OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: Kl Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND; ANSVAR, SAKSB... OG VEDTEKTER 40/08 08/589 SAKSPROTOKOLL: VIDERE DRIFT AV BÅTSFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE 41/08 08/602 SAKSPROTOKOLL: ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE FOR NORASENTERET IKS 42/08 08/603 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INTERNT OMSTILLIN... BÅTSFJORD KOMMUNE 43/08 08/675 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT PR /08 08/676 SAKSPROTOKOLL: HØRING: ANBUD FLYRUTER I FINNMARK OG N... APRIL /08 08/677 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV BUDSJETT 2008 FOR BÅTSFJORD HAVN 46/08 08/544 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK I MARIDALEN Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 39/08 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND; ANSVAR, SAKSB... OG VEDTEKTER Forslag fra AP v/geir Knutsen 1. Ordningen videreføres som i dag. Formannskapet blir da fondsstyre for kommunalt næringsfond, fiskerifond og aksjetegningsfond. 2. Fiskerifond: 7 renter endres ikke. 3. Næringsfond: 2 følgende ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy: - investeringer til føring av levende fisk - investeringer til å ta vare på biprodukter videreføres. 4. Siste avsnitt i 2 må også videreføres: - Båtsfjord kommunes nærngsfond ønsker å prioritere tiltak som fører til nyetablering og nyskaping i Båtsfjord kommune. Avstemming: 1. Innstilling : 0 stemmer Forslag fra AP v/ Geir Knutsen: 15 stemmer Forslag fra AP v/geir Knutsen enstemmig vedtatt 2. Innstilling: 8 stemmer Forslag fra AP v/geir Knutsen: 7 stemmer Innstilling vedtatt. 3. Innstilling: 7 stemmer Forslag fra AP v/geir Knutsen: 8 stemmer Forslag fra AP v/geir Knutsen vedtatt. 4. Innstilling: 7 stemmer Forslag fra AP v/geir Knutsen: 8 stemmer. Forslag fra AP v/geir Knutsen om at siste avsnitt i 2 videreføres vedtatt. Omstillingsstyret fungerer som fondsstyre for næringsfond, fiskerifond og aksjetegningsfond. Side 2 av 8

3 Fondenes vedtekter endres i samsvar med dette. I tillegg foretas de endringene som framkommer av rådmannens saksframlegg og at følgende vedtatte endringer i Næringsfond 2 videreføres. Følgende ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy: - investeringer til føring av levende fisk - investeringer til å ta vare på biprodukter og siste avsnitt i 2 - Båtsfjord kommunes næringsfond ønsker å prioritere tiltak som fører til nyetablering og nyskaping i Båtsfjord kommune. 40/08 SAKSPROTOKOLL: VIDERE DRIFT AV BÅTSFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Forslag fra Rådmann: Innstilling kan ikke godkjennes slik den står på papiret. Nytt forslag: Pkt. 1 strykes da møtet er avholdt Pkt. 2 skal stå slik som i innstillingen Pkt. 3 Kommunestyret ble i møte den enige om å sende søknad til Kommunaldepartementet om forlengelse av forsøket med kommunal drift av videregående opplæring i Båtsfjord kommune. Pkt. 4 Skal stå slik som i innstillingen Vedlegg 4 Utkast til søknad om forlengelse av forsøket: Her skal tekst i parantes fjernes. Avstemming: Nytt omarbeidet forslag til innstilling: Enstemmig vedtatt. 1. Snarest mulig etter dette administrative møtet tar ordføreren initiativ til et møte med leder for kompetanseutvalget i Finnmark fylkeskommune. Dette er tenkt som et rent politisk møte (på begge sider) hvor man drøfter hvilke muligheter det er for å få til en avtale mellom Båtsfjord kommune og Finnmark fylkeskommune vedrørende drift av videregående skole fysisk plassert i Båtsfjord. 2. Kommunestyret ble i møte enige om å sende søknad til Kommunaldepartementet om forlengelse av forsøket med kommunal drift av videregående opplæring i Båtsfjord kommune. 3. Det lages snarest mulig et strategidokument som kan brukes i arbeidet med å videreføre Båtsfjord videregående skole. Rektor på Båtsfjord videregående skole får frigjort tilstrekkelig med tid til å ferdigstille dette snarest mulig etter nærmere avtale. I dette arbeidet skal bl.a. følgende inngå: a. Elevrådet på Båtsfjord skole og Båtsfjord videregående skole kommer sammen Side 3 av 8

4 og lager et notat på fordelene ved å ha videregående skole i Båtsfjord. b. En adhoc-gruppe bestående av rådmann, ordfører, rektor videregående skole og Ronny Isaksen utarbeider snarest mulig en rapport som skal utfylle Tor Dølviks rapport om forsøket med kommunal drift av videregående opplæring i Båtsfjord kommune. I vedlegg 4 fjernes tekst i parantes. 41/08 SAKSPROTOKOLL: ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE FOR NORASENTERET IKS Innstilling: Enstemmig vedtatt Båtsfjord kommunestyre godkjenner følgende endringer i selskapsavtalen for Norasenteret Interkommunalt Selskap IKS krise- og incestsenter i Øst-Finnmark: Nytt pkt. 2 skal lyde: 2 Deltakere Båtsfjord kommune, Deanu gielda/tana kommune, Lebesby kommune, Vadsø kommune, Vardø kommune og Sør-Varanger kommune er deltakere i selskapet. Med deltakere menes i denne sammenheng eiere. Nytt pkt. 5 skal lyde: 5 Innskuddsplikt, eierandel og ansvarsfordeling Kommunens representasjon i representantskapet, fastsettes i forhold til eierandel for de enkelte kommuner. Eierandelene beregnes med utgangspunkt i folketall i hht oversikt: Befolkning Eierandel Antall stemmer > % 1 stemme % 2 stemmer % 3 stemmer Vertskommunen 42% 8 stemmer Eierandelene blir derfor som følger: Side 4 av 8

5 Båtsfjord kommune 12% 1 representant, 2 stemmer Deanu gielda/tana kommune 12% 1 representant, 2 stemmer Lebesby kommune 5% 1 representant, 1 stemme Vardø kommune 12% 1 representant, 2 stemmer Vadsø kommune 17% 1 representant, 3 stemmer Sør-Varanger kommune 42% 1 representant, 8 stemmer De enkelte deltakerkommuner hefter for sin relative andel av selskapets samlede forpliktelser. Nytt pkt. 22 skal lyde: 22. Lån og garantier Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og konvertering av eldre gjeld ihht forskrift om lån og lånevilkår m.v. for interkommunale selskaper. Selskapet kan bare oppta serielån. Høyeste ramme for selskapets samlede lånegjeld skal ikke overskride 20 millioner kr. Ved låneopptak tas pant i eiendommer som Selskapet eier. Låneopptak skal godkjennes av departementet jfr kommunelovens 50 nr. 1 og 22 i Lov om interkommunale selskaper. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke låne ut midler eller oppta valutalån. Lån til likviditetsformål kan ikke ha lengre løpetid enn ett år, likevel slik at lånet er innløst når regnskapet avsluttes. Lån ved regnskapsmessig underskudd skal nedbetales over samme tidsrom som underskuddet skal dekkes inn jfr forskrift om lån og lånevilkår m.v. for interkommunale selskaper. Dersom det kreves garantistillelse av deltakende kommuner, må dette vedtas av kommunestyret og fylkesmannen. Den enkelte kommune garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen i selskapsavtalen. 42/08 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INTERNT OMSTILLINGSFOND FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Innstilling: Enstemmig vedtatt. Rådmannens utkast til vedtekter for internt omstillingsfond for Båtsfjord kommune vedtas: Side 5 av 8

6 VEDTEKTER FOR INTERNT OMSTILLINGSFOND FOR BÅTSFJORD KOMMUNES ORGANISASJON 1 FORMÅL Fondet skal benyttes til å fremme intern omstilling i Båtsfjord kommunes organisasjon som på sikt skal føre til lavere netto driftskostnader for kommunen. Kommunale foretak eller andre virksomheter som er helt eller delvis eid av Båtsfjord kommune omfattes ikke. Kun tidsavgrensede interne prosjekter i kommuneorganisasjonen kan søke om tilskudd fra fondet. I helt spesielle tilfeller kan slike prosjekter fullfinansieres av fondet. Et prosjekt må ikke ha en varighet utover ett år. Det kan ikke gis støtte til drift av ordinære kommunale oppgaver. Prosjekter som støttes av fondet må være innenfor minst ett av følgende tiltaksområder: - Forebyggende arbeid (folkehelsearbeid) som erstatter behandling og pleie - Informasjonsteknologi som erstatter manuelt arbeid utført av ansatte - Kompetanseutvikling for de ansatte - Tiltak for å redusere sykefraværet hos de ansatte Prosjekter som er innenfor Båtsfjord kommunes innsatsområder i kvalitetskommuneprogrammet prioriteres. 2 FORVALTNING AV FONDET Inntil videre er Båtsfjord kommunes styringsgruppe for kvalitetskommuneprogrammet fondsstyre. Tildeling fra fondet krever enighet blant fondsstyrets fire medlemmer. Fondsstyret bestemmer selv nærmere regler om evt. søknadsfrister, søknadsskjema og beløpsgrenser. Da dette er et internt fond kan ikke medlemmer av fondsstyret være inhabile i forbindelse med vedtak om tildelinger fra fondet. 3 VEDTEKTSENDRINGER Endring av vedtektene må vedtas av Kommunestyret. 43/08 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT PR Innstilling: Regnskapsrapport pr tatt til orientering, enstemmig vedtatt. Regnskapsrapport pr tas til orientering. Side 6 av 8

7 44/08 SAKSPROTOKOLL: HØRING: ANBUD FLYRUTER I FINNMARK OG NORD- TROMS FRA 1. APRIL 2010 Forslag fra H,SP og FRP Tillegg til uttalelse: Tidlig fly fra Båtsfjord slik at man kan avholde møter i Tromsø og Oslo med retur samme dag. Behov for transport til og fra Tromsø sykehus må også hensyn taes. Avstemming: Høringsuttalelse med tilegg fra H, SP og FRP: Enstemmig vedtatt. HØRING: ANBUD FLYRUTER I FINNMARK OG NORD-TROMS FRA 1. APRIL 2010 Kortbanenettet er særdeles viktig for næringliv og innbyggere i Båtsfjord kommune. Den store økningen i antall passasjerer fra 2006 til 2007 viser også at behovet for denne tjenesten er økende. For neste anbudsrunde vil Båtsfjord kommune fremme følgende momenter: Rutetilbudet bør vektlegge Kirkenes og Alta som hovedlufthavner for fylket. Dette medfører at man ser bort fra behovene for kommersiell flyvning til Vadsø og Hammerfest ved ruteplanlegging. Økning i trafikk over Kirkenes og Alta styrker grunnlaget og øker innbyggernes mulighet til å benytte seg av lavpristilbudet. Fylket bør sees under ett og dagens tilbud for Lakselv bør forlenges slik at man kan ta Lakselv inn i anbudet for Finnmark og Nord-Troms. Tilbudet til og fra Kirkenes beholdes for Båtsfjord slik det er i dag. Dette for å sikre et godt tilbud for pasienter ved Kirkenes sykehus. Båtsfjord vil beholde både dagens WF930 og WF937. I tillegg bes disse rutes via Alta i stedet for Hammerfest. Dette gir mulighet til å benytte SAS og Norwegian inn ut av fylket. Behov for trafikk over Hammerfest dekkes av flybytte i Alta. Interntrafikk i fylket i form av en akse Hammerfest Alta Vadsø Kirkenes krever ekstra flymateriell. Utviklingen i Kirkenes og Hammerfest tatt i betraktning er dette en nødvendig økning av tilbudet. Side 7 av 8

8 Det trengs tidlig fly fra Båtsfjord slik at man kan avholde møter i Trømsø og Oslo med retur samme dag. Behov for transport til og fra Tromsø sykehus må også hensyn taes. 45/08 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV BUDSJETT 2008 FOR BÅTSFJORD HAVN Innstilling enstemmig vedtatt. Havnestyrets vedtak om budsjett 2008 for Båtsfjord Havn godkjennes. 46/08 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK I MARIDALEN Forslag fra AP v/geir Knutsen: 1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av Som innstilling Avstemming: Pkt. 1. Innstilling: 8 stemmer Forslag fra AP v/geir Knutsen: 7 stemmer Innstilling vedtatt 8 mot 7 stemmer. Pkt. 2. Innstilling: Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak Administrasjonen bes samtidig snarest mulig foreberede reguleringsendering av området i Maridalen slik at det endres fra LNF-område til område for boligformål. 2. Søknad om å sette opp midlertidig bygg for hester i Maridalen avslås. Båtsfjord kommune går snarest mulig i dialog med Veronika Myhre/ Tommy Kålheim om et passende sted i Båtsfjord for å sette opp et midlertidig bygg. Avgjørelsen om plassering av midlertidig bygg delegeres til rådmannen. Side 8 av 8