Markedskommentar, april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskommentar, april 2010"

Transkript

1 Markedskommentar, april 2010 Økt sysselsetning i USA Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet viser en økning på arbeidsplasser forrige måned. Selv om det i følge Reuters var ventet en enda større økning, er dette de beste tallene på 3 år. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt høy, og ligger på 9,7 %. Detter er det samme nivået som i de to foregående månedene. Innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren (ISM) steg fra 56,5 i februar til 59,6 i mars, som er det høyeste nivå for denne indeksen siden juli Konsumentenes forventninger steg også forrige måned. I følge tall fra Consumer Conference Board steg forventningsindeksen fra 46,4 i februar til 52,5 i mars. På tross av økningen i konsumentenes forventninger, er nivået på indeksen fortsatt lavt. Et indeksnivå på 100 skiller mellom avtagende og tiltagende aktivitetsnivå. Den høye arbeidsledigheten bidrar sterkt til å legge en demper på forbruket. Grønt lys til Hellas Situasjonen for Hellas har i lengre tid vært uavklart og spredd usikkerhet i hele eurosonen. På tampen av forrige uke ble det klart at EU og IMF (Det internasjonale pengefondet) vil sikre Hellas en redningspakke på 30 milliarder euro. Redningspakken vil kunne ytes i form av lån til 2 % lavere rente enn rentenivået i det ordinære markedet. I valutamarkedet resulterte dette i at euroen styrket seg mot dollaren. På noe sikt er det mer usikkert om denne effekten vil vedvare. Fortsatt er det slik at vekstforventningene i eurosonen er lavere enn både i Norge og i USA. I tillegg er det usikkerhet knyttet til enkelte av de andre medlemslandene og frykt for at nye redningspakker vil kunne dempe veksten ytterligere. I forrige uke kom nye tall fra OECD som viste at Tyskland ligger an til en økonomisk tilbakegang på 0,4 % første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. Tyskland blir sett på som lokomotivet i europeisk økonomi, men ser ikke ut til kunne gi de andre eurolandene den drahjelp de trenger. Indeksen til det tyske ZEW senteret for økonomisk analyse i Mannheim falt fra 45,1 til 44,5 forrige måned. Innkjøpssjefsindeksen for industrien overrasket imidlertid på den positive siden og steg fra 54,2 til 56,6 i mars. Ordrefall i industrien i Norge PMI-tallene for industrien endte fortsatt på under 50 poeng forrige måned. Det er Fokus Bank og NIMA som utarbeider indeksen basert på undersøkelser blant norske innkjøpssjefer. Det er særlig industriordrene som faller. Underindeksen som gjelder ordre falt fra 48,6 til 47,8 som er den laveste verdien siden oktober i fjor. I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) falt også detaljhandelen med 0,1 % og varekonsumet med 0,5 % i februar. Prisveksten justert for avgifter og energivarer (KPI-JAE) steg 1,7 % på årsbasis i mars. Dette er helt på linje med forventningene til Norges Bank som holdt styringsrenten uendret på 1,75 % forrige måned, men senket samtidig rentebanen. Dette er et sterkt signal om at inflasjon og aktivitetsnivå kan bli lavere enn tidligere antatt. Norske forbrukere nyter godt av en sterkere krone som følge av at rentedifferansen mot utlandet har økt. Dette gir lavere importpriser og trekker kjerneinflasjonen ned. I likhet med flere andre aktører i markedet, har vi nå mindre tro på en renteøkning i mai. Aksjemarkedene Mars ble en meget god måned for aksjemarkedene. Aksjene på verdens børser uttrykt ved MSCI World Indeks steg med 6,38 % målt i norske kroner. Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 8,24 % forrige måned. Høy aktivitet både i Kina og i andre asiatiske land, gir signaler om underliggende vekst i sysselsetningen i USA. Dette, i tillegg til opprettholdelse av lave styringsrenter, har gitt grobunn for økt optimisme i aksjemarkedene og skapt forventninger om at selskapene vil levere gode resultater. I et slikt marked er det alltid en viss risiko for at optimismen blir vel stor i det korte bildet, med påfølgende korreksjoner som resultat. På noe lengre sikt er det få signaler som skulle tilsi noe annet enn at markedet vil løfte seg videre. Sandnes Sparebank, 15. april 2010

2 Modellportefølje Modellporteføljen reflekterer vårt markedssyn, og er ment for investorer som har en investeringshorisont på 5 år + og middels risikovilje. Investorer har selv ansvar for å vurdere om modellporteføljen passer egen økonomi og tilfredsstiller egne krav og forventninger til likviditet, tidshorisont, risikovilje og avkastningspotensiale. Referanseindeksens sammensetning reflekterer vår langsiktige overordnede strategi, og ligger fast. Aktivaklasse Referanseindeks Over-/undervekt Porteføljevekt Norske aksjer 12,50 % + 5,00 % 17,50 % Globale aksjer 37,50 % - 5,00 % 32,50 % Alternative investeringer 15,00 % + 20,00 % 35,00 % Lange renter 15,00 % - 15,00 % 0,00 % Korte renter 20,00 % - 5,00 % 15,00 % Oppsummering Modellporteføljen steg med 4,51 % i mars. Referanseindeksen steg med 3,82 % i samme periode. året har porteføljen gitt en avkastning på 29,04 % mot referanseindeks 22,29 %. Våre utvalgte forvaltere fortsetter i stor grad å utkonkurrere markedet, og vi understreker som vanlig at vi ser store fordeler av diversifisering i flere aktivaklasser og at vår balanserte portefølje også leverer som forventet i forhold til risiko. De største bidragene i mars kom fra Fortis OBAM Equity World (+10,07 %), Holberg Norge (+8,30 %) og SEB Listed Private Equity (+7,83 %). Samtlige av våre utvalgte forvaltere leverte positiv avkastning i mars, uavhengig av aktivaklasse. Strategiske hovedpunkter og taktiske anbefalinger (vedtatt i investeringskomité april 2010) Vi gjør ingen endringer i modellporteføljen denne måneden, og beholder samme vekting mellom aktivaklasser og enkeltinvesteringer. Moderat økonomisk vekst og økt selskapsinntjening kombinert med lave renter, gjør at vi har fortsatt tro på god avkastning i aksjemarkedet i tiden fremover. Som følge av makrobildet i Norge samt relativt attraktiv verdsettelse av selskapene på Oslo Børs, forventer vi fortsatt at norske selskaper vil vise styrke, og har større tro på Oslo Børs enn verdens øvrige børser. Vi opprettholder vår eksponering på 17,50 % i norske aksjer, og er fortsatt nøytralt vektet i aksjemarkedet (50 %). Vi mener fortsatt at PE-markedet er interessant, og beholder vår eksponering på 7,50 %. Vi ser fortsatt stor oppside i forhold til verdivurderinger. Investeringer i noterte PE-selskaper er ikke perfekt korrelert til aksje- og rentemarkedet og vil bidra til økt diversifisering. Vi gjør ingen endringer i forhold til vektingen i korte renter. Rentenivået er fremdeles lavt og vi er fremdeles undervektet, men trenden er klar. Lange obligasjoner forblir ute av porteføljen. Norske høyrenteobligasjoner vurderes fremdeles som en attraktiv investeringsklasse. Vi tror på fortsatt styrkede kurser, og beholder også her vektingen. Med alternative investeringer menes investeringer i hedgefond, aktivaallokeringsfond og høyrenteobligasjoner. Vi understreker at investeringer i hedgefond kun kan gjennomføres på forespørsel fra investor. Høyrente-obligasjoner er risikomessig på linje med aksjer, men har i perioder gitt bedre avkastning.

3 Avkastningshistorikk Avkastning siste 5 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % Investment Name Sandnes Sparebank Balansert Sandnes Sparebank Benchmark Balansert (ny) (Return (Day to Day)) Oslo Børs Fondsindeks MSCI World Nøkkeltall (oppdatert 31. mars 2010) Produkt måned Hittil i år år 3 år* 5 år* STDEV 5 år**** Holberg Norge 8,30 % 3,58 % 79,01 % -1,57 % 12,64 % 23,68 % Fortis OBAM World 10,07 % 5,65 % 59,49 % -9,52 % 1,21 % 26,29 % Morgan Stanley Global Brands 5,70 % 7,47 % 35,15 % -1,35 % 3,93 % 13,07 % SEB Listed Private Equity 7,83 % 10,98 % Pareto Kreditt 0,79 % 5,19 % 29,47 % -0,06 % 11,42 % Alfred Berg Høyrente 1,25 % 4,20 % 27,53 % 4,92 % Multistrategi fond av hedgefond ** 1,53 % 2,26 % 10,99 % 0,56 % 2,88 % 5,15 % SEB Asset Selection 2,95 % 0,46 % 2,29 % 7,60 % Sandnes Sparebank Investeringskonto*** 0,26 % 0,74 % 2,77 % 4,31 % 3,61 % 0,45 % Sandnes Sparebank Balansert 4,51 % 4,35 % 29,04 % 3,69 % 7,44 % 8,36 % * Årlig gjennomsnittlig avkastning etter forvaltningskostnader målt i norske kroner. ** Multistrategi fond av hedgefond: Avkastningstall er basert på indikativ kurs pr. 31. mars *** Korte renter er av praktiske årsaker beregnet med utg. punkt i Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 frem til 16. juni **** Standardavviket for Fortis OBAM World er uttrykt i EUR. Pga. kort historikk uttrykkes standardavviket for Alfred Berg Høyrente og SEB Asset Selection for ett år, og for Pareto Kreditt tre år. Indeks Hittil STDEV måned i år år 3 år* 5 år* 5 år Oslo Børs Fondsindeks 8,24 % 3,89 % 81,63 % -7,59 % 5,40 % 28,16 % MSCI World 6,38 % 5,57 % 31,61 % -8,30 % -1,90 % 14,26 % CreditSuisse Tremont Hedge Fund Index** 2,53 % 5,99 % 6,32 % 1,65 % 4,87 % 8,50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5,00-0,14 % 3,37 % 3,90 % 6,72 % 4,71 % 3,45 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 0,20 % 0,54 % 1,91 % 4,02 % 3,45 % 0,49 % Sandnes Sparebank Referanseindeks 3,82 % 4,15 % 22,29 % -1,32 % 2,68 % 8,28 % * Årlig gjennomsnittlig avkastning målt i norske kroner. ** Credit Suisse Tremont Hedge Fund Index: Avkastningtall er basert på indikativ kurs pr. 31. mars 2010.

4 Anbefalte produkter Aktivaklasse Norske aksjer Globale aksjer Alternative investeringer Korte renter Porteføljevekt Anbefalte produkter 17,50 % Holberg Norge 10,00 % Fortis OBAM 15,00 % Morgan Stanley Global Brands 7,50 % SEB Listed Private Equity 7,50 % Alfred Berg Høyrente 7,50 % Pareto Kreditt 10,00 % Multistrategi fond av hedgefond 10,00 % SEB Asset Selection 15,00 % Sandnes Sparebank Investeringskonto Holberg Norge I Holberg Norge får du gjennom solid håndverk basert på aktiv forvaltning, aksjeplukking, nysgjerrighet og store frihetsgrader tilgang til en spennende portefølje på Oslo Børs. Fondet forvaltes av Hogne I. Tyssøy, som har over 20 års erfaring fra det norske aksjemarkedet. Holberg Norge har toppkarakter fra både Morningstar og Wassum, og er rangert som et av de beste norske aksjefond av bladet Dine Penger. Fortis OBAM World Fortis OBAM World er et meget anerkjent globalt aksjefond med en bredt sammensatt portefølje og med stort fokus på valg av enkeltselskaper. Fondet har blitt forvaltet sammenhengende av Rolf Stout siden 1989, som ble kåret til Europas beste forvalter i sin fondsgruppe (av 321 globale aksjefond) av Citywire i april Morgan Stanley Global Brands Fondets historikk taler for seg selv. De siste 5 årene har fondet levert 3 ganger avkastningen til MSCI World Index, og fondet har holdt stand under kredittkrisen. Fondet ble nylig listet som nummer 3 av nesten 900 globale fondsforvaltere av Privata Affärer i Sverige, og har høyeste rating hos det Reuters eide fondsratingbyrået Lipper. SEB Listed Private Equity SEB gir oss tilgang til private equity-markedet gjennom dette UCITS III fondet som ble etablert i Normalt vil investeringer i PE være forbeholdt de største investorene og være låst i en periode på 5-10 år, men gjennom dette fondet er vi sikret daglig likviditet. Fondet har kort levetid, men SEB er en av verdens ledende PE-aktører med solid track-record og et enormt nettverk. Informasjonsflyten innen sektoren er så omfattende at SEB omtales som Bloomberg of PE. Alfred Berg Høyrente Alfred Bergs har levert sterke resultater fra sin høyrenteforvaltning. Alfred Bergs forvalterteam har lang erfaring med kredittanalyse i det norske markedet, og forvalter en veldiversifisert portefølje. De fokuserer blant annet på tett risikostyring og foretar grundige kredittanalyser. Alfred Bergs norske renteteam er velrenommerte, og har vunnet flere utmerkelser for sin renteforvaltning. Pareto Kreditt Fondet forvaltes av Pareto Forvaltning som har levert meget god risikojustert avkastning på sin høyrenteforvaltning. Forvalterteamet har mer enn 20 års erfaring fra kredittanalyse og renteforvaltning. Fondet består av en veldiversifisert portefølje på i underkant av NOK 1 milliard, og har en begrenset kredittrisiko mot enkeltpapirer. Teamet har vunnet flere priser blant annet fra Lipper for sin renteforvaltning. Multistrategi fond av hedgefond Kontakt din investeringsrådgiver dersom du ønsker å investere i hedgefond. Sandnes Sparebank vil, i tråd med gjeldende reguleringer, kun presentere hedgefond på forespørsel fra våre kunder. SEB Asset Selection Fondet investerer i renter, valuta, aksjer og råvarer, og ga i 2008 en avkastning på hele 24,5 %. Til sammenligning falt Oslo Børs med hele 54 % i samme periode. I konkurranse med ca fond, ble fondet blant annet kåret til Best Fund in all Categories av det svenske selskapet Fondmarknaden.se. Sandnes Sparebank Investeringskonto Sandnes Sparebank har som mål å være en foretrukket leverandør av spare- og investeringsprodukter, og tilbyr markedsledende betingelser på innskudd. Investeringskonto i Sandnes Sparebank er meget konkurransedyktig sammenlignet med våre konkurrenter, og i tillegg tilbyr vi også gode betingelser på fastrenteinnskudd.

5 Våre grunnpilarer I Sandnes Sparebank forholder vi oss til følgende grunnpilarer for valg av investeringsstrategi: Velg en plan for sparingen / investeringen din Vær lojal og se fremover (unngå markedstiming) Spre investeringene dine Benytt anerkjente og dyktige forvaltere Se opp for fristelser Husk at gevinsten ligger i planen din, og at våre grunnpilarer alltid gjelder! Kontaktinfo Sandnes Sparebank Formuesforvaltning Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post: Forus: Vestre Svanholmen Oslo: Haakon VII s gate Meddelelse Denne markedsrapporten er utarbeidet av Sandnes Sparebank. Vi legger vekt på å presentere både korrekt og oppdatert informasjon, men Sandnes Sparebank kan ikke garantere at informasjonen er riktig eller fullstendig. Sandnes Sparebank fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Markedsrapporten baserer seg på forhold som var kjent for investeringskomitéen i Sandnes Sparebank ved siste møte. Hver investors situasjon er unik, og hensiktsmessige investeringer må vurderes på bakgrunn av den enkeltes økonomiske situasjon, preferanser, risikovilje og overordnede mål. Det understrekes at investeringer i kapitalspareprodukter er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er ájour og korrekte. Hvis man benytter dette dokumentet som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien av den enkelte andel i de ulike produkter kan både stige og falle i verdi. Ved utbetaling av investert beløp kan investor få tilbakebetalt et lavere beløp enn det som ble investert. Investeringer i fremmed valuta innebærer også muligheten for at endringer i valutakurser kan føre til at verdien av en plassering både kan gå opp og ned. Plassering i vekstmarkeder og utviklingsprosjekter er normalt forbundet med større risiko, og mulighetene for svingninger i de underliggende verdier er større enn i andre markeder. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun ájour per dato for utarbeidelsen. Beregningen av avkastningstallene i modellporteføljen og den sammensatte referanseindeksen er basert på daglige rebalanseringer. Porteføljens faktiske oppstart er februar Før dette må avkastningstallene ses på som en simulering. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke produkter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til våre investeringsrådgivere. Kilder Alfred Berg, Bloomberg, Morningstar og Statistisk Sentralbyrå.

Markedskommentar, juni 2010

Markedskommentar, juni 2010 Markedskommentar, juni 2010 Svakere vekst enn ventet i USA Reviderte tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at veksten i økonomien første kvartal i år var lavere enn tidligere antatt. Tallene

Detaljer

Markedskommentar, mai 2010

Markedskommentar, mai 2010 Markedskommentar, mai 2010 Forbruk sikret BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 3,2 % første kvartal i år. Den største delen av denne veksten var det de amerikanske forbrukerne

Detaljer

Markedskommentar, november 2009

Markedskommentar, november 2009 Markedskommentar, november 2009 Resesjonen over i USA Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 3,5 % fra andre til tredje kvartal, målt i årlig vekstrate. Både eksporten og importen steg

Detaljer

Markedskommentar, oktober 2009

Markedskommentar, oktober 2009 Markedskommentar, oktober 2009 Asia går foran I følge IMF (Det internasjonale pengefondet) har Asia lagt krisen bak seg, og er med på å trekke verdensøkonomien ut av den verste resesjonen siden andre verdenskrig.

Detaljer

Markedskommentar, august 2009

Markedskommentar, august 2009 Markedskommentar, august 2009 Bunnen nådd? Veksten i Kina tiltar, og det er kommet overraskende klare tegn til at Japan er på vei mot ny vekst. Også i USA er det tegn på at bunnen kan være nådd, mens det

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 MARKEDSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 3. kvartal 2012 30. sep. 2012 3. kvartal 2012 YTD 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 334,88 0,3 % 1,0 %

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 MARKEDSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 1. Avkastningsoversikt Referanseindekser & Valuta, 2. kvartal 2014 30. jun. 2014 2. kvartal 2014 YTD 2013 2012 2011 2010 2009 Renteindekser Pengemarked (ST2X) 3 432,39 0,4

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter

Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter Allegro Finans Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten Informasjon om vår rapportering Allegro Finans ASA legger

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene Månedsrapport August 2015 Korreksjon i aksjemarkedene August ble en av de mest dramatiske månedene i aksjemarkedet på lenge. Vi fikk en korreksjon, både i Norge og globalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015 15 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 15 Oslo, den 15. januar 15 1 ga globalt sett positiv og til dels tilfredsstillende avkastning i risikoaktiva målt i lokal valuta, men avkastningen var

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer