lost av de mesta arv1ngarna. '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lost av de mesta arv1ngarna. '"

Transkript

1 PROTOKOLLL / KKDERUD Sven Bjornsson och E11n Bjornsdotter 1 Hog stamt Bengt och 011e 1 Kaderod ang. 1 1/2 ob. 2 pb. som Bengt och hans syster hade kopt av deras syster Kari Bjbrnsdotter. Jorden t111h611 dem a11a och var 1cke 1agbjuden. Jorden som dem t111fa111t 1 Hog var pantejord som deras sa11ge fader s1g t111pantat,och b1ev samma jordpant lost av de mesta arv1ngarna. ' Bengt ar fodd av brodern och OLA 1 Kaderd haver hans syster som svara haremot att de 1cke borde var1t stamda utan deras syster som annu ar 1 11vet som t111 dem avstatt deras systers jord. Och 1ade 1 ratteen hennes skote och kbpebrev daterat den 13/2 1656; Karin Bjornsdotter med hennes man Jermund Andersson 1 Sa1tka11an sa1t t111 Bengt Andersson och hans hustru Br1tta Svensdotter salt 1 ob for 12 da1er och t111 O11e Rassmusson och hans hustru Anna Andersdotter 1/2 ob 11ggandes 1 S. KADERUD.

2 I KKDERUD 20/ nr 26. Anders Bengtsson i Kéderd uppviste ett eme11an honom och hans son Lars Andersson i vittnens nhrvar0,m nnen Lars Persson, Mérten Larsson och Bjbrn Jakobsson, upprttat kontrakt daterat den 2/2 sistlidne dér Anders Bengtsson upp1éter fbr sin son LarsAndersson hh1ften av 1/3 Sk. Kéderbd men den andra halvparten e11er 1/6 de1 vi11 vi11 jorden inom 2-3 r f6r honom upp15ta varemot Lars %Anderss0n sig pétagit beta1a til] sin fader 60 dsmt som dess fader pé dess gérds 1n16sen Hr skyldig vi1ken frening de béda ska11 hé11a f6rk1arade de oryggligen ska11 hé11as%

3 Inlands Héradsrétt 26/ hésteting vid Smedseréds Géstgiveri. no: 20 Tingsréttens Intygande Anders Ni1ss0n i Kéderéd med nyhéllet Kibpebrev av den 29/ at han fbr 120 Dah1er silfermynt ti11hand1at sig thu andelar uti 1/3 de1s skattehemman 1 Kéderbd ok d6rti11 hrande mundering som hans systrar Kierstin,Ma1in,ok Ingebor Nilsdbttrar efter theras fader Hrfeligen ti11fa11it.uth0m thetta har ok Anders Ni1sson yngste broder Jakob Ni1sson til] honom afstédt a1] then rétt ok réttighet som han égt uti skattehemmanet Kiédderd 0k then ti11h6rande munderingen en1igt afhand11ng under then 24 majus 1748 emot thet Anders Nilssbn ti] berérde Jakob Ni1sson up1 tit sinande1 af arv uti L111ehammars Fastighet ok mundering. anhé11er Anders Nilsson om upbud pé ofwaberérda sig ti11hand1ade ande1ar uti 1/3 dels skattehemman Kiéderbd nu f6r$ta géngen.

4 1 Den 29/ h6stet1ng 1n1ands Héradsrétt Anders N11ss0n 1 K13der6d lét uppv1sa ett kbpebrev den 5/ varigenom hans Systrar Kerstin, Ma11n och Ingeborg t111 honom f6rsh1ja s1na efter fadern t111fa11na ande1ar 1 K1éder6d fbr 120 da1er s11vermynt Kpebrevet Even underskr1vet av deras mén Anders Toresson 1 Nés Bengt Jonsson 1 Starrk1 rr Olof Enge1brektsson 1 w1ddesg1érde Anders N11ssons yngre bror Jakob N11ss0n fétt ut A. N11ss0ns arvede1 1 L111ehammar

5 Inlands Héradsrétt 26 oktober H6steting vid Smedseréds Géstgiveri. No 20. Tingsrétten Intygade. Anders Nilsson i Kiéderbd med nyhéllet Kiépebref 1748 at han fér 120 Dahler silfermynt af den may tillhandlat Sig thu andelar uti 1/5 skattehemman i Kiéderéd ok dértill hérande mundering, Som hans systrar Kierstin, alin,ok Ingebor Nilsdéttrar efter theras fader érfeligen tillfallit. Ufomtthetta har ok Anders Nilssons yngste broder Jakob Nilsson till honom afstédt all then rétt ok réttighet som han égt uti skattehemmanet Kiéderéd ok then tillhbrande mundering enligt afhandling under den 24 majus emot that Anders Nilsson til berérde Jakob Nilsson updragit sin ansandel uti Lillehammars fastighet ok mundering.anhéllandes Anders.Nilsson om upbud pé ofwanberérda sig tillhandlade andelar.uti 1/5 dels skattehemman Kiéderéd som bewiljades nu férsta géngen.

6 Inlands Héradsrétts hosteting 26 oktober 1748 vid Smedserods Géstgiferi. No.21. Emot thet Anders Nilsson i Kiéderod af brodern Jakob Nilsson enligt afhandling under den 24 majus bekommit thes andel uti Kiéderod fastihet ok mundering, har densamme forwérfwat sig then forres andel uti et belt skattehemman i lillehammar ok thes mundering upé hwilken andel Jakob Nilsson om upbud anhéller som bewiljades nu forsta géngen.