INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.11.2007 Kl 18:00 på Haugestad"

Transkript

1 Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Ved åpningen av møtet blir det en presentasjon av "Den virtuelle skolen" - ca. 45 min. Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30 på Haugestad. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 12/2007 Godkjenning av protokoller fra og /2007 Meldinger 1/2007 Hovedutvalgenes sakslister i oktober 2/2007 Hovedutvalgenes protokoller i oktober 14/2007 Utvidelse av kommunal garanti for Akebakken barnehage 15/2007 Sluttrapport - sanering av vann- og avløpsledninger på Auvi, strekning Fosslia til Tommestien 16/2007 Fritak fra verv 17/2007 Valg til div. styrer, råd og utvalg

3 12/2007 Godkjenning av protokoller fra og

4 13/2007 Meldinger

5 MELDING Saksmappe nr: 2007/32 Saksbehandler: Anne K Olafsen 1/2007 Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister i oktober Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte

6 MELDING Saksmappe nr: 2007/170 Saksbehandler: Anne K Olafsen 2/2007 Kommunestyret Hovedutvalgenes protokoller i oktober Vedlagt følger til orientering protokoller fra: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte

7 SAKSUTREDNING Sak nr. 14 Saksmappe nr: 2007/2773 Arkiv: A19 Saksbehandler: Sunniva Bakkebø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 5/2007 Formannskapet /2007 Kommunestyret Utvidelse av kommunal garanti for Akebakken barnehage Formannskapets innstilling til kommunestyret: Lier kommune garanterer ved simpel kausjon for et utvidet låneopptak til Akebakken barnehage BA til gjenoppbyggingen av barnehagen. Garantirammen for det utvidede låneopptaket settes til maksimalt 2 millioner kroner. Garantien er gjeldende i 32 år for lån med løpetid på 30 år. Garantiperioden løper fra utbetaling av lånet. Garantien nedtrappes i takt med faktisk nedbetaling av lånet. Dette under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Vedlegg: Søknad om økt garanti fra Akebakken barnehage BA. Utredning: Bakgrunn: Akebakken barnehage brant ned til grunnen 31. mai 2007 og drives per i dag i midlertidige lokaler. De har nå fått forsikringsoppgjøret og er klare til å bygge opp igjen barnehagen. Forsikringsoppgjøret er fastsatt til kr ,- og dette skal dekke utgiftene til oppføring av et tilsvarende bygg. Det er funnet restverdi i grunnsåle og denne kompenseres ikke. I forbindelse med gjenoppbyggingen, har Akebakken barnehage BA et ønske om å gjøre barnehagen til en svanemerket barnehage. Det vil si at barnehagen skal bygges opp ved bruk av svanemerkede materialer i alle ledd. Målet er å bli den første svanemerkede barnehagen i

8 Norden. Barnehagen ønsker å gjøre teknologiske og arealmessige endringer og har derfor behov for et økt låneopptak og dertil utvidet garanti fra Lier kommune. Det er estimert byggestart for å rekke å utføre grunnarbeidene før frosten kommer. Dersom det blir mulig, så vil forventet innflytting være Dersom det ikke blir mulig, så vil byggestarten bli utsatt til våren 2008 og innflytting vil da ikke bli mulig før høsten Akebakken barnehage BA ble bygget i 1997 og det ble stilt kommunal garanti for lånet som ble tatt opp i Norges Kommunalbank. Det ble i sak 37/97 i kommunestyret innvilget garanti på kr ,- med en varighet på 30 år. Søknaden Akebakken barnehage har søkt om å få utvidet sin kommunale lånegaranti med kr ,-. Lånet skal dekke gjenværende kostnader ved gjenoppbygging av barnehagen som ikke dekkes av forsikringsoppgjøret. Kommunens adgang til å stille lånegaranti. Det er i forskrift av 2. februar 2001 gjeldende kommunale og fylkeskommunale garantier, gitt regler for kommunen/fylkeskommunen dersom denne stiller garanti. Forskriften omhandler ikke hvem kommunen kan stille garanti for, men viser til regler dersom kommunen stiller garanti for en tredje person. Garantien gis som simpel kausjon og med forutsetning om nedtrapping i takt med nedbetaling av lånet. Simpel kausjon innebærer at kreditor ved eventuelt mislighold først må ta det han kan få hos hoveddebitor. Vurdering av risiko Barnegrunnlaget i kretsen er godt. Barnehagen er i full drift i dag, slik at alle plassene er fylt opp. Risiko ved garantier til barnehageformål er primært knyttet til om plassene kan antas å være besatt. Barnehagen har i dag en gjeld på kr ,-. Ved opptak av økt lån, vil gjelden økte til kr ,-. Gjeldsbelastningen er tilfredsstillende i forhold til barnehagens størrelse. Risikoen ved å gi samtykke og garanti i denne størrelsesorden, vurderes ikke til å være større enn andre tilsvarende garantier kommunen har gitt til barnehageformål.

9 SAKSUTREDNING Sak nr. 15 Saksmappe nr: 2003/354 Arkiv: Q14/&45 Saksbehandler: Asbjørn Unhjem Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 4/2007 Formannskapet /2007 Kommunestyret Sluttrapport - sanering av vann- og avløpsledninger på Auvi, strekning Fosslia til Tommestien Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Sluttrapporten for sanering av vann- og avløpsledninger på Auvi, strekning Fosslia til Tommestien, godkjennes. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Rådmannens saksutredning: Bakgrunn for saken Ledningsnettet på Auvi tilhørte i utgangspunktet Buskerud Fylkeskommune. Fylkeskommunen solgte området til Lier Eiendomsutvikling i 1996 og Lier Eiendomsutvikling overtok dermed også eksisterende ledningsanlegg. På oversiden av Auviområdet (Fosslia Paradisbakken) var det lagt nye ledninger i kommunal regi. Kommunen hadde også overtatt nytt ledningsanlegg på nedsiden av Auviområdet. Det gjenstod en strekning på ca. 430 m med gamle ledninger som bidro til forurensning av lokal bekk og Lierelva. Kommunen hadde lenge ønsket å få sanert området. Som kommunalt bidrag ble det i 2005 avsatt 2,4 mill. kr. til saneringen. I Formannskapets sak 23/2006 ble det besluttet følgende: 1. Lier kommune overtar og utbedrer ledningsnettet på Auvi. Prosjektet innarbeides i temaplan avløp. I Formannskapets møte 23. mars 2006 ble det i melding nr. 2/2006 lagt fram orientering om finansiering av prosjektet.

10 Fakta Det ble skrevet kontrakt med entreprenør i august I forkant av anleggsoppstarten ble det inngått avtaler med beboerne om at de selv skulle stå for istandsetting av overflaten der ledningstraseen berørte deres eiendommer. Det ble også inngått avtaler om sanering av stikkledninger. Anlegget har pågått vinteren 2006 / Anlegget har gått greit og det har vært et sjeldent godt samarbeid med beboerne i området. Det gjenstår omkobling av en beboer. Han har frist til slutten av september 2007 og blir fulgt opp. Økonomi For å fullfinansiere anlegget ble det avsatt kr ,- på prosjekt 9000, mindre anlegg. Tabellen nedenfor viser bevilgning og endelige regnskapstall. Navn på prosjekt Prosjekt nr. Sum budsj. Sum regnskap Differanse Budsj./regnsk. VA-ledn. Auvi Mindre anlegg Summer Under anleggsperioden har alle kostnader blitt belastet prosjektnummer Kr ,- overføres fra prosjektnummer 9000 til prosjektnummer 9713.

11 SAKSUTREDNING Sak nr. 16 Saksmappe nr: 2007/2491 Arkiv: 014 Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 16/2007 Kommunestyret Fritak fra verv Legges fram uten forslag til vedtak. Rådmannens saksutredning: Unn-Merete Øyri (KRF) har i brev datert 4. oktober 2007 søkt om fritak fra verv som vararepresentant til kommunestyret. Som begrunnelse for søknaden er oppført helsemessige årsaker. Ola St. Isene (KRF) har i brev datert 20. september 2007 søkt om fritak fra verv. Søknaden begrunnes også her med helsemessige årsaker. Daniel Kim Eråk (FRP) har i epost datert 22. oktober meddelt at han har flyttet til Oslo og derved ikke kan ha politiske verv i Lier kommune. Han er 1. vara for Fremskrittspartiet i kommunestyret.

12 SAKSUTREDNING Sak nr. 17 Saksmappe nr: 2007/2491 Arkiv: 014 Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 17/2007 Kommunestyret Valg til div. styrer, råd og utvalg Saken legges fra uten forslag til vedtak. Saksutredning: Vedlegg: - Brev fra Drammen kommune v/ordfører datert Følgende styrer, råd og utvalg skal besettes: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 3 folkevalgte m/vara (2 representanter fra pensjonistforeningene og 2 fra funksjonshemmedes organisasjoner) Klagenemnd 5 medlemmer m/vara Leder og nestleder Overformyndere 1 medlem velges for varamedlemmer (èn for og èn for ) Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfiske 7 medlemmer m/vara Leder og nestleder Styre for kulturskolen 2 folkevalgte m/vara (2 brukerrepresentanter og 1 ansattrepresentant)

13 Drammensregionens Brannvesen IKS, representantskap 3 medlemmer m/vara Klagenemnd: 1 medl. m/vara Glitrevannverket IKS, representantskap Havnerådet 2 medlemmer m/vara Buskerud Kommunerevisjon IKS, representantskap Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS, representantskap Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, representantskap 2 medlemmer m/vara Klagenemnd: Legevakta i Drammensregionen IKS, representantskap Søndre Buskerud 110-sentral IKS, representantskap Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Kirkelig fellesråd