PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN 2013-2016"

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN Vedtak 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane i driftsbudsjettet i høve til rådmannen sitt forslag: Ansvar Tiltak Planstrategi Formannskapet sin disp. konto Disponering tiltak LOS utval Arbeidsgjevarkontroll * SFO, kostnadsreduksjon Private barnehagar * Spesialundervisning Langeland skule Private barnehagar klagesakshandsaming Til fordeling OOU Prosjekt heimerehabilitering Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Førebyggjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane Til fordeling RHO Song og musikk Idrett Kulturmidlar Underskotsgarantiar Kulturstipend Auke husleigeprisar Kulturhuset Avgiftsauke RBO Restrukturering Veg, trafikk og parkering Sykkelby Business Region Bergen Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 3. a) I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a) skal det i 2013 skrivast ut eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen. b) Skattesatsen vert sett til 2 for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen vert sett til 4 av omsetnadsverdien for verk og bruk, annan næringseigedom og ubebygd grunneigedom. c) I medhald av eigedomsskattelova 7 bokstav a) og b) opnar kommunestyret for fritak av eigedomar som er eigde av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit

2 fylke eller staten, og historiske bygningar. Eigedomar som kvalifiserar for fritak etter bestemmelsen og som er eigde av idrettslag, ungdomslag, bedehuslag og liknande skal ha fritak for eigedomsskatt i Stord kommune. Sakkunnig nemnd legg fram for kommunestyret oversyn over kva eigedomar dette kan gjelda. I tillegg kan eigedom tilhøyrande andre stiftingar/organisasjonar bli vurdert fritekne av kommunestyre på grunnlag av søknad. d) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. e) I medhald av eigedomsskattelova 11 skal det i 2013 gjelde eit botnfrådrag for bustader og fritidseiegedomar. Botnfradraget vert sett til kroner ,-. f) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. Grunna endringar i lova med verknad frå 2013 vil det bli lagt fram for kommunestyret eit nytt revidert framlegg til vedtekter. g) Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verditaksering Kjell Larsen as i h.h.t. opsjonsavtale og organisera prosjektet elles for innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar. Kommunestyret legg til grunn at innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar vert gjennomført innanfor ei økonomisk ramme på 5 mill kr. h) Kommunestyret vedtek følgjande prognosar for endra inntekter og utgifter i høve til rådmannen sitt framlegg som følgje av vedtak om eigedomsskatt i økonomiplanperioden: Ansvar Tekst verk og bruk, næring bustader og fritidseigedomar Innføringskostnader Netto Etter nedbetaling av akkumulert underskot skal inntekter frå eigedomsskatt gå til investeringar innanfor helse/omsorg og skule. 4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil kr i lån i 2013 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån, inntil kr Lån til investering Stord Hamn kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. Ved sal av eigedom skal salsum nyttast til ekstraordinær nedbetaling av lån/investeringar i formålsbygg. 5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 75 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2013 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune for: Kommunale eigedomsavgifter Betalingssatsar for feiing og tilsyn Gebyr for regulerings-, byggesaks og oppmålingsavgifter

3 7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2013 til private barnehagar i Stord kommune: Ordinære barnehagar: Små born/full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Satsar for familiebarnehagar og refusjon kapitalkostnader skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet. 8. Stord kommune vil i 2013 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. 9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2013-budsjettet til nærings- og kulturføremål: - Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr Sunnhordland museum, kr Frivilligsentralen, kr Friluftsrådet, kr Stord idrettspark AS, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr 0 NMK får fullmakt til å disponera løyving på kr til nærings- og kulturføremål. 10. Kommunestyret vedtek å avvente styrking av eigenkapitalen til Sunnhordland Lufthamn til førstkomande budsjettrevisjon, og etter at anbodsprosess for rutetilbod er avklara. 11. Kommunestyret skal ta stilling til disponering av løyving på kr til planlegging i samband med handsaming av Kommunal planstrategi for Stord kommune. 12. Kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF. Kommunestyret vil likevel ikkje auka årsavgifta og tilknytingsavgifter i 2013 og ber føretaket om å dekka inntekstapet gjennom efektiviseringstiltak. Komunestyret vedtek ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester. SVA KF skal førestå evalueringa, eventuelt med bruk av ekstern hjelp Rammeoverføring til veg, trafikk og parkering får ei auke på i tillegg til det som ligg føre. 13. Kommunestyret vedtek budsjett for 2013 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt med føjande tillegg: a) Det vert igangsett eit prosjekt som skal evaluere bruk og trong for bygg, anlegg og eigedomar, (som både omhandlar KF og AS) med sikte på å selje bygg/anlegg kommunen ikkje treng til eigne føremål. Innan ønsker formannskapet ei oversikt over aktuelle bygg/eigedomar som kan vera aktuelle, til dømes Rundehaugen, Turnhallen og andre. b) Alle eksterne leigeareal skal vurderast med tanke på å flytta inn i kommunen sine eigne lokale. Eksternhusleige som vert redusert, tilfell KF sitt driftsbudsjett i c) Komunestyret vedtek ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester. SKE KF skal førestå evalueringa Rådmannen og styreleiar Ske KF får fullmakt til å gjera endringar i ansvarsområda mellom føretaket og kommunen/rådmannen, herunder å føreta naudsynte budsjettendringar 14. Kommunestyret føreset at LOS-utvalet innan utgongen av mars 2013 legg fram konkrete forslag til eigna teneste(r) som kan setjast ut på anbod innan den kommunale verksemda. Forslaga skal vera kostnadsbesparande/kvalitetsfremjande.

4 15. Kommunestyret vedtek å oppheve Retningsliner for barnehagar ved endring i talet på barn, vedteke i Komitè for oppvekst og utdanning (PS 12/11), med verknad frå Rådmannen får i oppdrag å setta i verk restrukturering/effektiviseringstiltak tilsvarande 1,5 mill kr. 17. Kommunestyret viser til vedtak i Driftsstyret 2012 og vil koma attende til gjennomgang av reglane rundt kjøregodtgjersle i samband med evaluering av støttekontaktane sine godtgjerdsler. Dette skal gjerast i forbindelse med revidert budsjett. 18. Til fordeling innanfor OOU komiteen vert sett av kr 1,8 mill. Fordeling skal spegle innspel gjort i høyringsprosessen, td sosiallærar, symjeundervisning, elevressurs etc. 19. Til fordeling innanfor RHO komiteen vert det sett av kr 2,0 mill, der 1,3 mill vert nytta til vedtak i habilitering, og resten skal nyttast med hovudvekt på tiltak for førebyggjande arbeid, td ergoterapi,heimerehabilitering, frisklivssentral, folkehelsearbeid, helsesøster etc. 20. Kommunestyret ber rådmannen til februarmøtet 2013 å leggja fram ei kritisk gjennomgong av den politiske komitestrukturen msp innsparing og forenkling, samordning og effektivisering Handsaming Pkt 1-2 Vedteke med 34 mot 1 (Fredrik Litleskare, D) Pkt 3 a-d Vedteke med 28 mot 7 røyster (D, Frp og Katrin I. Anervold, Ap) Pkt 3 e Vedteke med 34 mot 1 røyst (Katrin I. Ankevold, Ap) Pkt 10 Vedteke med 34 mot 1 (Fredrik Litleskare, D) Pkt 14 Vedteke med 32 mot 3 røyster (SV og Katrin I. Ankervold, Ap) Pkt 4-9,11-13 og Samrøystes vedtake Samla budsjett vedteke med 34 mot 1 røyst (Fredrik Litleskare, D) ****** Ap unnateke Katrin Ankervold, H, Frp, Krf, Sp og V kom med framlegget slik det ligg føre i vedtaket. SV kom med følgjande framlegg: ****** Drift Meirinntekt/mindreforbruk Mindreinntekt/meirforbruk Inntekts- og formueskatt kr Sosiallærar kr Flyplassen kr Investeringar Meirinntekt/mindreforbruk Mindreinntekt/meirforbruk Prestegardsskogen Verbalforslag: Organisering til etatsmodell, inkludert dei kommunale føretaka. Rammestyring av budsjetta der lovverket tillet dette. Eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen. 8 års fritak for eigedomsskatt for 1. gangsetablerarar. Framlegget fekk 2 røyster (SV)

5 Fredrik Litleskare, D kom med følgjande framlegg: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane: Ansvar Tiltak Eigedomsskatt verk og bruk, næring Næringsføremål Planstrategi Formannskapet sin disp. konto * SFO, 7% auke * Barnehage Prosjekt heimerehabilitering Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Kirkens Bymisjon Song og musikk Idrett Kulturmidlar Underskotsgarantiar Kulturstipend Auke husleigeprisar Kulturhuset Langeland skule Førebyggjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane Førebygjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane X Fristilling/omorganisering i sentraladministrasjonen * Spesialundervisning * Private barnehagar klagesakshandsaming Vedtak i habilitering SVA KF Veg, trafikk og parkering Business Region Bergen Avgiftsauke RBO Sum Sum underskotsinndekking m/nye tiltak Auka overføring til SKE KF, underskots inndekking Redusert uttak renter/avdrag SVA KF, underskotsinndekking Inndekking delar av underskot 2010, Stord kommune Inndekking delar av underskot 2011, Stord kommune Frist 2013 Unytta overskot Frist 2013 Dersom føretaka ikkje klarar det sjølv i 2012 Frist 2014 Frist 2015 X Auke med 3 mill i 2013 i tillegg til rådmann og kr 1 mill. derpå følgjande år i planperioden

6 2. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 3. Eigedomsskatt: Skattesatsen for bruk og verk samt næringseigedomar blir sett til 4 promille av omsetningsverdien/takst med fradrag av bunnfradrag. 4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil kr i lån i 2013 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån, inntil kr Lån til investering Stord Hamn kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. 5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 75 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2013 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune for: - Kommunale eigedomsavgifter - Gebyr for regulerings-, byggesaks-, og oppmålingshandtering skal aukast med etter fordelingsnøkkel - Betalingssatsar for feiing og tilsyn 7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2013 til private barnehagar i Stord kommune: Ordinære barnehagar: Små born/full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Satsar for familiebarnehagar og refusjon kapitalkostnader skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet. 8. Stord kommune vil i 2013 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. 9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2013-budsjettet i til nærings- og kulturføremål: - Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr 0 - Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr Sunnhordland museum, kr Frivilligsentralen, kr Friluftsrådet, kr Stord idrettspark AS, kr Formannskapet får fullmakt til å disponera løyving på kr til næringsføremål. 10. Stord kommunestyret vedtek å iverksette prosess for å avvikle Sunnhordland Lufthamn Kommunestyret skal ta stilling til disponering av løyving på kr til planlegging i samband med handsaming av Kommunal planstrategi for Stord kommune. 12. Suplement a) Kommunestyret ber Stord vatn og avlaup KF om å initiere ei evaluering av føretaket som også inneber selskapsform og leverandør av tenester.

7 b) Kommunestyret ber Stord vatn og avlaup KF om å se på overtidsforbruket i føretaket og iverkset nødvendige tiltak for eventuelt å redusera dette. 13. Kommunestyret vedtek budsjett for 2013 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt med føjande tillegg: a) Det vert igangsett eit prosjekt som skal evaluere bruk og trong for bygg, anlegg og eigedomar, med sikte på å selje bygg/anlegg. Innan ønswker formannskapet ei oversikt over aktuelle bygg/eigedomar som kan vera aktuelle, til dømes Rundehaugen, Turnhallen og andre. b) Komunestyret ber Stord kommunale eigedom KF om å initiera ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester c) Eksternhusleige som vert reusert, tilfell KF sitt driftsbudsjett i Kommunestyret vedtek å setje ein eigna del av kommunen si drift/tenester ut på anbod i LOS-utvalet får i oppdrag å fremja eit forslag til teneste i løpet av første kvartal Kommunestyret vedtek å oppheve Retningsliner for barnehagar ved endring i talet på barn, vedteke i Komitè for oppvekst og utdanning (PS 12/11), med verknad frå Rådamannen får i oppdrag å setta i verk restrukturering/effektiviseringstiltak tilsvarande 1,5 mill kr. 17. Kommunestyret viser til vedtak i Driftsstyret 2012 og vil koma attende til gjennomgang av reglane rundt kjøregodtgjersle i samband med evaluering av nyordninga. Dette skal gjerast i forbindelse med revidert budsjett. Framlegget fekk 1 røyst (Fredrik Litleskare, D) Formannskapet sitt framlegg: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane: Ansvar Tiltak Næringsføremål Planstrategi Formannskapet sin disp. konto * SFO, 7% auke * Barnehage Prosjekt heimerehabilitering Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Song og musikk Idrett Kulturmidlar Underskotsgarantiar Kulturstipend Auke husleigeprisar Kulturhuset Langeland skule Førebyggjande arbeid, reorganisering etter vedtak i komiteane Restrukturering * Spesialundervisning

8 22* Private barnehagar klagesakshandsaming Vedtak i habilitering Veg, trafikk og parkering Business Region Bergen Avgiftsauke RBO Auka overskot Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 3. a) I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a) skal det skrivast ut eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen. b) Skattesatsen vert sett til 2 for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen skal settast til 4 av omsetnadsverdien for verk og bruk, annan næringseigedom og ubebygd grunneigedom. c) I medhald av eigedomsskattelova 7 bokstav a) opnar kommunestyret for fritak av eigedomar som er eigde av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Eigedomar som kvalifiserar for fritak etter bestemmelsen og som er eigde av idrettslag, ungdomslag, bedehuslag og liknande skal ha fritak for eigedomsskatt i Stord kommune. Sakkunnig nemnd legg fram for kommunestyret oversyn over kva eigedomar dette kan gjelda. I tillegg kan eigedom tilhøyrande andre stiftingar/organisasjonar bli vurdert fritekne av kommunestyre på grunnlag av søknad. d) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. e) I medhald av eigedomsskattelova 11 skal det i 2013 gjelde eit botnfrådrag for bustader og fritidseiegedomar. Botnfradraget settast til kroner xxx.000,-. e) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. Grunna endringar i lova med verknad frå 2013 vil det bli lagt fram for kommunestyret eit nytt revidert framlegg til vedtekter. f) Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verditaksering Kjell Larsen as i h.h.t. opsjonsavtale og organisera prosjektet elles for innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar. Kommunestyret legg til grunn at innføring av eigedomsskatt for bustader og fritidseigedomar vert gjennomført innanfor ei økonomisk ramme på 5 mill kr. 4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil kr i lån i 2013 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån, inntil kr Lån til investering Stord Hamn kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. 5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 75 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2013 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune for: - Kommunale eigedomsavgifter - Gebyr for regulerings-, byggesaks-, og oppmålingshandtering skal aukast med etter fordelingsnøkkel - Betalingssatsar for feiing og tilsyn

9 7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2013 til private barnehagar i Stord kommune: Ordinære barnehagar: Små born/full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Satsar for familiebarnehagar og refusjon kapitalkostnader skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet. 8. Stord kommune vil i 2013 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. 9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2013-budsjettet i til nærings- og kulturføremål: - Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr 0 - Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr Sunnhordland museum, kr Frivilligsentralen, kr Friluftsrådet, kr Stord idrettspark AS, kr Formannskapet får fullmakt til å disponera løyving på kr til næringsføremål. 10. Kommunestyret vedtek å avvente styrking av eigenkapitalen til Sunnhordland Lufthamn til førstkomande budsjettrevisjon, og etter at anbodsprosess for rutetilbod er avklara. 11. Kommunestyret skal ta stilling til disponering av løyving på kr til planlegging i samband med handsaming av Kommunal planstrategi for Stord kommune. 12. Kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF. Kommunestyret vil likevel ikkje auka årsavgifta og tilknytingsavgifter i 2013 og ber føretaket om å dekka inntekstapet gjennom efektiviseringstiltak. Rammeoverføring til veg, trafikk og parkering får ei auke på i tillegg til det som ligg føre. 13. Kommunestyret vedtek budsjett for 2013 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt med føjande tillegg: d) Det vert igangsett eit prosjekt som skal evaluere bruk og trong for bygg, anlegg og eigedomar, med sikte på å selje bygg/anlegg. Innan ønswker formannskapet ei oversikt over aktuelle bygg/eigedomar som kan vera aktuelle, til dømes Rundehaugen, Turnhallen og andre. e) Komunestyret ber Stord kommunale eigedom KF om å initiera ei evaluering av føretaket som også inneber vurdering av selskapsform og tenester f) Eksternhusleige som vert reusert, tilfell KF sitt driftsbudsjett i Kommunestyret vedtek å setje ein eigna del av kommunen si drift/tenester ut på anbod i LOSutvalet får i oppdrag å fremja eit forslag til teneste i løpet av første kvartal Kommunestyret vedtek å oppheve Retningsliner for barnehagar ved endring i talet på barn, vedteke i Komitè for oppvekst og utdanning (PS 12/11), med verknad frå Rådamannen får i oppdrag å setta i verk restrukturering/effektiviseringstiltak tilsvarande 1,5 mill kr. 17. Kommunestyret viser til vedtak i Driftsstyret 2012 og vil koma attende til gjennomgang av reglane rundt kjøregodtgjersle i samband med evaluering av nyordninga. Dette skal gjerast i forbindelse med revidert budsjett.

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.12.2011 PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2012-2015 med desse endringane i høve til rådmannen

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 038/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11.2009 059/09 LARVIK Rådet for menneske med nedsatt 26.11.2009

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018 Tilråding og politiske vedtak Innhald 1. KOMMUNESTYRET SITT SAMLA VEDTAK... 2 1. 1 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018... 2 1.2 ÅRSBUDSJETT 2015

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 FSK-061/13 Tilråding: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013

BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 29.10.2013 086/13 Administrasjonsutvalet 12.11.2013 017/13 Helse- og sosialutvalet 12.11.2013 055/13 Kultur- og oppvekstutvalet 12.11.2013 048/13 Plan-

Detaljer

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer