Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 005/16 Bystyret PS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 005/16 Bystyret PS"

Transkript

1 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 005/16 Bystyret PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K /2546 Kommunereform og innbyggjarhøyring Framlegg til vedtak: For å høyre innbyggarane si meining i spørsmålet om kommunesamanslåing skal Flora kommune gjennomføre innbyggarhøyring i form av rådgjevande folkerøysting 4. april 2016 i samsvar med saksutgreiing datert Folkerøystinga er rådgjevande i samsvar med Kommunelova 39b. Dei som er fødd eller før har røysterett ved folkerøystinga Førehandsrøystingsperioden er Førehandsrøysting kan kun gjennomførast ved oppmøte på samfunnshuset, informasjon og service. Det skal røystast over følgjande spørsmål: a. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire av følgjande kommunar i Sunnfjord; Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Askvoll, Fjaler, Hyllestad. b. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire følgjande kommunar på kysten; Bremanger, Vågsøy. c. NEI Flora kommune slår seg ikkje saman med ein eller fleire og held fram som eigen kommune. Endring fra Samlingslista:Det skal røystast over følgjande to spørsmål: A. JA Flora kommune slår seg

2 saman med ein eller fleire kommunar på kysten.b. NEI Flora kommune slår seg ikkje saman med andre kommunar og held fram som eigen kommune. Frå Høgre ved repr. Hanne Husabø Kristensen. Det skal røystast over følgjande spørsmål:a: JA Flora Kommune er positive til å slå seg saman med ein eller fleire kommuner 1: Flora Kommune slår seg saman med ein eller fleire kommuner i Sunnfjord 2: Flora Kommune slår seg saman med ein eller fleire kommuner på kystenb: NEI Flora Kommune slår seg ikkje saman med ein eller fleire og held fram som eigen kommune Følgjande fellesframlegg vart lagt fram frå Arbeidarpartiet, Høgre, SV, MDG, SP og Venstre: Det skal røystast over følgjande spørsmål: a. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar i Sunnfjord regionen b. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar på kysten. c. NEI Flora kommune slår seg ikkje saman med ein eller fleire og held fram som eigen kommune. Frå Gustav Johan Nydal - Krf: Som rådmannens framlegg fram til og med: det skal røystast...: Dei tre alternativa A. Ja sunnfjord B. Ja kysten C. Nei, stå aleine Skal rangerast 1-3 på ein og samme stemmeseddel Frå Frp ved Frank Willy Djuvik: Avrøystingstema i folkerøystinga vert: 1. Vil du at Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire andre kommunar - Ja - Nei 2. Om Flora kommune skal slå seg saman med andre kommunar, kva alternativ ynskjer du: - Samanslåing med ein eller fleire kommunar i Sunnfjord - Samanslåing med ein eller fleire kommunar på kysten

3 Bystyret - 005/16 BYST - handsaming: Røysting: Framlegget frå Krf: falt mot 1 røyst. Framlegget frå Samlingslista: falt mot 5 røyster. Framlegget frå Frp sett opp mot fellesframlegget: falt med 7 røyster mot 24. Fellesframlegget vart vedteke. BYST - vedtak: For å høyre innbyggarane si meining i spørsmålet om kommunesamanslåing skal Flora kommune gjennomføre innbyggarhøyring i form av rådgjevande folkerøysting 4. april 2016 i samsvar med saksutgreiing datert Folkerøystinga er rådgjevande i samsvar med Kommunelova 39b. Dei som er fødd eller før har røysterett ved folkerøystinga Førehandsrøystingsperioden er Førehandsrøysting kan kun gjennomførast ved oppmøte på samfunnshuset, informasjon og service. Det skal røystast over følgjande spørsmål: a. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar i Sunnfjord regionen b. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar på kysten. c. NEI Flora kommune slår seg ikkje saman med ein eller fleire og held fram som eigen kommune.

4 Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Stortinget har gitt si tilslutning til regjeringa sitt forslag om at det skal gjennomførast ei kommunereform. Målet med reforma er å sikre gode og likeverdige tenester til innbyggarane heilskaplege og samordna samfunnsutvikling bærekraftige og robuste kommunar styrka lokaldemokrati. Kommunane må innan ha gjort endeleg vedtak i høve framtidig kommunestruktur. I 10 om innbyggjarhøyring i Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova) går det fram at «Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte». Denne saka handlar om spørsmålet knytt til gjennomføring av innbyggarhøyring, og særskilt spørsmålet om eventuelt rådgjevande folkerøysting. Om arbeidet så langt Sunnfjordalternativet I januar/februar 2015 vart det i kommunane Gloppen, Jølster, Førde, Gaular, Naustdal, Flora, Fjaler, Askvoll og Hyllestad gjort vedtak om å delta i arbeidet med å få utarbeidd felles utgreiingsprogram og tinging om intensjonsavtalar. I tillegg gjorde Solund kommune vedtak om å delta knytt til alternativ kor kommunane Solund, Hyllestad, Askvoll og Fjaler inngjekk. Før sommaren 2015 vart det i kommunane gjort vedtak om gå vidare i høve følgjande framforhandla intensjonsavtalar: 1. Avtale mellom kommunane Gloppen, Jølster, Førde, Gaular, Naustdal, Flora, Fjaler, Askvoll og Hyllestad (9 kommunar) 2. Avtale mellom Flora, Naustdal, Gaular, Jølster og Førde (SiS) 3. Gaular, Naudtal, Førde og Jølster («liten» SiS) 4. Hyllestad, Solund, Fjaler og Askvoll (Hafs).

5 Solund kommune gjorde samstundes vedtak kor dei bad om å få tiltre intensjonsavtalen for 9 kommunar. Dette vart godkjent, slik at det store alternativet vart utvida til å gjelde 10 kommunar. Det er elles viktig å merke seg at nokre av samarbeidskommunane også har arbeidd med andre alternativ. Eksempelvis har Gloppen sett til Nordfjord, Flora langs kysten, Solund sørover og Hyllestad innover Sognefjorden. Hausten 2015 har hatt fokus på innbyggarinformasjon og -høyring gjennom: 1. Informasjonsarbeid, og kor avisa «Puslespelet» særskilt kan nemnast 2. Folkemøte i kommunane 3. Kvantitativ innbyggarundersøking pr telefon i perioden oktober Felles formannskapsmøte for alle 10 kommunar. Det er vidare bestemt at i månadane januar-mars 2016 skal ein ha fokus på involvering av ungdomsråda spesielt, og ungdom generelt. Det første gjennom eige folkemøte for ungdomsråda 30. januar Det siste gjennom kommunane sitt eige involveringsarbeid opp mot ungdom tilhøyrande eigen kommune. Status når det gjeld alternativa pr i dag er Basert på innbyggarundersøkinga har enkeltkommunar, regionsamarbeid og styringsgruppa gjort følgjande oppsummering: Det store alternativet med 10 kommunar er det ikkje grunnlag for å arbeide vidare med Gloppen kommune har gjort vedtak om å trekke seg ut av utgreiingsarbeidet i Sunnfjord Kommunane i Hafs arbeider vidare med «Nullalternativet» - dvs å halde fram aleine Eventuell felles kommune beståande av Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund Å kunne vere med i vidare vurderingar i høve ein eventuell større kommune i Sunnfjord Kommunane i SiS arbeider vidare med «Nullalternativet» - dvs å halde fram aleine Eventuell samanslåing av kommunane i SiS dvs Flora, Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Eventuell felles kommune beståande av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal («Liten» SiS) Å ikkje lukke for alternativet kor eventuelt ein eller fleire av kommunane i Hafs inngår i ein større Sunnfjord-kommune. Framdriftsplan Tabellen under syner viktige milepelar/tidspunkt vedtatt av styringsgruppa: Kva Kommunestyrevedtak om innbyggarhøyring (rådgjevande folkerøysting) er gjort Frist

6 Evt innbyggarhøyringar (rådgjevande folkeavrøystingar) blir gjennomført Felles formannskapsmøte gjennomført Kommunestyrehandsaming om samanslåing er gjennomført Evt kommunestyrehandsaming 2 er gjennomført Som det går fram av tabellen legg ein opp til at sjølve spørsmålet om kommunesamanslåing blir handsama i kommunestyra i april Flora bystyre har møte 26 april Resultatet frå folkerøystingane, for dei kommunane som gjennomfører det, vil då vere klart. Det vil også vere halde felles formannskapsmøte i forkant av møta i kommunestyra. Om den situasjonen skulle oppstå at det er aktuelt å slå seg saman med kommunar i Hafs-området, vil det skje i samsvar med dei prinsippa som ligg i alt framforhandla intensjonsavtale for «Liten SiS». Av andre viktige tidspunkt kan nemnast: Sommaren 2016 nytt inntektssystem for kommunane blir vedteke Haust Fylkesmannen i Sogn og Fjordane si tilråding i høve kommunesamanslåing ligg føre Vår 2017 Stortingsproposisjon om Ny kommunestruktur Nytt regionalt nivå (både folkevald og statleg) Nye/endra oppgåver (samla for kommune og region) Naudsyte lovendringar Ny kommunestruktur på plass. Kystalternativet var dei tre kommunane ved Ordførar og rådmenn samla fyrste gongen. På dette møtet vart prosjektplan for kystalternativet godkjent av desse ordførarane. Dette med eit atterhald frå Bremanger om at Ordførar der ikkje hadde fullmakt til å inngå i eit slikt samarbeid frå kommunestyret. I trå med den prosjektplanen som vart vedteke er det i ferd med å fullførast eit utgreiingsarbeid som i omfang er tilnærma likt det som er gjort i Sunnfjord. Det skal vere eit felles formannskapsmøte den 4 februar for dei tre kommunane Bremanger, Vågsøy og Flora kor utgreiingsarbeidet skal oppsummerast og vegen vidare skal diskuterast. Det er laga eit opplegg for gjennomføring av forhandlingar for å få fram evt. intensjonsavtalar mellom dei tre kommunane som kan vere ferdig forhandla om lag 1 mars. Dette under føresetnad om at alla kommunane vel å delta i slike tingingar.

7 Innbyggjarundersøkinga som blei gjennomført i oktober hadde også for Flora sin del med spørsmål om kystalternativet i tillegg til Sunnfjordalternativa. Sjå lenger ned i saka om denne. Status når det gjeld alternativa i dag. Vågsøy kommune har inngått intensjonsavtale med Selje og Vannylven kommunar om kommunesamanslåing. Samstundes har dei vedtaka på at dei vil utgreie og forhandle fram intensjonsavtale med Bremanger og Flora kommune kommunar om kommunesamanslåing. Dei vil leggje desse alternativa fram for folkerøysting 4 april. Bremanger kommune har så langt ikkje gjort anna vedtak enn å utgreie å stå aleine. Dei har i formannskapet 19 januar i år vedteke å delta på felles formannskapsmøte mellom Vågsøy, Bremanger og Flora. Selje kommune er invitert som observatørar til felles formannskapsmøte den 4 februar. Framdriftsplan Tabellen under syner viktige milepelar/tidspunkt fram til og med 4 februar er vedtatt av styringsgruppa datoar etter dette er ikkje vedteke og er under føresetnad av at kommunane vedteke å gå vidare med forhandlingar om intensjonsavtalar. Kva Frist Kommunestyrevedtak om innbyggarhøyring (rådgjevande folkerøysting) er gjort. For Flora kommune vil dette gjerast 2 februar. Gjennomføreing av forhandlingar om intensjonsavtalar Felles formannskapsmøte er gjennomført Kommunestyra har godkjent intensjonsavtalane Rådgjevande folkeavrøystingar er gjennomført Kommunestyrehandsaming om samanslåing er gjennomført Evt kommunestyrehandsaming 2 er gjennomført Korleis har prosjekt- og styringsgruppa arbeidd med spørsmålet om innbyggarhøyring Sjølv om nokre av samarbeidskommunane tidleg gjorde vedtak om innbyggarhøyring ved gjennomføring av rådgjevande folkerøysting, har prosjektet heile vegen arbeidd breiare for å få inn folkemeiningane. Av dei viktigaste tiltaka kan nemnast:

8 Alle møte har vore opne for media og publikum Aktivt informasjonsarbeid gjennom felles heimesida samt kommunane sine eigne heimesider Oppslag i lokalmedia for å skape debatt Informasjonsavisa «Puslespelet», gjaldt kun Sunnfjordalternativet. Folkemøte i kommunane Fleire felles formannskapsmøte Innbyggarundersøking der innbyggarar over 18 år har svart. Kva lovkrav ligg til grunn - Inndelingslova I 3 i Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova) går det fram at samanslåing inneber at to eller fleire kommunar eller fylke blir slutta saman til éi ny eining. Deling inneber at ein kommune eller eit fylke blir delt i to eller fleire nye einingar, eller at ein kommune eller eit fylke blir delt, og dei einskilde delane blir lagde til andre kommunar eller fylke. Grensejustering inneber at eit område blir flytta over frå ein kommune til ein annan, eller frå eit fylke til eit anna. På same måten blir det rekna når ein heil kommune blir flytta over til eit anna fylke. Omgrepet grenseendring i denne lova er ei fellesnemning på samanslåing, deling og grensejustering. I 10 om innbyggjarhøyring går det fram at «Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte». Det betyr at juridisk sett blir ikkje kommunestyra pålagt å gjennomføre innbyggarhøyring, men oppmoda om det. Vidare går det fram at kommunane står fritt til å velje høyringsform dersom dei vel å gjennomføre høyring. Ulike høyringsformer har sine fordelar og ulemper alt etter om den skal Bringe fram representativ informasjon Gi grunnlag for dialog Gi kunnskap og innsikt om konsekvensar Gi politikarane best mogleg grunnlag for å ta ei sjølvstendig avgjer. I forarbeidet til Inndelingslova konkluderer departementet slik: «Departementet finn ikkje grunn til å tilrå folkerøysting som høyringsform framfor andre metodar. Sjølv om ein kan redusere kostnadene noko ved å halde folkerøysting samtidig med ordinære val, er det like fullt ein nokså ressurskrevjande metode. I tillegg kjem at kostnadene ikkje alltid står i forhold til det ein oppnår. Låg valdeltaking kan t.d. gjere det vanskeleg å tolke resultatet som uttrykk for folkeviljen. Det er også ein fare for at avgjerdsprosessen i kommunen kan bli unødig lang i påvente av ei folkerøysting. Det store spekteret av inndelingssaker med ulike lokale forhold gjer at andre høyringsmetodar ofte vil vere betre eigna.»

9 Uansett korleis kommunestyret vel å høyre innbyggarane er det kommunestyret som til sist må ta den endelege avgjerda i saka om kommunesamanslåing. Folkeavrøysting vil til liks med dei andre høyringsformene vere rådgjevande, jf Kommunelova 39b. Dette inneber at kommunestyret må tolke resultat frå innbyggarhøyring eller folkerøysting i høve mellom anna følgjande moment: Kva spørsmål som er stilt Korleis svarprosenten er Vurdere resultatet i ein større samanheng opp mot resultata i dei andre kommunane Vurdere signal frå sentrale styresmakter Andre utgreiingar. Innbyggarundersøking gjennomført i oktober 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på vegne av kommunane i landet inngått rammeavtale med Opinion as om gjennomføring av innbyggarundersøkingar knytt til kommunereformarbeidet. Opinion as gjennomførte i perioden oktober 2015 kvantitativ telefonundersøking der innbyggar over 18 år svarte på undersøkinga. Desse var fordelt slik pr kommune jf tabell under. Kommune Intervju Folketall (0år) 18 år+ Førde Flora Gloppen Jølster Askvoll Gaular Fjaler Naustdal Hyllestad Solund Totalt Når det gjeld utvalssamansetting og representativitet skriv Opinion as i sin rapport at: Målgruppen, 18 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen Innbyggarundersøking hovudfunn Hovudfunna i undersøkinga kan illustrerast ved to tabellar/figurar henta frå Opinion sin rapport. Den første figuren syner kva innstilling/holdning dei spurte har i høve kommunereforma sett opp mot kva

10 alternativ som er det føretrekte. Figur nr 2 viser at det er eit klart fleirtal i alle kommunane for å ikkje dele kommunane ved ei eventuell samanslåing.

11 Kva har styringsgruppa for sunnfjordalternativet sagt om gjennomføring av eventuell rådgjevande folkerøysting Utdrag av referat frå møte Alle kommunane skal ha sak i eige kommunestyre i januar 2016 Alle kommunane skal basere saksutgreiing på same mal Røysterett for 16-åringar I saksutgreiing må ein sikre seg at kommunestyra står mest mogleg fritt til å gjere sjølvstendige val i etterkant av rådgjevande folkerøysting Felles dato, , for gjennomføring av eventuell rådgjevande folkerøysting Eventuell rådgjevande folkerøysting skal gjennomførast på same lest i alle kommunane Det må aksepterast at kommunane vil ha ulike røystealternativ Valalternativa må framstå som enkle å forstå for innbyggarane Saksutgreiinga må drøfte korleis røysteresultatet skal tolkast, til dømes i kommunar som har fleire ja-alternativ Informasjon i februar og mars 2016 må vektleggast

12 Prosjektsekretariatet får i oppgåve til å arbeide vidare med sakstutgreiing og praktisk gjennomføring av eventuell rådgjevande folkerøysting Prosjektsekretariatet får fullmakt til å knyte til seg eventuell naudsynt kompetanse Det betyr at styringsgruppa rår til at dei kommunestyra som gjer vedtak om rådgjevande folkerøysting gjer det på slik måte at ein ikkje gir frå seg rommet til å tolke og handle til det beste for eigen kommune. Vidare uttrykkjer styringsgruppa eit ynskje om at det blir etablert ein felles forståing for korleis røysteresultatet skal tolkast. Når det gjeld felles saksutgreiing er det løyst gjennom at alle kommunane innan månadsskiftet januar/februar 2016 gjer vedtak basert på same mal. Når det gjeld praktisk gjennomføring av eventuell folkerøysting 4. april 2016 vil det enklaste for å sikre lik gjennomføring, vere å etablere ei felles arbeidsgruppe som organiserer arbeidet. Arbeidsgruppa får i oppgåve å foreslå konkrete praktiske løysingar for alle kommunane. Avgjerder knytt til praktisk gjennomføring av rådgjevande folkerøysting ligg til styringsgruppa å fatte. For å sikre lik informasjon i alle kommunane bør denne fram mot folkerøysting koordinerast av prosjektorganisasjonen. Det vil truleg vere naudsynt å få utarbeidd enkelt informasjonsmateriell som blir delt ut til alle husstandane. I alt informasjonsmateriell mv må det gå tydeleg fram at kommunestyra ikkje gir frå seg handlingsrommet til å tolke resultatet, eksempelvis knytt til dei kommunane som har fleire jaalternativ. Vidare må det tydeleg komme fram at kommunestyra ikkje har gitt frå seg både plikta og retten til å sjå røysteresultata i ein større samanheng, eksempelvis i høve røysteresultata i dei andre kommunane. Eit eksempel for å illustrere dette kan vere følgjande tenkte eksempel for kommunane i Indre Sunnfjord. Alle kommunane har følgjande tre røystealternativ med svarprosent i parentes:.kommune slår seg ikkje saman med ein eller fleire kommunar (45%).kommune slår seg saman med ein eller fleire av følgjande kommunar i SiS (15%).kommune slår seg saman med ein eller fleire av følgjande kommunar i «Liten SiS» (40%). Dette resultatet må forståast som at det er fleirtal for kommunesamanslåing.

13 Kostnad ved gjennomføring av rådgjevande folkerøysting Kvar enkelt kommune må sjølv dekke alle kostnader knytt til gjennomføring av rådgjevande folkerøysting, Kostnadane vil truleg ligge noko i overkant av ordinær valgjennomføring av di utgifter til informasjon vil bli høgre. Det er ikkje sett av midlar i budsjettet for 2016 til gjennomføring av slik folkerøysting. Budsjettinndekning for dette blir å komme tilbake til i revidert budsjett for Kort om den praktiske gjennomføringa av ei evt folkerøysting Skjeringsdato: Røysterettsalder blir 16 år, dvs at dei som er fødd eller før har røysterett ved folkerøystinga Valkort blir ikkje sendt ut Førehandsrøysting og røysting på røystedagen kan kun skje ved oppmøte i eigen kommune. Det vert også ambulant førehandsrøysting. Førehandsrøystingsperioden er Reglane i vallova gjeld så langt som det høver Røysting i dei ordinære valkrinsane Dersom det syner seg å vere behov for det må ein komme tilbake til meir detaljerte reglar i eiga sak. Vurdering: Det er det siste eitt og eit halvt året gjennomført ein svært grundig prosess om evt ny kommunestruktur i Sunnfjord og etter kvart for kystkommunane. Prosessen er basert på klare signal frå eit samla Stortinget om at det er naudsynt med ein kommunereform. Samtidig som kommunestrukturen blir vurdert, blir det gjennomført fleire andre store strukturprosessar som vil påverke oss i framtida. Politireforma og regionreforma er to døme på det. Regjeringa har også lagt fram forslag om nye oppgåver for kommunane. Det er utarbeidd tre grundige rapportar av PwC og Telemarksforsking for Sunnfjordalternativet som viser behova for endringar og kva konsekvensar dei kan få for dei 10 kommunane. Samtidig er kommunane på kysten i ferd med å sluttføra arbeidet med tilsvarande utgreiingar for Kystalternativet. For desse kommunane er det lagt opp til tingingar om intensjonsavtalar i februar. Dette skal vere ferdig handsama i mars. Intensjonsavtalane ryddar på ein god måte korleis ein tenker seg ein framtidig og større kommune. Avtalane mot Sunnfjord legg til grunn at Førde skal vere administrasjonssenteret. Primærtenestene skal fortsatt løysast der folk bur og stort sett i samsvar med dagens tenestestruktur. Avtalane om ein større Sunnfjordkommune bygger på at ein ny og større kommune skal bli eit tyngdepunkt mellom

14 Bergen og Ålesund, og skape vekst og utvikling. Den nye kommunen skal vere ei motvekt mot tunge sentraliseringskrefter som dreg mot Bergen og Oslo. Tilsvarande føringar er enda ikkje lagt for kysten. Det er i prosessen gjennomført to folkemøter, tre felles formannskapsmøter og eigne møte for Ungdommens bystyre. I tillegg til er det gjort eit omfattande informasjonsarbeid. I oktober vart det gjennomført ei omfattande opinionsundersøking der 3768 personar i dei ti kommunane Sunnfjord vart intervjua. For Flora gav undersøkinga eit svært klart og eintydig resultat når det gjeld Sunnfjord alternativa. Kun tre prosent ynskte seg inn i enn storkommune med 10 kommunar. Mens det var 9 prosent som kunne tenke seg ein kommune saman med Førde i ein mindre konstellasjon. Når det gjeld kysten var det fleire av innbyggjarane som kunne tenke seg ei kommunesamanslåing. Her var tala; Flora og Bramanger 21 prosent, Flora, Bremanger og Vågsøy 21 prosent og ein større kystkommunen 14 Prosent. Det var 32 prosent som meiner at Flora kommune bør fortsette som eigen kommune. Eit tema som uklart enda er kva økonomiske rammevilkår kommunane vil få i åra framover. Regjeringa har presentert nytt forslag til inntektssystem som venteleg vil bli vedteke sommaren Det ville ha vore ein fordel om også dette spørsmålet var avklart før kommunane tek endeleg standpunkt. Rådmannen meiner at sjølv om dette er uklart no, og vil vere det heilt fram til sommaren så bør det vere omsynet til samfunnsutviklinga i Flora og kring oss som er det viktigaste argumentet for at vi treng større kommunar i vårt område. Sunnfjord alternativet vil vere ei viktig og reell motvekt mot Bergen, Ålesund og Oslo. Kystkommune alternativet vil kunne vere med å leggje grunnlaget for ei vesentleg større og tyngre satsing på kysten enn i dag. Og med det vi veit om framtidas moglegheiter for verdiskaping så er det viktig at kysten er organisert på ein måte som evnar å kunne stå for ei bærekraftigutvikling både når det gjeld økonomi og økologi. Det mest aktuelle no er verdiskaping knytt til havrommet. Begge alternativa vil vere med på å syte for at kommunane har gode og effektive fagmiljø slik at dei kan levere gode tenester til innbyggjarne. Bystyret har vedteke at det skal avholds ei rådgjevande folkerøysting om kommunereforma i Flora.

15 Dette vil sjølvsagt rådmannen halde seg til. Men finn likevel grunn til å minne om utfordringar ved ei slik avrøysting. Valdeltakinga i Flora kan bli låg, og avrøystinga treng dermed ikkje gje eit rett bilete av kva som er folkemeininga. Innbyggarhøyringa frå oktober 2015 kan truleg gje eit vel så bra bilete av kva som er oppfatninga i befolkninga. Departementet har lagt ut eit notat om innbyggjarhøyring som ein del av den statlege informasjonen kring kommunereforma Der står det m.a.: «Gjennom folkeavstemming har alle muligheter for å utrykke sin mening, men folkeavstemminger innebærer at det er klare valgalternativ. I spørsmål om kommunesammenslutninger er alternativet ja eller nei. Folkeavstemminger kan være mindre egnet for å få fram meninger og bakgrunn for synspunkter samt styrken i disse. Ved lav valgdeltakelse kan det også reises spørsmål ved hvorvidt stemmeresultatet er representativt for innbyggernes syn. I slike tilfeller kan det være grunn til å stille seg spørsmål om hvilke synspunkter den store andelen som ikke stemte hadde. Var de positive, negative, usikre eller likegyldige? Som grunnlag for å gjennomføre en folkeavstemming er det på forhånd viktig å gjennomføre en bred og inkluderende prosess der positive og negative sider ved ulike alternativer er belyst. Dette vil være en forutsetning for at innbyggerne skal kunne gjøre seg opp et veloverveid standpunkt. Dersom det er usikkerhet om hva en sammenslåing vil innebære, kan sannsynligheten for å stemme for den eksisterende situasjonen være større «man vet man har, men ikke hva man får». Prosessen fram mot en

16 folkeavstemming må derfor legge vekt på å få til en dialog om det framtidige utfordringsbildet, målene for framtidig utvikling og i hvilken grad man sammen kan løse felles utfordringer. Det vil være viktig å unngå at prosessen blir en «skyttergravsdebatt», der hver side kun er opptatt av finne argumenter for eller mot. En slik prosess kan også være uheldig for det videre samarbeidet dersom en mulig sammenslåing ikke blir realisert.» I og med at det vil vere fleire alternativ ved røysting, slik saka no er lagt opp, vil det kunne oppstå ein uklar situasjon etter avrøystinga. Teoretisk så kan ein få eit resultat der 1/3 vil gå mot Sunnfjord, 1/3 vil gå mot kysten og 1/3 vil stå aleine. I ein slik situasjon er det avgjerande at Bystyret i forkant og i dei kommande vedtaka etterkant, har handlingsrom og evne til å tolke og nytte den rådgjevande folkerøysing på best mogleg måte. Det er uansett kommunestyret som skal gjere endeleg vedtak om endra kommunestruktur. Ei folkerøysting er rådgjevande, men har vist seg i praksis å vere bindande for kommunestyret. Dette er særleg utfordrande i den situasjonen vi no er i der det skal vurderast fleire alternativ med mange kommunar involvert. Viktige premissar som nytt inntektssystem er heller ikkje på plass. Det er derfor svært viktig at kommunestyret har stort handlingsrom til å vurdere og konkludere på grunnlag av den konkrete situasjonen som gjeld når endeleg vedtak skal fattast. Rådmannen vil minne om at Regjeringa har sett frist til 1. juli 2016 for å gjere vedtak om evt kommunesamanslåing dersom ein vil behalde rammetilskot etter dagens modell, der ein ikkje misser basistilskot og småkommunetilskot. Økonomiske konsekvensar: Det vil bli ein kostnad til gjennomføring av folkerøysting. Inndekning av dette må ein komme attende til i revidert budsjett for 2016.

17 Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: Vedlegg: prosjektplan pr 22 nov kyst Revidert Prosjektplan pr 1 desember Dilemma ved ei folkerøysting. Notat utarbeidd av Øhlckers og Flæte

Dilemma ved ei folkerøysting. Oddvar Flæte og Jan Øhlckers

Dilemma ved ei folkerøysting. Oddvar Flæte og Jan Øhlckers Dilemma ved ei folkerøysting Oddvar Flæte og Jan Øhlckers 29.10.2015 1. Bakgrunn Kommunane gjennomfører no opinionsmåling blant eit representativt utval innbyggjarar. For kvar av kommunane er det lista

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Flora kommune www.flora.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Gaular kommune www.gaular.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Fjaler kommune www.fjaler.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma Framlegg til vedtak: Flora kommune godkjenner intensjonsavtalane

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Bystyret

Innkalling til ekstraordinært møte i Bystyret Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 17:00 - Innkalling til ekstraordinært møte i Bystyret Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Jølster kommune www.jolster.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for formannskap/plan og økonomi /16 2 Kommunestyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for formannskap/plan og økonomi /16 2 Kommunestyret /16 Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/01268-12 Arkivkode. 020 Saksbehandler Einar Hauge Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for formannskap/plan og økonomi 17.03.2016 22/16 2 Kommunestyret 14.04.2016 11/16 Kommunereforma

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS 14.10.2014 085/14 Bystyret PS 16.10.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 REFORM Framlegg til vedtak: Flora bystyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS /15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS /15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS 27.01.2015 011/15 Bystyret PS 03.02.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma - vegen vidare Framlegg til

Detaljer

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 /

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / S aksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / 123-13 Kommunereforma * Tilråd ing: Intensjonsavtale for samanslåing av kommunane Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal til

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Utkast for drøfting 22.11.2015 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4 2.2 Ramme

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/17 Formannskapet PS /17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/17 Formannskapet PS /17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/17 Formannskapet PS 20.03.2017 017/17 Bystyret PS 21.03.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-026, K1-002 16/1456 Søknad om samanslåing mellom

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 10.12.14, sak 095/14 Bakgrunn I samband med handsaming av kommuneproposisjonen våren 2014 vedtok Stortinget at det skal gjennomførast ei kommunereform.

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fylkesarkivet sin kontaktkonferanse

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fylkesarkivet sin kontaktkonferanse Ny kommune i indre Sunnfjord Fylkesarkivet sin kontaktkonferanse 07.06.17 Kva oppgåve har eg fått? 4 kommunar blir til ein i Sunnfjord Korleis har eg tenkt å løyse oppgåva? Fortelje om det vi har gjort

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Askvoll kommune www.askvoll.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 004/17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 004/17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 004/17 Bystyret PS 07.02.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-026, K1-002 16/1456 Vidare arbeid med kommunereforma Framlegg til vedtak: 1. Flora kommune

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE GISKE KOMMUNE Staben Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref.: Vår ref.: 11/444-130 Dato: 01.07.2016 GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Detaljer

Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing.

Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing. 1 MANDAT - KOMMUNEREFORM I SUNNFJORD 1. Mål Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing. 2. Kven Kommunane Flora, Naustdal, Førde, Gaular og Jølster er

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

Kommunereforma i Sunnfjord og Hafs. Status oktober 2015

Kommunereforma i Sunnfjord og Hafs. Status oktober 2015 Kommunereforma i Sunnfjord og Hafs Status oktober 2015 Sentrale mål og føringer frå «veien til ein ny kommune» Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøte 26 mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og innspel/spørsmål Formål med møtet i mai: Informasjon, drøfting og dialog I dag vil vi informere om: Generelt

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.02.2016 K-SAK 7/16 KOMMUNEREFORM 2016 - RETNINGSVAL

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 021/15 Kommunestyret 02.02.2015 009/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

HAFS (Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund)

HAFS (Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund) HAFS (Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund) Det har vi gjort i HAFS og det planlegg vi å gjere Ola Hovland, rådmann Fjaler kommune Kommunereform i Sunnfjord og HAFS Kva alternativ skal greiast ut? Flora,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding:

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding: VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/571 002 Avd/Saksansv: RÅD/ANNLIA Utvalsaksnr Utval Formannskapet Kommunestyret Møtedato Midtvegsrapport for kommunereforma 2015 - Vanylven kommune sitt

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 030/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 030/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 030/2016 Formannskapet PS 16.03.2016 015/2016 Kommunestyret PS 16.03.2016 Intensjonsavtale

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/246 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 04.05.2015 Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 28.10.2015 115/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-83

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS 15.06.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-026, K1-002 16/1456 Kommunereforma - Kinn kommune - vegen vidare Framlegg til vedtak:

Detaljer

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Læringsmål frå LK06: Gjennom arbeidet med heftet kjem du til å arbeide med følgjande læringsmål: Norsk: * delta i diskusjoner med begrunnede

Detaljer

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-002 Vår ref: 15/1885-35 Journalpostid: 16/16687 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 061/16 07.06.2016

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa:

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa: SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS 07.02.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Viviann Kjøpstad 1/171 Framlegg til konkretisering politisk medverknad i planprosessen Rådmannen sitt framlegg

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord kommunestyre /010

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord kommunestyre /010 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-001 Arkivsak ID: 16/120-1 Journalpost ID: 2016000928 Saksh.: Lygre, Aud Opheim Dato: 10.02.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord kommunestyre 18.02.2016 16/010 Rådgjevande

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Versjon 02.12.2015 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2014/137 Arkivkode: 020 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

Detaljer

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur.

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur. Saksnummer Utval Vedtaksdato 044/16 Formannskapet 07.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 15/2387-16/14460 Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 14.08.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Stadlandet 15. februar 2018 (Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte) Kommunesamanslåing. Dagleg leiar Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat

Stadlandet 15. februar 2018 (Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte) Kommunesamanslåing. Dagleg leiar Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat Stadlandet 15. februar 2018 (Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte) Kommunesamanslåing Dagleg leiar Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat Eg kjem inn på : Eg fekk i oppdrag å seie noko om: «Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/16 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jon Ola Syrstad 026 14/1162 Saksnr Utvalg Type Dato 020/16 Kommunestyret PS 27.04.2016 Kommunereforma - status og vidare arbeid Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Foto Jose Hevia. Kommunereforma i Sunnfjord

Foto Jose Hevia. Kommunereforma i Sunnfjord Foto Jose Hevia Kommunereforma i Sunnfjord Rådmann Ole John Østenstad 29.08.2016 Kommunerformen i Sunnfjord draumen om Firda kommune Utgangspunkt - ein større kommune i Sunnfjord? To hovudoppgåver utfordringsdokumentet

Detaljer

Stranda kommune Rådmannen

Stranda kommune Rådmannen Stranda kommune Rådmannen Saksbehandlar: Kjartan Lied Klikk her for å skrive inn tekst.melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Vår ref.: Dykkar ref.: Arkiv: Dato: 2016000262-7

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fellesmøte for kontrollutvala

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fellesmøte for kontrollutvala Ny kommune i indre Sunnfjord Fellesmøte for kontrollutvala 24.08.17 Bestilling: Informasjon om status Fase 1 - perioden 2014 sommaren 2016 Fase 2 - sommaren 2016 sommaren 2017 Status pr i dag Fase 3 mv

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøter mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og avklaring Formål med møte i mai/juni: Informasjon, drøfting, dialog I dag vil vi informere om: Generelt om reformarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 16/217-1 INNBYGGERHØRING ELLER FOLKEAVSTEMMING OM FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 16/217-1 INNBYGGERHØRING ELLER FOLKEAVSTEMMING OM FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 16/217-1 INNBYGGERHØRING ELLER FOLKEAVSTEMMING OM FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma 2015/16. 1 Versjon vedteke i formannskapet 24 mars Oppdatert versjon pr. 1 desember 2015, Vedteke av Bystyret

Prosjektplan. Kommunereforma 2015/16. 1 Versjon vedteke i formannskapet 24 mars Oppdatert versjon pr. 1 desember 2015, Vedteke av Bystyret Prosjektplan Kommunereforma 2015/16 1 Versjon vedteke i formannskapet 24 mars. 2015 Oppdatert versjon pr. 1 desember 2015, Vedteke av Bystyret Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Status

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345. Kommunereformarbeidet i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345. Kommunereformarbeidet i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345 Kommunereformarbeidet i Luster Rådmannen si tilråding: Saksutgreiing: Prenta vedlegg: -Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøte 26 mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og innspel/spørsmål Formål med møtet i mai: Informasjon, drøfting og dialog I dag vil vi informere om: Generelt

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøter mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og avklaring Formål med møtet i mai: Informasjon, drøfting og dialog I dag vil vi informere om: Generelt om reformarbeidet

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret Norddal kommune Arkiv: FE - 026 JournalpostID: 16/2027 Saksbehandlar: Tor Helge Stavdal Dato: 11.03.2016 Saksframlegg Kommunereform - ståstad og vidare prosess Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Kommunereform i Sunnfjord, Gloppen og Hafs

Kommunereform i Sunnfjord, Gloppen og Hafs Kommunereform i Sunnfjord, Gloppen og Hafs Regjeringa - måla med reforma Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane Ei heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Kommunar som er bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ:

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ: Bygland kommune Arkiv: 001 Saksmappe: 2014/702 Sakshandsamar: Aasmund Lauvdal Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kommunereform - val av ulike samarbeid

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-172 Dato 2. juli 2018 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Eg viser til brev av 23. mars frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/18 Kommunestyre

Saksnr. Utval Møtedato 014/18 Kommunestyre Vågsøy kommune Arkiv: FE - 019 JournalpostID: 18/1444 Saksbehandlar: Linda Alice Myhre Larsen Dato: 05.02.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 014/18 Kommunestyre 22.03.2018 Folkerøysting om samanslåing

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 08.06.2015 52/2015 Kommunestyret PS 22.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trine Pettersen Grønbech FE

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Vedtak i sak om grensejustering mellom kommunane Gjemnes, Molde og Nesset

Vedtak i sak om grensejustering mellom kommunane Gjemnes, Molde og Nesset Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-165 Dato 7. desember 2018 Vedtak i sak om grensejustering mellom kommunane Gjemnes, Molde og Nesset Eg viser til brev av 23. mars frå Fylkesmannen i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Kommunestyret 11/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Kommunestyret 11/ Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/639-52 Saksbehandler: Olaug Haugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/2016 08.03.2016

Detaljer

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland - høyring

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland - høyring Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER 28.11.2016 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer SRØ 2016000644-5 FE - 023 16/6766 Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer