Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79"

Transkript

1 Forsand kommune REKNESKAP 2009 Websak 10/79

2 OVERSIKT REKNESKAP 2009 Side Innhald 3 Innleiing 5 Hovudtal 7 Økonomisk oversyn 9 Noter 15 - Finans 29 - Sentraladministrasjonen 30 - Kultur 31 - Helse- og sosial 32 - Barnehagen 33 - Skule 34 - Pleie og omsorg 35 - Teknisk 36 Posteringar kraftfond 39 Balanse 41 Revisjonsmelding for Forsand kommune for Årsoppgjersnotat

3 ej INNLEIING Kommunekasseraren presenterer i dette dokumentet årsrekneskapen for 2009 for Forsand kommune ihht lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk. Presentasjonsform I tillegg til talmaterialet og dei obligatoriske oppstillingane er det gitt noter til fleire av postane som gjev utfyllande detaljinformasjon til dei obligatoriske hovedoversiktene. Som vedlegg ligg detaljerte posteringar for kraftfondet. Kommunen sin økonomi. Driftsregnskapet for Forsand kommune blir i 2009 lagt fram med eit mindreforbruk på kr Det er kommunestyret som skal disponera dette men ein vil rå til at det rekneskapsmessige mindreforbruket i 2009 vert tilbakeført til fond. Netto driftsresultat er i 2009 positivt på kr og utgjer 24,12 % mot negativt i 2008 på kr og - 30,19 %. Investeringsrekneskapen er gjort opp med udekka/udisponert beløp på kr 0. Syner elles til talmaterialet og notene for fleire opplysningar om forhold som ikkje framgår av årsregnskapet samt kommentarar i årsmeldinga. Forsand den 18. februar 2010 lituic+ei'l' tl4 1 Ellen K Hagen 'Larsen - økonomileiar -

4 -T HOVEDTAL RESULTATTAL Driftsinntekter Driftsutgifter Skatteinntekter Rammetilskot Arsoverskudd BALANSETAL Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital INVESTERING Brto investering Inv finansiert via lån

5 2 Hovudtal pr seksjon Forsand kommune (2009) - Ar/Periode Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Grp. Ansvar: 600 SENTALADM. 105 ORGANISASJONSSJEF POLITISK SEKRETÆR ELDRERAD PERSONAL ØKONOMI PLAN OG UTVIKLINGSSJEF Sum grp. Ansvar: 800 SENTALADM Grp. Ansvar: 801 KULTUR 210 KULTUR AKTIVITETSSENTER KAFE MULEN BIBLIOTEKET Sum grp. Ansvar: 801 KULTUR Grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL 220 SOSIAKONTOR/BARNEVERN 2, LEGETENESTE HELSESTASJON PSYKISK HELSEVERN 1, SOSIALTENESTE BARNEVERN Omsorgsbustad Avdeling funksjonshemma Sum grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL Grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE 230 BARNEHAGE Sum grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE Grp. Ansvar: 804 SKULE 240 SKULE ATO Kulturskule Sum grp. Ansvar: 804 SKULE Grp. Ansvar: 805 PLO 270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN Gruppe 1 PLO Gruppe2 PLO Sum grp. Ansvar: 805 PLO Grp. Ansvar: 806 TEKNISK 300 TEKNISK SJEF , PLANAVDELING BYGGESAK/OPPMALING JORDBRUK Oppmåling/kalking EIGEDOMSFORVALTER KOMMUNALTEKNISK Sum grp. Ansvar: 806 TEKNISK Grp. Ansvar: 807 FINANS 1 FINANS Sum grp. Ansvar: 807 FINANS ,823 2

6 q Økonomisk oversikt - drift 1 Forsand kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,37 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,70 Overføringer med krav til motytelse , , , ,97 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , , , ,92 Skatt på inntekt og formue 41, , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,96 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,95 Sosiale utgifter , , , ,61 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,10 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,37 Overføringer , , , ,50 Avskrivninger ,00 0,00 0,00 8, ,00 Fordelte ut ider , , , ,89 Sum driftsutgifter , M6.000, , ,64 Brutto driftsresultat , , , ,68 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,98 Mottatte avdra å utlån , , , ,91 Sum eksterne finansinntekter , , , ,89 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,43 Avdragsutgifter , , , ,69 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,12 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,00 å ,23 Mot ost avskrivnin er ,00 0,00 0, ,00 Netto driftsresultat 34,073,466, , , ,91 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,14 0,00 0, ,97 Bruk av disposisjonsfond 2, ,37 2, , , ,14 Bruk av bundne fond , 28 U90.000, , ,66 Bruk av likviditetsreserve ,19 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,77 Overført til investeringsregnskapet 6, , ,00 6.'/00.000, , 75 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond ,82 0,00 0, ,97 Avsetninger til bundne fond , , , ,00 Avsetnin er til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,72 Regnskapsmessigmer/mindreforbruk 7.779:386,93 0,00 0, ,14 2

7 lc) Økonomisk oversikt investering 1 Forsand kommune Regnskap Reg, budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Renteinntekter, utb a o eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Inntekter ,00 0,00 0, ,00 Utgifter Lønnsutgifter 7.700,00 0,00 0, ,06 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,75 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,42 0,00 0, ,54 'enteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 rordelte ut Ilter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,35 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,000,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond ,00 0,00-0, ,17 Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnin er til likviditetsreserve ,72 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 4, ,72 0,00 0, ,17 Finansieringsbehov , , ,52 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,96 Mottatte avdrag på utlån ,12 0,00 0,00 880,867,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , ,75 1'uk av disposisjonsfond , , ,00 ' ,06 Bruk av ubundne investeringsfond , ,000, , ,75 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,52 Udekketludisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 Forsand kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , , 96 Inntekter investeringsdel(kontoklasse 0) ,00 0,00 0, ,00 Innbetalin er ved eksterne finanstransaks'oner 39, , , , , 85 Sum anskaffelse av midler , , , ,81 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,64 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,35 Utbetalin ved eksterne fiinanstransaksoner , , , ,12 Sum anvendelse av midler , , , ,11 'nskaffelse - anvendelse av midler , , , ,30 _hdring i ubrukte lenemidler ,84 0,00 0, ,96 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift ,56 0,00 0,00 0,00 Endrin ire nska s rinsi som åvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , ,00 Ø ,26 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , , 28 Bruk av avsetninger 20, ,64 19,690,000,00 12,540,000, ,58 Til avsetnin senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,30 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter my , , , ,73 Interne ut ifter my ,91 23, , , ,73 Netto interne overføringer 0,00 0,00,' 0,00 0,00 4

9 Q i 1 Forsand kommune Oversikt - balanse Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,82 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,48 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,61 Utlån , ,73 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , Omløpsmidler , ,36 Herav: Kortsiktige fordringer , Premieavvik , ,24 Aksjer og andeler ,37 39, Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner , ,99 'asse, postgiro, bankinnskudd , ,18 SUM EIENDELER , ,18 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,43 Herav: Disposisjonsfond , ,72 Bundne driftsfond , ,39 Ubundne investeringsfond , ,02 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -1, ,56 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0, ,91 Kapitalkonto 135.Q95.377, ,25 Langsiktig gjeld , ,66 Herav: 'ensjonsforpli kte Iser 129, ,00 1f ,00 I hendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,65 Kortsiktig gjeld , ,10 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,10 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,18 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,08 Herav: Ubrukte lånemidler ,24 9,741,171,08 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,08 5

10 t 1 Forsand kommune Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2009 Regnskap 2008 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,29 Endring ihendehaverobl og sertifikater , ,59 Endring kortsiktige fordringer , , 47 Endring premieawik , ,00 Endring aksjer og andeler , ,63 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,86 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,40 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,26

11 NOTER 2009 Rekneskapsprinsipp Kommunerekneskapen er finansielt orientert. Det skal syna alle økonomiske midlar som er tilgjengelege i året og bruken av desse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som følgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalingar i løpet av året som gjeld kommunal verksemd, skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapet i året anten dei er betalt eller ikkje. Rekneskapen er avlagt i samhøve med god kommunal rekneskapskikk, herunder kommunale rekneskapsstandardar (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Som følgje av endringar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, skal verkad av endringar i rekneskapsprinsipp førast mot eigne eigenkapitalkonti for endring av rekneskapsprinsipp. Vidare skal likviditetsreserven avviklast. Kommunen har gjenomført desse endringane i Syner til note 17 for nærare opplysningar. Verdipapira blir klassifisert som finansielle markedsbaserte omløpsmiddel og står oppført med markedsverdi ved årsskiftet. Aksjer og andeler (støtteaksjer) er klassifisert som anleggsmiddel og oppført til kostpris. Ved lånefinansiering av investeringar er ikkje renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løysing i KRS nr 2. Organisering av den kommunale verksemda Den samla verksemda til kommunen er organisert innanfor kommunen sin ordinære organisasjon med unntak av renovasjon som vert driven gjennom eit interkommunalt samarbeid ihht kommuneloven 27 med dei øvrige kommunane i regionen - RYMI - Ryfylke Miljøverk IKS. RYMI kor Hjelmeland kommune er vertskommune avlegg sjølstendig rekneskap som ikkje inngår i kommunen sin drifts- og investeringsrekneskap. Syner til note 3 og 4 for nærare opplysningar om kommunen sitt økonomiske tilhøve til denne verksemda. Ein har freista å nytta dei malar/skjema for avstemming som er mottekne frå revisjonen. Desse er dessverre kun bokmål så difor kjem resten av notene på bokmål i år.

12 Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler: Inntekter driftsregnskap kr Inntekter investeringsregnskap kr Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anskaffelse av midler kr kr Anvendelse av midler: Utgifter driftsregnskap kr Utgifter investeringsregnskap kr Utbetalinger ved eksterne kr Sum anvendelse av midler kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr ( ) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr Endring arbeidskapital i balansen kr Differanse (forklares nedenfor) kr (677000) Forklaring til differanse i arb.kapital : Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Inntekstføring av ressurskrevjande kr kr brukarar kr - kr kr Endringen i arbeidskapitalen skuldast i hovedsak oppgangen i verdipapira. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1

13 W, Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om ens'onsordnin ene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Statens pensjonskasse (SPK) og Vital som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFPltidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Re nska sførin av enson Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Vital Forventet avkastning pensjonsmidler 6,50 % 4,81 % 6,50% Diskonteringsrente 5,50% 3,00% 5,50% Forventet årlig lønnsvekst 3,79% 4,70 % 3,79% Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,79% 4,70% 3,79% Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik og pensjonsforpliktelser (tall i hele tusen) Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) 2009 Arb.giveravg Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr

14 Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5nr.3) Beløp pr Gitt overfor - navn Adresse Utløper dato Interkommunalt arkiv IKS Stavanger kr 1152 kr Ryfylke Miljøverk IKS Hjelmeland kr kr Avanti Strand kr kr Sum garantiansvar kr kr Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 (FKR s nr. 4) Forsand kommune har ikke fordringar eller gjeld til slike foretak eller virksomheter. Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5nr.5) Selskapets navn Allservice AS Jørpeland Produkter Attføringssenter i Rauland Ryfylkevegen Kommunekraft Ryfylkeporten Bomstasjonen Gjesdal Blue Planet Lysefjorden Utvikling Det norske teater Eventuell Balanseført markeds- verdi verdi kr kr kr 1000 kr kr 1000 kr kr kr kr kr 800 Balanseført verdi kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 800 Sum kr - kr kr Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR s nr. 6) Se egen oversikt over fond Likviditetsreserve drift Beholdning Avsetninger til likviditetsreserve drift Bruk av likviditetsreserve drift Beholdning Likviditetsreserve investering Beholdning Avsetninger til likviditetsreserve investering Bruk av av likviditetsreserve investerin Beholdning kr kr - kr kr - kr kr kr kr kr kr kr ( ) kr kr kr kr Likviditetsreserven ble avviklet i 2009 brukt til avsetning til disposisjonsfond. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 2

15 ig Note 6 - Avsetning og bruk av fond Jfr, forskrift om årsregnskap og årsberetningfor kommuner og fylkeskommuner 5 nr. 6 Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,00 Brukav bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,00 Avsetnin til bundne driftsfond , ,00 Behoidnin pr , ,00 Ubundne investeringsfond- kap Beholdning pr , ,00 Brukav ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet , ,00 Avsetnin til ubundne investerin sfond , ,00,eholdnin r , ,00 Bundne investeringsfond- kap Beholdning pr ,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne investerin sfond 0,00 0,00 Beholdnin pr ,00 0,00 Disposisjonsfond- kap Beholdning pr , ,00 Bruk av dis osis'onsfond i investerin sne nskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ,37 Avsetning til dis osis'onsfond , ,00 Behoidnin pr , ,00 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,00 Avsetninger , ,00 - Bruk av avsetnin er , ,00 Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) , ,00 Beholdnin pr , ,00 Bruk av disp fond i 2008 er ikkje splitta i drift / investering Forsand kommune

16 Oversyn fond 2009 Fond IB Avsett drift Avsett invest Bruk drift Bruk inv UB Bundne driftsfond: Kraftfond ( ) ( ) Disp. kraftfond Fiskefond Espedalselva Fiskefond konsesjon Gåve Thorsnes Kalkingsfond Viltfond Ubrukte skjønnsm.bh Ubrukt tiltakspakke Bostøtte til eldre Rakel Nygårds fond (39 538) Utflytt unge frå inst Samarb. Skule/sosial Psykiatrimidler Psykiatrimidler - stilling Yngre funksj.h ut av inst Renovajon Utbetringstilsk. Husbank (7350) Etabl.tilsk Ubundne investeringsfond: Kapitalfond ( ) Vegfond Disposisjonsfond: Overførte driftsmidler Disposisjonsfond ( ) ( ) Disp.fond - overf. Driftsm (63 421) (7 183) Ubr.dr.m - kap.reknesk komp. Bev. Skulen ( ) - Asfaltfond Vedlikeh. Fond Skattereg. Fond Kulturell skulesekk ( ) Landaspelet Dr. midi. Ungdomsklubb Leseprosjekt de unges fond Kursreg. Fond Kvalifiseringsprosj Sum fond ( ) ( )

17 Note 7 Kapitalkonto (FKR y 5 nr. 7) DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0 Saldo (kapital) Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og utstyr, maskiner og transportmidler transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0 Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Salg aksjer/andeler 0 Kjøp av aksjer/andeler 0 Nedskrivning ak sjer/ andeler 0 Oppskrivning av aksjerlandeler 0 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån - driftsregnskapet Utlån - driftsregnskapet Avdrag på utlån - investeringsregns Utlån - investeringsregnskapet Avskrivning på utlån - driftsregnska 0 Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsre 0 Ex avdrag Husbanken Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser(øknin Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (økning) Urealisert kurstap utenlandslån 0 Urealisert kursgevinst utenlandske lån 0 Balanse ka ital Balanse 31,12 (underskudd i ka ital) Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR y s nr. 8) Det har ikke vært salg av finansielle anleggsmidler i 2009 Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR y 12 nr.3) Kommunen har ikke hovedkontor for interkommunale samarbeid. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 2 av 2

18 Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Utlån formidlingslån Saldo Nye utlån Mottatt avdrag Saldo Utlån sosiallån: Saldo Nye utlån Motatt avdrag Saldo Kortsiktige fordringer Størsteparten av de kortsiktige fordringer forventes innfordret innen et år og utgjør pr kr Av disse utgjør kundefordringer ca 3,5 millioner og fordringer på MVA og andre offentlige avgifter på ca 5 millioner. Andre fordringer mot div debitorer - inkl krav mot Duplo Data AS på ca 1,1 million og refusjonskrav mot NAV, utgjør ca 2 millioner. Krav for ressurskrevende brukere utgjør ca 1,9 millioner Delkredereavsetningen er som før på ca som forventes å dekke eventuelle tapsføringer. Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld forventes hovedsakelig å innfris innen et år og utgjør pr kr De største postene her er avsatte feriepenger ca 8,2 millioner, interimskonto remittering ca 9,4 millioner, MVA og andre offentlige avgifter ca 5,1 millioner og trekk i rammetilskudd ca 1,1 million. Ellers utgjør en samlepost til diverse kreditorer ca 3,3 millioner herav ca 2,5 millioner til Duplo Data AS bokført i Note 11 Vesentlige transaksjoner Det har i 2009 blitt avsatt kr til kursreguleringsfond på grunn av oppgangen i finansmarkedet. Dette er pr i dag ikke realiserte verdier, atså kun tall og ikke penger. Likviditetsreserve på kr ble avsatt til disposisjonsfond. Note 12 Anleggsmidler EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggs- Brannbiler, Boliger, maskiner mv. tekniske ante skoler veier Adm.bygg, s keh em mv. Eigedelar utan avskrivin sum Anskaffelseskost Arets tilgang B Arets av an Anskaffelseskost 31, Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk, avskr. og nedskr Bokført verdi pr refs avskrivninger 0 Arets nedskrivninger 0 Arets reverserte nedskrivninger 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner e Side 1 av 4

19 a3 Note 13 Investeringsoversikt Vedtatt kostnads- Medgått Prosjekt ramme 2009 Avvik Total investering Prosjekt med størst avvik: 010 Byggjefelt USK Utbygging skulen OMS Omsorgsbustader Al0 Utbyggjing Forsandheim SYK Sykkelsti Rettedal Investeringsregnskapet viser et avvik på ca 17 millioner på vedtatt budsjett og faktisk medgått utgift i Oppsettet viser de prosjektene som har størst avvik og de skyldesat prosjektene ikke er igangsatt eller bare så vidt påbegynt. Viser eller til ved lagt investeringsregnskap for fullstending oversikt. Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Se eget oppsett Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Forsand kommune har ikke obligasjoner som holdes til forfall Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen har beregnet minste tillatte avdrag på lån jf. kommuneloven (komi) 50 nr. 7, etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktigjeld dividert på sum anleggsmidler (jf, komi 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet ) på lånefinansierte anleggsmidler. Kr / kr ' kr = kr Det er betalt kr i avdrag i drift og kr i avdrag i investering. Kommunen har ikke tidligere år vektet avdragene og avdrag til formidlingslån har tidligere år blitt ført i driftsregnskapet Fordelin av lan sikti old i kommunen å ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån Andre utlån 0 0 Ubrukte lånemidler Låneg'eld å kommunens øvrige tenesteområder Kommunens totalte tan sikti e 'eld Langs.gjeld Fordelin av tan sikti 'eld etter rentebetin etser Langsiktig gjeld med fast rente : kr - Lan sikti eld med fl ende rente : kr Låneportefølgen har flytende rente knyttet opp mot 3 md NIBOR. Knytning mot NIBOR gjelder ikke optatte formidlingslån fra Husbanken, men også disse lånene har flytende rente. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner O Side 2 av 4

20 Investeringsoversikt note 13 1 Forsand kommune (2009) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avvik(per.) 2009 Prosjekt: 004 EDB.MASKINER/PROGRAMVARE EDB-MASKINAR MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK -INV BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum prosjekt: 004 EDB.MASKINER/PROGRAMVARE Prosjekt: 005 LYSEBOTN 3411 NYBYGG OG NYANLEGG BRUK AV VEGFOND Sum prosjekt: 005 LYSEBOTN Prosjekt: 010 BYGGEFELT 3411 NYBYGG OG NYANLEGG MVA PA VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV BRUKAV LAN BRUK AV UB. KAP. FOND Sum prosjekt: 010 BYGGEFELT Prosjekt: 019 AVLAUP 3411 NYBYGG OG NYANLEGG BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum prosjekt: 019 AVLAUP Prosjekt: 051 FORSAND NYE VANNVERK 3410 NYBYGG LØN NYBYGG OG NYANLEGG FRA DRIFT- BUNDNE FOND Sum prosjekt: 051 FORSAND NYE VANNVERK Prosjekt: 126 BARNEHAGE BERGEKROSSEN 3411 NYBYGG OG NYANLEGG MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV BRUK AV LÅN 'Sum prosjekt: 126 BARNEHAGE BERGEKROSSEN Prosjekt: 127 Infrastruktur Krossen 3280 GRUNNERVERV NYBYGG OG NYANLEGG MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV BRUK AV LÅN Sum prosjekt: 127 Infrastruktur Krossen Prosjekt: 518 Oppgradere eks. HB trykksoner NYBYGG OG NYANLEGG FRA DRIFT- BUNDNE FOND Sum prosjekt: 51 B Oppgradere eks. HB trykksoner Prosjekt: 717 KOMM.BUSTADER 3540 AVSETJING KAPITALFOND SAL AV EKSISTERANDE BYGG/ANLEGG Sum prosjekt: 717 KOMM.BUSTADER Prosjekt : A10 OMBYGGING FORSANDHEIMEN 3411 NYBYGG OG NYANLEGG BRUK AV UB. KAP. FOND Sum prosjekt : A10 OMBYGGING FORSANDHEIMEN

21 Investeringsoversikt note 13 1 Forsand kommune (2009) - År/Periode Regnskap.Buds(end) Awik(per.) Prosjekt: A6 Ballbinge 3411 NYBYGG OG NYANLEGG BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND Sum prosjekt: A6 Ballbinge Prosjekt: BPC Bærbare pc-er til elever 3120 EDB-MASKINAR MVA PA VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK -INV BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum prosjekt: BPC Bærbare pc-er til elever Prosjekt: GD Geovekst - oppdatering 3120 EDB-MASKINAR MVA PA VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV FRA DRIFT- BUNDNE FOND Sum prosjekt: GD Geovekst - oppdatering Prosjekt: KAP Kapell i lysebotn 3411 NYBYGG OG NYANLEGG BRUK AV VEGFOND Sum prosjekt: KAP Kapell i lysebotn Prosjekt: KUL TILTAK KULTURHUSET 3411 NYBYGG OG NYANLEGG MVA PA VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum prosjekt: KUL TILTAK KULTURHUSET Prosjekt: OMS OMSORGSBUSTADER 3411 NYBYGG OG NYANLEGG BRUK AV LAN Sum prosjekt: OMS OMSORGSBUSTADER Prosjekt: SYK Sykkelsti skulen rettedal 3411 NYBYGG OG NYANLEGG MVA PA VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV BRUK AV UB. KAP. FOND Sum prosjekt: SYK Sykkelsti skulen rettedal Prosjekt: USK Utbygging skulen 3411 NYBYGG OG NYANLEGG MVA PÅ VEDERLAG MVA-PLIKTIGE ANSK - INV 176 '0' BRUK AV LÅN Sum prosjekt: USK Utbygging skulen TOTALT

22 VERDIPAPIRER 2009 NOTE 14 Aksjer og andeler Aksjefond Obligasjoner /EK Kontanter Sum pr Sum pr Gevinst 2009 Forvaltning SR-forvaltning , , , , , , ,04 SR-bank , , , , ,97 Orkla finans , , , ,36 Skagen fondene , , , ,84 Aberdeen (api) , , ,00 ( ,00) Storebrand , , , , ,87 Acta , , ,50 ( ,10) Sandnes Sparebank ssb , , ,00 ( ,00) Nordea Skagen , , ,00 - Jæren Eiendom , , ,00 - Sum , , , , , , ,98 Kontrollsum ,68 Nordea Skagen og Jæren Eiendom er ført opp med same verdi som då ny verdi ennå ikkje er klar, fig telf Terje Nysted til Nordea v/sigrun Fosse Meling.

23 Note 17A Endringer i regnskapsprinsipp- avvikling av likviditetsreserven Virknin av endrin av re nska s rinsi Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal likviditetsreserven avvikles enten i 2008 eller Kommunen har valgt å avvikle likviditetsreserven i Et ledd i avviklingen av likviditetsreserven er å føre virkningen av endring av regnskapsprinsipp i 2007 eller tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr av følgende poster: Ar ut ift Inntekt Utbetalte feriepenger Fedepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeh oldning Kompensasjon for mva Obligasjoner Innlemming av lærlingetilskudd Tilskudd til ressurskrevende brukere Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Konto for endrin av re nska s rinsi viser Endring av regnskapsprinsipp (drift) Endrin av re nska s rinsi investern i 0 Sum Avvikling av likviditetsreserven Etter at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp er ført til konto for endring av regnskapsprinsipp, er konto for likviditetsreserven avviklet gjennom at resterende saldo er ført som bruk av likviditetsreserven og avsatt til disposisjonsfond. Drift Investerin Sum Likviditetsreserven 31.12, Virknin av endrin er ire nska s rinsi Resterende saldo likviditetsreserven Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av lån Re nska smessi merforbruktudekket i Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig mertorbrukimindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Re nska sår Mer-forbruk Mindre-forbruk Posten udekkeuudisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Re nska sår Udekket Udisponert Investeringsregnskapet er gjort opp med inndekking av alle prosjekt Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 3 av 4

24 Note 19 Vesentlige forpliktelser Forsand kommune har inngått avtale med private knytta til drift av kommunal omsorgsteneste. Note 20 Selvkostområder Forsand kommune er ganske stor i utstrekning og til dels veldig grisgrendt bebygd. Kostnader med framføring av vatn og kloakkledningar blir derfor uforholdsmessig stor Det er difor ikkje teke sikte på å krevja inn så mykje kommunale avgifter at me kan duva etter sjølvkostprinsippet slik det er lagt opp til frå styresmaktene. Framleis subsidierer Forsand kommune sine innbyggjarar på dette området. Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Arsverk Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca 140. De siste 3 år har antall årsverk vært relativt stabilt. Ytelser til ledende ersoner Rådmann kr kr Ordfører kr kr Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er Rogaland Revisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr inkl mva. Av dette gjelder kr revisjon og kr rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. En betydelig del av andre tjenester gjelder gjennomføring av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og selskapskontroll som er bestilt av kontrollutvalget. Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Salgsprosessen i Bergekrossen er ennå ikke avsluttet og er på advokatnivå. Skjellsenteret var budsjettert med leieinntekter, men på grunn av igangsatt salg er disse ikke inntektsført da salget ikke er avsluttet. Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskape har kommunen ansvar for følgende gjeldsforpliktelser: Foretak/samarbeid RYMI Gjennom kommunens 6,22 % eierandel i Ryfylke Miljøverk IKS, hefter kommunen iht. lov om interkommunale selskaper for en andel av selskapets forpliktelser. Selskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende overfor selskapet. Sannsynligheten for at kommunen må innfri selskapets forpliktelser vurderes til å være liten, jmfr note 3 om garantiansvar. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 4 av 4

25 FINANS 1 Forsand kommune (2009) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 807 FINANS Ansvar: 1 FINANS 1002 REVISJON PREMIEAVVIK PENSJON Amortisering premieavvik UTVIKLING LYSEBOTN TILSKOT SOKNERÅDET ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE , STATLEGE RAMMETILSKOT ANDRE STATSTILSKOT MOMSKOMP RENTER / UTBYTTE AVDRAG PÅ LÅN MOTTATT AVDRAG PA LÅN DISPONERING AV DRIFTSRESULTAT BUNDNE DRIFTSFOND OVERFØRING TIL KAP. REGNSKAPEN ÅRETS REKNSKMESSIGE MEIR/MINDRE FORBRUK Sum ansvar: 1 FINANS Sum grp, Ansvar: 807 FINANS TOTALT

26 SENTRALADMINISTRASJONEN 1 Forsand kommune (2009) - Ar/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 800 SENTALADM. Ansvar: 105 ORGANISASJONSSJEF 1200 RADMANNSKONTORET SENTRAL EDB BEVILLING/SKJENKEKONTROLL NÆRINGSMIDDELTILSYN Sum ansvar: 105 ORGANISASJONSSJEF Ansvar: 110 POLITISK SEKRETÆR 1000 FOLKEVALDE VAL UNGDOMSRAD OVERFORMYNDERIET Sum ansvar: 110 POLITISK SEKRETÆR Ansvar: 120 ELDRERAD 1802 ELDRERÅDET Sum ansvar: 120 ELDRERAD Ansvar: 130 NÆRING 3245 LANDA TILSKOT TIL NÆRING Sum ansvar: 130 NÆRING Ansvar: 140 PERSONAL 1202 PERSONALADM/PERSONALTILTAK/BEDR.HELSETJE FELLES OPPLÆRING HELSE, MILJØ OG SIKKERHET TILLITSVALDE SYSSELSETTING AV ARBEIDSLEDIGE/LÆRLINGER Sum ansvar: 140 PERSONAL Ansvar: 150 ØKONOMI 1201 ØKONOMI/SKATT Sum ansvar: 150 ØKONOMI Ansvar: 170 PLAN OG UTVIKLINGSSJEF 2711 SOMMERJOBB SKULEUNGDOM FRIPLASS TILTAK BARN OG UNGE Sum ansvar: 170 PLAN OG UTVIKLINGSSJEF Ansvar: 195 LEIAR SERVICETORGET 1205 FELLESTJESTER (POST, INF, ARKIV,SENTRALB Sum ansvar: 195 LEIAR SERVICETORGET Sum grp. Ansvar: 800 SENTALADM TOTALT

27 KULTUR 1 Forsand kommune (2009) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 801 KULTUR Ansvar: 210 KULTUR 3601 FRILUFTSOMRÅDE KULTURMINNEVERN KINO MUSEUMSTENESTER ANDRE KULTURFØREMÅL KULTURAKTIVITETER TILTAK BARN OG UNGE Kulturhus Uten Sum ansvar: 210 KULTUR Ansvar: 211 AKTIVITETSSENTER 2340 AKTIVITETSSENTER Sum ansvar: 211 AKTIVITETSSENTER Ansvar: 213 KAFE MULEN 3853 KAFE MULEN Sum ansvar: 213 KAFE MULEN Ansvar: 214 BIBLIOTEKET 3700 BIBLIOTEK Sum ansvar: 214 BIBLIOTEKET Sum grp. Ansvar: 801 KULTUR TOTALT

28 1 Forsand kommune (2009) - Ar/Periode HELSE OG SOSIAL Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL Ansvar: 220 SOSIAKONTOR/BARNEVERN 1207 STAB HELSE- OG SOSIAL FYSIOTERAPITENESTE LEGEVAKTTENESTE NØDMELDETENESTE Sum ansvar: 220 SOSIAKONTOR/BARNEVERN Ansvar: 221 LEGETENESTE 2410 LEGETENESTE Sum ansvar: 221 LEGETENESTE Ansvar: 222 HELSESTASJON 2320 FOREBYGGING - SKOLE/HELSESTASJON/JORDMOR Sum ansvar: 222 HELSESTASJON Ansvar: 223 PSYKISK HELSEVERN 2415 PSYKISK HELSEVERN Sum ansvar: 223 PSYKISK HELSEVERN Ansvar: 224 SOSIALTENESTE 2341 TILBOD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA SOSIALE TENESTER TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM ØKONOMISK SOSIALHJELP KOMMUNALE STØTTEORDNINGAR - BUSTØTTE/TEL Sum ansvar: 224 SOSIALTENESTE Ansvar: 225 BARNEVERN 2440 BARNEVERN BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN BARNEVERNSTILTAK UTANFOR FAMILIEN Sum ansvar: 225 BARNEVERN Ansvar: 226 Omsorgsbustad 2345 Omsorgsbustad (avlastning) Sum ansvar: 226 Omsorgsbustad Ansvar: 227 Avdeling funksjonshemma 2341 TILBOD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA VOKSNE FUNKSJONSHEMMA , TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM KJØP AV BUTILBOD ANNAN KOMMUNE OMSORGSLØN BETALING FOR VERNA ARBEIDSPLASS Sum ansvar: 227 Avdeling funksjonshemma Sum grp. Ansvar: 802 HELSE-&SOSIAL TOTALT

29 33 1 Forsand kommune (2009) - År/Periode BARNEHAGE Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE Ansvar: 230 BARNEHAGE 2010 BARNEHAGETILBOD Styrka tilbod til førskulebarn Sum ansvar: 230 BARNEHAGE Sum grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE TOTALT

30 SKULE 1 Forsand kommune (2009) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar : 804 SKULE Ansvar: 240 SKULE 1909 Felles innkjøp BASIS TILBOD GRUNNSKULE LEIRSKULEOPPHALD ATO VAKSENOPPLÆRING I GRUNNSKU.LEN SKULEFRITIDSTILBOD INTERKOMMUNALT SAMARBEID PPT SKYSS SKULEBARN KULTURSKULE Sum ansvar: 240 SKULE Ansvar: 241 ATO 2025 ATO Sum ansvar : 241 ATO Ansvar: 242 Kulturskule 2311 KULTURSKULE Sum ansvar : 242 Kulturskule Sum grp. Ansvar : 804 SKULE TOTALT

31 PLEIE OG OMSORG 1 Forsand kommune (2009) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 805 PLO Ansvar: 270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN 2344 VOKSNE FUNKSJONSHEMMA ERGOTERAPI VASKERI TENESTER INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG KJØKKENTENESTER Fotpleie HEIMESJUKEPLEIETENESTEN HEIMEHJELPSTENESTEN Sum ansvar: 270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN Ansvar: 271 Gruppe 1 PLO 2531 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG Sum ansvar: 271 Gruppe 1 PLO Ansvar: 272 Gruppe2 PLO 2531 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG HEIMESJUKEPLEIETENESTEN HEIMEHJELPSTENESTEN Sum ansvar: 272 Gruppe2 PLO Sum grp. Ansvar: 805 PLO TOTALT

32 i9 v 1 Forsand kommune (2009) - Ar/Periode TEKNISK Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 806 TEKNISK Ansvar: 300 TEKNISK SJEF 1208 STAB DRIFT Sum ansvar: 300 TEKNISK SJEF Ansvar: 301 Innkjøpsansvarlig 1909 Felles innkjøp Sum ansvar: 301 Innkjøpsansvarlig Ansvar: 310 PLANAVDELING 3002 REGULERINGSPLAN FEIING BRANNSLØKKJING Sum ansvar: 310 PLANAVDELING Ansvar: 311 BYGGESAK/OPPMALING 3000 BYGGESAKSBEHANDLING OPPMÅLING Sum ansvar: 311 BYGGESAK/OPPMALING Ansvar: 312 JORDBRUK 3252 LANDBRUKSKONTOR VILT OG FISKE SKOGBRUK VERNEOMRÅDER LYSEFJORDEN Sum ansvar: 312 JORDBRUK Ansvar: 313 Oppmåling/kalking 3001 OPPMALING Sum ansvar: 313 Oppmåling/kalking Ansvar: 330 EIGEDOMSFORVALTER 1300 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALE FORSAND KULTURHUS LOKALE TIL BARNEHAGEN LOKALE TIL SKULEN REINHALDSTENESTE AVLASTN.BUSTAD -(GAMLE BARNEHAGE) DRIFT AV INSTITUSJONSLOKALER DRIFT TRYGDEBUSTADER DRIFT OMSORGSBUSTADER HELSE/AKTIVITETSSENTER UTLEIGE AV GRUNN DRIFT KOMMUNALE BUSTADER TILSKOT TIL NÆRING DRIFT AV NÆRINGSBYGG GRØNTANLEGG/BADEPLASSER LEIKEPLASSAR BRANNSTASJON OG LAGER BYRKJELAND IDRETTSPLASS TILSKOT IDRETTSLAG DRIFT ANDRE IDRETTS/FRILUFTSAKTIVITETAR GRENDAHUS (SONGESAND,BYRKJELND,BAKKEN,SK SAMFUNNSHUS LYSEBOTN FORSAND SAMFUNNSHUS

33 1 Forsand kommune (2009) - Ar/Periode TEKNISK Regnskap Buds(end) Regnskap BAKKEN GÅRD Kulturhus Sum ansvar: 330 EIGEDOMSFORVALTER Ansvar: 331 KOMMUNALTEKNISK 1907 UTEARBEIDARAR HAVNEVESEN SMÅBÅTHAVN MYRA KOMMUNALE KAIAR GATELYS ASFALTERING ANNA VEGARBEID VEIANLEGG, PARKERINGSPLASSAR M.V Bruer VASSINNTAK, FILTRERING OG REINSING VASSFORSYNING AVLAUP OG RENSING KLOAKKNETT Sum ansvar: 331 KOMMUNALTEKNISK Sum grp. Ansvar: 806 TEKNISK TOTALT

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Otta, 6. april 2010 Påfølgende underskrifter gjelder for hele regnskapet vid Storborg Regnskapsansvarlig Sjur Mykletun Administrasjonssjef

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer