Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %"

Transkript

1 Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I il har nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en noe blandet utvikling. Den 25. il holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Pressemeldingen etter møtet var meget lik den forrige, selv om tonen kanskje signaliserte noe svakere utvikling. Den økonomiske aktiviteten fortsetter å øke i et moderat tempo, arbeidskedet viser bedring, og arbeidsløsheten har falt de siste månedene. Forbruksveksten holder seg, og bedriftenes investeringer øker. Boligkedet er imidlertid fortsatt svakt. Presset i finanssektoren fortsetter å utgjøre en nedsiderisiko. Sentralbanken er beredt til å komme med ytterligere tiltak dersom det blir nødvendig for å stimulere økonomien. I s var inflasjonen på 2,7 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen steg ginalt til 2,3 prosent. Høye energipriser kan trekke inflasjonen opp på kort sikt. Det kan se ut som boligkedet i USA er i ferd med å bunne ut. De siste månedene har vist noe større omsetning, og beholdningen av usolgte boliger minsker. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt falt 3,5 prosent målt ved Case-Shiller indeksen. Prisene ser nå ut til å ha stabilisert seg, og flere andre indekser viser samme tendens. Etter at sentralbanken har uttalt at de vil holde renten eksjonelt lavt i hvert fall frem til utgangen av 2014, har kedet lagt seg på disse forventningene. Utviklingen er positiv, men meget skjør. Det ser ikke ut til at sentralbanken kommer med ytterligere tiltak i form av kvantitative lettelser før utsiktene eventuelt forverres. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-10 års rente i % Norge Europa USA Japan Europa Den 3. holdt som ventet ECB renten uendret på 1,0 prosent. I pressemeldingen, som var svært lik den forrige, ble det påpekt at de økonomiske utsiktene fortsatt preges av uvanlig stor usikkerhet og stor nedsiderisiko, selv om det er små tegn til stabilisering. Inflasjonen er fortsatt høy, og vil bli fulgt nøye, men lavere vekst bør medføre lavere inflasjon fremover. Fokuset i eurolandene er nå rettet mot Spania og Italia. Etter at stor likviditetstilførsel medførte sterkt fallende renter for Spania og Italia, har fjorårets store underskudd for Spania sådd tvil om de vil greie kravene fra EU-kommisjonen. Dette har nok en gang medført høye renter for Spania, og Italienske renter har også trukket opp. Arbeidsledigheten i EU-landene stiger videre og er nå 10,9 prosent. I Tyskland og Frankrike er ledigheten stabil, mens den økte i Italia og Spania. Veksten i pengemengden i

2 euroområdet økte, og har nå en årlig vekstrate på 3,2 prosent. Inflasjonen har holdt seg høy, men det første anslaget for prisveksten i s viste svak nedgang og en årsvekst på 2,6 prosent. Bedriftsbarometerne viser nå at prispresset kan være i ferd med å dempes. Kjerneinflasjonen er på 1,5 prosent. Det ser ut som sentralbanken vil holde renten uendret en stund fremover, men den vil være på vakt ovenfor stigende inflasjon og ytterligere uro rundt Spania og Italia. Norge Etter det noe overraskende rentekuttet i s har norske nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en god utvikling. Detaljhandandelen er sterk og lønnsveksten i overkant av det sentralbanken venter. Samtidig ser vi et sterkt arbeidsked og stadig stigende huspriser. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-3 mnd rente i % Norge Europa USA Japan Konsumprisindeksen økte til 0,8 prosent på årsbasis i s. Den lave inflasjonen skyl fallende kraftpriser. Kjerneinflasjonen økte til 1,5 prosent, ginalt over Norges Banks anslag på 1,4 prosent. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 1,3 prosent. I s var kronen uforandret mot euro, men svekket seg ginalt i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 350 millioner kroner pr. dag i. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,4 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer, en oppgang på 500 personer. Dette tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidskedet viser nå en sterk trend, og utviklingen er sterkere enn det Norges Bank legger til grunn. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, var uendret på 3,2 prosent. Kredittveksten steg til 7,0 prosent i ruar. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7,3 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men fortsetter å øke, og er nå kommet opp i 6,4 prosent på årsbasis. Detaljhandelen økte i kraftig i s. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser en sterk oppgang, og sesongjustert er årsveksten nå 8,1 prosent. Den kraftige veksten kan skyl problemer med sesongkorrigeringer pga. påsken og det fine været i s. Etter det overraskende rentekuttet i s tror vi sentralbanken vil holde renten uendret til over sommeren. Nye negative sjokk fra eurolandene og en sterk krone kan medføre ytterligere rentekutt, men den gode utviklingen i Norge trekker i motsatt retning. De gode nøkkeltallene har medført at kedene tror at renten kan bli satt opp tidligere enn det man har lagt til grunn. Vi tror fortsatt det kan ta noe tid, og ser ingen økning før tidligst over sommeren. Rentekedene Internasjonalt og Norge I il har nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en blandet utvikling for USA, mens utviklingen i eurolandene fortsatt er svak. Fokuset er fortsatt på utviklingen i eurolandene, og nå spesielt på Spania og Italia. Markedene er ennå ikke helt overbevist om at dette vil gå bra. De store innstramningene på budsjettene vil svekke veksten og nullvekst er sannsynlig de neste årene, men kedene

3 frykter en dyp resesjon. Våre pengekedsfond og obligasjonsfond har gitt en tilfredsstillende avkastning i il. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært god for pengekedsfondene, mens de lengre fondene har hatt en svak utvikling. Dette skyl store bevegelser i statsrentene mot slutten av måneden. ratingkategoriene. Driverne bak den negative avkastningen i il hev å være en økende uro rundt finanspolitiske innstramminger i Europa og noe svakere makrotall fra USA. 130,0 120,0 Europa, USA og Japan 220,0 200,0 Kredi'spread CDX 110,0 100,0 90,0 180,0 80,0 160,0 140,0 70,0 120,0 100,0 80,0 USA Europa Kreditt Den positive trenden i kredittkedet, som har pågått siden ember i fjor, stoppet i il. Antall nyutstedelser var på en tredjedel av volumet i s, og rentedifferansen mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid endte på 1,88 prosent. Dette er 0,11 prosentpoeng høyere enn ved inngangen av måneden og er et tegn på lavere risikoappetitt blant investorene. Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene Globalt Verdensindeksen MSCI World falt i il med 1,8 prosent, dvs. omtrent det samme som den steg i s. Indeksen er dermed opp 8,6 prosent i år. Spania var ned hele 12,5 prosent, mens Italia falt med 8,7 prosent. Finans var den sektoren som falt mest, mens defensive sektorer steg. Volatilitet i kedet målt ved VIX-indeksen holder seg under 20 prosent. Estimatene stiger i USA, men går sidelengs i Europa. Verdivurderingen av selskapene er fortsatt 13 prosent lavere enn gjennomsnittet siste 6 år. Som de foregående månedene var det størst endring i risikopremie i det eurodenominerte kedet, men denne gangen med negativt fortegn. Selskapsobligasjoner i de pund- og dollardenominerte kedene hadde også en negativ utvikling og samtlige sektorer i alle valutaer endte måneden i minus. Finanssektoren gjorde det dårligst. Denne sektoren, og spesielt banker, har siden finanskrisen startet i 2007 vært den klart mest volatile sektoren. I det europeiske kedet var den største økningen i risikopremie i de laveste kredittkvalitetene, mens det i USA var mer spredt utover de ulike 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Vola%litet VIX Cboe Spx VolaAlity Indx

4 Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -1,2 prosent i il i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det finske kedet var svakest. Måneden har vært preget av en oppblussing av frykten for gjeldsnivået i Europa, med særlig fokus på Spania. Det er tydelig at innstramningene ikke får budsjettene i balanse så fort som ønsket, samtidig som arbeidsledigheten stiger. På selskapsnivå har mange av selskapene levert kvartalstall, og generelt går det fremdeles godt i foretakssektoren. KLP AksjeNorden hadde i il en avkastning på nivå med referanseindeksen. Den relative avkastningen kom fra svak aksjeplukking innen finans og industri, mens aksjeplukkingen innen konsum og IT bidro positivt. De aksjene som bidro mest positivt til fondets resultat var undervekten i Nokia samt overvekten i Statoil fuel and retail. De som bidro mest negativt var undervektene i Swedbank samt overvektene i Storebrand, Odfjell, Gunnebo og Sydbank. Norge Oslo Børs falt med 1,4 prosent i il. KLP AksjeNorge hadde en mindreavkastning i forhold til Fondindeksen på 1,1 prosentpoeng. De største positive bidragsyterne var undervektene i DNB og DNO International og overvekten i BW Offshore. På den negative siden var de største bidragsyterne undervekten i Seadrill og overvektene i Norsk Hydro og Det Norske Oljeselskap. 130,0 Norge og Norden 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Norge OSEFX Norden VINX 30

5 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Note Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Fond Indeks Diff. Fond Indeks Diff. Rentefond KLP Pengeked 0,23% 0,12% 0,11% 1,17% 0,47% 0,71% ST1X KLP Aktiv Rente 0,22% 0,15% 0,07% 1,09% 0,70% 0,39% 1 mnd. Nibor -0.15% KLP Rentefond II 0,23% 0,13% 0,10% 1,28% 0,25% 1,03% ST3X KLP Pensjon 0,45% 0,75% -0,30% 1,60% 0,93% 0,67% ST4X KLP Pensjon II 0,55% 2,01% -1,47% 2,08% 2,45% -0,37% ST5X KLP Statsobligasjon I 1,55% 1,33% 0,23% 1,85% 1,65% 0,20% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I 0,68% 0,76% -0,07% 1,85% 1,35% 0,50% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I 1,11% 0,97% 0,13% 3,39% 3,93% -0,53% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 1,10% 0,97% 0,12% 3,35% 3,93% -0,58% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -2,53% -1,37% -1,16% 13,25% 11,99% 1,26% OSEFX KLP AksjeNorden -1,23% -1,20% -0,03% 9,01% 9,23% -0,22% VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 1,2-0,74% -0,73% -0,01% 5,77% 5,87% -0,10% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 1,2-1,50% -1,44% -0,06% 9,46% 9,64% -0,18% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 1,2-1,51% -1,44% -0,07% 9,43% 9,64% -0,20% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 1,2-1,52% -1,44% -0,08% 9,37% 9,64% -0,27% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks 1,2-0,78% -0,75% -0,04% 7,86% 8,20% -0,34% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1,2-0,79% -0,75% -0,05% 7,84% 8,20% -0,36% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 1,2-0,76% -0,73% -0,03% 5,95% 6,17% -0,22% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks -1,26% -1,27% 0,00% 9,43% 9,42% 0,01% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -1,27% -1,27% -0,00% 9,40% 9,42% -0,02% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 1,2-1,81% -1,89% 0,09% 3,80% 3,69% 0,11% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 1,2-2,29% -2,36% 0,07% 4,62% 4,58% 0,04% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 1,2-0,64% -0,67% 0,03% 11,85% 12,02% -0,18% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 1,2-0,52% -0,55% 0,03% 12,10% 12,30% -0,21% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 1,2-1,01% -0.96% -0,05% 4,65% 5,00% -0,35% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 1,2-3,56% -3,46% -0,10% 10,15% 10,62% -0,48% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -0,61% -0,18% -0,43% 6,69% 7,08% -0,39% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -0,61% -0,18% -0,43% 6,73% 7,08% -0,35% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -0,35% 0,16% -0,50% 1,60% 0,65% 0,95% 1 uke Nibor Rentefond Eff. rente Val.sikret eff. rente KLP Pengeked 2,78 - KLP Aktiv Rente 2,79 - KLP Rentefond II 3,16 - KLP Pensjon 3,27 - KLP Pensjon II 3,69 - KLP Statsobligasjon I 1,81 - KLP Obligasjon I 3,21 - KLP Obligasjon Global I 3,35 4,65 KLP Obligasjon Global II 3,35 4,64 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the MSCI Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

6 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1033, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1034, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1014, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1041, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1028, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1050, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1260, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1045, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1045, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1033, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1087, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 3421, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 1902, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I 1203, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1188, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1183, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1077, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1103, ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1085, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1153, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1313, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1141, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 784, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 889, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1369, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1025, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 805, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 628, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1021, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer