Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1"

Transkript

1 Årsmelding arbeidsår Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1

2 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 2

3 INNHOLD INNHOLD... 3 Forord... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag B. AUST-AGDER BONDELAG... 5 Æresmedlemmer... 5 Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2008/ Representasjon og verv Fylkeskontoret Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag C. ORGANISASJONSARBEIDET... 8 Arbeidet i styret... 8 Arbeidsplan... 8 Jordbruksforhandlingene Andre viktige styresaker.13 Møter og kurs Arrangementer D. LOKALLAGA Ledere og andre verv i lokallaga per 1. januar Medlemstallet i lokallaga i E. REGNSKAP FOR AUST-AGDER BONDELAG Resultatregnskap per Balanseregnskap pr Driftsregnskap for Aust-Agder Bondelag Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 3

4 Forord 2008 har vore eit spennande og innhaldsrikt år med mange ulike oppgåver og gjeremål, både for fylkesstyre og lokallag. Politisk kontakt lokalt og regionalt har vore eit viktig satsingsområde. Lokallaga har vore i mange kommunestyremøter for å informere om landbruk, og sjølvsagt oppfordre lokalpolitikarane om å støtte opp om landbruket. Ordførarar og andre sentrale politikarar i Agder har vore med på opprop der ein ber om betre rammevilkår for landbruket. Den påfølgjande avisaksjonen skapte og mykje merksemd i vår, foran jordbruksforhandlingane. Gjennom prosjektet Landbruk på dagsorden har me og jobba for synleggjering og informasjon om tilhøva her i Agder. Landbrukets Dag har krevd mykje tid og merksemd i 2008, både til arrangementet og organisasjonen. Stor arbeidsinnsats, både i lokallag og i LD sitt styre/ adm. har ført til at me har klart å skape eit attraktivt arrangement og ein meir robust organisasjon med mange nye medlemmar. Beiteprosjektet Beite som ressurs for landbruket og bygda har hatt sitt første driftsår, der 10 kommuner i Agder og Telemark er deltakarar i prosjektet. Første året har arbeidet hatt fokus på organisering, leiing i pilotane, avtaler og i tillegg er det gjennomført fagsamlingar. I 2009 vil det vere fokus på det praktiske arbeidet. Årsrapport og Fagrapport er tilgjengeleg på BSF Agder er lagt ned i 2008, og framover vert det eit lokalt ansvar å arrangere og gjennomføre BSF- kurs. Landbrukspolitisk kurs vart gjennomført i haust, med studietur til Oslo. Me håper at dette har vore både inspirerande og nyttig for arbeidet i lokallaga framover. Utfordringane framover er mange, der kampen for bonden sine kår er vår viktigaste fokus. Gjennom dette arbeidet skal me oppnå våre mål om å Gi gode og mangfaldige matopplevelsar Skape grobotn for levedyktige lokalsamfunn Gjere landet vakkert Fornye verdiskapinga frå garden Eg vil takke for stor innsats i lokallag, fylkesstyre og administrasjonen i 2008, og ser fram til ny innsats i Åse Ingebjørg Homme Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 4

5 A. NORGES BONDELAG Medlemsorganisasjonen Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf kan være medlem. Alle er direkte medlemmer i Norges Bondelag. Foretak, herunder samdrifter, kan være medlem i Bondelagets servicekontor AS. Servicekontoret har om lag 780 foretak som medlemmer. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet. Norges Bondelag bestod 31/ av medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og 587 lokallag. Årsmøtet i Norges Bondelag 2008 Årsmøtet er sammensatt av utsendinger fra fylkeslaga, representantskapet i Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Årsmøtet 2008 var lagt til Lillehammer, 12. og 13. juni. Årsmøtedelegatene fra Aust-Agder Bondelag var Åse Ingebjørg Homme, Kristen Udjus, Erik Fløystad (1. vara) og Nils Olsbu (2. vara). B. AUST-AGDER BONDELAG Æresmedlemmer Aust-Agder Bondelag: Sverre Ledaal, Terjei O. Ramse og Roar Dokmo Froland Bondelag: Kittel Røysland. Moland og Tromøy Bondelag: Sverre Ledaal Gjerstad Bondelag: John Fasting Sørbø. Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2007/2008 Styret: Åse Ingebjørg Homme, Valle, leder Kristen Udjus, Grimstad, nestleder Ole Didrik Steensohn, Grimstad Erik Fløystad, Arendal Nils Olsbu, Froland Ellen Kristiansen, Grimstad (AABK) vara Hanne K. Wedøe Bakke, Grimstad vara Morten Foss, Tvedestrand vara Øystein Fredriksen, Fevik Møteleder årsmøtet: Kristen Udjus, vara Erik Fløystad Valgnemnd: Olav Lidtveit, leder, pers. vara Olav J. Greibrokk Synnøve Jomås, nestleder, pers. vara Anne A. Steensohn Arnfinn Eskedal, pers. vara Andreas Lilleholt Torgrim Syrtveit, pers. vara Roy Vidar Svendsen Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 5

6 Styret i Aust-Agder Bondelag foran Stortinget: Fra venstre Ole Didrik Steensohn, Ellen Kristiansen, Åse Ingebjørg Homme, Erik Fløystad, Nils Olsbu og Kristen Udjus Representasjon og verv. Styret i Aust-Agder Bondelag har hatt følgende representasjoner og verv: Arbeidsutvalget: Åse Ingebjørg Homme og Kristen Udjus Bygdekvinnelaget: Nils Olsbu, vara Ole Didrik Steensohn Aust-Agder 4H: Åse Ingebjørg Homme vara Kristen Udjus Etterutdanningsutvalget: Erik Fløystad vara Hanne Kari Wedøe Bakke, Fiske og viltforvaltning: Nils Olsbu. vara Erik Fløystad. Distriktsrådet HV-07: Olav Lidtveit, vara Audun Meland Strategisk plan for næringsutvikling: Åse Ingebjørg Homme og Kristen Udjus Styret i Innovasjon Norge, avd. Agder: Birte Usland Styret i Landbrukets Dag: Nils Olsbu, Agderkontoret er sekretæriat Regionalt miljøprogram: Erik Fløystad vara Åse Ingebjørg Homme Regiongruppa for Landbrukets HMS: Ole Didrik Steensohn vara Kristen Udjus Kontaktutvalget for rovvilt i A-A: Nils Olsbu og Finn Aasheim Styret i LSA og Landbruksselskapene: Birte Usland, vara Åse Ingebjørg Homme, (Årsmøteutsending: Åse Ingebjørg Homme, vara Kristen Udjus) Setesdal vesthei: Åse Ingebjørg Homme, vara Gunn Siri Ousdal Økonomi/regnskapslagene: Kristen Udjus, vara Erik Fløystad Regional kulturlandskapsgruppe: Erik Fløystad vara Åse Ingebjørg Homme BSF-Agder: Ellen Kristiansen, vara Finn Aasheim Prosjekt Naturbasert reiseliv: Inge Kringeland, leder Økologisk gruppe: Åse Ingebjørg Homme, vara Terje Haraldstad Vanndirektivet: Finn Aasheim Prosjekt Landbruket på Dagsorden : Åse Ingebjørg Homme Forprosjekt Landbrukets Dag: Åse Ingebjørg Homme Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 6

7 Fylkeskontoret. Ansatte på kontoret har i meldingsåret vært organisasjonssjef Inge Kringeland (sykm til mai), førstekonsulent Finn Aasheim (konst. org.sjef til sept), førstekonsulent Turid Breistøl og John Øyslebø BSF. John har vært engasjert i 50% stilling for Bondelaget i hele Nina Ryen fra Forsøksringen Agder har vært tilknyttet kontoret på timebasis (ca. 20% stilling) i første del av 2008 Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag 2008 Årsmøtet var lagt til Rosfjord Strandhotell, Lyngdal fredag 28. og lørdag 29. mars, og deler av møtet ble avviklet sammen med Vest-Agder Bondelag. Lokallagenes årsmøtedelegater: Grimstad: Bård H. Hansen og Kristen H. Kristensen, Moland og Tromøy: Anders A. Engelskjønn, Øyestad: Arvid Gulbrandsen, Gjerstad: Jens J. Arnevik, Froland: Olav Hurv, Iveland: John Øina, Evje og Hornnes: Søren Hodne, Bygland: Jørund Upsal, Valle: Knut H. Nomeland. (Følgende lag møtte ikke: Søndeled, Hisøy, Holt og Vegårdshei, Lillesand, Birkenes Åmli) Styret: Åse Ingebjørg Homme, Kristen Udjus, Erik Fløystad, Nils Olsbu, Ole Didrik Steensohn, Ellen Kristiansen (AABK). Aust-Agder Bygdekvinnelag: Thorhild Kylland Gjester: (inkludert gjester i Vest-Agder Bondelags årsmøte): Gjester: Roar Dokmo, Æresmedlem, Steinar Klev, styret i Norges Bondelag, Olav Lidtveit, valgnemnda A-A, Harald Hobbesland, valgnemnda V-A, Tore I. Brømnes, Nortura, Åge Gyland, Felleskjøpet RA, Odd Mæland, revisor, Anne Kari Grimstad, Bondevennen, Fra kontoret: Finn Aasheim, Turid Breistøl, John Øyslebø og Nina Ryen. Taler: Årsmøtetalene ble holdt i plenum med begge fylkeslagene. Talere var styremedlem i Norges Bondelag, Steinar Klev, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder og fylkesleder Birte Usland, Vest-Agder. Årsmelding og regnskap for 2007 ble enstemmig godkjent. Arbeidsplanen for 2008/2009 ble enstemmig vedtatt. (Se C. Organisasjonsarbeidet i fylket.) Budsjett for 2009, enstemmig vedtatt Kåring av beste verver 2007: Synnøve Jomås ble kåret til beste verver. Kåring av mest aktivt lokallag: Vinner for 2007 ble Birkenes Bondelag, v/ leder Olav Aabel, som hadde stått for stor lagsaktivitet og stort engasjement i bondelagsarbeidet. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 7

8 Hilsener og takk: Olav Lidtveit ba om ordet og orienterte kort om Forsvarsstudiens forslag om nedbygging av Heimevernet og konsekvensene dette får på Agder. Olav ønsker at fylkeslaget legger trykk på Norges Bondelag sentralt. Åse Ingebjørg Homme takket årsmøtet for fornyet tillit. C. ORGANISASJONSARBEIDET Arbeidet i styret I 2008 ble det holdt 9 styremøter + 2 telefonmøte og behandlet 46 saker. 4 av møtene har vært delvis felles med styret i Vest-Agder Bondelag. Arbeidsplan Arbeidsplanen nedenfor ble vedtatt på årsmøtet. Kolonnen til høyre viser oppfylling av planen: Arbeidsplan for Aust-Agder Bondelag Planperiode April April 2009 Vårt motto: VI FÅR NORGE TIL Å GRO! Våre verdier: Jordnære, Driftige, Imøtekommende, Pågangsmot Arbeidsområde/Hovedmål 1. Organisasjon Styrke organisasjonsarbeidet i fylket og kontakten med lokallagene 2. Næringspolitikk a) Landbrukspolitiske saker Synliggjøre landbrukets Delmål: Tiltak: Status: Økt lokallagskompetanse Økt lokallagskontakt Øke medlemstallet i Aust-Agder Medlemstall februar.07 er 915 Medvirke til styrking av samvirkeorganisasjonene. Videreføre lokallagskurs for de 9 siste laga. Gjennomføre ledermøte Referat fra fylkesstyremøter til alle lokallag Invitere lokallag til minst 2 styremøter som legges lokalt Gjennomføre ledermøte for tillitsvalgte i lokallaga Løpende verving i lokallag/fylkeslag. Telefonverving. Avklare hvordan vi skal drive LSA framover. Gjennomført vinter 08/09 Gjennomført nov Gjennomført via e post eller brev Ikke gjennomført pga arbeidssituasjonen Gjennomført nov Brutto tilvekst 57 Netto nye medlemmer 10 Totalt 916 medl Strategiplan for LSA vedtatt. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 8

9 samfunnsmessige betydning og bidra til best mulig resultat i jordbruksforhandlingene b) Landbruksrelatert næringsutvikling Være pådrivere i arbeid med næringsutvikling c) Grunneierrettigheter, eiendomsrett og ressurs-forvaltning Økt fokus på jordvern Ha fokus på jordbruksforhandlingene Gi agderbøndene best nytte av Bygdeutviklingsmidlene og andre utviklingsmidler Støtte lokale prosjekter Følge opp saker som angriper eiendomsretten Redusere konflikter vedr. rovdyrforvaltning Arrangere temamøte/kurs: Hva kan lokallagene/ fylkeslaget gjøre? Minst ett medieoppslag om jordvern Samle innspill fra lokallag og gi uttale til forhandlingene Delta aktivt i og søke mediedekning ifrb. med Avisaksjonen i april I samarbeid med Vest- Agder bondelag opprettholde styreplass og innflytelse i Innovasjon Norge Delta aktivt i arbeidet med strategiplaner i regi av fylkesmannen Delta aktivt i arbeid med Regionplan Agder 2010 Støtte opp om Beiteprosjektet Bidra med finansiering og representant i styringsgruppa for Prosjekt Naturbasert reiseliv i Agder Følge opp andre eksisterende og evt. nye næringsutviklings-prosjekter, som for eksempel Inn på Tunet. Bistå medlemmer med faglig kontakt, juridisk hjelp eller lignende Bistå lokallag med uttaleser i høringssaker mv. Delta i kontaktutvalget for rovdyr i Aust-Agder Følge opp forvaltningsplan Utredningsarbeid er gjort for å starte opp en jordvernforening Flere oppslag om jordvern i 08 Gjennomført feb 08. Gjennomført 21. april Birte Usland er utnevnt til styrerepresentant for Agder Revisjon av RMP gjennomført. Erik Fløystad samt adm. deltok Deltatt på felles mål for Agder samt møter om planen. Åse I Homme er leder av styringsgruppen Prosjektet har ikke vært aktivt i Omorganisering innen AT Skog. Inn På Tunet ikke aktivt i Aust-Agder. Deltatt på møter. Løpende etter behov. Yter bistand ved spørsmål dersom kapasitet. Nils Olsbu og Finn Aasheim har deltatt Godt samarbeid innen regio- Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 9

10 3. Internasjonale spørsmål Sikre en best mulig WTOavtale og opprettholde fokus på EUspørsmålet 4.Kommunikasj on/ arrangement Økt lokallagsengasjement i lokal arealforvaltning WTO EU Høyt fokus på kommunikasjon med samfunnet og medlemmer Alliansebygging gjennom kontakt med organisasjoner og nøkkelpersoner for rovdyr i Region 2. Søke om fellingstillatelse ved uakseptable tap av husdyr Bidra med å danne landbruksråd i minst 3 kommuner Formidle informasjon, og sette inn nødvendige tiltak/aksjoner når NB anbefaler. Støtte Nei til EU økonomisk Nettsidene må være operative Aktiv deltakelse i Landbrukets Dag, Åpen Gård (minst 3), Landbruksspillet (minst 3) Utarbeide strategi for mediekontakt Satse på rekruttering/kvinner Gjennomføre minst ett møte med stortingsbenken. Delta aktivt i prosjektet Landbruket på Dagsorden Invitere nøkkelpersoner til styremøter og andre arrangementer nen. Buskerud koordinerer. Ikke sendt søknad i Ikke prioritert Kontinuerlig. 50 bønder deltok på aksjon i juli i Oslo. Søknad kom i 2009 Ny nettside åpnet i Norges Bondelag sept 08. Agderkontoret mer aktivt. Stand LD 08. Kun 1 åpen gård. Lokallag har gjennomført Strategi for nettside laget Brev sendt LSA om behov. Komité arbeider. Åse I møte feb 08 Møte på Stortinget 13. Nov. Kontakt via e post rundt jordbruksforhandlingene John Øyslebø var prosjektleder. Birte U styreleder Erling Hellum, Innovasjon Norge Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 10

11 Prosjektet Landbruket på dagsorden startet opp i Her fra samling for politikere, byråkrater og forskningsmiljøer 11. september 2008 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 11

12 Jordbruksforhandlingene Aust-Agder Bondelag sendte som vanlig uttale til Norges Bondelag før forhandlingene. Sammendrag - Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2008: Hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør må være: Utfordringene på Agder kan ikke løses bare ved å legge til rette for større enheter. Det må fortsatt være mulig å opprettholde flere små produksjoner på hver gård. Utvikling er mer enn økt volum. Det er distriktsjordbruket som legitimerer landbruket i Norge. Regjeringens målsettinger i Soria-Moria erklæringen, om inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre, er ikke oppfylt. Kostnadsveksten på viktige innsatsfaktorer som kraftfôr, gjødsel og energi må kompenseres. Det er et skrikende behov for investeringer i næringa. De globale utviklingstrekk som klimaendringer, befolkningsvekst, økt kjøpekraft og økt etterspørsel etter fornybar energi, sammen med innenlandsk underdekning på kjøttvarer tilsier at Norge, inkludert Agder, må utnytte alle de muligheter som finnes til å produsere mat. Dette gir også grunn til økt fokus på matvareberedskap. Det er en kjempeutfordring å rekruttere nye utøvere til landbruket. Klimautfordringene tilsier en helt nødvendig omlegging til fornybar energi. Forutsatt bedre rammebetingelser kan landbruket bidra vesentlig til slik omlegging. Vi forutsetter at avtalepartene gjør hva de kan for å finne handlingsrom i forhold til WTO-avtalen. Det er økt lønnsomhet i landbruksnæringen som er nøkkelen til å løse landbrukets utfordringer, og vi krever derfor at jordbruksavtalen 2008 blir vesentlig bedre enn i fjor! Våre hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør er derfor: 1. Et løft i inntektsgrunnlaget på produserte varer. Målprisene må få et betydelig løft, dog slik at målprissystemets funksjon som sikkerhetsnett svekkes minst mulig. 2. Betydelig økt tilgang på rimelig kapital for å sikre grunnlaget for nødvendige investeringer til utbygging og fornyelse av driftsapparatet. Et nytt eller endret investeringsprogram må finansieres uten å belaste den årlige inntektsramma. Det må lages en opptrappingsplan for investeringer i landbruket. 3. Fortsatt sterk strukturprofil på ramma, slik at den ivaretar en variert bruksstruktur over hele landet og prioriterer de små og mellomstore bruka. Det må stimuleres til mangesysleri, bl.a ved å ha flere produksjoner på samme gårdsbruk. Fraktordningene må styrkes. Det må legges til rette for at alle gårdens ressurser kan utvikles videre med basis i det tradisjonelle landbruket. 4. Retten, og den reelle muligheten, til ferie og fritid må sikres gjennom et fortsatt løft i velferdsordningene og etablering av gode refusjonsordninger. Vilkår for sykefravær må være på linje med andre grupper. Innenfor disse hovedoverskriftene ønsker fylkesstyret å fokusere på fire hovedområder: Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 12

13 Melk og storfe: Melkeproduksjonen, som er ryggraden i det småskala landbruket vi har på Agder, må tas vare på og sikres en framtid. Avgangen av melkeprodusenter er stor og gjengroingen øker. Økt kjøttproduksjon må stimuleres. Kraftfôrbaserte produksjoner: Styrking av støtte- og stimuleringstiltak er avgjørende for å beholde de kraftfôrbaserte produksjonene på Agder. En ytterligere nedgang i disse produksjonene vil også svekke infrastrukturen (på bearbeidelse- foredlings- og transportsiden og for veterinærtjenesten) for resten av husdyrproduksjonen på Agder. Saueholdet: Saueholdet på Agder produserer kvalitetskjøtt og kulturlandskap. En styrking av denne næringa må først og fremst skje gjennom produksjonsstimulerende virkemidler som målpris og beitetilskudd. Grønt, potet og frukt: På Agder er det små, men sterke miljøer for grønt- og potet-, samt bær- og fruktproduksjon. Spesialisert tidligproduksjon er også viktig for distriktet. Følgende lokallag og andre aktører sendte innspill til styret i Aust-Agder Bondelag: Lokallag i Aust-Agder: Åmli, Bygland, Iveland, Evje og Hornnes, Moland og Tromøy, Grimstad. Andre: Felleskjøpet Rogaland Agder, Agder Eggring, Produsentlaga (Tine) i indre Agder (Audnedal, Åseral, Iveland, Vegusdal, Vennesla, Setesdal, Øvrebø og Hægeland), Tine Meieriet Sør, Vestst- Agder Sau og Geit, Aust-Agder Sau og Geit, Forsøksringen Agder, Lanbrukstjenester Sør, Aust- Agder Pelsdyralslag, Vest-Agder Pelsdyralslag, Norsk Hjorteavlsforening, Anders Johnsen, Arnstein Tømmerås og Norsk Kanin. Andre viktige styresaker Innspill og Uttale Revisjon av Regionalt miljøprogram. Behandlet flere ganger. Fylkeslaget har vært representert i gruppa som har arbeidet med revisjon. Har hatt innspill om forenkling, gå bort fra prioriterte områder, legge vekt på beiting, ønske om tilskudd til alle beitende dyr, tilskudd til aktive bønder. Innspill - Kandidater til BU-prisen i Aust-Agder Prisen gikk til Holt Gartneri i Tvedestrand. Innspill Ny dyrevelferdslov Aust-Agder Bondelag gav uttale i samband med høringen: Det er viktig at det blir funksjonelle overgangsordninger ved innføring av den nye loven og tilhørende foreskrifter, bl.a. at opparbeidet realkompetanse blant dagens dyreholdere tilgodeses som god nok kompetanse ved hold av dyr. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 13

14 Innspill Kandidater Landbruksprisen, Bu prisen og Askeladdprisen Aust-Agder Bondelag sendte forslag til komiteene for disse tre prisene. Uttale - Forslag til ny lov om dyrevelferd Fylkeslaget er i all hovedsak positive til ny lov. Stiller spørsmål om konsekvenser for beiteretten. Ber om funksjonelle overgangsordninger. Positive til kompetansekrav med vekt på realkompetanse. Bør åpne for unntak fra plikt til å holde tilholdsrom. Ber om at tilhørende forskrifter utformes med praktisk innretning. Drøftinger med AE nett for bedre beredskap mot strømbrudd. Aust-Agder Bondelag har hatt flere møter med AE nett for å få til bedre ordninger og beredskap når det gjelder strømbrudd. Brev til Norges Bondelag vedrørende omsetning av fast eiendom. Aust-Agder Bondelag har sent brev til Norges Bondelag vedrørende omsetning av fast eiendom til priser langt over konsesjonspris og der selger overlater til kjøper å ordne konsesjon uten retrettmuligheter. (Fullstendige høringsuttalelser kan fås ved henvendelse til Agderkontoret) Bygdefolkets Studieforbund Agder er nedlagt Etter en større omorganiseringsprosess i 2007 ble fylkesleddene i BSF vedtatt lagt ned. For Agder medførte det at BSF-Agder opphørte fra 1. juli 08. Det er nå etablert 11 regioner med ansvar for noe markedsføring av kurs, kontakt med medlemsorganisasjoner og å følge med på lokal forvaltning av voksenopplæringsmidler. Rogaland og Agder er en region, og Rogaland Bondelag hat tatt på seg å være regionkontakt. For praktiske rutiner ved gjennomføring av lokale kurs er det BSF-sentralt som er rett adresse. Prosjekt Landbruket på Dagsorden Høsten 07 tok Aust- og Vest-Agder Bondelag initiativ til å etablere et 3-årig prosjekt, Landbruket på Dagsorden. Det er innvilget BU-midler og støtte fra Sparebanken Sør til prosjektet. I styringsgruppa deltar fylkesleder Birte Usland, Vest-Agder Bondelag, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder Bondelag, fylkespolitikerne Thore Westermoen, Vest-Agder og Svein Harberg, Aust-Agder, landbruksdirektør Leif Løhaugen, Aust-Agder og assisterende landbruksdirektør Unni Svagård, Vest-Agder. Prosjektkoordinator har ut 2008 vært John Øyslebø på Agderkontoret. Vinteren 08 fikk prosjektet utarbeidet en kommunevis verdiskapingsanalyse for landbruket på Agder (NILF). Denne ble presentert i forbindelse først store samling 28. mars, og er senere distribuert til alle kommuner, alle lokallag, Agderbenken og andre politiske kontakter. Prosjektet har arrangert 2 større samlinger: 28. mars ble det gjennomført et tenkeloft på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal, der landbruket selv diskuterte hvilke mål næringa skulle ha og hvorledes landbruket kunne bli attraktivt som næring og å få opinionen med seg. Hvilke signaler skulle landbruket selv gi om hva som er god landbrukspolitikk for Agder ble også diskutert. Verdiskapingsanalysen fra NILF ble presentert der 83 personer deltok på samlingen. Samlingen fikk god medieomtale. 11. september ble årets andre tenkeloft gjennomført med ca. 60 deltakere. Denne samlingen var på Quality Hotell og Resort Sørlandsparken i Kristiansand, der et utvalg av regionale politi- Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 14

15 kere og myndigheter samt sentrale personer i landbruket og forskningsmiljøer var samlet for å diskutere hva de mente var en god landbrukspolitikk for Agder. Blant annet var ca. halvdelen av Agders ordførere tilstede. Av konkrete ting som det ble en del oppmerksomhet omkring er muligheten for å igangsette noen spesifikke prosjekter på Agder innforbi landbruksrelaterte temaområder. Også denne samlingen fikk en del medieomtale. Det er laget en egen delrapport for arbeidet i Forprosjekt Landbrukets Dag Etablering av foreningen Landbrukets Dag BA Forprosjektet ble startet seint Målet med prosjektet var å få etablert en stabil, profesjonell arrangementsorganisasjon som kan utvikle LD videre, først og fremst som arena for å profilere landbruk og bygdeliv, gjerne med bredere eierskap. Forprosjektet fikk innvilget BU-midler og engasjerte Selskapet for Norges Vel til å bistå med utredning av egnet organisasjonsform, utforming av vedtekter m.m. Resultatet av prosjektet er at foreningen Landbrukets Dag BA, ble stiftet 15. August 08. Foreningen er registrert i Brønnøysund, har i februar organisasjoner som medlemmer, har fått på plass et 3-årig prosjekt for utvikling av foreningen og messa (som fra 2009 endrer navn fra Landbrukets Dag til NATURLIGVIS) og ansatt daglig leder/prosjektleder. Vest-Agder Bondelag er medlem av foreningen. Vest-Agder Bondelag har vedtatt tilskudd til utviklingsprosjektet på tils. kr, ,- for 2010 og 2011, samt gitt tilsagn på et rentefritt lån på kr ,- over 5 år til foreningen. Andre saker fra styrets arbeid i 2008: Gjennomfører et felles Beiteprosjekt for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Styremedlemmer har deltatt på alle lokallagas årsmøter Styremedlemmer deltok på Samvirkekonferansen arrangert av Samarbeidsrådet i Rogaland Bevilget Aktive lokallagsmidler til 9 lokallag. Til sammen utbetalt ca ,- Gjennomført Generalforsamling i Landbrukets Dag 15. Februar og 5. desember Møter og kurs Ledermøtet 2008 Felles ledermøte, med Vest-Agder Bondelag, var i 2008 lagt opp som busstur til Oslo, november. Her deltok 55 representanter fra lokallaga, fylkesstyret og gjester. Fra Norges Bondelag deltok 2. nestleder Nils T. Bjørke. Onsdagen var mest transportetappe, med økologisk lunsj-stopp i Vestfold, orientering på bussen fra Gjensidige, v/per Asbjørn Andvik, og besøk m. orientering om Landbrukets Hus v/harald Velsand. Torsdag gjennomførte vi Landbrukspolitisk kurs på hotellet, med Renate Kvamme, Harald Milli og Per Ole Ranberg som foredragsholdere. I pausen midt på dagen besøkte vi Stortinget der Freddy de Reuter (AP Aust-Agder) var vertskap. Dagen ble avsluttet med middag på Bondeheimen og musicalen Sound of Music på Edderkoppen Teater. Fredag fikk vi omvisning på Norturas slakteri på Sem i Vestfold v/arild Grødum m.fl, samt orientering om bondelagsarbeid og jordvernarbeid i Vestfold v/fylkesleder Hans Edvart Torp og nestleder Elin Røed. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 15

16 Skattekurset 2008 Agderkontoret er hvert år teknisk arrangør for Norges Bondelags Skattekurs for regnskapslag tilsluttet Bondelagets Serviceordning. Årets kurs var lagt til Quality Hotell Sørlandsparken, november og samlet ca. 80 deltakere. Forelesere var: Fra Bondelaget: Mari Gjølstad og Elling Bjerke Fra Skatt Sør: Bjørn Tore Evju og Bente Knutsen Landbruksøkonomisk rådgiver: Ole Kristen Hallesby Agderkontorets ansvarlige for arrangementet var Turid Breistøl/Inge Kringeland. Arrangementer Åpen gård Moland og Tromøy Bondelag arrangerte Åpen Gård for 9 året på rad med godt besøk. Birkenes Bondelag arrangerte også, samtidig som der var Åpen Gård arrangement i samband med Dølemomarkedet i september. Avisaksjonen 21. april Et viktig element i NB s strategi før jordbruksforhandlingene 08 var det store aviskuppet -. Norges Bondelag laget sin egen 4-siders versjon av landets viktigste aviser. De aller fleste lokallaga deltok, enten med stand på sentrale plasser eller ved utdeling i postkasser. Vi forventet noen reaksjoner fra originalene, og det fikk vi! Samtidig ga aviskuppet svært bred mediadekning og mye fokus på forhandlingene Landbrukets Dag 2008 For 5. år på rad ble LD arrangert på Evjemoen i et samarbeid med Vest-Agder Bondelag. I løpet av dagene 15. til 17. august hadde messa besøk av mer enn betalende gjester. Dette var en klar økning fra året før. Rent teknisk fikk LD 2008 mye skryt. Godt arbeid av alle i hovedkomiteen og stor dugnadsinnsats fra lokallag og andre var nok en gang avgjørende for et vellykket arrangement. Med økt besøk steg også lønnsomheten, kr ,- (73.000,- i 2007) ble utbetalt for ca timers dugnadsinnsats. Styret for LD 08 har bestått av Birte Usland (leder), Nils Olsbu og Åse Ingebjørg Homme (leder av hovedkomiteen). LD 08 ble siste året med kun fylkesbondelagene som eiere av messa. Etter etableringen av foreningen Landbrukets Dag BA (se egen omtale av Forprosjekt Landbrukets Dag ovenfor), vedtok generalforsamlingen (styrene i fylkesbondelagene) i gamle LD å oppløse den gamle organisasjonen. En oppsummering viste at etter 5 år var mer enn en halv million kroner tilført organisasjoner og lag etter dugnadsarbeid. Fylkesbondelagene satt igjen med ca kroner som ble delt mellom fylkeslagene i henhold til vedtektene. Alle eiendeler i LD, forsiktig verdsatt til kr , ble vedtatt overført kostnadsfritt til den nye foreningen. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 16

17 D. LOKALLAGA To fornøyde deltakere på Landbrukets Dag 2008 Ledere og andre verv i lokallaga per 1. januar 2009 lokallag lokallagsleder telefon Kasserer Studieleder Skolekontakt Søndeled Anders Johnsen / Ingemund Sørbø Olav Thormod Anders Johnsen Aakvåg Grimstad Bård Harald Hansen / Kristen H. Kristensen Sveinung Einertrø Bård Harald Hansen Arendal Tore Ingvald Brømnes Laila Jensen Magne Birkeland Tore Ingvald Brømnes Hisøy Geir Mathiassen / Geir Mathiassen Geir Mathiassen Geir Mathiassen Gjerstad Jens Johan Arnevik / Arne Bjørn Sunde Olav Trydal Jens Johan Arnevik Holt og Nottollv Vangstad Per Tveite Hermann Nottolv Vangstad Vegårshei Goderstad Froland Olaf Hurv / Tor Albert Kåre Flateland Olaf Hurv Oveland Lillesand Erling Gitmark / Johan Kr. Johan Isak Erling Gitmark Simonsen Tveit Birkenes Olav Aabel / Nils Gunnar Thomas Tor Flaa Kylland Rosseland Åmli Kari Hagelia Olstad Terjei Tveit Rolf Harstveit Kari Hagelia Olstad Iveland John Øina Svein Egil Ivedal Salve Mjåland John Øina Evje og Knut Johan Tveit / Sven Tom Kristian John Hornnes Hornnes Reiersen Dåsvand Bygland Johan Edward Knut Haugetveit Maryanne K. Olav Nese Sundt Lidtveit Valle Knut H. Nomeland Jon Hovet Torleif B.Harstad Torleif B. Harstad Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 17

18 Medlemstallet i lokallaga i 2008 For å bli registrert som medlem i Norges Bondelag, må man betale kontingent etter de vedtak som Norges Bondelags årsmøte fatter. Medlemstallet i lokallagene nedenfor gjelder for betalende medlemmer. I Aust-Agder var det i 2008 ei medlemsøkning på 10. Lag: Medl.tall Medl.tall Ut i år Inn i år Pluss/minus i året Søndeled Grimstad Arendal Hisøy Gjerstad Holt/Vegårshei Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje/Hornnes Bygland Valle Direktemedlemar SUM Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 18

19 E. REGNSKAP FOR AUST-AGDER BONDELAG 2008 Resultatregnskap for Aust-Agder Bondelag 2008 Driftsinntekter R 2008 R Rammebevilgninger , , Ref.andre.org/prosjektinntekter , , Kurs og arr. Inntekter 1 215, Refusjoner opplæring , , Annonseinntekter , , Inntekter vedr.kontortjenester , ,94 Sum driftsinntekter , ,44 Driftsutgifter 4400 Innkjøp av salgsvarer , Lønn tilfeldig ansatte 8 400, , Arbeidsgiveravgift , , Møtegodtgjørelse , , Aktivitetstilskudd leder , , Aviser og tidsskrifter 125, Andre kontorkostnader 4 250, , Kostnader porto 92, , Km. godtgjørelse/reisekostn , , Møtekostnader , , Opplæring av tillitsvalgte Informasjon , PR, støtteannonser og materiell 625, , Kontingenter 2 500, Gaver 2 579, ,00 Sum driftskostnader , ,88 Driftsresultat 2 930, ,44 Finansregnskap 8050 Renteinntekter , , Gebyrer -125,00-543, Gaver og bevilgninger , Øredifferanser 0, Tap på fordringer , Ekstraordinære inntekter ,00 53,00 Resultat finansregnskap , , ,040 Årsoverskudd/underskudd , ,42 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 19

20 Balanseregnskap pr Betalingsmidler og fordringer Bank , , Kortsiktige fordringer , , Lånekapital Landbrukets Hus , , Rente på Landbrukets Hus ,00 772,00 Sum betalingsmidler og fordringer , ,15 Inventar 1,00 1,00 Sum eiendeler , ,15 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 2 069, , Arbeidsgiveravgift - 0, Skattetrekk - - Annen Gjeld (Aktivt lokallagsmidler) , , Kortsiktig gjeld , ,09 Sum kortsiktig gjeld , ,12 Egenkapital 2050 Egenkapital pr , , Andelskapital Landbrukets Hus 2 000, , Overskudd/underskudd , ,42 Fondsavsetninger 2987 Rekruttering , , Arbeidsfond , , Eppelandsfond , ,73 Renter pr , , Avsatt til kontormedarbeider , ,00 Sum fondsavsetninger og egenkapital , ,03 Sum gjeld og egenkapital , ,15 Kristiansand, Odd Mæland Nils Berger Inge Kringeland Turid Breistøl revisor revisor organisasjonssjef regnskapsfører Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 20

21 Driftsregnskap for Aust-Agder Bondelag 2008 Driftsinntekter R 2008 Budsjett 08 R Rammebevilgning (1) , , Ref. andre org./prosjektinntekter , , Ref. NB , , Kurs og arr. Inntekter 1 215, Annonseinntekter , , Inntekter vedr. kontortjenester , ,94 Sum inntekter , ,44 Kontorutgifter R 2008 Budsjett 08 R Innkjøp av salgsvarer ,50 10 Aviser/tidsskrifter 125, Andre kontorkostnader 5 464, ,14 10 Kostnader, porto/frakt 92, ,00 10 Støtteannonser/kontingenter 500, ,74 9 Sum kontorutgifter 6 181, ,38 Styreutgifter 11 Arbeidsgiveravgift , ,00 11 Møtegodtgjørelse (3) , ,00 11 Aktivitetstilskudd leder , ,00 11 Møtekostnader,gaver,tlf og div , ,19 11 Reisegodtgjørelse/refusjoner , ,00 Sum styreutgifter , ,19 Faste møter og utvalg R 2008 Budsjett 08 R Årsmøte (4) , ,60 13 Ledermøte(4) , ,50 14 Årsmelding Andre møter/utmarksarbeid 505,00-690,00 18 Revisjon 7 916, ,25 19 Valgnemnd , ,20 20 Skattekurs 522, ,00 23 Aksjoner ,50 27/2 8 Utvalgsarbeid Sum faste møter og utvalg , ,05 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 21

22 Andre aktiviteter R 2008 Budsjett 08 R Opplæring av tilllitsvalgte ,20 29 Informasjon, bevilgninger 2 362,50-550,00 34 Landbrukets dag 2 625, ,00 39 Medlemsverving 4 107, ,30 40 Åpen gård ,50 79 Landbruksspillet Reiselivs konferanse (5) Beiteprosjektet ,00 89 Utenlandsk arbeidskraft ,25 Sum møteutgifter og informasjon 9 095, ,25 Sum utgifter i alt , ,88 Driftsresultat 2 930, ,44 Finansregnskap 8050 Renteinntekter (6) , , Ekstraordinære inntekter (7) ,00-53, Gebyrer -125, , Gaver og bevilgninger , Tap på fordringer , Øresavrundinger 0, Resultat finansregnskap , ,02 Årsresultat , ,42 ( 1) 3900 Rammebevilgning nesten mer enn budsjett. (2) Inkluderer Aust-Agder del av div. kontortjenester levert foreningen Landbrukets Dag BA høsten 08. (3) 11 Styreutgifter. For en ekstra daggodtgjørelse på ledermøtet påløper ca. kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift, som ikke kom med i årets regnskap. Blir utgiftsført i For øvrig viser kapittelet fortsatt høyt aktivitetsnivå på styret. Antallet eksterne møter der styret er representert er økende. (4) 12 og 13 Både årsmøtet og ledermøtet ble rimeligere enn budsjett. Vi oppnådde synergieffekt ved å kombinere årsmøtet med tenkeloft 28. Mars og for ledermøtet er ca refundert med opplæringsmidler tillitsvalgte (motpost 3920). (5) 86 Utgifter Landbrukets Dag er refundert i postene 3910 og 3950 (6) 8050 Høyt rentenivå gjennom året har gitt betydelig høyere renteinntekt enn budsjett. (7) 8400 Ekstraordinære inntekter er utbetaling av Vest-Agder Bondelags andel (50%) etter oppløsningen av gml Landbrukets Dag. Beløpet er sum inntjent etter 5 års drift Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 22

23 Skogen har løsningene AT Skog hjelper sine eiere å forvalte skogen på en god måte. Er du eier i AT Skog BA så kjenner du fordelene dine: Distriktstjenesten med lokale skogbruksledere og driftapparat Tømmeromsetning Næringspolitisk engasjement Utmarksnæring, vilt og fiskeforvaltning i Faun Naturforvaltning AS Fri førstekonsultasjon hos vår advokat Bladene Nytt fra AT Skog og Skogeieren Medlemskap i lokalt skogeierlag Eier du skog men fortsatt ikke er eier i AT Skog BA? Ta kontakt nå! Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 23

24 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 24

25 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 25

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 1

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2007 61. arbeidsår Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 2 INNHOLD INNHOLD...3 Forord...4 A. NORGES BONDELAG...5 Medlemsorganisasjonen...5 Årsmøtet i Norges

Detaljer

Årsmelding 63. arbeidsår

Årsmelding 63. arbeidsår Årsmelding 2009 63. arbeidsår Årsmelding 2009 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2009 Aust-Agder Bondelag 2 INNHOLD INNHOLD... 3 Forord... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2007 61. arbeidsår Årsmelding 2007 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2007 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:...3 A. NORGES BONDELAG....5 Medlemsorganisasjonen...5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Forord. Erik Fløystad Fylkesleder

Forord. Erik Fløystad Fylkesleder 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2010... 4 B. AUST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer... 5 Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Forord. Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag

Forord. Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2011... 4 AUST- AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 5 Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2011/2012... 5 Representasjon

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag

Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2012... 4 AUST- AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2012/2013... 5 Representasjon og

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 12.12.2014 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Olav Neset Medlem

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Forord. 2011 blir et spennende år

Forord. 2011 blir et spennende år 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2010... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt.

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt. 1 av 8 PROTOKOLL ÅRSMØTE 20.APRIL 2016 Sak 1 Årsmøteåpning, ved leder Bernhardt Halvorsen Sak 2 Registrering av deltakere navneopprop/godkjenning av ev.fullmakter 1. Bernhardt Halvorsen, leder Troms Utmarkslag

Detaljer

Forord. Tusen takk til alle dere i lokallag, styret og administrasjonen som er med og jobber og drar dette lasset. Uten hverandre var vi ingen ting.

Forord. Tusen takk til alle dere i lokallag, styret og administrasjonen som er med og jobber og drar dette lasset. Uten hverandre var vi ingen ting. 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2011... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Revsnes hotell Dato: 18.12.2015 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Kylland Medlem Aust-Agder fylkeskommune Knut Austad

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00 Sakliste: 1) Åpning ved leder 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av møteleder 4) Valg

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

torsd. 21. mars kl. 18.00

torsd. 21. mars kl. 18.00 Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i Birkenes Næringsforum torsd. 21. mars kl. 18.00 på kommunehuset Bildet er fra det nye næringsområdet på Jordbruna ÅRSMØTE SAKSLISTE Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Forord. Birte Usland, fylkesleder i Vest- Agder Bondelag. Foto: øystein moi

Forord. Birte Usland, fylkesleder i Vest- Agder Bondelag. Foto: øystein moi 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2012... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 5 Æresmedlemmer:... 5 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Protokoll fylkesårsmøte 2011 Vestheim, Lista Fly- og Næringspark Møtet startet kl. 10.35. Åpning Einar Grødem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ga ordet til Bernt Erik Spinnangr fra Farsund Næringsselskap

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Representant i viltnemda:

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15 Formannskap - sak 102/15 Planutvalg - personidentisk med formannskapet sak 103/15 Sak 104/15 Kontrollutvalg komm.lovens 25 leder og nestleder velges i kommunestyret 3-5 mer mer Wiggo Svendsen Leder Olav

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Invitasjon til landbrukssamling for kommunene 2014

Invitasjon til landbrukssamling for kommunene 2014 Likelydende i følge adresseliste Invitasjon til landbrukssamling for kommunene 2014 Tid: Onsdag 12. og torsdag 13. februar 2014 Sted: Rosfjord strandhotell, Lyngdal Vi inviterer med dette til landbrukssamling

Detaljer

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Dato 10.03.09 J.nr. 198/09 Arkiv 144 SEKSJONSKONFERANSEN 17. 18. FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Venke Anny Nes åpnet konferansen for seksjon kontor- administrasjon (SKA). Alle 14 deltakerne presenterte

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2016 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2016. Tid: 10. november 2016 kl. 20.00. Kveldsmat fra kl 19.00 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon 1 av 5 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 09.12.2015 Vår dato: 14.12.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer møtte:

Detaljer