 3 i Serveringslova, 1-7 i Alkohollova og Os kommune sine retningsliner for sals- og skjenkeløyve. Løyvet gjeld for inne- og uteareal som vist på skisse vedlagt søknad. Dagleg leiar er Reidar Engelsen. Styrer for skjenkeløyvet er: Reidar Engelsen Avløysar for skjenkeløyvet er: Marte Engelsen. Løyvet gjeld til Saka vart utsett på grunn av lite tid. Saka vart utsett. 85/09 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 09/78 POLITISK KVARTER Ordførar Terje Søviknes (FrP) Status E-39 6

7 Utbyggingssjefen i vegdirektoratet har utforma ein framdriftsplan for å realisera prosjektet. Vidare prosess skal drøftast mellom Vegdirektoratet, Os kommune, Bergen kommune og bompengeselskapet i månadsskiftet oktober-november. Status Seniorsenteret på Lurane Os kommune sel parsellen sin ved Solstrandskrysset til Bøe & Lepsøy. Neste utbygging tek til når første byggetrinn vert avslutta. Os kommune eig sjølv den parsellen som skal brukast til utviding av Luranetunet. Tore Rykkel (V) Skorvatjørno 74, fjerning av tre Der står ein kommunal firemannsbustad. Vegetasjonen veks nærare og nærare bygget. Det er gått fleire brev og telefonar til kommunen, men avsendaren har ikkje fått svar. Når får vedkomande svar frå kommunen? Rådmann Knut Terje Rekve: Alle skal ha svar innan 14 dagar. Rutinane må skjerpast. Når vinterferien er over vil rådmannen sjekkar kva som har skjedd i saka. Oseana status for finansiering Ordførar Terje Søviknes (FrP): Kommunestyret godkjende inntil 30 mill. i lån før statleg støtte vert innvilga. Det er ikkje kome svar på søknaden om tippemidlar. To prosjekt i Hordaland som er ranger lågare har fått tippemidlar. Det har ikkje vore respons frå politisk leiing i departementet på e-postar og telefonar. Sidan det er så usikkert med tilskot frå staten, har ein starta samarbeid med Mellvær & Lien om bistand til ytterlegare sponsorarbeid ut over Os sine grenser. Sparebanken Vest har sponsa arbeidet med namn og logo, og vi har fått kr til frå dei til sponsorarbeid. Det vert m.a.o. jobba både mot staten og den private marknaden. Melvær & Lien lagar ei webløysing for Oseana alt no. Det kjem nye budsjettal når tett husentreprisen er ferdig. Vi merkar at marknaden ikkje er like gunstig som ein håpa på etter finanskrisa. Ordførar Søviknes la også fram tabell med oversyn over dei ulike delprosjekta knytt til Oseana og Os Hamn Vest. Børge Lunde (H) Krisemidlane er det tidsfristar for prosjektering eller igangsetjing for å behalda midlane? Rådmann Knut Terje Rekve: 50% av midlane er brukte og det føreligg planar for resten. Kriteriet er at prosjekta skal vera igangsett før nyttår. Har vi rutinar på kven som tar inn/legg ut rampar i fjera og liknande? Rådmann Knut Terje Rekve: Det er kommunalt ansvar på kommunale eigedomar. Vi har ein aksjon no, og så skal rutinane på plass etter kvart. Ordførar Terje Søviknes (FrP): Bergen og Omland Friluftsråd har eit årshjul på rutinane sine. Rekningar frå kommunen: Der står 1. inkassovarsel på 1. purring/påminning. Går det an å endra dette slik at vi ikkje gjer brukarane forlegne? Kommunalsjef Nils-Petter Borge: Vi har ein systemleverandør som leverer ferdige malar som er samkøyrde med lovverket. Purringa går ut først 14 dagar etter betalingsfristen. Vi må kjøpa nye løysingar om vi ikkje vil ha det slik. Dette er ein vanleg måte å senda purringar på. Eirik Neverdal (Tvs): Kommunen bør sjekka malen mot inkassolova. Espen Aspenes (FrP): Kommunen har ein slakk på dagar, og vi må ikkje auka den. Børge Lunde (H): Kommunen bør vurdera å endra ordlyden når nye system vert kjøpte inn/forhandla med leverandøren. 7

8 Norvald Skåtøy (Ap) Spørsmål frå Arbeiderpartiet til rådmann og ordførar. Os kommune har ein pågåande forbetringsprosess, Os i Tio. Forbetringsprosessen har no vart i eit par år. Det er gjort fleire organisatoriske tilpassingar og nye stillingar med høgt kvalifisert personell er tilsatt. Os Arbeidarparti har støtta Os i Tio av di vi ser det nødvendig med omstilling og tilpassingar i kommuneadministrasjonen. Dette for å gjera kommunen effektiv med god leiing og sakshandsaming som er nødvendig for å dekka noverande og komande tenesteyting. Det å etablera gode arbeidsprosessar for god sørvis og sakshandsaming innan dei ulike tenesteområda oppfattar eg som eindel av Os i Tio prosessen. Slike arbeidsprosessar vert ofte omtala som retningsliner for beste praksis i sakshandsaming. Dette fører meg fram til problemområda: I Os & Fusaposten siste månadane, i ferien og etter, har det vore fleire saker som sette administrasjonen i Os kommune, og politikarane, i eit lite flatterande lys. Eg nemner nokre: - Sakshandsaming saman med politisk og administrativ avgjerd i sumarferien av midlartid etablering av Hjellemarka barnehage på Søfteland. - Fleire forhold knytt til sakshandsaming og vedtak innan Teknisk område, m.a. utgraving av ein tomt i Nedre Varåsen, høge murar fleire stader i bygdo. - Sopp i bygningsmassen på Luranetunet, tiltak for utbetring og informasjon til tilsette. Helse Miljø og Sikkerheit (HMS) i samband reingjering av sopproblema. - Vesentlege kutt i timar til språkdeling ved Lysekloster skule. Dette vart teke opp på eit folkemøte før sumarferien og omtala i Os og Fusaposten. FAU meiner at kommunen bryt Opplæringsloven og at det økonomiske ansvaret ligg hos kommunen, ikkje hos enkeltskulen. FAU har klaga skriftleg, men opplyser at dei ikkje får svar frå administrasjonen. Rektor informerer ut frå det han får veta, men det er ikkje tilstrekkeleg Eg har her lista opp nokre av dei mest profilerte sakene som har resultert i masse spørsmål til oss politikarar. Eg er klår over at kommunen har ei mengd av saker som vert handsama på ein utmerket måte av dei mange dyktige medarbeidarane innan dei ulike tenesteområda, men det verkar som om det siste året er ei eskalering av uheldige saker referert i Os & Fusaposten, noko som set Os kommune i eit lite gunstig lys. Dette er skuffande ut frå forventningane ein har til Os i Tio prosessen der betre styring og auka kvalitet er i fokus. Os kommune sitt omdøme er viktig. Dette gjeld for dei som arbeidar der, innbyggarane, næringsliv og samfunnet elles. Det er eit administrativt og politisk ansvar å sikra kommunen eit godt omdøme. Slik fleire av dei omtala sakene har vore framstilt i media, sit ein igjen med eit noko forvirra inntrykk som gjer at ein kan stilla spørsmål om kvaliteten på leiarstyringa i kommunen. Eg har difor følgjande spørsmål til rådmann og ordførar: 8

9 1) Kva vil rådmann og ordførar gjera for å sikra betre kvalitet og styring knytt til sakshandsaming og politiske vedtak? Tenker spesielt på tenesteområda for dei sakene som er nemnd framføre. 2) Er arbeidet i Os i Tio med å etablera gode arbeidsprosessar som sikrar beste praksis innan vedtak og sakshandsaming for dei enkelte tenesteområda etablert? Eller når vil desse arbeidsprosessane vera på plass? 3) Ut frå saka om sopp på Luranetunet verkar det for ein utanforståande som om at HMSarbeid i kommunen ikkje er tilstrekkeleg prioritert. Vidare kan ein få inntrykk av at Arbeidsmiljøloven sine grunnleggande krav til informasjonsplikt og arbeidstakarmedverknad ikkje er kjend eller følgt opp. I samband med muleg fornying av pensjonsavtale for kommunetilsette, vart opplyst i eit formannskapsmøte at det ikkje var noko å henta på ein ny anbodsrunde, men at noverande leverandør tilbaud i tillegg midlar for ein stilling knytt til HMSarbeid i kommunen. Er denne stillingen etablert, eller når vert den etablert? (Håpar eg hugsa rett.) 4) FAU ved Lyseklostar skule opplever det vanskeleg å få kontakt med den administrative leiinga. Vil rådmannen retta på dette og også gje eit skriftleg svar på brev sendt før ferien frå FAU ved Lysekloster skule i språkdelingssaka, der dei har klager på vedtak? Svar: Spørsmål om kvalitet og styring og om Os i Tio: Rådmann Knut Terje Rekve: Vi sjekkar alle sakene som kjem opp i media. Pressa er ikkje eit sanningsvitne og får ikkje med alle nyansane. Det blir brukt mykje tid i prosjektet Os i tio og i presentasjon av kommunen. Vi har over 1000 medarbeidarar som skal samkøyrast. Kvaliteten på tenestene er prioritert. Os i Tio skal endra haldningane, og for å få til det, må vi bruka nytt verkty. Hittil har vi konsentrert oss om verktyet. Rutinane skal vera elektroniske for å få gjort ting likt. Alle prosjekt i kommunen har lik mal. Styringshandboka gjeld for alle. Det meste er delegert i kommunen, men likevel skal vi framstå likt. Os i Tio er eit svært prosjekt og omfattar alle i kommunen. Vi skal ha ein felles måte å opptre på. Spørsmål om sopproblemet på Lurane: Kommunalsjef Nils-Petter Borge: Kommunen har gjort mykje meir med sopproblema på Lurane enn det som står i avisa. Leiinga på Lurane har avdekka problemet og teke grep. Tilsette har fått fri tilgang på bedriftslegen. Bebuarane får oppfølging frå tilsynslege heile tida. Det vert jobba så fort det går an. Vatnet vil bli leidd vekk frå grunnen. Rådmann Knut Terje Rekve: Rapportane er tekniske med sesongvariasjonar. Det har til tider vore like mykje soppsporar i lufta ute som inne. Kommunen har bestilt vurdering av testane. Testen av ventilasjonsanlegget var heller ikkje gale. Spørsmål om HMS-systemet i kommunen: Personalsjef Eva K. Røttingen: HMS generelt er eit leiaransvar i linja, og i Os er hovedansvaret lagt til personalavdelinga. Kommunen har grunnopplæring annakvart år, og det skal aukast til kvart år. All informasjon ligg elektronisk, og vi endrar og betrar oss heile tida. I leiaropplæringa framover vil ein leggja vekt på HMS i dagleg leiing. Vi har og ein HMS-dag i året saman med leiinga. Det kjem eiga stilling for området men den er ikkje lyst ut enno Kommunen er i dialog med fagrørsla om stillinga. Rådmann Knut Terje Rekve: Vi har eit lågt sjukefråvere i Os. Tore Rykkel (V): Ver open med politiske prosessar og det praktiske HMS-arbeidet. Vi kan bli betre med press frå media. Spørsmål om FAU Lysekloster: 9

10 Kommunalsjef Ingvar Torsvik: Torsvik har vore i fleire møte med, og hatt fleire telefonar til FAU og til enkeltpersonar. Kommunalsjefen opplever ikkje at det er mangel på kontakt som skapar frustrasjonen, men at det framleis er usemde om rektors disposisjonar i språkdelingssaka. Kommunalsjefen skal leggja til rette for at rektor kan utøva delegasjonsansvaret og sikra at det er forsvarlig økonomi i eininga. Spørsmål om språkdeling: Kommunalsjef Ingvar Torsvik: Torsvik hadde svart Ap tidlegare, og det vart lese opp. Det som har komplisert språkdelingssaka og som gjer at det har dratt i ut tid, er at kravet til deling har ført til så små grupper at den same lova føreset at ein slår saman klasser på tvers av årstrinn. Dette er ein effekt som skulen og dei føresette må arbeida seg igjennom. Det er ein ny situasjon å tenka fådelt skule ved Lysekloster, og kommunalsjefen meiner skulen må ta den tid den treng til å vurdera korleis ressursane kan nyttast best mulig til gagn for ei samla elevgruppe ved Lysekloster barnetun. Rektor arbeider med saka fram mot ei endeleg avgjersle. Spørsmål om Hjellemarka barnehage på Søfteland: Kommunalsjef Ingvar Torsvik: Innleiinga på prosessen vart vanskeleg då det kom midt i ferien og det ikkje var sett opp faste møte i ferietida. Difor fekk mange kjennskap til saka via partsinnlegg i avisene. Prosessen har vore utfordrande, både teknisk og kommunikativ, men FAU på Søfteland og kommunalsjefen har konkludert med at ein samla sett er komen styrka ut av prosessen. (ref. brev frå FAU). Espen Aspenes (FrP): Når saka var i formannskapet, gjorde vi eit samrøystes vedtak og administrasjonen fekk i tillegg skryt for handlekraft. Spørsmål om tomta i Varåsen: Ordførar Terje Søviknes (FrP): Dokumentasjon frå arkivet vert delt ut, og fakta er rydda på plass. Området er regulert til bustadføremål, og kommunen eig det. Spørsmål om dei høge murane som blir bygde i Os: Den formelle behandlinga av desse byggsakene føregår i Plan- og bygningsutvalet. Presse og informasjon: Kommunen som stor organisasjon må jobba med utoverretta informasjon. Vi heng noko etter andre kommunar og openbert etter næringslivet. Vi må diskutera korleis kommunen skal styrkja informasjonen til publikum og kontakten med brukarar og samarbeidspartnarar. Eirik Neverdal (Tvs): Open og klar dokumentasjon er viktig. Vi må jobba meir strategisk politisk med informasjon. Espen Aspenes (FrP): Det er bra med kritiske spørsmål til politikarar og administrasjon. Norvald Skåtøy (Ap) kom med følgjande oppsummering av spørsmåla sine: Kommunen må vera profesjonelle overfor media. Det må kallast inn til avklaringsmøte med FAU på Lysekloster. Styringshandboka må implementerast nedover i heile organisasjonen. HMS-arbeidet skal ligga i linja. HMS-sjefen skal rapportera til leiinga. Lurane: Ta tak i ting straks og samarbeid med hovudverneombodet. Skåtøy refererte til Os & Fusaposten i sine oppslag fordi kommunen bør unngå slike. Det synleggjer at vi har noko å arbeida med. Eirik Neverdal (Tvs) Status sak om eigedomsrett til næringsområde, sak mot Os Bygg og Eigedom A/S: Saka vart diskutert under lukka møte og konklusjon vart trukke. Os kommune, som eigar av OBE A/S, kan ikkje sjå at det er grunnlag for noko forlik i saka. 10

11 Marianne Hjelle (FrP) Korleis går det med prosessen om ny kantinedrift i Os kommune (rådhus og Luranetunet)? Persjonalsjef Eva K. Røttingen: Midlertidig interesserte trakk seg. Det kjem annonse i Os & Fusaposten på laurdag. Prossessen har vore til vurdering. Maria Bruarøy (H) Har vi sertifiserte dørvakter i Os kommune slik dei har i Bergen kommune? I Os vart ein gjest lagt i handjern av dørvaktene. Han vart skada og måtte på legevakta. Kva opplæring/sertifisering har dørvaktene? Kommunalsjef Nils-Petter Borge: Når nokon får skjenkeløyve krev vi samstundes at dei skal ha vakthald, men vi har ikkje stilt eigne krav til dei. Vi har ein ekstern skjenkekontroll som held hauga med utestadane. Ordførar Terje Søviknes (FrP): Kommunen har halde eitt kurs for utestadane om Ansvarleg vertskap. 86/09 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 09/79 NÆRINGSLIVETS KVARTER Ordførar Terje Søviknes (FrP) Orientering om Business Region Bergen og strategisk næringsplan Arbeidet med strateigsk næringsplan for Bergen og 19 omegnskommunar tek til i haust. Ordføraren er med i styringsgruppa. Planen skal behandlast i kvar enkelt kommune våren Det blir ein overordna plan med hovudvekt på areal og infrastruktur. Norvald kskåtøy (Ap): Vår næringsplan må fungera som input til den regionale. Næringslivet i Os må få koma med innspel. Gustav Bahus (FrP): Næringslivet er representert i dette fora. Eirik Neverdal (Tvs): Innspel herifrå må vera forankra i næringslivet i Os. 87/09 Arkiv: 256 Arkivsaknr.: 09/2065 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - LYSEFJORDEN RIDE OG KJØREKLUBB Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner ikkje søknaden om å stilla garanti for lån på ,- til Lysefjorden Ride og Kjøreklubb. Saka vart utsett på grunn av lite tid. 11

12 Saka vart utsett. 88/09 Arkiv: 611 Arkivsaknr.: 08/1570 NÆRINGSAREAL I ENDELAUSMARKA Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for drøfting i formannskapet utan innstilling. Saka vart drøfta i lukka møte. Basert på drøftingane kom ordførar Terje Søviknes (FrP) med følgjande framlegg: 1. Formannskapet konstaterer at ein ikkje har oppådd semje med Fredriksen, og avsluttar forhandlingane om kjøp av parsell i Endelausemarka. Prosjketstyret for Endelausemarka får fullmakt til å starta opp detaljreguleringsplan for heile området som best mogeleg sikrar Os kommune sine interesser, herunder eit grunnlag for erverv av arealet til Fredriksen. 2. I tillegg må prosjektstyret og administrasjonen førebu tiltak overfor framtidige grunneigarar i området om full refusjon av alle infrastrukturkostnader knytt til opparbeiding av næringsare-alet i Endelausemarka. Samrøystes vedtak som framlegget frå ordføraren. 1. Formannskapet konstaterer at ein ikkje har oppådd semje med Fredriksen, og avsluttar forhandlingane om kjøp av parsell i Endelausemarka. Prosjketstyret for Endelausemarka får fullmakt til å starta opp detaljreguleringsplan for heile området som best mogeleg sikrar Os kommune sine interesser, herunder eit grunnlag for erverv av arealet til Fredriksen. 2. I tillegg må prosjektstyret og administrasjonen førebu tiltak overfor framtidige grunneigarar i området om full refusjon av alle infrastrukturkostnader knytt til opparbeiding av næringsare-alet i Endelausemarka. 12

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer