ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Rådhuset, kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Rådhuset, kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: Dato: Tidspunkt: 11:00 ADMINISTRASJONSUTVALET Rådhuset, kommunestyresalen Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter på telefon Forfall for medlemmar frå lag og organisasjonar må ordnast innan laget/organisasjonen. Varafolk møter berre etter spesiell innkalling.

2 SAKSLISTE: Saksnr.: PS 13/21 DS 13/26 DS 13/27 DS 13/28 DS 13/29 DS 13/30 DS 13/31 DS 13/32 DS 13/33 DS 13/34 DS 13/35 DS 13/36 DS 13/37 DS 13/38 DS 13/39 PS 13/22 PS 13/23 PS 13/24 Innhald: Delegerte vedtak Tilsetting i 100% stilling som avdelingsleder for kultur - Tonje Tamse Trædal Søknad om permisjon fra 20% av stilling som biblioteksjef fra innvilget - Liv Vik Epletveit Tilsetting i 20% vikariat som bibliotekar ved Åmli bibliotek fra Sigrid Nesland Tilsetting i 20% fast stilling som koordinator for kulturskulen frå Slave Kallevig Tilsetting i 5% mellombels stilling som kulturskulelærar frå Karin Børufsen Tilsetting i 5% mellombels stilling som musikkskulelærar frå Salve Kallevig Tilsetting i 7% mellombels stilling som kulturskulelærar ved Kulturskulen frå Freddie Andreassen Tilsetting i 10% stilling i prosjektet "Kulturskulen i SFO" frå Silje Flåstøyl Tilsetting i kommunal stilling som assistent i Klokkargarden barnehage - Hilde Olstad Tilsetting i kommunal stilling som assistent i Klokkargarden barnehage - Inger Oland Endring av fast stillingsstorleik som adjunkt - Aslak Eppeland Søknad om redusert arbeidstid - innvilget - Linda Tvede Flaten Tilbod om 80% fast stilling som sjukepleiar ved omsorgsavdelinga - Grete Støylen Svar på søknad om 20% ulønnet permisjon fra 100% stilling som rådgiver ved omsorgsavdelinga - Arne Hansen Framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet Opplæringsplan for Åmli kommune. Utvalgssammensetning og mandat. Valg av konsulentfirma til å bistå ved rekruttering av ny rådmann i Åmli kommune

3 PS 13/21 Delegerte vedtak DS 13/26 Tilsetting i 100% stilling som avdelingsleder for kultur - Tonje Tamse Trædal DS 13/27 Sçknad om permisjon fra 20% av stilling som biblioteksjef fra innvilget - Liv Vik Epletveit DS 13/28 Tilsetting i 20% vikariat som bibliotekar ved Åmli bibliotek fra Sigrid Nesland DS 13/29 Tilsetting i 20% fast stilling som koordinator for kulturskulen frå Slave Kallevig DS 13/30 Tilsetting i 5% mellombels stilling som kulturskulelærar frå Karin Bçrufsen DS 13/31 Tilsetting i 5% mellombels stilling som musikkskulelærar frå Salve Kallevig DS 13/32 Tilsetting i 7% mellombels stilling som kulturskulelærar ved Kulturskulen frå Freddie Andreassen DS 13/33 Tilsetting i 10% stilling i prosjektet "Kulturskulen i SFO" frå Silje Flåstçyl DS 13/34 Tilsetting i kommunal stilling som assistent i Klokkargarden barnehage - Hilde Olstad DS 13/35 Tilsetting i kommunal stilling som assistent i Klokkargarden barnehage - Inger Oland DS 13/36 Endring av fast stillingsstorleik som adjunkt - Aslak Eppeland DS 13/37 Sçknad om redusert arbeidstid - innvilget - Linda Tvede Flaten DS 13/38 Tilbod om 80% fast stilling som sjukepleiar ved omsorgsavdelinga - Grete Stçylen DS 13/39 Svar på sçknad om 20% ulçnnet permisjon fra 100% stilling som

4 rådgiver ved omsorgsavdelinga - Arne Hansen

5 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/ Administrasjonsutvalet Kommunestyret Arkivref: 2013/752-1 Saksbeh.: Bjarte Nordås, rådmann Avdeling: Rådmannen Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: # Framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet vert godkjent Saksnr: 2013/752-1 Dato: Saksframlegg: Framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet Side 1 av 2

6 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: 1 Reglement for administrasjonsutvalet vedteke Rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen. KORT OM SAKA: Reglementet for administrasjonsutvalet vart sist revidert i 2003 i K-sak 03/065. Reglementet er oppdatert i tråd med ny praksis for innkalling og protokollering, punkt. 7 Punkt 9 og 10 er nye og i tråd med gjeldande praksis. Endringane er i raud skrift. MERKNADER/VURDERING: Ingen. Saksnr: 2013/752-1 Dato: Saksframlegg: Framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet Side 2 av 2

7 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET V7-c2o13 /3/75,2 1 VAL OG SAMANSETTING Administrasjonsutvalet har fem medlemer valde av kommunestyret blant formannskapet sine medlemer og to medlemer som er peika ut etter høvetalsprinsippet av arbeidstakarorganisasjonane, jfr. HA Kommunale arbeidstakarar bør ikkje veljast som arbeidsgivarrepresentantar. Kommunestyret vel leiar og nestleiar blant dei politisk valde medlemene. Dersom eit medlem fell frå eller blir løyst frå vervet, skal det veljast nytt medlem sjølv om det er vald varamedlem. Fell leiaren frå, eller han blir løyst frå vervet, skal det veljast ny leiar sjølv om det tidlegare er vald nestleiar. 2 ARBEIDSOMRÅDE Administrasjonsutvalet er kommunen sitt utval i løns-, personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er dei oppgåvene som knyter seg til den arbeidsgjevarfunksjonen kommunen har. Utvalet har eit hovudansvar for samordning og utvikling innanfor dette arbeidsområdet. 3 SAKER DER ADMINISTRASJONSUTVALET HAR AVGJERDSMAKT Administrasjonsutvalet gjer vedtak innanfor den ramma og etter dei retningslinene som er fastsette i avtaleverk, i lov, heimla i lov eller vedtekne av kommunestyret, mellom anna det til ei kvar tid gjeldande delegasjonsreglement for kommunen. 4 SAKER DER UTVALET HAR YTRINGSRETT Administrasjonsutvalet har ytringsrett i alle løns- personal- og organisasjonssaker som skal avgjerast av kommunestyret. 5 MINDRETALSANKE 1saker der utvalet har fått delegert avgjerdsmakt frå kommunestyret, kan eit mindretal på minst to eller rådmannen krevje at saka blir lagd fram for kommunestyret. Dette gjeld ikkje vedtak utvalet handsamar som klageinstans. Krav om anke må fremjast før møtet er slutt og protokollerast. 6 ARBEIDSTAKARREPRESENTANTANE - KOMPETANSE OG HABILITET Representantane for dei tilsette blir medlemer av utvalet med dei same rettane og pliktene som dei politisk valde. Representantane for dei tilsette kan likevel ikkje veljast til, eller vere med i, spesielt nedsette forhandlingsutval eller førebuing av forhandlingssaker. Saksnr:03/ Vedtekeav kommunestyret ,sak 03/065 Side1av 2 Arkivkode:0338,00

8 7 MØTE Administrasjonsutvalet krev det. skal ha møte når leiaren meiner det trengst, eller når minst ein tredel av medlemene Møteinnkalling skal normalt sendast ut 8 dagar på førehand. Saksdokumenta skal sendast til medlemer, 1. varamedlem frå kvar gruppering og andre med møterett. Administrasjonsutvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades. Avgjerder skal ha vanleg fleirtal. Er røystetala like, gjer røysta til leiaren utslaget. Rådmannen har møte-, tale og framleggsrett i utvalsmøta. For saker som skal vidare til kommunestyret skal det oppnemnast saksordførar. Det skal førast møtebok. I tillegg til møtestyraren skal det for kvar valperiode veljast eitt medlem med varamedlem til å underskrive møteboka. Etter møtet vert protokollen sendt møtestyraren og det valde medlemen til å underskrive møteboka for godkjenning. Etter godkjenning vert vedtaka sendt medlemmar og varamedlemmar som ikkje var til stades på møtet. Møteboka vert i påfølgjande utvalsmøte underskrive av det valde medlemen og møtestyraren. Møteboka vert arkivert i sekretariatet for utvalet. Møta i administrasjonutvalet taushetsplikt. skal haldast for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt 8 SEKRETARIATET Rådmannen eller den som møter i utvalet på vegne av denne, har sekretariatsfunksjonen møterett og møteplikt og dessutan tale- framleggsrett i utvalsmøta. for utvalet, Rådmannen gjer vedtak innanfor nærmare fastlagde rammer og retningsliner så langt han har fått delegert slik avgjerdsmakt. Saksnr:03/ Vedtekeav kommunestyret ,sak Side2 av 2 Arkivkode:033&00

9 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Reglement for administrasjonsutvalet Rådmannen sitt framlegg

10 INNHALD: 1 Val og samansetting Arbeidsområde Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt Saker der utvalet har ytringsrett Mindretalsanke Arbeidstakarrepresentantane kompetanse og habilitet Møte Sekretariat Dokumentinnsyn Generelt... 5 Rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet Vår ref.: 2013/752-2 Side 2 av 5

11 1 Val og samansetting Administrasjonsutvalet har fem medlemer valde av kommunestyret blant formannskapet sine medlemer og to medlemer som er peika ut etter høvetalsprinsippet av arbeidstakarorganisasjonane, jfr. HA 4 Del B. Kommunale arbeidstakarar bør ikkje veljast som arbeidsgivarrepresentantar. Kommunestyret vel leiar og nestleiar blant dei politisk valde medlemene. Dersom eit medlem fell frå eller blir løyst frå vervet, skal det veljast nytt medlem sjølv om det er vald varamedlem. Det same gjeld for medlemmer valt av arbeidstakarorganisasjonane. Fell leiaren frå, eller han blir løyst frå vervet, skal det veljast ny leiar sjølv om det tidlegare er vald nestleiar. 2 Arbeidsområde Administrasjonsutvalet er kommunen sitt utval i løns-, personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er dei oppgåvene som knyter seg til den arbeidsgjevarfunksjonen kommunen har. Utvalet har eit hovudansvar for samordning og utvikling innanfor dette arbeidsområdet. 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt Administrasjonsutvalet gjer vedtak innanfor den ramma og etter dei retningslinene som er fastsette i avtaleverk, i lov, heimla i lov eller vedtekne av kommunestyret, mellom anna det til ei kvar tid gjeldande delegasjonsreglement for kommunen. 4 Saker der utvalet har ytringsrett Administrasjonsutvalet har ytringsrett i alle løns- personal- og organisasjonssaker som skal avgjerast av kommunestyret. 5 Mindretalsanke I saker der utvalet har fått delegert avgjerdsmakt frå kommunestyret, kan eit mindretal på minst to eller rådmannen krevje at saka blir lagd fram for kommunestyret. Dette gjeld ikkje vedtak utvalet handsamar som klageinstans. Krav om anke må fremjast før møtet er slutt og protokollerast. 6 Arbeidstakarrepresentantane kompetanse og habilitet Representantane for dei tilsette blir medlemer av utvalet med dei same rettane og pliktene som dei politisk valde. Representantane for dei tilsette kan likevel ikkje veljast til, eller vere med i, spesielt nedsette forhandlingsutval eller førebuing av forhandlingssaker. Rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet Vår ref.: 2013/752-2 Side 3 av 5

12 7 Møte Administrasjonsutvalet skal ha møte når leiaren meiner det trengst, eller når minst ein tredel av medlemene krev det. Melding om innkalling skal normalt sendast ut 8 dagar på førehand, og kunngjerast på kommunens nettside. Melding om innkalling skal sendast elektronisk til medlemer, 1. varamedlem frå kvar gruppering og andre med møterett. Administrasjonsutvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades. Avgjerder skal ha vanleg fleirtal. Er røystetala like, gjer røysta til leiaren utslaget. Rådmannen har møte, tale og framleggsrett i utvalsmøta. For saker som skal vidare til kommunestyret skal det oppnemnast saksordførar. Administrasjonsutvalet skal føre møtebok over møta og handsaminga av sakene. Møteboka skal vere elektronisk. Leiar har ansvaret for at det vert ført møtebok for administrasjonsutvalet. Møteboka skal innehalde opplysningar om: tid og stad for kvart møte møtande medlemmer fråverande medlemmer og møtande varamedlemmer sak og tidspunkt der det har vore fråverande og tiltredande møtedeltakarar under møtet framsette framlegg og kven som har fremja dei vedtak/tilråding i sakene avgjerd tatt om dagsorden og voteringar og andre opplysningar som er naudsynte for å vurdere om avgjerd er tatt på lovleg måte protokolltilføring i møteboka etter krav frå einskilde medlemmer Leiaren avgjer om eit krav om protokolltilføring skal godkjennast. Dersom leiaren avviser kravet, men nokon andre enn den som reiser kravet seier seg usamd i avgjerda til learen, skal administrasjonsutvalet avgjere spørsmålet. Møteboka skal godkjennast i det påfølgjande møtet i administrasjonsutvalet. Møteboka skal kunngjerast på kommunen si heimeside. Møta i administrasjonutvalet skal haldast for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt taushetsplikt. 8 Sekretariat Rådmannen eller den som møter i utvalet på vegne av denne, har sekretariatsfunksjonen for utvalet, møterett og møteplikt og dessutan tale framleggsrett i utvalsmøta. Rådmannen gjer vedtak innanfor nærmare fastlagde rammer og retningsliner så langt han har fått delegert slik avgjerdsmakt. Rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet Vår ref.: 2013/752-2 Side 4 av 5

13 9 Dokumentinnsyn Formannskapets medlemmer har tilgang til alle dokument i den kommunale forvaltning etter prinsippet om meiroffentleghet, jfr eige reglement. 10 Generelt Elles gjeld kommunestyrets reglement så langt det passer. Rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for administrasjonsutvalet Vår ref.: 2013/752-2 Side 5 av 5

14 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/ Administrasjonsutvalet 13/ Formannskapet 13/ Ungdomsrådet Kommunestyret Arkivref: 2013/319-2 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen, Skule- og barnehagefagleg rådgjevar Avdeling: Administrasjonsavdelinga Dir.tlf.: E-post: no Saksordførar: # Opplæringsplan for Åmli kommune. Utvalgssammensetning og mandat. RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Opplæringsplanen for Åmli kommune skal omfatte all pedagogisk virksomhet fra barnehage til voksenopplæring. Planen skal ha inneholde en beskrivelse av status, utviklingsmål og planer for følgende fokusområder: 1. Overgangene mellom de ulike institusjonene, samt de ulike trinn i grunnskolen 2. Nasjonale prøver, kartleggingsprøver og elevundersøkelsen gjennomføring, resultater og oppfølging av disse. 3. Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge. 4. Kvalitetssikring og beredskap i barnehage og skole, med særlig vekt på barnas psykososiale arbeidsmiljø. 5. Voksenopplæring. 6. Tilpasset opplæring. 7. Minoritetsspråklige barn. Utvalget skal bestå av følgende representanter: Skoleleder Barnehageleder 2 arbeidstakerrepresentanter ; 1 fra barnehage, 1 fra skole 2 foreldrerepresentanter; 1 fra barnehage, 1 fra skole 1 representant fra den private barnehagen 1 representant fra Ungdomsrådet 2 politiske representanter Skole- og barnehagefaglig rådgiver er sekretær for utvalget. Utvalget nedsetter selv arbeidsgrupper etter behov. Til politiske representanter velges: Planen legges fram til politisk behandling i kommunestyret innen juni Saksnr: 2013/319-2 Dato: Saksframlegg: Opplæringsplan for Åmli kommune. Utvalgssammensetning og mandat. Side 1 av 3

15 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: Ingen. SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen. KORT OM SAKA: Kommunestyret vedtok i sak 13/82 Finansiering og gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013 å få utarbeidet en opplæringsplan for Åmli kommune. Planen skal omfatte hele opplæringsløpet fra barnehage til voksenopplæring. Ønsket er å få en gjennomgående plan som har fokus på en helhetlig tankegang for all pedagogisk virksomhet i kommunen. Utvalget som skal arbeide med planen skal være bredt sammensatt og planen er tenkt ferdig til behandling i kommunestyret i løpet av vårhalvåret Utvalget bør knytte ressurspersoner til seg ut fra ulike tema som behandles i løpet av utarbeidingen av planen. Det er satt av kr ,- til arbeidet. MERKNADER/VURDERING: Planen er et nybråttsarbeid for kommunen, og det vil være naturlig å velge ut noen fokusområder man konsentrerer seg om slik at man ikke favner for bredt. Planen skal gjelde for 4 år, og bør revideres etter 2 år. Kommunen har over lengere tid hatt store utfordringer med lave grunnskolepoeng og lav score på nasjonale prøver. Grunnskolepoeng er snittkarakterer ved avslutning i 10. klasse. I de nasjonale prøvene måles elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Dette skjer på høsten på og 9. trinn. Klassene i Åmli er små og resultatene vil variere fra år til år, men tendensen er den at kommunen ligger under landsgjennomsnittet, men er på gjennomsnittet i fylket. De siste åra har skolen lykkes i å heve elevene fra det laveste nivået til midtnivået, men utfordringen er å få flere over i det høyeste nivået. Et av formålene med planen blir å få et system som sikrer god oppfølging av resultatene på nasjonale prøver. Resultatene fra kartleggingsprøver og elevundersøkelsen gir også viktige informasjoner til skolen som må følges opp på en systematisk måte. Skolen er inne i flere spennende utviklingsarbeid, bl.a. med veiledning fra Utdanningsdirektoratet og med en ny nasjonal satsing for ungdomsskoletrinnet. Det er naturlig at disse områdene blir en del av planen. Kommunen har allerede en plan for overgangen mellom barnehage og grunnskole og alle overganger mellom trinn og nye utdanningsinstitusjoner bør inn i planen. Stortinget har gjort en lovendring i Opplæringslovens 9a om elevens psykososiale arbeidsmiljø, gjeldende fra 1.august Det blir innført en ordning med delt bevisbyrde i erstatningssaker i opplæringsloven 9a-8. Det innebærer at erstatningsvilkåret om ansvarsgrunnlag bare delvis må påvises av en elev som har vært utsatt for psykososiale krenkelser og mobbing. Det er tilstrekkelig at eleven legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at skoleeieren er å bebreide. Dersom dette gjøres av eleven, går bevisbyrden over på skoleeieren som må bevise at den har etterlevd regelverket på området og ikke er å bebreide. Bevisbyrden går altså underveis over på skadevolderen, dvs. skoleeieren. Endringen medfører at terskelen for en elev til å gå til erstatningssak i et tilfelle av brudd på regelverket om psykososialt skolemiljø blir noe lavere. Siktemålet er videre at skoleeierne på grunn av dette vil skjerpe seg ytterligere for å overholde regelverket og iverksette nødvendige tiltak for å hindre mobbing. Dette vil på sikt kunne virke forebyggende. Saksnr: 2013/319-2 Dato: Saksframlegg: Opplæringsplan for Åmli kommune. Utvalgssammensetning og mandat. Side 2 av 3

16 Siktemålet med endringen er at en skadelidt elev skal få mer tid til å vurdere om han vil inngi anmeldelse i denne type saker. Forlengelse av fristen tar også i større grad hensyn til saker med såkalte senskader. I mange saker om psykososialt skolemiljø viser nettopp skadene seg lenge i ettertid. Lang foreldelsesfrist vil kunne også bidra til å understreke overtredelsens alvorlige karakter. Med dette som bakteppe blir det naturlig at en opplæringsplan tar for seg rutiner rundt elevenes arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt. Åmli kommune deltar i prosjektet Tidlig innsats for god start og noe av fokuset her har vært tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. For å forbedre de samla tjenestene rundt barn og unge, bør planen ta for seg visjoner og rutiner for dette samarbeidet. I kommunestyresak 13/65 Plan for utvikling av folkehelse og levekår i Åmli for perioden vedtok kommunestyret å opprette en arbeidsgruppe koordinert av folkehelsekoordinator for å utvikle det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge. Det er naturlig at det også i opplæringsplanen nedfelles noe om dette arbeidet. Alle barn har rett på tilpasset opplæring. Dette gjelder hele opplæringsløpet. Dersom et barn skal få utnyttet sitt potensiale, må opplæringa tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov. Det gjelder alle barn, men noen barn vil ha større behov for tilpasset opplæring enn andre, f.eks. minoritetsspråklige barn som Åmli kommune har forholdsvis mange av. All forskning viser at tidlig innsats er avgjørende for barns utvikling og læring, og at dette i tillegg til å være en gevinst for det enkelte individ, er god sammfunnsøkonomi. Nobelprisvinner i økonomi, James Heckman, forklarer dette med at læring er en selvforsterkende prosess der tidlig læring fostrer mer læring. Det vi lærer i småbarnsalderen forsterkes gjennom det Heckman kaller en «multiplikatoreffekt». Førskoletiltak vil derfor være særskilt virkningsfulle fordi de sikrer barnet et større læringsutbytte i første klasse, noe som fører til ytterligere større læringsutbytte i andre klasse og så videre. For eksempel vil et barn som har velutviklet språkforståelse ved skolestart lære mer i skolen fordi et godt språk gjør læring lettere. Det samme gjelder for ikke-kognitive egenskaper. Et barn som kan konsentrere seg før skolestart, vil lære mer i skolen. En viktig konsekvens av multiplikatoreffekten er at forskjellene som eksisterer blant barn allerede i småbarnsalderen, vil forsterke seg i skolealder. Dette betyr at jo senere vi setter inn tiltak for å hjelpe vanskeligstilte barn, jo mindre effektive vil slike tiltak være. Det blir derfor dyrt å gjennomføre spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole for å ta igjen manglende oppfølging i førskolealder. Av samme grunn kan det vanskelig la seg gjøre å ta igjen tapt læring i småbarnsalderen gjennom arbeidstrenings- og tiltaksprogram i voksen alder. Heckman underbygger sin teori med en rekke empiriske studier som viser at tiltak i skolen og arbeidsmarkedstiltak har svært begrenset betydning sammenlignet med førskoletiltak. Voksenopplæringen i Åmli dreier seg i hovedsak om norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne, men det er i tillegg til denne undervisningen, også behov for å sette i system inntak, vedtak og opplæring for voksne som har krav på grunnskoleopplæring etter Opplæringslovens kapittel 4A. Saksnr: 2013/319-2 Dato: Saksframlegg: Opplæringsplan for Åmli kommune. Utvalgssammensetning og mandat. Side 3 av 3

17 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/ Administrasjonsutvalet 13/ Formannskapet Arkivref: 2013/795-2 Saksbeh.: Terje Beruldsen, administrasjonsleiar Avdeling: Administrasjonsavdelinga Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: # Valg av konsulentfirma til å bistå ved rekruttering av ny rådmann i Åmli kommune ADMINISTRASJONSLEDER SITT FRAMLEGG: Hodejeger Åstveit AS inviteres til kontraktsinngåelse i forhold til oppdraget med å bistå med rekruttering av ny rådmann basert på fast pris/honorar på kr ,- eks. mva. Saksnr: 2013/795-2 Dato: Saksframlegg: Valg av konsulentfirma til å bistå ved rekruttering av ny rådmann i Åmli kommune Side 1 av 3

18 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: 1 Tilbudsforespørsel - bistand i forhold til rekruttering av ny rådmann i Åmli kommune SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Tilbud fra de tre aktuelle konsulentfirmaene vil bli delt ut og gjennomgått i møtet og samlet inn etter at møtet er avsluttet. KORT OM SAKA: Rådmann Bjarte Nordås slutter som kjent i stillingen Vi må derfor starte prosess i forhold til ansettelse av ny rådmann slik at vi får til nødvendig overlapping våren Tilbudsforespørsel ble sendt til tre aktuelle rekrutteringsfirmaer og som har bred erfaring med å bistå kommuner og bedrifter med lederrekruttering. Det er bedt om pris eksklusiv annonsering. De aktuelle firmaene er Mentor Partner AS, Åstveit Hodejeger og KS Konsulent. De to førsnevnte har kontor i Kristiansand og har bistått kommuner og bedrifter med lederrekruttering i mange år. KS Konsulent er en aktør som kjenner kommunesektoren godt. Alle tre firmaene har levert utførlige svar på vår henvendelse og skissert hvordan de tenker å kjøre et løp og bistå Åmli kommune med rekruttering av ny rådmann. Planen er at ansettelse av ny rådmann kan foretas av kommunestyret i møte den 28.november. Tilbudene vil bli nærmere gjennomgått av administrasjonsleder og det vil også bli innhentet referanser i forhold til alle tre. På grunn av arbeid med stortingsvalget vil endelig saksfremlegg med innstilling først være klart og ettersendt formannskapets medlemmer i tidsrommet Mottatte tilbud vil også inneholde konfidensielle opplysninger i forhold til metodikk m.v. og presentasjonene vil derfor først bli delt ut og gjennomgått i møte den og de vil bli samlet inn igjen når saken er ferdigbehandlet. MERKNADER/VURDERING: Alle de tre forespurte firmaene har levert inn tilbud som inneholder i all hovedsak de samme elementer og som legger opp til at ansettelse av ny rådmann kan foretas i kommunestyrets sitt møte den 28. november d.å. Det er innhentet referanser for alle tre firmaene og firmaene har også gitt nødvendige opplysninger om formell utdanning til den personen som er hovedansvarlig og for annen ansatt som skal bistå og utføre deler av arbeidet (bl.a. bruk av tester og bearbeiding av disse). Hodejeger Åstveit AS har gitt en fast pris på oppdraget på kr ,- kr. eks. mva. Reisekostnader er inkludert i tilbudet. Det er i ettertid også bekreftet at dette inkluderer 2 oppfølgingssamtaler med ny rådmann innenfor et tidsrom på 6 måneder etter tiltredelse i stillingen. Saksnr: 2013/795-2 Dato: Saksframlegg: Valg av konsulentfirma til å bistå ved rekruttering av ny rådmann i Åmli kommune Side 2 av 3

19 Mentor Partner AS har gitt en fast pris på oppdraget på kr ,- kr. eks. mva. Reisekostnader kommer i tillegg. KS Konsulent har gitt en fast pris på kr ,- kr. eks. mva. Reisekostnader kommer i tillegg. I tilbudet fra KS Konsulent er ikke bruk av tester for inntil 5 kandidater (kr ,- kr. eks. mva) og oppfølgingssamtale med ny rådmann etter tiltredelse med i tilbudet (kr ,- kr. eks. mva). Disse to punktene er med i tilbudet fra de to lokale firmaene med kontor i Kristiansand. Total pris på tilbudet fra KS Konsulent er kr ,- kr. eks. mva. når også disse to siste punktene tas med. Administrasjonsleder har innhentet referanser fra alle tre firmaene og i forhold til den ansatte i firmaet som har hovedansvar og er kontaktperson. Alle tre firmaene og personer får gode tilbakemeldinger på oppdrag de har utført for andre virksomheter. Tilbudene er sammenliknbare og det er kun små avvik i de opplegg som firmaene har skissert. Det firmaet som har bistått med flest rådmannsansettelser er uten tvil Mentor Partner AS i Kristiansand, men også de to andre firmaene har hatt flere rådmannsansettelser. Alle tre som er kontaktpersoner og hovedansvarlige for prosessen i respektive firmaer har dessuten lang erfaring med å håndtere lederansettelser og i ett stort antall gjennom mange år. Administrasjonsleders vurdering etter å ha gått nøye gjennom de tre tilbudene er at alle tre firmaer har levert det vi har etterspurt og har med alle deler av ansettelsesprosessen i sitt opplegg. Alle tre firmaene har uten tvil kompetanse og god erfaring med å bistå ved lederrekruttering og vil være i stand til å bistå Åmli kommune på en god måte i denne prosessen med ansettelse av ny rådmann. Administrasjonsleders konklusjon blir da at det er pris som er utslagsgivende i forhold til hvilke firma som velges og tilrådingen går derfor i forhold til Hodejeger Åstveit AS. Saksnr: 2013/795-2 Dato: Saksframlegg: Valg av konsulentfirma til å bistå ved rekruttering av ny rådmann i Åmli kommune Side 3 av 3

20 Adresse: Gata 5, 4865 Åmli Telefon: E-post: Org.nr.: Bank: Avdeling: Administrasjonsavdelinga «MOTTAKERNAVN» Saksbeh.: Terje Beruldsen «KONTAKT» Direkte tlf.: «ADRESSE» E-post: «POSTNR» «POSTSTED» Vår ref.: 2013/795-1 Lnr.: 5760/2013 Dato: Tilbudsforespørsel - bistand i forhold til rekruttering av ny rådmann i Åmli kommune Rådmann Bjarte Nordås slutter i Åmli kommune Vi ønsker nå å starte prosessen i forhold til ansettelse av ny rådmann. Åmli kommune ønsker derfor et tilbud fra tre aktuelle firmaer på prosessen rundt ansettelse av ny rådmann. Vi ønsker derfor at ditt firma skisserer et mulig opplegg og hva dere kan bistå med i forhold til ansettelse av ny rådmann. Antydning om omfang på oppdrag og estimat på pris eksklusiv annonsering. Hvem som vil bistå fra deres firma i forhold til dette oppdraget. Aktuelle lederstillinger hvor dere har bistått i forhold til rekruttering av ledere. Formannskapet vil i møte den 16.september avklare hvilke rekrutteringsfirma det er aktuelt å bruke i forhold til denne ansettelsen. Det er et ønske at ansettelse av ny rådmann kan foretas av kommunestyret i møte den 28.november. Vi ønsker derfor en skriftlig tilbakemelding til ordfører Reidar Saga innen onsdag 4. september. Skriftlig tilbakemelding kan gis til: Åmli kommune, ordføreren, rådhuset, gata 5, 4865 eller på mail: Med helsing Terje Beruldsen administrasjonsleiar Likelydande brev sendt til eksterne mottakarar: Mentor Partner AS Skippergata KRISTIANSAND S åstveit Hodejeger KS Konsulent Kopi til interne mottakarar: Reidar Saga Ordføraren Bjarte Nordås Rådmannen

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

Møteprotokoll. Namn Funksjon Representerar Brit Tove Baasland Støylen MEDL FAGF

Møteprotokoll. Namn Funksjon Representerar Brit Tove Baasland Støylen MEDL FAGF ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Dato: 16.09.2013 Tidspunkt: 11:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Alf Kaldal

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ADMINISTRASJONSUTVALET Rådhuset Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: Tidspunkt: 15:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: Tidspunkt: 15:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset (Ekstraordinært møte) Dato: 02.11.2016 Tidspunkt: 15:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde via webskjema på kommunen

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ADMINISTRASJONSUTVALET Rådhuset Dato: 19.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:30

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:30 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 12:30 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde via webskjema på kommunen si nettside. Forfall for

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE. Utval: Dato: Tidspunkt: 11:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE. Utval: Dato: Tidspunkt: 11:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Rådhuset, kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 12:30

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Rådhuset, kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 12:30 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: FORMANNSKAPET Dato: 16.09.2013 Tidspunkt: 12:30 Rådhuset, kommunestyresalen Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST 1 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET...3 1. VAL OG SAMANSETTING......3 2. MØTEPLAN OG MØTEPRINSIPP... 3 3. ARBEIDSOPPGÅVER/MYNDE......3 4. SAKSHANDSAMINGSREGLAR......4

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET EKSTRAORDINÆRT MØTE. Utval: Rådhuset, kommunestyresalen. Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET EKSTRAORDINÆRT MØTE. Utval: Rådhuset, kommunestyresalen. Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 ADMINISTRASJONSUTVALET EKSTRAORDINÆRT MØTE Rådhuset, kommunestyresalen Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til

Detaljer

Reglement for utval i Høyanger kommune

Reglement for utval i Høyanger kommune Reglement for utval i Høyanger kommune Vedteke av kommunestyret i møte 27.10.2011 i sak nr 053/11. Korrigert 8 i møte 15.03.2012 i sak nr 024/12. Korrigert av kommunestyret i møte 16.06.2015 i sak nr 037/15.

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ARBEIDSMILJØUTVALET. Utval: Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ARBEIDSMILJØUTVALET. Utval: Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ARBEIDSMILJØUTVALET Rådhuset Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter på

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ NORDDAL KOMMUNE Reglement for: Folkevalde og politiske organ Vedteke KS sak 076/13 dato: 24.10.2013 INNHALD 1. Den enkelte folkevalte 3 2. Kommunestyret 4 3. Formannskapet 6 3.1 Partsamansett utval 6 4.

Detaljer

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. INNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-12 297/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT - FORMANNSKAP

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Administrasjonsutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00-10:40. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00-10:40. Faste medlemmer som møtte: ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Rådhuset Dato: 15.02.2016 Tidspunkt: 10:00-10:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Reidar Saga Medlem AP Kari-Anne

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Dato: Tidspunkt: 13:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Dato: Tidspunkt: 13:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: FORMANNSKAPET Rådhuset Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 13:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde via webskjema på kommunen si nettside. Forfall for

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ. Vedteke KS sak 014/17

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for: Folkevalde og politiske organ. Vedteke KS sak 014/17 NORDDAL KOMMUNE Reglement for: Folkevalde og politiske organ Vedteke KS sak 014/17 INNHALD 1. Den enkelte folkevalte 3 2. Kommunestyret 4 3. Formannskapet 6 3.1 Partsamansett utval 6 4. Næringsfondsstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 12/160 Løpenummer: 12/897 Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. 14.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 12/160 Løpenummer: 12/897 Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. 14. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 12/160 Løpenummer: 12/897 Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.02.2012 Tid: Kl. 14.30 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

REGLEMENT FOR VALSTYRET

REGLEMENT FOR VALSTYRET REGLEMENT FOR VALSTYRET Vedteke av Fellesnemnda sak 18/2018, 20.09.2018 Innhald Kapittel 1 Rettsleg grunnlag, samansetting og val... 3 Kapittel 2 Valstyret sitt ansvar, oppgåver og delegering... 3 Kapittel

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Side 1 av 9 MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Innhald 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Rådgjevande funksjon 4. Høyringsinstans 5. Førebuing av saker 6. Innstillingsrett 7. Innkalling 8. Forfall

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Vedteke i kommunestyret INNHALD Reglement for Skodje kommunestyre s: 3 Reglement for Skodje formannskap s:12 Reglement for det faste planutvalet s: 16 Reglement

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 10.01.2012 Tid: 08:00

Detaljer

Svar på behandling av søknad om fradeling av landbruksareal gnr.7 bnr.1

Svar på behandling av søknad om fradeling av landbruksareal gnr.7 bnr.1 Adresse: Gata 5, 4865 Åmli Telefon: 37 18 52 00 E-post: post@amli.kommune.no Org.nr.: 864 965 962 Bank: 2821.07.04800 Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Tom Arild Austenå Saksbeh.: Ida Karlstrøm Direkte

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Side 1 av 8 MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP OG DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Innhald: 1. Val og samansetjing 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Idrettshallen, Hornindal Dato: 006.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

Reglement for Kvam kontrollutval

Reglement for Kvam kontrollutval Reglement for Kvam kontrollutval 1 Innleiing Heradsstyret har det øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga, og kan krevja alle saker lagt fram for seg til orientering eller avgjerd. Heradsstyret kan

Detaljer

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge.

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge. Vedtekter for ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane Vedtatt på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den 0.0.0. Endra på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den.0.0. 1 Føremål Ungdomspolitisk

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 19.06.2014 Tid: 15:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Innhold og organisering av 5-dagers skoleuke RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Innhold og organisering av 5-dagers skoleuke RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/2 15.04.2013 Arbeidsmiljøutvalet 13/6 15.04.2013 Administrasjonsutvalet 13/4 15.04.2013 Ungdomsrådet 13/13 15.04.2013 Formannskapet 13/39 25.04.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 07.11.2016 Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Olaug

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Administrasjonsutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 29.11.05 Tid: 15.00-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS )

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS ) Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS 11.05.2017) 1. Val og samansetjing Ørskog kommunestyre skal ha 17 medlemmer med varamedlemmer 2. Mynde og oppgåver a) Ørskog kommunestyre skal handsame

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling VALSTYRET. Utval: Dato: Tidspunkt: 13:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling VALSTYRET. Utval: Dato: Tidspunkt: 13:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: VALSTYRET Rådhuset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter på telefon 37

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017 For sakshandsaming i folkevalte organ gjeld reglane i kommunelova (KL) med følgjande utfyllande føresegner

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

Samarbeid, medråderett og medansvar skal sikre målretta styring av ressursane og eit godt arbeidsmiljø.

Samarbeid, medråderett og medansvar skal sikre målretta styring av ressursane og eit godt arbeidsmiljø. Del 2 REVIDERT REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVAL (juni 2013) 1. GENERELT Møre og Romsdal fylkeskommune har a. eit sentralt, sektorovergripande samarbeidsutval (HSAMU) b. eit samarbeidsutval for tannhelsesektoren

Detaljer

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Formannskapet Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster formannskap skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, valde av kommunestyret i samsvar med reglane

Detaljer

Rådet for funksjonshemma. Møterom ved kantina Rådhuset, Rådhuset, Kl.14:00

Rådet for funksjonshemma. Møterom ved kantina Rådhuset, Rådhuset, Kl.14:00 Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Møterom ved kantina Rådhuset, Rådhuset, 29.11.2011 Kl.14:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

FASTSETT AV KOMMUNESTYRET I SAK 87/15

FASTSETT AV KOMMUNESTYRET I SAK 87/15 Nissedal kommune Rådmann Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/1144-5 Jarle Bruun Olsen,35048403 C83 14.12.2015 Reglement for politikargodtgjering FASTSETT AV KOMMUNESTYRET I SAK 87/15 Reglement

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 VESTNES KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 Innkalling til møte i Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Dato: Tresfjord Trygdeheim, 21.01.2013 Kl.15:00 Dei som er

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Dok. ref. 16/591-3/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Kommunestyret er kommunen sitt høgaste politiske organ og gjer vedtak på vegner

Detaljer

Tokke kommune Møteinnkalling Møtestad: Dato: Tid:

Tokke kommune Møteinnkalling Møtestad: Dato: Tid: Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Administrasjonsutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato:

Detaljer

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Utval Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster kommune har to faste utval, Utvalet for oppvekst, kultur og helse (OKH) og Utvalet for plan og utvikling

Detaljer

Innkalling. Sakliste. Varamedlem møter etter nærare avtale. Saksnummer: Sakstittel 019/17 Tilsetting av rådmann i nye Ålesund kommune

Innkalling. Sakliste. Varamedlem møter etter nærare avtale. Saksnummer: Sakstittel 019/17 Tilsetting av rådmann i nye Ålesund kommune Innkalling Utval: Fellesnemd nye Ålesund Møtestad: Ålesund rådhus, lavblokka, 4. etg. rom 463 Dato: 05.10.2017 Tid: Kl. 12.00 Den som har lovleg forfall, eller er inhabil i nokre av sakene, må melde fra

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 16.04.2018 Tid: 14:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Svein Lang, Sp, hadde forfall. For han vararepresentant forsøkt kalla inn, men ingen kunne møta.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Svein Lang, Sp, hadde forfall. For han vararepresentant forsøkt kalla inn, men ingen kunne møta. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 03.02.2016 Tid: 14:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke SAMNANGER KOMMUNE 1 of 12 MØTEINNKALLING Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato 17.09.2018 Møtetid: Kl. 14.00 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet må

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

INNKALLING. Innkalling med saksliste og sakspapir er gjort tilgjengeleg heimesida

INNKALLING. Innkalling med saksliste og sakspapir er gjort tilgjengeleg heimesida INNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 21.11.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, Olaug Marie Bjelde. andre):

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, Olaug Marie Bjelde. andre): Utval Administrasjonsutvalet Møtest a d: Rådhuset Møtedato: 30.11.2017 MØTE PROTOKOLL Start kl.: 13.30 Slutt kl.: 14.45 Til stades på møtet Medl.: Arbeidstakarre presentantar: Mary Karin Sagerøy, Svein

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 16:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00 eller per

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 04.09.2007 Tid: 15.00-17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-13 299/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT KLEPP KOMMUNESTYRE

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Ørstafjord Dato: 28.03.2017 Tid: 12:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ELDRERÅDET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ELDRERÅDET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 24.08.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlem møter etter nærare

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2010 09:00 Saksliste Saksnr PS 10/68 PS 10/69 PS 10/70 PS 10/71 Tittel Referat og meldingar Søknad frå Vinje Vekst

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer