SAKSFRAMLEGG BRISKEBYSAKEN - LÆRING OG FORSLAG TIL KONKRETE TILTAK SOM FØLGE AV GRANSKNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG BRISKEBYSAKEN - LÆRING OG FORSLAG TIL KONKRETE TILTAK SOM FØLGE AV GRANSKNINGEN"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Braathen Arkiv: D11 - Arkivsaksnr.: 10/414 Behandles i: HAMAR KOMMUNESTYRE HAMAR FORMANNSKAP HAMAR FORMANNSKAP HAMAR KOMMUNESTYRE BRISKEBYSAKEN - LÆRING OG FORSLAG TIL KONKRETE TILTAK SOM FØLGE AV GRANSKNINGEN INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hamar kommunestyre vedtar følgende tiltak som en oppfølgning av Briskebyrapporten : 1. Eierstyring og tilrettelegging for politiske prosesser: Rådmannen etablerer et eierskapssekretariat med bred kompetanse som blant annet skal ha ansvar for: a. Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker, herunder sikre at eiersaker er tilstrekkelig utredet og dokumentert b. Internkontroll, herunder å følge opp at politiske vedtak blir gjennomført og at det blir vedtatt styreinstrukser i selskapene når det er påkrevet c. Å sikre at beslutninger fra eier blir fattet i generalforsamling d. Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og eventuelle eiermøter e. Ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling f. Å sikre at frister for innkalling til generalforsamlinger og fremleggelse av saker til politisk behandling blir overholdt g. Vedlikehold av kommunens eiermelding h. Å sikre at eiersaker og eiermøter blir dokumentert og arkivert 2. Rolleklarhet: a. Kommunestyrerepresentanter og kommunens administrative toppledelse skal ikke sitte i styrer i selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Disse bør heller ikke sitte i ledelsen i slike selskaper. Dette punktet gjelder for egne rettsubjekter og kommunale foretak

2 b. Leder og styremedlemmer i kommunalt eide selskaper skal ikke velges inn i kontrollutvalget. Det samme gjelder den som er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap mv. som kan være gjenstand for selskapskontroll, jf kommuneloven 77 c. Det skal ikke velges styremedlemmer i selskaper hvor kommunen har eierinteresser, som kan medføre interessekonflikt av betydning for vervet d. Styremedlemmer skal signere på en erklæring hvor det fremgår at vedkommende er kjent med styrets vedtekter, eventuelle styreinstrukser, aksjonæravtaler mv, og at vedkommende forplikter seg til å registrere verv i styrevervregisteret 3. Åpenhet: a. Innføre faste maler for rapportering i fra selskapene b. En representant fra opposisjonen deltar som observatør i generalforsamling/eiermøte sammen med ordfører c. Eiermøter og generalforsamlinger skal normalt være offentlige. Dette gjelder likevel ikke dersom åpenhet skader selskapets eller kommunens interesser, og kommuneloven og offentleglova gir hjemmel for å lukke møtet og/eller holde dokumenter unntatt i fra offentlighet 4. Rådgivere: a. Kommunen skal innhente spisskompetanse i fra eksterne rådgivere og/eller kommunerevisjonen, når sakens art og kompleksitet tilsier det b. Kommunen må sikre at den bruker rådgivere som har en uavhengig stilling i forhold til selskapene c. Kommunen skal innhente opplysninger i fra selskapets revisor om faktiske forhold i selskapet, når det er behov for det 5. Brudd på reglene om offentlig støtte og anskaffelsesregelverket: a. Gjennom etablering av et eierskapssekretariat som vist til over sikre god kompetanse i de forretningsmessige vurderinger som må gjøres når kommunen deltar i næringsvirksomhet, og sikre at vurderingene er godt dokumentert b. Bevisstgjøre selskapene gjennom informasjon om regelverket c. Innføre rapporteringsrutiner knyttet til anskaffelsesregelverket og regelverket om offentlig støtte

3 6. Organisasjonslæring og kompetanseheving: a. Rådgiving og kompetanseheving for politikere gjennom opplæring for nytt kommunestyre b. Sette eierskap som tema i kommunestyret en gang pr år. Dette møtet skal gi kunnskap om utøvelse av eierskap og sette fokus på hva kommunen vil med de aktuelle selskap c. Gjennomføre opplæring for kommunens valgte styremedlemmer. Opplæringen skal blant annet gi økt kompetanse og bevisstgjøre om: Roller Styrets ansvar for selskapets interesser Ansvar for at styret har tilgang på relevant kompetanse d. Tilby politikere som er sentrale ved utøving av kommunens eierskap utdanning/kurs innen eierstyring e. Sørge for utdanning/kurs for kommuneadministrasjonen innenfor selskapsstyring, herunder økonomisk analyse, juss og strategi 7. Prinsipper for deltakelse i nærings- og eiendomsselskap: a. Kommunen skal føre en offensiv utviklings- og næringspolitikk, men først og fremst være tilrettelegger b. Kommunen bør som hovedregel ikke delta i selskaper som har næringmessige formål. Unntak gjelder der offentlig eierskap anses nødvendig for å ivareta viktige fellesskapsinteresser, for eksempel regionens kraftressurser c. Kommunen bør selge eiendom/eiendomsselskap som ikke ivaretar primæroppgaver eller hvor eierskapet ikke anses nødvendig for videre byutvikling d. Kommunen bør investere i tomter og arealer når det anses nødvendig for å ivareta langsiktige utviklingsoppgaver, som boligbygging, næringsarealer og kommunale primæroppgaver e. Kommunen bør som hovedregel ikke delta som medeier i selskaper med private eiere. Der hvor kommunal medvirkning anses nødvendig/ønskelig bør det skje gjennom ordinær, lovlig støtte eller avtalte spleiselag 8. Økonomi: a. Økonomiske forhold følges opp i tertialrapport, økonomiplan og i nødvendig utstrekning i egne saker 9. Rådmannen innarbeider tiltakene i kommunens eiermelding.

4 10. Opprettelsen av et eierskapssekretariat og opplæringstiltak gjennomføres på kort sikt ved omdisponeringer innenfor dagens ramme. Dekning av ytterligere kostnader behandles i den ordinære budsjettprosessen. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja VEDLEGG: Granskningsrapport utrykt Kommunens eiermelding del I - utrykt KRD`s Rapport 85 tilrådninger for styrkt eigenkontroll i kommunane (2009) - utrykt KRD`s veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner (August 2011) -utrykt KS sin anbefaling om god virksomhetsstyring - utrykt FAKTA: Setterådmann har fått følgende oppdrag i fra kommunestyret: 1. Sammen med ordfører ivareta kommunens interesser/rådmannsfunksjonen i forbindelse med offentliggjøringen av granskningen internt og eksternt. 2. Ivareta rådmannsfunksjonen ved kontrollutvalgets behandling av saken og ved fremleggelse av saken for kommunestyret. (Rådmannen, dvs. setterådmannen, får saken til uttalelse, men uten innstillingsrett). 3. Med bakgrunn i granskningen og som oppfølgning av den, fremme egen sak overfor kommunestyret med fokus på læringsaspektet og forslag til forbedringspunkter og konkrete tiltak. Denne saken er en oppfølgning av punkt 3. Når det gjelder punkt 2 i oppdraget viser vi til egen sak med Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. LYNX sine funn og forslag til læring er beskrevet i granskningsrapporten i kapittel 1 Oppsummering og kapittel 2 Læring. I eget kapittel i denne sak er det gitt en hovedoversikt over kommunens økonomiske engasjement knyttet til Briskebysaken. Kommunestyrets medlemmer har fått utlevert granskningsrapporten og kommunens eiermelding tidligere. Disse ligger derfor ikke ved som trykte vedlegg, men kan fås ved henvendelse til administrasjonsavdelingen. VURDERING: 1. GENERELT Denne saken gjelder læring og forslag til konkrete tiltak til forbedring i kommunen som følge av Briskebysaken, og da særlig oppfølgning av kommunens eierskap.

5 Setterådmannen slutter seg i hovedsak til de forhold som er påpekt i læringskapittelet knyttet opp mot de fire hovedpunktene politisk styring, eierstyring, rådgivere og åpenhet. Læringskapittelet er imidlertid overordnet formulert og det er derfor behov for å konkretisere forslag til tiltak og forbedringer. Det har vært en løpende styrking av kommunens eierskap siden midten av 2000-tallet. Kommunens første eierprinsipper ble vedtatt i I september 2009 vedtok kommunen en eiermelding. Dette har bidratt til økt fokus på oppfølgning av kommunens eierskap politisk og administrativt. Det er likevel viktig å sørge for å etablere systemer som bidrar til at eierprinsippene er kjent og blir etterlevd på politisk og administrativt nivå i kommunen, og å sørge for at eiermeldingen er godt kjent i selskapene. Videre er det behov for å presisere og forsterke eiermeldingen når det gjelder oppfølgning. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, jf kommuneloven EIERSTYRING OG TILRETTELEGGING FOR POLITISKE PROSESSER Funn i Briskebyrapporten: Den politiske prosess for å sikre kommunens interesser var god. Det manglet rutiner for å sikre at viktige vedtak ble fulgt opp på politisk og administrativt nivå. Rapporten peker spesielt på mangelfull oppfølgning av vedtak i kommunestyret som forutsatte: o fullfinansiering av utbyggingsprosjektene o at bygging av næringsdelen skulle være selvfinansiert Viktige vedtak er fattet i eiermøte og ikke i generalforsamling Styreinstruks manglet i forhold til å sikre at viktige vedtak ble fulgt opp Manglende kontroll og mangel på sanksjoner overfor selskapene Manglende systematikk rundt journalføring og dokumentasjon i fra eiermøter Status og vurdering: Rådmannen skal med hjemmel i kommuneloven 23 nr 2 sørge for at alle saker som legges frem for politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Briskebyrapporten viser at viktige saker har vært saksforberedt og fremlagt for formannskapet under stort tidspress. Dette gjelder ikke bare i Briskebysaken. Det har etter hvert utviklet seg en kultur hvor det er et stort press på kommunen for å behandle kompliserte saker og/eller saker med betydelig økonomiske konsekvenser innenfor svært knappe frister. Dette har bidratt til at saksforberedelsen i flere saker ikke har vært grundig nok. Det er derfor behov for å innskjerpe gjeldende frister for utsendelse av saker til politisk behandling. Likeledes er det behov for å sikre seg at beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig dokumentert og at dokumentasjon som fremlegges er etterprøvbar. Selv om det de siste årene har vært en styrket oppfølgning av kommunens eierskap, er det behov for å bedre den systematiske oppfølgningen av eierskapet.

6 Det er også behov for å styrke kompetansen i kommunen på enkelte områder. Dette gjelder blant annet innenfor selskapsrett, økonomisk analyse og evnen til å gjennomføre gode risikovurderinger. Det er i rapporten påpekt manglende sanksjoner i fra kommunen overfor selskapenes styrer, blant annet etter at kommunen ble kjent med den reelle størrelsen på selskapenes kapitalbehov høsten Eier besluttet først sommeren 2009 å velge nytt styre i selskapene. Erfaringen viser at kommunen må kreve bedre rapportering i fra selskapene underveis og gripe raskere inn og eventuelt velge nytt styre når det er grunnlag for det. Forslag til tiltak: Setterådmannen foreslår at rådmannen etablerer et eierskapssekretariat. Sekretariatet skal blant annet ha ansvar for: Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker, herunder sikre at eiersaker er tilstrekkelig utredet og dokumentert Internkontroll, herunder å følge opp at politiske vedtak blir gjennomført og at det blir vedtatt styreinstrukser i selskapene når det er påkrevet Å sikre at beslutninger fra eier blir fattet i generalforsamling Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og eventuelle eiermøter Ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling Å sikre at frister for innkalling til generalforsamlinger og fremleggelse av saker til politiske behandling blir overholdt Vedlikehold av kommunens eiermelding Å sikre at eiersaker og eiermøter blir dokumentert og arkivert Sekretariatet skal ha egen leder og være bredt sammensatt, blant annet med kompetanse innen økonomi, forretningsmesssige analyser, strategi og juss. Briskebysaken er et eksempel på at det ikke er tilstrekkelig å kunne avdekke feil og mangler i ettertid. Å bygge kunnskap og kompetanse i et eiersekretariat er derfor av avgjørende betydning for å kunne forebygge feil i fremtiden. Det er særlig behov for styrket kompetanse innenfor selskapslovgining og regnskapsanalyse. I tillegg bør evnen til å foreta gode risikovurderinger bedres. Kommunen er i dag eier eller medeier i 15 aksjeselskaper og 3 interkommunale selskaper. I tillegg kommer kommunale foretak, 27-samsarbeid og to foreninger. Det må settes av tilstrekkelig med ressurser i sekretariatet til at det er mulig å følge opp alle selskapene på en god måte. Setterådmannen legger til grunn at opprettelsen av et eiersekretariatet på kort sikt vil kunne gjennomføres ved hjelp av omdisponeringer innenfor dagens ramme. Kostnader utover det vil vi komme tilbake til i budsjettprosessen. 2. ROLLEKLARHET Funn i Briskebysaken: Problematiske rollekombinasjoner for mange enkeltpersoner i flere av selskapene

7 Det har vært særinteresser i styrene i Sportsselskapene flere av styremedlemmene burde vært uavhengige Uheldig med gjennomgående styrer (dvs at det samme styret går igjen i flere selskaper), da dette har bidratt til at det er tatt hensyn til forhold som ligger utenfor det enkelte selskaps interesser og dets vedtektsfestede formål Det er ikke påvist inhabilitet etter forvaltningsloven som har hatt innvirkning på resultatet i noen av sakene. Rådmannen har fulgt føre var prinsippet i reguleringssaken på Hamar Stadion Status og vurdering: Rolleblanding og interessekonflikter er en av tingene det settes fokus på i granskningsrapporten. Med interessekonflikter menes at samme person har ulike verv og roller som gjør at det kan være vanskelig å holde de ulike rollene og interessene fra hverandre når det skal fattes beslutninger. I Briskebysaken satt medlemmer av kommunestyret/kommuneledelsen i Hamar også i ledende/styrende posisjoner i kommunalt eide selskaper involvert i prosessen. Likeledes hadde idretten sine representanter i styrene og i den daglige ledelsen. Lovgivningen setter ikke noe forbud mot dette, men det er ikke tvil om at det kan gi uheldige utslag. Setterådmannen ønsker ikke med dette å sette fokus på enkeltpersoner som har innehatt slike doble verv. At en person har hatt flere roller er ikke ensbetydende med at personen ikke har opptrådt ryddig. Det er likevel på det rene at mange har hatt mange kryssende hensyn å ivareta. Det er også slik at i forhold til spørsmålet om habilitet, så er det av betydning hvordan forholdet ser ut utad. Hvor det er snakk om å bruke av fellesskapets midler, er det særlig viktig at befolkningen har tillit til at midlene forvaltes på forsvarlig vis. Selv om vedkommende opptrer ryddig og korrekt, og ikke rammes av habilitetsbestemmelsene, så kan det allikevel være grunn til å se på om vedkommende bør tre til side. Til dette kommer det at som følge av en endring i kommuneloven som trer i kraft , så blir en folkevalgt eller kommunalt ansatt som sitter i styret eller har en ledende rolle i et fullt ut kommunalt eid selskap, inhabil til å delta i behandlingen av saker som berører selskapet når disse kommer til behandling politisk. Det kan derfor medføre praktiske utfordringer å inneha en slik dobbeltrolle. Selv om dette ikke er ulovlig, bør det derfor ikke være slik i Hamar kommune at folkevalgte politikere også har fremtredende roller i kommunalt eide selskaper. Det er i kommunens eiermelding del I trukket opp en del viktige prinsipper for kommunens eierskap. I pkt 2.1 er det foretatt en beskrivelse av roller og rolleforståelse. Blant annet fremgår det der hvilken rolle kommunestyret, formannskapet, ordfører og rådmann har når det gjelder oppfølgning av kommunens eierskap. Det fremgår at kommunen skal fremme sine eierinteresser i generalforsamling/representantskapsmøte og at formelle beslutninger skal gjennomføres i generalforsamling og ikke i eiermøte. I pkt 2.2 er det slått fast at det må skilles tydelig mellom eierskap og selskapsledelse, slik at styret og selskapet får fullmakt og ansvar for å realisere eiernes målsettinger. Politikerens rolle er etter dette å utøve overordnet styring på vegne av kommunen som eier, dvs i generalforsamling i aksjeselskaper og i representantskapet i interkommunale selskaper, samt å delta i eventuelle eiermøter som avholdes utover dette. Eiermeldingen pkt og fastslår retningslinjer ved valg av styre, styrets uavhengighet, habilitetsvurderinger og politiske representasjon i styret. Det er blant annet

8 fastslått at styret skal bestå av personer med sammensatt kompetanse ut i fra selskapets behov og sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Ledende folkevalgte og kommunens toppledelse skal som hovedregel ikke sitte i selskapets styre. Styret skal etablere faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Som følge av retningslinjene i eiermeldingen har kommunen allerede innskjerpet praksisen, slik at det i dag sitter færre kommunestyrepolitikere og personer fra administrativ ledelse i selskapsstyrer. Det er likevel fortsatt flere kommunestyrepolitikere som innehar styreposisjoner som kan medføre interessekonflikter i forhold til rollen som folkevalgt og styrerepresentant, selv om det ikke dreier seg om inhabilitet etter loven. Kommunen som eier må sikre at det heller ikke velges eksternt rekrutterte styremedlemmer hvor det vil bli stilt spørsmål ved vedkommendes uavhengighet. For å unngå uheldige rollekonflikter anbefaler derfor setterådmann at kommunens retningslinjer innskjerpes ytterligere ved at kommunestyrerepresentanter og kommunens administrative toppledelse ikke skal sitte i selskaper hvor kommunen har eierinteresser og at disse heller ikke bør sitte i ledelsen i slike selskaper. Reglene vil gjelde alle egne rettsubjekter, herunder aksjeselskaper og interkommunale selskaper. I tillegg anbefaler setterådmannen at reglene også gjelder for kommunale foretak, selv om kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt. Dersom det skulle oppstå situasjoner hvor kommunestyrerepresentanter blir tilsatt i den daglige ledelsen i kommunalt eide selskaper, vil det være mulig å søke fritak eller permisjon i fra vervet med hjemmel i kommuneloven 15 nr 2. Bestemmelsen innebærer at kommunestyret etter søknad kan frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten utforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunestyret bør i så fall etablere en praksis hvor det innvilges fritak på dette grunnlaget. Setterådmannen er av den oppfatning at et slikt vedtak ligger innenfor det skjønn kommunestyret lovlig kan utøve i medhold av bestemmelsen. Forslag til tiltak: Kommunestyrerepresentanter og kommunens administrative toppledelse skal ikke sitte i styrer i selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Disse bør heller ikke sitte i ledelsen i slike selskaper. Dette punktet gjelder for egne rettsubjekter og kommunale foretak Leder og styremedlemmer i kommunalt eide selskaper skal ikke velges inn i kontrollutvalget. Det samme gjelder den som er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap mv. som kan være gjenstand for selskapskontroll, jf kommuneloven 77 Det skal ikke velges styremedlemmer i selskaper hvor kommunen har eierinteresser, som kan medføre interessekonflikt av betydning for vervet Styremedlemmer skal signere på en erklæring hvor det fremgår at vedkommende er kjent med styrets vedtekter, eventuelle styreinstrukser, aksjonæravtaler mv, og at vedkommende forplikter seg til å registrere verv i styrevervregisteret Endringene gjøres gjeldene i fra neste ordinære generalforsamling/representantskapsmøte i selskaper hvor kommunen har eierinteresser.

9 4. ÅPENHET Funn i Briskebyrapporten: Selskapenes årsregnskaper ga ikke vesentlig informasjon om viktige transaksjoner Utvalgt informasjon ble presentert muntlig, uformelt og uten relevant underlagsdokumentasjon som gjorde det mulig å verifisere opplysninger Status og vurdering: Eiermeldingen pkt 3 beskriver nærmere kommunens krav til åpenhet. Det stilles blant annet krav til offensiv og åpen informasjonspraksis i fra selskapene og at det blir gitt korrekt, tydelig og relevant informasjon tidligst mulig. Selskapene skal rapportere økonomiske resultater til kommunen hvert kvartal/tertial. Vedtak skal fattes i generalforsamling og det skal foreligge saksdokumenter som gir eier godt grunnlag for å ta stilling til alle saker som skal behandles. I aksjeselskaper skal innkalling og saksdokumenter som hovedregel sendes 4 uker før generalforsamlinger. Eiermøter kan holdes når det er behov for informasjon om saker av betydning for selskapet. Ordfører og rådmannen skal delta i fra kommunen. I selskaper som er fullt ut eid av kommunen gjennomføres eiermøter i tilknytning til formannskapets møter. Mye av den informasjon som har vært fremlagt gjennom blant annet Sportsselskapenes regnskap har vært vanskelig tilgjengelig for eier. Dette gjelder både pga av måten de økonomiske disposisjonene mellom selskapene har vært håndtert på, men også fordi notene har vært knappe og lite opplysende. I tillegg er det ikke uvanlig at innkalling til generalforsamlinger og saksdokumenter blir oversendt på kort varsel. Samlet svekker dette eiers mulighet til å utøve reell styring gjennom generalforsamling. Flere viktige eiersaker kunne vært bedre forankret i kommunens politiske organer. Dette gjelder spesielt i selskaper kommunen ikke eier fullt ut, slik at formannskapet ikke er arena for eiermøte og generalforsamling. Enkelte kommuner, blant annet Rælingen kommune, har en ordning hvor også en representant i fra opposisjonen deltar i eiermøter og generalforsamlinger. Setterådmann anbefaler at tilsvarende ordning innføres for Hamar kommune sin del. Det er imidlertid viktig at kommunen med ordfører eller den han delegerer sin myndighet til, stiller som kommunens representant med stemmerett i generalforsamling. Representant i fra opposisjonen og rådmannen vil kun ha status som observatør i selve generalforsamlingen. Forslag til tiltak: Innføre faste maler for rapportering i fra selskapene En representant fra opposisjonen deltar som observatør i generalforsamling/ eiermøte sammen med ordfører Eiermøter og generalforsamlinger skal normalt være offentlige. Dette gjelder likevel ikke dersom åpenhet skader selskapets eller kommunens interesser, og kommuneloven og offentleglova gir hjemmel for å lukke møtet og/eller holde dokumenter unntatt i fra offentlighet 5. RÅDGIVERE Funn i Briskebyrapporten: Styret som kollegium har manglet kunnskap som gjør at det enkelte styremedlem forstår de grunnleggende konsekvenser av den virksomhet de er ansvarlig for

10 Styret har ikke hatt full kontroll over rådgivere innenfor viktige områder for selskapene, da rådgiverne har vært underleverandør til Totalprosjekt. Kommunen har benyttet egne rådgivere, men bare på avgrensede felter Status og vurdering: Kommunen har i denne saken brukt betydelige ressurser på rådgivere, og da særlig innenfor juss. I ettertid ser man at kommunen i større grad også burde ha innhentet spisskompetanse innenfor økonomi. Det må være slik at kommunen også fremover må kunne bygge på de vurderinger og utredninger som fremlegges av selskapene. Kommunen vil likevel ha behov for å sikre at sakene er tilstrekkelig utredet og dokumentert på selskapenes hånd. I en del saker vil det være behov for å innehente spisskompetanse i fra eksterne rådgivere for å sikre at sakene er tilstrekkelig utredet. Setterådmannen er likevel av den oppfatning at kommunen må sikre en kompetanse i egen organisasjon som gjør at det kun er i spesielle saker det vil være behov for å kjøpe denne type tjenester eksternt. Setterådmannen slutter seg til Lynx sin anbefaling om å rådføre seg med selskapets revisor om faktiske forhold i selskapet. Kommunerevisjonen bør også trekkes mer aktivt inn som kommunens rådgiver ved håndtering av eiersaker. Kommunen har rammeavtale med samme leverandør av juridiske tjenester som også leverer juridiske tjenester til Sportsselskapene. Denne saken viser med tydelighet at kommunen og selskaper vi har eierinteresser i ikke alltid har sammenfallende interesser. Det er derfor viktig at kommunen ved valg av rådgiver i den enkelte sak sikrer seg at rådgiver ikke har andre oppdragsgivere som gjør at det kan oppstå interessekonflikt ved utføring av oppdraget. Forslag til tiltak: Kommunen skal innhente spisskompetanse i fra eksterne rådgivere og/eller kommunerevisjonen, når sakens art og kompleksitet tilsier det Kommunen må sikre at den bruker rådgivere som har en uavhengig stilling i forhold til selskapene Kommunen skal innhente opplysninger i fra selskapets revisor om faktiske forhold i selskapet, når det er behov for det 6. BRUDD PÅ REGLENE OM OFFENTLIG STØTTE OG ANSKAFFELSESREGELVERKET Offentlig støtte Funn i Briskebyrapporten: Granskningsrapporten konkluderer med at det er gjennomført følgende tiltak som innebærer ulovlig offentlig støtte i fra Hamar kommune: Hamar kommunes kapitalutvidelse i Briskeby Eiendom 1 AS i 2009 Hamar kommunes forpliktelse overfor HIL om å bygge erstatningsanlegg for Hamar stadion, innebærer indirekte støtte til Briskeby Eiendom 1 AS og Briskeby Gressbane AS

11 I tillegg konkluderer granskningen med at det ble gitt ulovlig støtte fra: Hamar Sportsanlegg AS ved overdragelse av eiendommer til Briskeby Gressbane AS Hamar Energi Holding AS ved innvilgelse av grantier til Handelsbanken til fordel for Briskeby Gressbane AS og Briskeby Eiendom 1 AS Granskerne mener at kommunen ikke har oppfylt markedsinvestortesten, som innebærer at det offentlige, når det engasjerer seg i næringsvirksomhet, må gå inn på ordinære markedsmessige vilkår som ikke gir fordeler til foretaket utover den en privat eier eller långiver ville ha gjort. Når det gjelder Hamar Sportsanlegg AS og Hamar Energi Holding AS, legger granskningsrapporten til grunn at de disposisjoner som er gjort av disse selskapene og som innebærer støtte, er midler som opprinnelig er tilført i fra kommunen, og at disposisjonene derfor er å anse som ulovlig offentlig støtte. Status og vurdering: EØS-avtalen artikkel 61 forbyr offentlig støtte til næringslivet. I tillegg til støtte i fra staten er også støtte i fra kommuner, fylkeskommuner og andre offentlig organer omfattet av begrepet statsmidler. Det er kun ESA (EFTA`s overvåkningsorgan) som kan ta endelig stilling til om det foreligger ulovlig statsstøtte i samsvar med konklusjonene i granskningsrapporten. Det er usikkert om ESA vil ta disse sakene til behandling av eget tiltak eller om det er andre som vil klage sakene inn for ESA. Dersom ESA behandler sakene og konkluderer med at det foreligger ulovlig offentlig støtte vil de kreve støtten tilbakebetalt til giver med tillegg av renter og renters rente. Det er ti års foreldelsesfrist i disse sakene. Enkelte av problemstillingene knyttet opp mot ulovlig offentlig støtte er kompliserte og omstridte. Som en illustrasjon viser vi til at den norske stat har valgt å klage ESA sin avgjørelse om ulovlig støtte til Hurtigruten inn for EU-domstolen. Setterådmannen konstaterer at det er ulike juridiske oppfatninger av spørsmålet om ulovlig offentlig støtte i denne saken. Det er flere interessenter som vil kunne bestride at det foreligger ulovlig støtte. Selv om forståelsen av reglene om ulovlig offentlig støtte er omstridte, er det behov for at kommunen i framtiden har økt oppmerksomhet og kompetanse i forhold til dette regelverket. Offentlige anskaffelser Funn i Briskebyrapporten: I rapporten fremkommer det at Hamar Sportsanlegg AS, Briskeby Gressbane AS og Børstad Idrettspark AS alle er selskaper som er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser videre at de derfor har brutt regelverket ved ikke å lyse ut enkelte større kontrakter på anbud slik regelverket krever. Blant annet skulle oppdragene som ble tildelt Totalprosjekt AS vært ute på konkurranse. Det er ikke anført brudd på anskaffelsesregelverket i kommunen. Status og vurdering:

12 Regelverket om offentlige anskaffelser omfatter også offentligrettslige organer, dvs. organer eller virksomheter som er organisert som egne rettssubjekter, for eksempel aksjeselskap som står i et nært tilknytningsforhold til det offentlige. Bakgrunnen for at slike virksomheter omfattes, er blant annet for å hindre at andre hensyn enn rent forretningsmessige kan påvirke virksomhetens valg av leverandører. For å omfattes av forskrift om offentlige anskaffelser kreves det i forskriftens 1-2 kreves det: 1. at organet tjener allmennhetens behov 2. og at det ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter 3. og at organet er et selvstendig rettssubjekt 4. og at organet i hovedsak er kontrollert eller finansiert av offentlige myndigheter eller offentligrettslige organer Alle fire vilkår må være oppfylt for at et offentligrettslig organ skal være omfattet av anskaffelsesregelverket. Leverandører eller andre med rettslig interesse, som mener at oppdragsgiver har brutt regelverket, kan reise sak for domstolene med krav om erstatning jf. lovens 7. Videre kan leverandører som mener seg forbigått klage til Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA). Klagenemnda avgir såkalte rådgivende uttalelser, men det forventes at nemndas uttalelser blir lagt til grunn. Klagenemnda er også gitt myndighet til å sanksjonere ulovlige direkte anskaffelser ved å ilegge såkalt overtredelsesgebyr. Gebyrets størrelse kan være inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi. Klage til KOFA må fremsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått. De kontrakter det vises til i rapporten er derfor inngått for så lang tid tilbake at klage til KOFA ikke lenger er aktuelt. Kommunens oppfølgning: Hamar kommune har i dag eierinteresser i en rekke selskaper som må antas å falle inn under nevnte regelverk. Med bakgrunn i Briskebyrapporten har setterådmannen sendt brev til selskaper kommunen har eierinteresser i og gitt en orientering om regelverket. Det er videre bedt om at selskapene foretar en konkret vurdering av om virksomheten faller innenfor virkeområdet for de aktuelle regelverkene og at vurderingene rapporteres tilbake til kommunen. Forslag til tiltak offentlig støtte og ulovlige offentlige anskaffelser: Gjennom etablering av et eierskapssekretariat som vist til over sikre god kompetanse i de forretningsmessige vurderinger som må gjøres når kommunen deltar i næringsvirksomhet, og sikre at vurderingene er godt dokumentert Bevisstgjøre selskapene gjennom informasjon om aktuelt regelverk Innføre rapporteringsrutiner knyttet til anskaffelsesregelverket og regelverket om offentlig støtte 7. ORGANISAJONSLÆRING OG KOMPETANSEHEVING Funn i Briskebyrapporten: Komplekse selskapsstrukturer krever god kompetanse Tillit til enkeltpersoner skal kombineres med oppfølging og kontroll

13 Konsekvens må vurderes ved brudd på forutsetninger Uklarhet i roller, noen dobbeltroller og manglende praksis med armlengdes avstand Styremedlemmenes ansvar for selskapet versus nærstående selskapers/foreningers interesser Status og vurdering: Inkludert i kommunens ansvar som samfunnsbygger ligger det å være tilrettelegger, deriblant for idrett. Tilretteleggerrollen utfordrer ofte kommunens politiske og byråkratiske kultur og praksis for saksbehandling. Briskebysaken har utfordret Hamar kommune på dette området. Det som skal være en god forvaltningskultur med fokus på tilstrekkelig tid, soliditet i saksbehandling og god dokumentasjon, blir i slik sammenheng utfordret og satt opp mot handlingskraft, smidighet, fleksibilitet og evt. hastevedtak. Næringsliv, selskapers og foreningers økonomiske interesser utfordrer kommunale rammer og prioriteringer. Interessene blir så sterke at det er vanskelig å få politisk og/eller administrativ aksept både for tilstrekkelig kvalitativ saksbehandling og for alle de ulike hensyn som en kommune må ivareta og avveie i dialog med innbyggerne. I ønsket om å legge til rette, være smidig og å strekke seg kan kommunen administrativt og politisk strekke seg for langt og bli for kjapp i svingene. Det er behov for å tydeliggjøre hvordan politikernes og administrasjonens ulike styringsroller skal være i forhold til de ulike selskapsformene som velges. Dessuten er det behov for å tydeliggjøre behovet for armlengdes avstand for å unngå dobbeltroller. Flere av de tiltak som omtales i fortsettelsen er også en oppfølging av siste eiermelding. Det er nå viktig at eiermeldingen blir etterlevet. Forslag til tiltak: Rådgiving og kompetanseheving for politikere gjennom opplæring for nytt kommunestyre Sette eierskap som tema i kommunestyret en gang pr år. Dette møtet skal gi kunnskap om utøvelse av eierskap og sette fokus på hva kommunen vil med de aktuelle selskap Gjennomføre opplæring for kommunens valgte styremedlemmer. Opplæringen skal blant annet gi økt kompetanse og bevisstgjøre om: o Roller o Styrets ansvar for selskapets interesser o Ansvar for å for at styret har tilgang på relevant kompetanse Tilby politikere som er sentrale ved utøving av kommunens eierskap utdanning/kurs innen eierstyring Sørge for utdanning/kurs for kommuneadministrasjonen innenfor selskapsstyring, herunder økonomisk analyse, juss og strategi 8. DELTAKELSE I NÆRINGS- OG EIENDOMSSELSKAP Innledning Kommunene har alltid spilt en viktig rolle i tilrettelegging for arbeids- og næringsliv.

14 Urbane kommuner har i tillegg hatt særlig ansvar for utvikling av et tiltrekkende og funksjonsdyktig bysentrum. Disse oppgaver skjer gjennom klassiske virkemidler knyttet til planlegging, regulering og transportsystem, men også gjennom sikring av arealer for bolig, fritid og byutvikling, rehabilitering, fornyelse, vedlikehold og investering i institusjonsbygg, fellesarenaer og kulturliv. I moderne tid har tilrettelegging for konkurransekraft, innovasjon og kompetanse spilt en stadig viktigere rolle. Hamar kommune har ambisiøse målsettinger på disse områdene. Hamar kommune er i dag i en situasjon hvor kommunen står foran gjennomføringen av mange store saker når det gjelder byutvikling, tilrettelegging av nye boligområder, idrettsanlegg m.m. samtidig som det også er store private utbyggingsprosjekter som skal gjennomføres. Den store aktiviteten på dette området, det kapitalbehov dette medfører og erfaringer fra Briskebysaken tilsier at kommunen bør tenke nøye gjennom sin rolle som kommune. En utredning som kommunen har fått utarbeidet vedrørende eventuelt eiendomsselskap reiser også en del prinsipielle spørsmål. Aktuelle spørsmål som utredningen reiser er forsøkt belyst nedenfor. Eiendomsselskap Formannskapet behandlet i februar i år en utredning om eventuell etablering av et kommunalt eiendomsselskap for kommersielle eiendommer (sak 15/11). Utredningen var ført i pennen av Tormod Hermansen, og gir en god innføring i eiendomsbransjen og forutsetninger for et eventuelt offentlig eierskap. Utredningen var særlig knyttet til framtiden for Vangsveien73 Eiendom AS, som kommunen eier sammen med Ringsaker som basis for utvikling av et eventuelt næringseiendomsselskap. Formannskapet tok ikke stilling til saken men ba om at det ble fremlagt et beslutningsgrunnlag. (Dette fremmes konkret som egen sak). Selv om det kan være gode argumenter for å benytte et slikt selskap som instrument for å medvirke til realisering av viktige byutviklingsprosjekter, peker også utredningen på andre forhold som må tas i betraktning: kommunale eiendommer for å ivareta primæroppgaver bør ikke være en del av oppgaven kapitalavkastning må være hovedformål eiendomsbransjen er risikoutsatt dersom kommunen skal benytte et slikt selskap som instrument må det skje innenfor EØS-avtalen, dvs forbud mot støtte, utlysning av prosjekter på anbud for fri konkurranse, mv. må behandles som ethvert annet selskap etter plan- og bygningsloven rasjonell virksomhet forutsetter en betydelig eiendomsmasse, (på kort sikt minst kvm) selskapet bør ha en betydelig kapitalbase og eierskapet bør være langsiktig det bør være klare begrensninger og spilleregler når det gjelder politisk styring Spesielt om forholdet til idrett Idrett representerer en stor og viktig folkebevegelse som gjør en uerstattelig frivillig innsats for å oppfylle mange prioriterte samfunnsmessige formål som det er bred enighet om. Dette har også gjort idretten til en av samfunnets sterkeste interessepolitiske aktører.

15 Det vil selvsagt fortsatt være en viktig kommunal oppgave å støtte idrettsnorge, men vi bør bli mer bevisst at ikke all idrett kan håndteres under samme paraply. I moderne tid har toppidrett utviklet seg til underholdningsindustri, kjøp og salg av utøvere har blitt en børs og ambisjonene medfører betydelig økonomisk risiko. Som underholdningsindustri bør toppidrett behandles som annen næringsvirksomhet. Andre selskaper Kommunen må ha en gjennomtenkt begrunnelse hvis en ønsker at deler av den kommunale tjenesteproduksjon eller støtteoppgaver skal løses av selskaper. Hamar kommune bør fortsatt være en pådriver for interkommunalt samarbeid og herunder delta i selskaper som har felleskommunale oppgaver. Forslag til tiltak: Setterådmannen vil på bakgrunn av forhold påpekt i granskingsrapporten og ovennevnte foreslå at Hamar kommune bør legge nedenstående til grunn for sin håndtering av spørsmål knyttet til næringsvirksomhet, byutvikling og eiendomsforvaltning. Prinsipper for deltakelse i selskaper som driver næring: Kommunen skal føre en offensiv utviklings- og næringspolitikk, men først og fremst være tilrettelegger Kommunen bør som hovedregel ikke delta i selskaper som har næringmessige formål. Unntak gjelder der offentlig eierskap anses nødvendig for å ivareta viktige fellesskapsverdier, for eksempel regionens kraftressurser Kommunen bør selge eiendom/eiendomsselskap som ikke ivaretar primæroppgaver eller hvor eierskapet ikke anses nødvendig for videre byutvikling Kommunen bør investere i tomter og arealer når det anses nødvendig for å ivareta langsiktige utviklingsoppgaver, som boligbygging, næringsarealer og kommunale primæroppgaver Kommunen bør som hovedregel ikke delta som medeier i selskaper med private eiere. Der hvor kommunal medvirkning anses nødvendig/ønskelig bør det skje gjennom ordinær, lovlig støtte eller avtalte spleiselag 9. ØKONOMI Under følger en oversikt over hvor mye Hamar kommune og Hamar Energi Holding har bidratt med i form av kapitalutvidelser, lån og garantier, som kan knyttes opp mot Briskebysaken. Siden Briskebysaken er tett knyttet opp mot fotballklubben HamKam har vi også valgt å gi en oversikt over støtte, lån og garantier gitt til HamKam. I tillegg har vi berørt dekning av kostnader til gjennomføring av granskningen og utbyggingen av Børstad idrettspark. Hamar kommune og Sportsselskapene

16 Hamar kommune har etter opprettelsen av Hamar Sportsanlegg AS foretatt følgende økonomiske disposisjoner overfor Sportsselskapene: 57 mill kr i kapitalutvidelse til Hamar Sportsanlegg AS, Børstad Idrettspark AS, Briskeby gressbane AS og Briskeby Eiendom 1 AS (Generalforsamling ) 46 mill kr i kapitalutvidelse Hamar Sportsanlegg AS, Børstad Idrettspark AS, Briskeby Gressbane AS og Briskeby Eiendom 1 AS (Generalforsamling ) Totalt 103 mill kr i kapitalutvidelse i Sportsselskapene 9,5 mill kr i garanti til Børstad Idrettspark AS og Hamar Sportsanlegg AS (Generalforsamling ) Totalt 9,5 mill kr i garantier til Børstad Idrettspark AS og Hamar Sportsanlegg AS 2 mill kr i ansvarlig lån til Hamar Sportsanlegg AS gitt ved opprettelsen i ,071 mill kr pluss renter i lån til Hamar Sportsanlegg AS gitt i 2005 i forbindelse med overdragelse av Hamar Stadion og Briskeby gressbane til selskapet. Totalt 7,071 mill kr i lån pluss renter til Hamar Sportsanlegg AS I tillegg har Hamar kommune bidratt med 2,78 mill kr til Briskeby Gressbane AS til bygging av kunstgressbane inneværende år, samt bidratt med 2,2 mill kr i forskuttering av tippemidler. Totalt er Hamar kommune pr dags dato eksponert for 16,571 mill kr pluss påløpte renter i form av lån og garantier. Av dette er 9,5 mill kr avsatt til fond som er øremerket til formålet i tråd med vedtak i kommunestyret. Hamar kommune og HamKam Hamar kommune har gjort følgende økonomiske disposisjoner overfor HamKam: 1 mill kr i ansvarlig lån til HamKam toppfotball - opprinnelig lånebeløp 2 mill kroner til opprusting av gressbana i 2004 Totalt 1 mill kr i ansvarlig lån til HamKam toppfotball 2 mill kr i tilskudd til HamKam toppfotball ved opprustning av gressbana i ,491 mill kr i tilskudd i 2010 (K-sak 134/10) til dekning av ikke betalt husleie mv til HamKam toppfotball Totalt 10,491 mill kr i tilskudd til HamKam toppfotball Et mindre beløp til HamKam toppfotball ble ettergitt i frivillig akkord i 2009 (lån innvilget i 2004) I tillegg er det gitt tilsagn om at Hamar kommune tar økonomisk ansvar med 0,8 mill kr fordi HamKam toppfotball ikke har betalt felleskostnader til Briskeby Eiendom 1 i Dette vil bli behandlet i egen sak. 2 mill kr i garanti som sikkerhet for lån tatt opp av HamKam yngres som bidrag til bygging av kunstgressbane på Briskeby Totalt 2 mill kr i garanti til HamKam yngres

17 Totalt er Hamar kommune pr dags dato eksponert med 1 mill kr i form av ansvarlig lån til HamKam toppfotball og 2 mill kr i form av garanti for lån til HamKam yngres. Hamar Energi Holding AS og Sportsselskapene Hamar Energi Holding AS har gjort følgende økonomiske disposisjoner overfor Sportsselskapene: 9,633 mill kr lån til Hamar Sportsanlegg AS 1,447 mill kr lån til Briskeby Eiendom 1 AS Totalt 11,08 mill kr i lån til Sportsselskapene 12,95 mill kr - garanti for lån Briskeby Gresssbane AS har tatt opp i Handelsbanken - opprinnelig lån 118 mill kr 65 mill kr - garanti for lån Briskeby Eiendom 1 AS har tatt opp i Handelsbanken - opprinnelig lån 65 mill kr (styreleder opplyste i eiermøte at lånet var nedbetalt med kr 3,250 mill kr i sommer det er ikke tatt høyde for dette i disse tallene) Totalt 77,95 mill kr i garanti til BG og BE 1 Totalt er Hamar Energi Holding AS eksponert for 11,08 mill kr i lån og 77,95 mill kr i garantier til Sportsselskapene. Garantiforpliktelsene nedjusteres i tråd med nedbetaling av lån. I Briskeby Gressbane AS nedjusteres dette i tråd med innbetalinger i fra Centrumgården. Hamar Energi Holding AS og HamKam/HK Sport AS Hamar Energi Holding AS har gjort følgende økonomiske disposisjoner overfor HamKam toppfotball/hk Sport AS: 7 mill kr i ansvarlig lån gitt etter pålegg i generalforsamling Totalt 7 mill kr i ansvarlig lån Børstad Idrettspark Hamar kommune har besluttet at Børstad idrettspark skal bygges og driftes av Hamar kommune. Dette ligger inne i vedtatt handlings- og økonomiplan for perioden , og gjelder både drift og investering. Det er budsjettert med en investering på totalt 83 mill kr. Dette er i vedtatt plan finansiert ved 31 mill kr i merverdiavgiftskompensasjon og tilskudd i form av tippemidler, samt 52 mill kr lånefinansiering. Børstad Idrettspark AS har en fordring på Briskeby Gressbane AS på 40 mill kr. Denne skal overføres til Hamar kommune, og er ikke lagt inn i økonomiplan da innbetaling forutsettes å skje i 2015, etter inneværende økonomiplanperiode. Drift av Børstad idrettspark er budsjettert med 4 mill kr pr år, og deler av dette skal etter forutsetningene brukes til økt tid med kunstis i Vikingskipet. Kontrollutvalget Kontrollutvalget har bedt om en tilleggsbevilgning på ca. 8 mill kr i forbindelse med granskingen. I tillegg kommer utgifter knyttet til advokatbistand med mer. Dette er stipulert til ca 3 mill kr.

18 Rådmannen kommer tilbake til forslag til finansiering i tertialrapport for 2. tertial Andre saker tilknyttet Sportsanleggene Sportsselskapene har opplyst at Hamar Sportsanlegg AS og Børstad Idrettspark AS er klare for avvikling. Avviklingen innebærer at selskapenes aktiva og passiva blir overført Hamar kommune. Saken, herunder de økonomiske konsekvensene for kommunen, vil bli behandlet i ekstraordinær generalforsamling. Hamar kommune har fått regnskapstall i Sportsselskapene pr juni 2011, og regnskapene viser underbalanse pr første halvår Det vises for øvrig til granskingsrapporten og setterådmannens uttalelse til kontrollutvalget. Som en del av læringsaspektet er det viktig å merke seg at EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte setter klare begrensninger mht til kommunens mulighet til å støtte selskaper som driver næringsvirksomhet. Oppsummering Selskapenes drift og økonomi er i første rekke styrets ansvar. Den økonomiske situasjon er utilfredsstillende og synes meget krevende. Pågående rettssaker er også et usikkerhetsmoment. Hamar kommunes rolle som eier følges opp av kommunens rådmann, politiske organer og formannskapet som generalforsamling, og er ikke en del av setterådmannens mandat. Det er stor risiko knyttet til lån og garantier spesielt i forhold til HamKam toppfotball. Kommunen vil måtte ta stilling til spørsmål om eventuell omgjøring av lån eller innfrielse av garantier ved en negativ utvikling. Dersom man kommer i en situasjon hvor kommunen må innfri garantier Hamar kommune har stilt overfor Børstad Idrettspark AS og Hamar Sportsanlegg AS, så har kommunen avsatt 9,5 mill kr på fond til dette formål. Andre tap antas å måtte dekkes av fond innen finansområdet. Hamar Energi Holding er totalt eksponert for 89,03 mill kr overfor sportsselskapene og 7 mill kr overfor HamKam toppfotball. Garantiforpliktelsene overfor Briskeby Gressbane AS og Briskeby Eiendom 1 AS nedjusteres i tråd med nedbetalinger på lån. I Briskeby gressbane AS nedjusteres dette i tråd med innbetalinger i fra Centrumgården. Hamar kommune er kjent med at HamKam toppfotball sliter med tilbakebetaling av den langsiktige gjelden, og har søkt Hamar Energi Holding AS og Hamar kommune om betalingsutsettelse. Forslag til inndekning av utgifter knyttet til granskingen foreslås behandlet i tertialrapport 2. tertial Uoppgjorte felleskostnader for 2010 for Briskeby Eiendom 1 og HamKam toppfotball legges frem til politisk behandling i egen sak. Pr dags dato ser det ut til å være mulig å gjennomføre prosjektet Børstad idrettspark i henhold til de økonomiske rammer kommunen allerede har tatt høyde for. Forslag til tiltak: Økonomiske forhold følges opp i tertialrapport, økonomiplan og i nødvendig utstrekning i egne saker.

19 Matz Sandman setterådmann... Sett inn saksutredningen over denne linja

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Briskebysaken. Hamar 17. august 2011

Briskebysaken. Hamar 17. august 2011 Briskebysaken Hamar 17. august 2011 Målsetning Hva gikk galt Hva kan læres Den helt grunnleggende årsak til at utbyggingen ikke gikk etter forutsetningen var at det ikke var penger til å bygge det som

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6102/14 Arkivsaksnr.: 14/1206-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL IKOMM AS" Vedlegg: Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Etikkutvalget: Habil, eller kryssende interesser?

Etikkutvalget: Habil, eller kryssende interesser? Etikkutvalget: Habil, eller kryssende interesser? - Kommunalt ansatte kan selvsagt også være folkevalgte. Men det kan skape utfordringer av ulike typer, for eksempel knyttet til det faktum at en som folkevalgt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av et administrativt eiersekretariat.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av et administrativt eiersekretariat. Saknr. 12/4090-11 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/13 Dato: 03.12.13, kl. 08.00 10.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Gerd Windsland, møtte for Antonsen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

[HK Holding] AS. org.nr. [C]

[HK Holding] AS. org.nr. [C] 1 INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I [HK Holding] AS org.nr. [C] (Vedtatt av styret [dato]) 1. INNLEDNING 1.1 Denne instruksen ("lnstruksen") søker å klargjøre fordelingen av plikter, fullmakter og ansvar mellom

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Tidspunkt onsdag 12. september

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: 037 Arkivsaksnr: 2008/2890-31 Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tiltak for å bedre eierstyring Saksdokumenter (ikke vedlagt) K-sak 26/14

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

KVALITETSSIKRINGSMANUAL Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

KVALITETSSIKRINGSMANUAL Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Godkj. av: Rev. nr.: 01 Dok. nr.: 05.01 Kap.: Ledelsens ansvar Side 1 av 7 1 Selskapets firma. er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i LIS. Selskapet er opprettet fra det tidspkt alle

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer