NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21"

Transkript

1 NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 559/2011 of 7 June 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron and triticonazole in or on certain products

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 559/2011 av 7. juni 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for restmengder for kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metyl, triasulfuron og tritikonazol i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005( 1 ) av 23. februar 2005 om grenseverdier for restmengder for plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF, særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og ut fra følgende betraktninger: 1) Når det gjelder kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metyl, triasulfuron og tritikonazol, er grenseverdiene for restmengder fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/ ) Kommisjonen har blitt underrettet om at godkjenningene for bruk på hageselleri, spinat og persille har blitt tilbakekalt, og derfor kan de tilsvarende grenseverdiene for restmengder senkes uten at det må innhentes en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «myndigheten», i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder cyromazin, viser en vurdering utført av myndigheten( 2 ) at grenseverdien for restmengder for salat kan gi grunn til bekymring med hensyn til forbrukervernet. Myndigheten har anbefalt at denne grenseverdien for restmengder blir senket. Dette gjelder også for bredbladet endiv. 4) På grunnlag av tilleggsopplysninger framlagt av Sør-Afrika og Tyskland, har myndigheten ytterligere forbedret sin tidligere vurdering av forbrukernes eksponering for karbendazim( 3 ) og tiofanat-metyl( 4 ). Myndigheten konkluderte at det er nødvendig å senke grenseverdiene for restmengder for karbendazim med hensyn til grapefrukt, appelsiner og tomater og for tiofanat-metyl med hensyn til tomater. (1) EUT L 70 av , s. 1. (2) EFSAs vitenskapelige rapport (2008) 168. (3) EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 289. (4) Se fotnote 3.

3 3 5) Når det gjelder etefon( 1 ), fenamifos( 2 ), triasulfuron( 3 ) og tritikonazol( 4 ), avga myndigheten grunngitte uttalelser om de eksisterende grenseverdiene for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. Myndigheten konkluderte at det er nødvendig å senke grenseverdiene for restmengder for triasulfuron med hensyn til bygg, havre, rug og hvete, og for fenamifos med hensyn til tomater, eggplanter, paprika, vannmeloner, mandelgresskar, rosenkål, bananer, jordnøtter og oljeholdige frø, og å heve grenseverdien for restmengder for druer. Når det gjelder tritikonazol, konkluderte myndigheten at det ikke er nødvendig å endre grenseverdiene for restmengder. Grenseverdiene for restmengder for disse fire stoffene på nye produkter, som midlertidig er oppført i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005, bør flyttes til forordningens vedlegg II. 6) På grunnlag av myndighetens grunngitte uttalelser og med hensyn til faktorer som er relevante for det aktuelle tilfellet, oppfyller de endringene av grenseverdier for restmengder som det ble anmodet om, kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Unionens handelspartnere har gjennom Verdens handelsorganisasjon blitt rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder, og det har blitt tatt hensyn til deres merknader. 8) Før de endrede grenseverdiene for restmengder trer i kraft, bør medlemsstatene og de berørte partene få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene for restmengder. 9) Vedlegg II og del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på en normal måte, bør denne forordning fastsette overgangstiltak for produkter som har blitt lovlig produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 2) I del B i vedlegg III oppheves kolonnene for etefon, fenamifos, triasulfuron og tritikonazol. Artikkel 2 Når det gjelder de aktive stoffene og produktene angitt i listen nedenfor, skal forordning (EF) nr. 396/2005 med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter som har blitt lovlig produsert før 1. januar 2012: a) kaptan: hageselleri, spinat og persille, b) karbendazim og tiofanat-metyl: fryste, konserverte og bearbeidede produkter av grapefrukt, appelsiner og tomater, c) fenamifos: fruktbærende grønnsaker, bananer, oljeholdige frø og rosenkål. ( 1 ) EFSA Journal (2009) 7(10): ( 2 ) EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 331. ( 3 ) EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 278. ( 4 ) EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 277.

4 4 Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 1. januar Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 7. juni For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 5 I vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: VEDLEGG Kolonnene for kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metyl, triasulfuron og tritikonazol skal lyde: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( 1) Kaptan Karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim)( R ) Cyromazin Etefon Fenamifo (summen fenamifos dets svovelo og sulfon ut som fenami FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05( 2 ) i) Sitrusfrukt 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( Grapefrukt (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) 0, Appelsiner (bergamot, pomerans, chinotto og lignende hybrider) 0, Sitroner (ekte sitron, sitron) 0, Limetter 0, Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og lignende hybrider) 0, Andre 0,1( 2 ) ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,1( 2 ) 0,02( Mandler 0,3 0, Paranøtter 0,02( 2 ) 0, Kasjunøtter 0,02( 2 ) 0, Kastanjer 0,02( 2 ) 0, Kokosnøtter 0,02( 2 ) 0, Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,02( 2 ) 0, Macadamianøtter 0,02( 2 ) 0,1

6 Pekannøtter 0,02( 2 ) 0, Pinjekjerner 0,02( 2 ) 0, Pistasienøtter 0,02( 2 ) 0, Valnøtter 0,02( 2 ) 0, Andre 0,02( 2 ) 0, iii) Kjernefrukt 3 (+) 0,02( Epler (villeple) 0,2 0, Pærer (kinesisk pære) 0,2 0,05( 2 ) Kveder 0,2 0,05( 2 ) Mispel ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Japansk mispel ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Andre 0,2 0,05( 2 ) iv) Steinfrukt 0,02( Aprikoser 3 0,2 0,05( 2 ) Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 5 0, Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,02( 2 ) 0,2 0,05( 2 ) Plommer (kreke, reineclaude, mirabell, slåpetorn) 1 0,5 0,05 ( 2 ) Andre 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) v) Bær og småfrukt a) Borddruer og vindruer 0,02( 2 ) 0, Borddruer 0,3 0, Vindruer 0, b) Jordbær 3 (+) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( (c) Bær fra halvbusker 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( 2

7 Bjørnebær 3 (+) Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 0,02( 2 ) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 3 (+) Andre 0,02( 2 ) d) Andre småfrukter og bær 0,1( 2 ) 0,02( Blåbær (blåbær) 0,02( 2 ) Tranebær (tyttebær) 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Solbær, hvitrips og rødrips 3 (+) 0,05( 2 ) Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 3 (+) 0,05( 2 ) Nyper 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Morbær (bær fra jordbærtre) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Azarol (middelhavsmispel (kiwai, Actinidia arguta)) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Andre 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) vi) Forskjellige frukter 0,02( a) Spiselig skall 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) Dadler 0,05( 2 ) Fikener 0,05( 2 ) Bordoliven 5 (+) Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 0,05( 2 ) Carambola (bilimbi) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Daddelplomme (kaki) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Jambolan (javaplomme) (javaeple (vanneple), malayeple, roseneple, ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 )

8 8 eugeniabær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora)) Andre 0,05( 2 ) b) Uspiselig skall, små 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Kiwier Litchi (pulasan, rambutan, mangostan) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) ( 3 ) ( 3 ) Stjerneeple ( 3 ) ( 3 ) Amerikansk kaki (Virginia kaki) (svart sapote, hvit sapote, grønn sapote, canistel (gul sapote) og storsapote (mammey) ( 3 ) ( 3 ) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan) 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Mangoer 2 0,5 0,05( 2 ) Papaya 0,02( 2 ) 0,2 0,05( 2 ) Granatepler 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Ananas 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) Brødfrukt (jackfrukt) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Durian 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Surannona (guanabana) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Andre 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 )

9 GRØNNSAKER; FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( a) Poteter 0, b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Kassava (tarorot, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot ( 3 ) ( 3 ) Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Gulrøtter 0, Knollselleri 0,1 0,05( 2 ) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Jordskokk 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Pastinakk 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Rotpersille 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Kålrot 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Nepe 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Andre 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) ii) Løk 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( 2

10 Hvitløk Kepaløk (sølvløk) Sjalottløk Pipeløk og lignende varianter Andre iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) 2 (+) 0,3 1 0, Paprika (chilipepper) 0,1 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0, Eggfrukter (auberginer, eggplanter) (pepino) 0,02( 2 ) 0,5 0,05( 2 ) 0, Okra 0,02( 2 ) 2 0,05( 2 ) 0,02( Andre 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( b) Gresskarfamilien - spiselig skall 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 1 0,05( 2 ) 0,02( Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( Meloner (hornmelon) 0,1 0, Gresskar (vintergresskar) 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Vannmeloner 0,02( 2 ) 0, Andre 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) d) Sukkermais 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( 2

11 iv) Kål 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( a) Blomsterkål 0,1( 2 ) Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål 0, Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,1( 2 ) Andre 0,1( 2 ) c) Bladkål 0,1( 2 ) Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, fôrmargkål) Andre d) Knutekål 0,1( 2 ) v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (feltsalat, mache) 0,02( 2 ) Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) 0,02( 2 ) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 2 0,05( 2 ) Karse 0,02( 2 ) Vårkarse 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) Salatsennep, rucola (steinsennep) 0,02( 2 ) Sareptasennep 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader og reddikblader 0,02( 2 ) 0,05( 2 )

12 12 og andre spede brassicablader (avlinger høstet opp til bladstadium 8)) Andre 0,02( 2 ) b) Spinat og lignende (blader) 0,02( 2 ) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 0,05( 2 ) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) ( 3 ) ( 3 ) Bladbete (mangold) (rødbeteblader) Andre 0,05( 2 ) c) Vinblader (vindrueblader) 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) d) Brønnkarse 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) e) Salatsikori 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) f) Urter 0,02( 2 ) Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fenikkel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spanskekjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) ( 3 ) ( 3 ) Rosmarin ( 3 ) ( 3 ) Timian (merian, oregano) ( 3 ) ( 3 ) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) ( 3 ) ( 3 ) Laurbærblader ( 3 ) ( 3 ) Estragon (isop) ( 3 ) ( 3 ) Andre (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) 0,05( 2 ) 0,02( Bønner (med belg) (hagebønne (skolmbønne, brytbønne), prydbønne, snittebønne, vignabønne) 2 (+) 0,2 5

13 Bønner (uten belg) (bønnevikke, krypbønne, jakkbønne, limabønne, vignabønne) 2 (+) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Erter (med belg) (sukkerert) 0,02( 2 ) 0, Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert) 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Linser 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Andre 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( Asparges 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Kardon 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Hageselleri 0,02( 2 ) Fennikel 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Artisjokk 0,02( 2 ) Purre 2 0,05( 2 ) Rabarbra 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) Bambusskudd 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) Palmehjerter 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) Andre 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) viii) Sopp 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) Andre 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) ix) Tang og tare 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) 0,02( TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( Bønner (bønnevikke, hestebønne, krypbønne, jakkbønne, limabønne, bønnevikke, vignabønne) Linser

14 Erter (kikerter, fôrerter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) i) Oljeholdige frø 0,02( Linfrø 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Jordnøtter 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Valmuefrø 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Sesamfrø 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Solsikkefrø 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Soyabønner 0,2 0,1( 2 ) Sennepsfrø 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Bomullsfrø 0,1( 2 ) 2 (+) Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien) 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Saflortistel ( 3 ) ( 3 ) 0,1( 2 ) Agurkurt ( 3 ) ( 3 ) 0,1( 2 ) Dodre ( 3 ) ( 3 ) 0,1( 2 ) Hampefrø 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) Ricinus ( 3 ) ( 3 ) 0,1( 2 ) Andre 0,1( 2 ) 0,1( 2 ) ii) Oljeholdige frukter 0,1( 2 ) 0,05( Oliven til oljeproduksjon Palmenøtter (oljepalmekjerner) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 )

15 Frukt fra oljepalmer ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Kapok ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Andre 0,05( 2 ) KORN 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) 0,02( Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01( 2 ) 0,05( 2 ) Mais 0,01( 2 ) 0,05( 2 ) Hirse (kolbehirse, teff) 0,01( 2 ) 0,05( 2 ) Havre 2 0,05( 2 ) Ris 0,01( 2 ) 0,05( 2 ) Rug 0, Sorghum 0,01( 2 ) 0,05( 2 ) Hvete (spelt, rughvete) 0, Andre 0,01( 2 ) 0,05( 2 ) TE, KAFFE, URTETEER OG KAKAO 0,05( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) ii) Kaffebønner ( 3 ) ( 3 ) iii) Urtete (tørket) ( 3 ) ( 3 ) a) Blomster ( 3 ) ( 3 ) Kamilleblomster ( 3 ) ( 3 ) Hibiskusblomster ( 3 ) ( 3 ) Roseblader ( 3 ) ( 3 ) Sjasminblomster (hyllblomster (Sambucus nigra)) ( 3 ) ( 3 ) Lind ( 3 ) ( 3 )

16 Andre ( 3 ) ( 3 ) b) Blader ( 3 ) ( 3 ) Jordbærblader ( 3 ) ( 3 ) Rooibosblader (ginkgoblader) ( 3 ) ( 3 ) Maté ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) c) Røtter ( 3 ) ( 3 ) Vendelrot ( 3 ) ( 3 ) Ginsengrot ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) d) Andre urteteer ( 3 ) ( 3 ) iv) Kakao (gjærede bønner) ( 3 ) ( 3 ) v) Johannesbrød ( 3 ) ( 3 ) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,05( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( 2 ) 0,1( 2 ) 0,05( KRYDDER 0,05( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,1( 2 ) 0,05( i) Frø ( 3 ) ( 3 ) Anisfrø ( 3 ) ( 3 ) Svartkarve ( 3 ) ( 3 ) Sellerifrø (løpstikkefrø) ( 3 ) ( 3 ) Korianderfrø ( 3 ) ( 3 ) Karvefrø ( 3 ) ( 3 ) Dillfrø ( 3 ) ( 3 ) Fennikelfrø ( 3 ) ( 3 ) Bukkehornkløver ( 3 ) ( 3 )

17 Muskatnøtt ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) ii) Frukt og bær ( 3 ) ( 3 ) Allehånde ( 3 ) ( 3 ) Anispepper (kinesisk pepper) ( 3 ) ( 3 ) Karve ( 3 ) ( 3 ) Kardemomme ( 3 ) ( 3 ) Einebær ( 3 ) ( 3 ) Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) ( 3 ) ( 3 ) Vaniljestang ( 3 ) ( 3 ) Tamarind ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) iii) Bark ( 3 ) ( 3 ) Kanel (Kassia) ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) iv) Røtter eller jordstengler ( 3 ) ( 3 ) Lakris ( 3 ) ( 3 ) Ingefær ( 3 ) ( 3 ) Gurkemeie ( 3 ) ( 3 ) Pepperrot ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) v) Knopper ( 3 ) ( 3 ) Kryddernellik ( 3 ) ( 3 )

18 Kapers ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) vi) Blomsterarr ( 3 ) ( 3 ) Safran ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) vii) Frøkapper ( 3 ) ( 3 ) Muskatblomme ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) SUKKERPLANTER 0,02( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) Sukkerbete (rot) ( 3 ) ( 3 ) 0, Sukkerrør ( 3 ) ( 3 ) 0,02( Sikori ( 3 ) ( 3 ) 0,02( Andre ( 3 ) ( 3 ) 0,02( PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR 0,02( 2 ) i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter som pølser og næringsmidler framstilt på grunnlag av disse 0,05( 2 ) 0,05( 2 ) (a) Svin 0,05( 2 ) 0,02( Kjøtt Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe 0,05( 2 ) 0,02( 2

19 Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre c) Sauer 0,02( Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre d) Geiter 0,05( 2 ) 0,02( Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler ( 3 ) ( 3 ) 0,01( Kjøtt ( 3 ) ( 3 ) Fett ( 3 ) ( 3 ) Lever ( 3 ) ( 3 ) Nyrer ( 3 ) ( 3 )

20 Spiselig slakteavfall ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due 0,05( 2 ) 0,02( Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) ( 3 ) ( 3 ) 0,01( Kjøtt ( 3 ) ( 3 ) Fett ( 3 ) ( 3 ) Lever ( 3 ) ( 3 ) Nyrer ( 3 ) ( 3 ) Spiselig slakteavfall ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 0,05( 2 ) 0,02( 2 ) 0,05( 2 ) 0,005( Storfe Sauer Geiter Hester Andre iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, med eller uten tilsetning av sukker eller søtningsmiddel 0,05( 2 ) 0,2 0,05( 2 ) 0,01( 2

21 Kylling And ( 3 ) ( 3 ) Gås ( 3 ) ( 3 ) Vaktel ( 3 ) ( 3 ) Andre ( 3 ) ( 3 ) iv) Honning (dronninggelé, pollen) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) 0,01( v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) 0,01( vi) Snegler ( 3 ) ( 3 ) 0,05( 2 ) 0,01( vii) Andre landdyrprodukter ( 3 ) ( 3 ) 0,01( 2 ) 0,01( 2 ( 1 ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I. ( 2 ) Angir bestemmelsesgrensen. ( 3 ) Kombinasjon av plantevernmiddel/kodenummer som grenseverdiene for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. (R) = Definisjonen av restmengder er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel/kodenummer: Karbendazim kode : Karbendazim og tiofanat-metyl, uttrykt som karbendazim Tiofanat-metyl kode : Karbendazim og tiofanat-metyl, uttrykt som karbendazim Kaptan (+) iii) Kjernefrukt Summen av kaptan og folpet. (+) b) Jordbær Summen av kaptan og folpet. (+) Bjørnebær Summen av kaptan og folpet. (+) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Summen av kaptan og folpet. (+) Solbær, hvitrips og rødrips Summen av kaptan og folpet. (+) Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Summen av kaptan og folpet. (+) Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Summen av kaptan og folpet. (+) Bønner (med belg) (hagebønne (skolmbønne, brytbønne), prydbønne, snittebønne, vignabønne) Summen av kaptan og folpet. (+) Bønner (uten belg) (bønnevikke, krypbønne, jakkbønne, limabønne, vignabønne) Summen av kaptan og folpet.

22 22 Etefon (+) Bordoliven Grenseverdier for restmengder er gyldige fram til 1. juli 2011, i påvente av at ytterligere undersøkelser av restmengder skal bli framlagt og evaluert. (+) Bomullsfrø Grenseverdier for restmengder er gyldige fram til 1. juli 2011, i påvente av at en ytterligere undersøkelse av stoffskiftet skal bli framlagt og evaluert.»

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0241.irja OJ L 75/13, p. 1-24 COMMISSION REGULATION (EU) No 241/2013 of 14 March 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 812/2011 of 10 August 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p. 2-47 COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22 NOR/309R1097.00T OJ L 301/09, p. 6-22 Commission Regulation (EC) No 1097/2009 of 16 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/311R0508.grbo OJ L 137/11, p. 3-52

NOR/311R0508.grbo OJ L 137/11, p. 3-52 NOR/311R0508.grbo OJ L 137/11, p. 3-52 COMMISSION REGULATION (EU) No 508/2011 of 24 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55 NOR/34R0079.ams OJ L 27/4, p. 9-55 COMMISSION REGULATION (EU) No 79/204 of 29 January 204 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0036.ams OJ L 17/14, p. 1-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 36/2014 of 16 January 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1138.ohfo OJ L 307/13, p. 1-44 COMMISSION REGULATION (EU) No 1138/2013 of 8 November 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0318.grbo OJ L 93/14, p. 28-57 COMMISSION REGULATION (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0364.grbo OJ L 112/14, p. 1-34 COMMISSION REGULATION (EU) No 364/2014 of 4 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol,

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14

NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14 NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14 COMMISSION REGULATION (EU) No 304/2010 of 9 April 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter grønnsaker, herunder de varer som er spesifisert i note 2 til kapitlet, i frisk, kjølt eller fryst tilstand

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. xxx. 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0571.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2012 of 28 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer