Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 16.12.2008 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: Tidspunkt: 14:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Saker til behandling Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 08/86 Økonomiplan / Budsjett /2792 PS 08/87 PS 08/88 PS 08/89 PS 08/90 FO 08/13 Nordmøre Krisesenter. Søknad om kommunal lånegaranti Endring av de vedtektene på barnehageområdet Vedrørende husleieregulering Forholdet mellom "faste husleiesatser" i omsorgsboligene og "gjengs husleie" i øvrige utleieboliger. Søknad om bortfall av etterskuddsbompenger på fergestrekningene Seivika - Tømmervåg og Edøy - Sandvika Interpellasjoner Interpellasjon fra Rødt vedr. kurs og konferanser 2008/ / / / /495

2 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Bystyret 08/ Økonomiplan / Budsjett 2009 Rådmannens innstilling 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele Kristiansund kommune i LÅNEOPPTAK Den tas opp lån med inntil kr ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det opptas lån i Husbanken med inntil 15 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BUDSJETTVEDTAK Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 4. EVALUERING AV KOMMUNENS ORGANISASJONSSTRUKTUR Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur. Evalueringen gjennomføres ved at det etableres en administrativ styringsgruppe ledet av rådmannen, samt 4 partssammensatte arbeidsgrupper. Gjennomgangen av kommunens organisering gjennomføres ved at det etableres en styringsgruppe ledet av rådmannen, samt en partssammensatt prosjektgruppe. En sluttrapport fra arbeidet legges frem for politisk behandling i juni Det overordnede mål for arbeidet skal være;

3 Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken, med innstilling, i skriv av Opplysningshefte for beslutningstakere, rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er tidligere sendt ut. Betalingssatser var vedtatt i bystyrets møte den På vegne av koalisjonen Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre orienterte Bjarne S. Elde om fellesforslaget og fremmet følgende endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling (forslaget ble delt ut): Alle beløp i 1000 kr. Nye tiltak/økt satsing nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Barmannhaugen - fra nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Brasen - fra Tilbakeføring av midler til bo- og dagtilbud Folkehelsekoordinator (kommunens andel i 2009/2010) Prosjektmidler levekårskartlegging + oppfølging Økte midler til rekrutteringsplan Tilskudd frivillige lag og organisasjoner Kulturskolen - harmonisering av betalingssatser/reduserte betalingsøkninger for barn/unge (d.v.s. eget vedtak ) Trafikksikkerhetstiltak (jfr. styrking investeringsbudsjett med 0,5 mill hvert år) Reserverte tilleggsbevilgninger Sum Inndekning: Omprioritering i forhold til rådmannens forslag (jfr. 6 pl. fra og 6 pl. fra ) Reduserte rentekostnader Økt innbyggertilskudd (fra pr til pr ) Effekt av omorganisering, fra Redusert sykefravær (jfr. eget prosjekt/forsterket innsats) Utsatt investering Festiviteten Balanse Investering:

4 Økt innsats trafikksikkerhetstiltak Utsatt investering Festiviteten På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet Gerhard Sæther følgende endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling (forslaget ble delt ut): Alle beløp i 1000 kr. DRIFT ÅR døgnplasser på Brasen fra stillinger hjemmesykepleien fra stillinger fra Ungdomsfond. Forslag fra Unge Høyre Reserverte tilleggsbevilgninger Sum Finansiering Område 70, Div sentrale områder. Reduserte rentekostnader av flytende gjeld kr , 1% fra og ½% fra Red renter/avdrag, red. investeringer 10,0 mill Sum INVESTERINGSBUDSJETTET Område: Kultur/Undervisning Rehabilitering Festiviteten. Flyttes Område: Helse/Sosial Nye boliger funksjonshemmede. Flyttes. Område: Teknisk sektor Kirkelig fellesråd- Hovedvedlikehold Frei kirke Sum Rådmannen får fullmakt til å endre finansieringen av de samlede budsjettstyrkningene. Dette innbærer at rådmannen også kan erstatte de forslåtte endringene i investeringsbudsjettet med andre tiltak. I tillegg til talldelen fremmet Gerhard Sæther, på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet, følgende verbalforslag: Verbalforslag nr.1. vedr. Kostnader vedr. gatelys i Kristiansund. Rådmannen bes utrede mulighetene og besparelsespotensialet ved introduksjon av intelligent dimmbar belysning på kommunale veier i Kristiansund i årene fremover. BEGRUNNELSE: Totalt strømforbruk for gatelys i Kristiansund, riks/fylkes/kommunal, vei utgjør i 2008

5 Ca kwh/år. Det er ca lyspunkt. Brutto strømkostnad er ca. 1,8 mill kr. Kommunen får ca kr/år i refusjon for riks/fylkesveibelysningen. Nettokostnad strøm for kommunale veier er ca. 1,3 mill kr/år. Fra 2004 er det investert ca. 5,0 mill kr. i utskifting av gamle armaturer med PCB innhold. De nye armaturene bruker høgtrykksnatriumpærer(riksvei) og kvikksølvdamplamper(kommunale veier). På riksvei er det montert digitale effektomkoblere som gir mulighet for nattsenkning på alle armaturer over 250 w. Kommunale veier har armaturer med lavere effekt og har ikke nattsenkning av lysintensiteten. Intelligent veibelysning er nå utviklet i Norge som kommersielt produkt etter mange års innsats fra forskningsmiljøene og næringsliv. Lyskilden som brukes er basert på LEDteknologi,(Light Emitting Diode) og er dimmbar på en fleksibel måte og vil etter sigende kunne gi en betydelig reduksjon av strømforbruket. Det opplyses at Oslo Kommune har 8000 veiarmaturer med dimming og og toveis kommunikasjon via web. Dette tilsvarer ca. 15% av veibelysningen i Oslo. Det hevdes at de nye armaturene i noen områder har redusert strømforbruket med 70%. Verbalforslag nr. 2. Vedr. det gamle sykehjemmet Rådmannen bes utrede de praktiske, tidsmessige og økonomiske konsekvenser av en mulig renovering av deler av gamle Kristiansund Sykehjem med tanke på lokalisering av ny sykehjemsdrift og/eller et intermediært tilbud i samarbeide med Helse Nordmøre og Romsdal HF. Verbalforslag nr. 3. Vedr. omsorgslønn Rådmannen bes utrede muligheten og konsekvensene av å utvide bruken av Omsorgslønn til nære pårørende av omsorgs og pleietrengende. Verbalforslag nr. 4. Vedr. ungdomsfond Bystyret vedtar å opprette et Ungdomsfond hvor det hvert år i økonomiplanperioden avsettes et beløp stort kr ,00 Midlene vil bli brukt til å styrke oppvekstvilkårene for ungdom i Kristiansund. Ungdomsfondet styres av et arbeidsutvalg bestående av en representant fra hvert av ungdomspartiene i de partier som er representert i bystyret. Oppvekstseksjonen i Kristiansund Kommune fungerer som sekretariat. Beløpet er innarbeidet i Høyres forslag til budsjett for 2009 og resten av økonomiplanperioden- VOTERING Rådmannens innstilling med endringsforslag fra partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre ble først tatt opp til votering og ble vedtatt med 7 stemmer. Rådmannens innstilling med endringsforslag fra partiene Høyre og Fremskrittspartiet ble tatt opp til votering og fikk 4 stemmer. Verbalforslag nr.1 vedr. gatelys ble enstemmig vedtatt.

6 Verbalforslag nr.2 vedr. det gamle sykehjemmet falt med 7 stemmer. 4 stemte for forslaget. Verbalforslag nr.3 vedr. omsorgslønn falt med 7 stemmer. 4 stemte for forslaget. Verbalforslag nr.4 vedr. ungdomsfond falt med 7 stemmer. 4 stemte for forslaget. I samsvar med Kommunelovens 45.3 legges begge forslagene frem ved behandlingen i bystyret: Innstilling fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele Kristiansund kommune i LÅNEOPPTAK Den tas opp lån med inntil kr ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det opptas lån i Husbanken med inntil 15 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BUDSJETTVEDTAK Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 4. EVALUERING AV KOMMUNENS ORGANISASJONSSTRUKTUR Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur. Evalueringen gjennomføres ved at det etableres en administrativ styringsgruppe ledet av rådmannen, samt 4 partssammensatte arbeidsgrupper. Gjennomgangen av kommunens organisering gjennomføres ved at det etableres en styringsgruppe ledet av rådmannen, samt en partssammensatt prosjektgruppe. En sluttrapport fra arbeidet legges frem for politisk behandling i juni Det overordnede mål for arbeidet skal være; Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. Alle beløp i 1000 kr. Nye tiltak/økt satsing nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Barmannhaugen - fra

7 8 nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Brasen - fra Tilbakeføring av midler til bo- og dagtilbud Folkehelsekoordinator (kommunens andel i 2009/2010) Prosjektmidler levekårskartlegging + oppfølging Økte midler til rekrutteringsplan Tilskudd frivillige lag og organisasjoner Kulturskolen - harmonisering av betalingssatser/reduserte betalingsøkninger for barn/unge (d.v.s. eget vedtak ) Trafikksikkerhetstiltak (jfr. styrking investeringsbudsjett med 0,5 mill hvert år) Reserverte tilleggsbevilgninger Sum Inndekning: Omprioritering i forhold til rådmannens forslag (jfr. 6 pl. fra og 6 pl. fra ) Reduserte rentekostnader Økt innbyggertilskudd (fra pr til pr ) Effekt av omorganisering, fra Redusert sykefravær (jfr. eget prosjekt/forsterket innsats) Utsatt investering Festiviteten Balanse Investering: Økt innsats trafikksikkerhetstiltak Utsatt investering Festiviteten Innstilling fra Høyre og Fremskrittspartiet 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele Kristiansund kommune i LÅNEOPPTAK Den tas opp lån med inntil kr ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det opptas lån i Husbanken med inntil 15 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BUDSJETTVEDTAK

8 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 4. EVALUERING AV KOMMUNENS ORGANISASJONSSTRUKTUR Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur. Evalueringen gjennomføres ved at det etableres en administrativ styringsgruppe ledet av rådmannen, samt 4 partssammensatte arbeidsgrupper. Gjennomgangen av kommunens organisering gjennomføres ved at det etableres en styringsgruppe ledet av rådmannen, samt en partssammensatt prosjektgruppe. En sluttrapport fra arbeidet legges frem for politisk behandling i juni Det overordnede mål for arbeidet skal være; Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. Alle beløp i 1000 kr. DRIFT ÅR døgnplasser på Brasen fra stillinger hjemmesykepleien fra stillinger fra Ungdomsfond. Forslag fra Unge Høyre Reserverte tilleggsbevilgninger Sum Finansiering Område 70, Div sentrale områder. Reduserte rentekostnader av flytende gjeld kr , 1% fra og ½% fra Red renter/avdrag, red. investeringer 10,0 mill Sum INVESTERINGSBUDSJETTET Område: Kultur/Undervisning Rehabilitering Festiviteten. Flyttes Område: Helse/Sosial Nye boliger funksjonshemmede. Flyttes. Område: Teknisk sektor Kirkelig fellesråd- Hovedvedlikehold Frei kirke Sum

9 Rådmannen får fullmakt til å endre finansieringen av de samlede budsjettstyrkningene. Dette innbærer at rådmannen også kan erstatte de forslåtte endringene i investeringsbudsjettet med andre tiltak. Følgende vedtatt verbalforslag legges frem for bystyret: Kostnader vedr. gatelys i Kristiansund. Rådmannen bes utrede mulighetene og besparelsespotensialet ved introduksjon av intelligent dimmbar belysning på kommunale veier i Kristiansund i årene fremover. Saksopplysninger Rådmannen har etter en lengre forutgående prosess utarbeidet er forslag til økonomiplan / Budsjett 2009 i balanse. Arbeidet har, særlig med bakgrunn i regnskapsresultat for 2007 og prognose for 2008, vært svært krevende. Rådmannen har valgt å ha som målsetning at igangsatt aktivitet som ikke har vært finansiert fullt ut i tidligere budsjetter, nå skal finansieres. I den grad kommunens inntekter ikke strekker til, legger rådmannen til grunn at aktiviteten tilpasses de økonomiske rammer. Forslag til budsjett for 2009 er svært stramt, og vil dermed oppleves som sårbart. Det er ingen reserver i budsjettforslaget, noe som medfører at eventuelle utforutsette utgifter må finansieres gjennom omprioriteringer. Budsjettet balanserer med en brutto driftsramme på ca 1,2 milliarder kroner, samt at det følger et investeringsbudsjett på ca 125 millioner kroner i tillegg. Nærmere beskrivelse av innholdet fremgår av dokumentet med tilhørende vedlegg, og kommenteres ikke ytterligere her. Rådmannen vil påpeke at forslag til budsjett og økonomiplan legger opp til en betjening av tidligere års underskudd som skal medføre at kommunen meldes ut av ROBEK i Frem til den tid vil imidlertid kommunen være underlagt en strengere økonomisk kontroll fra Staten, noe som på enkelte områder vil begrense vår lokale handlefrihet. Rådmannen legger frem forslag til økonomiplan / Budsjett 2009 i balanse. Revidert budsjett 2009: Rådmannen vil før ferien i 2009 legge frem en sak om revidert budsjett. Bakgrunnen er at det pågår flere til dels omfattende prosesser i kommunen som vil ha innvirkning på kommunens økonomi og budsjett. De største prosessene er: Evaluering av kommunens organisasjonsstruktur Planutvalget for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene Sykefraværsprosjektet (KS) I tillegg kommer revidert Nasjonalbudsjett i mai 2009.

10 Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef

11 Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Bystyret 08/ Nordmøre Krisesenter. Søknad om kommunal lånegaranti Rådmannens innstilling 1. Kristiansund kommune godkjenner en økning i tilskuddet til Nordmøre Krisesenter til kr 15,50 per innbygger fra og med Kristiansund kommune som vertskommune godkjenner at Nordmøre Krisesenter kan ta opp lån på inntil 2,2 millioner kroner til anskaffelse av nye lokaler. 3. Kristiansund kommune avslår søknad om kommunal lånegaranti. Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Kirsten Skaret ba om å få sin habilitet vurdert da Krisesenteret vurderer å kjøpe huset hun har lagt ut for salg. (Hun fratrådte) Et enstemmig formannskap erklærte henne inhabil Ragnhild Helseth tiltrådte. I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Kristiansund kommune godkjenner en økning i tilskuddet til Nordmøre Krisesenter til kr 15,50 per innbygger fra og med Kristiansund kommune som vertskommune godkjenner at Nordmøre Krisesenter kan ta opp lån på inntil 2,2 millioner kroner til anskaffelse av nye lokaler. 3. Kristiansund kommune avslår søknad om kommunal lånegaranti.

12 Saksopplysninger Nordmøre Krisesenter har i 22 år leid lokaler hos Kristiansund Ynglingeforening. Styret har sagt opp leieavtalen og kontrakten utløper 1. September Bakgrunnen for oppsigelsen er at lokalene ikke lenger er hensiktsmessige i forhold til driften av senteret. Nordmøre Krisesenter har over lengre tid arbeidet med å skaffe nye lokaler, og det er nå et konkret prosjekt som det arbeides særlig mot. Eiendommen som vurderes har en prisantydning på kr 2,585 millioner kroner med tillegg av omkostninger. Krisesenteret har noe egne oppsparte midler, men det er behov for å låne 2-2,2 millioner kroner. Nordmøre Krisesenter søker Kristiansund kommune som vertskommune om en lånegaranti for opptak av lån inntil 2,2 millioner kroner Vurdering I hht punkt 4.3 i Retningslinjer for statstilskudd og voldtektssentere i 2008 skal det søkes BUF om forhåndsgodkjenning av nye lokaler, og slik søknad er sendt 21. Oktober Det foreligger ikke svar på denne søknaden. Driften av Nordmøre Krisesenter er finansieres i et samarbeid mellom Averøy, Aure, Halsa, Smøla, Surnadal, Tingvoll og Kristiansund kommuner samt staten. Staten finansieres 80 % av godkjente kostnader, mens kommunene finansierer de resterende 20 %. Når det gjelder utgifter til større investeringer fremgår av retningslinjenes punkt 4.4 at statlig medvirkning forutsetter at finansiering skjer ved låneopptak. Utgiftene til renter og avdrag skal innarbeides i senterets kostnader, og vil slik bli dekket på samme måte som senterets øvrige utgifter. Dersom det gis statlig tilskudd, forutsettes at lokalene benyttes til formålet i en periode på inntil 30 år. Kristiansund kommune er vertskommune for Nordmøre Krisesenter. I henhold til retningslinjenes punkt 4.4, skal et eventuelt låneopptak for finansiering av nye lokaler godkjennes av vertskommunen. Styret i Nordmøre Krisesenter har i brev av 22. Oktober 2008 søkt alle samarbeidskommuner om at de øker det økonomiske bidraget med kr. 3,- per innbygger til kr 15,50 per innbygger fra Dette med bakgrunn i et forslag til budsjett hvor finansieringsutgifter til nye lokaler er innarbeidet. Det opplyses fra styret at en bevilgning på kr 15,50 per innbygger muliggjør bedre lokaler til driften og sikrer at tilbudet til brukerne blir forsvarlig i årene fremover. Et tilskudd på kr 15,50 per innbygger utgjør for Kristiansund ca kr ,- for 2009, en økning på ca kr ,-. Som vertskommune godkjenner Kristiansund hvert år senterets forslag til budsjett før det oversendes Bufdir som en del av søknad om statlig medfinansiering. Vertskommunen er også i medhold av retningslinjene pålagt å følge opp senteret mhp halvårlig regnskapsrapportering osv. Det påligger også vertskommunen å utarbeide en vurdering som skal vedlegges senterets søknad dersom senteret søker om midler som overstiger den årlige lønns- og prisvekst.

13 Rådmannen anbefaler at tilskuddet til drift av krisesenterets økes til kr 15,50 per innbygger fra Dette er anbefalt av styringsgruppa for Nordmøre Krisesenter, og innarbeidet i styret for Nordmøre Krisesenter sitt forslag til budsjett for Rådmannen har innarbeidet i forslag til budsjett for 2009 dette nivået på støtten. Når det gjelder godkjenning av låneopptak til nye lokaler, har rådmannen ikke innvendinger til dette. De driftsmessige konsekvenser av et slikt låneopptak er innarbeidet i senterets forslag til budsjett, og finansieres ved økt tilskudd fra kommunene og staten. Rådmannen kan imidlertid ikke tilrå at Kristiansund kommune stiller garanti for et låneopptak på inntil 2,2 millioner kroner. Kristiansund kommune er innmeldt i ROBEK, og dette medfører betydelig sterkere statlig oppfølging av kommunens økonomiske disposisjoner. Særlig har Staten fokus på økte låneopptak og garantistillelser. Slik forskriften er, skal alle garantier over 0,5 millioner kroner godkjennes av Møre og Romsdal Fylke. Rådmannen vil arbeide for å redusere kommunens eksponering gjennom slike avtaler i tiden fremover, og ønsker derfor ikke å inngå nye avtaler. Videre bygger ikke finansieringen av Nordmøre Krisesenter på en avtale mellom deltakerne som er av langsiktig karakter. En eller flere av deltakerkommunene kan si opp avtalen og tre ut av samarbeidet med 1 års varsel. Dette øker risikoen/ reduseres forutsigbarheten mhp å eventuelt måtte tre inn i et garantiansvar. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef

14 Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Gunvor Rolland Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Bystyret 08/ Endring av vedtektene på barnehageområdet Vedlegg: Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund Rådmannens innstilling Formannskapet ber bystyret vedta følgende endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene: Opptakskriteriene: 1. Barn som i henhold til Lov om barnehager 12a har rett til plass i barnehagen. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 2. Når det er søsken av barn som allerede har plass i søkte barnehage skal disse prioriteres fremfor barn som ikke har det når vektingen ellers er lik. 3. Kritieriet: vanskelig familiesituasjon blir tatt ut, da kriteriet om andre spesielle behov fanger opp dette. Oppsigelse: Ved oppsigelse av barnehageplass er det 1 måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut driftsåret er 1. april, med fratredelse 1. mai. Ved oppsigelser etter 1. april blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret (Ca. medio august) Oppholdsbetaling: Bestemmelsen om at foresatte med lav inntekt, dårlig betalingsevne eller andre spesielle grunner har anledning til å søke sosialkontoret om redusert oppholdsbetaling tas ut av vedtektene. Da dette ikke er en annen ordning enn vanlig sosialhjelp. Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av

15 I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak Bystyret vedtar følgende endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene: Opptakskriteriene: 1. Barn som i henhold til Lov om barnehager 12a har rett til plass i barnehagen. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 2. Når det er søsken av barn som allerede har plass i søkte barnehage skal disse prioriteres fremfor barn som ikke har det når vektingen ellers er lik. 3. Kritieriet: vanskelig familiesituasjon blir tatt ut, da kriteriet om andre spesielle behov fanger opp dette. Oppsigelse: Ved oppsigelse av barnehageplass er det 1 måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut driftsåret er 1. april, med fratredelse 1. mai. Ved oppsigelser etter 1. april blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret (Ca. medio august) Oppholdsbetaling: Bestemmelsen om at foresatte med lav inntekt, dårlig betalingsevne eller andre spesielle grunner har anledning til å søke sosialkontoret om redusert oppholdsbetaling tas ut av vedtektene. Da dette ikke er en annen ordning enn vanlig sosialhjelp. Saksopplysninger Grunnet endringer i barnehageloven samt behov for innsparinger er det nødvendig med endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene. Rett til barnehageplass: I henhold til 12a, rett til plass i barnehage, er barnehagene i Kristiansund forpliktet til å foreta opptak i tråd med lovens bestemmelser. Det må derfor innføres et nytt felles opptakskriterie hvor barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august samme år såfremt det søkes innen fristen for hovedopptaket. Dagens målsetting i Kristiansund om at alle som søker plass innen fristen for hovedopptaket skal tilbys en plass innen utgangen av året, setter ingen begrensninger i forhold til barnas alder ved oppstart i barnehagen. Kristiansund kommunes ambisjoner har derfor vært noe mer ambisiøs enn det loven tilsier. Denne innstrammingen som det nå legges opp til vil falle særlig uheldig ut for foreldre som ikke har opparbeidet seg retten til ett års svangerskapspermisjon og studenter. Grunnet kommunens økonomiske situasjon bør kommunen sikre minstekravet som loven stiller at de i alle fall sikrer de barna som har rett til barnehageplass i forhold til 12a, slik at de får en prioritet. Dette innebærer at barn under ett år kan få plass ved suppleringsopptak etter at de eldste barna er prioriterte under den forutsetning av at det fortsatt er ledige kapasitet i barnehagene. Prioritet av søsken: I dagens opptakskriterier har vi ingen prioritet av søsken. Vi foreslår nå å endre dette da det i størst muliog grad bør legges til rette for at foreldre har en barnehage å forholde seg til. Dette gjør det enklere ved henting/bringing.

16 Oppsigelse: Barnehageområdet har blitt pålag å spare inn 2% av den totale rammen. Et av tiltakene vil være å stramme inn på dagens oppsigelseskriterier. Dagens situasjon er at det er 1. måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Denne ordningen har medført at flere barn har sluttet f.eks 1. juli på denne tiden er det vanskelig å få fyllt opp plassene. Barnehager har dermed gått med ledig kapasitet og tapt inntekt. Kristiansund 18. november 2008 Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kommunalsjef Ole Bjørn Moen

17 Vedlegg Nye vedtekter for de kommunale barnehagene vil bli som følger, etter de foreslåtte endringene 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven, forskriftene og disse vedtekter. 2. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av kommunen Kommunens formannskap er barnehagenemnd Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Rådmannen har den øverste administrative myndigheten av barnehagene 3. Opptakskriterier Barn som i henhold til lov om barnehager 12a har rett til plass i barnehage. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager 13 Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 5 åringer (Siste år før skolestart) Andre spesielle behov Barn med fremmedspråk Søsken prioriteres Enslig forsørger som er i arbeid/utdanning Begge foresatte i utdanning/arbeid Skriftlig dokumentasjon må vedlegges søknaden for de som ber om fortrinn Ledige plasser etter at opptakskriteriene blir fulgt og der vektingen er lik, tildeles ved loddtrekning. Opptaket skjer etter en vurdering av situasjonen til hvert enkelt barn/famlile: Ved opptaket prøver man å ta hensyn til at den totale sammensetningen av barnegruppen blir god og hensiktsmessig. 4. Opptak Søknad om plass i barnehage skjer på standarisert skjema vedlagt skriftlig dokumentasjon av de opplysninger som er gitt. Kristiansund er ett opptaksområde. Det er kun barn bosatt i Kristiansund som etter ordinær søknad kan tildeles plass. Søknadsfristen for hovedopptaket er ca 15. februar og kunngjøres hvert år i januar måned. Rådmannen har opptaksmyndighet etter innstilling fra enhetslederne. Rådmannen foretar også opptak av et nærmere bestemt antall barn i private barnehager der kommunen yter driftstilskudd. Rådmannen avgjør plasseringen av barna ved den enkelte barnehage og fastsetter oppholdstiden for den enkelte barn etter innstilling fra enhetslederene Rådmannen kan fastsette at en eller flere plasser skal brukes i rekrutteringsøyemed til kommunen

18 Ved fordeling av plassene tas det sikte på en best mulig utnyttelse av kapasiteten i barnehagene Barnehagesøknader mottas gjennom hele året. Suppleingsopptak av barn utenom hovedopptaket skjer fortløpende etter hvert som plasser blir ledige. Avgjørelsen om opptak av barn i barnehagen regnes som et enkeltvedtak etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Barnehageplass tildeles fram til barnet når opplæringspliktig alder. Driftsåret strekker seg fra ca. 15. august det ene året til ca. 15. august det påfølgende året. Foreldre/foresatte til barn som tildeles plass orienteres skriftlig om bestemmelser og retningslinjer vedrørende barnehagens drift og rutiner. Klager i forbindelse med opptak av barn i barnehager, sendes til kommunen v/servicekontoret. Klager som ikke innfris av opptaksmyndigheten (enhetsleder) oversendes kommunens klagenemnd 5. Oppholdsbetaling Oppholdsbetalingen fastsettes av rådmannen og skal ikke settes høyere enn Stortingets fastsatte maksimalpris. Barnehageplassene faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist ca. den 25. i hver måned. Barna skal i løpet av kalenderåret ha 4 ukers ferie, hvorav minst tre uker sammenhengende. Det betales for 11. måneder per år med juli som betalingsfri måned. Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager, ekstra fridager og kurs-/planleggingsdager. Ved ekstraordinært langt fravær grunnet sykdom, kan foreldre/foresatte likevel søke om å bli fritatt for oppholdsbetaling. Dersom barnehageplassen ikke blir betalt innen forfall, vil plassen bli oppsagt. Oppsigelsestiden er en måned fra den dagen purring sendes ut. Tidligere regninger for opphold barnehage/skolefritidsordning må være oppgjort før et nytt barn i familien kan tildeles barnehageplass. 6. Oppsigelse av barnehageplass Ved oppsigelse av barnehageplass er det 1måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut driftsåret er 1. april, med fratredelse 1. mai. Ved oppsigelser etter 1. april blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret (Ca. medio august) 7. Leke- og oppholdsareal Følgende netto leke-og oppholdsareal gjelder per barn i de kommunale barnehagene: Barn over 3 år: 4,0 kvm per barn Barn under 3 år: 5,3 kvm per barn Normen gjøres gjeldende ved heldagsopphold. Ved halvdags- og korttidsbarnehager kan normen ut fra en helhetsvurdering settes noe lavere. 8. Helse og hygeniske forhold Før barnet begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen kan erklæringen gis av barnets foresatte. Barnehagens enhetsleder avgjør om et barn på grunn av sykdom ikke kan være i barenhagen av hensyn til barnet selv og de andre barna.

19 Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidimi avgjør enhetsleder om lege må kontaktes og foresatte bør kontaktes. Foresatte skal melde barnets fravær til barnehagen. 9. Ansvar Barnehagen har ansvar for barnet i den tiden det oppholder seg i barnehagen. Kommunen tegner en kollektiv ulykkesforsikring for barn som har plass i de kommunale barnehagene. 10. Utleie Barnehagens lokaler kan utlånes/utleies til foreninger, lag og enkeltpersoner. Fortrinnsvis til virksomhet som har verdi for barn og foreldre og for etablering av et positivt, sosialt miljø som kan styrke trivsel og fellesskap i nærmiljøet. 11. Barnehagens åpningstider Samarbeidsutvalget og enhetslederen i den enkelte barnehage kan vedta justeringer/forskyvninger av åpningstiden. Rådmannen vedtar plan for åpningsdager, ferie og fridager for barnehagene med utgangspunkt i vedtatt skoleplan. Barnehagene er åpne alle virkedager unntatt lørdagene, jule- og nyttårsaften og 5 kurs- og planleggingsdager. Ved 5 kurs- og planleggingsdager kan foreldreutvalget drive barnepark i barnehagene. I forbindelse med ferieavvikling kan det bli aktuelt med driftssamarbeid mellom barnehagene. 12. Årsplaner Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen for den pedagogiske virksomheten. 13. Barnehagens internkontrollsystem Alle kommunale barnehager er knyttet opp til kommunens felles internkontrollsystem for skole og barnehager. Hver barnehage har en egen perm der all dokumentasjon vedrørende internkontrollarbeid og rapporter fra HMSrundene (Helse, miljø og sikkerhet) er samlet 14. Opplysningsplikt Barnehagens personale har i spesielle tilfeller opplysningsplikt til sosialtjenesten og til barnevernstjenesten. (Jf. Lov om barnehager 22-23) Opplysninger om barn og foresatte som barnehagen må ha for å kunne gi et godt tilbud innhentes og oppbevares i samsvar med personopplysningsloven.

20 Arkiv: U74 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Knut Andreas Stai Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Bystyret 08/ Vedrørende husleieregulering Forholdet mellom "faste husleiesatser" i omsorgsboligene og "gjengs husleie" i øvrige utleieboliger. Rådmannen foreslår at formannskapet legger saken frem for Bystyret med følgende I n n s t i l l i n g Redegjørelsen tas til orientering. Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Redegjørelsen tas til orientering. vedtak Bakgrunn I forbindelse med bystyrets behandling av sak om husleiesatser, PS 08/63, , ble forslaget fra Per Einar Honstad vedtatt som et tillegg til innstillingen fra formannskapet. Følgende tillegg ble vedtatt Bystyret ber rådmannen vurdere husleiesatsene for omsorgsboliger opp i mot gjengs leie og legge frem en ny sak for

21 bystyret hvor husleiesatsen utredes nærmere. Ordføreren fikk avklart at forslaget ikke var ment som et utsettelsesforslag, men et forslag om en nærmere redegjørelse. Administrasjonen antar at forslaget fra representanten Honstad, som ble vedtatt, ville innebære en utredning hvor husleiesatsene for omsorgsboligene er for høye i forhold til gjengs husleie. Tidligere behandlinger Husleienivået for omsorgsboligene ble grundig behandlet av bystyret i 2001 i forbindelse med omsorgsboligutbyggingen, bystyrebehandlinger den 8. mai, 22. mai, 30. oktober og 27. november. For at omsorgsboligprosjektene skulle kunne realiseres ble finansieringen basert på en husleieutjevning mellom kommunens omsorgsboliger. En gjorde dette med bakgrunn i at boligene hadde tilnærmet samme standard selv om tilgang til fellesarealer og personellbase varierer noe. I tillegg ble det vektlagt at Husbankens øvre grense for rett til bostøtte var ca kr/mnd. I bystyresak, PS 01/87, , om bygging av Nordlandet sykehjem og omsorgsboliger, pkt. 4 i vedtaket: Husleiene i både bofellesskapet og de øvrige omsorgsboligene på Bergan forutsettes å holdes innenfor en ramme på kr. 5000/måned. Subsidieringen gjennomføres ved bruk av øremerkede psykiatrimidler og udisponert kompensasjonstilskudd. I PS 04/90, , behandlet bystyret husleienivået for alle utleieboligene. For omsorgsboligene ble det vedtatt at den til da uregulerte husleiesatsen kr/mnd skulle erstattes med en fast sats som f.o.m skulle konsumprisjusteres. For øvrige utleieboliger ble ordningen med 95 % av det gjengse husleienivået vedtatt. Husleielovens bestemmelser og hensynet til målsettingene i boligsosialt program. I følge husleieloven er det forbudt å avtale en høyere leie enn den gjengse leien, som skal være et gjennomsnitt av leien i nyere og gamle leieforhold for tilsvarende bolig med tilsvarende beliggenhet. Selv om kommunene kunne ta en høyere leie, vil det neppe være riktig for kommunen å være prisdrivende i utleiemarked. Motsatt ville det bli vanskeligere å motivere leietakerne til å skaffe seg bolig selv, dersom kommunen fastsetter en husleie som ligger langt under markedsleien. Med bakgrunn i målsettingen i boligsosialt program har en av den grunn tatt sikte på at husleiesatsene i de kommunale utleieboligene (unntatt omsorgsboligene) skal ligge 5 % under markedsnivået. Øvrige utleieboligers husleienivå sammenliknet med nivået i Molde. Med utgangspunkt i nivået for det private husleiemarkedet i Kristiansund, vedtok bystyret i september å heve basisleien fra 690 kr/m 2 til 735 kr/m 2 for leiepriser i Den tilsvarende basisleien i Molde er i 2008 ca kr/m2. Dersom en ser på leiligheter i Molde og Kristiansund som har omtrent samme standard og størrelse, er husleienivået i Molde i gjennomsnitt ca kr/mnd høyere. Omsorgsboligenes husleiesatser sammenliknet med nivået i Molde. Omsorgsboligene har heiser, alarmanlegg og det er tilgang til fellesarealer. Det er tilrettelagt for pleiepersonell, og det er relativt sett hyppig inn - og utflytting. Omsorgsboligene er kostnadskrevende både i anskaffelse og i driftsfase. For omsorgsboligene er det vanskelig å sammenlikne med en markedsleie, da det er få tilsvarende boliger på det private utleiemarkedet. For 2008 er gjeldende sats kr/mnd for 2-roms omsorgsbolig, (eksklusive utgifter til lys og brensel). Husleiesatsene reguleres årlig i henhold til SSBs konsumprisindeks. Bystyret vedtok den å videreføre dette husleienivået. Molde Utleieboliger KF oppgir at de har valgt å differensiere husleiesatsene i omsorgsboligene. I Kristiansund har lagt seg på en lik husleie. Omsorgsboligene i Molde

22 har omtrent samme standard som i Kristiansund, men husleiesatsene i 2-roms omsorgsbolig i Molde kommune, variere fra kr/mnd og oppover til ca kr/mnd, (eksklusive utgifter til lys og brensel), som er en vesentlig høyere pris enn i Kristiansund. I Kristiansund har en innført subsidierte husleiesatser i omsorgsboligene av hensyn til søkere med svak privatøkonomi. I Molde har en valgt å ikke subsidiert husleiesatsene for at presset på omsorgsboliger ikke skal bli større enn nødvendig. Omsorgsboligenes husleiesatser og hensynet til ordningen hvor leiligheten eies av leietakeren. For å redusere presset på kommunens lånegjeld, ble det i forbindelse med kommunens omsorgsboligsatsing innført en ordning hvor personer som tildeles omsorgsbolig får tilbud om å kjøpe leiligheten. Ordningen omfatter i dag 33 andeler i borettslagene Roligheten, Boxaspenenga, Karitunet og Rensviktunet. Det vil oppstå et dilemma dersom husleiesatsen for de kommunalt eide omsorgboligene blir lavere enn fellesutgiftene til leietakerne som eier omsorgsboligen selv. Det er i dag marginale forskjeller mellom kommunens husleiesats og summen av andelseierens kapitalkostnader, fellesutgifter, vedlikeholdsforpliktelser og skattefordeler. En reduksjon av kommunens faste husleiesats vil kunne gjøre det vanskeligere å få solgt omtalte omsorgsboliger. Oppsummering Bystyret har tidligere vedtatt gjengs leie ordningen for å fastsette husleie i kommunale boliger. Administrasjonen arbeider kontinuerlig med ajourhold og mindre korrigeringer for at husleiene i størst mulig grad skal være innbyrdes rettferdige. I denne saken er det redegjort for flere forhold som påvirker fastsettelsen av huseleienivået både for omsorgsboligene og for de øvrige kommunale utleieboligene. Bystyret står i prinsippet fritt til å senke alle husleiesatser, og innefor visse rammer å øke husleiesatsene, men administrasjonen anbefaler bystyret å fastholde husleiesatsene slik de ble vedtatt av Bystyret Administrasjonen mener det ikke er behov for å innføre differensierte husleiesatser for omsorgboligene. Omsorgsboligene er mer å betrakte som et hjelpemiddel for at kommunen skal kunne gi gode og effektive omsorgstjenester til innbyggerne. Dessuten er gjeldende husleiesatser subsidierte og satsene har vært grundig gjennomgått av bystyret tidligere. For omsorgsboligene er det også problematisk å fastsette husleien i forhold til gjengs leie /gjennomsnittlig markedsleie. Det er få sammenliknbare boliger i det private utleiemarkedet. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Arkiv: 255 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Kommunalsjef Kjell Sæther

23 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bystyret 08/ Søknad om bortfall av etterskuddsbompenger på fergestrekningene Seivika - Tømmervåg og Edøy - Sandvika Vedlegg (legges ut på bystyrets møte): - Brev fra Statens vegvesen region midt - Særutskrift med saksutredning fra styremøte i Imarfinans AS - Søknadsdokumentet til Statens vegvesen, vegdirektoratet - Trafikkstatistikk for bomstasjonen 2008 med sammenligning 2007 Rådmannens innstilling Kristiansund kommune stiller seg fullt ut bak vedtak gjort i Imarfinans AS den 5. desember 2008 om bortfall av etterskuddsbompenger på fergestrekningene Seivika- Tømmervåg og Edøy - Sandvika Saksopplysninger Styret i Imarfinans AS fattet vedtak om å søke om bortfall av etterskuddsbompengene på fergestrekningene Seivika-Tømmervåg og Edøy-Sandvika med virkning fra 1. mai Styret har i samråd med Statens vegvesen region midt vurdert det slik at økonomien i selskapet er god nok til å kunne svare opp sine forpliktelser uten denne inntekten. Imarfinans AS ber kommunene Aure, Kristiansund og Smøla samt Møre og Romsdal fylkeskommune støtte dette vedtaket gjennom å gjøre tilsvarende vedtak. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

24 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bystyret 08/ Interpellasjon fra Rødt vedr. kurs og konferanser Den politiske og administrative ledelsen i Kristiansund har behov for skolering og nettverksbygging innefor flere fagfelt. Det er sikkert også behov for opplæring i hvordan en skal takle et stadig sterkere mediepress. Men møter, seminarer og kurs koster penger og tid, og da må det prioriteres. Det er derfor interessant for offentligheten å få vite hva som er brukt og hva som er planlagt brukt på dette i Kristiansund kommune. Skole og helse postene på budsjettet har bruk for alle mulige påplusninger! Hva har ordføreren prioritert av kurs og konferanser i 2008, og hva er begrunnelsen for prioriteringene? Jeg har liten oversikt over forbruket på dette området, og ønsker en redegjørelse fra ordføreren om hvilke kurs og konferanser som er blitt prioritert i Jeg ønsker en oversikt over regnskapet for de aktuelle budsjettpostene som gjelder kurs/konferanser. Hva er innarbeidet i budsjettet for 2009 og hvilke prioriteringer er gjort? I tillegg ønsker jeg et spesielt fokus på kostnadene rundt kursoppholdet i høst i Angvika. Har forstått det slik at temaet for dette oppholdet var mediestrategi! Hva er bakgrunn for ordførerens valg av dette temaet og dette kurstedet? Stod kostnadene i forhold til måloppnåelsen? Hva er ordførerens planer videre i forhold til oppfølging av dette temaet? Det er tøffe tider for ansatt på skoler og i helsevesen. De merker pengemangelen med nedbemanning og omstilling. Mener ordføreren at pengebruk og temavalg for Angvik-kurset var forsvarlig/forståelig sett på bakgrunn av den økonomiske krisa i kommunen?

25 Kjell Bjarne Dahl Rødt Kristiansund

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 23.06.15 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 20.06.17 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

Opprettet: Side 1 av 7

Opprettet: Side 1 av 7 . Opprettet: 29.05.2017 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR KVALVIKA BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE EIERFORHOLD:... 3 1 FORMÅL... 3 2 OPPTAK AV BARN... 3 2.1 Søknaden sendes:... 4 3 FORELDREBETALING/OPPSIGELSE...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS.

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. 1. EIERFORHOLD Kristiansund Idrettsbarnehage AS er en privateid barnehage. 2. FORMÅL (jmf. Lov om barnehager) Selskapets formål er å drive og eie en barnehage.

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak.

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak. Vedtatt på styremøte 5.april 1993 Revidert på styremøte 2.mai 1995 Revidert på styremøtet 24. september 2007 Revidert på styremøtet 24.februar 2010 Revidert på styremøte 3.oktober 2012 Revidert på styremøte

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

PS 08/2 Justering av husleiesatser 2008/1607

PS 08/2 Justering av husleiesatser 2008/1607 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtatt i Tjenesteutvalget 20.11.2013 1. INNLEDNING Barnehagen drives av Lier kommune i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64, i kraft 01.01.06

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 13/748-22 Arkiv A10 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget i møte 25.10.2013 Med endring i møte 23.01.2015 Med endring i møte 14.02.2014 Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE 1 Eierforhold Olaløkka og Sigridløkka barnehager eies og drives av Velle Utvikling AS. Kjeldås og Træleborg

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE Vedtektsendringer gjeldende fra 27.04.2016 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE 1 OMFANG Vedtektene gjelder for barnehagene som eies og drives av Balsfjord kommune. 2 RAMMEVERK OG FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER RO-barnehage VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER Revidert utgave vedtatt i undervisningsstyret 13.11.02 1 FORMÅL a) Barnehagen skal gi barn et godt pedagogisk miljø med vekt på lek og samvær med andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

Vedtekter Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage Vedtekter Vardø barnehage 1 Eierforhold Vardø kommunale barnehage eies og drives av Vardø kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og gjeldene forskrifter. 2 Administrasjon Barnehagen er

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. oktober 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 15. november 2017 25.10.2017 nr. 1676 Forskrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ordfører Per Kristian Øyen, Line Hatmosø Hoem, Kirsten Irene Skaret,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang.

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang. Vedtekter Barnehagens vedtekter og retningslinjer. Vedtekter for Lykkeliten Barnehage Øvre Geilegrend 16 6017 Ålesund Tlf: 71 39 55 80 / 71 39 55 81 Mail: lykkeliten@ludens.no Eieforhold Barnehagen drives

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009)

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) 1. EIER. Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet Gunhilds Minne, med Økonor som forretningsfører. 2. FORVALTNING. Hovedutvalg

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE

VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE 1 NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Fossegrenda barnehage. Barnehagen eies og drives av førskolelærer Roger Lørendal. Barnehagens organisasjonsnummer er : 882 347

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Kristiansund Barnehage SA, org. Nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Kristiansund Barnehage SA, org. Nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Kristiansund Barnehage SA, org. Nr. 959 960 712 Vedtatt på årsmøte 27.04.2017, sist endret 09.02.2017. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i K-sak 44/09 i møte 14.12.09. Gjelder fra 01.01.10. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Side 1 av 7 Utskrifts-logo Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Dato FOR-2011-05-10-532 Publisert II 2011 hefte 3 Ikrafttredelse

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune.

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. forvaltningsressurser. Vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn Kommune Vedtatt av Bjugn kommunestyre 14.12.2001 Revidert av hovedutvalg for Oppvekst og

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Fjellsøya barnehage og den eies og drives av selskapet Fjellsøya Barnehage AS. 2. DEFINISJON OG FORMÅL Barnehagen skal gi

Detaljer