Ordføraren Dato: Vår ref.: 2014/ /2014 Ark.kode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordføraren Dato: 21.01.2014 Vår ref.: 2014/180-1443/2014 Ark.kode:"

Transkript

1 Ordføraren : Vår ref.: 2014/ /2014 Ark.kode: Politisk arbeidsutval - PAU Gjeld: Referat frå møte Desse møtte: Ordførar Eli Berland Varaordførar Odd Bjarne Skogestad Komiteleiar drift Vidar Arnesen Komiteleiar finans og forvaltning Tore Lønøy Frå administrasjonen møtte: Rådmann Steinar Nesse Servicetorgsjef Lillian Torsvik Informasjonsrådgjevar Vigleik Brekke Forfall: Komiteleiar plan og utvikling Tom Georg Indrevik Formannskapet 10. februar 2014 Revisjon av gjeldande kommunalteknisk VA-norm (vidare til KS) Slutthandsaming kommunedelplan for bustadutvikling (vidare til KS) Etablera arbeidsgruppe for evaluering politisk styringsstruktur Drøfting av opplegg for gjennomgang og eventuell revidering av «Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette» vedteke i KS , sak 50/07. Til KD 4. februar 2014 Orienteringar: «Antimobbearbeidet» i Fjell v/skulesjefen Orientering om Fjell kulturskule tilbod, tilgang på lærarar og økonomiske rammer v/kulturskulerektor Fellesorientering KD og KFF: o Trendar/avvik ved nøkkeltals-rapporteringa v/rådmannen o Alternative turnus- og arbeidstidsordningar v/janne Mo o Rekneskapen 2013 v/økonomisjefen RS-saker: Nøkkeltal rapportering

2 Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne møtereferat Referat frå ungdommens kommunestyre (UKS) Referat frå møte i eldrerådet Referat frå møte i barnehageutvalet Oversendelse frå kommunestyret i Fjell til komite for drift om prioritering av punkt i Handlingsprogrammet Regulering av inntaksområda mellom Fjell og Tranevågen ungdomsskular Prosjekt- og arrangementstilskot februar 2014 Til KFF 4. februar 2014 Orienteringar: Fellesorientering KD og KFF: o Trendar/avvik ved nøkkeltals-rapporteringa v/rådmannen o Alternative turnus- og arbeidstidsordningar v/janne Mo o Rekneskapen 2013 v/økonomisjefen RS-saker: Nøkkeltal rapportering Fordeling av investeringsmidlar til standardheving for 2014 Fordeling av investeringsmidlar til trafikksikring for 2014 Sals- og skjenkekontrollar 2013 oversikt Søknad om salsløyve for alkohol Rema 1000 Skogsvåg (kan verta utsett grunna manglande dokumentasjon) Låneopptak Sambygg AS sikkerheit for lån (simpel kausjon frå Fjell kommune) (vidare til KS) Prosjektrekneskap Hjelteryggen skule tilbygg/ombygging (vidare til KS) Prosjektrekneskap nye sjukeheimsplassar/paviljongen (vidare til KS) Søknad om firedobling av Norsk Gjenvinning AS sine avfallsmengder i Knarrevik (vidare til KS) Kommunal garanti for spelemidlar til klatrehall (vidare til KS) Høyringssaker: Til møtet låg det føre 9 høyringssaker (sjå neste side).

3 HØYRINGSSAKER PAU møte 21.januar 2014 Journal Saksnr. Frist Frå Innhald Høyringsinstans / Helsedirektoratet Høyring Kunnskap- og kompetansesenter på helse, omsorgs- og velferdsområdet / Justis- og politidepartementet / Kunnskapsdepartmentet / Arbeidsdepartementet Høyring Forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven dok/2013/horing---forslag-til-endringer-i-brann-- /horingsbrev.html?id= Høyring Forslag til endringer i opplæringsloven Påbygging til generell studiekompetanse dok/2013/horing--forslag-til-endringer-i-opplar- 3/horingsbrev.html?id= Høyring Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 om maksimal stønadsperiode sdok/2013/horing-forslag-til-endring-i-forskrifto/horingsbrev.html?id= Ikkje uttale. Merk: høyringa er relevant for fylket Til NAV v/monica Pedersen for vurdering av eventuell uttale.

4 Journal Saksnr. Frist Frå Innhald Høyringsinstans / Kunnskapsdepartementet Høyring Forslag til endring i opplæringsloven og privatskuleloven / Justis- og beredskapsdepartementet / Helsedirektoratet dok/2013/horing--forslag-til-endringer-i-opplar- 4.html?id= Høyring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk dok/2013/brannstudien/horingsbrev.html?id= Høyring Revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide" / Øygarden kommune 9 Ikkje registrert i 2. gongs høyring - Kommuneplan for Øygarden kommune https://www.oygarden.kommune.no/artikkel.aspx?aid=126 34&back=1&MId1=10800&MId2=&MId3=& Kunnskapsdepartementet Høyring forslag om endringer i privatskoleloven. Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse Til plan- og utbyggingssjefen for sak til politisk behandling i komitemøte 4. mars.

5 Journal Saksnr. Frist Frå Innhald Høyringsinstans sakssystem enno dok/2014/horing--forslag-om-endringer-iprivatsko.html?id=749092