EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014"

Transkript

1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP

2 Innhold EVJE OG HORNNES KOMMUNE... 1 Økonomisk oversikt Drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 6 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1b Driftsregnskapet... 8 Regnskapsskjema 2a Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2b Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Driftsregnskapet avvik pr enhet i forhold til vedtatt ramme Regnskapsprinsipper mv Organisering av kommunens virksomhet Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Note 2 Bemanning og ytelser til ledende personer Note 3 Pensjonsforpliktelser Note 4 Varige driftsmidler Note 5 Aksjer og andeler som er ført opp som anleggsmidler Note 6 Langsiktig gjeld Note 7 Garantiansvar Note 8 Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger Note 8 nr 2 Spesifikasjon av bundet fond Note 8 nr 3 Spesifikasjon av avsetning og bruk av avsetninger foretatt med hjemmel i delegert myndighet Note 8 nr 4 Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk spesifisert pr år samt egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp Note 9 Spesifikasjon av kapitalkontoen Note 10 Investeringsoversikt Note 11 Beregning av gebyrfinansierte selvkosttjenester Note 11 nr 2 ytterligere dokumentasjon vedr. selvkostområdene Note 12 - Kommunal forretningsdrift, 27 og kapittel 11 i kommuneloven Note 13 Interkommunalt samarbeid etter 27 (som ikke avlegger særregnskap) samt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kap. 5A Note 14 Interne overføringer og fordelinger Note 15 Saker med betinget utfall Revisjonsberetning

3 3

4 Økonomisk oversikt Drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Note Regnskap Regulert Regnskap Tekst 2014 budsjett 2013 Driftsinntekter Bruker betalinger , , ,82 Andre salgs og leieinntekter , , ,78 Overføringer med krav til motytelse , , ,41 Rammetilskudd , , ,00 Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer , , ,00 Inntekts- og formuesskatt , , ,96 Eiendomsskatt , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , , ,00 Sum driftsinntekter , , ,97 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,24 Sosiale utgifter , , ,35 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon , , ,67 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon , , ,76 Overføringer , , ,77 Avskrivinger , , ,90 Fordelte utgifter , , ,95 Sum driftsutgifter , , ,74 Brutto driftsresultat , , ,77 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,76 Gevinst finansielle omløpsmidler 10 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,76 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,45 Tap finansielle omløpsmidler 10 0,00 0, ,00 Avdrag på lån , , ,38 Utlån 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , ,83 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , , ,07 4

5 Motpost avskrivninger , , ,90 Netto driftsresultat , , ,06 Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond , , ,66 Sum bruk av avsetninger , , ,66 Avsetninger og overført til investeringsregnskapet Overført til investeringsregnskapet , , ,10 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 11 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , ,70 Avsatt til bundne fond , , ,76 Sum avsetninger , , ,56 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,71 0, ,16 Ikke disponert regnskapsmessig mindreforbruk ,71 0, ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 5

6 Økonomisk oversikt investering Note Regnskap Regulert Regnskap Tekst 2014 budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , ,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon , , ,75 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , ,10 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , ,85 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , ,00 Utlån , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 11 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 11 0,00 0, ,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,20 0,00 0,00 Sum finanstransaksjoner , , ,00 Finansieringsbehov , , ,85 Dekket slik: Bruk av lån , , ,46 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,78 Overført fra driftsregnskapet , , ,10 Bruk av tidligere års udisponert 11 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,88 Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 11 0,00 0, ,63 Bruk av bundne investeringsfond 11 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,85 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskapet 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 6

7 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue , , , ,96 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,96 Renteinntekter og utbytte , , , ,76 Gevinst finansielle omløpsmidler 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,45 Tap finansielle omløpsmidler 10 0,00 0,00 0, ,00 Avdrag på lån , , , ,38 Netto finansinntekter/- utgifter , , , ,07 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 11 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,70 Til bundne avsetninger , , , ,76 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0, ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,66 Netto avsetninger , , , ,20 Overført til Investeringsregnskapet , ,00 0, ,10 Til fordeling drift (1B): , , , ,99 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,83 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,71 0,00 0, ,16 Ikke disponert regnskapsmessig Mindreforbruk ,71 0,00 0, ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Regnskapsskjema 1b Driftsregnskapet Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 TIL FORDELING FRA SKJEMA 1A , , , ,99 FORDELT SLIK: Rammeområde 10: Politisk styring og kontroll Netto driftsramme , , , ,56 Rammeområde 26: Sentraladministrasjonen Netto driftsramme , , , ,53 Rammeområde 48:Samhandlinsgsreformen Netto driftsramme , , , ,61 Rammeområde 30: Leirskolen Netto driftsramme ,08 0,00 0, ,59 Rammeområde 31: Støttetiltak Netto driftsramme , , , ,65 Rammområde 32: Kultur Netto driftsramme , , , ,57 Rammeområde 35: Hornnes barneskole Netto driftsramme , , , ,77 Rammeområde 36: Evje barneskole Netto driftsramme , , , ,38 Rammeområde 37: Evje ungdomsskole Netto driftsramme , , , ,53 Rammeområde 38: Enhet for barnehage Netto driftsramme , , , ,71 Rammeområde 41: Helse og familie Netto driftsramme , , , ,49 Rammeområde 46: Pleie og omsorg Netto driftsramme , , , ,51 Rammeområde 47: NAV Netto driftsramme 0,00 0,00 0, ,90 Rammeområde 49: Lokalmedisinske tjenester Netto driftsramme , , , ,52 8

9 Rammeområde 52: Drift og forvaltning Netto driftsramme , , , ,68 Rammeområde 53: Selvkost Netto driftsramme , ,00 0, ,55 Rammeområde 90 : Finans Netto driftsramme , , , ,81 Rammeområde 91: Reservert for lønn/pensjon Netto driftsramme , , , ,63 SUM FORDELT , , , ,83 Årets over/underskudd ,71 0,00 0, ,16 9

10 Regnskapsskjema 2a Investeringsregnskapet Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 Investeringer i anleggsmidler , , , ,85 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 11 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger ,20 0,00 0, ,00 Årets finansieringsbehov , , , ,85 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,46 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , ,00 0,00 Tilskudd til investeringer , , , ,00 Kompensasjon for mva , , ,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,78 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,24 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,10 Bruk av tidligere års udisponert 11 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,51 Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Udekket i inv. regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 Regnskapsskjema 2b Investeringsregnskapet Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 TIL INVESTERINGER I ANLEGGS- MIDLER FRA LINJE 1, SKJEMA 2A , , , ,85 FORDELT SLIK: Prosjekt 261 Leasing kopimaskiner 11 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 330 Ny barnehage 11/ , ,00 0, ,25 Prosjekt 334 Ikt i skolen - satsning fra , , , ,50 Prosjekt 344 Biobrenselanlegg , ,00 0, ,89 Prosjekt 345 Ombygging svømmehall 0, , ,00 0,00 Prosjekt 356 Lydisolering Hornnes barnehage , ,00 0, ,50 Prosjekt 358 kjøp tomt og bolig Evje skole 13 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 359 Skisseprosjekt flerbrukshall , , ,00 0,00 Prosjekt 360 Uteskole Oddelia , , ,00 0,00 Prosjekt 361 Utstyr gym ungdomsskolen , , ,00 0,00 Prosjekt 427 Ombygging Evjeheimen , ,00 0, ,63 Prosjekt 428 Ombygging Soltun ,00 0,00 0, ,01 Prosjekt 429 Ombygging Hovslagerveien , ,00 0, ,70 Prosjekt 435 Utstyr/inventar Evjeheimen 0,00 0,00 0, ,02 Prosjekt 439 Ekko-maskin , ,00 0,00 0,00 Prosjekt 441 Hørsel utstyr LMT ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 554 PLS-styring Fennefoss renseanl , ,00 0, ,80 Prosjekt 555 VA-anlegg Evjemoen , , , ,30 Prosjekt 564 Grenjå rehabilitering 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 581 Ledningsanlegg Dåsnesmoen 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 582 Husqverna rider/klippe , ,00 0,00 0,00 Prosjekt 599: Ikke spesifisert VA i økonomiplanen 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 623 Fysiske tiltak - Furly fritidspark , ,00 0,00 0,00 Prosjekt 627 Vei ned i bukta - Furuly fritidspark 0,00 0,00 0, ,75 Prosjekt 629: Klatrenett 0,00 0,00 0, ,25 Prosjekt 676: Furuly utbygging 0, , ,00 0,00 Prosjekt 677: Skaterampe Furuly 0, , ,00 0,00 Prosjekt 678: Friidrettsanlegg Hornnes 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 679: Furuly - statlig sikra tiltak ,69 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 680: Lydanlegg Evjemoen kino 0, ,00 0,00 0,00 Prosjekt 755: Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall , , ,00 0,00 Prosjekt 756 Utbygging gnr 50, bnr 20,47, , , ,00 0,00 Prosjekt 758: Oddeskogen ny veg , ,00 0, ,00 Prosjekt 760: Adressering , , ,00 0,00 Prosjekt trinn Hornåsen 0,00 0,00 0, ,75 Prosjekt 859 Tiltak i sentrum , , , ,00 Prosjekt 863: Bruktbil , , ,00 0,00 SUM FORDELT , , , ,85 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Balanseregnskapet Note Regnskap Regnskap Tekst EIENDELER A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,47 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,05 Utlån , ,67 Aksjer og andeler , ,63 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,82 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,69 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 10 0,00 0,00 Sertifikater 10 0,00 0,00 Obligasjoner 10 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,18 Sum omløpsmidler , ,87 Sum eiendeler , ,69 GJELD OG EGENKAPITAL C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,22 Bundne driftsfond , ,65 Ubundne investeringsfond 11 0,00 0,00 Bundne investeringsfond , ,19 Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) , ,16 Regnskapsmessig merforbruk (drift) 11 0,00 0,00 Udisponert investeringsregnskapet 11 0,00 0,00 Udekket investeringsregnskapet 11 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,92 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) , ,84 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 11 0,00 0,00 Sum egenkapital , ,30 D. Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld 12

13 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,39 Derivater 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,39 Sum gjeld , ,39 Sum egenkapital og gjeld , ,69 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler , ,10 Andre memoriakonti , ,65 Motkonto for memoriakontiene , ,75 13

14 Driftsregnskapet avvik pr enhet i forhold til vedtatt ramme Forbruk i % Opprinnelig bud. Enhet for barnehage Regnskap Rev. Budsjett Avvik i kr Politiske styrings og kontrollorganer , Sentraladministrasjonen , Leirskolen , Støttetiltak , Kultur , Hornnes skule , Evje Barneskule , Evje Ungdomsskule , Enhet for barnehage , Helse- og familie , Pleie- og omsorg , Samhandlingsreformen , Lokalemedisinske tjenester , Drift og forvaltning , Selvkost , Finans , Reservert for lønn/pensjon , Årsresultat , ,00 0,00 14

15 Regnskapsprinsipper mv. Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekk- Rettighet/likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 15

16 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14, februar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 16

17 Organisering av kommunens virksomhet Kommunen er organisert etter enhetsmodellen og med flat struktur. Det er 9 enhetsledere pr Enhetsledere har utstrakte fullmakter innen økonomi og personal. I tillegg har rådmannen en ledergruppe bestående av personalsjef, økonomisjef og rådgivere for oppvekst og helse/omsorg. Enhetsledergruppa består av alle enhetslederne og rådmannens ledergruppe. Interkommunale selskaper og aksjeselskaper som kommunen eier, eller er medeier i, og som ivaretar/utfører tjenester for kommunen : De viktigste er listet opp over. Kommunen har også eierinteresser i andre selskaper, det vises her til note 5 i årsregnskapet. 17

18 Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital a) Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Regulert Regnskap Tekst 2014 budsjett 2013 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , ,97 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , ,00 Sum anskaffelse av midler S , , ,97 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , ,84 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , ,85 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , ,83 Sum anvendelse av midler T , , ,52 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , , ,55 Endring i ubrukte lånemidler , ,46 Endring i arbeidskapital V , , ,01 b) Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Regnskap Regnskap Tekst Omløpsmidler Endring i betalingsmidler , ,35 Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater 0, ,00 Endring kortsiktige fordringer , ,81 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 Endring derivater 0,00 0,00 Endring premieavvik , ,00 Sum endring omløpsmidler , ,54 Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld , ,53 Endring i arbeidskapital , ,01 DIFFERANSE 0,00 0,00 18

19 Note 2 Bemanning og ytelser til ledende personer Tekst Bemanning i årsverk Lønn administrasjonssjef: -Utbetalt vanlig lønn (Årslønnssatsen er pr kr ,-.) Personlig tillegg Vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon (Gjelder LMT, men for 2014 er det kun feriepenger pga godtgjøring utbetalt Ingen lønn til ekstra funksjon i 2014.) Samlet lønn og annen fast godtgjørelse Godtgjørelse ordfører: - Samlet lønn og annen fast godtgjørelse (Sats pr er ,-.) - Godtgjørelse fra andre verv i kommunen eller i kommunal sammenheng (as, iks mv) Samlet lønn og annen fast godtgjørelse Godtgjøring revisor: regnskapsrevisjon forvaltningsrevisjon selskapskontroll bistand

20 Note 3 Pensjonsforpliktelser KLP Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C ). Beløp Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 Forventet avkastning på pensjonsmidlene kr ,00 Administrasjonskostnader kr ,00 Netto pensjonskostnad (inkl adm.) kr ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Tekst Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler kr ,00 Brutto pensjonsforpliktelser kr ,00 Akkumulert premieavvik kr ,00 kr ,00 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (grunnlag kr ). kr ,00 Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. D, jfr. også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet 2014 Avkastning på pensjonsmidler 4,65 % Diskonteringsrente 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,97 % Årlig G-regulering 2,97 % Årlig reg. av pensjoner under utbetaling Frivillig avgang AFP-uttak Estimatavvik ( 13-3 nr. D) Estimatavvik kommer frem ved ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i nytt år. Estimatavviket i 2014 er kr. 0 Estimatavvik , pensjonsmidler Beløp Estimert/bokført pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik , pensjonsforpliktelser Beløp Estimert/bokført pensjonsforpliktelser kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsforpliktelser kr ,00 20

21 Estimatavvik 2014 Fra tidligere år For 2014 Korrigert i 2014 Pr Estimatavvik pensjonsmidler kr - kr ,00 kr ,00 kr - Estimatavvik pensjonsforpliktelser kr - kr ,00 kr ,00 kr - Netto estimatavvik kr - kr ,00 kr ,00 kr - Virkninger av planendringer (angis hver for seg): År Amortiseringsperiode for premieavvik 7 Beløp Virkning av endret amortiseringsperiode Bruk av premiefond ,00 Innestående midler på premiefond ,00 SPK Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C ). Beløp Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 Forventet avkastning på pensjonsmidlene kr ,00 Administrasjonskostnader kr ,00 Netto pensjonskostnad (inkl adm.) kr ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Tekst Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler kr ,00 Brutto pensjonsforpliktelser kr ,00 Akkumulert premieavvik kr ,00 kr ,00 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (grunnlag kr ,-). kr ,00 Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. D, jfr. også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet 2014 Avkastning på pensjonsmidler 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,97 % Årlig G-regulering 2,97 % Årlig reg. av pensjoner under utbetaling Frivillig avgang AFP-uttak Estimatavvik ( 13-3 nr. D) Estimatavvik kommer frem ved ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i nytt år. Estimatavviket i 2014 er kr. 0 21

22 Estimatavvik , pensjonsmidler Beløp Estimert/bokført pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsmidler kr ,00 Estimatavvik , pensjonsforpliktelser Beløp Estimert/bokført pensjonsforpliktelser kr ,00 Estimatavvik pr kr ,00 IB faktisk pensjonsforpliktelser kr ,00 Estimatavvik 2014 Fra tidligere år For 2014 Korrigert i 2014 Pr Estimatavvik pensjonsmidler kr - kr ,00 kr ,00 kr - Estimatavvik pensjonsforpliktelser kr - kr ,00 kr ,00 kr - Netto estimatavvik kr - kr ,00 kr ,00 kr - Virkninger av planendringer angis hver for seg: År Amortiseringsperiode for premieavvik 7 Virkning av endret amortiseringsperiode Beløp Bruk av premiefond 0,00 Innestående midler på premiefond 0,00 22

23 Note 4 Varige driftsmidler Edb, kontormask Maskiner/ Inventar Tekn. anlegg Var Bolig, skole, vei mv Adm.bygg, institusjon mv Kunst etc Tomter SUM Anskaffelse pr Tilgang Avgang Anskaffelse pr Akk. ordinære avskrivn. pr Tilgang Avgang 0 Akk. ordinære avskr. pr Bokført verdi Avskrivningssatser 0 % 20 % 10 % 0 % 5 % 2,5 % 2 % 23

24 Note 5 Aksjer og andeler som er ført opp som anleggsmidler Aksjer og andeler i: Livsforsikringsselskaper Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel Egenkapitalinnskudd KLP - fellesordningen ,00 Egenkapitalinnskudd KLP - sykepleierordningen ,00 Sum aksjer og andeler i: Livsforsikringsselskaper ,00 Sum bokført i balansen ,00 DIFFERANSE 0,00 Kommunal forretningsdrift Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel Setesdal Miljø og Gjenvinning iks 1, ,06 39,3% Konsesjonskraftfondet IKS 1,00 0,5% Agder Sekretariat 1 000,00 6,67% Setesdal Brannvesen IKS , ,10 15,05% Setesdal revisjonsdistrikt IKS 1,00 20 % Setesdalsmuseet IKS 1, ,47 16,67% Aust-Agder kulturhistoriske senter 1,00 2 % Setesdal ikt 1, ,90 20 % Setesdal Regionråd 1, ,04 25 % Sum aksjer og andeler i: Kommunal forretningsdrift ,03 Sum bokført i balansen ,03 DIFFERANSE 0,00 Selvstendige kommuneforetak 24

25 Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel Aust-Agder Næringsselskap , ,60 0,17 % Setpro AS , ,00 20 % Kommunekraft AS 1 000, ,00 1 % Agder Energi AS 1, ,00 1,528 % Evje Utvikling AS 1,00 0, % Evjemoen Næringspark Holding AS , , % Sum aksjer og andeler i: Selvstendige kommuneforetak ,00 Sum bokført i balansen ,00 DIFFERANSE 0,00 Private foretak med begrenset ansvar Navn Bokført verdi Markedsverdi Eierandel AL bibloteksentralen 600, ,30 0,17 % Otrahallen AS , ,00 12,5% Setesdal Informasjons- og kompetansesenter AS , ,00 21,58 % Setesdal Bilruter , ,60 1,93 % AT-skog ,00 Visit Sørlandet AS , ,00 0,64 % Sum aksjer og andeler i: Private foretak med begrenset ansvar ,60 Sum bokført i balansen ,60 DIFFERANSE 0,00 25

26 Note 6 Langsiktig gjeld Lånenr Saldo Rentetilknytning Lånerente Neste Sum flytende Sum fast rente- regulering HB /3/ Flytende 2,188 % HB /1/ Flytende 2,182 % HB / Flytende 2,182 % HB, /1/ Flytende 2,182 % HB, / Flytende 2,188 % hb, Flytende 2,188 % Sum startlån HB, Fast rente 3,400 % HB, Fast rente % HB, Fast rente 4,400 % E & H sparebank Rentefritt 0 KB, mnd Nibor+0,4% 1,903 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,883% KB, Fast rente 3,78 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,914 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,914 % KB, Fast rente 4,71 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,995 % KB, mnd Nibor+0,4% 1,883% KB, Pt 2,250 % KB, mnd Nibor+0,4 %. 2,005 % KLP Pt 2,800 % KLP, mnd Nibor+ 0,5% 2,08% KLP Fast rente 3,87 % KLP Fast rente 2,11 % Sum ord. lån Nordea,swapavtale, / ,87 % Nordea, swapavtale, / ,14 % Nordea, swapavtale / ,83% Leasing kopimask 11 gjeld Finans. leasing Alle lån Lån utenom leasing rente Total portefølje 62,73 37,06 Det er regnskapsført avdrag på lån i driftsregnskapet med til sammen kr ,- Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør kr (Dette er gjeld utenom startlån) Lån til videre utlån (startlån) Årets betalte avdrag kr Mottatte avdrag fra videreutlån kr ,20 Avsatte midler til bundet investeringsfond kr

27 Note 7 Garantiansvar Stilt overfor: Beløp Garantiramme Utløper Otrahallen AS , Sameiet sentrumsbygget: Kommunen eier 1768 deler av totalt 7202 og hefter tilsvarende for gjeld ,29 (Total gjeld inkl. kortsiktig: ,-) Sum garantiansvar ,29 0,00 Tap på garantier: 0,- Økonomisk virkning på senere års regnskap/budsjett: 0,- Sannsynlig innfrielse av garantier, jf KRS nr. 7 pkt nr.2: Nei. 27

28 Note 8 Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger a) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tekst 2014 budsjett budsjett 2013 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,62 Bruk av avsetninger , , , ,17 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,55 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,55 DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Avsetning til og bruk av disposisjonsfond Disposisjonsfond pr ,22 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet , Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 264, Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 800, Disposisjonsfond pr ,92 DIFFERANSE 0,00 c) Avsetning til og bruk av bundne driftsfond Bundne driftsfond pr ,65 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet , Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 503,98 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet , Bundne driftsfond pr ,53 DIFFERANSE 0,00 d) Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 28

29 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Ubundne investeringsfond pr ,00 DIFFERANSE 0,00 e) Avsetning til og bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr ,19 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet ,20 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Bundne investeringsfond pr ,39 DIFFERANSE 0,00 f) Årets og bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk ,16 Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet ,71 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet , Regnskapsmessig mindreforbruk ,71 DIFFERANSE 0,00 g) Årets og bruk av tidligere årsregnskapsmessige mindreforbruk i investeringsregnskapet Udisponert i inv.regnskapet 1.1 0,00 Udisponert i inv.regnskapet 0,00 Disponering av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0,00 Udisponert i inv. regnskapet ,00 DIFFERANSE 0,00 h) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet Regnskapsmessig merforbruk 1.1 0,00 Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,00 DIFFERANSE 0,00 i) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 1.1 0,00 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i investeringsregnskapet 0,00 Udekket i investeringsregnskapet ,00 DIFFERANSE 0,00 29

30 Note 8 nr 2 Spesifikasjon av bundet fond Kontonummer Tekst Næringsfond konsesjon (bundet grunnkapital) Naturforvaltning Otra Næringsfond kons (ikke bundet grunnkapital Avkastning fond Kulturpris/ kulturstipend Den kulturelle skolesekke Museum avsatt Statstilskudd FOU ped. u Kompetanseutvikl. midler Distriktsaktiv skole Voksenopplæring fremmedsp Statstilskudd barnehager Fremmedspråklige elever Skriftspråkutvikling Ikt-midler Språkforståelse minoritetbarn i førskolealder Hornnes Fengsel Språkstimumlering i heimen Løvlandsjubileet Komp.midler 05/06 Eusk Gards- og ættesoge Evjetun leirskole Skolekinoprosjekt Flåt Geologisenter Funksjonsh. barn barnehage Skjønnsmidler barnehage Fond stimuleringstilsk. folkehelse Etterutdanning skole Elevrådet Evje ungdomsskule Lavterskeltilbud fra Den kulturelle spaserstokken Fokusbarnehager Elevbedrift Evje barneskole Uteteam Videreutdanning avsatt 10 prosj flerspråklige barn (barnehage) Fysiske tiltak Furuly Universell utforming Furuly Videreutdanning hbsk Prosjekt være sammen Videreutdanning ebsk Videreutdanning hbsk Videreutdanning hbsk Kleveland-gave lokal historisklittratur Bolyst - midler fra krd 2013 osv Prosjekter ungdomsklubben Folkehelsemidler fom Videreutd statlige midler Evje bsk Videreutd statlige midler Evje usk Skolefrukt gave saniteten Vurdering for læring

31 Hinderløype Furuly fritidspark Bokhylle svaksynte avsatt Arbeidsstua Trivselskonto Etableringstilskudd Husbank Tilskudd tilpasning Husbank Statstilskudd forebyggend Helsestasjonen Psykiatri-fond PLO - opplærings- st.tilsk Utdanning vernepleier Gavefond fra brukere Kvalifiseringsstønad Kompetansemidler foreb/rehab Fengselshelsetjeneste Videreutdanning gjeldrådgivn NAV Videreutdanning barnevernsarbeider Interkommunal ruskonsulent Kognitiv terapi Desentralisert sykepleie tilskudd Hørselskoordinator - midler fra fylkesmannen Velferdsmidler pasienter Hornnesheimen Avansert sykepeleie, komp.midler 2013 fylkesmann Helse og omsorg i plan Kommunal øyeblikkelig hjelp Barnefattigdom (TIBA) avsatt Fagdag rus fra Skogavgiftsfond Kommunalt viltfond Vann Avløp Renovasjon Feier kalkingstiltak Kalkingstiltak Friluftstiltak, tilsk Almannaveien, vedlikehold Vedlikeholdsplan KOBE Fennefoss kraftverk planleggingsutg Stiftelsen Evje Sentrum Kalking Dåsåna Slam selvkostfond

32 Note 8 nr 3 Spesifikasjon av avsetning og bruk av avsetninger foretatt med hjemmel i delegert myndighet Vi har her valgt å ta med alle enhetsfond og andre fond der det er vedtatt at bruk kan foretas gjennom administrative vedtak. Avsetningene til enhetsfond, og justeringer pga overforbruk i 13 er gjort etter vedtak i kommunestyret, og ikke med hjemmel i delegert myndighet. For å få helheten i fondsdisposisjonene er dette likevel tatt med. Andre disposisjonsfond som er justert administrativt er i tillegg tatt med. Enhet Kultur Beløp Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) 0 Fond pr Enhet Forvaltning Fond pr Overført til felles fond for drift og forvaltning Fond pr Enhet Barnehage Fond pr Justering pga overforbruk 13 (vedtak i kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhet Hornnes barneskule Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhet Evje ungdomsskulø Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) Fond pr Enhetsfond Drift og Forvaltning Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Overført fra fond forvaltning Fond pr Enhetsfond Pleie og omsorg Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhetsfond Evje barneskule Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret)

33 Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) Fond pr Enhetsfond helse og famile Fond pr Avsatt i løpet av året (vedtak kommunestyret) Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhetsfond sentraladministrasjonen Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året 0 Fond pr Enhetsfond NAV Fond pr Justering pga overforbruk 13 (vedtak i kommunestyret) Overført enhetsfond helse og familie (vedtak kommunestyret) Fond pr Vedlikeholdsfond Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året 0 Fond pr Fond lederutvikling - rådmannens fra 12 Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året (administrativt vedtak) Fond pr Opplæringsfond ihht sak 70/12 Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året 0 Fond pr Landbruksfond - reguleres ihht vedtak av landbrukstilskudd Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året Fond pr Gavefond Fond pr Avsatt i løpet av året (renter - bevaring av fondets verdi) Bruk i løpet av året Fond pr Tapsfond etableringslån Fond pr Avsatt i løpet av året (renter - bevaring av fondets verdi) Bruk i løpet av året 33

34 Fond pr mai Fond pr Avsatt i løpet av året 0 Bruk i løpet av året (merforbruk ihht budsjett) Fond pr Bygdesogefond Fond pr Avsatt i løpet av året (salg bøker) Bruk i løpet av året Fond pr Forsikringsfond Fond pr Avsatt i løpet av året (renter - bevaring av fondets verdi) Bruk i løpet av året (dekning egenandeler forsikringssaker) 0 Fond pr

35 Note 8 nr 4 Spesifikasjon av regnskapsmessig mer/mindreforbruk spesifisert pr år samt egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp Spesifikasjon av egenkapitalkontoer for regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Saldo iht balansekonto Totalt , ,16 Oppstått år: Regnskapsmessig merforbruk Saldo iht balansekonto Totalt 0 0 Oppstått år: Udisponert i investeringsregnskapet Saldo iht balansekonto Totalt 0 0 Oppstått år: Udekket i investeringsregnskapet Saldo iht balansekonto Totalt 0 0 Oppstått år: Spesifikasjon av egenkapitalkonti for endring i regnskapsprinsipp Type Bokført år Beløp Prinsippendring feriepenger 92/ Merverdiavgiftskompensasjon Oppløsning likviditetsreserve Kr ,- som er summen av de to tidligere føringene mot egenkapitalkonti, står i dag i egenkapitalen som en debetsum på endring regnskapsprinsipp i drift. 35

36 Note 9 Spesifikasjon av kapitalkontoen Debetposter i året: Kreditposter i året: ,92 Balanse Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Aktivering av fast eiendom ,87 og anlegg Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg ,95 Reversert nedskrivning 0,00 av fast eiendom og anlegg Tap ved salg eiendom og anlegg 0,00 Gevinst ved salg av fast ,14 eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0, ,17 Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler ,80 0,00 Tap ved salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Reversert nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Gevinst ved salg av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler Reduksjon egenkapitalinnskudd Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0, ,00 pensjonskasse Reversert nedskrivning av Nedskriving av aksjer og andeler ,00 0,00 aksjer og andeler Tap ved salg av aksjer og andeler 0,00 Gevinst ved salg av aksjer og 0,00 andeler ,00 Økning i pensjonsmidler ,00 Reduksjon pensjonsforpliktelser Avdrag på utlån ,20 Avskriving på utlån 0, ,00 Utlån Bruk av midler fra eksterne lån , ,00 Avdrag på eksterne lån Økning pensjonsforpliktelser ,00 Reduksjon pensjonsmidler 0,00 Balanse ,95 SUM DEBET , ,10 SUM KREDIT DIFFERANSE 0,00 36

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/3241-14618/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 28.04.2014 Saksframlegg Årsregnskap 2013 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2012 Vedtatt i kommunestyret den Sak nr: /2013 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter...5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSREGNSKAP Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Ullensaker kommune Årsregnskap Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer