nucleus.no ÅRSMELDING 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no"

Transkript

1 nuclus.no ÅRSMELDING 2010

2 SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt som t skjbnår. 16. dsmbr la Mdistøttutvalgts ldr Yngv Slttholm frm n dlt innstilling hvor nklt forslag vil kunn få ngativ konskvnsr i størrlssordn årlig finanskrisr. MBL har i n årrkk arbidt for n modrnisring av bransjns rammvilkår, og mdipolitikk har stått øvrst på landsforningns dagsordn sidn daværnd kulturministr Trond Gisk oppnvnt Mdistøttutvalgt 19. oktobr Opplags-, lsr- og brukrtalln for 2010 visr hvor viktig dt r å forny mdipolitikkn. Aldri har mdibdriftn stått strkr målt i antall lsr og brukr. Mn aldri har ndringn i hvordan mdin konsumrs vært kraftigr nn gjnnom årt vi har lagt bak oss. Monopolns tid r forbi ntn mdibdriftn oprrr i t lokalt, rgionalt llr nasjonalt markd. Ovralt møtr vi intrnasjonal konkurrntr som har én ting til flls; hlt utn publisistisk ambisjonr slåss man om d samm annonskronn. Drfor r dt så viktig at n frmtidig mdipolitikk undrstøttr dt som r mdins kjrnoppgav; styrk og vrn ytringsfrihtn, prssfrihtn og informasjonsfrihtn som grunnlggnd vrdir i t dmokratisk og åpnt samfunn. I Norg ivartas dtt samfunnsoppdragt av t unikt stort antall utgivr md rdaksjonll ambisjonr og komptans. MBL forstrkr sitt forsvar for mdins samfunnsroll md dn ny formålsparagrafn MBLs landsmøt vdtok 9. sptmbr Innføring av moms vil vær hlt ødlggnd for mdibdriftns økonomisk vn til å ivarta samfunnsoppdragt. Og fordi forrtningsmodlln knyttt til slv journalistikkn r undr prss, r dt hlt nødvndig at momsfritakt lsr og brukr nytr godt av, vidrførs i digital distribusjonsformr. Bhovt for å sikr og utvikl norsk språk og kultur opphørr ikk slv om konsumt skjr via skjrm llr plat. Tvrt imot, norsk innholdslvrandørr møtr hr n hlt annn konkurrans. Drfor ønskr vi n lavmoms digitalt som også omfattr n viktig kulturbærr som ukprssn. Arbidt md mdistøttn har virkt samlnd og aktivisrnd for MBL. I tillgg voksr landsforningn. TV2s mdlmskap visr hvor riktig dt i sin tid var å omskap dn tidligr avisforningn til n aktør for hl mdibransjn. Jg vil takk administrasjonn, tillitsvalgt og d mang aktiv mdlmmn for kstraordinær innsats og støtt i dt viktig årt vi har tilbaklagt. Jg startt dnn hilsnn md å bskriv 2010 som t mulig skjbnår for mdibransjn. Mn dt r i år d politisk bslutningn skal fatts. Forrig gnrasjons politikr skapt for sin tid god rammvilkår for norsk journalistikk, språk og kultur. Kulturministr Annikn Huitfldt sittr nå md vrktøyt hun trngr for å sikr ytringsfriht, prssfriht, norsk språk og kultur frmtidig god vkstvilkår. Ar Stokstad, styrldr Mdibdriftns Landsforning 100 år Dtt r mdlmmn i Mdibdriftns Landsforning MBL n aktiv pådrivr i mdipolitikkn Flrmdial prsntasjon av opplags- og lsrtall...10 Avisns opplags- og lsrtall Mdihus Ukprssns opplags- og lsrtall Annonsutviklingn i Ny målingr Annonsomstning Annonsomstning i kronr Mobil nhtr Kopinor Tariffoppgjørn Juridisk avdling Avis i Skoln Lokal-TV-gruppringn Årsmøtt og årskonfransn Årts mdiprisr Dattrslskapr Om Mdibdriftns Landsforning (MBL) Ansatt i MBL Komitr og utvalg Rsultatrgnskap Balans Notr til rgnskapt MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

3 lt år for si sp t l h t r a v åring som 0 10 n r a v t D. MBL l gjort b t d g o s, r i f skul ant ss r t n i n g o st båd md f mbr på t p s. 9 s n ra f n årsko. Grand Hotl i Oslo MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING : Alf Hildrum, sjfrdaktør/adm. dir. i TV2, fortalt årskonfransn om vin fra TV-kanal til mdihus. Konfransn bl holdt på Grand Hotl i Oslo. 2: Engasjrt tilhørr på årskonfransn, som samlt 178 dltagr. 3: Flr kvinnr på toppn! Elln Arnstad, forlagsrdaktør i Norsk Allr på vi opp på talrstoln for å fortll årsmøtt at dt burd vær valgt flr kvinnr inn i dt ny hovdstyrt. Nyvalgt ldr Ar Stokstad til høyr. 4: Hlg Simonns, adm. dir. i Mntor Mdir, dltok i dbattn om mdipolitikk. Avtroppnd ldr i MBL, Ivar Rusdal lyttr. 5: Pr Edgar Kokkvold, gnralskrtær i Norsk Prssforbund, snakkt om dt idologisk grunnlagt for prsspolitikkn. 4 MBL årsmlding : Om kvldn var dt n stilig fstmiddag i Spilsaln på Grand. Oslos ordførr Fabian Stang holdt takk for matn-taln. 7: Rogr Brgrsn, sjfrdaktør og adm. dir. i avisn Frmovr takks av for sitt vrv i hovdstyrt, sammn md Elisabth Ntland (bak), rdaktør i Vstnytt som også gikk ut av hovdstyrt. MBLs ldr, Ar Stokstad ovrrkkr blomstr til bgg. 8: Fstglad gjstr på jubilumsmiddag: Fra vnstr kan skimts Ebb Dal, dirktør i Dansk Dagblads Forning, mot høyr, Kristin Skogn Lund, prsidnt i NHO, samt Stig Finslo, nyvalgt nstldr i MBL. 9: Flr fstglad gjstr: A-prssns adm. dir. Evn Nordstrøm, Tor Stangby, Brnr Gruppn, Øyvind Johannssn, konsrndirktør, finans i TV2 og mdlm i hovdstyrt. MBL årsmlding

4 MBL-MEDLEMMER PER mdlmmr (mot 303 i 2009), 23 ny i 2010, 16 ut i 2009 FORDELING Avis 174 Trykkri 17 Distribusjonsslskap 27 Konsrn/driftsslskap 14 Annonssamkjøring 12 Ukprss 16 Fjrnsyn 14 Multimdia 10 Rklam-/mdibyrå 1 Prssbyrå 3 Annt 22 NYE I 2010 Annografn AS A-prssn Digital Mdir AS Bonnir Publications Intrnational AS Byavisa Drammn AS Din Pngr AS Fri Flyt AS Gjøvik Totn Mdia AS Grig Mdia AS Klasskampn AS Mdiaconnct AS Mdiprss Norg AS Mdisrvic AS Mjøs Distribusjon AS MVL Mdia AS Ny Tid & Orintring AS Programbladt AS Samfunnsforlagt AS Sportmdia AS TV Buskrud AS TV Vst AS TV2 AS AS Valdrs Trykk AS Vstfold 24 AS Annt Multimdia Ukprss Avis Ukprss Ukprss Avis Ukprss Avis Annt Fjrnsyn Annt Distribusjon Avis Avis Ukprss Avis Ukprss Fjrnsyn Fjrnsyn Fjrnsyn Trykkri Fjrnsyn MBL EN AKTIV PÅDRIVER I MEDIEPOLITIKKEN Mdipolitikk sto sntralt gjnnom hl Mdistøttutvalgt, som bl ndsatt i 2009, arbidt gjnnom hl 2010 og lvrt sin innstilling 16. dsmbr: NOU 2010: 14 Ltt å komm til ord, vansklig å bli hørt n modrn mdistøtt. MBL hadd jvnlig kontakt md utvalgt, og sndt n rkk notatr md dokumntasjon og forslag. Utvalgt konkludrt md at dt r n utvtydig positiv sammnhng mllom d prsspolitisk virkmidln og dn strk stillingn mdin har i Norg, sammnlignt md d flst andr land. Mdistøttutvalgt pkr på dn viktig rolln særlig d tablrt mdin har, og t samlt utvalg anbfalr at statlig støtttiltak vidrførs. Paralllt md mdistøttutvalgt arbidt MBLs gt mdipolitisk utvalg. Utvalgsinnstillingn dannt bakgrunn for årsmøtvdtakt som dfinrr MBLs mdipolitisk ståstd. Dtt r omtalt snr i årsmldingn. STIMULANS OG ØKONOMISKE VIRKEMIDLER Dt følgr av ytringsfrihtns idé å gi mdin t spsilt vrn, og at samfunnt må lgg forholdn til rtt for at mdin kan fyll sin roll. Dn offntlig mdipolitikkn og dns virkmidlr må bygg på og undrstøtt ytringsfrihtns idé og fundamnt, prssfrihtn, mdins slvstndight, journalistisk gnproduksjon, rdaksjonll kvalitt og mangfold. Mdipolitikkn må ivarta borgrns rtt til å vit, og drs tilgang til uavhngig nyhtr og informasjon. MBL r drfor n aktiv pådrivr for at statn skal før n aktiv og dynamisk mdipolitikk, og for at dt må tablrs og opprttholds stimulans og økonomisk virkmidlr som 6 MBL årsmlding 2010 Foto: Kyrr Lin / Scanpix MBL årsmlding

5 Foto: Gorm Kallstad / Scanpix båd kommr publikum til god og som sikrr mdins rammvilkår. Virkmidln må av hnsyn til dn dynamisk utviklingn i mdimarkdt gjørs tknologinøytral. Md dt mns at virkmidln må knytts til innholdts art, uavhngig av distribusjonsform. NULLMOMS OG LAVMOMS Undr årsmøtt i 2010 inntok MBL standpunktt at ukbladr og magasinr må omfatts av n lavmomsordning som for andr kulturll uttrykksformr. Standpunktt om lavmoms for magasinr og ukprss kom til i dialog mllom mdlmmn fra dnn dln av bransjn og hovdstyrt. Dt r gldlig at dt bl oppnådd night om at også diss mdlmmn står fullt og hlt bak avisns momsfritak md bgrunnls i avisns btydning for dmokratit, og at forningn også kan ns om t forslag om lavmoms for magasinr og ukprss bgrunnt i drs btydning for språk og kultur. I tillgg til at MBL ønskr ndringr i mva-lovn, r MBL også pådrivr for å få justrt gjldnd mva-lov til dn virklight mdlmmn oprrr i. NRKs ROLLE SOM MEDIE- AKTØR UNDER LUPEN D privat mdiaktørn møtr i dag NRK, som har 4,4 milliardr lisnskronr i ryggn, på n flls kommrsill arna: nttt. MBL mnr dt r på tid å rydd opp i NRKs uhldig mulight til sammnblanding av rolln som båd lisnsfinansirt allmnnkringkastr og kommrsill aktør. MBL r for t mangfold av strk mdir, og vi r for n strk statlig allmnnkringkastr i Norg. NRK har, slik Mditilsynt skrivr på sitt nttstd, «fått tildlt privilgit å snd riksdkknd kringkasting i bytt mot å utfør n viktig samfunnsoppgav, å sikr bfolkningn t mangfoldig TV- og radiotilbud.» Dn tknologisk utviklingn flyttr dlr av TV- og radiokonsumt ovr på nttt, dt forvnts av publikum at NRK r på nttt, og dtt bidrar til at NRK kan gi publikum nda bdr srvic for lisnspngn. Dt r drfor ingn tvil om at NRK må vær til std på nttt. NRKs praksis på ntt har imidlrtid n rkk problmatisk sidr, knyttt til lisnsfinansiring og konkurrans md aktørr som hntr sin inntktr i markdt. NRK-plakatn, som r Kulturdpartmntts styringsvrktøy ovrfor NRK, sir dtt om NRKs roll på t ovrordnt nivå: «NRKs allmnnkringkastingstilbud skal vær ikk-kommrsilt». En konskvns av dtt må vær at når innhold r produsrt md lisnspngr skal dt ikk kommrsialisrs gjnnom annonssalg på NRKs nttsidr hvor dtt innholdt gjørs tilgjnglig for publikum. NRKs styr avviklt annonssalgt vd utgangn av 2010, mn mulightn r frmdls til std for NRK drsom man ønskr dt. MBL mnr dt r nødvndig md n politisk avklaring av hvilkn handlfriht NRK skal ha på ulik virksomhtsområdr. Dn gjldnd dfinisjonn av allmnnkringkastrrolln r problmatisk. Dt r hlt nødvndig å få på plass t rglvrk for NRK som klargjør NRKs kommrsill handlingsrom på ntt. Dtt gjør dt nødvndig md n prinsipill diskusjon om NRKs konkurransflat på ntt mot privat mdiutgivr. Vd å konkurrr på ntt om annonsr, md lisnsn i ryggn, r NRK md på å svkk økonomin til d privat mdiutgivrn, og drmd i yttrst konskvns mdimangfoldt. Dt har i 2010 vært n rkk møtr md politisk ldls i Kulturdpartmntt, og md Famili- og kulturkomitn. MBL har gitt klart uttrykk for at NRK må rydd opp i sin sammnblanding av rollr. Allmnnkringkastrn kan ikk vær båd lisnsfinansirt og kommrsill aktør på samm tid. Foto: Håkon Mosvold Larsn / Scanpix 8 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

6 FLERMEDIAL PRESENTASJON AV OPPLAGS- OG LESERTALL Opplags- og lsrtall 2010 ngasjrr. F.v. konsulnt Erik Wilbrg, MBLs ldr Ar Stokstad og VGs adm. dir. Torry Pdrsn. Foto: Svinung U. Ystad For først gang prsntrt MBL opplags- og lsrtall samlt for avis, ukprss og ntt. Talln for 2010 bl lagt frm på n mgt godt bsøkt prsskonfrans i midtn av fbruar, ttrfulgt av t minisminar dr d mang talln bl grundig diskutrt. AVISENES OPPLAGS- OG LESERTALL Opplagstalln for 2010 vist at Aftnpostn har gått forbi VG som Norgs størst avis. Mn fortsatt har VG flr lsr. Opplagsutviklingn i 2010 var llrs n nstn blåkopi av dn vi så for 2009: Abonnmnt hadd n rlativ stabil utvikling (-1,9 prosnt), mns løssalgt gikk strkt tilbak (-9,9 prosnt). Totalopplagt gikk tilbak md 3,5 prosnt. Lsrtalln vist n strkr ngativ trnd nn vanlig, md t totalt fall på 8,5 prosnt. Båd for opplags- og lsrtall var dt d størst avisn, særlig løssalgsavisn som falt mst. D stor rgionavisn hadd drimot n langt mr stabil utvikling, særlig for abonnmnt. Igjn bl Klasskampn opplagsvinnr, md n pn pluss på ks. MEDIEHUS For først gang bl n samlt mdihusdkning for n rkk av også d mllomstor og mindr mdihusn kartlagt. Tidligr har dtt bar vært gjort for d størst. Talln vist at båd d stor, mllomstor og mindr mdihusn samlt stt bholdt sin markdsposisjonr til tross for ndgangn i lsrtalln for papirutgavn. Et godt ksmpl var Glåmdaln i Kongsvingr. I 2006 hadd avisn lsr av papirutgavn. I 2010 var dtt tallt rdusrt til Mn nttodkningn av papir- og nttutgavn ga fortsatt lsr. UKEPRESSENS OPPLAGS- OG LESERTALL Totalt snittopplag for 2010 på sammnlignbar titlr vist vl 2,7 mill ks., n minus på knapp ks. Samtidig hadd 11 ny titlr kommt til md t opplag på totalt ks. Ett blad var utgått (Norsk Golf). Totalt ga dtt n opplagsvkst på vl ks. (+2,6 prosnt). I likht md d forgånd årn var dt spsialbladn som økt, mns d brd aktualitts- og familibladn fortsatt opplagsndgangn. Lsrtalln fra Synovat vist i stor grad samm utvikling som for opplagstalln: Katgorin «Bolig og Intriør», samt d rn kvinnbladn økt, mns særlig gruppn «Aktualitt & TV» og «Avismagasinn» tapt. I panldbattn gikk bransjfolk dypr inn i tallmatrin. F.v. styrmdlm i Annonsørforningn (ANFO), Arn Lambch, dirktør for salg og markd i Egmont Hjmmt Mortnsn, Mrt Simonsn og adm. dir. i Agis Mdia, Hlg Onsum. Foto: Svinung U. Ystad 10 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

7 ANNONSEUTVIKLINGEN I 2010 Ifølg IRM (Institutt för Rklam- och Mdistatistik) økt dn total mdiomstningn md fm prosnt i 2010 i forhold til årt før (ntto omstning). Finanskrisn brørt rklammarkdt strkt. I 2009 falt omstningn md 14,1 prosnt talln indikrr at dnn krisn nå r ovr. Md unntak av gratisavisr, trykt katalogr og adrssrt dirktrklam, hadd all rklamkanaln omstningsvkst i Størst vkst hadd intrntt (+21,6 prosnt), mns dagsprssn hadd n vkst undr gjnnomsnittt (-3,5 prosnt). Ukprssn økt md 7,2 prosnt. Av d andr størr kanaln økt TV sin markdsandl (+9,6 prosnt). Dagsprssn r fortsatt landts størst rklamkanal md n andl på 35,3 prosnt. TV r nst størst md n andl på 18,5 prosnt, mns intrntt nå r blitt landts fjrd størst kanal md n andl på 12,6 prosnt (søkordsmarkdsføring og onlin-katalogr r ikk md i statistikkn). På trdjplass r dirktrklam (13,7 prosnt). Totalt bl dt omsatt rklam for 16,6 milliardr kronr. I sin rvidrt prognos, spår IRM n fortsatt vkst i 2011 md vl 6 prosnt. ANNONSEOMSETNING Annonsomstningn på intrntt økt md 24 prosnt i 2010 sammnlignt md 2009, og ndt på ovr to milliardr kronr. Drsom søk og nttkatalogr også tas md, var dn samld omstningn på ovr fir milliardr kronr. ANNONSEOMSETNING I KRONER Mrkvar RUBRIKK Eindom Bil/motor Stilling ldig Annt Totalt ipad kom inn som n viktig publisringsplattform i Hr visr sjfrdaktør Hild Haugsgjrd frm Aftnpostns vrsjon. Foto: Trygv Indrlid / Aftnpostn NYE MÅLINGER I april 2009 bl TNS Gallup valgt som lvrandør av ny intrnttmålingr. D ny målingn, som startt opp 1. januar 2010, bstår av tknisk målingr og panlmålingr. Oppbyggingn av panlmålingn tok my lngr tid nn først antatt. Panlmålingn, NIP, kom drfor ikk i gang for alvor før i juni I tillgg til Scors og NIP vil dt bli tablrt t softwarpanl som skal mål all intrnttrafikk i Norg. Dtt skull ha startt høstn 2010, mn r utsatt. I forbindls md NIP har TNS Gallup lansrt to ny vrktøy for analys og kampanjplanlgging; Infosys Intrntt og Atlir. Diss r blitt godt mottatt i markdt. MOBILE ENHETER Vkstn for mobiltrafikkn var svært stor i Mot sluttn av årt kom også d først spsialtilpassd utgavn for ipad og androidbasrt nttbrtt. Inntktn fra mobilsidn var bskjdn. Brukrtalln for mobil r nå så god, og r i fortsatt strk vkst, at dt forvnts n god økning i inntktn. 12 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

8 KOPINOR Kopinor bl stiftt i 1980 og rprsntrr utgivr og opphavsmnn til stofft i avisr, tidsskriftr, bøkr, notr og lignnd publikasjonr. På vgn av rttightshavrn inngår Kopinor avtalr md all typr virksomhtr i Norg om kopiring av opphavsrttslig bskyttt matrial. Kopinor krvr inn vdrlag for båd analog og digital kopiring fra avisr, tidsskriftr, bøkr og lignnd og fordlr vdrlagt til rttightshavrn. MBL mottok i 2010 kollktiv vdrlag fra Kopinor for dagsprss på kr ,- sammnlignt md kr ,- årt før. Ettr at Magasinog Ukprssforningn bl lagt nd i 2009, har MBL fra 2010 også mottatt kollktiv vdrlag for magasinr og ukprss. I 2010 utgjord vdrlagt kr ,- sammnlignt md kr ,- årt før. Bakgrunnn for rduksjon i utbtaling av kollktiv vdrlag r at Kopinor har sagt opp prssklippavtaln, da Kopinor mnr at avtaln fallr utnfor åndsvrklovns bstmmls om avtallisns. TARIFFOPPGJØRENE 2010 Enight om rvisjon av Avisovrnskomstn (grafisk), Pakkriovrnskomstn, Mdiovrnskomstn(HK), og Journalistavtaln, bl først oppnådd gjnnom mgling. Når dt gjaldt rvisjon av Prss- og mdiovrnskomstn md Parat og Avisbudovrnskomstn md Transportarbidrforbundt, bl night oppnådd gjnnom forhandlingr. Lønnsoppgjørt 2010 startt 6. april og bl avsluttt 6. juni. Lønnsoppgjørn bl gjnnomført md n ramm på nivå md Vrkstdovrnskomstn (frontfagt). Dtaljr fra oppgjørn liggr tilgjnglig på MBLs hjmmsid. Prnill Arnbrg Børst var i 2010 varamdlm i Kopinors styr på vgn av gruppn «Andr utgivrorganisasjonr», mns Evn Trygv Hansn (DNFF) var styrmdlm. Vibk Lærum Sundns var MBLs rprsntant i Kopinors rprsntantskap, md Arvid Sand som vararprsntant. 14 MBL årsmlding 2010 Foto: Cornlius Popp / Scanpix MBL årsmlding

9 JURIDISK AVDELING MBLs advokatr ytr juridisk bistand til mdlmsbdriftn innn flr rttsområdr. Hovdvktn av sakn rlatrr sg til arbidsrtt, og vi håndtrr hl spktrt av arbidsrttslig spørsmål, båd innnfor dn individull arbidsrttn og tariffrttn. I tillgg rådgir vi innn opphavsrtt, markdsføringsrtt, mdi- og næringsjus. I 2010 har bistandn blitt gjnnomført i form av rådgivning, informasjon, forhandlingr, kursundrvisning og håndtring av sakr som havnr i domstolsapparatt. I 2010 har pnsjonsrformn og nytt rglvrk knyttt til sykmldt arbidstagr rprsntrt spsill utfordringr for vår mdlmsbdriftr, og vi har drfor hatt t spsilt søklys på diss områdn. I tillgg har vi fått mang hnvndlsr knyttt til oppsiglsr, ansttlsr, utforming av sluttavtalr, gjnnomføring av ndbmanningsprosssr, og frilansproblmatikk. Når dt gjldr opphavsrtt gjldr mang hnvndlsr digitalisring av avisstoff, ny forrtningsområdr, bistand i konkrt rttightstvistr og tolkning av tariffavtalns bstmmlsr. I 2010 har vi også hatt søklys på å tablr møtplassr for mdlmmn og lgg til rtt for at man nklt kan knytt kontaktr og utvksl rfaringr md kollgar fra bransjn. Slik møtplassr r også t viktig kontaktpunkt mllom MBL og bransjn, no som lggr til rtt for at vi kan yt bst mulig bistand og arbidsgivrsrvic. Md dtt for øy tablrt vi i 2010 Arbidsgivrforum og Pnsjonsforum. Diss to foran bstår av rprsntantr fra vår mdlmsbdriftr som jvnlig møts for å diskutr faglig spørsmål og som fungrr som rfransgruppr for MBL på viktig områdr. Vi har også igangsatt mindr arbidsgruppr dr rprsntantr fra mdlmsbdriftn og MBLs juridisk avdling diskutrr konkrt tmar. Vi har i 2010 også lagt stor vkt på informasjon og forbyggnd arbid, blant annt vd å utvid og vidrutvikl tilbudt av kurs og fagsminarr. For å imøtkomm virksomhtns bhov i n stadig mr travl hvrdag, har vi i 2010 arrangrt ulik kortfattd og ffktiv fagsminarr om aktull tmar, for ksmpl i form av lunsjsminarr. I 2010 ovrtok MBLs juridisk avdling ansvart for HMS-områdt, og vi har jobbt md å vidrutvikl og tilpass dtt områdt til dagns virklight slik at vi bst mulig kan imøtkomm arbidsgivrns bhov. Vi har søklys på å vidrformidl nyttig vrktøy som kan bidra til å ltt bdriftns HMS-arbid, i tillgg til å informr om nytt rglvrk og gi tilbud om kurs og konfransr. Vi lggr også vkt på å vidrformidl god ksmplr og rfaringr fra bdriftr som har lykks i å rdusr sykfravært. I 2010 har vi også igangsatt arbidt md å tablr HMS-forum, ttr samm modll som Arbidsgivrforum. AVIS I SKOLEN Satsningn på avisukr for ungdomstrinnt (uk 6) og barntrinnt (uk 44) gir svært god tilbakmldingr fra lærr. Evaluringn som blir sndt ut visr at avisn blir lst, og opplggn brukt i flr fag. Dt r også gldlig at klagn på utblitt avisr i forbindls md avisukn r rdusrt til non få. Dt har sammnhng md at skolkontaktn i avisn har gjort n god jobb. I tillgg til avisukn har ovr 600 skolr bstilt matrill fra MBL. I 2010 har flr vidrgånd skolr bnyttt sg av tilbudt om «Journalist i klassn». Skolkonsulntn i Nord (40 prosnt stilling) sluttt 1. august. Avis i Skoln/ MBL la på årsmøtn for Hålogaland Avisforning og Finnmark Avisforning frm t forslag om n økt satsning på AiS i nord. Målt r å få til n hl stilling i løpt av I juni var dt nordisk samling i Stockholm dr konsulntr fra Danmark, Finland, Svrig og Norg dltok. Hlg Holbæk-Hanssn har møtt som rprsntant for MBL på WANs Young Radrs møtr. LOKAL-TV- GRUPPERINGEN I løpt av 2010 har antall mdlmsbdriftr innnfor gruppringn stgt md to. TV-gruppringn har drmd 12 mdlmsbdriftr (mot 10 i 2009) som all har fokus på linær lokalkringkasting. Dtt r: TVØstfold, TV8 Follo, TV8 Romrik, TV8 Askr og Bærum, TV8 Buskrud, TVVstfold, TVTlmark, TVVst, TVHaugaland, TV8 Sunnmør, TKTV og TVNord. Båd TV Foto: Tu Fiig / Scanpix Dnmark Buskrud og slskapt Mdiprss AS kom inn som mdlmmr vårn Styringsgruppn for lokal-tv-gruppringn bstår av Svin Jung, TKTV (ldr), Nils Otto Sm, TVTlmark (nstldr) og Andras Brøvig, TV8 Follo. Md økonomisk støtt fra blant annt Mditilsynt, har gruppringn i løpt av 2010 gjnnomført flr størr prosjktr: Produksjon av t flls TV-magasin md lokal TV-innslag fra stasjonn, produksjon av t flls fotballmagasin og flls sommrsndingr. Lokal-TV-gruppringn har også bidratt til målingr av stasjonn innnfor TVmtr-undrsøklsn, bidratt til gn bransjrlatrt srundrsøklsr, arrangrt fagkurs og samlingr, og dssutn arrangrt programldrkurs og VJ-kurs. I tillgg har MBL bidratt md bistand i forhold til spørsmål om distribusjonsavtalr md distributørn. 16 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

10 ÅRSMØTET OG ÅRSKONFERANSEN 2010 Kulturministr Annikn Huitfldt åpnt årsmøtt md å snakk om frmtidns mdipolitikk. Konsrnsjf i Schibstd, Rolv Erik Ryssdal, ga årsmøtdltagrn t innblikk i tmat «Hvordan skal mdin bygg suksss?» Avtroppnd MBL-ldr, Ivar Rusdal, og påtroppnd ldr Ar Stokstad. Foto: Svinung U. Ystad 2010 var t hlt spsilt år for MBL. Dt var n 100-åring som skull firs, og dt bl firt båd md fst og n intrssant årskonfrans 9. sptmbr på Grand Hotl i Oslo. Kvldn før konfransn arrangrt Osloavisns Forning dt tradisjonll «kom sammn-arrangmntt». Dt bl n flott aftn på Ekbrgrstaurantn, dr nærmr 100 av årsmøtdltagrn dltok. Konfransdagn bl åpnt av avtroppnd ldr i MBL, Ivar Rusdal, før kulturministr Annikn Huitfldt hilst til årsmøtt og snakkt om dn frmtidig prsspolitikkn. Årskonfransn hadd som tittl «På kantn av stupt?». Hr skull d rå fakta om dn ukjnt mdifrmtidn blyss fra forskjllig sidr. Dt var stor intrss for tmat, og 178 dltagr hadd mldt sg på for først å hør rklamskapr Ivar Vrid og forskr Trj Brg snakk hnholdsvis om angstn for ikk å vær modrn nok og om n tknologisk frmtid stt fra n frmtidsforskr sid. Drttr kom konsrnsjf i Schibstd, Rolv Erik Ryssdal, og administrrnd dirktør i TV2, Alf Hildrum, md innlgg fra sin ståstdr: «Hvordan skal mdin bygg suksss» og «Om mdifrmtidn». Pr Edgar Kokkvold, gnralskrtær i Norsk Prssforbund, snakkt om dt idologisk grunnlagt for prsspolitikkn, paragraf 100 og ytringsfrihtn, før t panl bstånd av Stig Finslo (MBL), Bjørgulv Braann (Klasskampn), Espn E. Hansn (VG Ntt), Elin Flobrghagn (NJ) og Marit Aschhoug (Fagprssn) hadd n frisk dbatt om dn ny mdipolitikkn. Dbattn bl ldt av Stål Talsns, TV2. Før slv årsmøtt hadd ldr i Norsk Prsshistorisk Forning, Arnhild Skr, t innlgg dr hun fortal om dt stor vrkt «Norsk prsss histori», som kom ut i april Årsmøtt ga sin tilslutning til dokumntt «MBL og mdipolitikk», som bl lagt frm av hovdstyrt. Dokumntt dannr grunnlagt for dn løpnd dbattn om mdipolitikk d nst årn. Dt bl nstmmig vdtatt å ndr vdtktns paragraf 1.1. Vdtktns paragraf 1.1 skal lyd: 1.1. Formål Mdibdriftns Landsforning (MBL) skal bidra til å styrk og vrn ytringsfrihtn, prssfrihtn og informasjonsfrihtn, som grunnlggnd vrdir i t dmokratisk og åpnt samfunn. MBL skal styrk og vrn d publisistisk vrdir som rprsntrs av Rdaktørplakatn og Vær Varsom-plakatn. MBL skal bidra til at t mangfold av økonomisk sunn mdir kan fungr som dt åpn samfunns arna for fri informasjon, samfunnskritikk og dbatt. MBL skal ivarta mdlmmns intrssr ovrfor myndightr, organisasjonr og samfunnt for øvrig. MBL skal frmm kontakt og samarbid mllom mdlmsbdriftn og mllom bdrift og ansatt. MBL skal organisr og utfør tjnstr som mdlmmn finnr dt hnsiktsmssig gjørs i fllsskap i tilknytning til drs næringsvirksomht. Kontingntsatsn i 2011 bl vdtatt skull holds på samm nivå som årt før. 18 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

11 1910 Brgns Tidnd bl i år som i fjor tildlt dn høythngnd prisn «Årts Avis». Foto: Eirik Brkk / Brgns Tidnd 2010 ÅRETS MEDIEPRISER Samm kvld var dt dukt for fst i Spilsaln på Grand. 178 fststmt gjstr og årsmøtdltagr hadd mldt sin intrss. Blant gjstn var ordførr i Oslo, Fabian Stang, samt rprsntantr fra dn dansk og finsk utgivrorganisasjonn. Fra kulturdpartmntt møtt statsskrtær Lott Grpp Knutsn. All prssorganisasjonn var rprsntrt, NHOs prsidnt Kristin Skogn Lund var dr, og fra MBLs administrasjon kom all ansatt, samt pnsjonistr. Mnyn var Grands gn Noblmny, som bl fortært på hotllts Nobl-srvis. Aftnns hovdtalr var Astrid Kløvr-Grau, ir og utgivr av avisn Hordaland på Voss. Hun var i sin tid dn først kvinnn i organisasjonns hovdstyr. Årts mdiprisr bl dlt ut i Brgn 5. mai på åpningsdagn til konfransn Nordisk Mdidagr. Tatrt Ol Bull scn, dr prisutdlingn skull forgå, var stappfull dnn kvldn, båd av forvntningsfull prisnominrt og andr mdiintrssrt. Dt r MBL som båd arrangrr konkurransn og dlr ut prisn. Prisutdlr var dnn gang Elisabth Visli, MBL, godt assistrt av Johann Grig Kippnbrock. Som kvldns konfransir var TV2s Sirn Hnschin. Dt bl dlt ut prisr i klassn for avis, ntt, ntt/tv/mobil, samt magasin og ukblad. I avisklassn bl dt dtt årt bar dlt ut én pris som kvalifisrt til gull, mns fir kvalifisrt til sølv og ni til brons. Årts Avis bl også i år tildlt Brgns Tidnd. En fstmiddag md mang glad gjstr. Øvrst skålr ordførr Fabian Stang, i midtn hilsr Ebb Dal og Håkan Gabrilsson fra hnholdsvis dn dansk og finsk utgivrforningn sammn til sin norsk kollgr. Undr takkr Ivar Rusdal for sg. I klassn ntt/tv/mobil bl dt dlt ut syv prisr. Nrk.no bl kårt til Årts Nttstd. I magasin/ukbladklassn bl dt dlt ut fm prisr, mns KK bl Årts Magasin. Bildt t.h.: Morsomm talr og mang hygglig ord bl uttalt på fstmiddagn, og gjstn gldt sg. Foto: Svinung U. Ystad 20 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

12 DATTER- SELSKAPER MEDIEBEDRIFTENES KLARERINGSTJENESTE AS Vd utgangn av 2010 hadd slskapt avtal md syv mdiovrvåkningsslskapr. All diss har inngått avtal om digital kopiring fra ntt, mns tr har inngått avtal om skanning/lktronisk barbiding av pdf. I oktobr 2008 bl Mdibdriftns Klarringstjnst AS stvnt for Oslo tingrtt av Mltwatr Nws. Mltwatr Nws frmmt påstand om at Klarringstjnstn ikk var brttigt til å krv vdrlag fra Mltwatr Nws. Klarringstjnstn frmsatt påstand om frifinnls, og varslt samtidig at Klarringstjnstn vill krv rstatning fra Mltwatr Nws. Dom i sakn falt vårn Klarringstjnstn fikk mdhold i Oslo tingrtt, og bl tilkjnt rstatning. Imidlrtid har Mltwatr Nws ankt dommn. Sakn var brammt til mars 2011, mn r yttrligr utsatt. Kildgrunnlagt har vært stabilt i I mai 2009 lansrt Klarringstjnstn n sntral for innsnding/ distribusjon av pdf fra avisn. Sntraln r utviklt og drvt av Opoint. Dt r arbidt aktivt for å få flr av kildn, som r n dl av skanningavtaln, til å lvr pdf til dnn sntraln. Dt r fortsatt non kildr som ikk sndr pdf til sntraln. I løpt av 2010 har all d tr stor ukprssforlagn startt lvrans til sntraln. Vdrlagt for 2010 r høyr nn for 2009, mn dt r fortsatt langt igjn til nivåt i 2007, før Mltwatr Nws gikk til sak mot Klarringstjnstn. Utbtaling av midln skjr vanligvis to gangr i årt, mn for 2010 vil dt bli én utbtaling, i juni Totalt vil dt bli utbtalt 4,7 millionr kronr. PAPIRKJØP AS Slskapts målstting r å skaff papir av bst kvalitt til n pris på linj md llr undr dn lavst markdsprisn i Europa, og å samarbid md trykkrin om papirkvalitt og logistikk. All avis- og trykkrimdlmmr i MBL har anldning til å vær md i innkjøpsfllsskapt Papirkjøp. Slskapt har oppnådd svært god rsultatr på vgn av mdlmmn d sist årn. Bjørn Wistd r daglig ldr. NADA NADA r t hlid slskap av MBL. NADA har ovr tid utviklt sg til å bli t sntralt utviklingsslskap til nytt for all MBLs mdlmmr, uanstt størrls, bliggnht og irskap. Arbidt md å digitalisr og automatisr arbidsoppgavr har hatt btydlig ffkt i forhold til å automatisr og kvalittssikr annonshåndtringn i dn nklt avis, i tillgg til at NADAs tjnstr har bidratt til økt digital samhandling md markdt. NADAs tjnstr oppfatts som n d facto standard for annonshåndtring i Norg. Daglig ldr r Pr Edv. Trvland. MBL/NETTFORUM Mdibdriftns digital gruppring, MBL/NttForum, bl tablrt høstn Nttforum skal arbid for å skap mulightr for n bærkraftig utvikling og god rammvilkår for lvrandørr av digitalt innhold i Norg. Nttforums styringsgrupp bl valgt på mdlmsmøtt i januar Styringsgruppn r valgt for 2009 og STYRINGSGRUPPE Stig Waagbø, Aftnpostn Pål Ndrgottn, A-prssn Jørn Eisold, Edda Mdia Evn Timansn, Dagbladt Sindr Østgård, NRK Espn Udland, Startsidn Gir Larsn, VG Ntt 22 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

13 MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VIRKSOMHETENS ART ÅRSREGNSKAPET ARBEIDSMILJØET PERSONALET Mdibdriftns Landsforning r bransj- og arbidsgivrorganisasjon for publisistisk mdir. Forningn r lokalisrt i Oslo. ØKONOMI Årsrgnskapt for MBL visr driftsinntktr på kr , driftskostnadr på kr , og ntto finanspostr på kr Årsrsultatt r t ovrskudd på kr Egnkapitaln r pr 31. dsmbr 2010 kr Ettr hovdstyrts mning r dt frmlagt rsultatrgnskapt og balansn md tilhørnd notr fyllstgjørnd informasjon om forningns drift og stilling pr 31. dsmbr Dt har hllr ikk inntrufft forhold ttr 31. dsmbr 2010 som r av btydning vd bdømmlsn av forningn og som ikk frmkommr av årsrgnskapt md tilhørnd notr. Dt total sykfravær har vært ca fir prosnt i Dtt r tilfrdsstillnd. Dt r mr langtidsfravær nn korttidsfravær. MBL r IA-bdrift. YTRE MILJØ Forningns virksomht mdførr ikk miljøforurnsingr. Alt papiravfall gjnvinns. KVINNEREPRESENTASJON I STYRET Av 12 hovdstyrrprsntantr r tr kvinnr. I 2010 var dt 18 ansatt i MBLs administrasjon hvorav to sluttt vd årsskiftt. FORENINGENS DATTERSELSKAPER MBL har tr hlid dattrslskapr: NADA AS, Papirkjøp AS og Mdibdriftns Klarringstjnst AS. I Norsk Opplagskontroll AS har MBL n trdl av aksjn. FORTSATT DRIFT Hovdstyrt mnr dt r riktig å lgg forutstningn for fortsatt drift av forningn til grunn vd avlgglsn av årsrgnskapt. Thor Gjrmund Eriksn Konst. konsrnsjf A-prssn Tov Ndrbrg Adm. dir. Adrssavisn Øivind Johannssn Konsrndirktør, finans TV2 Ar Stokstad (ldr) Konsrndirktør A-prssn Liv Brynhildsvoll Org.dirktør Egmont Hjmmt Mortnsn Torry Pdrsn Ansv. rdaktør/adm. dir. VG Hans Abrahamsn Adm. dir. Stavangr Aftnblad Trud Løvås Husjord Konsrndirktør Mntor Mdir Stig Finslo (nstldr) Dirktør Edda Mdia Gunnar Bjørkavåg Konsrndirktør NHST Mdia Group Sigmund Kydland Konsrndirktør Edda Mdia Gunnar Kvasshim Ansvarlig rdaktør Dalan Tidnd Arvid Sand Adm. dir. MBL 24 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

14 ANSATTE I MBL Arvid Sand Administrrnd dirktør Ann Christin Hvidstn Advokatassistnt/ saksbhandlr Bjørn Wistd Fagsjf for næringspolitikk Britt Øin Saksbhandlr Elisabth Visli Sniorrådgivr Elln Sofi Land Økonomi- og administrasjonssjf Gir Engn Fagsjf for digital mdir Halvor Bors Prosjktldr Hlg HolbækHanssn Fagsjf for markd Islin Baur Sbrg Fung. fagsjf for juridisk avdling Prnill Arnbrg Børst Fagsjf for mdi- og næringsjus Ragnhild Holmn Saksbhandlr Sigurd Ø. Sæthr Ldr Avis i Skoln Stinar Wbjørnsn HMS-rådgivr (pnsjonist fra ) Vibk Lærum Sundns Advokat Vigdis Morkn Isaksn Rspsjonist/ saksbhandlr Tor Cappln Advokat Trin OhrbrgRolfsrud Informasjonsansvarlig Foto: Carl Martin Nordby / Aftnpostn 26 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

15 KOMITEER OG UTVALG HOVEDSTYRE (valgt av årsmøtt) Mdlmmr: Konsrndirktør Ar Stokstad, A-prssn (ldr) (09-11) Konsrndirktør Stig Finslo, Edda Mdia (09-11) Adm. dir. Hans Abrahamsn, Stavangr Aftnblad (10-12) Adm. dir. Tov Ndrbrg, Adrssavisn (10-11) Konsrndirktør Trud Løvås Husjord, Mntor Mdir (10-11) HR-dirktør Liv Brynhildsvoll, Hjmmt Mortnsn (09-11) Adm. dir. Torry Pdrsn, VG (10-12) Konsrnsjf Gunnar Bjørkavåg, NHST (10-12) Konsrndirktør Thor Gjrmund Eriksn, A-prssn (10-11) Konsrndirktør Sigmund Kydland, Edda Mdia (10-12) Sjfrdaktør Gunnar Kvasshim, Dalan Tidnd (10-12) Dirktør Øivind Johannssn, TV2 (10-12) Vararprsntantr i rkkfølg: 1. Dirktør Trin Hag, Brnr Gruppn (10-11) 2. Adm. dir. Pål Eskås, Romriks Blad (10-12) 3. Adm. dir. Lars Erik Torjussn, Aftnpostn (10-12) 4. Adm. dir. Nils Gauslaa, Agdrpostn (09-11) 5. Adm. dir. Gunhild Sjøvik Frøystad, Romsdal Budstikk (10-12) 6. Dirktør Svin Rødskog, Edda Mdia (10-11) ARBEIDSUTVALG (valgt av HS) Konsrndirktør Ar Stokstad, A-prssn Konsrndirktør Stig Finslo, Edda Mdia Konsrndirktør Trud Løvås Husjord, Mntor Mdir Adm. dir. Hans Abrahamsn, Stavangr Aftnblad Adm. dir. Tov Ndrbrg, Adrssavisn VALGKOMITE FOR ÅRSMØTET 2010 (valgt av årsmøtt) 1. John Kvadshim, A-prssn Lokal Mdir (ldr, gj.valg) 2. Lars Erik Torjussn, Aftnpostn (ny) 3. Pr Susg, Edda Mdia (gj.valg) 4. Tov Ndrbrg, Adrssavisn (gj.valg) 5. Mari Vlsand, Nationn (gj.valg) 6. Tor Sannum, Allrs Norg (gj.valg) 7. Ivar Rusdal, Jærbladt (ny) Prsonlig vararprsntant: 1. Dag Rirsn, Tlmarksavisa (gj.valg) 2. Sondr Gravir, Brgns Tidnd (ny) 3. Gir Arn Bor, Drammns Tidnd (gj.valg) 4. Rolf Erstad, Harstad Tidnd Gruppn (gj.valg) 5. Amund Djuv, Dagns Næringsliv (gj.valg) 6. Christin Aalstad Bækklund, Egmont Sriforlag (gj.valg) 7. Hild Garlid, Solabladt (ny) NHOs REPRESENTANTSKAP/GENERALFORSAMLING (valgt av HS) Konsrndirktør Ar Stokstad, A-prssn Konsrndirktør Stig Finslo, Edda Mdia Dirktør Øivind Johannssn, TV2 Konsrndirktør Trud Løvås Husjord, Mntor Mdir Vararprsntant: Adm. dir. Tov Ndrbrg, Adrssavisn Adm. dir. Hans Abrahamsn, Stavangr Aftnblad Konsrnsjf Gunnar Bjørkavåg, NHST Sjfrdaktør Gunnar Kvasshim, Dalan Tidnd STYRET I PAPIRKJØP AS (valgt av HS) Konsrndirktør Pr Axl Koch, Polaris Mdia (ldr) (10-12) Adm. dir. Ivar Rusdal, Jærbladt (nstldr) (10-12) Konsrndirktør Karl Gunnar Opdal, Edda Mdia (10-12) Konsrndirktør Evn Nordstrøm, A-prssn (10-11) Konsrnsjf Tor Stangby, Brnr Gruppn (09-11) Adm. dir. Stinar Bakkn, Polaris Trykk (10-11) STYRET I NADA AS (valgt av HS) IT-dirktør Tom Lkang, A-prssn (ldr) (08-10) Adm. dir. Mona Kristin Rosvold, Harstad Tidnd Gruppn (10-12) Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL (10-12) Driftsdir. Jns Pttr Arntzn, Aftnpostn (10-12) Prod. sjf Pr Marthon Mæland, Stavangr Aftnblad (08-10) Prosjktldr Håkon Andrsn, Edda Annonsproduksjon (10-12) MBLs OPPLAGSKOMITE (oppnvnt av AU/HS) Prosjktdirktør Arn Sund, A-prssn (ldr) Abonnmntsdir. Gisl Høvik, Aftnpostn Opplagsdirktør Svin Rødskog, Edda Mdia Opplagsansvarlig Hidi Mon Jakobsn, HTG-gruppn Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL STYRET I MBLs KLARERINGSTJENESTE AS (valgt av HS) Sjfrdaktør Yngv Nilssn, Harstad Tidnd Gruppn (ldr) (09-11) Konsrnrdaktør Stig Finslo, Edda Mdia (09-11) Fagsjf Prnill Børst, MBL (09-11) Daglig ldr Hallgir Wstrum, ANB (10-12) Utviklingsrdaktør Hln Vogt, NTB (10-12) Konsrndirktør Trud Løvås Husjord, Mntor Mdir (10-12) Faglig skrtær Knut Skaslin, NJ (10-12) Vararprsntant: Analyssjf Gir Larsn, VG Ntt (10-12) Advokat Vibk Lærum Sundns (10-12) HR-dirktør Liv Brynhildsvoll, Hjmmt Mortnsn (10-12) NORSK OPPLAGSKONTROLL AS (valgt av AU) (Eis av LLA, Mditilsynt og MBL) Rprsntantr fra MBL: Fagsjf Bjørn Wistd, MBL Advokat og fagsjf for juridisk avdling Islin B. Sbrg, MBL Vararprsntant: Fagsjf Prnill Børst, MBL REFERANSEGRUPPEN FOR LESERUNDERSØKELSER (oppnvnt av AU/HS) Snioranalytikr Navd Ashraf, Stavangr Aftnblad Mdiakonsulnt Ln K. Brunstin, Finansavisn???? Anntt Kristin Navstad, Aftnpostn Analyssjf Elin Wstvik Andrsn, Dagbladt Salgssjf Hg Jahr Glomns, Folk i Norg Markdsanalytikr Frank Jansn, Dagns Næringsliv Adm. dir. Kjll Vidar Brgo, Hallingdøln Analyssjf Richard Rinsbrg, Vrdns Gang Markdsrådgivr Asbjørn By, Drammns Tidnd Analyssjf Pål Yngv Ødgård, Mdiasit Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL UKEPRESSENS FAGRÅD Rsarchr Jo Brun, HM Mdia Analyssjf Arn Fangbrgt, Allr Mdia Innsiktldr Adina Broady Aasbø, Allr Mdia Rsarch Mangr Tonny Pdrsn, Bonnir Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL POSTUTVALGET MBL/POSTEN (valgt av HS) Sjfrdaktør Gunnar Kvasshim, Dalan Tidnd (ldr) Adm. dir. Pr Magn Tvitn, Mdiaconnct AS Logistikkdirktør Pr Ivrsn, Aftnpostn Adm. dir. Arild Engbrtsn, NR1 Trykk Lillstrøm Fagsjf Bjørn Wistd, MBL NORSK PRESSEFORBUND (FRA MBL) (fra ) Konsrndirktør Stig Finslo, Edda Mdia Adm. dir. Randi S. Øgry, MBL Vararprsntantr: Sjfrdaktør Gunnar Kvasshim, Dalan Tidnd Fagsjf Prnill Børst, MBL KONTAKTUTVALGET STAT/PRESSE Konsrndirktør Ar Stokstad, A-prssn Adm. dir. Randi S. Øgry, MBL 28 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

16 STØTTEUTVALGET FOR DAGSAVISENE Konsrndirktør Ar Stokstad, A-prssn Dirktør HR og kommunikasjon Maj-Lis Stordal, Egmont Hjmmt Mortnsn Adm. dir. Ivar Rusdal, Jærbladt Vararprsntantr: Adm. dir. Mona Kristin Rosvold, Harstad Tidnd Ansv. rdaktør Thor Woj, Romriks Blad Sjfrdaktør/daglig ldr Mari Vlsand, Nationn INSTITUTT FOR GRAFISKE MEDIER Adm. dir. Arvid Sand, MBL Vararprsntant: Fagsjf Gir Engn, MBL STYRET FOR INSTITUTT FOR JOURNALISTIKK Adm. dir. Arvid Sand, MBL Vararprsntant: Konsrndirktør Trin Hag, Brnr Gruppn STUDIEPERMISJONSORDNINGEN/STUP (oppnvnt av AU) Dirktør Astrid Arntzn, A-prssn AS Dirktør HR og kommunikasjon Maj-Lis Stordal, Egmont Hjmmt Mortnsn Prosjktldr Halvor Bors, MBL Vararprsntant: Advokat og fagsjf for juridisk avdling Islin B. Sbrg, MBL WAN IFRA Board: Konsrndirktør Ar Stokstad, A-prssn Konsrnsjf Tor Stangby, Brnr Grupp DIRECTOR COMMITTEE Adm. dir. Arvid Sand, MBL Fra : Adm. dir. Randi S. Øgry, MBL YR COMMITTEE (YOUNG READERS) (oppnvnt av administrasjonn) Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL ENPA - GENERALFORSAMLING (valgt av HS) Konsrndirktør Ar Stokstad, A-prssn????? ENPA-KOMITEER Advrtising analysis Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL Lgal and Social Affairs Advokat og fagsjf for juridisk avdling Islin B. Sbrg, MBL Copyright Fagsjf Prnill Børst, MBL VAT Fagsjf Bjørn Wistd, MBL Nw Mdia/Convrgnc Fagsjf Gir Engn, MBL Nwsprint/Enviromnt Fagsjf Bjørn Wistd, MBL NMP Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL KOPINORS REPRESENTANTSKAP Advokat Vibk Lærum Sundns, MBL Vararprsntant: Adm. dir. Arvid Sand, MBL KOPIRNORS HOVEDSTYRE Vararprsntant: Fagsjf Prnill Børst, MBL GRAFISK UTDANNINGSFOND Adm. dir. Arvid Sand, MBL Vararprsntant: Advokat Tor Cappln, MBL OPP/UT-STYRET NJ (oppnvnt av administrasjonn) Prsonalsjf Joril Brunvoll, Allrs Famili-Journal Økonomi- og administrasjonssjf Elln Sofi Land, MBL OPP/UT-STYRET PARAT/NHO (oppnvnt av administrasjonn) Advokat og fagsjf for juridisk avdling Islin B. Sbrg, MBL NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG (valgt av AU) Rprsntant fra MBL: Fagsjf Prnill Børst, MBL NETTFORUM (valgt av NttForums mdlmmr) Gir Larsn, VG (09-11) Pål Ndrgottn, API (09-11) Jørn Eisold, Edda Mdia (09-11) Sindr Østgård, NRK (09-11) Espn Udland, ABC Startsidn (09-10) Evn Timansn, DB Mdialab (09-10) Stig A. Waagbø, Aftnpostn (09-10) Fagsjf Gir Engn, MBL (skrtær) GRUPPERINGEN MAGASIN OG UKEPRESSE (valgt av HS) Styrt: Adm. dir. Rogr Hansn, Allr Mdia (ldr) Ansv. rdaktør/dirktør Gunnar Blnss, Egmont Hjmmt Mortnsn Markdsdirktør Mrt Simonsn, Egmont Hjmmt Mortnsn Adm. sjf Kristian Fjllhim, Bonnir Dirktør Tor Sannum, Allr Mdia Ansv. rdaktør Erlnd Sand, Fri Flyt/Tun Mdia Adm. dirktør Arvid Sand, MBL (skrtær) OPPLAGSKOMITE FOR MAGASIN OG UKEPRESSE Ikk fastsatt nda FAGRÅD FOR MAGASIN OG UKEPRESSE Jo Brun, Egmont Hjmmt Mortnsn Arn Fangbrgt, Allr Mdia Adina Broady, Allr Mdia Tony Pdrsn, Bonnir Hlg Holbæk-Hanssn, MBL GRUPPERING TV OG RADIO Styrt: Rdaktør Svin Jung, TKTV (ldr) Rdaktør Nils Otto Sm, TV Tlmark Ansvarlig rdaktør Andras Brøvig, TV Follo SAMARBEIDSORGANET FOR AVISENES LESERTALLSMÅLINGER (SAL) Analyssjf Pål Børrsn, Schibstd Fagsjf Gir Engn, MBL Fagsjf Hlg Holbæk-Hanssn, MBL DIGITALFORUM Prosjktldr Halvor Bors 30 MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

17 RESULTATREGNSKAP 2010 DRIFTSINNTEKTER NOTE Kontingnt/Srvicavgift Vdrlagsmidlr Salgsinntktr Andr inntktr SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Matrill Ekstrn tjnstr SUM PRODUKSJONSKOSTNADER Lønn, arb.givravg. og frilønn Andr prsonalkostnadr SUM PERSONALKOSTNADER Kostnadr lokalr Frakt/spdisjon vdr. salg Driftsmatrialr, srvic, vdl.hold Divrs kstrn tjnstr Kontorrkv., faglitt., trykksakr Tlkommunikasjon, porto Egn transportmidlr Risr, konfransr ansatt/tillitsvalgt Ovrføringr og kontingntr Andr kostnadr Avskrivningr Tap på fordringr Sum andr driftskostnadr SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntktr Finanskostnadr Ntto finanspostr ÅRSRESULTAT DISPONERINGER Blastt/tilført gnkapital BALANSE 2010 EIENDELER NOTE PER PER ANLEGGSMIDLER Aksjr Bilr Invntar EDB-utstyr Kunst SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Lån ansatt Forsk.bt. kostn., påløpn innt Andr kortsiktig fordringr Kundfordringr Markdsplassringr Kass, bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egnkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Kopinor Utgivrfond SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Lvrandørgjld Skatttrkk, arbidsgivravgift Mrvrdiavgift Skyldig frilønn Forsk.bt. innt., påløpn kostn Annn kortsiktig gjld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

18 NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER Årsrgnskapt r utarbidt ttr norsk rgnskapsstandardr og anbfalingr til god rgnskapsskikk for små fortak. 2 ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V Lønnskostandr bstår av følgnd postr: Lønningr Arbidsgivravgift Andr lønnskostandr Sum lønnskostnadr Gjnnomsnittlig antall ansatt GODTGJØRELSER Samlt godtgjørls til daglig ldr r kr ,-. Lån til daglig ldr utgjør kr ,-. Dt r inngått n sluttvdrlagsavtal md daglig ldr. LÅN TIL ANSATTE Øvrig ansatt har lån på tilsammn kr 0,-. PENSJONSFORPLIKTELSER Pnsjonsforpliktlsn ovrfor ansatt r dkkt gjnnom kollktiv pnsjonsordning som i 2008 bl flyttt fra Vital til Storbrand. Pnsjonsprmifond r ikk balansført. REVISOR Kostnadsført rvisjonshonorar for 2010 utgjør kr ,-. 3 ANDRE INNTEKTER/MATERIELL MBL og TNS Gallup AS har for priodn inngått kontrakt om utarbidls av lsrundrsøklsn «Forbrukr&Mdia» hvor TNS Gallup r utførnd institutt mht. innsamling, barbiding og skriftlig rapportring av dknings-, struktur- og frkvnsdata for d avisn og samkjøringn som omhandls av kontraktn. MBL vidrfakturrr diss avisn/samkjøringn n andl av kostnadn i forbindls md undrsøklsn. Dirkt inntktr og kostnadr ifbm. Forbrukr&Mdia utgjør for 2010 hhv. kr ,- og kr ,-. 4 BANKINNSKUDD Bundn midlr i 2010 kr ,-. 5 MARKEDSPLASSERINGER VERDI PER VERDI PER Markdspl. Ky Hdg Funds/Etatbygg Fondsavstning NHO s landsforningr Sum markdsplassringr Vår markdsplassringr som spsifisrt ovnfor r ført til kursvrdi pr KUNDEFORDRINGER Kundfordringr til pålydnd Avstning av tap på fordringr Kundfordringr iflg. balansn ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Mllomrgning Distriktsforningn/OAF Mllomrgning NADA AS Mllomrgning Papirkjøp AS Mllomrgning Klarringstjnstn AS Mllomrgning Opp/Ut Mllomrgning Opp/Ut NJ Mllomrgning Mdinttvrkt Mllomrgning NHO SP Andr kortsiktig fordringr Andr kortsiktig fordringr iflg. balansn FORSK. BET. KOSTN./PÅLØPNE INNT Divrs påløpn inntktr Divrs forskuddsbtalt kostnadr Forskuddsbtalt kostnadr Forskudd lønn Priodisring kostnad Forsk. bt. kostn./påløpn innt. iflg. balansn KONSERN, TILKNYTTEDE SELSKAPER M. V. EIERANDEL ANTALL KOSTPRIS SUM VERDI Organisasjonn har irdlr i følgnd slskapr: Aksjr Nilsn Mdia Rsarch AS (tidl. Norsk Rklamstatistikk) Papirkjøp AS (dattrslskap) 100% NADA AS (dattrslskap) 100% Mdibdriftns Klarringstjnst AS (dattrslskap) 100% Norsk Opplagskontroll AS 34% Sum aksjr Total sum Aksjr r bokført til kostpris. Dt r ikk utarbidt konsrnrgnskap for «morslskapt» MBL. 8 VARIGE DRIFTSMIDLER BILER INVENTAR DRIFTSMIDLER EDB-UTSTYR KUNST Anskafflsskost Tilgang i årt Avgang i løpt av årt Anskafflsskost Akk. avskrivningr Årts ord. avskr Bokf. vrdi pr Prosntsats 20% 20% 33,3% 33,3% 9 KONTINGENTER Postn innholdr kontigntr btalt til ENPA, WAN og IFRA. 10 FORSKUDDSBET. INNT./PÅLØPNE KOSTNADER OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD Forsk. bt. innt./påløpn kostn Forskuddsbtalt inntkstr Forbrukr & Mdia Divrs forskuddsbtalt inntktr Divrs påløpn kostandr Forsk. bt. innt./påløpn kostn. iflg. balansn ANNEN KORTSIKTIG GJELD Lokal-TV fond Fond Forbrukr & Mdia Avstning pnsjonsforpliktls Mllomrgning Klarringstjnstn AS Annn kortsiktig gjld Annn kortsiktig gjld iflg. balansn KOPINOR UTGIVERFOND DAGSPRESSEN Kopinorfond pr Innbtalingr fra Kopinor i 2010 (+) Inntktsført som driftsinntkt i MBLs rgnskap Kopinorfond pr KOPINOR UTGIVERFOND UKEPRESSEN Kopinorfond pr Innbtalingr fra Kopinor i 2010 (+) Inntktsført som driftsinntkt i MBLs rgnskap Kostnadsført dirkt mot Kopinorfondt Kopinorfond pr MBL mottar vdrlag fra Kopinor for bortfall av utgivrs annons- og abonnmntsinntktr som følg av kopiring. Dt r utarbidt gn rsultatoppstilling og årsrapport for fondt. Dnn r bhandlt av MBLs hovdstyr. 12 EGENKAPITAL EGENKAPITAL Pr Før årts gnkapitalbvgls Årts rsultat Pr MBL årsmlding 2010 MBL årsmlding

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder Årsmelding 2009 De neste 100 begynner nå Mange av oss skulle nok ønske at vi kunne legge 2009 bak oss uten å avlegge rapport. Men mediebedrifter må mer enn noen andre være åpne om hva vi holder på med.

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid.

Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid. Årsmelding 2008 Tid for politikk Det er bare trekvart år siden MBLs forrige årsmøte i Ålesund. Men i løpet av denne korte tiden er vår verden snudd opp ned. Urolighetene i alle markeder, både finansielle

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61 FolksVar Årsbrtning nr 61 Årsbrtning 2012 innhold Styrts tilbakblikk på virksomhtn i 2012 s 3 Administrasjonns ovrsikt ovr virksomhtn Aktivittr pr 31122012 s 4 Tmadagr s 5 Tmadagr Forsvarts prsonll s 5

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer