Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011"

Transkript

1 r 0 O slo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanni g OKT o o AVD N SA K USLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT KL ARK, Til: Fra: Notat nr.: Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning U-65/2010 Dato: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 171 UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011 Det vises til brev av vedr. Budsjett kultur - og utdanningskomiteens behandling - anmodning om konsekvensanalyse. Vedlagt følger konsekvensanalyser fra Utdanningsetaten. Torger Ødegaard byråd Godk.jcnt og el:pedert clel:tronkk Vedlegg: Utdanningsetatens konsekvensanalyse Byradsavdeling for Postadresse: Kultur og utdannme Radhuset Oslo E-post: postmottak a byr.oslo.komrnune.no

2 T. Oslo kommune Utdanningsetaten Byrådsavdelirw for kultur og utdanning Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Var ref (saksnr): Saksbeh: Ase Abel, Arkivkode: BUDSJETT UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE Vedlagt oversendes Utdanningsetatens konsekvensanalyse av byrådets budsjettforslag for 2011 samt kommentarer knyttet til statsbudsjettet for Utdanningsetaten har følgende kommentarer til budsjettforslaget for Konsekvenser for aktiviteten av b rådets buds'ettforsla 1. Etatens samlede driftsbudsjett 2011 tdanningsetaten Besoksadresse: Telefon: Ora.nr.: Stromsveien 102 Telefaks: OSLO Postadresse: postmottakude.oslo.kommuneno /71) 6127 Etterstad, 0602 OSLO

3 1.1 Kommentarer til endringene i etatens samlede driftsbudsjett 2011 Omstillin skrav / Rammekutt us esifiserte rammeendrin er Det samlede omstillingskravet i byrådets budsjettforslag er på -39,371 mill i I tillegg kommer rammekutt (uspesifiserte rammeendringer) på til sammen -67,136 mill. Dette utgjør til sammen mill og er i snitt 1,04 % av brutto driftsramme. Omstillingskrav og rammekutt (uspesifiserte rammeendringer) er i Sak 1/2011 fordelt mellom kapitlene som følger: I tillegg til omstillingsuttak og rammekutt vil Utdanningsetaten måtte gjennomføre følgende tiltak i 2011 innenfor rammene av forslag til budsjett: Byrådet vil avgi sak til bystyret om -Forsterket innsats på skoler med høy andel minoritetselever-. Saken vil blant annet innebære styrking av eksisterende tiltak knyttet til undervisning, rekruttering av lærere og overgang mellom utdanningsnivåer. Tiltakene er foreløpig ikke tallfestet da Utdanningsetaten vil måtte avklare med byrådet hvilket omfang tiltakene skal ha i økonomiplanperioden. Utdanningsetaten har merket seg at byrådet i økonomiplanperioden har avsatt kun 80 % av utgiftene per elev i kompensasjon for økt elevtall. I statsbudsjettet for 2011 varsler regjeringen at bemanningsnorm i grunnopplæringen vil bli lovfestet. Redusert kompensasjon per elev og en eventuell lovendring vil redusere skolenes økonomiske handlingsrom. Oversikten nedenfor viser redusert kom ensas'on for elevtall i erioden , fordelt å ka ittel: Ka. 203 PPT Ka. 210 Grunnskolen Ka.230 Videre ående o lærin SUM Det har vært trukket fram at energieffektivisering og mer moderne bygningsmasse kan dekke deler a redusert elevtallskompensasjon. Utdanningsetaten har så langt ikke sett effekt av dette i Undervisningsbyggs fakturering av etaten. I regnskapsåret 2008 var det en mindreutgift på energi. Mindreutgiften skyldtes hovedsakelig at Undervisningsbygg endret periodiseringen på faktureringen. Erfaringsmessig er også energiutgiftene i rehabiliterte skoleanlegg vesentlige høyere som følge av 2

4 installering av ventilasjonsanlegg. Utdanningsetaten vil derfor be Undervisningsbygg dokumentere det reduserte energibehovet. 0 aveendrinaer mellom sektorer Under det enkelte budsjettkapittel i byrådets forslag til budsjett er tekniske justeringer kommentert. Dette gjelder midler til SPK, OPF, AFP og uføre, lønnsmidler, leksehjelp, gratis læremidler, husleie og bygningsrelaterte utgifter. Justeringene foretas mellom Utdanningsetatens budsjettkapitler. I tillegg er -6,841 mill i husleie for to fierbrukshaller overført til kap Justeringen får ikke salderingsmessige konsekvenser for Utdanningsetaten. Andre aktivitetsn trale endrin er Endrin ene er som føl ende: Tidsbe rensede tiltak Følgende engangsbevilgninger gitt i løpet av 2010 er ikke videreført i 2011: Justerin for demo rafiske forhold På kapittel 210 Grunnskolen er det en økning på elever i sak 1/2011 som gir en økning på 109,6 mill. På kapittel 230 Videregående opplæring, er det en økning på 78 elever i sak 1/2011, som gir en økning på 7,024 mill kroner. På kapittel 203 PPT er det en økning på elever i Sak1/2011, som gir en økning på 2,251 mill. Justering for elevtall er lagt inn med 100 % utgiftsdekning per elev på alle ovennevnte kapittel. Utdanningsetaten har merket seg at 20 % elevtallskompensasjonen er redusert som et rammekutt i I den resterende økonomiplanperioden kompenseres kun 80 % av utgiftene per elev. 3

5 Elevtallet vil måtte justeres som en følge av endelig elevtelling per S esifiserte rammeendrin er Spesifiserte rammeendringer består hovedsakelig av økte utgifter til følgende: Us esifiserte rammeendrin er Dette er omtalt under overskriften omstillingskrav/rammekutt. Forventet lønns- o risutviklin I henhold til Byrådets forslag til budsjett forventes lønnsøkningen i 2011 å være 3,7 %. Etaten er kjent med at lønnsøkningen på 3,7 % består av følgende elementer: Utdanningsetatens beregninger viser at etaten har blitt tilstrekkelig kompensert for overhenget og lønnsglidningen i budsjettet. Oslo Pens'onsforsikrin OPF Det er varslet økning i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) satsen fra 15,5 % til 18,3 % i Merutgiftene er beregnet til 37,2 mill. og kompensert i budsjettforslaget. Statens ens'onskasse SPK Det er en endring i premiesatser for lærere i grunnskolen og videregående skole fra De effektive satser for pensjonsinnbetaling blir henholdsvis 12,73 % og 14,8 % for grunnskoler og videregående skoler. Dette er en nedgang fra 2010 på henholdsvis 2 prosentpoeng og 1,74 prosentpoeng fra 2010 til Utdanningsetaten forutsetter at endringene innarbeides i tilleggsinnstillingen, i samsvar med tidligere praksis og punkt 14 Budsjettekniske merknader i byrådets forslag til budsjett. 4

6 2. Prioriteringer/omstillingstiltak Stabile ode forutsetnin er økte forventninerer Utdanningsetaten i Oslo har gjennom de siste årene hatt en jevn og god utvikling i elevenes resultater. Utdanningsetaten ser det som svært positivt at byrådets budsjettforslag understreker et tydelig fokus på kvalitetsutvikling av skolens innhold og elevens læringsutbytte. Dette er en viktig forutsetning for å målrette innsatsen, forsterke læringstrykket og sikre progresjon i elevenes læring. Det vil også bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring. 2.1 Oppfølging av statlige prioriteringer/omstillingstiltak fra 2010 Groruddalsatsin en Pro ram ru e 4 Fordelingen av de kommunale midlene mellom bydelene og Utdanningsetaten for 2011 er foreløpig ikke vedtatt. Ekstra innsats har ført til framgang i læringsresultatene, men det er fortsatt store utfordringer knyttet til grunnleggende ferdigheter og basisfag på skolene i Groruddalen. Oppretthold av samme ramme som i 2010 (12 mill) er helt avgjørende for å viderefore og sikre innsatsen for god resultatutvikling. Handlin s roaram Oslo Sør Den kommunale rammen er opprettholdt på 2010 nivå. Det sikrer videreføring av igangsatte tiltak på samme nivå i 2011 som i Statli tiltaks akke for tilskudd til lærebedrifter Midler som ble bevilget som en konsekvens av finanskrisen i 2008/2009 ble videreført i 2010 med 12,5 mill. Disse midlene er trukket ut i byrådets budsjettforslag for Tilskuddet er lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunen i statsbudsjettet for Oslos andel er anslått til ca. 14 mill. Utdanningsetaten forutsetter at dette blir rettet opp i tilleggsinnstillingen. GNIST artnerska for en helhetli lærersatsin Utdanningsetaten har i 2010 deltatt i det regionale samarbeidet i forbindelse med GNIST, med særlig fokus på etter- og videreutdanning for lærere og ledere samt rekruttering av lærere. Statsbudsjettet legger opp til en videreføring av GNIST-satsingen i 2011 og Utdanningsetaten tar sikte på å delta i samarbeidet også i Kom etanse for kvalitet videreutdannin av lærere Omtalt under kommunale prioriteringer/omstillingstiltak Kommunale prioriteringer/omstillingstiltak Forsterket lærerutdannin o rekrutterin Forsterket Lærerutdanning Kursrekken Forsterket Lærerutdanning er et tilbud til alle nyutdannede nytilsatte lærere. Siden denne opplæringen startet våren 2008 har ca. 430 lærere deltatt. Kurset inneholder temaer om praktiske lærerferdigheter, vurdering og Oslo kommune som arbeidsgiver. Det har vært økende påmelding. våren 2010 var det 185 deltakere. På grunn av stor interesse vil det bli arrangert 2 kursrekker våren

7 Tiltakspakken for lærerrekruttering For å sikre rekruttering av lærere til skoler med store rekrutteringsutfordringer, ble det for skoleåret 2009/2010 iverksatt en egen tiltakspakke for rekruttering av lærere. 7 skoler deltok i en pilot. 56 lærere ble rekruttert gjennom forsøket. Tiltakspakken for lærerrekruttering inneholder tilbud om økt lønn, systematisk veiledning og betalt PPU (praktisk pedagogisk utdanning). Utgiftene er anslått til kr. 6 mill. i Fra høsten 2010 er 22 skoler omfattet av tiltakspakken; Bjøråsen, Gran, Haugenstua, Haugerud, Mortensrud, Tiurleiken, Vestli, Svarttjern, Seterbråten, Lofsrud, Holmlia, Prinsdal, Jordal, Rommen, Furuset, Stig, Bryn, Lindeberg, Trosterud, Stovner, Haugen og Lutvann skoler. Tiltaket har et budsjett på 4,2 mill i Tiltakspakken vil bli vurdert videreført innenfor rammen i Teach First 18 kandidater ble i 2010 rekrutterert til jobb i Osloskolen gjennom Teach First Norway-programmet - et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsetaten, Statoil og Universitetet i Oslo. Formålet med Teach First er å skaffe særlig kvalifiserte lærere til skoler med store utfordringer. Kandidatene jobber på ni skoler i Oslo: Apalløkka, Bjøråsen, Rommen, Haugenstua, Gran, Ulsrud, Lindeberg, Haugerud og F21. Teach First vil bli videreført i Tiltaket har et budsjett på 2,3 mill i Forsterket talentsatsin Musikk og klassisk ballett Et av de overordnende målene for Osloskolen er at elever med spesielle talenter skal gis mulighet til å utvikle disse i den offentlige skolen. Derfor har Utdanningsetaten innledet samarbeid med Barratt Dues og Norges Musikkhøgskole om å igangsette et byomfattende musikktilbud på Majorstuen skole med oppstart skoleåret 2011/12. Tilbudet er rettet mot særlig talentfulle elever med interesse og ønske om å satse på klassisk musikk. Høsten 2008 ble det etablert et tilbud i klassisk ballett på ungdomstrinnet ved Ruseløkka skole som er videreført. Tilbudet er for talentfulle elever og gir mulighet for å kombinere grunnskoleopplæring med opplæring i dans. Utgiftene til talentsatsinger er estimert til følgende i økonomiplanperioden og må dekkes innenfor etatens budsjettramme: Musikk (høst 2011) 0,88 mill 3,1 mill 4,6 mill 6,1 mill Ballett 2,66 mill 2,66 mill 2,66 mill 2,66 mill Sum årlig utgift 3,54 mill 5,76 mill 7,26 mill 8,75 mill innefor etatens ramme Tilbudene er finansiert innenfor etatens budsjettramme. ta fag på videregående nivå Utdanningsetaten i Oslo legger til grunn at alle ungdomsskoler har elever på 10. årstrinn som kan nyttiggjøre seg opplæring på Vgl. Ordningen omfatter ca 300 elever og fagene matematikk og engelsk. Tiltaket finansieres innenfor etatens budsjettramme. Tiltaket har et budsjett på 2 mill i Oversikt over tilbudet: 6

8 Skole Hellerud vgs Oslo Handelsgym Ullern vgs Ulsrud vgs Andre skoler Samlet elevtall * En 10-trinns elev som Antall påmeldte 10.trinnselever skoleåret 2009/10 23 (9 i eng og (20 eng og (24 eng og (78 eng og 74 matematikk 13 (5 eng og 8 Antall elever som fikk standpunktkarakter* våren (5 i eng og 5 i 29 (20 i eng og 9 i 42 (8 i eng og 34 i 77 (41 i engelsk og 36 i 10 (4 i eng og 6 i Antall påmeldte elever skoleåret 2010/11 40 (23 i eng og 17 i 40 (10 i eng og 30 i 90 (30 i eng og 60 i 82 (25 i eng og 57 i 12 (6 i eng og 6 i tar fag på Vg1-nivå, behøver ikke å delta i fagets eksamensutrekksordning. Bibliotek Utdanningsetaten har merket seg at byrådet under kapittel 502 Kulturetaten styrker driften av bibliotekfilialer med 3,2 mill. Filialene som styrkes er lokalisert til Rommen, Lambertseter og Romsås. Utdanningsetaten mener dette er et positivt tiltak som vil styrke samarbeidet mellom bibliotekene og leksehjelpsentrene. I 2011 vil Nydalen videmgående skole bli tatt i bruk. Lokalene på denne skolen vil også kunne benyttes som offentlig bibliotek. Dette vil kunne bidra positivt til elevenes læringsutbytte og gi lokalbefolkningen glede av bygget. Kom ensas'on for ratis utlån av kommunale lokaler til frivilli e oraanisas'oner Bystyret vedtok at frivillige organisasjoner som organiserte barn og unge under 25 år, skulle få låne offentlige lokaler kostnadsfritt. Det ble forutsatt at de som låner ut lokaler gratis gis kompensasjon for renhold, tilsyn og andre kostnader forbundet med utlånet. Dette ble gjort for å stimulere til økt utlån av offentlige lokaler. Forskrift om utlån og utleie av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner ble vedtatt av byrådet sak 1190 og trådte i kraft Tabellen viser Utdannin setatens kom ensas'onsbehov i erioden 2006 til 2010: År Budsjett 2010 Kompensasjon (kr) 20,3 mill 20,4 mill 23,1 mill 23,8 mill 23.5 mill Tallene er hentet fra rapporteringsverktøyet for Kompensasjon for gratis utlån av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner. Sak 1/2011 viser overføring fra Kulturetaten til Utdanningsetaten på 14 millioner i 2011 og 10 millioner i hvert av påfølgende år i økonomiplanperioden. Dette innebærer en vesentlig reduksjon av kompensasjonsordningen. Utdanningsetaten vil ta hensyn til endringen i den pågående evaluering, hvor etaten er bedt om å vurdere forskriften. Svommeo lærin Utdanningsetaten har merket seg at byrådet vil forsterke elevenes svømmeopplæring utover den obligatoriske opplæringen. Følgende tiltak vurderes iverksatt: Kartlegging av elevenes svømmeferdigheter ved utgangen av 4.årstrinn Organisering - tilbud om intensivkurs utenom ordinær skoletid (kurs på ettermiddager og helger, kurs i høst- og vinterferien samt egne tilbud på Sommerskolen i 2011) Oppfølging på 5. årstrinn. Utdanningsetaten har tidligere beregnet følgende utgifter dersom svømmeopplæringen skal utvides: Utvidet leieomfang ved Idrettsetatens bad ca 1,3 mill 7

9 Utvidet antall livredningskurs for ledsagere/lærere (årlig prøve) ca 0,9 mill Økt bemanning - egne sikkerhetskrav ca 1,3 mill Økte utgifter til teknisk drift, vedlikehold m.v. ved skolebadene ca 1,0 mill SUM ca 4, 5 mill Tiltakene må finansieres av egen budsjettramme. 8 timers ratis lekseh'el fordelt å 1.-4.trinn o utvidet timetall skoleåret 2010/2011 Høsten 2010 ble 8 timers gratis leksehjelp fordelt på 1.-4.trinn ble innført. Bystyret bevilget 8 mill til tiltaket i I økonomiplanen og tiltaksskjemaene fremgår det at det er lagt inn 8 mill i helårseffekt i perioden Oslo kommune er kompensert med ca 37 mill i rammeoverføring fra staten i Manglende kompensasjon for 8 timers gratis leksehjelp og utvidet timetall skoleåret 2010/2011 i byrådets budsjettforslag for 2011 er ca 37 mill og må finansieres innenfor etatens budsjettramme. IKT-situas'onen i Osloskolen Utdanningsetaten ser det som positivt at det i byrådets budsjettforslag for 2011 er satt av 15 mill årlig i investeringsmidler til oppgradering av IKT-infrastruktur og utskifting av IKT-utstyr i økonomiplanperioden. Kunnskapsløftet innførte bruk av IKT som en grunnleggende ferdighet. Videre er krav om digital kompetanse og bruk av IKT i undervisningen forsterket. Avvikling av nasjonale prøver, Oslo prøver og eksamen har gjort etaten helt avhengig av en pålitelig og robust IKT-infrastruktur. Ansvaret for vedlikehold av lokal infrastruktur og kjøp av datamaskiner er delegert til skolene, og den enkelte skole må dekke utgiftene innen egen ramme. Utdanningsetatens statistikk og kommunerevisjonens undersøkelser viser at skolene har problemer å opprettholde en tilfredsstillende pc-tetthet og vedlikeholde infrastrukturen. Utdanningsetaten har derfor i 2010 pålagt skolene å oremerke midler innenfor skolens budsjettramme til fomying av pc-er. Utdanningsetaten estimerer at etaten i økonomiplanperioden vil ha følgende utgifter og finansiering for å ha en tilfredsstillende infrastruktur og pc-dekning i Osloskolen: Oppgradering infrastruktur Fornying av utdatert c-er Løpende fornying av pc-er i runnskolen Løpende fornying av pc-er i videregående o lærin Stipendmidler fra elever i videre ående Økonomiplanramme investerin er i 1KT Pålagte utgifter for skolene som tas innenfor rammen 10,0 mill 12,0 mill 13,0 mill. 25,5 mill. -13,4 mill. -15,0 mill. 32,1 mill. 10,0 mill 10,0 mill. 10,0 mill. 12,0 mill 12,0 mill. 13,5 mill. 14,0 mill. 14,5 mill. 25,5 mill. 26,0 mill. 26,5 mill. -13,4 mill. -13,4 mill. -13,4 mill. -15,0 mill. -15,0 mill. -15,0 mill. 32,6 mill. 33,6 mill. 22,6 mill. 8

10 Kunnska s akken Oslo Byrådet har i budsjettforslaget for 2011 prioritert en videreføring og utvikling av Kunnskapspakken Oslo. Dette gir mulighet til en fortsatt systematisk satsing på innsats i forhold til hovedmålene, strategier og tiltak, som fremgår av byrådets forslag til budsjett for Sommerskolen forutsettes videreført i Lærerløftet Oslo sti endmidler til videreutdannin Det er foreslått avsatt 15,9 mill til Lærerløftet OsIo for Den foreslåtte rammen dekker bare krav til egenandel for de lærere som allerede er innenfor den statlige stipendordningen (172 lærere), samt eventuelt 140 ny lærere på den statlige stipendordningen skoleåret 2011/2012. Det anslås at Oslo vil få tildelt i overkant av 200 nye studieplasser høsten Kommunal egenandel av den statlige videreutdanningsordningen er beregnet til 19 mill. dersom den statlige ordningen skal benyttes fullt ut. En videreføring av den kommunale stipendordningen må derfor finansieres innenfor egen ramme. Utgiften til dette tiltaket beløp seg til 14 mill. i Det vil således ikke være rom for økonomisk å videreføre den kommunale stipendordningen som supplement til den statlige. Det nevnes i denne sammenheng at den kommunale ordningen i sterkere grad enn den statlige er innrettet mot Osloskolens dokumenterte kompetansebehov. Aktivitetsskolen Aktivitetsskolene skal etter rammeplanens krav til mål og innhold videreutvikle kvaliteten på tilbudet. For å sikre implementering av rammeplanen ved alle aktivitetsskolene, står kompetanseutvikling for de ansatte sentralt. I 2011 innføres en felles kvalitetsstandard for Aktivitetsskolen for å sikre større grad av likeverdighet. Det skal i tillegg legges til rette for en gjennomgang av tilbudene sett i lys av brukernes behov. Tiltaket må finansieres innen etatens budsjettramme. Skoleka asitet o0 skolebehovs lanen Den sterke elevtallsveksten som kommunen nå står overfor gjør at byrådet har prioritert å øke kommunens samlede skolekapasitet. Tiltak som er prioritert i den sammenheng er blant annet erverv av tomter for bygging av nye skoler. Akuttiltak/ enerell rehabilitering I byrådets budsjettforslag er det foreslått at Utdanningsetaten ikke lenger skal ha en formell bestillerrolle for avsetning til akuttiltakirehabilitering for å innhente vedlikeholdsetterslepet. Foreslått endring innebærer at Undervisningsbygg får dekket kapitalkostnader ved en reduksjon i overføringskravet til bykassen. Tidligere praksis har vært synliggjøring gjennom husleien. Endringen vil føre til mindre fleksibilitet bl.a. ved at skolene ikke kan få delegert myndighet til å foreta bestillinger direkte til Undervisningsbygg. Til tross for at Utdanningsetaten ikke skal ha noen bestillerrolle fortsatt, forstår Utdanningsetaten likevel budsjettforslaget dit hen at prioriteringen av rehabmidlene fortsatt skal skje i samråd mellom Undervisningsbygg og Utdanningsetaten/vernetjenesten. Bruken av midlene skal forankres i en handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø. Dette er svært viktig og vil være i samsvar med bystyresak 540/04 om vedlikeholdssituasjonen i Osloskolen. Denne praksis er også akseptert av Arbeidstilsynet og har medført bortfall av tvangsmulkter fra Arbeidstilsynet. RehabiliterinGer 2010 husleieeffekt I vedtatt budsjett for 2010 er det trukket ut husleiemidler med 10 mill. for deler av rehabiliteringsavsetningen for 2009/2010. Dette har så langt vært mulig pga forsinkelser. 10 mill. må legges inn i budsjettet for perioden i tilleggsinnstillingen for å sikre at tidligere forsinket rehabilitering igangsettes. Indre Vedlikehold 9

11 UBF og UDE har initiert et arbeid for å se på forskjellige modeller hvor UBF tar et større ansvar for det indre vedlikeholdet i skolene (jf bystyresak 121/09 rapport 17/2008). En økning av bevilgningen til 50 kr pr kvadratmeter har vært en forutsetning for at Undervisningsbygg skulle være villig til å ta over ansvaret for indre vedlikehold fra skolene. Utdanningsetaten vil utrede alternative løsninger videre sammen med Undervisningsbygg. Kap 200 Prosjekteringsmidler Egen avsetning til utredning/planlegging av OPS-prosjekter gir muligheter for god fremdrift og god kval itet. Byrådsavdeling for finans og næring har også avklart at for byggeprosjekter i kommunal regi kan planleggingskostnader som påløper i Utdanningsetaten aktiveres på investeringsprosjektene på lik linje med prosjekteringskostnader som påløper i Undervisningsbygg. Ompostering av prosjekteringskostnader fra Utdanningsetatens driftsbudsjett til Undervisningsbyggs investeringsbudsjett når husleieavtale er inngått, vil nå også gjelde for prosjekteringskostnader som har påløpt i etatens regi. Totalt sett gir nevnte endringer i prosjekteringsrammen en bedre situasjon, men det vil fortsatt være fare for merforbruk i det enkelte år da ompostering mellom partene ikke nødvendigvis skjer i samme år som kostnadsbelastningen. Midlertidige paviljonger/erstatningslokaler Undervisningsbygg har estimert høyere kostnader for økonomiplanperioden enn lagt inn i byrådets budsjettforslag: Budsjettforslaget vil gi følgende avvik i økonomiplanperioden: Med de foreslåtte rammene for økonomiplanperioden, vil følgende skoler bli gjennomført: Grefsen 8-10, Kjelsås, Ullern, Sandaker, Ris, Sinsen og Bjørnsletta. Følgende skoler Bjerke og Stasjonsfjellet er avhengig av at midler til erstatningslokaler vurderes i sammenheng med ekstern kvalitetssikring/tildeling av budsjett til det konkrete prosjektet. Under forutsetning av at Bredtvet vgs rehabiliteres til bruk for Bjerke vgs og kostnader tilknyttet Bjørnsletta vil fordele seg på 2011 og 2012, vil foreslått ramme holde. Rehabiliteringsprosjekter kan kun gjennomføres i den grad det finnes andre løsninger enn paviljonger til avlastning i byggeperioden. Kap 210 Paviljonger, kapasitetsutvidelse De nyeste befolkningsprognosene tilsier en sterk vekst i elevtall frem mot Det krever omfattende investeringer i økt skolekapasitet for å kunne tilfredsstille denne veksten. Kommunens befolkningsprognoser er anslåtte tall ut i fra beste tilgjenglige forutsetninger/informasjon. Disse kan endre seg over tid eller på kort varsel. Denne utfordringen bør ses i sammenheng med størrelsen på elevtallsveksten og planforutsetning om høy oppfyllingsgrad i skolene. Utdanningsetaten anbefaler en beredskapsplan som inkluderer mulighet for midlertidige paviljonger dersom veksten kommer tidligere enn antatt og skoleprosjektene ikke blir ferdigstilt i tide. I motsatt fall må det påregnes 10

12 at elever kan bli henvist til skoler langt unna bosted. Det siste er ikke i tråd med rettigheten til å gå på skole i nærområdet. Investerinasoversikt Planlegging/anskaffelse av inventar og innredningsløsninger krever tid og trenger derfor å komme i gang senest året før ferdigstillelse. Tidligere praksis har vært at det er lagt inn investeringsbudsjett til å dekke investeringsutgiftene til nye skoler når gjennomføringen blir vedtatt. Kvalitetssikringsprosessen medfører at endelig vedtak blir truffet senere. Etterfølgende oversikt viser skoler som forventes vedtatt utbygget i 2011 og Nødvendig inventar og utstyr må være på plass før skoleanlegget kan tas i bruk. Inventar o uts r Vedtatt ramme 8,1 45 Welsås 8,1 Risløkka** 45 Quo Vadis Kvinner 4 Quo Vadis Menn Sandaker ,5 Østensjø 1-7 1,5 Sinsen 11 Bjerke vgs 11,5 Grefsen 8-10 (U3) 8 Tåsen* 1,1 Sum behov 47,2 Avvik 39,1 * Prosjektet utvides på grunn av inkludering av ** Prosjektet skal sendes til KS2. InnsIKT nye skoler 64,5 19,5 interaktive tavler og projektorer. Når det gjelder InnsIKT til nye skoler vil det holde at investeringsmidler er lagt til ferdigstillelsesåret. Utgift til nye pc-er er kun lagt inn i 2011 som egen post. I etterfølgende år er det inkludert i det enkelte prosjekt. 4. Kommentarer til statsbudsjettet 11

13 Utrednin av lovfestet ressursnorm i runnskolen Regjeringen varsler i statsbudsjettet at regjeringen har som mål å lovfeste en ressursnorm i grunnskolen. Formålet er å sikre ressurser til å opprettholde og styrke lærertettheten i skolen. Utdanningsetaten har vært i møte i Kunnskapsdepartementet og fått vite at regjeringen tar sikte på at lovendringen er gjennomført før statsbudsjettet for 2012 blir lagt fram. Den eventuelle endringen må også ses i sammenheng med elevtallskompensasjonen i økonomiplanrammen. I perioden 2012 til 2014 er det forutsatt at kun 80 % av utgiftene per elev skal kompenseres. Forannevnte forhold vil føre til at skolenes økonomiske handlingsrom reduseres. N vgiv Statsbudsjettet er styrket med 175 mill til tiltaket Ny giv som har til formål å bedre kvaliteten og fullføringsgraden i videregående opplæring. Regjeringen har varslet at det vil bli lagt fram en egen melding om dette. Meldingen vil blant annet belyse følgende sentrale tema: Tettere oppfølging av de svakeste elevene både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Okt samarbeid med fylkeskommunene og økonomisk støtte til lokal tiltak som sommerskole, alternative læringsarenaer og leksehjelp Utvikling av etterutdanningsopplegg for lærere i blant annet grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og praksisretting Tiltak for å redusere fravær Styrkning av rådgivningsfunskjonen Mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring Samarbeid med partene i arbeidslivet om å skaffe flere læreplasser Styrke Oppfølgingstjenesten (0T) og samarbeidet mellom OT og NAV for å nå ungdomsgruppen som står utenfor både arbeid og utdanning Utarbeide bedre statistikk for bedre resultatmåling av innsatsen for økt gjennomføring og redusert frafall Kom etansehevina blant lærere o skoleledere Forslaget til statsbudsjett viderefører rammen til kompetanseutvikling for lærere og skoleledere på samme nivå som i Det er derfor grunn til å tro at det settes av tilsvarende midler til videreutdanning av lærere som i For Oslos del vil det innebære tilgang til over 200 plasser på statlig videreutdanning høsten Dersom ordningen skal benyttes fullt ut utløser dette et behov for kommunal egenandel på noe over 10 mill for høsthalvåret. Skoleåret har Oslo 172 lærere på statlig videreutdanning, noe som krever kommunal egenandel på omkring 9 mill for våren Utrednin vedrørende rett til lære lass eller fireåri forsterket o lærin som alternativ til lære lass Forskning viser at elever som får læreplass har større sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring enn elever som ikke får læreplass. Utviklingen i tallet på lærekontrakter er positiv men det er fortsatt mange elever som ikke får læreplass. Regjeringen har varslet at rett til læreplass eller rett til fireårig forsterket opplæring som alternativ til læreplass vil bli utredet. Fagskolen I forbindelse med forvaltningsreformen ble ansvaret for en gruppe fagskoler, som alle lå under kap. 6A i privatskoleloven, overført til fylkeskommunene, på lik linje med de tekniske fagskolene. Fra 2011 er det foreslått å opprette en ny tilskuddordning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det innebærer at midlene til private fagskoler tas ut av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Utdanningsetaten forutsetter at 24,2 mill i rammetilskudd til fylkeskommune skal gå til egen teknisk kommunal fagskole, dersom aktiviteten ved fagskolen skal videreføres i Økt timetall o ratis lekseh"el I 2010 ble leksehjelp til elever på 1.-4.trinn innført, i tillegg til at undervisningstimetallet på grunnskolen ble utvidet med en time i uka. I statsbudsjetter for 2011 foreslår regjeringen å kompensere helårseffekten av tiltakene med til sammen 347 mill. Oslos andel av er beregnet til ca 37 mill. Dette innebærer at ca 37 mill må dekkes av etatens egen ramme dersom budsjettet ikke strkes. 12

14 Skvss til elever med nedsatt funks.onsevne til o fra Aktivitetsskolen SFO Fra ble det innført rett til skoleskyss for funksjonshemmede elever til og fra Aktivitetsskolen (SFO) i skoleåret. Helårseffekten for kommunene er beregnet til 18 mill. 7,5 mill ble lagt inn i revidert nasjonalbudsjett for De resterende 10,5 mill er foreslått lagt inn i kommunenes rammetilskudd for Oslo kommunes andel er anslått til ca 1,8 mill. For fylkeskommunen er det lagt inn 4,9 mill. Oslos andel er anslått til 0.4 mill. Statli tiltaks akke for tilskudd til lærebedrifter Tilskuddet til lærebedrifter som ble midlertidig økt i forbindelse med tiltakspakken i 2009, er lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunen i statsbudsjettet for Oslos andel er beregnet til ca 14 mill. S råkliae minoritetselever Det er lagt inn 194,5 mill til Oslo til særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Frukt og grønt For Oslo er det lagt inn 20,8 mill til videreføring av ordningen med gratis frukt og grønt til elever i skoler med ungdomstrinn. Handlinas ro ram Oslo Sør o Groruddalsatsin en I statsbudsjettet for 2011 er det foreslått å videreføre satsingen i Groruddalen på samme nivå som i Oslo er forespeilet samme rammer for Språkloftet og Utviklingsprosjektet i skolen i 2011 som i Det sikrer videreføring av igangsatte tiltak ut 2011, som er siste år for prosjektene. Med hilsen Astrid Søgnen direktør Terje Husa avdelingsdirektør

15 Fra: Postmottak Postmottak Byr Sendt: 19. oktober :39 Til: postmottak BYS; Grethe Bårdsen Emne: Haster Utdanningsetatens konsekvensanalyse B-2011 Vedlegg: Utdanningsetatens konsekvensanalyse.doc; pdf Viktighet: Høy Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra.adohe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater. Med hilsen Byrådsavdelingene Byrådslederens kontor Seksjon for intern administrasjon, dokumentsenteret Tlf: E-post: -)ostmottak u hvr.oslo.kommune.no

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 14.03.2016

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 20.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402702-7 Monica Kastet, 23

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - Notat til b s rets organer Til: Helse- o.g., sosialkomiteen Dato: 06.01.2011 Fra: Byråd for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): 200903857-180

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre

Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre 24. oktober 2009 Direktør Astrid Søgnen, VG 8.11.08 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående skoler

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Rådhuset 0037 OSLO Unntatt offentlighet Offl 14 Dato: 20.10.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00843-38 Åse

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest Dato: 11. desember 2009 Byrådssak 1443/09 Byrådet Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest ASKI SARK-2000-200900902-30 Hva saken gjelder:

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

Styring av Osloskolen

Styring av Osloskolen Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Kvalitetskommuneprogrammet, 02.12.08 Unni Mortensen, i Oslo 172 undervisningssteder 137 grunnskoler 26 videregående skoler 6 voksenopplæringssentre

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 04.12.08 141/08 Høring

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO 1. Bakgrunn Forslagsstiller, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener at Bergen kommune må tenke nytt omkring skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel OSLO KOMMUNE Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel FiJAN Nota fdlib s _rets_organer Til: Samferdsels- og miljøkomiteen Dato: 16.01.2013 Fra: Byråden for miljø og samferdsel Vår ref (saksnr):

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål: Studietur til Canada/ Ontario 6. 10.juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Hamar, 02.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/55-1 Ark Saksbeh. Ingrid Juul Andersen Tlf. 91 19 75 16 HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE PÅ

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Barne- og ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Fra kl: 18.00 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Helene Heggheim Espen Bakkelid Egil Zahl

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Høybråten skole Bergtunveien 9 1087 OSLO Dato: 25.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-75 Miriam Abildsnes, 479 04 183 Opprettelse av inntaksområde

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 27.03.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Anne Tveitan Ferignac

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken 02.2015 - Side 1 av 6 HB 7.B.8 02.2015 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 19.06.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Investeringer Undervisningsbygg 2009

Investeringer Undervisningsbygg 2009 Investeringer Undervisningsbygg 2009 Nedenfor er gitt en oversikt over investeringsprosjekt som gjennomføres av Undervisningsbygg i 2009. Gruppen nybygg; kapasitetsutvidelser og totalrehabiliteringer er

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Vedlegg: Høring 170107_KD.doc Høring - Forslag til endring i opplæringslova og friskoleloven

Vedlegg: Høring 170107_KD.doc Høring - Forslag til endring i opplæringslova og friskoleloven file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_AAfk1.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 17. januar 2007 17:05 Til: Postmottak KD Emne: Høring - Forslag til endring i opplæringslova

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring ^NPVHERRED SAMKOMMUNE ^^ 7 FE^, 2ØQi DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT immenemenr- Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-Ø 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring?

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Avdeling for PPT og spesialskoler Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Walter Frøyen, Avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo Oslo Oslo

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. KS kvalitetsnettverk 040315 Styringsdialog mellom skoleeier og de videregående skolene i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. KS kvalitetsnettverk 040315 Styringsdialog mellom skoleeier og de videregående skolene i Oslo KS kvalitetsnettverk 040315 Styringsdialog mellom skoleeier og de videregående skolene i Oslo 1 Oslo som skoleeier 175 skoler Budsjett på 12,2 milliarder NOK, hvorav 2,6 på VGS Må etablere 12800 nye skoleplasser

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer