PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020»"

Transkript

1 PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» Utkast ferdigstilt 23. sept. 2014

2 PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» «Vi har rundt regnet 600 medlemmer, har et fantastisk anlegg og et dyktig trenerteam, men vi tror vi må ta noen nye grep for å vinne fremtidens «games, sets and matches». Derfor «Prosjekt Holmen Tennis 2020». - Kåre Jan Attramadal, styreleder Holmen Tennisklubb Utkast 1: fra arbeidsgruppen Utkast 2: fra prosjektgruppen Utkast 3: fra medlemsmøte 4:4 Februar 2015 vedtatt av årsmøte

3 PROSJEKTGRUPPE Anne Grete Eidsvig Erik Langmoen Fredrikke Hegnar von Ubisch Gunnar Holen Kåre Jan Attramadal* Patrick Tepfers Peter Eriksson** Rita Haugland * prosjekteier/styreleder ** hovedtrener Fasilitator: Jørgen M. B. Grønneberg

4 SUKSESSKRITERIER OG KONSEKVENSER Godt Miljø God Ledelse Gode anlegg Fem konsekvenser: Sportslige prestasjoner Antall medlemmer Økonomi Omdømme Kultur God idrett

5 Metode Strategi Test 1.Visjon, mål og verdier Test 2.1.Omverden Muligheter og trusler 3. Strategi 2.2. Internt Sterke og svake sider Test 4. Iverksetting 5. Strategisk budsjett Test

6 1.1. VISJON Visjon Holmen Tennis: kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Et sted å være og et sted å bli for alle som vil ha det gøy på og utenfor tennisbanen.

7 1.2. VISJON OG MÅL Visjon Holmen Tennis: kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Et sted og være og et sted å bli for alle som vil ha det gøy på tennisbanen Mål - Sportslig: Fremgang ved bedre mestring for alle. - Fra 600 til 700 medlemmer over tre år balansert fordelt ift nivå, kjønn og alder. - Positiv resultatmargin etter renter og avdrag

8 1.3. VISJON, MÅL OG VERDIER FOR HOLMEN TENNIS Visjon Kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Mål Bedre mestring, flere medlemmer, bedre økonomi Verdier - Åpen og inkluderende - Skape idrettsglede og lyst til bedre mestring på alle nivåer - Likeverdighet mellom å ville bli bedre uansett nivå og å være best. - Et trygt og sundt sted å være - Fair Play: følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig.

9 2.1. OG 2.2. PREMISSER FOR STRATEGISKE VALG MULIGHET TRUSSEL E K S T E R N T - Samle idrettene på Holmen i.f.m. reguleringssaker - Godt omdømme, «Peter er klubben» - Offensiv klubbeksponering - Differensiert medlemskap - Flytting av utebaner grunnet utbygging av «Holmenbyen» - Redusert attraktivitet ift andre klubber og idretter grunnet pris, p- avgift, «høy terskel», mangel på med-/motspillere m.m. - Frivilligheten har dårlige kår. I N T E R N T - Stabil medlemsmasse (ca 600) - Hensiktsmessige anlegg og lokalisering - Kvalifisert og engasjert styreleder - Godt og stabilt trenerteam - Brukbar likviditet - Lite sosial aktivitet. Uengasjerte medlemmer («Kun for å spille!»). - For liten styrekapasitet gir begrenset handlekraft. - Svak eierstyring. - Svært sårbar driftsøkonomi STYRKE SVAKHET

10 3. STRATEGI 3.0. STATUS OG UTORDRINGER Om 2-3 år Ja Nei I dag Ja Idretten: Finne og utvikle primære positive forhold Anlegg: Finne og eliminere/ unnvike negative forhold Nei Klubben og miljø: Ny strategi og/eller ny ledelse Frigjør ressursene til andre formål 1. Er Holmen Tennis vellykket i dag hva - klubben, - idretten - anlegget - miljøet og - ledelse angår? 2. Hva tror du svarene vil bli om 2-3 år? Svarene som har fremkommet og konsekvensene av disse er angitt inne i figuren.

11 3. STRATEGI 3.1. STRATEGIVALG Test 2.1.Omverden Muligheter - «Holmenparken» - alliansen - Fra «for noen» til «for alle» - Godt omdømme. «Peter er klubben» - Offensiv eksponering Trusler - Holmenbyen: tap av baner - Redusert attraktivitet ift andre klubber og idretter. - Dårlige kår for frivilligheten 1.1. Visjon Kjent og anerkjent for å være bra på tennis Mål Bedre mestring, +100 medlemmer over tre år og positiv resultatmargin hvert år 3.1. Strategivalg For å kunne opprettholde et bærekraftig grunnlag for klubbens virksomhet over tid, kreves det en umiddelbar og vesentlig styrking av eierstyringen av klubben(4.1.). Gitt dette, vil klubben bygge videre på sitt gode trenerteam og sine hensiktsmessig anlegg. - Det vil dessuten skje en ytterligere og gradvis kommersialisering av flere av klubbens funksjoner (4.1.)kombinert med utvikling av nåværende og nye medlemstilbud. (4.2.) Test 2.2. Internt Sterke sider - Stabil medlemsmasse - Hensiktsmessige anlegg - Kvalifisert styreleder - Godt og stabilt trenerteam - Brukbar likviditet Svake sider - Lite sosial aktivitet. Uengasjerte medlemmer - For liten styrekapasitet gir begrenset handlekraft - Svak eierstyring - For sårbar driftsøkonomi Test 4. Iverksetting 5. Strategisk budsjett 6. Tidslinje Test

12 4. IVERKSETTING 4.1. EIERSTYRING OG KOMMERSIALISERING STYRKING AV EIERSTYRING SKAL GI NØDVENDIG HANDLEKRAFT

13 STYRE OG RÅD Årsmøte skal - velge styre bestående av Nestleder Erik L representanter for primære brukergrupper - meddele ansvarsfrihet - behandle prinsipielle saker - ansette klubbleder - vedta vedtekter Rådsmøte* skal - se til at vedtekter etterleves, - velge rådsleder med møterett i styret - foreslå valgkomite for årsmøte - involveres i konflikthåndtering S t y r e v a l g Rådsleder Tor I. For matching* Øystein F. *matching = konkurranse og talentutvikling Styreleder Kåre For kvinner bredde Ingeborg For foreldre Ikke besatt For herrer bredde Leif Rune L * Tidl. styremedlemmer og innvoterte medlemmer

14 4.1.2.ARBEIDSUTVALG Nestleder i styret Erik L. Koordinator Rita Daglig leder Peter Øk. og finans. Terje Skal sikre god løpende dialog og korte beslutningsveier Styreleder Kåre

15 KLUBBDRIFT Klubbleder Peter Øk. og finans Koordinator Terje* Rita* Idrettsansvar Anleggsansvar Medlemmer Marked Peter Ikke avklart Gunnar* Ikke avklart Assist.: Lars P. Assist.: Nikolai Assist.: Olle Assist: Olle Hvis klubben velger å revitalisere klubbmiljøet fremfor økt kommersialisering, vil disse funksjonene bli tillagt styremedlemmer på frivillig basis. En slik strategi er vurdert som for krevende (men ikke umulig) fordi frivilligheten generelt sett har trange kår. Peter er engasjert som daglig leder. Idretts- og anleggsansvar er allerede kommersialisert gjennom outsourcing. Frivillighet* er fortsatt viktig for bærekraftig utvikling av klubben

16 STYRINGSHJULET Styremøte Januar Hovedsak: Marked og medlemmer Styremøte November Årsplaner og budsjetter Råds- og årsmøte Feb./Mars Arbeidsutvalg 1ste mandag i hver måned Styremøte September Hovedsak: Anlegg Styremøte Mars Hovedsak: Idrett Styremøte Juni Hovedsak: Strategi Styremøter skal vedta og følge opp strategivalg med tilhørende planer og budsjetter basert på dokumentasjon fremlagt av daglig leder og sørge for å iverksette nødvendige tiltak hvis vesentlige avvike registreres. Arbeidsutvalget skal støtte daglig leder i den løpende driften, men har ikke beslutningsmyndighet. Den tilligger styret og daglig leder og skal foreslå agenda for styremøter Styremøter avholdes 2ndre «arbeidstirsdag» kl i de angitte månedene

17 FORSLAG TIL PERSONVALG Styret (Foreslått av styreleder) Styreleder : Kåre Jan Attramadal (Vil akseptere gjenvalg) Nestleder: Erik Langmoen For «matching»: Øystein Flatebakken For kvinner bredde: Ingeborg Kyvik For herrer bredde: Leif Rune Larsen For foreldre: Ikke avklart Rådsleder: Tor Ingebretsen Arbeidsutvalg Styreleder: Kåre Attramadal Nestleder: Erik Langmoen Daglig leder: Peter Eriksson Økonomi og finans: Terje Helland (Også i klubbdrift) Klubbkoordinator: Rita Haugland(Også i klubbdrift) Klubbdrift (Foreslått av daglig leder) Daglig leder: Peter Eriksson (Foreslått av styreleder) Idrett: Peter Eriksson (foreslått av styreleder), assist.: Lars Petersson, Anlegg: Ikke avklart, assist. Nikolai Marked: Ikke avklart, assist. Olle Johanson Medlemmer og miljø: Gunnar Holen, assist.: Olle Johanson

18 4.1.5 OPPGAVER, ANSVAR OG TIDSPLAN Vedtak om struktur og bemanning tilligger i sin helhet et årsmøte. Strukturen opprettes på prosjektbasis i løpet av september og vil gå seg til frem til ordinært årsmøte i mars Ansvar: Kåre Dialog med, betingelser for og vedtak om ansettelse av Peter som daglig leder kan iverksettes av nåværende styret og fremlegges for ratifisering av ordinært årsmøte i Ansvar: Kåre, bistand Jørgen Innstilling til styret mht bemanning av klubbens drift tillegger daglig leder. Bør foreligge innen utgangen av desember Ansvar: Peter, bistand Jørgen Arbeidsoppgaver inkl. budsjetter for hvert av funksjonsområdene bør foreligge i løpet av november Ansvar: Peter

19 4.2. UTVIKLING AV NÅVÆRENDE OG NYE MEDLEMSTILBUD GODT LEDERSKAP VIL LEVERE BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV MEDLEMSTILBUDET BASERT PÅ GODE TRENERE OG HENSIKTSMESSIGE ANLEGG.

20 IDRETT Formål: at de som ønsker det skal få et sportslig tilbud som står i forhold til evner og ambisjoner. Fokus på mestring og fitness. Ansvarlig: Hovedtrener Foresatt: Styreleder Mulige produktforbedringer: Bedre organisering og oppfølging av konkurransegruppene Styrke teknisk skolering og prioritering av oppvarming/treningsøvelser på tennisskolen. Mer bruk av treningsrommet. Utvide tilbudet til ungdom som liker å trene, turer, sommerleir mm Flere interne og eksterne turneringer, sommerturnering med flere klasser. Forbedre ProShoppen inkl. bedre info om produktene Mulige utviklingsoppgaver: Konkretisere klubbens karrieretilbud til «unge og lovende», tydeligere branding av produktene, utvikle nye produkter i samarbeide med MF-ansvarlig. «Forske» på årsak til frafall og utvikle tiltak på å forhindre frafall. (Samarb. Med NTF) Ressurser: outsourcing til Peter gir fire trenere på heltid pluss assistenter etter behov. Medvirkning fra frivillige. Plan:: Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

21 ANLEGG, Formål: anleggene skal til enhver tid holde god standard og tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav Ansvarlig: anleggsansvarlig Foresatt: daglig leder Anlegg: Tennishall inkl baner og serviceanlegg, utebaner, parkeringsområde, øvrige uteområder. Utviklings- og forbedringsoppgaver: Legging av nytt toppdekke på innebanene Vurdere en eller to ballvegger i hallen Gjøre ballmaskinen tilgjengelig på en kontrollert måte Utvikle de sosiale områdene inkl. inngangspartiet, Evaluere P-saken, Ressurser: utnevne administrativt ansvarlig for vedlikehold, fortsette outsourcing av vedlikehold ute og inne, revurdere kontrakt med Q-park, medvirkning fra frivillige (dugnad) Plan: : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

22 MEDLEMMER OG MILJØ, Formål: at medlemmene opplever klubben som et godt sted å være og et godt sted å bli sportslig som sosialt. Ansvarlig: medlemsansvarlig (internmarkedsføring) Foresatt: daglig leder Mulige (nye) produkter og målgrupper: Årsmøtene må revitaliseres («Full brakke») Interessante medlemsmøter for ulike grupper (Foreldre, talenter og konkurransespillere, bredde kvinner og menn) «Sosiale» turneringer på faste datoer med BBQ e.l. Samarbeide med idrettsansvarlig «Partnering»: finne med og motspillere for de som trenger det Ideutvikling for sosiale events (fra disco til «tennisball») Mulige markedsføringstiltak: Utvikle hjemmesiden Utvikle medlemsregisteret som mf-verktøy Bedre bruk av inngangspartiet som infosted. (tavle, større TV-skjerm) Ressurser: frivillig leder av bred prosjektgruppe og assistent Plan: Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

23 MARKEDSFØRING Formål: : at klubbens inntektsnivå svarer til vedtatte budsjetter. Ansvarlig: markeds- og medlemsansvarlig Foresatt: daglig leder Mulige nye produkter og målgrupper: Bedriftspartnerskap som bundler sponsorat, eksponering gjennom navn på banene og adgang til baner for ansatte i helgene. Målgrupper: Holmen Fjordhotell, DnV GL, Miele, Budstikka, «offshore»-selskap m.fl. Bedriftsmedlemskap som bundler sponsorat, enkel eksponering og adgang til baner for ansatte i helgene. Målgrupper: utvalgte bedrifter i nærmiljøet. «Week end»-medlemskap som gir adgang til halltimer i helger, for øvrig samme rettigheter som totalmedlemmer, Sponsornavn på hallen, helst Holmen Tennishall, betalt av aktører som er interessert i å bygge opp «Holmen» s identitet på sikt, f.eks. eiere av Holmensenteret. Mulige markedsføringstiltak: Bredere klubbeksponering inkl. lysskilt på hallen, aktiviteter på sosiale medier Bedrifter: «Pakketere» produktene inkl. avtaler. «P2P» - marketing («person-to-person») Kobling av ledig kapasitet hall/trenere med nye «produkter»/mf-tiltak Klubbkontingent: 5 % økning f.o.m Ressurser: frivillig eller betalt deltidsperson + assistent + støttegruppe+ 100 nok i MF-budsjett over to år. Plan: : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

24 4.5. LEDELSE, HOVEDOPPGAVER Ansvar: sørge for at klubben til enhver tid gjør de riktige tingene riktig, Ansvarlig: daglig leder Foresatt: styreleder Ansvarsområder: idrett, anlegg, marked og medlemmer og administrative oppgaver (økonomistyring, personell og øvrig administrasjon). Kontaktflate mot omverden (NTF, kommune, skoler og øvrig nærmiljø). Utviklings- og forbedringsoppgaver: utvikle og iverksette strategisk plan sikre forsvarlig formell og administrativ styring av klubben Ressurser: deltidsstilling med resultatbasert lønn for daglig leder + frivillige deltidsperson for økonomi/finans og for administrative oppgaver + de funksjonssansvarlige + godkjent driftsbudsjer. Plan: Plan og budsjett for 2015 skal fremlegges for styret i 2014.

25 4.6. AKTIVITETSHJULET? Klubbmesterskap Råds- og årsmøte Mars Klubbdrift Daglig leder? Sjokolade- turnering Gitt at ny struktur og engasjerte medspillere kommer på plass som forutsatt, vil planene for iverksetting foreligge (1.kvartal 2015). Derved vil klubben bli i stand til å konstruere sitt «aktivitetshjul», altså aktiviteter som skal gjennomføres hvert år, og som alle derved kan plotte inn i sine ellers så overfylte agendaer. Dette skal være en hovedsak i.f.m. med strategirevisjonen i mai 2015.?

26 5. ØKONOMI 5.1. STRATEGISK BUDSJETT Premisser for strategisk budsjettering: Klubbens årsresultat 1. defineres som resultat etter dekning av alle driftskostnader pluss renter og avdrag på lån, men før belastning av anleggsinvesteringer. Resultat 2 defineres som resultat etter tantieme til daglig leder iht avtale. Nåværende avtale med Peter som sjefstrener i klubben videreføres. Dette inkluderer trenere og ProShoppen. Peter er i tillegg engasjert på deltidskontrakt som daglig leder i klubben iht egen inngått avtale. Forutsatt at klubben går med overskudd før anleggsinvesteringer, tilkommer daglig leder et tantieme på 100% av overskuddet opp til 0,2 mnok pr år pluss 50% av det av det overskytende. Alle betalte medarbeidere skal være selvstendige næringsdrivende.

27 5. Økonomi 5.1. Strategisk budsjett i 1000 nok (a) 2014(d) Inntekter (?) - driftskost finansnetto =Resultat tantieme = Resultat Margin % 27% 5% 9% 5% 8% + 3% Bank (a): Første år med avdrag på 299. Sum rente + avdrag er konstant på ca 880 (annuitetslån) Lån pr mnok. (b): Tantieme til daglig leder: første 200 kr av resultat 1 pluss 50% av overskytende. Resultat 1 = 0 kr gir 0 kr i tantieme. (c): Bankinnskudd er redusert med 0,5 mnok grunnet oppgradering av dekket i hall. Investeringen er Ikke kostnadsført. (d): Budsjett

28 5. ØKONOMI 5.2. INNTEKTSØKNING Inntektskilde (x 1000 nok) Bedriftspartnerskap 40 x Bedriftsmedlemsskap 20 x 5/10/ Nye totalmedl. 1500x20/30/ Week end medl. 1000x20/30/ Hallsponsor «Holmen Tennishall» % økning i kontingent Økt salg av halltimer Sum Strategisk budsjett signaliserer behov for en inntektsøkning på ~600 nok over to år. Estimatene overfor tilsier at dette kan være for optimistisk. Mulig det trengs ytterligere et par år for å få det til hvilket burde være helt kurant.

29 6. TIDSLINJE 2/2014 1/2015 Aktiviteter sept okt nov jan feb mars april mai juni Siste møte prosjektgruppe 10. Team 2020/Styremøter kl * ** Medlemsmøte Prosjekt Råds- og Årsmøte X Styringsgruppe kl Medlemsmøter, int.grupper*** a b c Sosialt arrangement, alle X Egne turneringer X Kick off «Team Peter» * Sosialt arrangement **Strategirevisjon ***foreldre, talenter, bredde X

30 About Leadership: «Leadership is the capacaty to translate vision into reality.» (Professor Warren G. Bennis)

Prospekt Alta IF Holding AS

Prospekt Alta IF Holding AS Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum 500 000 og maksimum 1 100 000 aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars 2011 14.02.2011 2 3 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009

Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009 Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009 BOSÖN, STOCKHOLM desember 2009 Peter Eriksson PETER ERIKSSON Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009 Et case med fokus på mestringsglede!

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset INFORMASJONSMØTE 20. Oktober 2008 Klubbhuset Agenda 5 kjappe om golfåret 2008 Aktiviteter frem mot neste sesong Team Byneset Ekstraordinært årsmøte grunnet heving av klubbkontingenten Kontingenter og avgifter

Detaljer

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe.

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe. Engasjementsavtale Denne avtalen er inngått mellom Børje Peter Eriksson («Peter») org nr 979 152 825 og Holmen Tennisklubb («Klubben») org nr 980 480 798 1. Arbeidsoppgaver og myndighet Peter, som er selvstendig

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis - slik gjør vi det i norsk tennis Vi ønsker at medlemmene skal Trives med å spille tennis og utvikle seg positivt slik at de forblir innen idretten, og stadig opplever større utbytte av å spille tennis.

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball 2014 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2014... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer