HOL KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSMELDING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOL KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 HOL KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSMELDING 2013 Hovedmål for Den norske kirke Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke, som inviterer mennesker i alle aldre og livssituasjoner til tro og fellesskap. Kirken skal bidra til å styrke lokalsamfunn, målbære menneskeverdet og utfordre til solidaritet. Kirkemøtets mål for Den norske kirke: - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Hovedmål for kirken i Hol Kirken i Hol skal fremstå som åpen og inkluderende for alle som har behov for omsorg på det personlige plan og skal være en god møteplass der folk i alle livets faser kan søke trygghet og fellesskap med andre. Kirken skal yte best mulig service overfor kommunens innbyggere, turister og hyttefolk. Kirker, bygg og kirkegårder skal ha høy standard på drift og vedlikehold. Fellesrådets drift og disposisjoner bygger på virksomhetsplan, handlingsprogram, lover, forskrifter og sentrale føringer. Regnskapet er delt opp i funksjonsområdene: 041 kirkelig administrasjon, 042 kirker, 043 kirkegårder, 044 kirkelig virksomhet. (041) Kirkens organisering og administrasjon Hol kommune har 3 sokn/menighetsråd. Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Sokna hører til i Hallingdal prosti som igjen hører til i Tunsberg bispedømme. Fellesrådet opptrer på vegne av sokna. De kirkelige organ skal være i stand til å utøve sitt styringsansvar ved at de blir gitt en effektiv og kvalifisert kirkelig administrasjon. Fellesrådet vil sørge for at menighetene gis anledning til å organisere arbeidet sitt på en slik måte at ressurser frigjøres til menighetsbyggende arbeid som er selve oppdraget for kirken Hol kirkelige fellesråd sammensetning Kirkelig fellesråd består av medlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd, en representant valgt av kommunen og en prest oppnevnt av biskopen. Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter normalt for 4 år, jfr. Kl 12. Etter valget i 2011 er valgperioden 4 år og følger kommune-/fylkestingsvalget ( ). Sokn/menighetsråd Fast medlem Varamedlem Hol/Hovet Knud Knudsen Bente Karin Medhus Åshild Lerberg Arvid Røneid Geilo Sverre Sataøen Siw-Anita K. Tragethon Reidar Aasheim, leder Inger Arnesen Dagali/Skurdalen Berit Håvardsrud Simensen Randi Herleiksplass Knut Eide Karin Kåseth Kommunen Hallvard Lilleslett, nestleder Sissel Hovland Valgt av biskopen An-Magritt Granli Sveinung Hansen 1

2 Fellesrådets oppgaver og ansvarsområder 14 i Kirkeloven lister opp fellesrådets oppgaver på denne måten: Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. I praksis betyr dette oppgaver på disse områdene: mål og planer, økonomi, personalansvar og personalforvaltning, drift og vedlikehold kirker og kirkegårder. 15 i Kirkeloven omhandler kommunens økonomiske ansvar for kirken. Fellesrådet har hatt 7 møter og behandlet 45 saker. Økonomi Kirkelig fellesråd får sine inntekter i hovedsak fra kommunen. Kommunens finansieringsplikt fremgår av Kirkelovens 15 og Gravferdslovens 3. Økonomisk likebehandles Den norske kirke med øvrige tros- og livssynssamfunn i Norge. På landsbasis får Den norske kirke ca kr 1000,- pr medlem hvis man legger sammen statstilskuddet og det kommunale tilskuddet. Størstedelen av inntekter fra staten er kompensasjon for merverdiavgift, samt øremerket tilskudd til trosopplæring. Egne inntekter er leieinntekter knyttet til utleie til konserter og andre arrangement, egenandeler og avgifter knyttet til kirkegårdsforvaltningen og kirkelige tjenester for utenbygds. Tjenesteytingsavtale, samarbeidsavtale med kommunen Tjenesteytingsavtalen fra 2005 er revidert og godkjent i kommunen, gjelder fra Noe mindre tjenester og økt med kr Samarbeidsavtale med kommunen er inngått. Forutsetter et samarbeid med kommunen og fellesrådet om budsjett for kirken. Både tjenesteytingsavtalen og samarbeidsavtalen skal bidra til et godt samspill mellom fellesrådet og kommunen. Driftsregnskap Driftsresultatet for 2013 viser et mindreforbruk på kr ,65. Driftsinntekter R 2013 R 2012 Budsjett Merknader Brukerbetalinger Salgs- og leieinntekter Kultursalg Refusjoner, overføringer Moms, sykelønnsref Tilskudd kommune, stat Komm ramme og trosopplæringstilskudd Gaver, innsamlet Kulturstillingmider MR Tjenesteyting kommunen Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Vakante stillinger tilsv. 1,1 årsverk Sosiale utgifter, arb.gavgift Kjøp av varer og tjenester Innkjøp kulturdrift inkl Overføringer, refusjoner Moms Tjenesteyting kommunen Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter KLP, utlån Egenandel KLP Netto driftsresultat Avsetninger Dekning av tidligere års underskudd; Mindreforbruk

3 * Merk: Det er ikke satt opp/vedtatt budsjett for kulturkirkedriften, men går i 0. Inntekter/utgifter ført på disse fremkommer i totalen, derfor vil det på flere poster være avvik som må sees mot nevnte prosjekter, samt inntektsposter og refusjoner fra /til menighetsråd. Se side10. Bemanning Prestene er ansatt som sokneprester i Hallingdal prosti med hovedansvar for ett eller flere sokn. Tilsettingsmyndighet er Tunsberg bispedømmeråd. An-Magritt Granli ansatt med hovedansvar for Geilo sokn. Sveinung Hansen ansatt som sokneprest med hovedansvar for Hol, Hovet, Dagali og Skurdalen. Prosten er nærmeste overordnede. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte, til sammen 13 faste ansatte 8,69 årsverk. De fleste av kirkens ansatte har ikke en 9-4 jobb. Mye arbeid kommer ikke frem i statistikkene og skjer på andre tider av døgnet. Det er ikke innført vaktordning, men ansatte er tilgjengelig for båremottak og planlegging av gravferd til enhver tid. Frister er ofte knappe og beslutninger må stadfestes og annonseres. Likeledes kalles kirketjenere og andre ofte ut for å bistå folk som skal se kirkene, pynte til vielse og øve både en og flere ganger, gjerne fredag kveld og lørdag formiddag. Og ikke minst er det mange alarmutrykninger. Stor takk til ansatte som gjør en stor og viktig jobb som ikke alltid synes. Vakanse i stillinger Også dette året har vært krevende, med vakanse i stillinger. Kateket/trosopplærer og barne- /ungdomsarbeider sluttet og fellesrådet vedtok ut fra budsjettsituasjonen at det ikke skulle tilsettes i stillingene som en midlertidig ordning ut året Ut fra budsjettsituasjonen var tilsetting av trosopplærer prioritert, men helt avhengig av at det kommunale tilskuddet ble økt i Hol formannskap la i november frem for kommunestyret to alternative forslag til tilskudd til fellesrådet for 2013, sak 148, : Alternativ 1: Årlig driftstilskudd til HKF er inkl. tjenesteyting med kr Alternativ 2: Årlig driftstilskudd til HKF er inkl. vedlikeholdskostnader på kr og tjenesteytingsavtale med kr Kommunestyret vedtok i sak 98 den alternativ 2, dvs. at fellesrådet fikk økt tilskuddet med kr som var nødvendig for å kunne igangsette arbeidet med å få på plass trosopplærer. Med bakgrunn i dette ble stillingen lyst ut på nyåret, med søknadsfrist Erfaringsmessig er dette et ugunstig tidspunkt for utlysning av slike stillinger og den ble derfor utlyst med fleksibel tilsetting. Ingrid Nestegard Vivelid var eneste søker og kunne først tiltre Stillingen stod av den grunn vakant i 8 måneder. Å prøve å få tak i en som kunne engasjeres frem til 1.9. ble vurderte som mer arbeid enn nytte. Kirketjenerstillingen på Geilo stod ledig i 4 måneder fra 1.5 til 1.9. De viktigste oppgavene her ble løst ved at andre kirketjenere endret ferieplaner. Det var få begravelser, de fleste bisettelser. To sommervikarer gjorde en svært god jobb på kirkegårdene og med vedlikehold. Det var 13 søkere til kirketjenerstillingen på Geilo og Terje Øen ble tilsatt og begynte 1.9. Sekretær kirkegårdene har hatt noe redusert stilling i perioder og permisjon i 2 måneder. Total vakanse ,1 årsverk. 3

4 Oversikt over ansatte i 2013 Navn Stilling Funksjonsområde % Ingrid N. Vivelid,begynt Trosopplærer Ikke besatt siden Barne- og ungdomsarbeider Vladimir Suzdalevich Organist 042, 043, Ludmilla Petrova Organist 042, 043, Kjell Vimme, sluttet Kirketjener/kirkegårdsarbeider 042, Terje Øen, begynt Kirketjener/kirkegårdsarbeider 042, Tom Gunnar Strand Kirketjener/kirkegårdsarbeider 042, Grethe Nestegard Kirketjener 042, John Eliassen Kirketjener/kirkegårdsarbeider 042/ Uno Skogsrud Kirketjener/kirkegårdsarbeider 042/ Knuv V. Seim Klokker Vibeke Auve Sekretær Irene Grøgård Sekretær Astri Tingstad Kirkeverge Sum 869 Ingunn Stræte Lie Kulturleder, prosjektstilling Prosjekt kulturarbeid i kirkene Kirkekontoret får mange henvendelser fra kunstnere og musikere om å bruke kulturkirken og de andre kirkene. For å møte disse på en god måte og klare å opprettholde og utvikle et bredt kulturprogram, er det helt nødvendig med en stilling. Menighetene vedtok derfor å bevilge kr av egne midler til å få på plass en kulturstilling i 40% fra 1.6. (Geilo kr , Dagali/Skurdalen, Hol/Hovet menigheter kr hver) Ingunn Stræte Lie ble engasjert i stillingen. Formålet med prosjektet: Legge til rette for kulturaktivitet på brei basis i alle kirkene i Hol, med hovedvekt på Geilo kulturkyrkje. Det er behov for større stilling, må arbeides for min 60% stilling. Kulturlederen har arbeidet med følgende: - Søknad til Norsk kulturråd søkt om kr , innvilget kr Søknad til kommunen om kultursamarbeidsprosjekt - To søknader til OVF - Deltatt på møter i komiteer og stabsmøter - Booka, organisert og gjennomført konserter og arrangement, bl.a. Sykkellyrikk, Solveig Slåttahjell, Elias og Veronica Akselsen, Bjørn Eidsvåg, kunstutstilling Finborud og Rein. - Begynt å planlegge vårarrangement Svare på alle kulturspørsmål fra artister/management og lignende - Skriver kulturplan for kirkene i Hol kommune Folkvalgtes godtgjørelse Det er ved en feil ikke utbetalt godtgjøring til lederne av rådene, budsjettert med kr ,-, post Dette må rettes opp i Godtgjørelse beregnes etter kirkevergelønn slik: Møtegodtgjørelse 0,12%, Menighetsrådsleder 1,5%, Fellesrådsleder 2%. Frivillig klokkertjeneste Menighetene har påtatt seg å gjøre klokkertjenesten på frivillig basis mot at lønnsmidler tilføres menighetsrådet. Fellesrådet har vedtatt slik fordeling av klokkermidler basert på gudstjenesteforordningen: Dagali kr 7000, Skurdalen kr 6000, Geilo 21000, Hovet kr 13000, post er overført kr I Hol er Knut V. Seim lønnet klokker. 4

5 Sykefravær Fellesrådets virksomhet har hatt noe lavere sykefravær dette året med 9,2% ( ,65%, ,3%). Sykelønnsrefusjon post kr ,-, budsjett kr ,-. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) og Tunsberg bispedømme tilbyr målrettede kurs/fagdager for alle stillingsgruppene, samt arbeidsveiledning for enkelte stillingsgrupper. Fellesrådet betalte kr ,- i kontingent til KA. Til Tunsberg bispedømme betales en kontingent på kr 1.326,-. Hallingdal kirkevergelag Alle kirkevergene i dalen møtes annenhver måned. Formål: samarbeid, faglig drøfting, nettverkbygging, utveksling av ideer, drøfting av felles problemstillinger. Prosten deltar på noen av samlingene. I tillegg blir det arrangert årlige felles samlinger med aktuelle tema for prester, prost og kirkeverger. Det arbeides også for å få til et nærmere samarbeid mellom kirketjenerne, sekretærene og de andre yrkesgruppene i prostiet. Tunsberg kirkevergelag Tunsberg kirkevergelag er inngått som en avdeling i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og har faste samlinger 4 ganger pr. år sammen med ansatte fra bispedømmet. Formålet med samlingene er som overfor, i tillegg til at laget her har en stemme inn til bispedømmet sitt sekretariat. HMS, IA-bedrift Fellesrådet har inngått avtale med Hallingdal Bedriftshelsetjeneste om inntil 15 timer pr. år. Utbetalt kontingent kr Det er inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. (42) Kirker Kirkelige bygg og anlegg skal være tilgjengelig og funksjonell for alle Fellesrådet har på vegne av soknet driftsansvaret for kirkene, mens kommunen har det økonomiske ansvaret. Kirkene representerer store kulturelle verdier og må vernes for ettertid med riktig vedlikehold og sikring, og samtidig være tjenlige samlingssteder for menneskene i dag. I dette ligger det mange utfordringer. Dagali kirke og Hol og Hovet kyrkjer er listeførte kirker som betyr at de har et spesielt vern ved at biskopen som godkjenningsmyndighet må innhente uttale fra Riksantikvaren. Kirkene er ellers i god stand og har ikke store etterslep på vedlikehold. Men med reduksjon i den økonomiske rammen, vil dette dessverre fort kunne endre seg. Alle kirkene er nå tilrettelagt for funksjonshemmede når det gjelder rullstoltilgjengelighet og HCWC. Vedlikehold Vedlikehold er en kontinuerlig prosess. Prosjektering og planarbeid for større vedlikeholdsprosjekter er som regel både komplisert og tidkrevende. Fellesrådet håper en fortsatt kan benytte kompetanse i kommunen til dette, fremfor å måtte leie inn konsulenthjelp. Det er utført løpende vedlikehold på orgler, piano og diverse maling på redskapshus og gjerder. Ingen større vedlikeholdsprosjekt ble igangsatt. Prosjekt tilrettelegging for funksjonshemmede i Dagali kirke Det meste av arbeidene med tilrettelegging for funksjonshemmede (HC-toalett i våpenhus og rullestolrampe) ble utført i Av forskjellige årsaker ble det ikke helt sluttført slik som målsettingen var. I kommunens vedlikeholdsplan var det avsatt kr til formålet. 5

6 Kostnad pr kr ,-. Det er søkt om rentekompensasjon for kr ,-. Dagali og Skurdalen menighetsråd hadde forskuttert kr ,- av egne midler til tiltaket. Midlene er tilbakeført i Gjenstående arbeider; skiferlegging på rullestolrampen ble utført i 2013, kostnad kr Rekkverk på rampen og snøfangere tak må utføres i Vegutbedring Dagali kirke Vegen ned til kirken har over flere år vært i svært dårlig forfatning og det var helt nødvendig å få gjort noe med den. Gammel asfalt på den nederste delen og i svingen er fjernet/jevnet, det er gruset og grøftet. I bekkeløpene er skader utbedret og vegetasjon fjernet. Kostnad kr ,-. Det må asfalteres i den øverste delen etter at veien har «satt» seg. Eiendomsforhold og ansvar for veien må avklares. Kirkelig årsstatistikk Soknene er pålagt å sende inn årsstatistikk til SSB. Kirkeadministrasjonen gjør dette på grunnlag av dagsregister som føres i alle kirker. Nedenfor nøkkeltall for alle soknene slått sammen. Tallene for de enkelte sokn, fremkommer i deres årsmeldinger. Utenbygds i parantes. Alle sokn Dåp 33 (11) 27(18) Konfirmanter Vielser 22 (11) 27 (19) Gravferder Herav bisettelser Gudstjenester Deltagere gudstj Konserter/andre arr Deltagere Kirkeofringer totalt Kirkeofringer til eget arbeid Andre innsamlinger til eget arbeid Geilo Hol Geilo Hol Geilo Hol Geilo Hol Geilo Hol Geilo Givertjeneste Geilo I tillegg til deltagere på gudstjenester og konserter/andre arrangement kommer deltagere i vielser og gravferder og større og mindre arrangement som ikke føres i dagsregisteret I tillegg til alle som har besøkt de åpne kirkene om sommeren og alle som har besøkt Geilo kulturkyrkje. Menighetsrådene organiserer låsevakter slik at Geilo kyrkje, Skurdalskyrkja og Dagali kirke kan være åpne kirker om sommeren. Tjenester for utenbygdsboende Det er populært for utenbygds par å gifte seg på Geilo. Dette er arbeidskrevende tjenester som prestene og fellesrådet ikke er pliktige til å yte. Men de er viktige for næringslivet og Geilo som turiststed, og det er fint at folk ønsker å gifte seg! Det er Skurdalen og Geilo som har de mest populære kirkene for vigsel og utleie til grupper. Mange ønsker fortsatt å gifte seg i Geilo kyrkje. Fellesrådet har vedtatt regler og priser for bruk av Geilo kyrkje etter at ny soknekirke er tatt i bruk. Antall vielser i Geilo kyrkje og Geilo kulturkyrkje er likt fordelt. Som det fremgår av statistikken er det også mange utenbygds som døper sine barn her. Hytta er samlingsstedet mellom øst og vest og familie samles her. Ved dette skapes ofte livslang tilknytning til kommunen. 6

7 (043) Kirkegårder - gravferdsvirksomhet Geilo gravlund Fellesrådet er gjennom lovene tillagt ansvaret for gravferds- og kirkegårdsforvaltningen i det norske samfunnet for alle mennesker uansett tro og livssyn. Kommunen har det økonomiske ansvaret. Kirkegårdene er kanskje det nærmeste en kommer et parkanlegg i en høyfjellskommune som vår, men skal skille seg ut som et annerledes og sakralt rekreasjonsområde. Kirkegårdene er mye besøkt og betyr mye for mange. Kirkegårdene skal være tjenlige og vakre Kirkegårds-/gravferdsforvaltningen omfatter 7 kirkegårder. Det er en utfordring å drifte disse om sommeren med 2,65 årsverk. Det er kort og hektisk vekstsesong, samtidig skal ferie avvikles og gravferder kan ikke planlegges. Kirkegårdsadministrasjonen administrerer festegraver og gravfondgraver. Publikumskontakt er en vesentlig del av forvaltningen og tidsbruken. Hol gamle kirkegård Kirkegården rundt Hol gamle kyrkje har mange gamle gravminner uten festere. Mange er store og tunge. Etter at en av de største og tyngste gravminnene like ved inngangen til kirken veltet i 2012, ble det i sommer undersøkt hvorvidt flere var veltefarlige. Det viste seg at flere var direkte farlig å ha stående og ble derfor lagt ned. Arbeid med å sikre disse, eventuelt flytte de på sikkert sted, må utføres i Leggstaden Gammel gravplass for Sør Skurdalen, Dagali og Tunhovd fra 1819 til Gravplassen er utstyrt med portal med navn på alle 126 gravlagte og steinmur. Leggstaden lå i ro til I samband med at hundreårsjubileet for 1814 skulle markeres over hele landet ble det innkalt til folkemøte der en ble enig om å skulle sette gravplassen i stand. Det siste som kom på plass var smijernsporten i Gunnar Stensen skar ut alle navnene på de gravlagte under taket på portalen. Gravplassen trengte omfattende vedlikehold og menighetsrådet har tatt initiativ til utbedringer til en kostnad av kr ,-. Det ble søkt om midler fra Buskerud fylkeskommune, Stiftelsen UNI, Hol kommune, SMIL-midler og Nore og Uvdal kommune. Alle søknadene ble innvilget og prosjektet er fullfinansiert. Portalen er utbedret i år og arbeidet med utbedring av gjerder fortsetter i Utgift i år: kr Fellesrådet har vedtatt at regnskap for prosjektet føres av fellesrådet. Gravferder Geilo. Parkeringsplass Gravferder kan nå avvikles på en verdig måte. Og alle uansett funksjonsevne kan delta på likeverdig måte. Den nye prosesjonsveien er enklere og knytter gravfeltene sammen på en god måte. Kommunen mangler oppstillingsplass for busser i sentrum. I samråd med kommunen vil det bli avmerket plass til 3 busser sørvest på p-plassen. P-plassen brukes mye av skiløpere og under større arrangement på Geilo er den til stor nytte. Grunnen til at plassen er så stor er at kirken ikke ble fullført slik som planlagt. Hele ideen og konseptet for utformingen av bygget, med bakken som løfter seg, er slik den fremstår i dag ikke gjennomført. Det er beklagelig. En gruppe privatpersoner har engasjert seg i arbeidet med å få fullført kirken ved å samlokalisere et galleri med kirken. Tunsberg biskop har uttalt seg positivt om dette, men mener det må planlegges/gjennomføres som et eget prosjekt. Minnesamvær Mange pårørende har hatt minnesamvær i kirkens møtesal etter gravferden. I 2012: 5, i 2013: 8. Frivillige sørger for oppdekking, innkjøp av mat og servering. Omsetning kr ,-. 7

8 Kremasjon Kremasjonsandelen er økende i Hol kommune. De andre fellesrådene i dalen sender hele regningen til pårørende. På posten er det utgiftsført kr ,-. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på rettslige og økonomiske spørsmål på gravferdsområdet, blant annet utrede økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging, retten til grav utenfor bostedskommune og behovet for endringer i systemet knyttet til avgifter og annen betaling ved gravferd. Utvalget ledes av Erling Lae som skal levere sin innstilling innen 1. mars Human-Etisk Forbund har kartlagt forholdene for livssynsnøytrale seremonirom for gravferd i fyllket. Hol kommer forholdsvis bra ut med Fjellvang, Bygdahall og Geilo samfunnshus. «Sidesalen og bårerommet i Geilo kulturkyrkje er begge egnet, men de er ikke livssynsnøytrale så lenge de ligger i en kirke», heter det i folderen som er distribuert. Dialogmøter I følge ny forskrift i Gravferdsloven skal det avholdes to årlige møter med andre tros- og livssynssamfunn. Fellesrådene v/kirkevergene i Hallingdal arrangerte møte på Gol. Det er enighet om og vedtatt at det holder med et årlig møte. Interessen fra andre tros- og livssynssamfunn er liten. Men møtet er nyttig for gravferdsansvarlige og gravferdsbyråene. Festeavgiften Retten til å kreve avgift for feste av grav er hjemlet i Gravferdslovens 21. Festeavgift fastsettes av kommunen etter forslag fra fellsrådet. Festeavgiften ble vedtatt økt i 2011 fra 100,- for en festeperiode på 10 år, til kr 150,- for en festeperiode på 5 år. Innkrevde festeavgifter, post 16301, kr ,-, budsjett kr En er nå på det nærmeste á jour med etterslep på innkreving av avgiften. Det betyr at den årlige inntekten fremover, vil ligge på ca pr. år. Gravstellfond Kapital avsatt til gravstell er samlet på en felles konto og føres som bundet fond i fellesrådets regnskap i tråd med regnskapsforskriften. Se kr ,93. Regnskapet for fondene ligger til kirkegårdsadministrasjonen. Hvert fond belastes med kr 800,- for blomster og stell og en administrasjonsavgift på kr 150,-. Inntekt kr post Investeringsregnskap Geilo gravlund Geilo nye gravplass prosjekt 2 R 2013 Budsjett 13 R 2011 R 2012 Investering i anleggsmidler Momskompensasjon Dekning av tidligere års merforbruk Årets finansieringsbehov Overført fra Geilo kirkefond Overføring fra kommunen Sum ekstern finansiering Moms overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Sum finansiering Udisponert

9 Geilo gravlund utviding, investeringsprosjekt 2 Geilo nye gravplass Hol kommune avsatte kr 4,7 mill. i 2011 og 2 mill. i 2012 til utvidelse av gravplassen i henhold til godkjent plan. Arbeidene startet opp i august Området sør for kirken viste seg å ha mye mer skrotmasse enn beregning viste etter prøver tatt på området. Det måtte først fjernes og har medført en ekstra kostnad på ca. 1 mill. Fellesrådet ba derfor om økning av investeringstilskuddet på kr 1,2 mill. i tillegg til de 2 mill. vedtatt for Det ble bevilget kr ,-. Som en konsekvens av redusert bevilgning måtte byggekomiteen/fellesrådet vurdere hvorvidt utvidelsen kunne fullføres i henhold til plan. Konklusjonen var at planen ikke kunne fullføres og det var mest hensiktsmessig at alt ble gjort ferdig på sør og østsiden og søke om ekstra midler til fullføring av planen mot nord i Mindreforbruket i 2012 på kr ble avsatt til fullføring i 2013, sammen med ekstra bevilgningen på kr 1 mill. Mindreforbruket kr i 2013 brukes til ferdiggjøring av anlegget i 2014; vannposter, avfallssystemer, benker, beplanting, oppmerking parkeringsplass mm. (044) Kirkelig virksomhet/menighetsarbeid Menighetsrådet har hovedansvar etter Kirkelovens 5 og 9 for undervisning og diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, arbeid for eldre. Kommunens økonomiske ansvar for utgiftsdekning til menighetsarbeid fremkommer i 15. Det vises her til menighetsrådenes egne årsmeldinger. Fellesrådet mangler tilstrekkelig administrative ressurser til menighetene i henhold til Kirkelovens forutsetninger. For mye arbeid ligger på ledere av rådene. Kirkelige planer Kirken sentralt arbeider frem nye planer og reformer i stort tempo: demokratireform, ny diakoniplan, gudstjenestereform, ny salmebok, ny kirkemusikkplan. Det følger ingen økonomiske ressurser med dette fra sentralt hold. Gudstjenestereformen vil medføre innkjøp av materiell og programvare for liturgi og musikk. Ny gudstjenesteforordning er vedtatt og tatt i bruk menighetene. Det er kjøpt inn nye salmebøker og koralbøker til alle kirkene samt 2 sett besifrete utgaver. Kostnad Kr Kirkebladet Bladet er utgitt med 4 nummer. Frivillig bladkontingent er kr: 200,-Bladet blir sendt alle husstander i kommunen og til ca. 100 utenbygds. Kostnad kr ,-. Frivillig bladkontingent kr ,-. Det er igangsatt et arbeid for å skaffe flere annonsører for å få bladet i balanse. Gerd Velle takket for seg som redaktør. Inntil videre er det staben som fungerer som redaksjonskomité og fordeler skriveoppgaver. Det er ønskelig med større deltagelse fra rådene og frivillige. En har også sett litt på om det er mulig å samarbeide med Ål om trykking av felles blad. Kirkebladet blir mye lest og er en viktig informasjonskanal ut. I en landsdekkende leserundersøkelse kommer det frem at nær 80% som får et menighetsblad i posten, leser det. Trosopplæring Størst av alt, prosjekt 8 Plan for trosopplæring er pålagt alle menigheter å utarbeide. Endelig plan skal være godkjent innen (Stortingsvedtak). I gjeldende statsbudsjett er alle menigheter nå tildelt statlige midler til trosopplæring. Fellesrådet har sluttet seg til de andre fellesrådene i Hallingdal og vedtatt å videreføre arbeidet med plan for Dåpsopplæring i Hallingdal. Stilling som barne- og ungdomsarbeider i 50% stilling har vært lønnet av de statlige midlene. Stillingsinnehaver sluttet 1. juli og grunnet økonomiske utfordringer har stillingen stått vakant siden. Trosopplærer flyttet fra kommunen 1. juli 2012 og stod ubesatt til Trosopplærer har hovedansvaret for trosopplæringen (inkl. konfirmantarbeid), men alle stillingsgrupper trekkes inn i arbeidet. Statlig tilskudd øremerket formålet var i 2011 kr ,

10 kr , 2012 kr , 2013 kr Statlig tilskudd bortfaller dersom det ikke er ansatt trosopplærer. Grunnet lang vakanse i trosopplærerstillingen har biskopen gitt menighetene utsettelse med planen til 1. halvår Kirkens gjenbruksbutikk Lauvrud avfallsmottak Åpnet 29. mars 2010 i leide lokaler i den gamle butikken på Solli. Midlene går til inventar og utstyr i Geilo kulturkyrkje og lånekostnader. Butikken omorganiserte driften noe og måtte holde stengt i et par måneder før den flyttet inn i Geilo menighetshus i februar. Butikken har noe redusert åpningstid, onsdag til lørdag kl Men har likevel greid en imponerende omsetning. I samarbeid med Hallingdal renovasjon er det satt ned en kontainer på Lauvrud avfallsmottak der folk kan sette inn ting de ønsker å gi til butikken. Varene hentes av frivillige. Omsetning og renter i 2013 kr Siden oppstarten i mars 2010 har dyktige frivillige omsatt for kr I tillegg til det økonomiske er dette et godt miljøtiltak som settes stor pris på både av lokalbefolkningen og turister. Mange hytter skifter eier og det leveres inn mye innbo fra disse. Den frivillige innsatsen her beregnes til minst 1,5 årsverk. Lån refinansiering - Geilo sokn I finansieringsplanen for bygging av kulturkirken lå salg av Geilo menighetshus inne med 3,5 mill. Eiendommen lå ute for salg en tid, men interessentene slo ikke til da rekkefølgebestemmelsene for tomta ikke er på plass. Derfor valgte Geilo menighetsråd i stedet å ta opp et lån med pant i huset. Dette var et svært dyrt lån. Det var nødvendig å få det refinanisert. Fellesrådet søkte kommunen om garanti for et lån på kr 3,5 mill. i KLP-banken. Samtidig søkte Geilo menighetsråd om lån i Opplysningsvesenets fond (OVF). Der fikk rådet innvilget lån på 2 mill. med vesentlig bedre rente enn i KLP. OVF-lånet har 5 års avdragsfrihet (2018). Lånet betjenes direkte av Geilo menighetsråd. Kommunen garanterer dermed for et lån på 1,5 mill.(k-sak 40, ). Dette i tillegg til lånet kommunen har garantert for til byggingen av Geilo kulturkyrkje på 11,65mill. Låneforpliktelsene dekkes av Geilo menighetsråd ved givertjeneste, gjenbruksbutikken og på kulturdriften. Ved refinansiering av lånet på 3,5 mill. sparer Geilo menighetsråd ca kr pr. år. Låneutgifter post kr er refundert fra Geilo menighetsråd post Utfordringene blir store for menighetsrådet når avdragene skal betales fra Hol kommune har siden 2010 mottatt ca. kr 1,5 millioner i rentekompensasjonsmidler fra staten til Geilo kulturyrkje. Også dette året har Geilo kulturkyrkje ved testament mottatt tilsagn om arv, oppgjøret er ikke ferdig. I 2012 mottok kirken en arv på over kr Dette bidrog til sluttfinansieringen av Geilo kulturkyrkje. Geilo kulturkyrkje - kulturdriften Kirken har vært mye besøkt av lokale og tilreisende til tross for at uteområdet har vært et anleggsområde og lite innbydende helt siden kirken ble åpnet. Frivillige holder kirketorget åpent alle dager fra kl Tilbyr kaffe-/vaffelservering og omvisning. De frivillige bidrar også med renholdstjenester og åpning/lukking ved utleie, konserter og andre arrangement. Det har vært arrangert 6 kunstutstillinger. Krevende uten kulturleder halve året. Arbeidet har falt på administrasjonen, da flere av utstillerne allerede hadde inngått avtaler som måtte følges opp. 10

11 Driften av kulturkirken er helt avhengig av frivillige og det er en stor tropp som stiller opp. Den frivillige innsatsen i kulturdriften utgjør min. 2 årsverk. Men for å kunne opprettholde og videreutvikle kulturtilbudet i kirken, er en helt avhengig av kulturstilling. Kirketorget prosjekt Driftsinntekt Driftsutgifter Netto resultat Kulturarr prosjekt Driftsinntekter Driftsutgifter Netto resultat Kunst prosjekt Driftsinntekter Driftsutgifter Netto resultat Sum kulturdrift Driftsinntekter Driftsutgifter Netto resultat Geilo kirkefond p Driftsinntekter Driftsutgifter Netto resultat Overskuddet på kulturkirkedriften kr er overført Geilo kirkefond. Geilo kirkefond ble i sin tid opprettet for innsamling av penger til bygging av ny kirke på Geilo. Det skjedde etter at «Stiftelsen Geilo nye kirke» måtte avvikles som følge av ny Stiftelseslov. I henhold til Kirkelovens 19 skal kapital som er knyttet til en kirke, samles i et kirkefond. Forvaltningsansvaret delegerte fellesrådet til Geilo sokn v/geilo menighetsråd, godkjent i bispedømmerådet (1999). Byggeregnskap Geilo Kulturkyrkje sluttmelding (pr ) Kostnader Totalentreprise Atlant Arkitekt/landskapsarkitekt Prosjektleder Vann/avløp/el, konsulenttjenester RIE, RIV Andre konsulenter RIA, RIG, RIB/SPR Andre administrative kostnader Prosjektering arkitekt, konsulenter Sum bygg Kunst/utsmykking Inventar, utstyr, liturgiske møbler Sum inkl. kunst/utsmykking/inventar/utstyr

12 Finansiering Tilskudd fra kommunen * ( ) Geilo kirkefond ( ) Bruk av lån ( ) Fellesrådets egne midler til arkitekt/prosjektering /7 ( ) Kommunale midler til prosjektering/bygging bårehus (900000) Sum finansiering ( ) * Statlige rentekompensasjonsmidler til Hol kommune kr fordeler seg slik: Sluttord De fleste av kommunens innbyggere og mange av våre tilreisende gjester og hyttefolk er i løpet av et år brukere av Hol kirkelig fellesråds tjenester. Har man deltatt i dåp, kirkelig konfirmasjon, bryllup eller begravelse, så har man hatt med fellesrådet å gjøre. Fellesrådet koordinerer fra kirkens servicetorg i Geilo kulturkyrkje, tjenester og drift og legger til rette for bruken av kirker og kirkegårder i alle soknene. Kirken er gjennom sitt arbeid en viktig leverandør av kultur- og velferdstjenester for kommunens innbyggere og tilreisende. Ut fra statistikken kan en slå fast at kirkene brukes. Kirkelige fellesråd forvalter viktige fellesverdier for samfunnet og kirkene er uvurderlige kulturminner. Kirkegårdene er i tillegg til å være det siste hvilested for mennesker, også kulturlandskap og steder hvor det finnes forbindelser til lokalsamfunnets felles arv. Folk er svært opptatt av at kirker og kirkegårder er velstelte og i orden. Fellesrådet vil fortsatt arbeide for et nøkternt forbruk og søke å effektivisere driften der det er mulig. Takk til kommunen og andre samarbeidspartnere for godt samarbeid og vilje til å bidra til at kirken i Hol holdes levende i dag og for kommende generasjoner. Reidar Aasheim leder Astri Tingstad kirkeverge Vedtak: Sak 11,

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 I forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nes menighetsråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

Kirken i Vikna et sammendrag

Kirken i Vikna et sammendrag Kirken i Vikna et sammendrag BASERT PÅ REGNSKAPSÅRET 2015 En gjennomgang av årsregnskap for Vikna kirkelige fellesråd 2015 og informasjon om fellesrådets aktiviteter, planer, og utfordringer. Vikna kirkelige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Kjellaug Flakstad Bunes Ingjerd Martinsen Vibeke Ringvej Holm Kirsti Vian Sverdrup - forfall Weronika Olsen Inger

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 "Lik og likskap" og vedtok å avgi slik høringsuttalese:

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 Lik og likskap og vedtok å avgi slik høringsuttalese: DEN NORSKE KIRKE Bodø kirkelige fellesråd Det kongelige Kulturdepartement Dato: 29.09.2014 postboks 8030 Dep Saksbehandler: Jan Stavrum 0030 OSLO Deres ref.: 14/1686- Journalnr.: 2014/277 Saksnr./vår ref.:

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 02.04.14 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2013: 15.01.2013:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Referat fra møte i Geilo menighetsråd torsdag 27/3-14 kl 19 i Geilo kulturkyrkje

Referat fra møte i Geilo menighetsråd torsdag 27/3-14 kl 19 i Geilo kulturkyrkje Referat fra møte i Geilo menighetsråd torsdag 27/3-14 kl 19 i Geilo kulturkyrkje Til stede: Sveinung Hansen, Anne Keth Markegård, Reidar Aasheim, Øyvind Kvile, Stein Lauvrud og Sverre Sataøen. Forfall:

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim INNKALLING Råd/utvalg Dato/tid: Sted: Ullensaker kirkelige 19.06.14 Mogreina menighetshus fellesråd Kl. 1800 12.06.14

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 12.06.2014 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.2.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast)

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast) ÅRSMELDING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Formål og ansvar... 2 2. Kirkelige virksomhet... 2 3. Råd og utvalg... 2 4. Ansatte og personalsituasjonen... 3 5. Trosopplæringen... 5 6. Bispevisitas... 5 7. Administrasjon

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter POST TLF. 8387 Fredvang 760 93 145 MOBIL E-POST Anne-Britt Hagen Lunde 98017630 Kirkeverge kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDETS MØTE 4.12 2014 Til stede: Domkirken Vilgunn Gregusson Elverhøy Knut Skjærgård Grønnåsen Jorun Høier Hillesøy Kjell B Lorentsen Kroken Kåre Larsen Kvaløy Marie Myreng Nilsen Sandnessund

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 DEN NORSKE KIRKE Sel kirkelige råd Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Eldbjørg Hallen Larsen Arkivkode: Perm/012.1 Dato: 01.03.2012 Til stede: Forfall: Ikke

Detaljer

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30 DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Flakstad kirkelige fellesråd

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 22. februar 2012 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD KARI-METTE KIHLE JOMAAS SISSEL HASLEHOLM

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer