Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler"

Transkript

1 Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Studieoppgaver og annen faglig litteratur vil ofte bygge på materiale som er utgitt tidligere. Du må oppgi kilder til dette materialet fordi det er viktig å anerkjenne andre forfatteres bidrag, og leseren skal kunne finne kildene dine. Å fremstille andres arbeid som sitt eget er plagiering, og ved oppgavevurdering blir dette oppfattet som fusk! Gjengir du allment kjente opplysninger og synspunkter, trenger du ikke å oppgi kilder. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger som du lett kan finne i et oppslagsverk. Oppgi kilden hvis du er i tvil. Som en hovedregel skal du bare henvise til kilder du selv har lest, og ikke til kilder som du bare har kjennskap til via en sekundærkilde. På Norges idrettshøgskole skal APA-standarden brukes i bacheloroppgaver, og den er anbefalt brukt for masteroppgaver. Referanseverktøy Et referanseverktøy hjelper deg å holde oversikt over alle referansene dine, og gjør det enklere å sette inn siteringer og lage litteraturliste i oppgaven din. Reference Manager og EndNote er de to programmene som brukes på NIH. Ta kontakt med Biblioteket for mer informasjon, eller IKT-avdelingen for installering av programmet. Bruk og gjengivelse av tabeller, figurer eller bilder For å bruke en tabell eller utdrag fra en tabell/figur/bilde, må man innhente tillatelse fra originalforfatter og/eller rettighetshaver og kreditere disse. Brevet hvor det gis tillatelse skal legges ved oppgaven/det faglige arbeidet. Hvis rettighetshaver har vært død i 70 år eller mer, trenger man ikke innhente tillatelse. Merk at du likevel skal oppgi navnet på den som har laget tabellen/figuren/bildet. Er det vanskelig å vite hvor lenge rettighetshaver har vært død, kan man kontakte forlaget. Inneholder tabellen/figuren/bildet test items må tillatelse også innhentes fra rettighetshaver for undersøkelsen. Enhver reprodusert tabell/figur/bilde må følges av en fotnote på den siden tabellen/figuren/bildet Biblioteket, Norges idrettshøgskole

2 står. Fotnoten må kreditere originalforfatter og rettighetshaver. Kilden gjengis ikke i litteraturlisten. Bruk av figur fra en tidsskriftartikkel Note. Fra Artikkeltittel, av E. N. Forfatter og C. O. Forfatter, 2000, Tidsskrifttittel, 50, s.22. Copyright 2000 Navn på rettighetshaver. Gjengitt med tillatelse. Bruk av figur fra en bok Note. Fra Boktittel (s.103), av E. N. Forfatter og C. O. Forfatter, 1999, Utgivelsessted: Utgiver. Copyright 1999 Navn på rettighetshaver. Gjengitt med tillatelse. Bruk av en tabell fra en tidsskriftartikkel Note. Data i kolonne 1 er fra Artikkeltittel, av E. N. Forfatter og C. O. Forfatter, 2000, Tidsskrifttittel, 50, s.22. Copyright 2000 Navn på rettighetshaver. Gjengitt med tillatelse. Bruk av en tilpasset tabell fra en webside (kun en liten del av tabellen) Note. Fra , Utgivelsessted: Utgiver. Copyright 1999 Navn på rettighetshaver. Tilpasset med tillatelse. Fotnoter Fotnoter brukes til å gi tilleggsinformasjon som man ikke vil ha i den løpende teksten fordi informasjonen ikke hører hjemme i argumentasjonen som føres, men som det likevel er ønskelig å ha med. Hvis informasjonen du har plassert i en fotnote virkelig er viktig, bør du overveie om den bør med i den løpende teksten. Hvis ikke, vurder om den bør sløyfes. Vi anbefaler å bruke fotnoter framfor sluttnoter fordi dette er mer leservennlig. Fotnotene plasseres nederst på samme side som henvisningen i teksten. Bruk fortrinnsvis tall etter et enkeltord eller en setning som henvisning til fotnoten. Skal du skrive på engelsk? Diverse opplysninger i både teksthenvisningene og i litteraturlisten må oversettes til engelsk. Her er noen av de mest vanlige oversettelsene: I teksten - as cited in (sitert av) - personal communication (muntlige kilder) - (e-post) I teksten og litteraturlisten - in press (under utgivelse, under trykking) - n.d. (u.å. (= uten årstall)) - p. eller pp. (sidetall) I litteraturlisten - Litteraturlisten skal kalles References - Kapitler i bøker: In istedenfor I: - Internettdokumenter: Retrieved from istedenfor Hentet fra Biblioteket, Norges idrettshøgskole

3 - Master s Thesis (Masteroppgave) - PhD Thesis eller Doctoral dissertation (Doktorgradsavhandling) Opplysninger om redaktør og utgave skal alltid stå på det språket referansen er på. I litteraturlisten skrives titlene i norskspråklige referanser på norsk, deretter skrives den engelske oversettelsen i skarpe klammer: Sundgot-Borgen J. (2004). Spiseforstyrrelser i idretten [Eating disorders among athletes]. Tidsskrift for Den norske laegeforening, 124, Når norske organisasjoner, foreninger e.l. er forfatter, kan navnet oversettes til det offisielle engelske navnet. Norges idrettshøgskole skrives Norwegian School of Sport Sciences. Hvordan siterer man? Materiale som er utgitt tidligere gjengir du som sitat, og kilden til sitatet skal oppgis både som en henvisning i teksten og som en referanse i litteraturlisten. Sitatet kan være direkte eller indirekte: Direkte sitat (ordrett gjengivelse) Drømmer er «the royal road to the unconscious» (Freud, 1900, s. 45). Indirekte sitat (fri gjengivelse/omformulering) Freud (1900) hevdet at drømmene leder oss inn i vår underbevissthet (s. 45). I litteraturlisten Freud, S. (1900). The interpretation of dreams. London: Hogarth Press. Det direkte sitatet må skille seg tydelig ut fra den øvrige teksten. Det er vanlig å bruke anførselstegn eller innrykk, avhengig av lengden på sitatet. Sitater som er færre enn 40 ord skal integreres i teksten med anførselstegn. Hvis sitatet er lenger enn 40 ord, skal en bruke innrykk med blank linje før og etter sitatet. Da brukes ikke anførselstegn. Ved direkte sitat (ordrett gjengivelse) skal du ikke gjøre endringer i originalteksten, men det er noen unntak: Feil i sitatet - legg til [sic] etter feilen «Forebygging av skadene er ekstemt [sic] viktig for oss» Sitat i sitatet sett enkelt anførselstegn foran og bak sitatet «Forsett betyr at lovbryteren med viten og vilje har foretatt en ulovlig handling» Utelatelser av ord sett mellomrom mellomrom der ordene er utelatt «Fjellklatring er en ekstremsport og bør forbys» Egne uthevelser legg til [er tilføyet] etter sitatet «Rituelle planleggingsdokumenter er en uting» [kursiv er tilføyet] Forklaringer legg til forklaringen i skarpe klammer «Det [Kulturdepartementet] skulle aldri ha godkjent planene fra BK» Biblioteket, Norges idrettshøgskole

4 Utforming av litteraturlisten Litteraturlisten skal se ut på en bestemt måte: Det skal være dobbel linjeavstand mellom hver kilde. For kilder som består av mer enn én linje, skal det brukes innrykk på andre og senere linjer i kilden. Den ordnes alfabetisk etter forfatter (eller tittel hvis det ikke er forfatter). Ved flere kilder av samme forfatter, skal de eldste komme først. Hvis kilden har institusjon, forening o.l. som forfatter eller bare tittel, skal du ignorere artikler som en, det, den, a, an, the når du setter rekkefølgen. Eksempel på hvordan litteraturlisten skal se ut: Bull, A. (2003). Hoppeslottets mysterier. Oslo: Universitetsforlaget. The history of medicine. (1992). London: Sage. Iversen, K. (2000). Lange skolisser og ulykker på friidrettsbanen. Oslo: Pax. Det Norske travselskap. (2001). Silkesvarten og lotteri: Hvordan vinne den store premien i travløp og hvordan forvalte gevinsten. Oslo: Travhesten. Litteratureksempler ved bruk av APA For å finne opplysninger om forfatter, tittel, utgiver osv. om en bok eller kapittel i bok, må du bruke tittelsiden ikke bok-coveret. Det er egne regler for gjengivelse av forfatter i forhold til hvor mange forfattere et dokument har: Uten forfatter gjelder alle dokumenttyper Hvis tittelen er lang, skriver du bare de 2-3 første ordene. I teksten : Tittel, år (Av med lua, 2005) I litteraturlisten: Tittel i kursiv. (År). Følg deretter reglene for hver enkelt dokumenttype for resten av kilden. Av med lua: Noen moralske betraktninger. (2005). 1 forfatter gjelder alle dokumenttyper (Nilsen, 2012) Biblioteket, Norges idrettshøgskole

5 I litteraturlisten: Forfatter & forfatter. (År). Følg deretter reglene for hver enkelt dokumenttype for resten av kilden. Nilsen, I. (2012). 2 forfattere gjelder alle dokumenttyper I teksten: Forfatter & forfatter, år (Nilsen & Eide, 2012) I litteraturlisten: Forfatter & forfatter. (År). Følg deretter reglene for hver enkelt dokumenttype for resten av kilden. Nilsen, I. & Eide, A. (2012). 3-7 forfattere gjelder alle dokumenttyper I teksten: Forfatter, forfatter & forfatter, år Første gang du viser til dokumentet: (Nilsen, Eide & Syversen, 2011) Neste gang: (Nilsen et al., 2011) I litteraturlisten: Alle forfattere. (År). Følg deretter reglene for hver enkelt dokumenttype for resten av kilden. Nilsen, A., Eide, H. & Syversen, C. (2011). Flere enn 7 forfattere gjelder alle dokumenttyper I teksten: Forfatter et al., år (Eide et al., 2006) I litteraturlisten: De 6 første forfatterne siste forfatter. (År). Følg deretter reglene for hver enkelt dokumenttype for resten av kilden. Eide, H., Nilsen, A., Pedersen, G., Hansen, N., Gårder, A., Syversen, N. Hansen, H. (2006). I denne veiledningen finner du eksempler på bruk av APA-stilen for følgende dokumenttyper: Bok med forfatter(e) Bok med redaktør(er) Bok med institusjon, forening e.l. som forfatter Årbok Elektronisk bok Oversatt bok Bok med flere bind, viser til hele verket Bok med flere bind, viser til ett bind Kapittel i bok Avisartikkel Avisartikkel på internett Artikkel i tidsskrift Artikkel i tidsskrift supplement, temanummer og sammendrag Artikkel fra tidsskrift på internett Artikkel som er sendt til tidsskrift, men som ikke er akseptert for utgivelse Artikkel utgitt elektronisk før trykt (E-pub ahead of print») Biblioteket, Norges idrettshøgskole

6 Artikkel under trykking (ikke utgitt enda) Konferansebidrag Læreplan, fra internett Lov Lov på internett Forskrift Forskrift på internett NOU NOU på internett Stortingsmelding Stortingsmelding på internett Webdokument Del av webdokument Definisjon fra en webside Masteroppgave Doktorgradsavhandling Kompendie utgitt av Norges idrettshøgskole Leksikon og ordbok Leksikon og ordbok på internett Video fra YouTube Dvd Programvare Blogginnlegg Flere kilder samtidig Flere kilder fra samme forfatter utgitt samme år Muntlig kilde, brev, e-post, forelesning, samtale osv. Sekundærkilde Bok med forfatter(e) I teksten: Forfatter & forfatter, år (Nilsen & Eide, 2012) I litteraturlisten: Forfatter & forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver. Nilsen, I. & Eide, A. (2012). Nesten på topp: Hvordan komme seg videre mot toppen? Oslo: Cappelen. Bok med redaktør(er) Forkortelsen for redaktør angis på bokens språk. Forkortelser for redaktør: Redaktør/redaktører = Red. Editor = Ed. Editors = Eds. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

7 I teksten: Navn på redaktør, år (Bale & Krogh Christensen, 2004) (Williams, 2001) I litteraturlisten: Navn på redaktør. (Forkortelse for redaktør.). (År). Tittel på boken i kursiv (Utgave). Sted: Utgiver. Bale, J. & Krogh Christensen, M. (Eds.). (2004). Post-Olympism?: Questioning sport in the twenty-first century. Oxford: Berg. Williams, J. M. (Ed.). (2001). Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (4th ed.). Mountain View, CA: Mayfield. Bok med institusjon, forening e.l. som forfatter Hvis institusjonen, foreningen e.l. har en godt kjent navneforkortelse, setter du forkortelsen i [skarpe klammer] første gang og bruker forkortelsen deretter. I litteraturlisten bruker du hele navnet ikke forkortelsen. I teksten: Navn på institusjon, forening e.l., år Første gang du viser til boken: (Norges idrettsforbund og olympiske komité [NIF], 2001) Neste gang: (NIF, 2001) (Vestfold fylkeskommune, 2005) I litteraturlisten: Navn på institusjon, forenine e.l. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver. Norges idrettsforbund og olympiske komité. (2001). Strategiplan for norsk idretts internasjonale arbeid: Oslo: NIF. Vestfold fylkeskommune. (2005). Effektivisering i småskolen. Larvik: Liv forlag. Årbok Årbøker med forfatter/redaktør er som bøker med forfatter/redaktør, mens årbøker uten forfatter/redaktør er som bøker uten forfatter/redaktør. (Hagen & Nilsson, 2005) Biblioteket, Norges idrettshøgskole

8 (Norges fotballforbund, 2008) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver. Hagen, N. & Nilsson, A. (Red.). (2005). Høydehusets årbok. Hamar: Høydehuset. Norges fotballforbund. (2008). Årsrapport Oslo: NFF. Elektronisk bok (Schwarz & Hunter, 2008) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv. Hentet dato fra URL Schwarz, E. & Hunter, J. (2008). Advanced theory and practice in sport marketing. Hentet 28.august 2013 fra Oversatt bok Du skal ha med navn på oversetter og opplysninger om originalutgave. (Giddens, 1994) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv (oversatt av navn). Sted: Utgiver. (Originalutgaven utgitt i år). Giddens, A. (1994). Modernitetens konsekvenser (oversatt av S. Schultz Jørgensen). København: Hans Reitzels forlag. (Originalutgaven utgitt i 1990). Bok med flere bind, viser til hele verket (Olstad & Tønnesson, ) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv (2 bind). Sted: Utgiver. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

9 Olstad, F. & Tønnesson, S. ( ). Norsk idretts historie (2 bind). Oslo: Aschehoug. Bok med flere bind, viser til ett bind (Tønnesson, 1986) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv: bind x. Tittel på bindet. Sted: Utgiver. Tønnesson, S. (1986). Norsk idretts historie: Bind 2. Folkehelse, trim, stjerner Oslo: Aschehoug. Kapittel i bok Merk at bokens forfatter(e)/redaktør(er) skal angis med fornavn først og etternavn etterpå se eksemplet for litteraturlisten under. I teksten: Forfatter av kapitlet, år (Duesund, 1998) I litteraturlisten: Forfatter av kapitlet. (År). Tittel på kapitlet. I: Forfatter av boken, Tittel på boken i kursiv (s. x-x). Sted: Utgiver. Duesund, L. (1998). Den skolerte kroppen. I: F. Skårderud & P. J. Isdahl (Red.), Kroppstanker: Kropp, kjønn og idéhistorie (s ). Oslo: Universitetsforlaget. Avisartikkel Hvis du ønsker å gi informasjon for å beskrive innholdet av avisartikkelen, kan du legge til [skarpe klammer] - se eksemplet under med forfatteren Stokkan. I teksten: Artikkelforfatter, år (Leander, 2003) (Stokkan, 2004) I litteraturlisten: Artikkelforfatter. (År, dato). Tittel på artikkelen. Avisens navn i kursiv, s. x. Leander, S. (2003, 20. mai). Sykelig appetitt på trening. Aftenposten, s. 33. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

10 Stokkan, M. (2004, 3. april). Ut av skyggen [Intervju med fotballtrener Ola By Rise]. Dagbladet, s. 46. Avisartikkel på internett I teksten: Artikkelforfatter, år (Halvorsen, 2013) I litteraturlisten: Artikkelforfatter. (År). Artikkeltittel. Avisens navn i kursiv. Hentet dato fra URL Halvorsen, O. J. (2013). Hold deg under denne grensen i kulden. DNAktiv. Hentet 18.januar 2013 fra Artikkel fra tidsskrift Navn på tidsskriftet og årgang/volum skal være i kursiv. Hvis hvert nummer begynner med side 1, tas nummer med i parentes. (Fasting, Brackenridge & Sundgot-Borgen, 2004) (Goksøyr & Olstad, 2004) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn og årgang/volum i kursiv, s-s. Fasting, K., Brackenridge, C. & Sundgot-Borgen, J. (2004). Prevalence of sexual harassment among Norwegian female elite athletes in relation to sport type. International Review for the Sociology of Sport, 39, Goksøyr, M. & Olstad, F. (2004). Mellom folkeoppdragere og sensasjonspakk : Et historisk perspektiv på medier og fotball. Moving Bodies, 2(2), Artikkel fra tidsskrift supplement, temanummer og sammendrag Navn på tidsskriftet og årgang/volum skal være i kursiv. Hvis hvert nummer begynner med side 1, tas nummer med i parentes. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

11 (Andersen, Engebretsen & Bahr, 2004) (Seippel, 2001) (Torsteinsen et al., 2010) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn og årgang/volum i kursiv, s-s. Andersen, T. E., Engebretsen, L. & Bahr, R. (2004). Rule violations as a cause of injuries in male Norwegian professional football: Are the referees doing their job? American Journal of Sports Medicine, 32(Suppl. 1), 62S-68S. Seippel, Ø. (Red.). (2001). Idrett [Temanummer]. Sosiologi i dag, 31(1). Torsteinsen, S. T. et al. (2010). The effect of exercise on the kinetics of blood flow in lower limb arteries in humans [Sammendrag]. European Journal of Applied Physiology, 81(Suppl.), S15. Artikkel fra tidsskrift på internett Navn på tidsskriftet og årgang/volum skal være i kursiv. Hvis det ikke er noe DOI, oppgir du URL (internettadresse). (Butler, Davis & Hamill, 2006) (McWhirter & Pennington, 1994) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn i kursiv. doi: (eller Hentet dato fra URL) Butler, R. J., Davis, I. S. & Hamill, J. (2006). Interaction of arch type and footwear on running mechanics. American Journal of Sports Medicine, 34, doi: / McWhirter, J. P. & Pennington, C. R. (1994). Incidence and recognition of malnutrition in hospital. British Medical Journal, 308, Hentet 13.desember 2006 fra Artikkel som er sendt til tidsskrift, men som ikke er akseptert for utgivelse Navnet på tidsskriftet eller utgiver artikkelen er sendt til, skal ikke oppgis. (Karlsen, 2009) Biblioteket, Norges idrettshøgskole

12 I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen i kursiv. Manuskript innlevert for utgivelse. Karlsen, H. (2009). Trollene i Hedalsskogen: Finnes de? Manuskript innlevert for utgivelse. Artikkel utgitt elektronisk før trykt («E-pub ahead of print») (Nauck & Lohrer, 2009) (Owe, Nystad & Bø, 2008) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på artikkelen. Tidsskriftnavn i kursiv, under utgivelse. Hentet dato fra URL (eller Hentet dato. doi: x) Nauck, T. & Lohrer, H. (2009). Translation, cross-cultural adaption and validation of the German version of the foot and ankle ability measure for patients with chronic ankle instability. British Journal of Sports Medicine, under utgivelse. Hentet 14.desember doi: /bjsm Owe, K.M., Nystad, W. & Bø, K. (2008). Correlates of regular exercise during pregnancy: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, under utgivelse. Hentet 21.august 2008 fra Artikler under trykking (ikke utgitt enda) I teksten: Forfatter, under trykking (Syversen, under trykking) I litteraturlisten: Forfatter. (under trykking). Tittel. Tidsskriftnavn i kursiv. Syversen, H. (under trykking). Hvordan få talentene videre. Norsk sosiologisk tidsskrift. Konferansebidrag (Pedersen, 2003) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på bidraget. I: Forfatter, Tittel på boken i kursiv. (s. x-x). Sted: Utgiver. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

13 Pedersen, K. (2003). Is it uncool to like nature?: Young people s narratives on nature. I: P. Becker & C. Sack (Eds.), Sharing diversity and building up European networks: Proceedings of the 6th European Conference of EOE. (s ). Czarnocin: European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning. Læreplan, fra internett (Utdanningsdirektoratet, 2010) I litteraturlisten: Forfatter (År). Tittel på læreplanen. Hentet dato fra URL Utdanningsdirektoratet. (2010). Læreplan i fordypning i norsk [LK06]. Hentet 10.april 2013 fra Lov Er loven endret, legger du til sist endret dato etter tittelen i litteraturlisten. I teksten: Kortversjon av navn på loven, x, år (Personopplysningsloven, 8, 2000) I litteraturlisten: Kortversjon av navn på loven (År). Full tittel på loven i kursiv: Trådt i kraft dato i kursiv, sist endret dato. Personopplysningsloven (2000). Lov om behandling av personopplysninger: Trådt i kraft 1.januar 2001, sist endret 19.desember Lov på internett Er loven endret, legger du til sist endret dato etter tittelen i litteraturlisten. I teksten: Kortversjon av navn på loven, x, år (Personopplysningsloven, 8, 2000) I litteraturlisten: Kortversjon av navn på loven (År). Full tittel på loven i kursiv: Trådt i kraft dato i kursiv. Hentet dato fra URL Personopplysningsloven (2000). Lov om behandling av personopplysninger: Trådt i kraft 1.januar Hentet 10.april 2008 fra Biblioteket, Norges idrettshøgskole

14 Forskrift I teksten: Kortversjon av tittel, år (Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH, 2005) I litteraturlisten: Kortversjon av tittel (År). Full tittel i kursiv. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH (2005). Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole: Trådt i kraft 26.mai 2005 nr Forskrift på internett I teksten: Kortversjon av tittel, år (Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH, 2005) I litteraturlisten: Kortversjon av tittel (År). Full tittel i kursiv. Hentet dato fra URL Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH (2005). Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole: Trådt i kraft 26.mai 2005 nr Hentet 10.april 2008 fra NOU I teksten: NOU År: Nummer (NOU 2001: 22) I litteraturlisten: NOU År: Nummer (År). Tittel i kursiv. Oslo: Statens forvaltningstjeneste NOU 2001: 22 (2001). Fra bruker til borger: En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. NOU på internett I teksten: NOU År: Nummer (NOU 2001: 22) Biblioteket, Norges idrettshøgskole

15 I litteraturlisten: NOU År: Nummer (År). Tittel i kursiv. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Hentet dato fra URL NOU 2001: 22 (2001). Fra bruker til borger: En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Hentet 25.februar 2005 fra Stortingsmelding Før 1.januar 2009 het det Stortingsmelding, men fra 1.januar 2009 heter det Melding til Stortinget. Se eksemplene under. I teksten: St.meld. nr/meld.st. x (År-år) (St.meld. nr 14 ( )) (Meld.St. 34 ( )) I litteraturlisten: St.meld. nr/meld.st. x (År-År). Tittel i kursiv. Oslo: Departement. St.meld. nr 14 ( ). Idrettslivet i endring: Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. Oslo: Kulturdepartementet. Meld.St. 34 ( ). Folkehelsemeldingen: God helse felles ansvar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Stortingsmelding på internett Før 1.januar 2009 het det Stortingsmelding, etter det heter det Melding til Stortinget. Se eksemplene under. I teksten: St.meld. nr/meld.st. x (År-år) (St.meld. nr 14 ( )) (Meld.St. 34 ( )) I litteraturlisten: St.meld. nr / Meld. St. x (År-År). Tittel i kursiv. Oslo: Departement. Hentet dato fra URL St.meld. nr 14 ( ). Idrettslivet i endring: Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. Oslo: Kulturdepartementet. Hentet 25.februar 2005 fra Meld.St. 34 ( ). Folkehelsemeldingen: God helse felles ansvar. Oslo: Helse- og Biblioteket, Norges idrettshøgskole

16 omsorgsdepartementet. Hentet 5.september 2013 fra Webdokument Bruk tittelen hvis du ikke har forfatter. Bruk u.å. (=uten år) hvis du ikke finner årstall. (Alert all passengers, u.å.) (Hanson, 2002) (Scheibeler, 2004) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Hentet dato fra URL Alert all passengers. (u.å.). Hentet 25.februar 2005 fra Hanson, U.C. (2002). Vad är en vetenskaplig artikel? Hentet 25.februar 2005 fra Scheibeler, E. (2004). Merchants of deception. Hentet 13.desember 2006 fra Del av webdokument Bruk tittelen hvis du ikke har forfatter. Bruk u.å. (=uten år) hvis du ikke finner årstall. (Harnack & Kleppinger, 2003) (Tørisen, 2005) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på delen/kapitlet (kapittel x). I: Tittel på hele dokumentet. Hentet dato fra URL Harnack, A. & Kleppinger, E. (2003). Using Chicago style to cite and document sources. I: Online!: A reference guide to using Internet sources (kapittel 7). Hentet 25.februar 2005 fra Tørisen, H. M. (Ed.). (24.februar 2005). Hvordan bli kvitt gamle legemidler. I: Felleskatalogen: Pasientutgave (kapittel 16). Hentet 25.februar 2005 fra Biblioteket, Norges idrettshøgskole

17 Definisjon fra en webside Bruk u.å. (=uten år) hvis du ikke finner årstall. (Olympiatoppen, u.å.) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Hentet dato fra URL Olympiatoppen. (u.å.). Definisjon av toppidrett. Hentet 8.mai 2009 fra Masteroppgave (Ossiannilsson, 2007) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Masteroppgave ved institusjon, sted. Ossiannilsson, K. (2007). Hvorfor ble de beste best?: En kvalitativ undersøkelse av et utvalg av de beste norske basketballspillerne. Masteroppgave ved Norges idrettshøgskole, Oslo. Doktorgradsavhandling (Steen-Johnsen, 2004) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Doktorgradsavhandling ved institusjon, sted. Steen-Johnsen, K. (2004). Individualised communities: Keep-fit exercise organizations and the creation of social bonds. Doktorgradsavhandling ved Norges idrettshøgskole, Oslo. Kompendie utgitt av Norges idrettshøgskole Kompendier utgis bare til internt bruk på høgskolen. De inneholder kapitler fra bøker og/eller tidsskriftartikler. Ved sitering, viser du til artiklene eller kapitlene - se reglene for disse. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

18 Leksikon og ordbok Allment kjente opplysninger og synspunkter oppgir du ikke kilden til. Hvis du gjengir ordrett lengre tekster eller låner argumentasjon derfra, oppgir du kilden. Hvis du ikke finner noen forfatter, bruker du tittel. Bruk u.å. (=uten år) hvis du ikke finner årstall., side (Forkjørsvei, 1979, bind Er-F, s. 452) (Haugen, 1971, bind 4, s ) (Nandrolone, 2003, s. 1220) I litteraturlisten: Forfatter. (År). I: Tittel i kursiv (utgave, s. x). Sted: Utgiver. Forkjørsvei. (1979). I: Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon (Bind Er-F, s. 452). Oslo: Kunnskapsforlaget. Haugen, K. (1971). Vannpolo. I: Idrettens leksikon (Bind 4, s ). Oslo: Teknisk forlag. Nandrolone. (2003). I: Dorland s illustrated medical dictionary (30th ed., s. 1220). Philadelphia: Saunders. Leksikon og ordbok på internett Allment kjente opplysninger og synspunkter oppgir du ikke kilden til. Hvis du gjengir ordrett lengre tekster eller låner argumentasjon derfra, oppgir du kilden. Hvis du ikke finner noen forfatter, bruker du tittel. Bruk u.å. (=uten år) hvis du ikke finner årstall. (Psychology, u.å.) (Tjønneland, 2009) I litteraturlisten: Forfatter. (År). I: Tittel i kursiv. Hentet dato fra URL Psychology. (u.å.). I: Wikipedia. Hentet 28.august 2013 fra Tjønneland, E. (2009). Etikk. I: Store Norske Leksikon. Hentet 28.august 2013 fra Video fra YouTube For enklest å finne igjen videoen, brukes den som har lagt ut videoen som forfatter. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

19 I teksten: Navn på den som har lagt ut videoen, år (BadLipReading, 2013) I litteraturlisten: Navn på den som har lagt ut videoen. (År). Tittel på filmen i kursiv [Videoklipp]. Hentet dato fra URL BadLipReading. (2013). The NFL: a bad lip reading [Videoklipp]. Hentet 17.januar 2013 fra DVD (Enoksen, 2003) I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel i kursiv [DVD]. Sted: Utgiver. Enoksen, E. (2003). Din personlige trener: Mer enn 400 øvelser [DVD]. Oslo: Norges idrettshøgskole. Programvare Navnet på programmet skal ikke i kursiv. I teksten: Programtittel (Versjon) (Mat på data (5.0)) I litteraturlisten: Programtittel (Versjon) [Programvare]. Hentet dato fra URL Mat på data (5.0) [Programvare]. Hentet 22.august 2013 fra Blogginnlegg I teksten: Skjermnavn/forfatter, år (Chelsea Lee, 2013) I litteraturlisten: Skjermnavn/forfatter. (År). Tittel på blogg-innlegget i kursiv. Hentet dato fra URL Chelsea Lee. (2013). Alligators and academia: the importance of primary and secondary sources. Biblioteket, Norges idrettshøgskole

20 Hentet 18.januar 2013 fra Flere kilder samtidig Noen ganger ønsker man å vise til flere kilder samtidig kilder av ulike forfatter, samme forfatter(e) eller samme forfatter(e) samme år. For samme forfatter(e) samme år, legger man til bokstaver (a, b, c osv.) rett etter årstallet i litteraturlisten. Disse bokstavene brukes når man viser til kildene. Ulike forfattere: (Andresen, 1988; Bergh, 2004; Syversen, 1999) Samme forfatter(e): (Syversen, 1999, 2000, 2002) Samme forfatter(e) samme år: Syversen, 1999a, 1999c, 1999d) I litteraturlisten: Se de forskjellige typene kilder i denne eksempelsamlingen for rett gjengivelse. Flere kilder av samme forfatter(e) utgitt samme år Noen ganger viser man til kilder hvor samme forfatter har flere utgivelser samme år. Man må da bruke bokstaver (a, b, c osv.) rett etter årstallet i litteraturlisten. Disse bokstavene brukes når man viser til kildene. bokstav (Syversen, 2012c) I litteraturlisten: Sett bokstavene rett etter årstallet. Muntlig kilde, brev, e-post, forelesning, samtale osv. Bruker du muntlige kilder, brev osv., skal du bare nevne dem i teksten. De kan ikke gjenfinnes av andre, og da skal de ikke med i litteraturlisten. Husk at du må ha tillatelse fra avsender for å bruke brev/e-post. I teksten: (Syversen, e-post, 3.juli, 2003) Biblioteket, Norges idrettshøgskole

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave 1 Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave Unni Knutsen 17. november 2014 Innhold INNLEDNING... 4 HENVISNINGER I TEKSTEN... 5 Forholdet mellom henvisninger i tekst og oppsettet i litteraturlista...

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2014 (APA

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom ekspedisjonssjef dr. juris Inge Lorange Backer, stipendiat Harald Irgens-Jensen, professor dr. juris

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Fri tilgang til foto på nett

Fri tilgang til foto på nett Fri tilgang til foto på nett Ulvøya, Oslo 1955. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum 1 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 5 2 Prosjektet fri tilgang til foto på nett... 5 2.Høyoppløselige bilder på nett...

Detaljer

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG Forskningsetikk NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG TEMA Internett som forskningsarena Et annet privatliv? Big data Forskere og Internett leder Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram

Detaljer

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL «Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole Tidligere har skoleelevers tilgang til ulike kilder vært relativt begrenset, da kildevalget

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger God skikk Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler Oppdatert: 2014-01-30 2014-01-30 Avvik til 12.4D2 og 12.4F er fjernet 2013-02-12 008 $b h og s: «fra norske læresteder» er fjernet 2012-12-13 Diverse avvik-kilder

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Avdelningen för omvårdnad ! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1

Avdelningen för omvårdnad ! !# $ % & $ ' (!# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Avdelningen för omvårdnad! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * &,+ %-. /0.,123 1 1 "/2 4 567%-..8! 4 2%9:! 2 4, 3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer