Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011"

Transkript

1 r 0 O slo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanni g OKT o o AVD N SA K USLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT KL ARK, Til: Fra: Notat nr.: Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning U-65/2010 Dato: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 171 UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011 Det vises til brev av vedr. Budsjett kultur - og utdanningskomiteens behandling - anmodning om konsekvensanalyse. Vedlagt følger konsekvensanalyser fra Utdanningsetaten. Torger Ødegaard byråd Godk.jcnt og el:pedert clel:tronkk Vedlegg: Utdanningsetatens konsekvensanalyse Byradsavdeling for Postadresse: Kultur og utdannme Radhuset Oslo E-post: postmottak a byr.oslo.komrnune.no

2 T. Oslo kommune Utdanningsetaten Byrådsavdelirw for kultur og utdanning Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Var ref (saksnr): Saksbeh: Ase Abel, Arkivkode: BUDSJETT UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE Vedlagt oversendes Utdanningsetatens konsekvensanalyse av byrådets budsjettforslag for 2011 samt kommentarer knyttet til statsbudsjettet for Utdanningsetaten har følgende kommentarer til budsjettforslaget for Konsekvenser for aktiviteten av b rådets buds'ettforsla 1. Etatens samlede driftsbudsjett 2011 tdanningsetaten Besoksadresse: Telefon: Ora.nr.: Stromsveien 102 Telefaks: OSLO Postadresse: postmottakude.oslo.kommuneno /71) 6127 Etterstad, 0602 OSLO

3 1.1 Kommentarer til endringene i etatens samlede driftsbudsjett 2011 Omstillin skrav / Rammekutt us esifiserte rammeendrin er Det samlede omstillingskravet i byrådets budsjettforslag er på -39,371 mill i I tillegg kommer rammekutt (uspesifiserte rammeendringer) på til sammen -67,136 mill. Dette utgjør til sammen mill og er i snitt 1,04 % av brutto driftsramme. Omstillingskrav og rammekutt (uspesifiserte rammeendringer) er i Sak 1/2011 fordelt mellom kapitlene som følger: I tillegg til omstillingsuttak og rammekutt vil Utdanningsetaten måtte gjennomføre følgende tiltak i 2011 innenfor rammene av forslag til budsjett: Byrådet vil avgi sak til bystyret om -Forsterket innsats på skoler med høy andel minoritetselever-. Saken vil blant annet innebære styrking av eksisterende tiltak knyttet til undervisning, rekruttering av lærere og overgang mellom utdanningsnivåer. Tiltakene er foreløpig ikke tallfestet da Utdanningsetaten vil måtte avklare med byrådet hvilket omfang tiltakene skal ha i økonomiplanperioden. Utdanningsetaten har merket seg at byrådet i økonomiplanperioden har avsatt kun 80 % av utgiftene per elev i kompensasjon for økt elevtall. I statsbudsjettet for 2011 varsler regjeringen at bemanningsnorm i grunnopplæringen vil bli lovfestet. Redusert kompensasjon per elev og en eventuell lovendring vil redusere skolenes økonomiske handlingsrom. Oversikten nedenfor viser redusert kom ensas'on for elevtall i erioden , fordelt å ka ittel: Ka. 203 PPT Ka. 210 Grunnskolen Ka.230 Videre ående o lærin SUM Det har vært trukket fram at energieffektivisering og mer moderne bygningsmasse kan dekke deler a redusert elevtallskompensasjon. Utdanningsetaten har så langt ikke sett effekt av dette i Undervisningsbyggs fakturering av etaten. I regnskapsåret 2008 var det en mindreutgift på energi. Mindreutgiften skyldtes hovedsakelig at Undervisningsbygg endret periodiseringen på faktureringen. Erfaringsmessig er også energiutgiftene i rehabiliterte skoleanlegg vesentlige høyere som følge av 2

4 installering av ventilasjonsanlegg. Utdanningsetaten vil derfor be Undervisningsbygg dokumentere det reduserte energibehovet. 0 aveendrinaer mellom sektorer Under det enkelte budsjettkapittel i byrådets forslag til budsjett er tekniske justeringer kommentert. Dette gjelder midler til SPK, OPF, AFP og uføre, lønnsmidler, leksehjelp, gratis læremidler, husleie og bygningsrelaterte utgifter. Justeringene foretas mellom Utdanningsetatens budsjettkapitler. I tillegg er -6,841 mill i husleie for to fierbrukshaller overført til kap Justeringen får ikke salderingsmessige konsekvenser for Utdanningsetaten. Andre aktivitetsn trale endrin er Endrin ene er som føl ende: Tidsbe rensede tiltak Følgende engangsbevilgninger gitt i løpet av 2010 er ikke videreført i 2011: Justerin for demo rafiske forhold På kapittel 210 Grunnskolen er det en økning på elever i sak 1/2011 som gir en økning på 109,6 mill. På kapittel 230 Videregående opplæring, er det en økning på 78 elever i sak 1/2011, som gir en økning på 7,024 mill kroner. På kapittel 203 PPT er det en økning på elever i Sak1/2011, som gir en økning på 2,251 mill. Justering for elevtall er lagt inn med 100 % utgiftsdekning per elev på alle ovennevnte kapittel. Utdanningsetaten har merket seg at 20 % elevtallskompensasjonen er redusert som et rammekutt i I den resterende økonomiplanperioden kompenseres kun 80 % av utgiftene per elev. 3

5 Elevtallet vil måtte justeres som en følge av endelig elevtelling per S esifiserte rammeendrin er Spesifiserte rammeendringer består hovedsakelig av økte utgifter til følgende: Us esifiserte rammeendrin er Dette er omtalt under overskriften omstillingskrav/rammekutt. Forventet lønns- o risutviklin I henhold til Byrådets forslag til budsjett forventes lønnsøkningen i 2011 å være 3,7 %. Etaten er kjent med at lønnsøkningen på 3,7 % består av følgende elementer: Utdanningsetatens beregninger viser at etaten har blitt tilstrekkelig kompensert for overhenget og lønnsglidningen i budsjettet. Oslo Pens'onsforsikrin OPF Det er varslet økning i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) satsen fra 15,5 % til 18,3 % i Merutgiftene er beregnet til 37,2 mill. og kompensert i budsjettforslaget. Statens ens'onskasse SPK Det er en endring i premiesatser for lærere i grunnskolen og videregående skole fra De effektive satser for pensjonsinnbetaling blir henholdsvis 12,73 % og 14,8 % for grunnskoler og videregående skoler. Dette er en nedgang fra 2010 på henholdsvis 2 prosentpoeng og 1,74 prosentpoeng fra 2010 til Utdanningsetaten forutsetter at endringene innarbeides i tilleggsinnstillingen, i samsvar med tidligere praksis og punkt 14 Budsjettekniske merknader i byrådets forslag til budsjett. 4

6 2. Prioriteringer/omstillingstiltak Stabile ode forutsetnin er økte forventninerer Utdanningsetaten i Oslo har gjennom de siste årene hatt en jevn og god utvikling i elevenes resultater. Utdanningsetaten ser det som svært positivt at byrådets budsjettforslag understreker et tydelig fokus på kvalitetsutvikling av skolens innhold og elevens læringsutbytte. Dette er en viktig forutsetning for å målrette innsatsen, forsterke læringstrykket og sikre progresjon i elevenes læring. Det vil også bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring. 2.1 Oppfølging av statlige prioriteringer/omstillingstiltak fra 2010 Groruddalsatsin en Pro ram ru e 4 Fordelingen av de kommunale midlene mellom bydelene og Utdanningsetaten for 2011 er foreløpig ikke vedtatt. Ekstra innsats har ført til framgang i læringsresultatene, men det er fortsatt store utfordringer knyttet til grunnleggende ferdigheter og basisfag på skolene i Groruddalen. Oppretthold av samme ramme som i 2010 (12 mill) er helt avgjørende for å viderefore og sikre innsatsen for god resultatutvikling. Handlin s roaram Oslo Sør Den kommunale rammen er opprettholdt på 2010 nivå. Det sikrer videreføring av igangsatte tiltak på samme nivå i 2011 som i Statli tiltaks akke for tilskudd til lærebedrifter Midler som ble bevilget som en konsekvens av finanskrisen i 2008/2009 ble videreført i 2010 med 12,5 mill. Disse midlene er trukket ut i byrådets budsjettforslag for Tilskuddet er lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunen i statsbudsjettet for Oslos andel er anslått til ca. 14 mill. Utdanningsetaten forutsetter at dette blir rettet opp i tilleggsinnstillingen. GNIST artnerska for en helhetli lærersatsin Utdanningsetaten har i 2010 deltatt i det regionale samarbeidet i forbindelse med GNIST, med særlig fokus på etter- og videreutdanning for lærere og ledere samt rekruttering av lærere. Statsbudsjettet legger opp til en videreføring av GNIST-satsingen i 2011 og Utdanningsetaten tar sikte på å delta i samarbeidet også i Kom etanse for kvalitet videreutdannin av lærere Omtalt under kommunale prioriteringer/omstillingstiltak Kommunale prioriteringer/omstillingstiltak Forsterket lærerutdannin o rekrutterin Forsterket Lærerutdanning Kursrekken Forsterket Lærerutdanning er et tilbud til alle nyutdannede nytilsatte lærere. Siden denne opplæringen startet våren 2008 har ca. 430 lærere deltatt. Kurset inneholder temaer om praktiske lærerferdigheter, vurdering og Oslo kommune som arbeidsgiver. Det har vært økende påmelding. våren 2010 var det 185 deltakere. På grunn av stor interesse vil det bli arrangert 2 kursrekker våren

7 Tiltakspakken for lærerrekruttering For å sikre rekruttering av lærere til skoler med store rekrutteringsutfordringer, ble det for skoleåret 2009/2010 iverksatt en egen tiltakspakke for rekruttering av lærere. 7 skoler deltok i en pilot. 56 lærere ble rekruttert gjennom forsøket. Tiltakspakken for lærerrekruttering inneholder tilbud om økt lønn, systematisk veiledning og betalt PPU (praktisk pedagogisk utdanning). Utgiftene er anslått til kr. 6 mill. i Fra høsten 2010 er 22 skoler omfattet av tiltakspakken; Bjøråsen, Gran, Haugenstua, Haugerud, Mortensrud, Tiurleiken, Vestli, Svarttjern, Seterbråten, Lofsrud, Holmlia, Prinsdal, Jordal, Rommen, Furuset, Stig, Bryn, Lindeberg, Trosterud, Stovner, Haugen og Lutvann skoler. Tiltaket har et budsjett på 4,2 mill i Tiltakspakken vil bli vurdert videreført innenfor rammen i Teach First 18 kandidater ble i 2010 rekrutterert til jobb i Osloskolen gjennom Teach First Norway-programmet - et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsetaten, Statoil og Universitetet i Oslo. Formålet med Teach First er å skaffe særlig kvalifiserte lærere til skoler med store utfordringer. Kandidatene jobber på ni skoler i Oslo: Apalløkka, Bjøråsen, Rommen, Haugenstua, Gran, Ulsrud, Lindeberg, Haugerud og F21. Teach First vil bli videreført i Tiltaket har et budsjett på 2,3 mill i Forsterket talentsatsin Musikk og klassisk ballett Et av de overordnende målene for Osloskolen er at elever med spesielle talenter skal gis mulighet til å utvikle disse i den offentlige skolen. Derfor har Utdanningsetaten innledet samarbeid med Barratt Dues og Norges Musikkhøgskole om å igangsette et byomfattende musikktilbud på Majorstuen skole med oppstart skoleåret 2011/12. Tilbudet er rettet mot særlig talentfulle elever med interesse og ønske om å satse på klassisk musikk. Høsten 2008 ble det etablert et tilbud i klassisk ballett på ungdomstrinnet ved Ruseløkka skole som er videreført. Tilbudet er for talentfulle elever og gir mulighet for å kombinere grunnskoleopplæring med opplæring i dans. Utgiftene til talentsatsinger er estimert til følgende i økonomiplanperioden og må dekkes innenfor etatens budsjettramme: Musikk (høst 2011) 0,88 mill 3,1 mill 4,6 mill 6,1 mill Ballett 2,66 mill 2,66 mill 2,66 mill 2,66 mill Sum årlig utgift 3,54 mill 5,76 mill 7,26 mill 8,75 mill innefor etatens ramme Tilbudene er finansiert innenfor etatens budsjettramme. ta fag på videregående nivå Utdanningsetaten i Oslo legger til grunn at alle ungdomsskoler har elever på 10. årstrinn som kan nyttiggjøre seg opplæring på Vgl. Ordningen omfatter ca 300 elever og fagene matematikk og engelsk. Tiltaket finansieres innenfor etatens budsjettramme. Tiltaket har et budsjett på 2 mill i Oversikt over tilbudet: 6

8 Skole Hellerud vgs Oslo Handelsgym Ullern vgs Ulsrud vgs Andre skoler Samlet elevtall * En 10-trinns elev som Antall påmeldte 10.trinnselever skoleåret 2009/10 23 (9 i eng og (20 eng og (24 eng og (78 eng og 74 matematikk 13 (5 eng og 8 Antall elever som fikk standpunktkarakter* våren (5 i eng og 5 i 29 (20 i eng og 9 i 42 (8 i eng og 34 i 77 (41 i engelsk og 36 i 10 (4 i eng og 6 i Antall påmeldte elever skoleåret 2010/11 40 (23 i eng og 17 i 40 (10 i eng og 30 i 90 (30 i eng og 60 i 82 (25 i eng og 57 i 12 (6 i eng og 6 i tar fag på Vg1-nivå, behøver ikke å delta i fagets eksamensutrekksordning. Bibliotek Utdanningsetaten har merket seg at byrådet under kapittel 502 Kulturetaten styrker driften av bibliotekfilialer med 3,2 mill. Filialene som styrkes er lokalisert til Rommen, Lambertseter og Romsås. Utdanningsetaten mener dette er et positivt tiltak som vil styrke samarbeidet mellom bibliotekene og leksehjelpsentrene. I 2011 vil Nydalen videmgående skole bli tatt i bruk. Lokalene på denne skolen vil også kunne benyttes som offentlig bibliotek. Dette vil kunne bidra positivt til elevenes læringsutbytte og gi lokalbefolkningen glede av bygget. Kom ensas'on for ratis utlån av kommunale lokaler til frivilli e oraanisas'oner Bystyret vedtok at frivillige organisasjoner som organiserte barn og unge under 25 år, skulle få låne offentlige lokaler kostnadsfritt. Det ble forutsatt at de som låner ut lokaler gratis gis kompensasjon for renhold, tilsyn og andre kostnader forbundet med utlånet. Dette ble gjort for å stimulere til økt utlån av offentlige lokaler. Forskrift om utlån og utleie av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner ble vedtatt av byrådet sak 1190 og trådte i kraft Tabellen viser Utdannin setatens kom ensas'onsbehov i erioden 2006 til 2010: År Budsjett 2010 Kompensasjon (kr) 20,3 mill 20,4 mill 23,1 mill 23,8 mill 23.5 mill Tallene er hentet fra rapporteringsverktøyet for Kompensasjon for gratis utlån av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner. Sak 1/2011 viser overføring fra Kulturetaten til Utdanningsetaten på 14 millioner i 2011 og 10 millioner i hvert av påfølgende år i økonomiplanperioden. Dette innebærer en vesentlig reduksjon av kompensasjonsordningen. Utdanningsetaten vil ta hensyn til endringen i den pågående evaluering, hvor etaten er bedt om å vurdere forskriften. Svommeo lærin Utdanningsetaten har merket seg at byrådet vil forsterke elevenes svømmeopplæring utover den obligatoriske opplæringen. Følgende tiltak vurderes iverksatt: Kartlegging av elevenes svømmeferdigheter ved utgangen av 4.årstrinn Organisering - tilbud om intensivkurs utenom ordinær skoletid (kurs på ettermiddager og helger, kurs i høst- og vinterferien samt egne tilbud på Sommerskolen i 2011) Oppfølging på 5. årstrinn. Utdanningsetaten har tidligere beregnet følgende utgifter dersom svømmeopplæringen skal utvides: Utvidet leieomfang ved Idrettsetatens bad ca 1,3 mill 7

9 Utvidet antall livredningskurs for ledsagere/lærere (årlig prøve) ca 0,9 mill Økt bemanning - egne sikkerhetskrav ca 1,3 mill Økte utgifter til teknisk drift, vedlikehold m.v. ved skolebadene ca 1,0 mill SUM ca 4, 5 mill Tiltakene må finansieres av egen budsjettramme. 8 timers ratis lekseh'el fordelt å 1.-4.trinn o utvidet timetall skoleåret 2010/2011 Høsten 2010 ble 8 timers gratis leksehjelp fordelt på 1.-4.trinn ble innført. Bystyret bevilget 8 mill til tiltaket i I økonomiplanen og tiltaksskjemaene fremgår det at det er lagt inn 8 mill i helårseffekt i perioden Oslo kommune er kompensert med ca 37 mill i rammeoverføring fra staten i Manglende kompensasjon for 8 timers gratis leksehjelp og utvidet timetall skoleåret 2010/2011 i byrådets budsjettforslag for 2011 er ca 37 mill og må finansieres innenfor etatens budsjettramme. IKT-situas'onen i Osloskolen Utdanningsetaten ser det som positivt at det i byrådets budsjettforslag for 2011 er satt av 15 mill årlig i investeringsmidler til oppgradering av IKT-infrastruktur og utskifting av IKT-utstyr i økonomiplanperioden. Kunnskapsløftet innførte bruk av IKT som en grunnleggende ferdighet. Videre er krav om digital kompetanse og bruk av IKT i undervisningen forsterket. Avvikling av nasjonale prøver, Oslo prøver og eksamen har gjort etaten helt avhengig av en pålitelig og robust IKT-infrastruktur. Ansvaret for vedlikehold av lokal infrastruktur og kjøp av datamaskiner er delegert til skolene, og den enkelte skole må dekke utgiftene innen egen ramme. Utdanningsetatens statistikk og kommunerevisjonens undersøkelser viser at skolene har problemer å opprettholde en tilfredsstillende pc-tetthet og vedlikeholde infrastrukturen. Utdanningsetaten har derfor i 2010 pålagt skolene å oremerke midler innenfor skolens budsjettramme til fomying av pc-er. Utdanningsetaten estimerer at etaten i økonomiplanperioden vil ha følgende utgifter og finansiering for å ha en tilfredsstillende infrastruktur og pc-dekning i Osloskolen: Oppgradering infrastruktur Fornying av utdatert c-er Løpende fornying av pc-er i runnskolen Løpende fornying av pc-er i videregående o lærin Stipendmidler fra elever i videre ående Økonomiplanramme investerin er i 1KT Pålagte utgifter for skolene som tas innenfor rammen 10,0 mill 12,0 mill 13,0 mill. 25,5 mill. -13,4 mill. -15,0 mill. 32,1 mill. 10,0 mill 10,0 mill. 10,0 mill. 12,0 mill 12,0 mill. 13,5 mill. 14,0 mill. 14,5 mill. 25,5 mill. 26,0 mill. 26,5 mill. -13,4 mill. -13,4 mill. -13,4 mill. -15,0 mill. -15,0 mill. -15,0 mill. 32,6 mill. 33,6 mill. 22,6 mill. 8

10 Kunnska s akken Oslo Byrådet har i budsjettforslaget for 2011 prioritert en videreføring og utvikling av Kunnskapspakken Oslo. Dette gir mulighet til en fortsatt systematisk satsing på innsats i forhold til hovedmålene, strategier og tiltak, som fremgår av byrådets forslag til budsjett for Sommerskolen forutsettes videreført i Lærerløftet Oslo sti endmidler til videreutdannin Det er foreslått avsatt 15,9 mill til Lærerløftet OsIo for Den foreslåtte rammen dekker bare krav til egenandel for de lærere som allerede er innenfor den statlige stipendordningen (172 lærere), samt eventuelt 140 ny lærere på den statlige stipendordningen skoleåret 2011/2012. Det anslås at Oslo vil få tildelt i overkant av 200 nye studieplasser høsten Kommunal egenandel av den statlige videreutdanningsordningen er beregnet til 19 mill. dersom den statlige ordningen skal benyttes fullt ut. En videreføring av den kommunale stipendordningen må derfor finansieres innenfor egen ramme. Utgiften til dette tiltaket beløp seg til 14 mill. i Det vil således ikke være rom for økonomisk å videreføre den kommunale stipendordningen som supplement til den statlige. Det nevnes i denne sammenheng at den kommunale ordningen i sterkere grad enn den statlige er innrettet mot Osloskolens dokumenterte kompetansebehov. Aktivitetsskolen Aktivitetsskolene skal etter rammeplanens krav til mål og innhold videreutvikle kvaliteten på tilbudet. For å sikre implementering av rammeplanen ved alle aktivitetsskolene, står kompetanseutvikling for de ansatte sentralt. I 2011 innføres en felles kvalitetsstandard for Aktivitetsskolen for å sikre større grad av likeverdighet. Det skal i tillegg legges til rette for en gjennomgang av tilbudene sett i lys av brukernes behov. Tiltaket må finansieres innen etatens budsjettramme. Skoleka asitet o0 skolebehovs lanen Den sterke elevtallsveksten som kommunen nå står overfor gjør at byrådet har prioritert å øke kommunens samlede skolekapasitet. Tiltak som er prioritert i den sammenheng er blant annet erverv av tomter for bygging av nye skoler. Akuttiltak/ enerell rehabilitering I byrådets budsjettforslag er det foreslått at Utdanningsetaten ikke lenger skal ha en formell bestillerrolle for avsetning til akuttiltakirehabilitering for å innhente vedlikeholdsetterslepet. Foreslått endring innebærer at Undervisningsbygg får dekket kapitalkostnader ved en reduksjon i overføringskravet til bykassen. Tidligere praksis har vært synliggjøring gjennom husleien. Endringen vil føre til mindre fleksibilitet bl.a. ved at skolene ikke kan få delegert myndighet til å foreta bestillinger direkte til Undervisningsbygg. Til tross for at Utdanningsetaten ikke skal ha noen bestillerrolle fortsatt, forstår Utdanningsetaten likevel budsjettforslaget dit hen at prioriteringen av rehabmidlene fortsatt skal skje i samråd mellom Undervisningsbygg og Utdanningsetaten/vernetjenesten. Bruken av midlene skal forankres i en handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø. Dette er svært viktig og vil være i samsvar med bystyresak 540/04 om vedlikeholdssituasjonen i Osloskolen. Denne praksis er også akseptert av Arbeidstilsynet og har medført bortfall av tvangsmulkter fra Arbeidstilsynet. RehabiliterinGer 2010 husleieeffekt I vedtatt budsjett for 2010 er det trukket ut husleiemidler med 10 mill. for deler av rehabiliteringsavsetningen for 2009/2010. Dette har så langt vært mulig pga forsinkelser. 10 mill. må legges inn i budsjettet for perioden i tilleggsinnstillingen for å sikre at tidligere forsinket rehabilitering igangsettes. Indre Vedlikehold 9

11 UBF og UDE har initiert et arbeid for å se på forskjellige modeller hvor UBF tar et større ansvar for det indre vedlikeholdet i skolene (jf bystyresak 121/09 rapport 17/2008). En økning av bevilgningen til 50 kr pr kvadratmeter har vært en forutsetning for at Undervisningsbygg skulle være villig til å ta over ansvaret for indre vedlikehold fra skolene. Utdanningsetaten vil utrede alternative løsninger videre sammen med Undervisningsbygg. Kap 200 Prosjekteringsmidler Egen avsetning til utredning/planlegging av OPS-prosjekter gir muligheter for god fremdrift og god kval itet. Byrådsavdeling for finans og næring har også avklart at for byggeprosjekter i kommunal regi kan planleggingskostnader som påløper i Utdanningsetaten aktiveres på investeringsprosjektene på lik linje med prosjekteringskostnader som påløper i Undervisningsbygg. Ompostering av prosjekteringskostnader fra Utdanningsetatens driftsbudsjett til Undervisningsbyggs investeringsbudsjett når husleieavtale er inngått, vil nå også gjelde for prosjekteringskostnader som har påløpt i etatens regi. Totalt sett gir nevnte endringer i prosjekteringsrammen en bedre situasjon, men det vil fortsatt være fare for merforbruk i det enkelte år da ompostering mellom partene ikke nødvendigvis skjer i samme år som kostnadsbelastningen. Midlertidige paviljonger/erstatningslokaler Undervisningsbygg har estimert høyere kostnader for økonomiplanperioden enn lagt inn i byrådets budsjettforslag: Budsjettforslaget vil gi følgende avvik i økonomiplanperioden: Med de foreslåtte rammene for økonomiplanperioden, vil følgende skoler bli gjennomført: Grefsen 8-10, Kjelsås, Ullern, Sandaker, Ris, Sinsen og Bjørnsletta. Følgende skoler Bjerke og Stasjonsfjellet er avhengig av at midler til erstatningslokaler vurderes i sammenheng med ekstern kvalitetssikring/tildeling av budsjett til det konkrete prosjektet. Under forutsetning av at Bredtvet vgs rehabiliteres til bruk for Bjerke vgs og kostnader tilknyttet Bjørnsletta vil fordele seg på 2011 og 2012, vil foreslått ramme holde. Rehabiliteringsprosjekter kan kun gjennomføres i den grad det finnes andre løsninger enn paviljonger til avlastning i byggeperioden. Kap 210 Paviljonger, kapasitetsutvidelse De nyeste befolkningsprognosene tilsier en sterk vekst i elevtall frem mot Det krever omfattende investeringer i økt skolekapasitet for å kunne tilfredsstille denne veksten. Kommunens befolkningsprognoser er anslåtte tall ut i fra beste tilgjenglige forutsetninger/informasjon. Disse kan endre seg over tid eller på kort varsel. Denne utfordringen bør ses i sammenheng med størrelsen på elevtallsveksten og planforutsetning om høy oppfyllingsgrad i skolene. Utdanningsetaten anbefaler en beredskapsplan som inkluderer mulighet for midlertidige paviljonger dersom veksten kommer tidligere enn antatt og skoleprosjektene ikke blir ferdigstilt i tide. I motsatt fall må det påregnes 10

12 at elever kan bli henvist til skoler langt unna bosted. Det siste er ikke i tråd med rettigheten til å gå på skole i nærområdet. Investerinasoversikt Planlegging/anskaffelse av inventar og innredningsløsninger krever tid og trenger derfor å komme i gang senest året før ferdigstillelse. Tidligere praksis har vært at det er lagt inn investeringsbudsjett til å dekke investeringsutgiftene til nye skoler når gjennomføringen blir vedtatt. Kvalitetssikringsprosessen medfører at endelig vedtak blir truffet senere. Etterfølgende oversikt viser skoler som forventes vedtatt utbygget i 2011 og Nødvendig inventar og utstyr må være på plass før skoleanlegget kan tas i bruk. Inventar o uts r Vedtatt ramme 8,1 45 Welsås 8,1 Risløkka** 45 Quo Vadis Kvinner 4 Quo Vadis Menn Sandaker ,5 Østensjø 1-7 1,5 Sinsen 11 Bjerke vgs 11,5 Grefsen 8-10 (U3) 8 Tåsen* 1,1 Sum behov 47,2 Avvik 39,1 * Prosjektet utvides på grunn av inkludering av ** Prosjektet skal sendes til KS2. InnsIKT nye skoler 64,5 19,5 interaktive tavler og projektorer. Når det gjelder InnsIKT til nye skoler vil det holde at investeringsmidler er lagt til ferdigstillelsesåret. Utgift til nye pc-er er kun lagt inn i 2011 som egen post. I etterfølgende år er det inkludert i det enkelte prosjekt. 4. Kommentarer til statsbudsjettet 11

13 Utrednin av lovfestet ressursnorm i runnskolen Regjeringen varsler i statsbudsjettet at regjeringen har som mål å lovfeste en ressursnorm i grunnskolen. Formålet er å sikre ressurser til å opprettholde og styrke lærertettheten i skolen. Utdanningsetaten har vært i møte i Kunnskapsdepartementet og fått vite at regjeringen tar sikte på at lovendringen er gjennomført før statsbudsjettet for 2012 blir lagt fram. Den eventuelle endringen må også ses i sammenheng med elevtallskompensasjonen i økonomiplanrammen. I perioden 2012 til 2014 er det forutsatt at kun 80 % av utgiftene per elev skal kompenseres. Forannevnte forhold vil føre til at skolenes økonomiske handlingsrom reduseres. N vgiv Statsbudsjettet er styrket med 175 mill til tiltaket Ny giv som har til formål å bedre kvaliteten og fullføringsgraden i videregående opplæring. Regjeringen har varslet at det vil bli lagt fram en egen melding om dette. Meldingen vil blant annet belyse følgende sentrale tema: Tettere oppfølging av de svakeste elevene både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Okt samarbeid med fylkeskommunene og økonomisk støtte til lokal tiltak som sommerskole, alternative læringsarenaer og leksehjelp Utvikling av etterutdanningsopplegg for lærere i blant annet grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og praksisretting Tiltak for å redusere fravær Styrkning av rådgivningsfunskjonen Mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring Samarbeid med partene i arbeidslivet om å skaffe flere læreplasser Styrke Oppfølgingstjenesten (0T) og samarbeidet mellom OT og NAV for å nå ungdomsgruppen som står utenfor både arbeid og utdanning Utarbeide bedre statistikk for bedre resultatmåling av innsatsen for økt gjennomføring og redusert frafall Kom etansehevina blant lærere o skoleledere Forslaget til statsbudsjett viderefører rammen til kompetanseutvikling for lærere og skoleledere på samme nivå som i Det er derfor grunn til å tro at det settes av tilsvarende midler til videreutdanning av lærere som i For Oslos del vil det innebære tilgang til over 200 plasser på statlig videreutdanning høsten Dersom ordningen skal benyttes fullt ut utløser dette et behov for kommunal egenandel på noe over 10 mill for høsthalvåret. Skoleåret har Oslo 172 lærere på statlig videreutdanning, noe som krever kommunal egenandel på omkring 9 mill for våren Utrednin vedrørende rett til lære lass eller fireåri forsterket o lærin som alternativ til lære lass Forskning viser at elever som får læreplass har større sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring enn elever som ikke får læreplass. Utviklingen i tallet på lærekontrakter er positiv men det er fortsatt mange elever som ikke får læreplass. Regjeringen har varslet at rett til læreplass eller rett til fireårig forsterket opplæring som alternativ til læreplass vil bli utredet. Fagskolen I forbindelse med forvaltningsreformen ble ansvaret for en gruppe fagskoler, som alle lå under kap. 6A i privatskoleloven, overført til fylkeskommunene, på lik linje med de tekniske fagskolene. Fra 2011 er det foreslått å opprette en ny tilskuddordning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det innebærer at midlene til private fagskoler tas ut av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Utdanningsetaten forutsetter at 24,2 mill i rammetilskudd til fylkeskommune skal gå til egen teknisk kommunal fagskole, dersom aktiviteten ved fagskolen skal videreføres i Økt timetall o ratis lekseh"el I 2010 ble leksehjelp til elever på 1.-4.trinn innført, i tillegg til at undervisningstimetallet på grunnskolen ble utvidet med en time i uka. I statsbudsjetter for 2011 foreslår regjeringen å kompensere helårseffekten av tiltakene med til sammen 347 mill. Oslos andel av er beregnet til ca 37 mill. Dette innebærer at ca 37 mill må dekkes av etatens egen ramme dersom budsjettet ikke strkes. 12

14 Skvss til elever med nedsatt funks.onsevne til o fra Aktivitetsskolen SFO Fra ble det innført rett til skoleskyss for funksjonshemmede elever til og fra Aktivitetsskolen (SFO) i skoleåret. Helårseffekten for kommunene er beregnet til 18 mill. 7,5 mill ble lagt inn i revidert nasjonalbudsjett for De resterende 10,5 mill er foreslått lagt inn i kommunenes rammetilskudd for Oslo kommunes andel er anslått til ca 1,8 mill. For fylkeskommunen er det lagt inn 4,9 mill. Oslos andel er anslått til 0.4 mill. Statli tiltaks akke for tilskudd til lærebedrifter Tilskuddet til lærebedrifter som ble midlertidig økt i forbindelse med tiltakspakken i 2009, er lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunen i statsbudsjettet for Oslos andel er beregnet til ca 14 mill. S råkliae minoritetselever Det er lagt inn 194,5 mill til Oslo til særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Frukt og grønt For Oslo er det lagt inn 20,8 mill til videreføring av ordningen med gratis frukt og grønt til elever i skoler med ungdomstrinn. Handlinas ro ram Oslo Sør o Groruddalsatsin en I statsbudsjettet for 2011 er det foreslått å videreføre satsingen i Groruddalen på samme nivå som i Oslo er forespeilet samme rammer for Språkloftet og Utviklingsprosjektet i skolen i 2011 som i Det sikrer videreføring av igangsatte tiltak ut 2011, som er siste år for prosjektene. Med hilsen Astrid Søgnen direktør Terje Husa avdelingsdirektør

15 Fra: Postmottak Postmottak Byr Sendt: 19. oktober :39 Til: postmottak BYS; Grethe Bårdsen Emne: Haster Utdanningsetatens konsekvensanalyse B-2011 Vedlegg: Utdanningsetatens konsekvensanalyse.doc; pdf Viktighet: Høy Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra.adohe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater. Med hilsen Byrådsavdelingene Byrådslederens kontor Seksjon for intern administrasjon, dokumentsenteret Tlf: E-post: -)ostmottak u hvr.oslo.kommune.no

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Alle skoler Dato: 07.11.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 17/08987-4 Unni Margareth Mortensen, 92421842 Strategisk plan for 2018 Vi viser til Byrådets

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 14.03.2016

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 20.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402702-7 Monica Kastet, 23

Detaljer

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU økning knyttet til tidligere vedtatte prosjekter er lagt inn i tabellen. For er faktisk elevtall (GSI) angitt for hhv B og U spesifisert 2012 2016 2020 Bolteløkka B 1 4 16 448 358 348 12 midlertidig mottak

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - Notat til b s rets organer Til: Helse- o.g., sosialkomiteen Dato: 06.01.2011 Fra: Byråd for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): 200903857-180

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE?

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Dette skal vi gjennom Hovedtrekk politisk Hovedtrekk økonomisk Økonomi for skolesektoren Utdanningsforbundet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/26211 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter Kunnskapsdepartementets forslag om plikt til forsterket

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Lilleborg skole Torshovgata 9 0476 OSLO Att.: Dato: 06.06.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/01608-17 Frida Ridelius, 96 09 18 37 Gratis kjernetid i

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune:

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Fra: Olav Neander [Olav.Neander@ullensaker.kommune.no] Sendt: 14. november 2007 15:20 Til: Postmottak KD Emne: HØRING - forslag til

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre

Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre 24. oktober 2009 Direktør Astrid Søgnen, VG 8.11.08 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående skoler

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Det kongelige kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep 0032 OSLO. Med hilsen. Rune Thieme leder, kulturskolen. RÆLINGEN KOMMUNE Kultur- og fritidsenheten

Det kongelige kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep 0032 OSLO. Med hilsen. Rune Thieme leder, kulturskolen. RÆLINGEN KOMMUNE Kultur- og fritidsenheten RÆLINGEN KOMMUNE Kultur- og fritidsenheten Det kongelige kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2013/1745-3/RUNTHI Arkivkode: A20 Dato: 19.09.2013 Høring - kulturskoletilbud

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2871-1 Dato: 25.03.2014 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET SAKEN ER UTSATT INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest Dato: 11. desember 2009 Byrådssak 1443/09 Byrådet Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest ASKI SARK-2000-200900902-30 Hva saken gjelder:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rommen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Rådhuset 0037 OSLO Unntatt offentlighet Offl 14 Dato: 20.10.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00843-38 Åse

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hauketo skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hauketo skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hauketo skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 94/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Kunnskapsdepartementet Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2008/5090-3 23.12.2008 HØRINGSUTTALELSE FRA ULLENSAKER KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012

Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Beregning av satser til private grunnskoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

1#317b712bc7-3f ~bf4c-020f066f985412

1#317b712bc7-3f ~bf4c-020f066f985412 1#317b712bc7-3f81-4125~bf4c-020f066f985412 Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst Postboks 93 59 Grønland Dato: 15.06.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201702603-6 Inge Haraldstad,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Konsekvenser for aktiviteten av b rådets buds'ettforsla. Utdannin setaten samlet 2007 Vedtatt budsjett for inneværende år (DOK 3)

Konsekvenser for aktiviteten av b rådets buds'ettforsla. Utdannin setaten samlet 2007 Vedtatt budsjett for inneværende år (DOK 3) Oslo kommune Utdanningsetaten,Zoo6c 12y -C2- («t) Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 OSLO U.off 5.1 Deres ref: Var ref (saksnr): Saksbeh: 200600744-23 Åse Abel, 23 46 71 02 Dato: 23.10.2006

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rommen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rommen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Rommen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for barnehage og skole Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd Budsjett 2015-2018 Det viktigste er ikke hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker dem Planene

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Dato : 29.12.2009 Saknr. : 09/4588-3 Saksbehandler : Torbjørg Joramo Pleym Arkivkode : B00 &13 Deres ref.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Styring av Osloskolen

Styring av Osloskolen Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Kvalitetskommuneprogrammet, 02.12.08 Unni Mortensen, i Oslo 172 undervisningssteder 137 grunnskoler 26 videregående skoler 6 voksenopplæringssentre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Om kurstilbudet og påmelding 2016

Om kurstilbudet og påmelding 2016 Om kurstilbudet og påmelding 2016 Se årets film om Sommerskolen Oslo på youtube: https://vimeo.com/153750648 Skolen informerer elever og foresatte om kurstilbudet Lærerne bidrar med informasjon og rekruttering

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum skole Saksframlegg driftsstyremøte Til: Saksbeh: Driftsstyret Bestum skole Merethe Holmen, rektor Sak nr. 32-2017 Driftsstyreopplæring Osloskolens rektorer har blitt

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Hauketo skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Hauketo skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Hauketo skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstansene Dato: 06.09.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201000154-39 Tove Witsø, 23 46 70 31 121.0 HØRINGSBREV - EVALUERING AV BUDSJETTMODELL VIDEREGÅENDE

Detaljer

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Hovedmålsetninger Behov for systematisert og økt kunnskap om: 1. Hvordan eksisterende forskning belyser

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-35 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030"

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01347-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 23138106 Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans Rådhuset Oslo

Detaljer