EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014"

Transkript

1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP

2 Innhold EVJE OG HORNNES KOMMUNE... 1 Økonomisk oversikt Drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 6 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1b Driftsregnskapet... 8 Regnskapsskjema 2a Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2b Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Driftsregnskapet avvik pr enhet i forhold til vedtatt ramme Regnskapsprinsipper mv Organisering av kommunens virksomhet Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Note 2 Bemanning og ytelser til ledende personer Note 3 Pensjonsforpliktelser Note 4 Varige driftsmidler Note 5 Aksjer og andeler som er ført opp som anleggsmidler Note 6 Langsiktig gjeld Note 7 Garantiansvar Note 8 Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger Note 8 nr 2 Spesifikasjon av bundet fond Note 8 nr 3 Spesifikasjon av avsetning og bruk av avsetninger foretatt med hjemmel i delegert myndighet Note 8 nr 4 Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk spesifisert pr år samt egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp Note 9 Spesifikasjon av kapitalkontoen Note 10 Investeringsoversikt Note 11 Beregning av gebyrfinansierte selvkosttjenester Note 11 nr 2 ytterligere dokumentasjon vedr. selvkostområdene Note 12 - Kommunal forretningsdrift, 27 og kapittel 11 i kommuneloven Note 13 Interkommunalt samarbeid etter 27 (som ikke avlegger særregnskap) samt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kap. 5A Note 14 Interne overføringer og fordelinger Note 15 Saker med betinget utfall Revisjonsberetning

3 3

4 Økonomisk oversikt Drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Note Regnskap Regulert Regnskap Tekst 2014 budsjett 2013 Driftsinntekter Bruker betalinger , , ,82 Andre salgs og leieinntekter , , ,78 Overføringer med krav til motytelse , , ,41 Rammetilskudd , , ,00 Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer , , ,00 Inntekts- og formuesskatt , , ,96 Eiendomsskatt , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , , ,00 Sum driftsinntekter , , ,97 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,24 Sosiale utgifter , , ,35 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon , , ,67 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon , , ,76 Overføringer , , ,77 Avskrivinger , , ,90 Fordelte utgifter , , ,95 Sum driftsutgifter , , ,74 Brutto driftsresultat , , ,77 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,76 Gevinst finansielle omløpsmidler 10 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,76 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,45 Tap finansielle omløpsmidler 10 0,00 0, ,00 Avdrag på lån , , ,38 Utlån 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , ,83 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , , ,07 4

5 Motpost avskrivninger , , ,90 Netto driftsresultat , , ,06 Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond , , ,66 Sum bruk av avsetninger , , ,66 Avsetninger og overført til investeringsregnskapet Overført til investeringsregnskapet , , ,10 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 11 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , ,70 Avsatt til bundne fond , , ,76 Sum avsetninger , , ,56 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,71 0, ,16 Ikke disponert regnskapsmessig mindreforbruk ,71 0, ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 5

6 Økonomisk oversikt investering Note Regnskap Regulert Regnskap Tekst 2014 budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , ,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon , , ,75 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , ,10 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , ,85 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , ,00 Utlån , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 11 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 11 0,00 0, ,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,20 0,00 0,00 Sum finanstransaksjoner , , ,00 Finansieringsbehov , , ,85 Dekket slik: Bruk av lån , , ,46 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,78 Overført fra driftsregnskapet , , ,10 Bruk av tidligere års udisponert 11 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,88 Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 11 0,00 0, ,63 Bruk av bundne investeringsfond 11 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,85 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskapet 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 6

7 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue , , , ,96 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,96 Renteinntekter og utbytte , , , ,76 Gevinst finansielle omløpsmidler 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,45 Tap finansielle omløpsmidler 10 0,00 0,00 0, ,00 Avdrag på lån , , , ,38 Netto finansinntekter/- utgifter , , , ,07 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 11 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,70 Til bundne avsetninger , , , ,76 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0, ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,66 Netto avsetninger , , , ,20 Overført til Investeringsregnskapet , ,00 0, ,10 Til fordeling drift (1B): , , , ,99 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,83 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,71 0,00 0, ,16 Ikke disponert regnskapsmessig Mindreforbruk ,71 0,00 0, ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Regnskapsskjema 1b Driftsregnskapet Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 TIL FORDELING FRA SKJEMA 1A , , , ,99 FORDELT SLIK: Rammeområde 10: Politisk styring og kontroll Netto driftsramme , , , ,56 Rammeområde 26: Sentraladministrasjonen Netto driftsramme , , , ,53 Rammeområde 48:Samhandlinsgsreformen Netto driftsramme , , , ,61 Rammeområde 30: Leirskolen Netto driftsramme ,08 0,00 0, ,59 Rammeområde 31: Støttetiltak Netto driftsramme , , , ,65 Rammområde 32: Kultur Netto driftsramme , , , ,57 Rammeområde 35: Hornnes barneskole Netto driftsramme , , , ,77 Rammeområde 36: Evje barneskole Netto driftsramme , , , ,38 Rammeområde 37: Evje ungdomsskole Netto driftsramme , , , ,53 Rammeområde 38: Enhet for barnehage Netto driftsramme , , , ,71 Rammeområde 41: Helse og familie Netto driftsramme , , , ,49 Rammeområde 46: Pleie og omsorg Netto driftsramme , , , ,51 Rammeområde 47: NAV Netto driftsramme 0,00 0,00 0, ,90 Rammeområde 49: Lokalmedisinske tjenester Netto driftsramme , , , ,52 8

9 Rammeområde 52: Drift og forvaltning Netto driftsramme , , , ,68 Rammeområde 53: Selvkost Netto driftsramme , ,00 0, ,55 Rammeområde 90 : Finans Netto driftsramme , , , ,81 Rammeområde 91: Reservert for lønn/pensjon Netto driftsramme , , , ,63 SUM FORDELT , , , ,83 Årets over/underskudd ,71 0,00 0, ,16 9

10 Regnskapsskjema 2a Investeringsregnskapet Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 Investeringer i anleggsmidler , , , ,85 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 11 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger ,20 0,00 0, ,00 Årets finansieringsbehov , , , ,85 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,46 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , ,00 0,00 Tilskudd til investeringer , , , ,00 Kompensasjon for mva , , ,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,78 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,24 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,10 Bruk av tidligere års udisponert 11 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,51 Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Udekket i inv. regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 Regnskapsskjema 2b Investeringsregnskapet Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 TIL INVESTERINGER I ANLEGGS- MIDLER FRA LINJE 1, SKJEMA 2A , , , ,85 FORDELT SLIK: Prosjekt 261 Leasing kopimaskiner 11 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 330 Ny barnehage 11/ , ,00 0, ,25 Prosjekt 334 Ikt i skolen - satsning fra , , , ,50 Prosjekt 344 Biobrenselanlegg , ,00 0, ,89 Prosjekt 345 Ombygging svømmehall 0, , ,00 0,00 Prosjekt 356 Lydisolering Hornnes barnehage , ,00 0, ,50 Prosjekt 358 kjøp tomt og bolig Evje skole 13 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 359 Skisseprosjekt flerbrukshall , , ,00 0,00 Prosjekt 360 Uteskole Oddelia , , ,00 0,00 Prosjekt 361 Utstyr gym ungdomsskolen , , ,00 0,00 Prosjekt 427 Ombygging Evjeheimen , ,00 0, ,63 Prosjekt 428 Ombygging Soltun ,00 0,00 0, ,01 Prosjekt 429 Ombygging Hovslagerveien , ,00 0, ,70 Prosjekt 435 Utstyr/inventar Evjeheimen 0,00 0,00 0, ,02 Prosjekt 439 Ekko-maskin , ,00 0,00 0,00 Prosjekt 441 Hørsel utstyr LMT ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 554 PLS-styring Fennefoss renseanl , ,00 0, ,80 Prosjekt 555 VA-anlegg Evjemoen , , , ,30 Prosjekt 564 Grenjå rehabilitering 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 581 Ledningsanlegg Dåsnesmoen 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 582 Husqverna rider/klippe , ,00 0,00 0,00 Prosjekt 599: Ikke spesifisert VA i økonomiplanen 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 623 Fysiske tiltak - Furly fritidspark , ,00 0,00 0,00 Prosjekt 627 Vei ned i bukta - Furuly fritidspark 0,00 0,00 0, ,75 Prosjekt 629: Klatrenett 0,00 0,00 0, ,25 Prosjekt 676: Furuly utbygging 0, , ,00 0,00 Prosjekt 677: Skaterampe Furuly 0, , ,00 0,00 Prosjekt 678: Friidrettsanlegg Hornnes 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 679: Furuly - statlig sikra tiltak ,69 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 680: Lydanlegg Evjemoen kino 0, ,00 0,00 0,00 Prosjekt 755: Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall , , ,00 0,00 Prosjekt 756 Utbygging gnr 50, bnr 20,47, , , ,00 0,00 Prosjekt 758: Oddeskogen ny veg , ,00 0, ,00 Prosjekt 760: Adressering , , ,00 0,00 Prosjekt trinn Hornåsen 0,00 0,00 0, ,75 Prosjekt 859 Tiltak i sentrum , , , ,00 Prosjekt 863: Bruktbil , , ,00 0,00 SUM FORDELT , , , ,85 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Balanseregnskapet Note Regnskap Regnskap Tekst EIENDELER A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,47 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,05 Utlån , ,67 Aksjer og andeler , ,63 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,82 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,69 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 10 0,00 0,00 Sertifikater 10 0,00 0,00 Obligasjoner 10 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,18 Sum omløpsmidler , ,87 Sum eiendeler , ,69 GJELD OG EGENKAPITAL C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,22 Bundne driftsfond , ,65 Ubundne investeringsfond 11 0,00 0,00 Bundne investeringsfond , ,19 Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) , ,16 Regnskapsmessig merforbruk (drift) 11 0,00 0,00 Udisponert investeringsregnskapet 11 0,00 0,00 Udekket investeringsregnskapet 11 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,92 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) , ,84 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 11 0,00 0,00 Sum egenkapital , ,30 D. Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld 12

13 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,39 Derivater 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,39 Sum gjeld , ,39 Sum egenkapital og gjeld , ,69 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler , ,10 Andre memoriakonti , ,65 Motkonto for memoriakontiene , ,75 13

14 Driftsregnskapet avvik pr enhet i forhold til vedtatt ramme Forbruk i % Opprinnelig bud. Enhet for barnehage Regnskap Rev. Budsjett Avvik i kr Politiske styrings og kontrollorganer , Sentraladministrasjonen , Leirskolen , Støttetiltak , Kultur , Hornnes skule , Evje Barneskule , Evje Ungdomsskule , Enhet for barnehage , Helse- og familie , Pleie- og omsorg , Samhandlingsreformen , Lokalemedisinske tjenester , Drift og forvaltning , Selvkost , Finans , Reservert for lønn/pensjon , Årsresultat , ,00 0,00 14

15 Regnskapsprinsipper mv. Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekk- Rettighet/likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 15

16 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14, februar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 16

17 Organisering av kommunens virksomhet Kommunen er organisert etter enhetsmodellen og med flat struktur. Det er 9 enhetsledere pr Enhetsledere har utstrakte fullmakter innen økonomi og personal. I tillegg har rådmannen en ledergruppe bestående av personalsjef, økonomisjef og rådgivere for oppvekst og helse/omsorg. Enhetsledergruppa består av alle enhetslederne og rådmannens ledergruppe. Interkommunale selskaper og aksjeselskaper som kommunen eier, eller er medeier i, og som ivaretar/utfører tjenester for kommunen : De viktigste er listet opp over. Kommunen har også eierinteresser i andre selskaper, det vises her til note 5 i årsregnskapet. 17

18 Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital a) Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Regulert Regnskap Tekst 2014 budsjett 2013 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , ,97 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , ,00 Sum anskaffelse av midler S , , ,97 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , ,84 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , ,85 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , ,83 Sum anvendelse av midler T , , ,52 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , , ,55 Endring i ubrukte lånemidler , ,46 Endring i arbeidskapital V , , ,01 b) Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Regnskap Regnskap Tekst Omløpsmidler Endring i betalingsmidler , ,35 Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater 0, ,00 Endring kortsiktige fordringer , ,81 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 Endring derivater 0,00 0,00 Endring premieavvik , ,00 Sum endring omløpsmidler , ,54 Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld , ,53 Endring i arbeidskapital , ,01 DIFFERANSE 0,00 0,00 18

19 Note 2 Bemanning og ytelser til ledende personer Tekst Bemanning i årsverk Lønn administrasjonssjef: -Utbetalt vanlig lønn (Årslønnssatsen er pr kr ,-.) Personlig tillegg Vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon (Gjelder LMT, men for 2014 er det kun feriepenger pga godtgjøring utbetalt Ingen lønn til ekstra funksjon i 2014.) Samlet lønn og annen fast godtgjørelse Godtgjørelse ordfører: - Samlet lønn og annen fast godtgjørelse (Sats pr er ,-.) - Godtgjørelse fra andre verv i kommunen eller i kommunal sammenheng (as, iks mv) Samlet lønn og annen fast godtgjørelse Godtgjøring revisor: regnskapsrevisjon forvaltningsrevisjon selskapskontroll bistand

20 Note 3 Pensjonsforpliktelser KLP Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C ). Beløp Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 Forventet avkastning på pensjonsmidlene kr ,00 Administrasjonskostnader kr ,00 Netto pensjonskostnad (inkl adm.) kr ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Tekst Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler kr ,00 Brutto pensjonsforpliktelser kr ,00 Akkumulert premieavvik kr ,00 kr ,00 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (grunnlag kr ). kr ,00 Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. D, jfr. også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet 2014 Avkastning på pensjonsmidler 4,65 % Diskonteringsrente 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,97 % Årlig G-regulering 2,97 % Årlig reg. av pensjoner under utbetaling Frivillig avgang AFP-uttak Estimatavvik ( 13-3 nr. D) Estimatavvik kommer frem ved ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i nytt år. Estimatavviket i 2014 er kr. 0 Estimatavvik , pensjonsmidler Beløp Estimert/bokført pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik , pensjonsforpliktelser Beløp Estimert/bokført pensjonsforpliktelser kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsforpliktelser kr ,00 20

21 Estimatavvik 2014 Fra tidligere år For 2014 Korrigert i 2014 Pr Estimatavvik pensjonsmidler kr - kr ,00 kr ,00 kr - Estimatavvik pensjonsforpliktelser kr - kr ,00 kr ,00 kr - Netto estimatavvik kr - kr ,00 kr ,00 kr - Virkninger av planendringer (angis hver for seg): År Amortiseringsperiode for premieavvik 7 Beløp Virkning av endret amortiseringsperiode Bruk av premiefond ,00 Innestående midler på premiefond ,00 SPK Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C ). Beløp Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 Forventet avkastning på pensjonsmidlene kr ,00 Administrasjonskostnader kr ,00 Netto pensjonskostnad (inkl adm.) kr ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Tekst Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler kr ,00 Brutto pensjonsforpliktelser kr ,00 Akkumulert premieavvik kr ,00 kr ,00 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (grunnlag kr ,-). kr ,00 Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. D, jfr. også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet 2014 Avkastning på pensjonsmidler 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,97 % Årlig G-regulering 2,97 % Årlig reg. av pensjoner under utbetaling Frivillig avgang AFP-uttak Estimatavvik ( 13-3 nr. D) Estimatavvik kommer frem ved ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i nytt år. Estimatavviket i 2014 er kr. 0 21

22 Estimatavvik , pensjonsmidler Beløp Estimert/bokført pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik , pensjonsforpliktelser Beløp Estimert/bokført pensjonsforpliktelser kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsforpliktelser kr ,00 Estimatavvik 2014 Fra tidligere år For 2014 Korrigert i 2014 Pr Estimatavvik pensjonsmidler kr - kr ,00 kr ,00 kr - Estimatavvik pensjonsforpliktelser kr - kr ,00 kr ,00 kr - Netto estimatavvik kr - kr ,00 kr ,00 kr - Virkninger av planendringer angis hver for seg: År Amortiseringsperiode for premieavvik 7 Virkning av endret amortiseringsperiode Beløp Bruk av premiefond 0,00 Innestående midler på premiefond 0,00 22

23 Note 4 Varige driftsmidler Edb, kontormask Maskiner/ Inventar Tekn. anlegg Var Bolig, skole, vei mv Adm.bygg, institusjon mv Kunst etc Tomter SUM Anskaffelse pr Tilgang Avgang Anskaffelse pr Akk. ordinære avskrivn. pr Tilgang Avgang 0 Akk. ordinære avskr. pr Bokført verdi Avskrivningssatser 0 % 20 % 10 % 0 % 5 % 2,5 % 2 % 23

24 Note 5 Aksjer og andeler som er ført opp som anleggsmidler Aksjer og andeler i: Livsforsikringsselskaper Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel Egenkapitalinnskudd KLP - fellesordningen ,00 Egenkapitalinnskudd KLP - sykepleierordningen ,00 Sum aksjer og andeler i: Livsforsikringsselskaper ,00 Sum bokført i balansen ,00 DIFFERANSE 0,00 Kommunal forretningsdrift Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel Setesdal Miljø og Gjenvinning iks 1, ,06 39,3% Konsesjonskraftfondet IKS 1,00 0,5% Agder Sekretariat 1 000,00 6,67% Setesdal Brannvesen IKS , ,10 15,05% Setesdal revisjonsdistrikt IKS 1,00 20 % Setesdalsmuseet IKS 1, ,47 16,67% Aust-Agder kulturhistoriske senter 1,00 2 % Setesdal ikt 1, ,90 20 % Setesdal Regionråd 1, ,04 25 % Sum aksjer og andeler i: Kommunal forretningsdrift ,03 Sum bokført i balansen ,03 DIFFERANSE 0,00 Selvstendige kommuneforetak 24

25 Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel Aust-Agder Næringsselskap , ,60 0,17 % Setpro AS , ,00 20 % Kommunekraft AS 1 000, ,00 1 % Agder Energi AS 1, ,00 1,528 % Evje Utvikling AS 1,00 0, % Evjemoen Næringspark Holding AS , , % Sum aksjer og andeler i: Selvstendige kommuneforetak ,00 Sum bokført i balansen ,00 DIFFERANSE 0,00 Private foretak med begrenset ansvar Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel AL bibloteksentralen 600, ,30 0,17 % Otrahallen AS , ,00 12,5% Setesdal Informasjons- og kompetansesenter AS , ,00 21,58 % Setesdal Bilruter , ,60 1,93 % AT-skog ,00 Visit Sørlandet AS , ,00 0,64 % Sum aksjer og andeler i: Private foretak med begrenset ansvar ,60 Sum bokført i balansen ,60 DIFFERANSE 0,00 25

26 Note 6 Langsiktig gjeld Lånenr Saldo Rentetilknytning Lånerente Neste Sum flytende Sum fast rente- regulering HB /3/ Flytende 2,188 % HB /1/ Flytende 2,182 % HB / Flytende 2,182 % HB, /1/ Flytende 2,182 % HB, / Flytende 2,188 % hb, Flytende 2,188 % Sum startlån HB, Fast rente 3,400 % HB, Fast rente % HB, Fast rente 4,400 % E & H sparebank Rentefritt 0 KB, mnd Nibor+0,4% 1,903 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,883% KB, Fast rente 3,78 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,914 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,914 % KB, Fast rente 4,71 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,995 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,883% KB, Pt 2,250 % KB, mnd Nibor+0,4 %. 2,005 % KLP Pt 2,800 % KLP, mnd Nibor+ 0,5% 2,08% KLP Fast rente 3,87 % KLP Fast rente 2,11 % Sum ord. lån Nordea,swapavtale, / ,87 % Nordea, swapavtale, / ,14 % Nordea, swapavtale / ,83% Leasing kopimask 11 gjeld Finans. leasing Alle lån Lån utenom leasing rente Total portefølje 62,73 37,06 Det er regnskapsført avdrag på lån i driftsregnskapet med til sammen kr ,- Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør kr (Dette er gjeld utenom startlån) Lån til videre utlån (startlån) Årets betalte avdrag kr Mottatte avdrag fra videreutlån kr ,20 Avsatte midler til bundet investeringsfond kr

27 Note 7 Garantiansvar Stilt overfor: Beløp Garantiramme Utløper Otrahallen AS , Sameiet sentrumsbygget: Kommunen eier 1768 deler av totalt 7202 og hefter tilsvarende for gjeld ,29 (Total gjeld inkl. kortsiktig: ,-) Sum garantiansvar ,29 0,00 Tap på garantier: 0,- Økonomisk virkning på senere års regnskap/budsjett: 0,- Sannsynlig innfrielse av garantier, jf KRS nr. 7 pkt nr.2: Nei. 27

28 Note 8 Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger a) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tekst 2014 budsjett budsjett 2013 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,62 Bruk av avsetninger , , , ,17 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,55 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,55 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Avsetning til og bruk av disposisjonsfond Disposisjonsfond pr ,22 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet , Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 264, Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 800, Disposisjonsfond pr ,92 DIFFERANSE 0,00 c) Avsetning til og bruk av bundne driftsfond Bundne driftsfond pr ,65 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet , Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 503,98 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet , Bundne driftsfond pr ,53 DIFFERANSE 0,00 d) Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 28

29 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Ubundne investeringsfond pr ,00 DIFFERANSE 0,00 e) Avsetning til og bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr ,19 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet ,20 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Bundne investeringsfond pr ,39 DIFFERANSE 0,00 f) Årets og bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk ,16 Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet ,71 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet , Regnskapsmessig mindreforbruk ,71 DIFFERANSE 0,00 g) Årets og bruk av tidligere årsregnskapsmessige mindreforbruk i investeringsregnskapet Udisponert i inv.regnskapet 1.1 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 Disponering av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0,00 Udisponert i inv. regnskapet ,00 DIFFERANSE 0,00 h) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet Regnskapsmessig merforbruk 1.1 0,00 Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,00 DIFFERANSE 0,00 i) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 1.1 0,00 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i investeringsregnskapet 0,00 Udekket i investeringsregnskapet ,00 DIFFERANSE 0,00 29

30 Note 8 nr 2 Spesifikasjon av bundet fond Kontonummer Tekst Næringsfond konsesjon (bundet grunnkapital) Naturforvaltning Otra Næringsfond kons (ikke bundet grunnkapital Avkastning fond Kulturpris/ kulturstipend Den kulturelle skolesekke Museum avsatt Statstilskudd FOU ped. u Kompetanseutvikl. midler Distriktsaktiv skole Voksenopplæring fremmedsp Statstilskudd barnehager Fremmedspråklige elever Skriftspråkutvikling Ikt-midler Språkforståelse minoritetbarn i førskolealder Hornnes Fengsel Språkstimumlering i heimen Løvlandsjubileet Komp.midler 05/06 Eusk Gards- og ættesoge Evjetun leirskole Skolekinoprosjekt Flåt Geologisenter Funksjonsh. barn barnehage Skjønnsmidler barnehage Fond stimuleringstilsk. folkehelse Etterutdanning skole Elevrådet Evje ungdomsskule Lavterskeltilbud fra Den kulturelle spaserstokken Fokusbarnehager Elevbedrift Evje barneskole Uteteam Videreutdanning avsatt 10 prosj flerspråklige barn (barnehage) Fysiske tiltak Furuly Universell utforming Furuly Videreutdanning hbsk Prosjekt være sammen Videreutdanning ebsk Videreutdanning hbsk Videreutdanning hbsk Kleveland-gave lokal historisklittratur Bolyst - midler fra krd 2013 osv Prosjekter ungdomsklubben Folkehelsemidler fom Videreutd statlige midler Evje bsk Videreutd statlige midler Evje usk Skolefrukt gave saniteten Vurdering for læring

31 Hinderløype Furuly fritidspark Bokhylle svaksynte avsatt Arbeidsstua Trivselskonto Etableringstilskudd Husbank Tilskudd tilpasning Husbank Statstilskudd forebyggend Helsestasjonen Psykiatri-fond PLO - opplærings- st.tilsk Utdanning vernepleier Gavefond fra brukere Kvalifiseringsstønad Kompetansemidler foreb/rehab Fengselshelsetjeneste Videreutdanning gjeldrådgivn NAV Videreutdanning barnevernsarbeider Interkommunal ruskonsulent Kognitiv terapi Desentralisert sykepleie tilskudd Hørselskoordinator - midler fra fylkesmannen Velferdsmidler pasienter Hornnesheimen Avansert sykepeleie, komp.midler 2013 fylkesmann Helse og omsorg i plan Kommunal øyeblikkelig hjelp Barnefattigdom (TIBA) avsatt Fagdag rus fra Skogavgiftsfond Kommunalt viltfond Vann Avløp Renovasjon Feier kalkingstiltak Kalkingstiltak Friluftstiltak, tilsk Almannaveien, vedlikehold Vedlikeholdsplan KOBE Fennefoss kraftverk planleggingsutg Stiftelsen Evje Sentrum Kalking Dåsåna Slam selvkostfond

32 Note 8 nr 3 Spesifikasjon av avsetning og bruk av avsetninger foretatt med hjemmel i delegert myndighet Vi har her valgt å ta med alle enhetsfond og andre fond der det er vedtatt at bruk kan foretas gjennom administrative vedtak. Avsetningene til enhetsfond, og justeringer pga overforbruk i 13 er gjort etter vedtak i kommunestyret, og ikke med hjemmel i delegert myndighet. For å få helheten i fondsdisposisjonene er dette likevel tatt med. Andre disposisjonsfond som er justert administrativt er i tillegg tatt med. Enhet Kultur Beløp Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) 0 Fond pr Enhet Forvaltning Fond pr Overført til felles fond for drift og forvaltning Fond pr Enhet Barnehage Fond pr Justering pga overforbruk 13 (vedtak i kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhet Hornnes barneskule Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhet Evje ungdomsskulø Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) Fond pr Enhetsfond Drift og Forvaltning Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Overført fra fond forvaltning Fond pr Enhetsfond Pleie og omsorg Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhetsfond Evje barneskule Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret)

33 Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) Fond pr Enhetsfond helse og famile Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhetsfond sentraladministrasjonen Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhetsfond NAV Fond pr Justering pga overforbruk 13 (vedtak i kommunestyret) Overført enhetsfond helse og familie (vedtak kommunestyret) Fond pr Vedlikeholdsfond Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året 0 Fond pr Fond lederutvikling - rådmannens fra 12 Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) Fond pr Opplæringsfond ihht sak 70/12 Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året 0 Fond pr Landbruksfond - reguleres ihht vedtak av landbrukstilskudd Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året Fond pr Gavefond Fond pr Avsatt i løpet av året (renter - bevaring av fondets verdi) Bruk i løpet av året Fond pr Tapsfond etableringslån Fond pr Avsatt i løpet av året (renter - bevaring av fondets verdi) Bruk i løpet av året 33

34 Fond pr mai Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året (merforbruk ihht budsjett) Fond pr Bygdesogefond Fond pr Avsatt i løpet av året (salg bøker) Bruk i løpet av året Fond pr Forsikringsfond Fond pr Avsatt i løpet av året (renter - bevaring av fondets verdi) Bruk i løpet av året (dekning egenandeler forsikringssaker) 0 Fond pr

35 Note 8 nr 4 Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk spesifisert pr år samt egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp Spesifikasjon av egenkapitalkontoer for regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Saldo iht balansekonto Totalt , ,16 Oppstått år: Regnskapsmessig merforbruk Saldo iht balansekonto Totalt 0 0 Oppstått år: Udisponert i investeringsregnskapet Saldo iht balansekonto Totalt 0 0 Oppstått år: Udekket i investeringsregnskapet Saldo iht balansekonto Totalt 0 0 Oppstått år: Spesifikasjon av egenkapitalkonti for endring i regnskapsprinsipp Type Bokført år Beløp Prinsippendring feriepenger 92/ Merverdiavgiftskompensasjon Oppløsning likviditetsreserve Kr ,- som er summen av de to tidligere føringene mot egenkapitalkonti, står i dag i egenkapitalen som en debetsum på endring regnskapsprinsipp i drift. 35

36 Note 9 Spesifikasjon av kapitalkontoen Debetposter i året: Kreditposter i året: ,92 Balanse Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Aktivering av fast eiendom ,87 og anlegg Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg ,95 Reversert nedskrivning 0,00 av fast eiendom og anlegg Tap ved salg eiendom og anlegg 0,00 Gevinst ved salg av fast ,14 eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0, ,17 Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler ,80 0,00 Tap ved salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Reversert nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Gevinst ved salg av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler Reduksjon egenkapitalinnskudd Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0, ,00 pensjonskasse Reversert nedskrivning av Nedskriving av aksjer og andeler ,00 0,00 aksjer og andeler Tap ved salg av aksjer og andeler 0,00 Gevinst ved salg av aksjer og 0,00 andeler ,00 Økning i pensjonsmidler ,00 Reduksjon pensjonsforpliktelser Avdrag på utlån ,20 Avskriving på utlån 0, ,00 Utlån Bruk av midler fra eksterne lån , ,00 Avdrag på eksterne lån Økning pensjonsforpliktelser ,00 Reduksjon pensjonsmidler 0,00 Balanse ,95 SUM DEBET , ,10 SUM KREDIT DIFFERANSE 0,00 36

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 1 Innhold... 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE... 1 Økonomisk oversikt Drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 6 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2016

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2016 EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innhold:_Toc479066786 Økonomisk oversikt Drift... 3 Økonomisk oversikt investering... 5 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1b Driftsregnskapet...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Regnskaper for Eide kommune

Regnskaper for Eide kommune er for Eide kommune ii Innhold sskjema 1A... 1 sskjema 1B... 2 sskjema 2A... 3 sskjema 2B... 3 Balansen... 5 Hovedoversikt drift... 5 Hovedoversikt investering... 7 Note 1 - Arbeidskapitalen... 8 Note

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer