Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 15. desember 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen desember 2010: Kjøper bussanlegg på Straume Fylkestinget har samrøystes vedteke at Hordaland fylkeskommune skal kjøpa Tide sitt bussanlegg på Straume i Fjell kommune. Kjøpesummen er 63 mill. kr. Fylkeskommunen skal bruka bussanlegget i samband med konkurranseutsetjing av bussdrifta i rutepakke vest (kommunane Øygarden, Fjell, Sund og Askøy). Fram til rutepakka vert sett i verk skal Tide Buss AS leiga anlegget. I samband med kjøpet av bussanlegget vert gjort avtale med Fjell kommune om kompensasjon for å fråfalla forkjøpsretten som kommunen har på anlegget. Fylkeskommunen skal betala Fjell kommune 5 mill. kr for å fråfalla forfallsretten. Fylkestinget har godkjent avtale med Tide ASA om kjøp av selskapet Tide Eiendom Straume AS for 63 mill. kr. Bussanlegget på Straume har eit bygningsareal på m 2 og inneheld kontor og sosiale rom for sjåførar og tilsette, reingjeringshallar og verkstadshallar. Totalt tomteareal er ca. 37,5 mål, og der er oppstillingsplass for ca. 110 bussar. Fornyar Bergen bystasjon for 190 mill. kr Hordaland fylkeskommune skal rusta opp Bergen bystasjon for 190 mill. kr. Heile bussterminalen skal fornyast med venterom med reiseinformasjon, billettautomatar og kiosk. Fylkestinget godkjende 15. desember utbyggingsplanane. (Samrøystes.) I første fase skal nordre del av bystajonen rustast opp for 90 mill. kr, deretter står søndre del for tur kostnadsrekna til 80 mill. kr. Til kjøp av terminalområdet, Nonneseterterminalen, er det budsjettert med 20 mill. kr. Samla kostnad for utbygginga er kalkulert til 190 mill. kr.

2 110 mill. kr av opprustinga vert finansiert gjennom Bergensprogrammet. Fylkestinget viser til at Bystasjonen er eit sentralt kollektivknutepunkt som ligg i direkte tilknyting til riksveg, og legg til grunn at inntil 50 % av prosjektet vert finansiert over det statlege riksvegbudsjettet. Fylkestinget vil starta forhandlingar med statlege styresmakter om restfinansiering av prosjektet (søre del), kostnadsrekna til 80 mill kroner. Fylkestinget ser det som viktig å gjennomføra heile prosjektet i samanheng, og legg til grunn at fylkeskommunen kan forskottere den statlege delen av finansieringa. Det er ein føresetnad for ei eventuell forskottering at midlane vert refundert i handlingsprogramperioden For nordre terminal er planlagt byggjestart i august 2011 og ferdigstilling sommaren Planlagt byggjestart for søre del er sett til sommaren 2012 og ferdig anlegg sommaren Det nye publikumsbygget gir ein trygg venteplass for de reisande og beskytta mot ver og vind. Her finnes informasjon om reisa, billettautomatar og tilbod frå kiosk. Gjennom dei store glasrutene kan ein følgje med når bussen kjem til perrongen. Bygget inneheld også toalett og det er avsett areal der dei reisande kan få informasjon frå terminalvertar. Terminalvertane skal ha ansvar for ro og orden på terminalen samstundes som dei kan hjelpa dei reisande med å orientera seg. Bibliotekplan for vidaregåande skular Eit mål i den nye bibliotekplanen for skulane er få fagbibliotekarar ved alle skulane, seier Hordaland fylkesting i vedtaket om planen. I dag har kknapt halvparten av dei vidaregåande skulane i Hordaland bibliotekarstillingar. I planen er målet formulert slik: Oppretta bibliotekarstillingar i 100% ressurs på skular med meir enn 300 elevar, i 50% ressurs på skular med mindre enn 300 elevar, auka bemanninga på skular med meir enn 500 elevar og finne samarbeidsløysingar med folkebibliotek for kjøp av bibliotekarressurs til dei minste skolane. Finansieringa som skal til for å oppretta nye stillingar, må avklårast i årsbudsjett og økonomiplan, heiter det i fylkestinget sitt vedtak. Visjon i bibliotekplanen er at skulebiblioteka i dei vidaregåande skulane i Hordaland skal vera aktive og integrerte medspelarar for å nå skulen sine overordna mål. Skulebiblioteka skal bidra til å nå mål i den digitale skulen og å utvikla betre læringsmiljø gjennom tilbod om funksjonelle og trivelege biblioteklokale med tilgjengeleg, kvalifisert personale. Samlingar og tenester skal tilpassast skulen sine fagtilbod og vere tilrettelagt for undervisningsarbeidet, til beste for elevar og lærarar. 2

3 Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skular i Hordaland gjev føringar for vidare satsing på gode bibliotektenester for alle elevane i Hordaland. Planen har tre strategiar som skal følgjast opp med ein handlingsplan for kvart år i planperioden Strategiar Strategi 1: Bemanning Mål: Opprette bibliotekarstillingar i 100% ressurs på skolar med meir enn 300 elevar, i 50% ressurs på skolar med mindre enn 300 elevar, auke bemanninga på skolar med meir enn 500 elevar og finne samarbeidsløysingar med folkebibliotek for kjøp av bibliotekarressurs til dei minste skolane. Strategi 2: Utvikle bibliotektenester tilpassa skolane sitt felles hovudoppdrag og kvar skole sitt studietilbod Mål: Skolebiblioteket skal bidra til eit godt læringsmiljø som fremjar ulike læringsstrategiar og metodar ved å ta i bruk tilgjengelege ressursar frå heile kunnskapsuniverset og gjere elevane godt rusta for livet i arbeid og fritid. Strategi 3: Modellar for best practice i Hordaland, besøksbibliotek Mål: Synleggjere skolebiblioteket sitt oppdrag ved å utvikle modellbibliotek med ideell bemanning og pedagogisk involvering. Besøksbiblioteka kan vise ulike organisasjonsmodellar og vektleggje ulike tenester. : 66/10 KOLLEKTIVMELDINGA Fylkestinget tek Kollektivmeldinga 2010 til orientering. 2. Fylkestinget vil ha lagt fram sak til samferdselsutvalet med konkretisert tiltakspakke (ref. side 6) for handsaming før sommaren /10 UTVIKLINGSPLAN FOR SKYSS 1. Fylkestinget tek utviklingsplan for Skyss til orientering. 2. Fylkestinget ynskjer kvartalsvis ei kortfatta rapportering til samferdselsutvalet om oppfylging og framdrift i utviklingsplanen, samt den aktuelle driftssituasjonen for kollektivtrafikken i fylket. 3

4 68/10 KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME 1. Fylkestinget godkjenner vedlagde kjøpsavtale med Tide ASA om kjøp av selskapet Tide Eiendom Straume AS for 63 mill. kr. 2. Fylkestinget godkjenner vedlagde avtale med Fjell kommune der dei fråfell forkjøpsretten mot ein kompensasjon på 5 mill. kr. 3. Fylkestinget godkjenner at selskapet HFK Bussanlegg AS står som kjøpar av selskapet inklusiv oppgjør til Fjell kommune for forkjøpsretten. Fylkestinget godkjenner at Tide Eigedom Straume AS vert dotterselskap til HFK Bussanlegg AS og endrar namn i samsvar med det som går fram av saksutgreiinga. 4. Fylkestinget godkjenner opptak av lån på 72,2 mill. kr og vidare utlån av summen til HFK Bussanlegg AS. Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenna låneavtale mellom HFK Bussanlegg AS og Hordaland fylkeskommune. 69/10 BYSTASJONEN AS - FORPROSJEKTTERMINAL NORD Fylkestinget godkjenner forprosjekt for terminal nord på Bystasjonen med ei kostnadsramme på 110 mill. kroner. 70/10 OPPGRADERING AV BYSTASJONEN - FINANSIERING 1. Fylkestinget viser til eiga sak om teknisk forprosjekt for oppgradering av Bystasjonen, og legg til grunn eit samla finansieringsbehov på 190 mill. kroner. 2. Fylkestinget godkjenner byggestart for oppgradering av Bystasjonen (nordre del) som er kostnadsrekna til 110 mill. kroner, med grunnlag i finansiering over Bergensprogrammet. 3. Fylkestinget viser til at Bystasjonen er eit sentralt kollektivknutepunkt som ligg i direkte tilknyting til riksveg, og legg til grunn at inntil 50 % av prosjektet vert finansiert over det statlege riksvegbudsjettet, jf. forslag i Handlingsprogram (19) for fylkesvegnettet i Hordaland. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte forhandlingar med statlege styresmakter om restfinansiering av prosjektet (søre del), kostnadsrekna til 80 mill. kroner. 5. Fylkestinget ser det som viktig å gjennomføre heile prosjektet i samanheng, og legg til grunn at fylkeskommunen kan forskottere den statlege delen av finansieringa. Det er ein føresetnad for ei eventuell forskottering at midlane vert refundert i handlingsprogramperioden Fylkestinget ber om å få framlagt ny sak om restfinansiering (søre del) når forhandlingar med staten er gjennomført. 71/10 STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND Arbeidet med utvikling av gode bibliotektenester i vidaregåande skolar skal halde fram slik den nye strategiplanen skisserer. 2. Årlege handlingsplanar skal følje opp intensjonane i strategiplanen. 4

5 3. Finansiering av nye stillingar må avklarast fortløpande i årsbudsjett og økonomiplan. 4. Alle vidaregåande skular i Hordaland bør ha fagutdanna bibliotekarar. 72/10 REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HORDALAND VEDTAK 1. Fylkestinget vedtar Regional planstrategi for Hordaland Budsjettmessige behov knytt til gjennomføring av planstrategien vert vurdert ved fordeling av midlar sett av til regional planlegging og ved oppstart av dei respektive planoppgåvene. 73/10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FYLKESKOMMUNANE SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND OM TANNHELSETENESTA SITT KOMPETANSESENTER VEST Hordaland fylkeskommune vedtek Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland om Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter Vest slik han er framlagd 74/10 LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND Fylkestinget tek løypemelding om Mål og strategiplanen for fag- og yrkesopplæringa til orientering. 75/10 OPPRETTING AV VIGO SOM INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 1. Hordaland fylkeskommune går inn som eigar i eit felles interkommunalt selskap for fylkeskommunane. Formålet er å utvikle/vidareutvikle, eige og/eller drifte alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakarane; fylkeskommunane sitt felles inntaks- og forvaltningssystem for elevar/lærlingar, Vigo, og alt som elles står i naturleg samanheng med dette til dømes skoleadministrative system. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike system verte sett ut til andre. Selskapet skal vidare levere, eller formidle levert, nødvendige faglege kurs eller rettleiing til deltakarane på dei systema ein har rettar/driftsoppgåver knytte til. 2. Hordaland fylkeskommune godkjenner den tilrådde selskapsavtalen for det nye selskapet. 3. Som medlem av representantskapet frå Hordaland fylkeskommune er vald Dan Femoen. 4. Hordaland fylkeskommune vil delta i det vidare arbeidet med å setje i verk eit forprosjekt der det vert utarbeidd ein plan for innkjøp, implementering og kostnadsfordeling av eit felles skoleadministrativt system. 5

6 76/10 REGLEMENT OM GODTGJERSLE FOR FOLKEVALDE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - ENDRING ETTER FORSLAG FRÅ ARBEIDSGRUPPE Fylkestinget vedtar justering av Reglement om godtgjersle for folkevalde i Hordaland fylkeskommune punkt som får slik ordlyd: Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjersle. For skyss- og kostgodtgjersle gjeld Statens reiseregulativ. For møte i fylkesting, fylkesutval og andre fylkeskommunale organ nemnde under pkt. 3, gjeld dei vanlege reglane i regulativet med det unntak at representantar nemnde under pkt. 2 får kostgodtgjersle etter regulativet utan omsyn til kvar dei bur. Det er høve for fylkeskommunale folkevalde representantar å nytta eige skyssmiddel for reiser til og frå møte. Oppheld den folkevalde seg utanom fylket vert det berre dekt reiseutgifter frå heimstaden i fylket. Ordføraren kan godkjenna unntak frå dette. Fylkeskommunen dekkjer overnatting: Når fylkeskommunale møte eller møte representanten deltek på vegner av fylkeskommunen går over fleire døger, eller representanten må møte på møte påfølgjande dag og reiseavstand til heimen er på 50 km med bil eller 1 time reise med kollektive transportmiddel (målt etter visveg hos vegvesenet). Fylkeskommunen dekkjer også overnatting når det ikkje er praktisk mulig å komme seg heim med kollektiv reise, eller at heimreise medfører urimeleg lang tidsbruk for representanten dersom representanten skal på fylkeskommunale oppdrag neste dag. Fylkeskommunen kan dekkja overnatting dersom møtet varer så lenge ut over kvelden at representanten ikkje kan nå heim same dag. Reglane gjeld tilsvarande for gruppemøte i forkant av fylkestingsmøte. Fylkesordførar tolkar regelverket og kan gjera unnatak til dømes ved ekstremver, brot i samferdsletilbod, vegstenging eller særskilte behov som sjukdom med meir. Fylkesordføraren skal på førehand godkjenna utanlandsreiser. For reiser i utlandet gjeld Statens reiseregulativ for utanlandsreiser. 77/10 GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE - JUSTERING AV SATSANE Fylkestinget godkjenner at godtgjerslene for politisk arbeid vert auka med 3,2 % pr. 1. juli 2010 og at utrekningsgrunnlaget for politiske verv vert fastsett til kr ,- Satsane for tapt arbeidsforteneste vert justert tilsvarande. Fylkesrådmannen vert beden om å greia ut ei eventuell pensjonsordning på godtgjersle på minst 25 % i Hordaland fylkeskommune. Dei to første avsnitta vart vedtekne mot 6 røyster (SV, Raudt). Siste avsnitt vart vedteke mot 20 røyster (Ap, SV, Raudt). 6

7 78/10 EKSTERN REVISOR - SISTE OPSJONSÅR OG NY KONKURRANSE : 1 Fylkestinget vil nytta andre opsjonsår, jmf. avtale med ekstern revisor, noko som inneber at Deloitte AS sitt oppdrag vert lenga tom (Samrøystes vedteke.) 2 Kontrollutvalet får fullmakt til å gjennomføra ny konkurranse. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor fom Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder: a Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdokument. b Knytta til seg naudsynt hjelp. c Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor fylkestinget på val av revisor. Pkt. 2 vart vedteke mot 20 røyster (Ap, SV, Raudt). Dei 20 røysta for forslag frå Gisle Handeland (Ap) om at fylkeskommunen frå skal oppretta fylkeskommunal revisjon att. 79/10 INTERKOMMUNALT VERNEOMRÅDESTYRE FOR LANDSKAPSVERNOMRÅDA VED NÆRØYFJORDEN - FORSLAG PÅ MEDLEM OG VARAMEDLEM Til interkommunalt verneområdestyre for landskapsvernområde og naturreservat ved Nærøyfjorden foreslår Hordaland fylkeskommune Som medlem: Gunnvor Sønnesyn Som varamedlem: Stein Inge Ryssdal 80/10 INTERKOMMUNALT VERNEOMRÅDESTYRE FOR STØLSHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORSLAG PÅ MEDLEM OG VARAMEDLEM Til interkommunalt verneområdestyre for Stølsheimen landskapsvernområde foreslår Hordaland fylkeskommune Som medlem: Toralv Mikkelsen Som varamedlem: Liv Oda Dale 81/10 SPAREBANK 1 SR-BANK - VAL AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET Til representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank oppnemner Hordaland fylkeskommune følgjande for 4 år frå mars 2011: Medlem: Mona Røsvik Strømme Varamedlem: Anne-Line Innvær 7

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer