KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl"

Transkript

1 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H. Øian Arne Eggen Signe Solvang Aamodt Oddveig Fossum Per Roger Bekken Asbjørn Strømseng Per Hermann Køhn Hansæl Olav Horten Bernt Robert Hansen Astrid Skaug Harald Nygaard Kari Skjulhaug Siv Nytrøen Reiten Bersvend Salbu Veslemøy Grinde Per Bjørnar Riise Leif Tore Rytterbakken Peder Hodøl Petter Johansen Christian F.Steenland Forfall: Inger Lise S. Martinsen Oskar Snarvold Atle Bothner Barbakken Merknad: Siden varaordføreren hadde forfall ble det foretatt valg av sette-varaordfører. Arne Eggen foreslo Mari Morønning, som ble enstemmig valgt. Varamedlemmer: Marit Moen Jon Tore Dalsegg Andre: Ass. rådmann Magnar Often Rådmann Siri Granum, fra sak 65/05. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 13

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtet ble avsluttet kl Tynset, den TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 13

3 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. 59/05 Tittel FORSLAG TIL ENDRINGER I JORDLOVA - HØRINGSUTTALELSE 60/05 61/05 62/05 63/05 64/05 65/05 66/05 67/05 68/05 69/05 GJENNOMGANG AV PSYKIATRIPLANEN HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN FORVALTNINGSPLAN FOR VERNEOMRÅDENE PÅ DOVREFJELL - HØRING ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2006 REGNSKAPSRAPPORT PR KJØP AV REVISJONSTJENESTER UTBYGGING AV HOVEDLEDNINGER VANN OG AVLØP PÅ SAVALEN - AVTALE MED SAVALEN NORD BA FINANSIERING AV UTVIKLINGPLANER FOR SAVALEN SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM ORDFØRER VALG AV VARAORDFØRER TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 13

4 59/05 FORSLAG TIL ENDRINGER I JORDLOVA - HØRINGSUTTALELSE 1. Tynset kommune, kommunestyret, støtter ikke oppheving av delingsforbudet i jordlova 12. Dette begrunnes med at store ressurser i skog/utmark, setre og rettigheter vil gjøres utilgjengelige for lokalt eierskap og lokal verdiskaping. Videre vil en oppheving av delingsforbudet kunne virke negativt inn på bosettingen i Tynset, samt gi grunnlag for ulemper for drift og næringsutnyttelse på arealene, i forhold til bl.a. fritidsbebyggelse Jordlovas 12, sammen med Plan- og Bygningsloven, er ett av lokalpolitikernes viktigste landbrukspolitiske verktøy når det gjelder å utforme og styre arealbruken og påvirke til en ønsket eiendomsstruktur innenfor landbruket i kommunen. Dagens regelverk, med en lokal tilnærming, ivaretar alle uttalte målsettinger og hensyn på en god måte. Foreslåtte endringer vil heller ikke medføre forenklinger eller besparelser i forhold til dagens regelverk. Det vises for øvrig til saksutredning. 2. Tynset kommune, kommunestyret, støtter ikke forslaget om at tinglysingskontrollen ved fradeling blir opphevet. Dette begrunnes med at dagens ordning gir god mulighet for å forebygge ulovlige delinger, og at foreslåtte endringer vil medføre dårligere oversikt og kontroll for kommunal landbruksmyndighet. 3. Tynset kommune, kommunestyret, støtter ikke forslaget om å avvikle ordningen med frivillig statlig kjøp for å sikre tilleggsjord. Dette begrunnes med at ordningen bidrar til gode helhetsløsninger ved rasjonalisering av landbrukseiendommer, og at ordningen representerer et godt tilbud til eiere som ønsker å selge landbrukseiendom. 4. Tynset kommune, kommunestyret, har ingen merknader til øvrige foreslåtte endringer. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt 1. Tynset kommune, kommunestyret, støtter ikke oppheving av delingsforbudet i jordlova 12. Dette begrunnes med at store ressurser i skog/utmark, setre og rettigheter vil gjøres utilgjengelige for lokalt eierskap og lokal verdiskaping. Videre vil en oppheving av delingsforbudet kunne virke negativt inn på bosettingen i Tynset, samt gi grunnlag for ulemper for drift og næringsutnyttelse på arealene, i forhold til bl.a. fritidsbebyggelse Jordlovas 12, sammen med Plan- og Bygningsloven, er ett av lokalpolitikernes viktigste landbrukspolitiske verktøy når det gjelder å utforme og styre arealbruken og påvirke til en ønsket eiendomsstruktur innenfor landbruket i kommunen. Dagens regelverk, med en lokal tilnærming, ivaretar alle uttalte målsettinger og hensyn på en TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 13

5 god måte. Foreslåtte endringer vil heller ikke medføre forenklinger eller besparelser i forhold til dagens regelverk. Det vises for øvrig til saksutredning. 2. Tynset kommune, kommunestyret, støtter ikke forslaget om at tinglysingskontrollen ved fradeling blir opphevet. Dette begrunnes med at dagens ordning gir god mulighet for å forebygge ulovlige delinger, og at foreslåtte endringer vil medføre dårligere oversikt og kontroll for kommunal landbruksmyndighet. 3. Tynset kommune, kommunestyret, støtter ikke forslaget om å avvikle ordningen med frivillig statlig kjøp for å sikre tilleggsjord. Dette begrunnes med at ordningen bidrar til gode helhetsløsninger ved rasjonalisering av landbrukseiendommer, og at ordningen representerer et godt tilbud til eiere som ønsker å selge landbrukseiendom. 4. Tynset kommune, kommunestyret, har ingen merknader til øvrige foreslåtte endringer. 60/05 GJENNOMGANG AV PSYKIATRIPLANEN Kommunestyret i Tynset vedtar den vedlagte Opptrappingsplan psykisk helse Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt Kommunestyret i Tynset vedtar den vedlagte Opptrappingsplan psykisk helse /05 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Vår uttalelse i forhold til forslaget til ny rammeplan kan oppsummeres slik: 1. Vi er i utgangspunktet positive til at det beskrivende fag- og metodestoffet er fjernet, og at planen er kortet ned. Vi mener likevel at det er behov for en kortversjon til foreldre og andre som trenger informasjon, i tillegg til arbeidsdokumentet for de ansatte. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 13

6 2. Vi synes det er positivt at de sentrale prinsippene i dagens rammeplan foreslås videreført: Syn på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagens egenart som arena for lek, omsorg, oppdragelse og læring. 3. Vi er enig i at barndommen er en livsfase med egenverdi i menneskets livsløp, og støtter at dette presiseres i rammeplanen. 4. Vi synes det er bra at den nye rammeplanen har fokus på barnehagen som læringsarena. Vi støtter ikke mindretallet i arbeidsgruppa som har arbeidet med forslaget, som ikke ønsker et så sterkt fokus på læring hos barn under opplæringspliktig alder. Men det er viktig at rammeplanen har et helhetlig læringssyn, og definerer læringsbegrepet. 5. Vi savner en mer utdyping av lekens betydning for barns læring, og spesielt rollelekens betydning for barns læring og utvikling. 6. Rammeplanen tar for seg arbeidet med sosial forståelse og sosiale ferdigheter. Begrepet sosial kompetanse er fjernet. Vi beklager det, da dette begrepet etter vår oppfatning er mer helhetlig og dekkende, og er et begrep som barnehagen har arbeidet mye med og er fortrolig med. 7. Planen sier ikke noe spesifikt om funksjonshemmede barn, tospråklige barn eller om de minste barna, 0-3 åringene. Vi hadde forventet det. 8. Målsettingene planen har i forhold til fagområdene er generelle og forutsetter at det gjøres konkretiseringer, enten på kommunenivå eller i den enkelte barnehage. Dette gir handlingsrom, men krever kompetente ansatte og barnehagefaglig kompetanse på kommunenivå. 9. Det er positivt at rammeplanen setter tydelige krav til personalet i barnehagen, men dette utløser også et behov for kompetanseheving og flere faglærte i barnehagene. 10. Rammeplanen gir foreldre større mulighet for å kunne påvirke innholdet i planen. Dette er i utgangspunktet positivt og et grunnlag for samarbeid mellom barnehage og hjem. Det må likevel ikke bli slik at foreldre gjennom rammeplanen kan kreve en slik spesiell tilrettelegging for sitt barn at det går utover gruppas ressurser og behov. 11. Arbeidsgruppa som utarbeidet forslaget hadde fokus på barns erfaring med den digetale verden, også i barnehagen. Dette er tatt bort i departementets forslag. Dette ser vi ingen grunn til, bortsett fra økonomisk sett. En satsing på digetalt utstyr i barnehagen, vil bety et økonomisk løft for de fleste barnehager. 12. Det vil kreve tid og ressurser for den enkelte barnehage å gjøre seg kjent med og ta i bruk den nye rammeplanen. Videre forutsetter planen et kompetanseløft også for barnehagesektoren. De økonomiske ressursene som dette krever finnes ikke i vår kommune. For at vi skal kunne få til en kvalitetsutvikling, slik den nye rammeplanen krever, trengs tilføring av statlige midler. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt Vår uttalelse i forhold til forslaget til ny rammeplan kan oppsummeres slik: 1. Vi er i utgangspunktet positive til at det beskrivende fag- og metodestoffet er fjernet, og at planen er kortet ned. Vi mener likevel at det er behov for en kortversjon til TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 13

7 foreldre og andre som trenger informasjon, i tillegg til arbeidsdokumentet for de ansatte. 2. Vi synes det er positivt at de sentrale prinsippene i dagens rammeplan foreslås videreført: Syn på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagens egenart som arena for lek, omsorg, oppdragelse og læring. 3. Vi er enig i at barndommen er en livsfase med egenverdi i menneskets livsløp, og støtter at dette presiseres i rammeplanen. 4. Vi synes det er bra at den nye rammeplanen har fokus på barnehagen som læringsarena. Vi støtter ikke mindretallet i arbeidsgruppa som har arbeidet med forslaget, som ikke ønsker et så sterkt fokus på læring hos barn under opplæringspliktig alder. Men det er viktig at rammeplanen har et helhetlig læringssyn, og definerer læringsbegrepet. 5. Vi savner en mer utdyping av lekens betydning for barns læring, og spesielt rollelekens betydning for barns læring og utvikling. 6. Rammeplanen tar for seg arbeidet med sosial forståelse og sosiale ferdigheter. Begrepet sosial kompetanse er fjernet. Vi beklager det, da dette begrepet etter vår oppfatning er mer helhetlig og dekkende, og er et begrep som barnehagen har arbeidet mye med og er fortrolig med. 7. Planen sier ikke noe spesifikt om funksjonshemmede barn, tospråklige barn eller om de minste barna, 0-3 åringene. Vi hadde forventet det. 8. Målsettingene planen har i forhold til fagområdene er generelle og forutsetter at det gjøres konkretiseringer, enten på kommunenivå eller i den enkelte barnehage. Dette gir handlingsrom, men krever kompetente ansatte og barnehagefaglig kompetanse på kommunenivå. 9. Det er positivt at rammeplanen setter tydelige krav til personalet i barnehagen, men dette utløser også et behov for kompetanseheving og flere faglærte i barnehagene. 10. Rammeplanen gir foreldre større mulighet for å kunne påvirke innholdet i planen. Dette er i utgangspunktet positivt og et grunnlag for samarbeid mellom barnehage og hjem. Det må likevel ikke bli slik at foreldre gjennom rammeplanen kan kreve en slik spesiell tilrettelegging for sitt barn at det går utover gruppas ressurser og behov. 11. Arbeidsgruppa som utarbeidet forslaget hadde fokus på barns erfaring med den digetale verden, også i barnehagen. Dette er tatt bort i departementets forslag. Dette ser vi ingen grunn til, bortsett fra økonomisk sett. En satsing på digetalt utstyr i barnehagen, vil bety et økonomisk løft for de fleste barnehager. 12. Det vil kreve tid og ressurser for den enkelte barnehage å gjøre seg kjent med og ta i bruk den nye rammeplanen. Videre forutsetter planen et kompetanseløft også for barnehagesektoren. De økonomiske ressursene som dette krever finnes ikke i vår kommune. For at vi skal kunne få til en kvalitetsutvikling, slik den nye rammeplanen krever, trengs tilføring av statlige midler. 62/05 FORVALTNINGSPLAN FOR VERNEOMRÅDENE PÅ DOVREFJELL - HØRING Tynset kommune fremmer følgende uttalelse til Utkast til forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 13

8 Tynset kommune opprettholder sine innspill fra 2004 som ikke er tatt med i høringsutkastet til forvaltningsplanen: 1. Forvaltningsplanen må endres slik at den gjennomgående er i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette gjelder blant annet: a. Forvaltningsplanens begrep barmark, som må være i samsvar med intensjonene i verneforskriften, som er barmarksesongen. b. Motorferdsel som kan tillates i forbindelse med jordbruksvirksomhet. 2. I kapittel 6.6.4, må det presiseres at det ikke er søknadsplikt på motorferdsel i tilknytning til tillatt hogst, med unntak av kjøring i utmark. 3. Avgrensingen av brukssonene 1-6 framstår som tilfeldig. Det er uklart hvilke kriterier som er lagt til grunn. Det vises til at nært tilliggende slåttmark og beitemark er holdt utenom. Uavhengig av forvaltningsplanen anmoder Tynset kommunestyre rådmannen om å avklare nærmere grensedragningen mellom terreng-gående rullestoler og motorkjøretøyer. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt Tynset kommune fremmer følgende uttalelse til Utkast til forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell. Tynset kommune opprettholder sine innspill fra 2004 som ikke er tatt med i høringsutkastet til forvaltningsplanen: 1. Forvaltningsplanen må endres slik at den gjennomgående er i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette gjelder blant annet: a. Forvaltningsplanens begrep barmark, som må være i samsvar med intensjonene i verneforskriften, som er barmarksesongen. b. Motorferdsel som kan tillates i forbindelse med jordbruksvirksomhet. 2. I kapittel 6.6.4, må det presiseres at det ikke er søknadsplikt på motorferdsel i tilknytning til tillatt hogst, med unntak av kjøring i utmark. 3. Avgrensingen av brukssonene 1-6 framstår som tilfeldig. Det er uklart hvilke kriterier som er lagt til grunn. Det vises til at nært tilliggende slåttmark og beitemark er holdt utenom. Uavhengig av forvaltningsplanen anmoder Tynset kommunestyre rådmannen om å avklare nærmere grensedragningen mellom terreng-gående rullestoler og motorkjøretøyer. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 13

9 63/05 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2006 Med bakgrunn i kommunens situasjon med mangel på egnede boliger og for lite ressurser i kommunal tjenesteyting til å legge til rette for mottak, har Tynset kommune kommet til at det ikke bør tas i mot nye flyktninger i kommunen inntil det foreligger tilfredsstillende mottaksforhold. Bersvend Salbu fremmet følgende forslag: Tynset kommune ønsker å bosette 3 flyktninger i Ordføreren trakk sin innstilling og støttet forslaget fra Bersvend Salbu. Forslaget fra Bersvend Salbu ble vedtatt mot 2 to stemmer. Tynset kommune ønsker å bosette 3 flyktninger i /05 REGNSKAPSRAPPORT PR I budsjettet for 2005 gjøres følgende endringer: Konsesjonkraftinntektene reduseres med kr til kr Eiendomsskatteinntektene økes med kr til kr Rammetilskuddet reduseres med kr til kr Momskompensasjonsinntektene økes med kr til kr Statstilskudd til flyktninger økes med kr til kr Kulturtjenestens budsjettramme økes med kr til kr Tynset barneskoles ramme økes med kr til kr Avsetning til disposisjonsfond Tjeneste 8600 økes med kr til kr Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 13

10 I budsjettet for 2005 gjøres følgende endringer: Konsesjonkraftinntektene reduseres med kr til kr Eiendomsskatteinntektene økes med kr til kr Rammetilskuddet reduseres med kr til kr Momskompensasjonsinntektene økes med kr til kr Statstilskudd til flyktninger økes med kr til kr Kulturtjenestens budsjettramme økes med kr til kr Tynset barneskoles ramme økes med kr til kr Avsetning til disposisjonsfond Tjeneste 8600 økes med kr til kr /05 KJØP AV REVISJONSTJENESTER Kontrollutvalgets innstilling: 1. Tynset kommune velger KPMG som leverandør av revisjonstjenester for 2 år fra med oppdragsgiverstyrt opsjon på år. 2. Begrunnelsen for valget i henhold til saksdokumentasjon i Kommunestyresak 53/ Ordføreren får fullmakt til å skrive under avtalen. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 1. Tynset kommune velger KPMG som leverandør av revisjonstjenester for 2 år fra med oppdragsgiverstyrt opsjon på år. 2. Begrunnelsen for valget i henhold til saksdokumentasjon i Kommunestyresak 53/ Ordføreren får fullmakt til å skrive under avtalen. 66/05 UTBYGGING AV HOVEDLEDNINGER VANN OG AVLØP PÅ SAVALEN - AVTALE MED SAVALEN NORD BA Kommunestyret godkjenner avtaleforslag datert mellom Savalen Nord BA og Tynset kommune om utbygging av vann og avløp fram til Savalbete hyttefelt. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne avtalen. Kommunestyret bevilger inntil kr 1,4 mill. til utbygging av hovedledningsnett for vann og avløp fram til Savalbete hyttefelt. Kostnaden finansieres ved opptak av lån. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 13

11 Representanten Per Roger Bekken ba om at hans habilitet ble vurdert med henvisning til at far til hans samboer er medeier i Savalen BA. Per Roger Bekken fratrådte. Ordføreren innstilte på at Per Roger Bekken er å anse som inhabil. Enstemmig vedtatt. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner avtaleforslag datert mellom Savalen Nord BA og Tynset kommune om utbygging av vann og avløp fram til Savalbete hyttefelt. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne avtalen. Kommunestyret bevilger inntil kr 1,4 mill. til utbygging av hovedledningsnett for vann og avløp fram til Savalbete hyttefelt. Kostnaden finansieres ved opptak av lån. 67/05 FINANSIERING AV UTVIKLINGPLANER FOR SAVALEN 1. Tynset kommunestyre vedtar å redusere tidligere tilsagn til utviklingsprosjekt fra kr til kr ,-. 2. Tynset kommune deltar med kr ,- i aksjekapitalutvidelse i Savalen Aktiv AS under forutsetning av at øvrige eiere akseptere denne løsningen. Beløpet dekkes av kommunens disposisjonsfond. 3. Det ytes et tilskudd til markedsutviklingsprosjekt for aktivitetene knyttet til Savalen Aktiv AS s virksomhet i 2005, 2006 og 2007 på henholdsvis kr ,-, kr ,- og kr ,-. Det er forutsatt at de øvrige aktører på Savalen deltar med det dobbelte beløp til dette for det enkelte år. Tilskuddet dekkes av næringsfondet det enkelte år. 4. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom aktørene i selskapet og kommunen slik det framgår av det i denne saken vedlagte samarbeidsavtale. Representanten Per Roger Bekken ba om at hans habilitet ble vurdert med henvisning til at far til hans samboer er delaktig i samarbeidsavtalen det er referert til i saken. Per Roger Bekken fratrådte. Ordføreren innstilte på at Per Roger Bekken er å anse som inhabil. Enstemmig vedtatt. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 13

12 Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt 1. Tynset kommunestyre vedtar å redusere tidligere tilsagn til utviklingsprosjekt fra kr til kr ,-. 2. Tynset kommune deltar med kr ,- i aksjekapitalutvidelse i Savalen Aktiv AS under forutsetning av at øvrige eiere akseptere denne løsningen. Beløpet dekkes av kommunens disposisjonsfond. 3. Det ytes et tilskudd til markedsutviklingsprosjekt for aktivitetene knyttet til Savalen Aktiv AS s virksomhet i 2005, 2006 og 2007 på henholdsvis kr ,-, kr ,- og kr ,-. Det er forutsatt at de øvrige aktører på Savalen deltar med det dobbelte beløp til dette for det enkelte år. Tilskuddet dekkes av næringsfondet det enkelte år. 4. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom aktørene i selskapet og kommunen slik det framgår av det i denne saken vedlagte samarbeidsavtale. 68/05 SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM ORDFØRER Dag-Henrik Sandbakken ba om at hans habilitet ble vurdert med henvisning til at han er part i saken. Sette-varaordfører ledet behandlingen av saken. Dag-Henrik Sandbakken fratrådte. Sette-varaordføreren innstilte på at Dag-Henrik Sandbakken er å anse som inhabil. Enstemmig vedtatt. Varordførers forslag til vedtak Dag-Henrik Sandbakken fritas fra vervet som ordfører og andre politiske verv i Tynset kommune for den tiden han er statssekretær i Kommunal- distriktsdepartementet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dag-Henrik Sandbakken fritas fra vervet som ordfører og andre politiske verv i Tynset kommune for den tiden han er statssekretær i Kommunal- distriktsdepartementet. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 13

13 69/05 VALG AV VARAORDFØRER Forslag fra Arne Eggen Som midlertidig varaordfører velges Borgar Valle Forslag fra Leif Tore Rytterbakken Som midlertidig varaordfører velges Mari Morønning Det ble foretatt skriftlig avstemming. Borgar Valle fikk 20 stemmer. Mari Morønning fikk 4 stemmer. 2 representanter stemte blankt. Borgar Valle ble dermed valgt. Som midlertid varaordfører velges Borgar Valle TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 13

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H. Øian Arne

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl.18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl.18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2006 Tid: kl.18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H.

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl.18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl.18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.05.2005 Tid: kl.18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Borgar Valle Arne

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Mari Morønning

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Mari Morønning TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2006 Tid: kl.18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H.

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Signe Solvang Aamodt

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Signe Solvang Aamodt TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2006 Tid: kl.19.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Tynset rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2005 Tid: kl. 19.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H.

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: kl.18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: kl.18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: kl.18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H.

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Tid: 18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Tid: 18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Tid: 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar Bekken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.2007 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Orientering av Eldrerådet, Rådet for likestilling for funksjonshemmede og Internasjonalt råd Til

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL VALG AV REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL VALG AV REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.10.2007 Tid: kl 20.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 18.00 Orientering om tynsetskolenes Malawi-engasjement v/jan Karstensen og Jarle Gullbrekken Vedtaksmøte

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Liv Alfhild Utby

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Liv Alfhild Utby TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Mahdi Hassan Mouhoumed Veslemøy Grinde

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 18.00 Info v/ rådet for likestilling for funksjonshemmede, internasjonalt råd og eldrerådet Kl. 19.00

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Gimle, Fåset Møtedato: 20.06.2006 Tid: kl.17.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Gimle, Fåset Møtedato: 20.06.2006 Tid: kl.17.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Gimle, Fåset Møtedato: 20.06.2006 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar Bekken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.08.2010 Tid: Kl. 18.00 Orientering om Småsamfunnsprosjektet Kvikne Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.11.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.01.2007 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2005 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2008 Tid: kl. 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 16.00 Kl. 09.00 10.30 Vedtaksmøte Kl. 11.00 16.00 Budsjettkonferanse Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Mahdi Hassan Mouhoumed Jon Ole Hokstad

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Christian F. Steenland

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.08.2009 Tid: Kl. 18.00 Orientering om eiendomsskattprosjektet v/geir Strickert Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Heim Møtedato: 21.06.2011 Tid: Kl. 16.00 Omvisning gamle Aaen skole Kl. 17.00 Middag Kl. 18.00 Møtestart Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Tid: Kl. 18.00 Informasjon Meskano v/odd Uglem Informasjon renseanlegg, se eget notat Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Mahdi Hassan Mouhoumed Jon Ole Hokstad Jeanne E.

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.09.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.05.2013 Tid: Kl. 09.00 Vedtaksmøte Politikerdag: - Styringsdialog - Planprogram Kl. 11.30 Lunsj Politikerdag forts. Til

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Bersvend

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 16.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Mahdi Hassan Mouhoumed Jon Ole Hokstad

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: Kl. 09.00 15.00 Etter vedtaksmøtet: Kommuneplanens samfunnsdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.01.2013 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Menighetshuset Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Menighetshuset Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Menighetshuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid Skaug

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2010 Tid: Kl. 18.00 NB! Oppmøte på Tynset bibliotek for orientering kl 18.00 Kl 18.30 Orientering om prosjekt forsterket

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H.Øian Veslemøy Grinde Per Herman

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset barneskole Møtedato: Tid: Kl.18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset barneskole Møtedato: Tid: Kl.18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Tynset barneskole Møtedato: 25.11.2014 Tid: Kl.18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer:

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Grete Negård Andreassen Per

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting evaluering av kulturfond

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting evaluering av kulturfond TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting evaluering av kulturfond Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 20.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Astrid

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2011 Tid: Kl. 18.00 Informasjon Rådet for likestilling for funksjonshemmede v/inger Lise Stubsjøen Martinsen Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresaeln Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 18.00 21.20 Orientering om rapport for handels- og senterutvikling i Tynset, v/vidar Vanberg. Orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2008 Tid: kl. 15.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: Etter kommuneloven 30 nr 2 og ordførers beslutning om behandling ved fjernmøte er de aktuelle sakene behandlet ved skriftlig

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.15.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.15.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl.15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Per Hermann Køhn Hansæl

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer:

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Per Hermann Køhn Hansæl Forfall: Astrid Skaug Veslemøy

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Kl. 18.00 Informasjon om samhandlingsreformen v/helse og omsorg Informasjon fra kontrollutvalget v/christian

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2005 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 111/05 LOKALE FORHANDLINGER GODKJENNING AV PROTOKOLLER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 111/05 LOKALE FORHANDLINGER GODKJENNING AV PROTOKOLLER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2005 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 111/05 LOKALE FORHANDLINGER 2005 - GODKJENNING AV PROTOKOLLER 112/05 FORVALTNINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 18:00 Gjennomgang og diskusjon om fremtidig næringsarbeid regionalt og for Tynset kommune Til stede på møtet:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.08.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård Andreassen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset barneskole - musikkrommet Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset barneskole - musikkrommet Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Tynset barneskole - musikkrommet Møtedato: 27.01.2015 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar Bekken Nils H. Øian Arne

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøte: Befaring på nytt renseanlegg. Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Orientering fra Røros Reiseliv v/linda Ramberg og fra Hedmark Reiseliv v/anne Hegglund først i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte Til stede på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2013 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen Martinsen Arne

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Mahdi Hassan Mouhoumed Jon Ole Hokstad

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer:

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2008 Tid: kl. 15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten

Detaljer