Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks:"

Transkript

1 Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks: Publisert: i Kapital Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks: Den lønnsomme løgnen Sparebanken Øst brukte klientmidler til å betale garantier i eget navn. Det gjorde det mulig å utnytte et urettmessig pant i klientens bolig. Senere fremstilte banken seg som betaler i alle rettsinstanser. Med stort hell. - Hvis ikke dommerne i herredsretten og i lagmannsretten bevisst har lukket øynene for vår dokumentasjon om bankens bruk av uriktige pant, så må forklaringen være at de har trodd på bankens usanne forklaringer, sier Freddy Kristoffersen. Svaret har han ennå ikke fått. Høsten 1999 avviser Høyesteretts kjæremålsutvalg gjenopptagelse av Freddy Kristoffersens sak mot Sparebanken Øst etter partenes rettsforlik i lagmannsretten høsten Begrunnelsen er at kjæremålsutvalget ikke finner holdepunkter for at det foreligger noen straffbar handling, som for eksempel falsk forklaring. Utvalget har dessuten konkludert med at "De forhold som er påberopt, må ha vært kjent for Kristoffersen og var til dels også gjort gjeldende av ham i rettssaken forut for rettsforliket". - Dette er bare helt utrolig. Det ville jo være helt ulogisk å bare legge frem deler av et komplott, hvis man kjente til det hele, sier Kristoffersen. Bak kjæremålutvalgets kjennelse ligger en herredsrettsdom stappfull av feil til bankens fordel fattet av en senere påberopt inhabil dommer, samt et farseaktig rettsforlik i lagmannsretten påprakket en da husløs og psykisk nedbrutt Freddy Kristoffersen. Bankens urettmessige bruk av pant for over en million kroner til å fravriste Kristoffersen hus, hytte og tomt er således aldri blitt behandlet i noe rettsapparat. Professor Edvard Vogt i Rettssikkerhetstiftelsen Sentrum for Rettsutvikling ved Universitetet i Bergen mener det er svært uheldig. - Her har Kristoffersen fått hele bevisbyrden, mens det burde vært en selvfølge at banken dokumenterte hva som lå bak deres pant, sier Vogt. "Bank i god tro" Freddy Kristoffersens ulykke startet høsten 1988 med kjøpet av bokhandelen på Eiker kjøpesenter i Hokksund. Banken tok sikkerhet i Kristoffersens aksjeselskap i form av faste, midlertidige og øremerkede pantstillelser for totalt 1,45 millioner kroner. Bokhandelen ble ingen suksess, og høsten 1990 fremla banken et gjeldsbrev for Kristoffersen pålydende 1,3 millioner kroner etter å ha slått sammen privat- og selskapsgjeld. Det Kristoffersen da ikke visste, var at banken opererte med urettmessig pant på 1,05 millioner kroner for aksjeselskapets gjeld pålydende kroner. Det ble svært skjebnesvangert. Behandlingen Kristoffersen er blitt utsatt for, kan oppsummeres i tre punkter: ù Banken foretok store ulovlige uttak på hans firmakonti for å betale betydelige øremerkede garantier til utleier samt Den norske Forleggerforening. ù Deretter fremstilte banken seg selv som betaler på alle bilag og i senere rettsdokumenter. ù Banken unnlot da å slette pant den hadde i Kristoffersens eiendom som var øremerket gjelden til utleier og Forleggerforeningen. Senere utnyttet man nettopp disse pantene til å flå Kristoffersen. Kristoffersen er blitt kritisert i senere rettsinstanser for manglende oversikt, noe hans advokat, Ola Fæhn, reagerer på: - Hvis min klient er sløv fordi han ikke oppdaget at banken opererte med urettmessig pant på mer enn en million kroner i boligen, hva skal man da si om banken? spør Fæhn. - Hadde banken betalt garantiene, kunne de nok regnet seg som kausjonister og dermed normalt beholdt pantene. Men når utestående faktisk er gjort opp av skyldner direkte, da skal jo selvsagt pantene øremerket garantiene bortfalle. Herredsrettsdommer Olaf Kløvstad fant imidlertid lite å klandre banken for sommeren 1994, og skriver i sin dom: "Slik retten ser det har neppe banken utnyttet noen villfarelse hos

2 Kristoffersen den selv har vært med på å fremkalle. Banken hadde tilstrekkelig pant, noe Kristoffersen måtte være klar over da han skrev under refinansieringsavtalen. Alle obligasjoner var listet opp"... og "har banken fremkalt en villfarelse hos Kristoffersen her, må det være gjort i god tro". "Villfarelsen" Kløvstad her sikter til, gjelder kun bankens utnyttelse av et allerede bortfalt midlertidig pant på kroner. For som han ellers skriver: "Banken betalte garantibeløpet" (til utleier, red.anm.) og..."senere måtte også banken, i henhold til garantien, betale den norske Forleggerforening". Dette er positivt feil. Det var nemlig ikke banken som betalte garantiene, men Kristoffersen, som dermed definitivt skulle vært løst fra pant på ytterligere kroner. Kløvstad legger da langt større vekt på bankens udokumenterte påstander om Kristoffersens "ingen skal tape på Freddy Kristoffersen"-holdning overfor bank-ansatte. For som det heter: "Han må selv ha vært oppmerksom på konsekvensene av denne sin holdning, noe bankens folk også må ha antatt". Med det finner altså retten det rimelig å anta at Kristoffersen var villig til å sette huset på spill for å redde bankens usikrede engasjementer i et aksjeselskap under opphør. Kristoffersen taper saken fullstendig, og dømmes til å betale banken kroner. Kløvstad husker lite av Kristoffersens sak. - Dette er ti år siden. Du kan ikke forvente at jeg skal huske detaljer fra saken, sier han. Kløvstad er imidlertid kjent med at han våren 2000 ble kjent inhabil i overnevnte sak i en juridisk betenkning utført av førsteamanuensis Kjell V. Andorsen ved Universitetet i Oslo. Dette grunnet hans frimurerbrorskap med flere fremtredende banktopper i Sparebanken Øst. Banken melker egne tjuvtriks: Sommeren 1994, kort tid etter herredsrettsdommen, skriver Freddy Kristoffersen følgende til bankens ledelse: "Til sammen med garantipantet, som også skulle ha vært slettet fordi dere ved selv-tekt gikk inn på as-ets kontoer og belastet disse i stedet for å benytte det deponerte pant ved innfrielsen av garantiene, - så dreier det seg om uslettede pante-obligasjoner for ,- (Beløpet er inklusive renter. Red.anm.)". Kristoffersens brev fikk ingen konsekvenser da. Påfølgende høst skriver nemlig bankens prosessfullmektig Einar Granli igjen i et tilsvar på prosesskriftet fra Kristoffersens advokat: "... Høsten 1989 og våren 1990 innfridde banken krav i henhold til de to nevnte garantier med henholdsvis kr ,- og kr ,-", og..."det bestrides at Eiker Sparebank på noen som helst måte har villedet eller gitt den ankende part uriktig informasjon. Det er intet som tyder på at den ankende part ikke fullt ut var klar over hva han gjorde da han i august 1990 undertegnet gjeldsbrevet på kr ,-". Banken er med andre ord gjort oppmerksom på selvtekten, men fortsetter å fremstille seg selv som betaler av garantiene. Og det er ikke bare fordi det er gunstig for bankens troverdighet å tie om selvtekten. Det er faktisk helt nødvendig for å kunne forsvare den urettmessige utnyttelsen av pantet på kroner. Senere - i tilsvaret til Høyesteretts kjæremålsutvalg høsten 1999, og altså lenge etter et senere inngått rettsforlik - kommer omsider innrømmelsen om at det ikke var banken som betalte pengene. "Beløpet skulle ikke vært belastet selskapets konto i banken. Banken foretok her en feilføring...formodentligvis (sic) skyldes feilføringen at vedkommende feilaktig trodde det var riktig å belaste selskapets konto for utbetalingen". Vel, "feilføringen" har altså vist seg å være svært gunstig i ettertid. For banken. En bank som for øvrig kort tid før nevnte herredsrettsdom ble dømt for kontotyveri i et annet tilfelle - utført på samme tidspunktet som det ulovlige uttaket fra Kristoffersens konto. Granli poengterer videre at "... hvilke konsekvenser det skulle få at beløpet var belastet konto tilhørende aksjeselskapet er et tvistespørsmål mellom partene allerede under behandlingen for herredsretten". Men som tidligere redegjort: Herredsrettsdommerens klare (og feilaktige) oppfatning var at det var banken som betalte garantiene. Presset i lagmannsretten Kristoffersen engasjerer høsten 1995 høyesterettsadvokat Tor Martin Kindem til å føre saken for lagmannsretten. Denne gjør, som Kristoffersens faste advokat Trygve Fjeld tidligere har gjort, i sitt prosesskriv lagdommerne oppmerksomme på bankens selvtekt og deres totalt urettmessige utnyttelse av pant for mer enn?n million kroner. Banken, som fremdeles fremstiller seg selv som betaler av de mye omtalte garantiene, fremmer rett før rettssaken et forlikstilbud på kroner - i bankens favør. Etter samråd med Fjeld og Kindem avviser Kristoffersen forslaget umiddelbart. Totalt blir det satt

3 av en uke til saken der dusinvis av vitner skal bli innkalt. Men allerede etter advokat Granlis innledningsforedrag dag to, gir rettens administrator, lagdommer Hjalmar Austbø, klart uttrykk for hvor landet ligger. Han omtaler banken som "generøs" og "ettergivende", og oppfordrer Kristoffersen til å inngå et forlik. Kindem støtter lagdommerens anbefaling, men Kristoffersen nekter. Da saken fortsetter, forteller Austbø for åpen rett, men med dårlig skjult adresse, en historie om en annen person som grunnet sin fastlåste, negative holdning pådro seg saksomkostninger for kroner, før han igjen beordrer ny pause. - På dette tidspunktet hadde jeg ikke mye mer å gi. Jeg hadde nettopp mistet huset og blitt fordrevet til en hytte uten strøm og vann. Jeg var psykisk svært langt nede, sier Kristoffersen. - Jeg ville imidlertid ikke gi meg, men Kindem truet meg med at denne saken kun ville påføre meg enorme saksomkostninger. Ga jeg etter, lovet han å frafalle sitt honorarkrav på kroner, forteller Kristoffersen. Kristoffersen var på dette tidspunktet kommet i alvorlig tvil om at ikke banken rent juridisk faktisk kunne fremstille seg selv som betaler av garantiene. Til tross for deres selvtekt på hans konti. - I herredsretten hadde man definert banken som betaler, og lagdommerne var uten tvil svært bankpartiske. Da også min advokat presset på for et forlik, ble jeg svært rådvill, sier Kristoffersen. Advokat Tor Martin Kindem tilbakeviser at Kristoffersen ble satt under noe utilbørlig press - hverken fra ham eller lagdommerne. - Kristoffersen ville ha tapt saken fullt ut. Han var bundet av de dokumenter han hadde skrevet under på, og dette var også forståelsen fra en samlet lagmannsrett. Forliket inngått var meget gunstig. - For banken? - Nei, for Kristoffersen. - Så du vil ikke si han ble presset? - Retten var ganske aktiv, men Kristoffersen ble ikke satt under press. Jeg ville vært veldig forsiktig om jeg var deg med å påstå at Kristoffersen ble satt under press fra lagmannsretten. Dette var ordinær saksbehandling, og Kristoffersen skjønte ikke sin egen sak. - Og du presset ham heller ikke i forhold til saksomkostninger? - Jeg så at Kristoffersen kom til å tape saken, og da var det naturlig å råde ham til å avskjære saksomkostninger. Jeg kan ikke forstå hvorfor du interesser deg for denne saken. "Storsinnet bank" Lagdommer Hjalmar Austbø avviser også at Kristoffersen ble utsatt for utilbørlig press. - Sakens realiteter kan jeg ikke uttale meg om, men generelt kan jeg si at vi gjerne ønsket at Freddy Kristoffersen skulle komme ut av den vanskelige situasjonen han var kommet i. - Ved å presse på ham et forlik uten å høre på hverken Kristoffersen eller hans vitner? - I Kindem hadde Kristoffersen en skikkelig god advokat, og det er da heller ingen grunn til å vente når partene selv ønsker å forlike. - Et ønske kanskje fremskyndet av din omtale av banken som "generøs" og "storsinnet" ispedd en skrekkhistorie om en sta mann som pådro seg kroner i saksomkostninger? - Jeg ser at lokalavisen i etterkant skrev at jeg omtalte banken i slike vendinger, men jeg kan ikke huske om de var helt dekkende. At jeg har fortalt noen skrekkhistorie, kan jeg ikke huske. Kristoffersen forteller selv at han knakk sammen da datteren hans, Linda, fortalte hva hun hadde overhørt fra dommerpanelet under lunchen. - Den kvinnelige lagdommeren snakket høylytt om at "banken hadde vært meget hjelpsom og ettergivende" og at "Kristoffersen var svært bortskjemt", noe de øvrige dommerne istemte med å si: "ja, helt utrolig", forteller Linda Syversen. - Etter å ha blitt fortalt dette kollapset jeg. Resten av forliksprosessen gikk svært fort og langt over mitt hode og fatteevne, sier Freddy Kristoffersen. Dommer Austbø avviser at de har karakterisert Kristoffersen som "svært bortskjemt" i beste lunchtid. - Nei, langt ifra. Vi dommere ønsker generelt å spise lunch for oss selv. Har vi snakket om noen sak, kan det vel så gjerne ha vært en helt annen, forklarer Austbø. I DT/BB skrev man blant annet dette om rettssaken: "Lagmannen ga et signal som ikke var til å misforstå da han karakteriserte bankens tilbud om å redusere gjeldsbeløpet fra kroner til kroner som svært generøst. Senere brukte han uttrykket "storsinnet" om bankens holdning". Avsluttende ord til Kristoffersen var: "Jeg forstår vegringen i en kritisk situasjon, men her ligger grunnlaget for en ny start. Bruk ikke penger til prosess. Bruk talentet. Det skal nok gå". Professor Edvard Vogt ved Universitet i Bergen mener Freddy Kristoffersens sak illustrerer flere svakheter ved den norske rettsstat. - Norske dommere forsømmer altfor ofte å ta aktivt hensyn til at den ene part reelt sett ikke har motpartens muligheter til å hevde sin rett. Det er da

4 dommerens plikt å kompensere for denne ulikhet, sier Vogt. - I engelsk juss blir enhver uklarhet eller hull i dokumentasjonen tolket aktivt mot den sterke part, som kunne ha uttrykt seg klarere. Et lignende tolkningsprinsipp har vi selvsagt også i norsk rett, men her i en altfor svak form. Dette fører, ifølge Vogt, til at den svake part forsømmes av norsk rettsvesen. - Resultatet av at elementære rettssikkerhetsstandarder ikke anvendes tilstrekkelig aktivt i norsk rett, er at Freddy Kristoffersen og altfor mange med ham blir hjelpeløse offer for bankers - og enda verre for myndigheters - manipulasjoner med deres konti og pantstillelser. - Justismord ved passive dommere skjer ikke bare der hvor bankens styremedlemmer, dommere og namsmenn er frimurerbrødre. De på forhånd svake ofre forsvinner i sin fattigdom og altfor ofte i sykdom og død, men her representerer altså Kristoffersen et sjeldent unntak. - Makta rår Rettsforliket ble inngått rett før Kristoffersens faste advokat Trygve Fjeld skulle vitne. Fjeld reagerte med vantro på rettsforliket, og begjærte kort tid etter avhør av lagdommerne samt Kindem. Til ingen nytte. - Her beskyttet makta seg selv. Det er åpenbart flere forhold i denne saken man rett og slett ikke ønsket å få frem, sier Fjeld. - Forliket, som var nøyaktig hva banken hadde tilbudt før saken kom opp for retten, var totalt useriøst. Mitt råd var derfor at dette uansett ikke måtte aksepteres, et syn Kindem støttet opp om. Jeg er overbevist om at saken hadde fått et radikalt bedre utfall dersom retten hadde hørt på Kristoffersens, mitt og andres vitnemål. Her ble forliket presset igjennom på et altfor tidlig tidspunkt. Privatetterforsker Harald Olsen, som hadde avdekket store forskjeller på salgssummen bankens beslaglagte inventar fra bokhandelen og hva som ble god-skrevet Kristoffersens konto, er heller ikke i tvil om at Kristoffersen hadde en svært god sak: - Slik jeg husker det kunne jeg klart dokumentere hvem store deler av inventaret var solgt til og til hvilken pris. Det var en klar forskjell på salgspris og hva som faktisk ble godskrevet Kristoffersens konti, fortelle Olsen. Olsens funn ble redegjort for i en politianmeldelse til Øvre Eiker lensmannskontor, et forhold lensmannen nektet å etterforske ettersom han "hadde altfor mye å gjøre med banken". - Denne saken er skandaløst behandlet og burde vært kjørt skikkelig gjennom rettsapparatet, sier Olsen. Advokat Ola Fæhn er ikke i tvil om at Kristoffersen bevisst er ført bak lyset fra banken, og har derfor jobbet hardt for å få erklært rettsforliket fra lagmannsretten ugyldig. Foreløpig uten hell. - Vi har anket til alle rettsinstanser for å få rettsforliket, der Kristoffersen under bristende forutsetninger aksepterte å skylde banken kroner, ugyldiggjort, sier Fæhn. - Banken fikk, med påstått pant i Kristoffersens bolig som ris bak speilet, min klient til å selge tomt og hytte før de til slutt tok huset hans. Etter våre beregninger har dette kostet Kristoffersen en million kroner. At han nå, på bakgrunn av det jeg oppfatter som bedrageri fra bankens side, fremdeles sliter med restgjeld til banken, er sjelerått. Ubesvarte spørsmål Advokat Einar Granli, som representerte Sparebanken Øst i saken mot Freddy Kristoffersen, har følgende kommentar til oversendte spørsmål: - Jeg husker ikke detaljene i saken. Dette er fryktelig lenge siden, og jeg ønsker ikke å gå ut med omtrentligheter. Dette må du ta direkte med banken. Konsernsjef Trond Tostrup i Sparebanken Øst ønsker heller ikke å besvare våre spørsmål: - Vi anser saken som avsluttet for nærmere ti år siden, og den er forøvrig behandlet i et utall rettssaker. Vi kan ikke og vil ikke bruke ytterligere tid og krefter på Freddy Kristoffersen, skriver Tostrup til Kapital. De ubesvarte spørsmålene er: ù - Hvorfor ble banken i flere prosess-skriv fremstilt som betaler av garantiene enda dere vitterlig visste det ikke var tilfellet? ù - Til Høyesteretts kjæremålsutvalg argumenterer dere med at overnevnte forhold var velkjent for Kristoffersen allerede sommeren Var det ikke da også velkjent for banken? ù - Og hvordan kan dere da fremdeles fremstille banken som betaler i senere prosesskrift? ù - Dere har til Høyesteretts kjæremålsutvalg definert bankens feilaktige betaling av garantipantene som en "glipp". Er det

5 riktig å si at dette i så fall var en svært lønnsom "glipp" - for banken? ù - Var det for å fremstille banken som "generøs" at dere i herredsretten, uten dokumentasjon, fremstilte Kristoffersen som kausjonist for et uoppgjort lån, som i virkeligheten var gjort opp? Et forhold dere også omtaler i prosess-skriv til lagmannsretten etter at forholdet ble tilbakevist og behørig dokumentert av Kristoffersen i herredsretten. ù - Dere skriver til Høyesteretts kjæremålsutvalg at "Freddy Kristoffersen ikke var i noen villfarelse da refinansieringsavtale m.m. ble etablert i august 1990". Er det rimelig at man "ikke er i villfarelse" når man undertegner et gjeldsbrev der kroner i feilaktig pant brukes som "ris bak speilet"? ù - Dere skriver videre: "Subsidiært gjøres det gjeldende at det ikke er grunn til å anta at mulige straffbare handlinger som måtte være begått av ansatte i banken har hatt innflytelse på det inngåtte rettsforliket". ù Mener dere med det at Kristoffersen kjente til bankens ulovlige uttak fra hans konto da han skrev under gjeldsbrevet? Hvis ja, hvorfor skulle han da skrive under? Hvis nei, er det ikke stor forskjell på det man ikke vet ved undertegnelsen av et gjeldsbrev i 1990 og det man tillegges å vite i forbindelse med senere rettsforlik i 1995? Bjørn Olav Jahr