Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042)"

Transkript

1 Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042) Består av ein ordna og ein uordna del Nummer Innhald Periode Merknad B. Korrespondanse O1. L1 Frå Catrine Heiberg, Bergen, lån. Frå Benedicte Lem, Aurland, same lånet. Frå H. Lem, Bergen til broren Søren Lem, pengevanskar. Frå S.E. Lem til Søren H. Lem, lån O1. L2 S. Lem. Usemje om betaling til fattig- og skulekassen O1. L3 Opplysning om våpen 1849 O1. L4 Tjugum Sparebank, lån til Hans Lem. Kausjon! 1855 O1. L5 Frå og til Claus Rumohr, ymse udat. brev og 1870 utkast til brev. O1. L6 Til Claus Rumohr O1. L7 Til Claus Rumohr O1. L8 Skipsbyggemester Morten Magnus, Haagenvig, 1873 kjøper trelast hjå Claus Rumohr O1. L9 Til Claus Rumohr, to skriv frå C.R. om kontingent 1873 for bladet «Fædrelandet», og om medisinkjøp. C. Rumohr bed inn til basar. Eit notat om Skjerping. O1. L10 Lærdals Sparebank O1. L11 Til Claus Rumohr. Frå C.R. til ein børsemakar 1874 O2. L1 Til Claus Rumohr 1/1-30/ O2. L2 Til Claus Rumohr. Brev frå H. J. Brun til frk. 1/7-31/ Rumohr. O2. L3 Til Claus Rumohr 1/1-30/ O2. L4 Til Claus Rumohr 1/7-31/ O2. L5 Til Claus Rumohr 1877 O2. L6 Frå L.P. Johannessen trelastforretning, Bergen, Kjøp av trelast C. Sakspapir O3. L1 Hans Lem sin leigekontrakt over Lærdalsøyri, med handels- og gjestgivarprivileg., til Lars Hille, av 20/ Kjøpekontrakt om same 26/ O3. L2 Bygselkontraktar og husmannssetlar O3. L3 Forslag til oppføring av trebryggje på Njøsasanden. Veginspektør Lem får tilslag. O3. L4 Postekspeditør S.H. Lem får kontrakt på postføringa frå Gudvangen til Lærdals- øyri i eit år O3. L5 Veginspektør Lem. Takst på veggrunn i

2 Gudvangen. Overskjønn. Anbud på vegarbeid i Nærøydalen, udat. O3. L6 Kårkontraktar. Mellom Lasse Ingebrigtsen Stølås og søsterson Ingenbrigt Torkildsen Frå Hans Lem til foreldra Søren Hess Lem og Alette Magrete Lem: Div. påteikningar O3. L7 S. Lem er formyndar for Christine Knagenhjelm Usemje på Frønningen. O3. L8 Kalkyle over skulehus på Frønningen. 1875? O4. L1 Fresvik kyrkje, nybygg. Møtebok for «bygningscommisionen» O4. L2 Fresvik kyrkje, nybygg Korrespondanse. O4. L3 Fresvik kyrkje, nybygg. 1/1-30/ Korrespondanse. O4. L4 Fresvik kyrkje, nybygg. Korrespondanse. Div. anbud. materialister. Byggjekontrakt og kausjonsdokument. 1/7-31/ O4. L5 Fresvik kyrkje, nybygg. Korrespondanse. Søknad om tilskot frå Stortinget O4. L6 C. Mohn, Førde, uttalar seg om skogen og drifta i Frønningen, J. Gjesdal: «Beskrivelse over driften ved Frønningen skog og sagbruk året 1882 og 1883.» O4. L7 Skogsdrift, planar om plankerenne D. Rekneskap 5. Rekneskapsbok for leiglendingar, husmenn og arbeidsfol. Ca. 400 s. 6. Rekneskapsbok m. register, for leige, husmenn og arbeidsfolk, ca. 140 s. 7. Kontobok m. register, ca. 90 s. 8. Kontobok, ca. 130 s Kontobok m. register, ca. 340 s. 10. Butikk-kladd, ca. 150 s Oppgåve over Skogsprodukt O12. L1 Bilag til kontobok før Søren Lem, , Nr. 7. Div jektelappar, kvitteringar og rekningar O12. L2 «Skatte- og Qvitterings Bog for Hr. Hans Lem» O12. L3 Skyss- og dietutgifter for veginspektør S.H. Lem O12. L4 Kvittering for betalt sølvskatt til S. Lem Liste over utlagt gods til S. Lem ved skifte O12. L5 Veginspektør S.H. Lem. Bilag for ymse veganlegg. O12. L6 Kvitteringar ang. Mundal kyrkje. Krav i buet etter H. Lem

3 Frakt og portobok. O12. L7 Bilag til kontobok for H. Lem, Kvitteringar. O12. L8 Bilag O12. L9 Bilag O12. L10 «Bog over Hugning af Ved», Mæleliste, utdat. Ymse Tømmer i dødsbu, udat «Jægte- Bog for Frønningen» O14. L1 Bilag frå jektereis O14. L2 Avrekning, bilag reise O14. L3 Jekt. 1. reise O14. L4 Jekt. 2. reise O14. L5 Jekt. Kvittering 1827 O14. L6 Jekt. 2. reise O14. L7 Jekt. 3. reise O14. L8 Jekt. 4. reise O14. L9 Jekt. 5. reise O14. L10 Jekt. 6. reise O14. L11 Jekt. 7. reise O14. L12 Jekt. 3. reise O14. L13 Jekt. 2. reise O15. L1 Jekt. 1. reise O15. L2 Jekt. 2. reise O15. L3 Jekt. 3. reise O15. L4 Jekt. 4. reise O15. L5 Jekt. 2. reise O15. L6 Jekt. 1. reise O15. L7 Jekt. 2. reise O15. L8 Jekt. 3. reise O15. L9 Jekt. 4. reise F. Ymse O16. L1 Matrikkel over Årdal, Lærdal og Borgund Et skipreider. Udat. (etter 1747) O16. L2 Forslag til skyldlegging for Leikanger herad Liste over endringar. O16. L3 Matrikuleringsarbeid Normalgardar. O16. L4 «Lov angaaende huusmandsvæsenet», prenta «Storthingstidende», nr. 65, Almanakk Ymse O16. L5 Katalog over listverk. Prenta. Udat.

4 Uordna del av arkivet Frønningen hovudgard arkivliste - Kopibok (protokoll) - K/S boks 1 (mappenamn) o Bokkjøp o Forkjøp o Forsikring o Ang. fotografier m.m. o Fedje o Fleischer o Forkjøp o Johan Rumohr o Brev til B. Rumohr nr. 1 o Brev frå Jan Rumohr til Claus o Pengeforsendelser o Postkontor Lærdal o Pantebrev m.m. o Obligasjoner o Nordre Bergenhus amt dampskipselskap - K/S boks 2 o Brev til svoger Claus o Div. skrivelser av Claus o Bergverk granittbrudd o Brev frå B. Rumohr til Claus o Aksjer o Arvesaker o Marie o Almisser o Claudia o Frå Lem o Brev til fetter Claus frå Døsen Lyster o H. J. Brun Aurland o Bank o Tilbod om hårmiddel o Hotellregning m.m. o Kjøp av hest o Hestesalg o Husdyr/slagt m.m. o Hordaland skogeigarsamband, Bergen o H. H. H. Heiberg o Avis div. utklipp o Tante Helga

5 o Issaging o Rikka Irgens o Kleskjøp o Komfyren o Div. kjøp på bok o Bank o Div. kladdepapir m.m. o Diverse o El. Materiale - K/S boks 3 o Militærsaker o Medisin o Matinnkjøp o Laksefiskarlaget o Lønnsforhandling o Landbruksmaskiner o Laksefiske o Lindstrøm Lærdal o Lærdal skyttarlag o Utlån o Kleskjøp o Kontorutstyr o Schjeldrup o Skuespill o Div. sanger o Tobakkskjøp o Telegrafverket o Turistforeningen o Tenold o Telegrafverket o Petra o Jensine o Anna o Sarah o Tante Helga o M. Rumohr o Claus Rumohr o Lensmann Rusten o Liv Rumohr o Dagny Rumohr o Utlodning o Urkjøp o Våpenkjøp o Brev fra Ella Thue til Claus

6 - K/S boks 4 o Div. rekneskap o Nordre Bergenhus amt o Hans Lem o Div. bøker o Matoppskrifter 1840? o Lønningslister o Kvitteringer o Brev til Søren Hess Lem o Faktura o Fraktbrev o Føderåd o Sagmaskiner m.m. o Obligasjon o Nyborg o Trelast, tønner, tjære - K/S boks 5 o Brev til Jan Rumohr o Det nye sagbruket o Jensen, J. & A, og Dahl, Oslo o Sagbakkene o Skolehuset o Div. rekneskap o B. Stølos o Tømmerrennen o Trelast bestillinger m.m. o Innkjøp av sagutstyr o Div. planlagte sagprosjekter m.m. o Div. sagutstyr o Nyborg sagen? o Høvleri o Kjerrat o Brev til C. Rumohr - K/S boks 6 o J. Gjesdal o Hustegninger o Jektefart o Jektehandel, kjøp av varer, sal material o Kuriositeter trelast o Kjøp av sprengstoff o Kjøp av maskinutstyr, bygningsutstyr, linolje m.m.

7 o Kontrakter o Lagmannsås o Prisliste trelast o Leilendings pliktkjørsel m.m. o Adolf Jahnsen o Diverse bygningsutstyr o Div. bygging o Adolf Jahnsen o Arbeidslister o Arbeidssøkere o Amtsingeniøren o Fragter m.m. o Hovedsaklig forretningskorrespondanse Claus Rumohr - K/S boks 7 o Boet etter Lem (Claudia Lem) o Forsikring o Kladdeark o Amtsingeniøren o Gruvene - K/S boks 8 o Trelastbestillinger o Div. trelast o Kuriositeter vedr. trelast og sag o Trelast kjøper m.m. Hansen Lærdal o Faktura m.m. o Prislister o Trelast kjøper Meyer samt Gjertsen o Trelastpriser o Veganlegg o Vannledning - Bokholderi (boks ) - Boks med ymse o Fraktbok o Kladdebok o Hovedbok ca o Avisprotokoll ca o K/S Branntakstdokument (boks) - Diverse rekneskapsmateriale (boks)

8 - Butikk, skogen 1946 (boks) - Fakturabøker , kundebok(?) ca (boks) - Timekort sagbruket 1949 (boks) - Boks med ymse innhald (ikkje komplett): o Auctions Forretning hos Madame Ringkjøl 1833 o Utskrift av tingbok for Ytre Sogn sorenskriveri i sak om ærekrenking mellom veginspektør Lem og Iver Tufte(?) m.fl. o Kopibok o Oppskritt over min faste eiendom 1833 o Skifteforretning etter Hans Lem 1808 o Testamente for Hans Lem og Benedicte Catrine Meidel af Frønningen 1808 o Ymse skiftedokument etter Hans Lem o Vegarbeid Aurland 1845 o Rekningar for vegarbeid i Nærøydalen 1838 o Utskrift auksjonsprotokoll 1824 o Skøyte 1844 overdraging av Frønningen frå Søren Lem til sonen Hans o Bygselsattest Lagmannsåsen Rekneskap butikken 1940-talet (boks) - Rekneskap butikken (boks) - Kontobok 4 ca (protokoll) - Kontobok 3 ca (protokoll) - Kontobokl 7 ca (protokoll) - Lønningsbok (protokoll) - Lønningsbok (prokoll) - Hovedbok (protokoll) - Kontobok (protokoll) - Rekneskapsprotokoll Kladdebok (protokoll)

9 - Kontobok 5 ca (protokoll) - Kontobok 6 ca (protokoll) - Kontobok(?) 8 ca (protokoll) - Kassabok (protokoll) - Rekneskapsvedlegg 1959 og rekneskapsoversikt (boks) - Bokholderi (boks) - Rekneskapsvedlegg og bokholderi (boks) - Rekneskapsvedlegg 1952 (boks) - Rekneskapsvedlegg 1948, 1952, 1953 (boks) - Rekneskapsvedlegg 1953 (boks) - Rekneskapsvedlegg 1954 (boks) - Rekneskapsvedlegg 1954, 1955 (boks) - Rekneskapsvedlegg 1959, bokholderi (boks) - Rekneskapsvedlegg 1956 (boks) - Rekneskapsvedlegg (boks) - Rekneskapsvedlegg 1955, 1957 (boks) - Rekneskapsvedlegg 1958 (boks) - Boks med ymse innhald: o Fragmenter fra utskrift av skifte etter Hans Lem på Frønningen 7. januar mai 1812, o skifte og auksjon etter innerst Torbjørn Jensen Lagmannsåsen 1808 o skifteforretning etter madamme Anne Helene Lem 1819 o skiftebrev etter Christen Heiberg Lem o protokoll kommisjonsrett(?) Boks ymse 1 o Rekneskap

10 o avisutklypp (andaktar) o julepreiker - Boks ymse 2 o Trykksaker o Mappe med forskjellige dokument (ikkje komplett) Kontrakt om laksefisket på Ramsøy 1842 Brev til veginspektør Lem Kjøp av Askelund 1844 Skriv frå Lem til Lærdal formannskap om Lærdal almenning 1841 Brev frå Catrine til broren, postinspektør Lem, 1838 Summarisk extract over de kjøbere ved afholdt auction i september 1808 og følgende dage paa Frønningen efter Hans Lem Regninger over min Jægts 1ste Reise 1821 Extract af skiftet efter proprietaire Hans Lem til Frønningen begyndt 7de januarii 1808 og sluttet 5te maji 1812 Husmannskontrakt mellom H. Lem og Mons Olsen for plassen Lille- Frønningen 1858 Husmannskontrakt mellom H. Lem og Anders Gjertsen for plassen Lyngsæt 1863 Beholdnings inventarium af bjergmaterialens og mineredskaber efter sluttet arbeid paa det nye veianlæg i Styvesgallen i Nærøedalen den 24 october 1826 o Copie af regninger Nærødals vei vedkommende for 1845 o Sak mellom Hans Lem og Knud Jensen Cappedal 1758 o Skifte etter Elisabeth Maria Hess Boks ymse 3 o Skifteprotokoll Mathias Alstrup 1753 o Matinnkjøp m.m. o Ymse tinglyste dokument - Boks ymse 4 o Avmaalingsnotaer 1945/46 o Skattetrekk 1947 o Hogst 46/47 o Utjevningskurver. Middeltall o Frønningen o Beregningsskjemaer o Sammendrag av arealskjemaer o Rekneskapsbøker for husmenn(?)

11 - Trykksaker (boks) - Journal (protokoll)