Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1"

Transkript

1 Årsmelding arbeidsår Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1

2 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 2

3 INNHOLD INNHOLD... 3 Forord... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag B. AUST-AGDER BONDELAG... 5 Æresmedlemmer... 5 Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2008/ Representasjon og verv Fylkeskontoret Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag C. ORGANISASJONSARBEIDET... 8 Arbeidet i styret... 8 Arbeidsplan... 8 Jordbruksforhandlingene Andre viktige styresaker.13 Møter og kurs Arrangementer D. LOKALLAGA Ledere og andre verv i lokallaga per 1. januar Medlemstallet i lokallaga i E. REGNSKAP FOR AUST-AGDER BONDELAG Resultatregnskap per Balanseregnskap pr Driftsregnskap for Aust-Agder Bondelag Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 3

4 Forord 2008 har vore eit spennande og innhaldsrikt år med mange ulike oppgåver og gjeremål, både for fylkesstyre og lokallag. Politisk kontakt lokalt og regionalt har vore eit viktig satsingsområde. Lokallaga har vore i mange kommunestyremøter for å informere om landbruk, og sjølvsagt oppfordre lokalpolitikarane om å støtte opp om landbruket. Ordførarar og andre sentrale politikarar i Agder har vore med på opprop der ein ber om betre rammevilkår for landbruket. Den påfølgjande avisaksjonen skapte og mykje merksemd i vår, foran jordbruksforhandlingane. Gjennom prosjektet Landbruk på dagsorden har me og jobba for synleggjering og informasjon om tilhøva her i Agder. Landbrukets Dag har krevd mykje tid og merksemd i 2008, både til arrangementet og organisasjonen. Stor arbeidsinnsats, både i lokallag og i LD sitt styre/ adm. har ført til at me har klart å skape eit attraktivt arrangement og ein meir robust organisasjon med mange nye medlemmar. Beiteprosjektet Beite som ressurs for landbruket og bygda har hatt sitt første driftsår, der 10 kommuner i Agder og Telemark er deltakarar i prosjektet. Første året har arbeidet hatt fokus på organisering, leiing i pilotane, avtaler og i tillegg er det gjennomført fagsamlingar. I 2009 vil det vere fokus på det praktiske arbeidet. Årsrapport og Fagrapport er tilgjengeleg på BSF Agder er lagt ned i 2008, og framover vert det eit lokalt ansvar å arrangere og gjennomføre BSF- kurs. Landbrukspolitisk kurs vart gjennomført i haust, med studietur til Oslo. Me håper at dette har vore både inspirerande og nyttig for arbeidet i lokallaga framover. Utfordringane framover er mange, der kampen for bonden sine kår er vår viktigaste fokus. Gjennom dette arbeidet skal me oppnå våre mål om å Gi gode og mangfaldige matopplevelsar Skape grobotn for levedyktige lokalsamfunn Gjere landet vakkert Fornye verdiskapinga frå garden Eg vil takke for stor innsats i lokallag, fylkesstyre og administrasjonen i 2008, og ser fram til ny innsats i Åse Ingebjørg Homme Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 4

5 A. NORGES BONDELAG Medlemsorganisasjonen Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf kan være medlem. Alle er direkte medlemmer i Norges Bondelag. Foretak, herunder samdrifter, kan være medlem i Bondelagets servicekontor AS. Servicekontoret har om lag 780 foretak som medlemmer. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet. Norges Bondelag bestod 31/ av medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og 587 lokallag. Årsmøtet i Norges Bondelag 2008 Årsmøtet er sammensatt av utsendinger fra fylkeslaga, representantskapet i Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Årsmøtet 2008 var lagt til Lillehammer, 12. og 13. juni. Årsmøtedelegatene fra Aust-Agder Bondelag var Åse Ingebjørg Homme, Kristen Udjus, Erik Fløystad (1. vara) og Nils Olsbu (2. vara). B. AUST-AGDER BONDELAG Æresmedlemmer Aust-Agder Bondelag: Sverre Ledaal, Terjei O. Ramse og Roar Dokmo Froland Bondelag: Kittel Røysland. Moland og Tromøy Bondelag: Sverre Ledaal Gjerstad Bondelag: John Fasting Sørbø. Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2007/2008 Styret: Åse Ingebjørg Homme, Valle, leder Kristen Udjus, Grimstad, nestleder Ole Didrik Steensohn, Grimstad Erik Fløystad, Arendal Nils Olsbu, Froland Ellen Kristiansen, Grimstad (AABK) vara Hanne K. Wedøe Bakke, Grimstad vara Morten Foss, Tvedestrand vara Øystein Fredriksen, Fevik Møteleder årsmøtet: Kristen Udjus, vara Erik Fløystad Valgnemnd: Olav Lidtveit, leder, pers. vara Olav J. Greibrokk Synnøve Jomås, nestleder, pers. vara Anne A. Steensohn Arnfinn Eskedal, pers. vara Andreas Lilleholt Torgrim Syrtveit, pers. vara Roy Vidar Svendsen Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 5

6 Styret i Aust-Agder Bondelag foran Stortinget: Fra venstre Ole Didrik Steensohn, Ellen Kristiansen, Åse Ingebjørg Homme, Erik Fløystad, Nils Olsbu og Kristen Udjus Representasjon og verv. Styret i Aust-Agder Bondelag har hatt følgende representasjoner og verv: Arbeidsutvalget: Åse Ingebjørg Homme og Kristen Udjus Bygdekvinnelaget: Nils Olsbu, vara Ole Didrik Steensohn Aust-Agder 4H: Åse Ingebjørg Homme vara Kristen Udjus Etterutdanningsutvalget: Erik Fløystad vara Hanne Kari Wedøe Bakke, Fiske og viltforvaltning: Nils Olsbu. vara Erik Fløystad. Distriktsrådet HV-07: Olav Lidtveit, vara Audun Meland Strategisk plan for næringsutvikling: Åse Ingebjørg Homme og Kristen Udjus Styret i Innovasjon Norge, avd. Agder: Birte Usland Styret i Landbrukets Dag: Nils Olsbu, Agderkontoret er sekretæriat Regionalt miljøprogram: Erik Fløystad vara Åse Ingebjørg Homme Regiongruppa for Landbrukets HMS: Ole Didrik Steensohn vara Kristen Udjus Kontaktutvalget for rovvilt i A-A: Nils Olsbu og Finn Aasheim Styret i LSA og Landbruksselskapene: Birte Usland, vara Åse Ingebjørg Homme, (Årsmøteutsending: Åse Ingebjørg Homme, vara Kristen Udjus) Setesdal vesthei: Åse Ingebjørg Homme, vara Gunn Siri Ousdal Økonomi/regnskapslagene: Kristen Udjus, vara Erik Fløystad Regional kulturlandskapsgruppe: Erik Fløystad vara Åse Ingebjørg Homme BSF-Agder: Ellen Kristiansen, vara Finn Aasheim Prosjekt Naturbasert reiseliv: Inge Kringeland, leder Økologisk gruppe: Åse Ingebjørg Homme, vara Terje Haraldstad Vanndirektivet: Finn Aasheim Prosjekt Landbruket på Dagsorden : Åse Ingebjørg Homme Forprosjekt Landbrukets Dag: Åse Ingebjørg Homme Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 6

7 Fylkeskontoret. Ansatte på kontoret har i meldingsåret vært organisasjonssjef Inge Kringeland (sykm til mai), førstekonsulent Finn Aasheim (konst. org.sjef til sept), førstekonsulent Turid Breistøl og John Øyslebø BSF. John har vært engasjert i 50% stilling for Bondelaget i hele Nina Ryen fra Forsøksringen Agder har vært tilknyttet kontoret på timebasis (ca. 20% stilling) i første del av 2008 Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag 2008 Årsmøtet var lagt til Rosfjord Strandhotell, Lyngdal fredag 28. og lørdag 29. mars, og deler av møtet ble avviklet sammen med Vest-Agder Bondelag. Lokallagenes årsmøtedelegater: Grimstad: Bård H. Hansen og Kristen H. Kristensen, Moland og Tromøy: Anders A. Engelskjønn, Øyestad: Arvid Gulbrandsen, Gjerstad: Jens J. Arnevik, Froland: Olav Hurv, Iveland: John Øina, Evje og Hornnes: Søren Hodne, Bygland: Jørund Upsal, Valle: Knut H. Nomeland. (Følgende lag møtte ikke: Søndeled, Hisøy, Holt og Vegårdshei, Lillesand, Birkenes Åmli) Styret: Åse Ingebjørg Homme, Kristen Udjus, Erik Fløystad, Nils Olsbu, Ole Didrik Steensohn, Ellen Kristiansen (AABK). Aust-Agder Bygdekvinnelag: Thorhild Kylland Gjester: (inkludert gjester i Vest-Agder Bondelags årsmøte): Gjester: Roar Dokmo, Æresmedlem, Steinar Klev, styret i Norges Bondelag, Olav Lidtveit, valgnemnda A-A, Harald Hobbesland, valgnemnda V-A, Tore I. Brømnes, Nortura, Åge Gyland, Felleskjøpet RA, Odd Mæland, revisor, Anne Kari Grimstad, Bondevennen, Fra kontoret: Finn Aasheim, Turid Breistøl, John Øyslebø og Nina Ryen. Taler: Årsmøtetalene ble holdt i plenum med begge fylkeslagene. Talere var styremedlem i Norges Bondelag, Steinar Klev, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder og fylkesleder Birte Usland, Vest-Agder. Årsmelding og regnskap for 2007 ble enstemmig godkjent. Arbeidsplanen for 2008/2009 ble enstemmig vedtatt. (Se C. Organisasjonsarbeidet i fylket.) Budsjett for 2009, enstemmig vedtatt Kåring av beste verver 2007: Synnøve Jomås ble kåret til beste verver. Kåring av mest aktivt lokallag: Vinner for 2007 ble Birkenes Bondelag, v/ leder Olav Aabel, som hadde stått for stor lagsaktivitet og stort engasjement i bondelagsarbeidet. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 7

8 Hilsener og takk: Olav Lidtveit ba om ordet og orienterte kort om Forsvarsstudiens forslag om nedbygging av Heimevernet og konsekvensene dette får på Agder. Olav ønsker at fylkeslaget legger trykk på Norges Bondelag sentralt. Åse Ingebjørg Homme takket årsmøtet for fornyet tillit. C. ORGANISASJONSARBEIDET Arbeidet i styret I 2008 ble det holdt 9 styremøter + 2 telefonmøte og behandlet 46 saker. 4 av møtene har vært delvis felles med styret i Vest-Agder Bondelag. Arbeidsplan Arbeidsplanen nedenfor ble vedtatt på årsmøtet. Kolonnen til høyre viser oppfylling av planen: Arbeidsplan for Aust-Agder Bondelag Planperiode April April 2009 Vårt motto: VI FÅR NORGE TIL Å GRO! Våre verdier: Jordnære, Driftige, Imøtekommende, Pågangsmot Arbeidsområde/Hovedmål 1. Organisasjon Styrke organisasjonsarbeidet i fylket og kontakten med lokallagene 2. Næringspolitikk a) Landbrukspolitiske saker Synliggjøre landbrukets Delmål: Tiltak: Status: Økt lokallagskompetanse Økt lokallagskontakt Øke medlemstallet i Aust-Agder Medlemstall februar.07 er 915 Medvirke til styrking av samvirkeorganisasjonene. Videreføre lokallagskurs for de 9 siste laga. Gjennomføre ledermøte Referat fra fylkesstyremøter til alle lokallag Invitere lokallag til minst 2 styremøter som legges lokalt Gjennomføre ledermøte for tillitsvalgte i lokallaga Løpende verving i lokallag/fylkeslag. Telefonverving. Avklare hvordan vi skal drive LSA framover. Gjennomført vinter 08/09 Gjennomført nov Gjennomført via e post eller brev Ikke gjennomført pga arbeidssituasjonen Gjennomført nov Brutto tilvekst 57 Netto nye medlemmer 10 Totalt 916 medl Strategiplan for LSA vedtatt. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 8

9 samfunnsmessige betydning og bidra til best mulig resultat i jordbruksforhandlingene b) Landbruksrelatert næringsutvikling Være pådrivere i arbeid med næringsutvikling c) Grunneierrettigheter, eiendomsrett og ressurs-forvaltning Økt fokus på jordvern Ha fokus på jordbruksforhandlingene Gi agderbøndene best nytte av Bygdeutviklingsmidlene og andre utviklingsmidler Støtte lokale prosjekter Følge opp saker som angriper eiendomsretten Redusere konflikter vedr. rovdyrforvaltning Arrangere temamøte/kurs: Hva kan lokallagene/ fylkeslaget gjøre? Minst ett medieoppslag om jordvern Samle innspill fra lokallag og gi uttale til forhandlingene Delta aktivt i og søke mediedekning ifrb. med Avisaksjonen i april I samarbeid med Vest- Agder bondelag opprettholde styreplass og innflytelse i Innovasjon Norge Delta aktivt i arbeidet med strategiplaner i regi av fylkesmannen Delta aktivt i arbeid med Regionplan Agder 2010 Støtte opp om Beiteprosjektet Bidra med finansiering og representant i styringsgruppa for Prosjekt Naturbasert reiseliv i Agder Følge opp andre eksisterende og evt. nye næringsutviklings-prosjekter, som for eksempel Inn på Tunet. Bistå medlemmer med faglig kontakt, juridisk hjelp eller lignende Bistå lokallag med uttaleser i høringssaker mv. Delta i kontaktutvalget for rovdyr i Aust-Agder Følge opp forvaltningsplan Utredningsarbeid er gjort for å starte opp en jordvernforening Flere oppslag om jordvern i 08 Gjennomført feb 08. Gjennomført 21. april Birte Usland er utnevnt til styrerepresentant for Agder Revisjon av RMP gjennomført. Erik Fløystad samt adm. deltok Deltatt på felles mål for Agder samt møter om planen. Åse I Homme er leder av styringsgruppen Prosjektet har ikke vært aktivt i Omorganisering innen AT Skog. Inn På Tunet ikke aktivt i Aust-Agder. Deltatt på møter. Løpende etter behov. Yter bistand ved spørsmål dersom kapasitet. Nils Olsbu og Finn Aasheim har deltatt Godt samarbeid innen regio- Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 9

10 3. Internasjonale spørsmål Sikre en best mulig WTOavtale og opprettholde fokus på EUspørsmålet 4.Kommunikasj on/ arrangement Økt lokallagsengasjement i lokal arealforvaltning WTO EU Høyt fokus på kommunikasjon med samfunnet og medlemmer Alliansebygging gjennom kontakt med organisasjoner og nøkkelpersoner for rovdyr i Region 2. Søke om fellingstillatelse ved uakseptable tap av husdyr Bidra med å danne landbruksråd i minst 3 kommuner Formidle informasjon, og sette inn nødvendige tiltak/aksjoner når NB anbefaler. Støtte Nei til EU økonomisk Nettsidene må være operative Aktiv deltakelse i Landbrukets Dag, Åpen Gård (minst 3), Landbruksspillet (minst 3) Utarbeide strategi for mediekontakt Satse på rekruttering/kvinner Gjennomføre minst ett møte med stortingsbenken. Delta aktivt i prosjektet Landbruket på Dagsorden Invitere nøkkelpersoner til styremøter og andre arrangementer nen. Buskerud koordinerer. Ikke sendt søknad i Ikke prioritert Kontinuerlig. 50 bønder deltok på aksjon i juli i Oslo. Søknad kom i 2009 Ny nettside åpnet i Norges Bondelag sept 08. Agderkontoret mer aktivt. Stand LD 08. Kun 1 åpen gård. Lokallag har gjennomført Strategi for nettside laget Brev sendt LSA om behov. Komité arbeider. Åse I møte feb 08 Møte på Stortinget 13. Nov. Kontakt via e post rundt jordbruksforhandlingene John Øyslebø var prosjektleder. Birte U styreleder Erling Hellum, Innovasjon Norge Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 10

11 Prosjektet Landbruket på dagsorden startet opp i Her fra samling for politikere, byråkrater og forskningsmiljøer 11. september 2008 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 11

12 Jordbruksforhandlingene Aust-Agder Bondelag sendte som vanlig uttale til Norges Bondelag før forhandlingene. Sammendrag - Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2008: Hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør må være: Utfordringene på Agder kan ikke løses bare ved å legge til rette for større enheter. Det må fortsatt være mulig å opprettholde flere små produksjoner på hver gård. Utvikling er mer enn økt volum. Det er distriktsjordbruket som legitimerer landbruket i Norge. Regjeringens målsettinger i Soria-Moria erklæringen, om inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre, er ikke oppfylt. Kostnadsveksten på viktige innsatsfaktorer som kraftfôr, gjødsel og energi må kompenseres. Det er et skrikende behov for investeringer i næringa. De globale utviklingstrekk som klimaendringer, befolkningsvekst, økt kjøpekraft og økt etterspørsel etter fornybar energi, sammen med innenlandsk underdekning på kjøttvarer tilsier at Norge, inkludert Agder, må utnytte alle de muligheter som finnes til å produsere mat. Dette gir også grunn til økt fokus på matvareberedskap. Det er en kjempeutfordring å rekruttere nye utøvere til landbruket. Klimautfordringene tilsier en helt nødvendig omlegging til fornybar energi. Forutsatt bedre rammebetingelser kan landbruket bidra vesentlig til slik omlegging. Vi forutsetter at avtalepartene gjør hva de kan for å finne handlingsrom i forhold til WTO-avtalen. Det er økt lønnsomhet i landbruksnæringen som er nøkkelen til å løse landbrukets utfordringer, og vi krever derfor at jordbruksavtalen 2008 blir vesentlig bedre enn i fjor! Våre hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør er derfor: 1. Et løft i inntektsgrunnlaget på produserte varer. Målprisene må få et betydelig løft, dog slik at målprissystemets funksjon som sikkerhetsnett svekkes minst mulig. 2. Betydelig økt tilgang på rimelig kapital for å sikre grunnlaget for nødvendige investeringer til utbygging og fornyelse av driftsapparatet. Et nytt eller endret investeringsprogram må finansieres uten å belaste den årlige inntektsramma. Det må lages en opptrappingsplan for investeringer i landbruket. 3. Fortsatt sterk strukturprofil på ramma, slik at den ivaretar en variert bruksstruktur over hele landet og prioriterer de små og mellomstore bruka. Det må stimuleres til mangesysleri, bl.a ved å ha flere produksjoner på samme gårdsbruk. Fraktordningene må styrkes. Det må legges til rette for at alle gårdens ressurser kan utvikles videre med basis i det tradisjonelle landbruket. 4. Retten, og den reelle muligheten, til ferie og fritid må sikres gjennom et fortsatt løft i velferdsordningene og etablering av gode refusjonsordninger. Vilkår for sykefravær må være på linje med andre grupper. Innenfor disse hovedoverskriftene ønsker fylkesstyret å fokusere på fire hovedområder: Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 12

13 Melk og storfe: Melkeproduksjonen, som er ryggraden i det småskala landbruket vi har på Agder, må tas vare på og sikres en framtid. Avgangen av melkeprodusenter er stor og gjengroingen øker. Økt kjøttproduksjon må stimuleres. Kraftfôrbaserte produksjoner: Styrking av støtte- og stimuleringstiltak er avgjørende for å beholde de kraftfôrbaserte produksjonene på Agder. En ytterligere nedgang i disse produksjonene vil også svekke infrastrukturen (på bearbeidelse- foredlings- og transportsiden og for veterinærtjenesten) for resten av husdyrproduksjonen på Agder. Saueholdet: Saueholdet på Agder produserer kvalitetskjøtt og kulturlandskap. En styrking av denne næringa må først og fremst skje gjennom produksjonsstimulerende virkemidler som målpris og beitetilskudd. Grønt, potet og frukt: På Agder er det små, men sterke miljøer for grønt- og potet-, samt bær- og fruktproduksjon. Spesialisert tidligproduksjon er også viktig for distriktet. Følgende lokallag og andre aktører sendte innspill til styret i Aust-Agder Bondelag: Lokallag i Aust-Agder: Åmli, Bygland, Iveland, Evje og Hornnes, Moland og Tromøy, Grimstad. Andre: Felleskjøpet Rogaland Agder, Agder Eggring, Produsentlaga (Tine) i indre Agder (Audnedal, Åseral, Iveland, Vegusdal, Vennesla, Setesdal, Øvrebø og Hægeland), Tine Meieriet Sør, Vestst- Agder Sau og Geit, Aust-Agder Sau og Geit, Forsøksringen Agder, Lanbrukstjenester Sør, Aust- Agder Pelsdyralslag, Vest-Agder Pelsdyralslag, Norsk Hjorteavlsforening, Anders Johnsen, Arnstein Tømmerås og Norsk Kanin. Andre viktige styresaker Innspill og Uttale Revisjon av Regionalt miljøprogram. Behandlet flere ganger. Fylkeslaget har vært representert i gruppa som har arbeidet med revisjon. Har hatt innspill om forenkling, gå bort fra prioriterte områder, legge vekt på beiting, ønske om tilskudd til alle beitende dyr, tilskudd til aktive bønder. Innspill - Kandidater til BU-prisen i Aust-Agder Prisen gikk til Holt Gartneri i Tvedestrand. Innspill Ny dyrevelferdslov Aust-Agder Bondelag gav uttale i samband med høringen: Det er viktig at det blir funksjonelle overgangsordninger ved innføring av den nye loven og tilhørende foreskrifter, bl.a. at opparbeidet realkompetanse blant dagens dyreholdere tilgodeses som god nok kompetanse ved hold av dyr. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 13

14 Innspill Kandidater Landbruksprisen, Bu prisen og Askeladdprisen Aust-Agder Bondelag sendte forslag til komiteene for disse tre prisene. Uttale - Forslag til ny lov om dyrevelferd Fylkeslaget er i all hovedsak positive til ny lov. Stiller spørsmål om konsekvenser for beiteretten. Ber om funksjonelle overgangsordninger. Positive til kompetansekrav med vekt på realkompetanse. Bør åpne for unntak fra plikt til å holde tilholdsrom. Ber om at tilhørende forskrifter utformes med praktisk innretning. Drøftinger med AE nett for bedre beredskap mot strømbrudd. Aust-Agder Bondelag har hatt flere møter med AE nett for å få til bedre ordninger og beredskap når det gjelder strømbrudd. Brev til Norges Bondelag vedrørende omsetning av fast eiendom. Aust-Agder Bondelag har sent brev til Norges Bondelag vedrørende omsetning av fast eiendom til priser langt over konsesjonspris og der selger overlater til kjøper å ordne konsesjon uten retrettmuligheter. (Fullstendige høringsuttalelser kan fås ved henvendelse til Agderkontoret) Bygdefolkets Studieforbund Agder er nedlagt Etter en større omorganiseringsprosess i 2007 ble fylkesleddene i BSF vedtatt lagt ned. For Agder medførte det at BSF-Agder opphørte fra 1. juli 08. Det er nå etablert 11 regioner med ansvar for noe markedsføring av kurs, kontakt med medlemsorganisasjoner og å følge med på lokal forvaltning av voksenopplæringsmidler. Rogaland og Agder er en region, og Rogaland Bondelag hat tatt på seg å være regionkontakt. For praktiske rutiner ved gjennomføring av lokale kurs er det BSF-sentralt som er rett adresse. Prosjekt Landbruket på Dagsorden Høsten 07 tok Aust- og Vest-Agder Bondelag initiativ til å etablere et 3-årig prosjekt, Landbruket på Dagsorden. Det er innvilget BU-midler og støtte fra Sparebanken Sør til prosjektet. I styringsgruppa deltar fylkesleder Birte Usland, Vest-Agder Bondelag, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder Bondelag, fylkespolitikerne Thore Westermoen, Vest-Agder og Svein Harberg, Aust-Agder, landbruksdirektør Leif Løhaugen, Aust-Agder og assisterende landbruksdirektør Unni Svagård, Vest-Agder. Prosjektkoordinator har ut 2008 vært John Øyslebø på Agderkontoret. Vinteren 08 fikk prosjektet utarbeidet en kommunevis verdiskapingsanalyse for landbruket på Agder (NILF). Denne ble presentert i forbindelse først store samling 28. mars, og er senere distribuert til alle kommuner, alle lokallag, Agderbenken og andre politiske kontakter. Prosjektet har arrangert 2 større samlinger: 28. mars ble det gjennomført et tenkeloft på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal, der landbruket selv diskuterte hvilke mål næringa skulle ha og hvorledes landbruket kunne bli attraktivt som næring og å få opinionen med seg. Hvilke signaler skulle landbruket selv gi om hva som er god landbrukspolitikk for Agder ble også diskutert. Verdiskapingsanalysen fra NILF ble presentert der 83 personer deltok på samlingen. Samlingen fikk god medieomtale. 11. september ble årets andre tenkeloft gjennomført med ca. 60 deltakere. Denne samlingen var på Quality Hotell og Resort Sørlandsparken i Kristiansand, der et utvalg av regionale politi- Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 14

15 kere og myndigheter samt sentrale personer i landbruket og forskningsmiljøer var samlet for å diskutere hva de mente var en god landbrukspolitikk for Agder. Blant annet var ca. halvdelen av Agders ordførere tilstede. Av konkrete ting som det ble en del oppmerksomhet omkring er muligheten for å igangsette noen spesifikke prosjekter på Agder innforbi landbruksrelaterte temaområder. Også denne samlingen fikk en del medieomtale. Det er laget en egen delrapport for arbeidet i Forprosjekt Landbrukets Dag Etablering av foreningen Landbrukets Dag BA Forprosjektet ble startet seint Målet med prosjektet var å få etablert en stabil, profesjonell arrangementsorganisasjon som kan utvikle LD videre, først og fremst som arena for å profilere landbruk og bygdeliv, gjerne med bredere eierskap. Forprosjektet fikk innvilget BU-midler og engasjerte Selskapet for Norges Vel til å bistå med utredning av egnet organisasjonsform, utforming av vedtekter m.m. Resultatet av prosjektet er at foreningen Landbrukets Dag BA, ble stiftet 15. August 08. Foreningen er registrert i Brønnøysund, har i februar organisasjoner som medlemmer, har fått på plass et 3-årig prosjekt for utvikling av foreningen og messa (som fra 2009 endrer navn fra Landbrukets Dag til NATURLIGVIS) og ansatt daglig leder/prosjektleder. Vest-Agder Bondelag er medlem av foreningen. Vest-Agder Bondelag har vedtatt tilskudd til utviklingsprosjektet på tils. kr, ,- for 2010 og 2011, samt gitt tilsagn på et rentefritt lån på kr ,- over 5 år til foreningen. Andre saker fra styrets arbeid i 2008: Gjennomfører et felles Beiteprosjekt for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Styremedlemmer har deltatt på alle lokallagas årsmøter Styremedlemmer deltok på Samvirkekonferansen arrangert av Samarbeidsrådet i Rogaland Bevilget Aktive lokallagsmidler til 9 lokallag. Til sammen utbetalt ca ,- Gjennomført Generalforsamling i Landbrukets Dag 15. Februar og 5. desember Møter og kurs Ledermøtet 2008 Felles ledermøte, med Vest-Agder Bondelag, var i 2008 lagt opp som busstur til Oslo, november. Her deltok 55 representanter fra lokallaga, fylkesstyret og gjester. Fra Norges Bondelag deltok 2. nestleder Nils T. Bjørke. Onsdagen var mest transportetappe, med økologisk lunsj-stopp i Vestfold, orientering på bussen fra Gjensidige, v/per Asbjørn Andvik, og besøk m. orientering om Landbrukets Hus v/harald Velsand. Torsdag gjennomførte vi Landbrukspolitisk kurs på hotellet, med Renate Kvamme, Harald Milli og Per Ole Ranberg som foredragsholdere. I pausen midt på dagen besøkte vi Stortinget der Freddy de Reuter (AP Aust-Agder) var vertskap. Dagen ble avsluttet med middag på Bondeheimen og musicalen Sound of Music på Edderkoppen Teater. Fredag fikk vi omvisning på Norturas slakteri på Sem i Vestfold v/arild Grødum m.fl, samt orientering om bondelagsarbeid og jordvernarbeid i Vestfold v/fylkesleder Hans Edvart Torp og nestleder Elin Røed. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 15

16 Skattekurset 2008 Agderkontoret er hvert år teknisk arrangør for Norges Bondelags Skattekurs for regnskapslag tilsluttet Bondelagets Serviceordning. Årets kurs var lagt til Quality Hotell Sørlandsparken, november og samlet ca. 80 deltakere. Forelesere var: Fra Bondelaget: Mari Gjølstad og Elling Bjerke Fra Skatt Sør: Bjørn Tore Evju og Bente Knutsen Landbruksøkonomisk rådgiver: Ole Kristen Hallesby Agderkontorets ansvarlige for arrangementet var Turid Breistøl/Inge Kringeland. Arrangementer Åpen gård Moland og Tromøy Bondelag arrangerte Åpen Gård for 9 året på rad med godt besøk. Birkenes Bondelag arrangerte også, samtidig som der var Åpen Gård arrangement i samband med Dølemomarkedet i september. Avisaksjonen 21. april Et viktig element i NB s strategi før jordbruksforhandlingene 08 var det store aviskuppet -. Norges Bondelag laget sin egen 4-siders versjon av landets viktigste aviser. De aller fleste lokallaga deltok, enten med stand på sentrale plasser eller ved utdeling i postkasser. Vi forventet noen reaksjoner fra originalene, og det fikk vi! Samtidig ga aviskuppet svært bred mediadekning og mye fokus på forhandlingene Landbrukets Dag 2008 For 5. år på rad ble LD arrangert på Evjemoen i et samarbeid med Vest-Agder Bondelag. I løpet av dagene 15. til 17. august hadde messa besøk av mer enn betalende gjester. Dette var en klar økning fra året før. Rent teknisk fikk LD 2008 mye skryt. Godt arbeid av alle i hovedkomiteen og stor dugnadsinnsats fra lokallag og andre var nok en gang avgjørende for et vellykket arrangement. Med økt besøk steg også lønnsomheten, kr ,- (73.000,- i 2007) ble utbetalt for ca timers dugnadsinnsats. Styret for LD 08 har bestått av Birte Usland (leder), Nils Olsbu og Åse Ingebjørg Homme (leder av hovedkomiteen). LD 08 ble siste året med kun fylkesbondelagene som eiere av messa. Etter etableringen av foreningen Landbrukets Dag BA (se egen omtale av Forprosjekt Landbrukets Dag ovenfor), vedtok generalforsamlingen (styrene i fylkesbondelagene) i gamle LD å oppløse den gamle organisasjonen. En oppsummering viste at etter 5 år var mer enn en halv million kroner tilført organisasjoner og lag etter dugnadsarbeid. Fylkesbondelagene satt igjen med ca kroner som ble delt mellom fylkeslagene i henhold til vedtektene. Alle eiendeler i LD, forsiktig verdsatt til kr , ble vedtatt overført kostnadsfritt til den nye foreningen. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 16

17 D. LOKALLAGA To fornøyde deltakere på Landbrukets Dag 2008 Ledere og andre verv i lokallaga per 1. januar 2009 lokallag lokallagsleder telefon Kasserer Studieleder Skolekontakt Søndeled Anders Johnsen / Ingemund Sørbø Olav Thormod Anders Johnsen Aakvåg Grimstad Bård Harald Hansen / Kristen H. Kristensen Sveinung Einertrø Bård Harald Hansen Arendal Tore Ingvald Brømnes Laila Jensen Magne Birkeland Tore Ingvald Brømnes Hisøy Geir Mathiassen / Geir Mathiassen Geir Mathiassen Geir Mathiassen Gjerstad Jens Johan Arnevik / Arne Bjørn Sunde Olav Trydal Jens Johan Arnevik Holt og Nottollv Vangstad Per Tveite Hermann Nottolv Vangstad Vegårshei Goderstad Froland Olaf Hurv / Tor Albert Kåre Flateland Olaf Hurv Oveland Lillesand Erling Gitmark / Johan Kr. Johan Isak Erling Gitmark Simonsen Tveit Birkenes Olav Aabel / Nils Gunnar Thomas Tor Flaa Kylland Rosseland Åmli Kari Hagelia Olstad Terjei Tveit Rolf Harstveit Kari Hagelia Olstad Iveland John Øina Svein Egil Ivedal Salve Mjåland John Øina Evje og Knut Johan Tveit / Sven Tom Kristian John Hornnes Hornnes Reiersen Dåsvand Bygland Johan Edward Knut Haugetveit Maryanne K. Olav Nese Sundt Lidtveit Valle Knut H. Nomeland Jon Hovet Torleif B.Harstad Torleif B. Harstad Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 17

18 Medlemstallet i lokallaga i 2008 For å bli registrert som medlem i Norges Bondelag, må man betale kontingent etter de vedtak som Norges Bondelags årsmøte fatter. Medlemstallet i lokallagene nedenfor gjelder for betalende medlemmer. I Aust-Agder var det i 2008 ei medlemsøkning på 10. Lag: Medl.tall Medl.tall Ut i år Inn i år Pluss/minus i året Søndeled Grimstad Arendal Hisøy Gjerstad Holt/Vegårshei Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje/Hornnes Bygland Valle Direktemedlemar SUM Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 18

19 E. REGNSKAP FOR AUST-AGDER BONDELAG 2008 Resultatregnskap for Aust-Agder Bondelag 2008 Driftsinntekter R 2008 R Rammebevilgninger , , Ref.andre.org/prosjektinntekter , , Kurs og arr. Inntekter 1 215, Refusjoner opplæring , , Annonseinntekter , , Inntekter vedr.kontortjenester , ,94 Sum driftsinntekter , ,44 Driftsutgifter 4400 Innkjøp av salgsvarer , Lønn tilfeldig ansatte 8 400, , Arbeidsgiveravgift , , Møtegodtgjørelse , , Aktivitetstilskudd leder , , Aviser og tidsskrifter 125, Andre kontorkostnader 4 250, , Kostnader porto 92, , Km. godtgjørelse/reisekostn , , Møtekostnader , , Opplæring av tillitsvalgte Informasjon , PR, støtteannonser og materiell 625, , Kontingenter 2 500, Gaver 2 579, ,00 Sum driftskostnader , ,88 Driftsresultat 2 930, ,44 Finansregnskap 8050 Renteinntekter , , Gebyrer -125,00-543, Gaver og bevilgninger , Øredifferanser 0, Tap på fordringer , Ekstraordinære inntekter ,00 53,00 Resultat finansregnskap , , ,040 Årsoverskudd/underskudd , ,42 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 19

20 Balanseregnskap pr Betalingsmidler og fordringer Bank , , Kortsiktige fordringer , , Lånekapital Landbrukets Hus , , Rente på Landbrukets Hus ,00 772,00 Sum betalingsmidler og fordringer , ,15 Inventar 1,00 1,00 Sum eiendeler , ,15 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 2 069, , Arbeidsgiveravgift - 0, Skattetrekk - - Annen Gjeld (Aktivt lokallagsmidler) , , Kortsiktig gjeld , ,09 Sum kortsiktig gjeld , ,12 Egenkapital 2050 Egenkapital pr , , Andelskapital Landbrukets Hus 2 000, , Overskudd/underskudd , ,42 Fondsavsetninger 2987 Rekruttering , , Arbeidsfond , , Eppelandsfond , ,73 Renter pr , , Avsatt til kontormedarbeider , ,00 Sum fondsavsetninger og egenkapital , ,03 Sum gjeld og egenkapital , ,15 Kristiansand, Odd Mæland Nils Berger Inge Kringeland Turid Breistøl revisor revisor organisasjonssjef regnskapsfører Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 20

21 Driftsregnskap for Aust-Agder Bondelag 2008 Driftsinntekter R 2008 Budsjett 08 R Rammebevilgning (1) , , Ref. andre org./prosjektinntekter , , Ref. NB , , Kurs og arr. Inntekter 1 215, Annonseinntekter , , Inntekter vedr. kontortjenester , ,94 Sum inntekter , ,44 Kontorutgifter R 2008 Budsjett 08 R Innkjøp av salgsvarer ,50 10 Aviser/tidsskrifter 125, Andre kontorkostnader 5 464, ,14 10 Kostnader, porto/frakt 92, ,00 10 Støtteannonser/kontingenter 500, ,74 9 Sum kontorutgifter 6 181, ,38 Styreutgifter 11 Arbeidsgiveravgift , ,00 11 Møtegodtgjørelse (3) , ,00 11 Aktivitetstilskudd leder , ,00 11 Møtekostnader,gaver,tlf og div , ,19 11 Reisegodtgjørelse/refusjoner , ,00 Sum styreutgifter , ,19 Faste møter og utvalg R 2008 Budsjett 08 R Årsmøte (4) , ,60 13 Ledermøte(4) , ,50 14 Årsmelding Andre møter/utmarksarbeid 505,00-690,00 18 Revisjon 7 916, ,25 19 Valgnemnd , ,20 20 Skattekurs 522, ,00 23 Aksjoner ,50 27/2 8 Utvalgsarbeid Sum faste møter og utvalg , ,05 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 21

22 Andre aktiviteter R 2008 Budsjett 08 R Opplæring av tilllitsvalgte ,20 29 Informasjon, bevilgninger 2 362,50-550,00 34 Landbrukets dag 2 625, ,00 39 Medlemsverving 4 107, ,30 40 Åpen gård ,50 79 Landbruksspillet Reiselivs konferanse (5) Beiteprosjektet ,00 89 Utenlandsk arbeidskraft ,25 Sum møteutgifter og informasjon 9 095, ,25 Sum utgifter i alt , ,88 Driftsresultat 2 930, ,44 Finansregnskap 8050 Renteinntekter (6) , , Ekstraordinære inntekter (7) ,00-53, Gebyrer -125, , Gaver og bevilgninger , Tap på fordringer , Øresavrundinger 0, Resultat finansregnskap , ,02 Årsresultat , ,42 ( 1) 3900 Rammebevilgning nesten mer enn budsjett. (2) Inkluderer Aust-Agder del av div. kontortjenester levert foreningen Landbrukets Dag BA høsten 08. (3) 11 Styreutgifter. For en ekstra daggodtgjørelse på ledermøtet påløper ca. kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift, som ikke kom med i årets regnskap. Blir utgiftsført i For øvrig viser kapittelet fortsatt høyt aktivitetsnivå på styret. Antallet eksterne møter der styret er representert er økende. (4) 12 og 13 Både årsmøtet og ledermøtet ble rimeligere enn budsjett. Vi oppnådde synergieffekt ved å kombinere årsmøtet med tenkeloft 28. Mars og for ledermøtet er ca refundert med opplæringsmidler tillitsvalgte (motpost 3920). (5) 86 Utgifter Landbrukets Dag er refundert i postene 3910 og 3950 (6) 8050 Høyt rentenivå gjennom året har gitt betydelig høyere renteinntekt enn budsjett. (7) 8400 Ekstraordinære inntekter er utbetaling av Vest-Agder Bondelags andel (50%) etter oppløsningen av gml Landbrukets Dag. Beløpet er sum inntjent etter 5 års drift Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 22

23 Skogen har løsningene AT Skog hjelper sine eiere å forvalte skogen på en god måte. Er du eier i AT Skog BA så kjenner du fordelene dine: Distriktstjenesten med lokale skogbruksledere og driftapparat Tømmeromsetning Næringspolitisk engasjement Utmarksnæring, vilt og fiskeforvaltning i Faun Naturforvaltning AS Fri førstekonsultasjon hos vår advokat Bladene Nytt fra AT Skog og Skogeieren Medlemskap i lokalt skogeierlag Eier du skog men fortsatt ikke er eier i AT Skog BA? Ta kontakt nå! Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 23

24 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 24

25 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 25

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Forord. 2011 blir et spennende år

Forord. 2011 blir et spennende år 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2010... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17 Årsmelding 2009 Hedmark Bondelag Høyvangveien 40, 2322 Ridabu Telefon: 62 55 53 10 e-post: hedmark@bondelaget.no Internett: www.bondelaget.no/hedmark Bankkonto: 1800.07.00912 Innhold Bondesangen 3 Forord

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Er du medlem av Norsk Bonde- og Smbrukarlag har du gode betingelser hos Gjensidige. Du fr fra 14 til 20% rabatt p tingforsikringer. Du tilbys gunstige personforsikringer

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2008 Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem,

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette saman med 2.500 andre frå heile landet sitt preg på Oslo sentrum måndag 21. mai under "Opptog for

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009 Innhold: STYRETS MELDING 2009.... 5 REGNSKAP.... 9 STYRENDE ORGANER.... 19 RÅDET...

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2010 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger f.v: Vidar Andresen, Hans Edvard Torp, Kathrine Kleveland, Harald Lie, Elin Røed, Cathrine Stavnum, Vibeke Kvalevåg,

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2009 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger. Fra v. bak: Anne-Kari Hedlund, Hans H.Kirkevold, Thorleif Müller, Helge Bonden, Harald Lie, Foran fra v.: Elin Røed,

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2013-2014 1 Dette var Buskeruds bidrag under 100- årsmarkeringen på NBS landsmøtets Smaken av hele Norge. Et utvalg av produkter fra Bryggerhuset Fram-Sønju. Buskerudfolk

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av:

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: 1 av 11 Fylkesstyrets arbeid Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: Leder: Asbjørn Helland, Egge og Kvam (2012) Nestleder: Kåre Peder Aakre, Nærøy (2012) Styremedlemmer: Anders Røflo,

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer