MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon eller e-post til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune."

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN : Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon eller e-post til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 1/10 09/1841 LOKAL FOR FORVALTNING AV VERNEOMRÅDENE FOROLLHOGNA OG TROLLHEIMEN 2/10 09/1566 TIDSPUNKT FOR IKRAFTTREDELSE AV NY AVTALE OM UTGIVELSE AV RENNEBU NYTT 3/10 09/1610 LOKAL FORSKRIFT I MEDHOLD AV MATRIKKELLOVEN UTARBEIDELSE AV LOKAL FORSKRIFT 4/10 10/4 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE 5/10 06/1645 OVERFORMYNDERI - VALG 6/10 07/1281 VALG AV MEDLEM MED VARAMEDLEMMER TIL RÅDET FOR KRK 7/10 10/35 URAVSTEMNING - FORSLAG TIL NY HOVEDAVTALE FRA /10 09/1749 GJENNOMGANG AV KOMMUNENS NEMNDSTRUKTUR OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER Sakspapirer Formannskapet Side 1 av 17

2 9/10 09/1561 SØKNAD OM GARANTI EVENTUELT. Rennebu kommune, Bjørn Rogstad ordfører Sakspapirer Formannskapet Side 2 av 17

3 Sak 1/10 LOKAL FOR FORVALTNING AV VERNEOMRÅDENE FOROLLHOGNA OG TROLLHEIMEN Saksbehandler: Birger Hellan Arkiv: 033 K12 Arkivsaksnr.: 09/1841 1/10 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Rennebu kommune ønsker å delta i forvaltningen av verneområdene knyttet til verneplan for Forollhogna og Trollheimen gjennom nasjonalparkstyre/verneområdestyre slik det framgår av Miljøverndepartementets invitasjon av Saksdokumenter: 8657/09 ETABLERING AV NY MODELL FOR FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER - INVITASJON TIL Å DELTA I NASJONALPARK- /VERNEOMRÅDESTYRER Det kgl. Miljøverndepartement - følger 8700/09 TILBUDOM LOKAL FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER Utmarkskommunenes Sammenslutning Rennebu kommune er i brev av fra Miljøverndepartementet invitert til å delta i forvaltningen av verneområdene knyttet til verneplan for Forollhogna og Trollheimen. Regjeringen har vedtatt at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt. Gjennom den nye forvaltningsmodellen vil kommunene få forvaltningsmyndighet gjennom deltagelse i politisk sammensatte nasjonalpark- eller verneområdestyrer. Rennebu kommune er innen 10. februar d.å. bedt om å gi svar på om kommunen ønsker å delta i forvaltningen av Forollhogna og Trollheimen. Om bakgrunnen for saken skrives bl.a. at regjeringen ønsker å styrke forvaltningen av verneområdene og at de har vektlagt at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret og bidra til en mest mulig enhetlig forvaltning. Den nye forvaltningsmodellen innebærer at nasjonalparker, andre store verneområder og verneområder i sammenheng skal forvaltes av et interkommunalt, politisk sammensatt nasjonalpark-/verneområdestyre bestående av en representant fra hver av de berørte kommunene i tillegg til en fra berørt(e) fylkeskommune(r). I områder med samiske interesser skal også Sametinget oppnevne representant(er). For å sikre samarbeidet med bruker- interessene skal det opprettes et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg bestående av bl.a. grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer, som f.eks. villreinnemnd, fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøvernorganisasjoner, og samiske interesser der det er relevant. Sekretariatet for styret utgjøres av nasjonalparkforvalter/verneområdeforvalter. Forvalteren skal ansettes av fylkesmannen. Side 3 av 17

4 Sak 1/10 Miljøverndepartementet har som mål å etablere den nye modellen for de kommunene som ønsker det i løpet av Det tas sikte på at styrene kan etableres fra mars-april Et vilkår for at lokal forvaltning kan etableres er at flertallet av berørte kommuner som har et eller flere verneområder innenfor sine grenser ønsker å delta i forvaltningen av verneområdet gjennom denne modellen. Dersom flertallet ikke ønsker å forvalte verneområdene gjennom en slik ordning skal fylkesmannen fortsatt være forvaltningsmyndighet. Finansiering av ordningen vil skje gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Det forutsettes ikke kommunal finansiering av forvaltningsordningen. Det vises for øvrig til vedlagte brev av fra Miljøverndepartementet. For Forollhogna nasjonalpark er det etablert en prøveordning med lokal forvaltning hvor Rennebu kommune deltar. Rennebu kommune er medlem av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) og i brev av oppfordrer de sine medlemskommuner å svare positivt på tilbudet om å overta forvaltningen av de store verneområdene. Vurdering: Den nye forvaltningsmodellen med et interkommunalt styre for hvert av de aktuelle verneområdene gir kommunene større muligheter til å utøve reell innflytelse på forvaltningen av verneområdene. Naturmangfoldloven slår fast at natur skal forvaltes kunnskapsbasert og at forvaltningen skal bygge både på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Lokal forvaltning gjør det enklere å tilføre erfaringsbasert kunnskap og den lokale forankring kan også sikre et sterkere eierskap til og oppslutning om verneformålet. Ikke minst når det gjelder skjøtsels-, informasjons- og tilretteleggingstiltak for bruk vil lokal forankring være viktig. Det faglig rådgivende utvalg med de ulike brukerinteressene kan her spille en sentral rolle. I forbindelse med delegering av forvaltningsmyndighet til styrene vil departementet utarbeide en konkret oversikt over ansvar og oppgaver som tillegges styret. Det er viktig at denne delegering og senere praktisering gjennomføres slik forvaltningsmodellen gir en reell lokal forankring og innflytelse. Det er ikke forutsatt kommunal finansiering av forvaltningsordningen. Rådmannen anbefaler at Rennebu kommune sier ja til invitasjonen om å delta i forvaltningen av verneområdene knyttet til verneplan for Forollhogna og Trollheimen. Det kgl. Miljøverndepartement, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Hus, 7468 TRONDHEIM Fylkesmannen i Hedmark, Parkgata 36, 2317 HAMAR Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Julsundvegen 9, 6412 MOLDE Sametinget, 9730 KARASJOK Holtålen kommune, Hovsletta, 7380 ÅLEN Midtre Gauldal kommune, 7290 STØREN Os kommune, 2550 OS I ØSTERDALEN Røros kommune, Bergmannsgata 19, 7374 RØROS Tolga kommune, 2540 TOLGA Tynset kommune, Rådhuset, 2500 TYNSET Side 4 av 17

5 Sak 1/10 Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 MELDAL Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 OPPDAL Rindal kommune, 6657 RINDAL Sunndal kommune, Romsdalsvegen 2, 6600 SUNNDALSØRA Surnadal kommune, 6650 SURNADAL Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postuttak, 7004 TRONDHEIM Hedmark fylkeskommune, Parkgata 64, 2317 HAMAR Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshusa, 6404 MOLDE Utmarkskommunenes Sammenslutning, Postboks 1148 Sentrum, 0104 OSLO Side 5 av 17

6 Sak 2/10 TIDSPUNKT FOR IKRAFTTREDELSE AV NY AVTALE OM UTGIVELSE AV RENNEBU NYTT Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 09/1566 2/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Den nye avtalen mellom Rennebu kommune og Mediaprofil AS om utgivelse av Rennebu Nytt gjøres gjeldende fra den Det gis en tilleggsbevilgning på kroner til dekning av merkostnaden i forhold til tidligere avtale for året Bevilgningen dekkes av tilleggsbevilgningsposten. Saksdokumenter: 1. Avtale om utgivelse av Rennebu Nytt datert (følger) Rennebu Nytt har vært utgitt som kommunalt meldingsblad i samarbeid med Mediaprofil AS i mange år. Det har imidlertid manglet en skriftlig avtale. Det ble inngått en skriftlig avtale datert Den nye avtalen er lagt til grunn for vedtatt budsjett for Den nye avtalen legger til grunn at kommunen bidrar med kroner pr. år til utgivelse av Rennebu Nytt. Dette beløpet prisreguleres hvert år. For 2009 ble det bevilget kroner til dekning av kommunens kostnader knyttet til ordinær utgivelse av Rennebu Nytt. I tillegg har Rennebu kommune betalt for distribusjon av 4 utgaver til alle hytteeiere i kommunen. Kommunens totale bidrag som er utbetalt for 2009 utgjør kroner. Avtalen sier ingenting om tidspunkt for ikrafttredelse av den nye avtalen. Daværende rådmann og Mediaprofil mener at det var intensjonen at avtalen skulle tre i kraft pr Arbeidet med avtalen startet for lengre tid siden. Dersom avtalen gjøres gjeldende fra er det behov for en tilleggsbevilgning på kroner dersom en legger til grunn en årskostnad på kroner. Vurdering: Avtalen er uklar når det gjelder ikrafttredelsestidspunkt. På bakgrunn av at både daværende rådmann og Mediaprofil er enige om at avtalen skulle tre i kraft pr foreslår rådmannen at dette legges til grunn for kommunens forståelse av avtalen. Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning på kroner og at denne bevilgningen dekkes over årets budsjett. Bevilgningen dekkes av tilleggsbevilgningsposten (som beløper seg til kroner) Side 6 av 17

7 Sak 2/10 Mediaprofil AS, Kommunekassen, Revisor Side 7 av 17

8 Sak 3/10 LOKAL FORSKRIFT I MEDHOLD AV MATRIKKELLOVEN UTARBEIDELSE AV LOKAL FORSKRIFT Saksbehandler: Eirik Rønningsgrind Arkiv: L30 Arkivsaksnr.: 09/1610 3/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til forskrift om tidsfrister i oppmålingssaker. Forskriften vedtas med hjemmel i forskrift av nr 864 om eiendomsregistrering, 18 tredje ledd. Forskrift om tidsfrister i oppmålingssaker gjøres gjeldende fra Saksdokumenter: 7418/09 VEDR. IKRAFTSETTING AV LOV OM EIGEDOMSREGISTRERING MED FORSKRIFT (MATRIKKELLOVEN OG FORSKRIFT) UTARBEIDELSE AV LOKAL FORSKRIFT Statens Kartverk Trondheim FORSKRIFT OM TIDSFRISTER I OPPMÅLINGSSAKER - følger trer Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) samt forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) i kraft. I forskriften 18 første ledd gis en frist på 16 uker på gjennomføring av oppmålingsforretning og å fullføre matrikkelføringen. I forskriften 18 tredje ledd gis kommunen mulighet til selv å vedta forskrift om at fristen ikke løper en bestemt tid om vinteren. Forskriften kunngjøres i RennebuNytt med utgivelse Vurdering: Matrikkelloven med forskrift medfører en del endringer fra delingsloven, deriblant fristene for gjennomføringen av oppmålingsforretningen. Ut fra klimatiske forhold her i Rennebu Kommune er det på de fleste steder i kommunen umulig å gjennomføre forretningen i vinterhalvåret. I vårt utkast til lokal forskrift er det foreslått at tidsfrist på 16 uker ikke skal gjelde fra 1.11 til påfølgende år. Statens Kartverk Trondheim, 3507 HØNEFOSS Side 8 av 17

9 Sak 4/10 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/4 4/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rennebu kommune bidrar med sin andel til finansiering av mottak for overgrepsofre i Sør- Trøndelag i Det bevilges kroner. Bevilgningen dekkes av tilleggsbevilgningsposten. Søknad fra Jushjelpa Midt-Norge imøtekommes ikke. Rennebu kommune kjøper ikke støtteannonse i Tidsskrift for Landsforeningen for slagrammede og Trafikkskaddes magasin. Saksdokumenter: 1. Søknad fra Jushjelpa i Midt-Norge datert (følger) 2. Forespørsel fra Tidsskrift for Landsforeningen for slagrammede 3. Saksframlegg og innstilling til Fylkesstyret i KS Sør-Trøndelag vedr. mottak for overgrepsofre (følger) 4. Forespørsel fra Trafikkskaddes magasin Jushjelpa i Midt-Norge Jushjelpa i Midt-Norge søker om et bidrag på kroner for Jushjelpa er et rettshjelpstiltak drevet av studenter som yter gratis juridisk rådgivning. Jushjelpa prioriterer de som trenger det mest. De behandler ca saker pr. år. Tidsskrift for Landsforeningen for slagrammede Rennebu kommune forespørres om støtteannonse i tidsskriftet. Rimeligste annonse er en rubrikkannonse til 950 kroner. 1/1 side koster kroner. Tidsskriftet tilbyr mange ulike løsninger mellom disse to alternativene. Mottak for overgrepsofre Mottak for overgrepsofre har vært drevet og finansiert av St. Olav. St. Olav har signalisert at de ikke kan finansiere dette tilbudet lengre. De viser til at det ifølge veileder for kommunale overgrepsmottak er et kommunalt ansvar å kunne tilby overgrepsmottak. Det knytter seg en god del uklarheter til hvem som har ansvaret for å finansiere overgrepsmottak. For å unngå stenging av overgrepsmottaket ved St. Olav har ei arbeidsgruppe foreslått en midlertidig løsning for St. Olav har sagt seg villig til å dekke halvparten av kostnadene dette året (1,3 mill. kroner). Trondheim kommune dekker kroner og resten ( kroner) Side 9 av 17

10 Sak 4/10 dekkes av øvrige kommuner i Sør-Trøndelag. Kommunenes del fordeles etter innbyggertallet. Rennebus andel utgjør kroner. Trafikkskaddes magasin Rennebu kommune forespørres om støtteannonse i tidsskriftet. En støtteannonse koster kroner. Vurderinger Rådmannen tilrår at Rennebu kommune bidrar med kr ,- til finansiering av mottak for overgrepsofre. Det foreslås at bevilgningen dekkes av tilleggsbevilgningsposten (som beløper seg til kroner) Rådmannen foreslår at øvrige søknader ikke imøtekommes. Jushjelpa i Midt-Norge, Jushjelpa c/o HIST avd. Tekn., 7004 TRONDHEIM KS Sør-Trøndelag, Tidsskrift for Landsforeningen for slagrammede Side 10 av 17

11 Sak 5/10 OVERFORMYNDERI - VALG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/1645 5/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Som overformynder for perioden velges: Som leder for overformynderiet velges: Som varamedlemmer for overformynderiet for perioden velges: 1. varamedlem: 2. varamedlem: I.h.t vergemålsloven av nr skal det velges et overformynderi. Overformynderiet skal ha 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Et medlem skal velges hvert annet år med funksjonstid for 4 år. 2 varamedlemmer velges hvert annet år for 2 år om gangen. De som velges skal ha fylt 30 år. Kari Aftreth er valgt som overformynder for perioden Hun er ikke på valg. Arne Per Bjerkås er valgt som overformynder tom Han er på valg. Arne Per Bjerkås er leder for overformynderiet. Jostein Landrø og Hanna Sofie Haugan er valgt som varamedlemmer t.o.m Det skal velges overformynder for perioden , 2 varamedlemmer for perioden og leder. Vurdering: Vervet som overformynder er et ansvarsfullt verv. Det er derfor viktig at den som velges er motivert for å påta seg oppgaven. Det er viktig at aktuelle kandidater forespørres før det foretas valg. Valgt medlem og varamedlemmer, Kari Aftreth, Lønnskontoret Side 11 av 17

12 Sak 6/10 VALG AV MEDLEM MED VARAMEDLEMMER TIL RÅDET FOR KRK Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 07/1281 6/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Som medlem og varamedlemmer i Rådet for Kvikne Rennebu kraftlag for perioden velges: Medlem: Varamedlemmer: Rennebu kommune velger 2 medlemmer til Rådet for KRK. Det velges 1 medlem m. 2 varamedlemmer hvert annet år. Kristin Reitan er valgt som medlem for perioden med Inger Eggan Uvsløkk som 1. varamedlem og Magne Brattset som 2. varamedlem. Disse er ikke på valg. Solveig Anglen er valgt som medlem for perioden med Bodil Enget Rogstad som 1. varamedlem og Yngvar Solstad som 2. varamedlem. Det skal velges et medlem og to varamedlemmer for perioden Valgt medlem og varamedlemmer, Kvikne Rennebu Kraftlag, Tynset kommune Side 12 av 17

13 Sak 7/10 URAVSTEMNING - FORSLAG TIL NY HOVEDAVTALE FRA Saksbehandler: Per Ivar Wold Arkiv: 517 Arkivsaksnr.: 10/35 7/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Rennebu kommune sier ja til det anbefalte forslaget fra KS til ny hovedavtale for perioden Saksdokumenter: 1. URAVSTEMNING - FORSLAG TIL NY HOVEDAVTALE FRA A-rundskriv nr.: 4/2009. KS (Kommunenes Sentralforbund) (vedlagt) Forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen er sluttført og alle fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt KS` siste tilbud om ny Hovedavtale fra Hovedstyret i KS anbefaler medlemmene i uravstemningen å stemme - JA - til forhandlingsløsningen. Svarfrist for partene er 29. februar 2010 kl Vurdering: Rådmannen slutter seg til KS sin anbefaling. Side 13 av 17

14 Sak 8/10 GJENNOMGANG AV KOMMUNENS NEMNDSTRUKTUR OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER Saksbehandler: Per Ivar Wold Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/ /09 Formannskapet /09 Formannskapet /10 Formannskapet Saksdokumenter: 1. GJENNOMGANG AV KOMMUNENS NEMNDSTRUKTUR OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER Nemndstruktur med kommentarer og oversikt fra andre kommuner (vedlagt som eget dokument) 2. MELDING OM POLITISK VEDTAK - GJENNOMGANG AV KOMMUNENS NEMNDSTRUKTUR OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER Bjørn Rogstad 3. GJENNOMGANG AV KOMMUNENS NEMNDSTRUKTUR OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER Første møte ble holdt den F-sak 101/09. Vedlagt hefte oppsummerer møte av med eventuelle kommentarer under nemndene. I folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjørelse er det under punktene satt opp en oversikt for kommunene Oppdal, Meldal, Midtre Gauldal, Selbu og Åfjord. Vurdering: Vedlagt nemndstruktur er et arbeidsdokument for utvalget. Bjørn Rogstad, her, Eli Krogstad, Berkåk, 7391 RENNEBU Knut Ingolf Dragset, Nordskogen, 7391 RENNEBU Personalrådgiver, her, Rune Olaisen, Innset, 7391 RENNEBU Tora Husan, Voll, 7391 RENNEBU Side 14 av 17

15 Sak 9/10 SØKNAD OM GARANTI Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/1561 9/10 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret er forelagt søknad om garanti for lån på inntil kroner fra Alf Erik Lånke i forbindelse med finansiering av et bioanlegg på Nerskogen. Rennebu kommune gir en simpel garanti for et lån på inntil kroner. Dette beløpet inkluderer renter og alle omkostninger. Kommunens garanti betinger at banken tar pant i Lånkes faste eiendom. Garantiperioden varer i inntil 2 år fra forfall for fordringen mot Alf Erik Lånke. Garantien gjelder i inntil 10 år. Kommunal garanti begrunnes med at tiltaket har en særlig kommunal interesse/ knytter seg til et område som vanligvis hører inn under kommunens ansvar. Saksdokumenter: 1. Søknad journalført (følger) 2. Driftsbudsjett (følger). Unndratt offentlighet 3. Investeringsbudsjett (følger). Unndratt offentlighet Alf Erik Lånke søker om kommunal garanti for låneopptak i forbindelse med etablering av et bioanlegg på Nerskogen. Investeringskostnadene er kalkulert til kroner. Herav utgjør egeninnsats kroner. Låneopptak utgjør inntil kroner. Bioanlegget vil kunne betjene 150 hytter og 10 boliger. Det er lagt vekt på miljøhensyn i forbindelse med planlegging av bioanlegget. 12 hytteeiere har sagt seg interessert i koble seg til anlegget allerede i Søkeren forventer at flere vil koble seg til anlegget i løpet av få år. Lånefinansiering er drøftet med Oppdalsbanken. Driftsbudsjett er satt opp av næringsrådgiver i samarbeid med Alf Erik Lånke. Kommuneloven 51 åpner for at kommunen kan gi økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen. Det kan imidlertid ikke gis garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen. Side 15 av 17

16 Sak 9/10 Forskrifter om kommunale og fylkeskommunale garantier 3 bestemmer at vedtak om garantistillelse skal angi garantiens varighet. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringer mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet utover 40 år. Ifølge forskriftens 4 skal vedtak om garanti alltid angi det maksimumsansvar garantien omfatter. Vedtak om kommunal garanti skal i utgangspunktet godkjennes av Fylkesmannen. Garantier der maksimumsansvaret er mindre eller lik kroner trenger ikke Fylkesmannens godkjenning. Det er to typer garanti simpel garanti og selvskyldnerkausjon. Kommunene kunne inntil 2008 ikke gi selvskyldnerkausjon. Kommuneloven åpner nå for begge typer garanti/kausjon. En simpel garanti er en kausjon hvor kausjonistens ansvar først blir aktuelt etter at kreditor forgjeves har forsøkt å kreve hoveddebitor. Kreditor kan kun forholde seg til kausjonisten dersom debitor mangler betalingsevne, som for eksempel etter en pantrealisasjon. Dersom dette ikke gir full dekning for kravet, kan kausjonisten kreves for gjelden. En selvskyldnerkausjon er en kausjon hvor kausjonisten har garantert at fordringen skal betales ved forfall. Kreditor kan velge hvem han vil ha pengene fra ved et eventuelt betalingsmislighold. Her har kausjonisten ansvaret både for betalingsevnen og viljen. Vurdering: Lånke søkte i utgangspunktet om tilskudd og lån til finansiering av bioanlegget. Søknaden er endret til å gjelde garanti for lån. Søknaden er endret i samråd med kommunens administrasjon. Etablering av bioanlegg vil være gunstig for den videre utviklingen av hyttesatsingen på Nerskogen. Det er derfor i kommunens interesse at det etableres et bioanlegg. Bygging og drift av avløpsanlegg er vanligvis en kommunal oppgave. Det er derfor forståelig at søkeren ønsker at kommunen skal være med å ta risiko i forbindelse med tiltaket. Kommuneloven er i utgangspunktet til hinder for at det gis garanti til privat næringsvirksomhet. Det er imidlertid en alminnelig anerkjent oppfatning at det kan gis kommunal garanti for privat næringsvirksomhet når gevinst ikke er formålet med virksomheten. Alf Erik Lånke legger ned en betydelig egeninnsats i forbindelse med etablering og drift av anlegget. Lånke skal selvsagt ha betalt for denne innsatsen. En slik betaling for innsats betraktes ikke som gevinst. Det et utarbeidet et budsjett for virksomheten. Budsjettet er satt opp av næringsrådgiver i samarbeid med søkeren. En viktig forutsetning i budsjettet er antall eiendommer som knytter seg til bioanlegget. Denne forutsetningen er usikker. Så langt er det ikke inngått noen bindende avtaler om tilkobling til anlegget. Denne usikkerheten gjør det forståelig at det er ønskelig med kommunal garanti. Dette i sammenheng med at tiltaket er i kommunens interesse gjør at rådmannen tilrår at det gis en simpel garanti for inntil kroner. Kommunens garanti bør betinges av at banken tar pant i søkerens eiendom. I motsatt fall påtar kommunen seg en for stor risiko. Interessen fra hytteeiere og andre interessenter burde vært dokumentert før behandling av søknaden. Det vil imidlertid være vanskelig å skaffe til veie endelige avtaler med et tilstrekkelig antall hytteeiere før anlegget er etablert. Side 16 av 17

17 Sak 9/10 Garantien bør gjøres slik at kommunen ikke gjøres ansvarlig for forfalte terminer som er eldre enn 2 år. Garantitiden bør ikke gjelde lengre enn 10 år. Alf Erik Lånke, Nerskogen, 7393 RENNEBU Side 17 av 17