MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR"

Transkript

1 MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Planutvalet ROB 083/98 Kommunestyret ROB 112/98 Planutvalet HDU 063/99 Planutvalet HDU 015/00 Kommunestyret HDU 023/00 Avgjerd av: Kommunestyret Saksansv.: Roald Bjørndal Arkiv: 504 Objekt: Arkivsaknr ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 29 I Fagsjef for kommunalteknikk Jens Bjordal KOPI AV SKRIV VEDK. MASSEUTSKIFTING PÅ FOSSEMYRA IDRETTSPLASS - UTARBEIDING AV REGULERINGSPLAN. 30 I IL Kvernbit MELDING/SØKNAD OM IGANGSETTING AV ENDRING FOR GJELDANDE REGULERINGSPLAN - FOSSE IDRETTSPARK. 2 U Bergens Tidende Nordhordland Avis Strilen 3 U Off.institusjonar styre råd utval grunneigarar KUNNGJERINGSTEKST - OPPSTART AV ARBEID MED ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN - FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG. KUNNGJERING OM OPPSTART AV ARBEID MED ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN - FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG. 11 I IL. Kvernbit UTBYGGING AV FOSSEMYRA IDRETTSPARK - KOPI AV SKRIV TIL FAGSJEF J. BJORDAL

2 9 I BKK Regionalnett AS ENDRING OG REVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID - INGEN MERKNADER 5 I Fylkesmannen si landbruksavdeling 6 I Komite for kommunalteknikk - miljø og landbruk UTTALE TIL OPPSTARTSMELDING - ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REG.PLAN - FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG. FOSSE IDRETTSPARK - MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID - UTTALE. 4 I Komite for helse og velferd REGULERINGSPLAN - FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - KUNNGJERING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID - UTTALE. 7 I Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga UTTALE TIL OPPSTARTSMELDING VEDK. ENDRING AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG. 8 I Hordaland Fylkeskommune OPPSTART AV REGULERINGSENDRING FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG PÅ GNR. 24 LANGELAND OG GNR. 25 FOSSE 10 I Komite for kultur og oppvekst ENDRING AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, SAK NR. 31/99 I MØTE I I.L. Kvernbit REGULERINGSPLAN FOR FOSSE IDRETTSPARK 14 U Bergens Tidende Nordhordland Avis Strilen 15 U Off.institusjonar styre råd utval grunneigarar KUNNGJERINGSTEKST - ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG. ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - KUNNGJERING OM OFFENTLEG ETTERSYN. 16 I Statens Vegvesen Hordaland ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REG.PLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - UTTALE.

3 18 I BKK Nett AS ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REG.PLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - INGEN MERKNADER. 17 I Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga 19 I Bergen Nordhordland Rutelag ASA 20 I Komite for kommunalteknikk - miljø og landbruk FRAMLEGG TIL ENDRING AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - UTTALE. REGULERINGSPLAN FOR FOSSE IDRETTSPARK - MERKNADER. ENDRING/REVISJON AV GJELLDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - INGEN MERKNADER. 21 I Komite for kultur og oppvekst ENDRING/REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - UTTALE. 22 I Komite for helse og velferd REG.PLAN FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - INGEN MERKNADER. 23 I Nordhordland Kraftlag DA ENDRING AV GJELDANDE REG.PLAN FOR FOSSMYRA IDRETTSANLEGG - INGEN MERKNADER. 24 I Eldrerådet ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - UTTALE. 26 I Hordaland Fylkeskommune Regional utvikling FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN - UTTALE. 27 I Siv.ing. Vidar Mjøs FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG - REGULERINGSPLAN, MERKNADER TIL HØYRINGSUTTALER. 28 I Siv.ing. Vidar Mjøs FOSSE IDRETTSPARK - REGULERINGSPLAN - MERKNADER TIL HØYRINGSUTTALER. Vedlegg - utsendt til møte og Vedlegg.

4 PLANUTVALET : Saksutgreiing: I.L. Kvernbit ynskjer ein revisjon og utviding av reguleringsplanen for Fossemyra idrettsområde. Dette med bakgrunn i dei utbyggingsplanar for Fossemyra som idrettslaget arbeider med, jfr. skriv frå idrettslaget d Gjeldande reguleringsplan for Fossemyra idrettsområde vart utarbeidd av kommunen, og godkjend i kommunestyret Administrasjonen reknar med at ein revisjon og utviding av reguleringsområdet vert fremja av idrettslaget I.L. Kvernbit som privat reguleringsframlegg. Arealet der det vert søkt om utviding av reguleringsområdet er i arealdelen til kommuneplanen utlagt til landbruks-, natur- og friluftsområde. Vurdering: Administrasjonen har ikkje noko å merka til at reguleringsområdet for Fossemyra idrettsanlegg vert utvida, for å få til ei meir framtidsretta trafikkløysing og disponering av området, slik det går fram av skrivet frå I.L. Kvernbit. Reguleringsplanen bør i tilfelle også omfatta vegkrysset mellom fylkesvegen og kommunevegen ved Sagstad skule PLANUTVALET Olav Tore Fosse frå I.L. Kvernbit orienterte PLANUTVALET om saka. PLU-083/98 SAMRØYSTES TILRÅDING: Kommunestyret godkjenner at det vert utarbeidd privat reguleringsplan - endring/revisjon av gjeldande reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg i samsvar med søknad frå I.L. Kvernbit. Reguleringsgrensene vert som vist på kart i målestokk 1:1000, datert , med ei utviding i sør, slik at planen også omfattar vegkrysset mellom fylkesvegen og kommunevegen ved Sagstad skule. Utarbeiding av reguleringsplan må gjennomførast i samsvar med plan- og bygningslova, kap. VII, Reguleringsplan, 27-1, jfr KOMMUNESTYRET KS-112/98 SAMRØYSTES VEDTAK: Kommunestyret godkjenner at det vert utarbeidd privat reguleringsplan - endring/revisjon av gjeldande reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg i samsvar med søknad frå I.L. Kvernbit. Reguleringsgrensene vert som vist på kart i målestokk 1:1000, datert , med ei utviding i sør, slik at planen også omfattar vegkrysset mellom fylkesvegen og kommunevegen ved Sagstad skule. Utarbeiding av reguleringsplan må gjennomførast i samsvar med plan- og bygningslova, kap. VII, Reguleringsplan, 27-1, jfr. 30.

5 PLANUTVALET : NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Saksutgreiing: Kommunestyret sitt vedtak i sak 112/99 om utviding/revisjon av reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg er kunngjort, og oversendt styre, råd, utval og berørte partar til orientering/uttale. Det er ikkje kome vesentlege merknader/innspel i samband med oppstartsmelding om reguleringsarbeid. Dei som har kome med uttale/merknad er: - BKK Regionalnett AS - Hordaland fylkeskommune v/plan- og miljøseksjonen, kulturseksjonen - Fylkesmannen i Hordaland v/miljøvernavdelinga og landbruksavdelinga - Komite for helse og velferd - Komite for kommunalteknikk, miljø og landbruk - Komite for kultur og oppvekst. Innspela/merknadene til planen kan kort oppsummerast slik: - Terrassering/landskapstilpassing og estetisk tilpassing. - Arbeidet på austsida av noverande fylkesveg skal føregå i ein samanhengande periode, og området må sikrast i anleggsperioden. - Regulere inn landbruksavkøyring til den nye vegtraseen frå området bak for uttak av skog. - Området må synfarast for å avdekke funn av fornminne. Det ligg no føre eit gjennomarbeidd framlegg til reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg frå tiltakshavar v/plankonsulent siv.ing. Vidar Mjøs. Planframlegget omfattar: A. Reguleringskart, datert B. Reguleringsføresegner, datert C. Illustrasjonsplan, datert D. Lengdeprofil av Fossevegen, datert E. Foto, før omlegging av Fossevegen F. Fotoillustrasjon, etter omlegging av Fossevegen G. Utforming av høg skjering langs Fossevegen I tillegg ligg det ved planen fire vurderte alternativ for busslomme ved Sagstad skule, utanfor reguleringsområdet. Planområdet omfattar totalt ca. 54 da. Utvidinga av reguleringsområdet utover gjeldande reguleringsplan, er i kommuneplansamanheng regulert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I.L. Kvernbit har hatt ein eigen komite, som saman med kommunen har styrt planarbeidet.

6 Planframlegget omhandlar delar av Langeland, gnr. 24, og Fosse, gnr. 25. Planframlegget omfattar ikkje krysset med Sagstad skule, jfr. KS-vedtak og møte i plangruppa Det vert her vist til planforklaringa, under plangrunnlag. Vurdering: Planframlegget omtalar området som "Fosse idrettspark". Administrasjonen meiner at ein skal nytte idrettsanlegget sitt gamle namn - FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG. Avkøyring for landbruksveg frå den nye vegtraseen for Fossevegen må visast på planteikning. Hordaland fylkeskommune, avd. for regional utvikling, vil føreta synfaring av for å avklåra om det i området kan vera automatisk freda kulturminne som kan kome i konflikt med planområdet. Ein har idag ikkje kjennskap til at det finst registrerte fornminner i planområdet. Dersom det skulle avdekkast slike funn, må planen endrast eller eventuelt leggjast fram for Bergen museum, arkeologisk institutt, som har dispensasjonsmynde i samsvar med 8 i Lov om kulturminne. Administrasjonen har gått gjennom og drøfta framlegget til reguleringsplan som ligg føre, og rår til at planen vert godkjend for utlegging til offentleg gjennomsyn og sendt på høyring. ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: "PLANUTVALET godkjenner at privat framlegg til reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg, framstilt på kart datert , med framlegg til reguleringsføresegner, datert , vert utlagt til offentleg gjennomsyn og sendt på høyring i samsvar med plan- og bygningslova 27-1, pkt. 2, jfr. 30." PLANUTVALET PLU-063/99 SAMRØYSTES VEDTAK: "PLANUTVALET godkjenner at privat framlegg til reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg, framstilt på kart datert , med framlegg til reguleringsføresegner, datert , vert utlagt til offentleg gjennomsyn og sendt på høyring i samsvar med plan- og bygningslova 27-1, pkt. 2, jfr. 30."

7 PLANUTVALET, : NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Saksutgreiing: Privat framlegg til reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg har vore utlagt til offentleg gjennomsyn frå , i samsvar med vedtak i PLANUTVALET av , sak 063/99. Utlegging og høyring av reguleringssaka har vore kunngjort på vanleg måte i avisene Bergens Tidende, Nordhordland og Strilen. Grunneigarane innanfor planområdet og tilgrensande eigedomar er varsla om reguleringsframlegget ved eige skriv. Etter kunngjering og offentleg gjennomsyn, har kommunen motteke ialt 10 skriftlege merknader til reguleringsframlegget, som vert kommentert/vurdert. Oppsummering og vurdering av mottatte skriftlege merknader i samband med høyringa: Mottatte uttaler/merknader: Vurdering: KOMMUNALE UTVAL Komite for helse og velferd: Ingen merknader til reguleringsframlegg m/ - føresegner. Komite for kommunalteknikk, miljø og landbruk: Peikar på at det vert store skjeringar, med inntil 7-14 m i høgdeskilnad. Avkøyring frå kommunal veg til skogsareala aust for reguleringsområdet kan utgå, då den nyleg oppførte skogsbilvegen på gnr. 24/7 vil kunne stette behov for uttak av skogsvirke i det aktuelle området. Komiteen er nøgd med at tiltakshavar har teke omsyn til dei fleste innspela i samband med høyringsrunden for reguleringsgrensa, som m.a. gjekk på terrenginngrepa. Ny etablert skogsveg vil kunne dekke behov for uttak av skogsvirke på gnr. 24/7 aust for ny kommuneveg. Tiltakshavar har kome med ein del korrigeringar som vil dempe dei store skjeringane bak ny kommuneveg, sjå merknader/vurdering frå tiltakshavar sin plankonsulent - Vidar Mjøs.

8 Komite for kultur og oppvekst: Ingen merknader til reguleringsframlegget, men ber om at det vert teke omsyn til merknader i PLU-sak 063/99. Komiteen ber og om at det vert starta opp eit reguleringsplanarbeid for vegkrysset ved Sagstad skule. Krysset v/sagstad skule vart teke ut av reguleringsframlegget avdi det ikkje direkte påverka regulering til idrettsføremålet, og at det er eit privat reguleringsframlegg. Administrasjonen ser at det bør utarbeidast eit eige reguleringsframlegg for krysset ved Sagstad skule, og at dette må prioriterast. Eldrerådet: Eldrerådet har følgjande merknader til planen: "1. Det bør sikrast tilstrekkeleg opplysning i vegane kring idrettsanlegget og ved buss haldeplassen. 2. Gåande må kunne ferdast på ein trygg måte frå busshaldeplassen og rundt idrettsanlegget. 3. I planrapporten er nemnd Dalevegen. Dette vegnamnet er ukjend for eldrerådet. Ved nemning av vegar/stader i Meland ber eldrerådet om at det vert nytta namn som har vore nytta opp gjennom tidene." Eldrerådet sine merknader må takast omsyn til i det vidare arbeidet med prosjektering og opparbeiding av idrettsanlegget. PRIVATE Det føreligg ingen merknader frå private. REGIONALE ORGANISASJONAR BKK Nett AS: Har ingen merknader til reguleringsframlegget m/føresegner. BNR: Ber om at vegkryss og busshaldeplass ved Sagstad skule vert regulert saman med utviding av reguleringsområdet for Fossemyra. Merknadene frå BNR forøvrig går på utforming av vegkryss, busslommer til skulen/fossevegen. Krysset v/sagstad skule vart teke ut av reguleringsframlegget for Fossemyra idrettsanlegg, avdi det ikkje direkte påverkar reguleringa til idrettsføremål, og at det er eit privat reguleringsframlegg. Administrasjonen er samd med BNR at krysset v/sagstad skule er for dårleg slik det er i dag. Det bør utarbeidast eit eige reguleringsframlegg for heile kryssset, der alle brukaromsyn vert tekne med. Nordhordland kraftlag: Ingen merknader

9 FYLKESKOMMUNALE OG STATLEGE ETATAR Statens vegvesen: Ønskjer at det vert rydda opp i dei vanskelege trafikktilhøva ved Sagstad skule, men aksepterer at det vert teke opp i ein eigen plan. Reguleringsframlegget syner ikkje frisiktsoner i krysset mellom Fossevegen og fylkesveg 244 (Dalevegen). Hordaland fylkeskommune, regional utvikling: Meiner det er fornuftig å flytte den kommunale vegen slik at anlegget kan fungere som eit samanhengande anlegg. Utfordringa vert å utforme anlegget på ein estetisk god og landskapstilspassa måte. Store fjellskjeringar m/vesentlege høgder (14 m på det høgste) gjer at ein stiller spørsmål om det er naudsynt med så stort terrenginngrep, om det er mogeleg å tillata meir stigning på vegen, og om det kan setjast meir att av eksisterande terrengform og vegetasjon i byggjeområdet. Dei peikar også på at terrengmessig tilpassing av bygga ikkje er omtala i planen, samt at det ikkje er sagt noko presist og forpliktande om avbøtande tiltak i reguleringsføresegnene. Fylkeskommunen peikar og på at plan- og bygningslova sine føresegner forpliktar kommunane til å nytta plan- og bygningslova meir aktivt for å påverka den estetiske utviklinga av utbygging og fysiske omgjevnader på ein god måte. Vidare vert det peika på at ein må samarbeide med BNR for å finne fram til tenlege busshaldeplasstilhøve for idrettsanlegget. Administrasjonen er samd i at det må ryddast opp i dei dårlege trafikktilhøva i krysset v/sagstad skule, sjå elles kommentar om dette under komite for kultur og oppvekst og BNR. Reguleringskonsulent Vidar Mjøs har kommentert merknaden om frisiktssoner med at desse kan teiknast inn, men at det har ingen praktisk betydning for planen. Administrasjonen ber om at reguleringsframlegget syner frisiktssoner i krysset mellom Fossevegen og fylkesveg 244 (Dalevegen), slik Statens Vegvesen påpeikar. Det har vore ei hovudmålsetjing å få noverande Fossemyra idrettsanlegg samanhengande med det nye arealet aust for noverande veg (Fossevegen, som er kommunal). Idrettsanlegget treng tilkomst, og det var difor naturleg å leggje den nye vegen i same plan som idrettsanlegget, på baksida av framtidig bygningsmasse. Inntil det vert laga ein eigen reguleringsplan for heile kryssset v/sagstad skule/ Fossemyra/Fossevegen, må ein nytte noverande busshaldeplassar. På grunn av bergtypen iområdet vil terrassering av fjellskjeringa vere vanskeleg. Det skal vere eit belte på 5-6 m frå ny kommuneveg og inntil fjellskjering. Dette beltet skal ha ei god jordfylling, og det skal her plantast tre (ein del av desse må vera vintergrønne) som vil vekse til og skjerme fjellskjeringa. I tillegg vil ein plante vintergrønn vegetasjon på toppen av skjeringane, som skal vekse nedover, jfr. skisse frå ing. Vidar Mjøs.

10 Det er ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne, men skulle ein under byggjearbeidet gjere funn/finne konstruksjonar, må arbeidet stansast og rapporterast til fylkeskonservatoren, jfr. Lov om kulturminne 8, 2. ledd. Fylkeskommunen har ingen idrettsfaglege innvendingar. Konklusjonen er at ein må arbeide vidare med planframlegget for å kome fram til gode estetiske løysingar når det gjeld terrengtilpassing, og at det vert utarbeidd detaljerte reguleringsføresegner om avbøtande tiltak. Det bør ikkje vere problematisk å få innarbeidd tillegg i reguleringsføresegnene ut frå dei merknader som er komne frå Hordaland fylkeskommune. For å sikre dei fysiske omgjevnadene med gode estetiske løysingar, både for terrengtilpassing og bygningar, rår administrasjonen til at dette vert innarbeidd i reguleringsføresegnene. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga: Syner til oppstartsmeldinga, der miljøvernavdelinga la vekt på god landskapstilpassing. I planframlegget som ligg føre er det lite som tyder på at dette har vore premiss for planarbeidet, og heller ikkje i saksutgreiinga eller planrapporten. Korkje planløysing eller føresegner er utforma med tanke på å oppnå estetisk gode løysingar. Planframlegget er heller ikkje presist eller forpliktande i høve til avbøtande tiltak i ettertid. Miljøvernavdelinga meiner at planen må forbetrast på dette feltet før han vert endeleg vedteken. Miljøvernavdelinga peikar og på at plassering av overskotsstein i ulike anlegg i nærmiljøet kan vera i strid med kommuneplanen, dersom anlegga ikkje er regulerte. Kommunen har gjennom planarbeidet drøfta landskapstilpassing ut frå det store naturinngrepet m/etterfølgjande skjeringar. Plankonsulent Vidar Mjøs har skissert mogelege løysingar for å få den beste estetiske løysinga for fjellskjeringa. Plassering av overskotsmassar i anlegg i nærområdet er avklara i samsvar med vedtekne reguleringsplanar og byggesaker. Fylkesmannen sine merknader går på det same som frå Hordaland fylkeskommune. Administrasjonen syner til sin kommentar under Hordaland fylkeskommune, regional utvikling. Reguleringsføresegnene må styrkast i høve til dei punkt som er påpeikt. Etter overnemnde oppsummering og vurdering av mottatte merknader, ser administrasjonen det slik at framlegget til reguleringsplan for endring og revisjon av gjeldande reguleringsplan for Fossemyra idrettsanlegg kan godkjennast med nokre endringar (justeringar/presiseringar). Det vil såleis ikkje vera trong for å føreta ny høyringsrunde med ny offentleg utlegging av planframlegget. Det ligg heller ikkje føre innsigelser frå fylkeskommunale eller statlege etatar som gjer at ikkje kommunestyret sjølvstendig kan godkjenna reguleringsframlegget.

11 ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: "I samsvar med plan- og bygningslova 27-2 godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSSEMYRA IDRETTSANLEGG, framstilt på plankart i mål 1:1000, d , med tilhøyrande reguleringsføresegner, d Godkjenninga av plankart og reguleringsføresegner er under føresetnad av at det vert gjort følgjande endringar: Plankartet: Frisiktssoner i krysset mellom Fossevegen og fylkesveg 244 må teiknast inn på plankart, jfr. Statens vegvesen sine merknader. Byggjeline i utbyggingsområde vest for Fossevegen og langs fylkesveg 244 må teiknast inn samanhengande med byggjeline i byggjeområde BI 1 på plankart. Reguleringsføresegnene: 2 får slik tilleggstekst: Terrenginngrep i samband med friområde rundt idrettsbanene skal mest mogeleg vera lempeleg. Skjeringar og fyllingar rundt idrettsbanene i vest og nord skal handsamast på tiltalande måte, kor terrenginngrepa vert dempa i størst mogleg grad, t.d. ved bruk av gråsteinsmurar og planting. Eksisterande vegetasjon, større tre bak skjeringar i vest, skal takast vare på. For å dempe dei høge skjeringane i nord og nordvest, må det plantast ein vegetasjonsskjerm av tre langs fjellskjeringane i nivå med idrettsbane. Ny 3.1 Plan for utbygging Ved søknad om oppføring av bygg og opparbeiding av areal innanfor byggjeområde BI 1 skal det leggjast fram detaljert situasjonsplan som m.a. viser: Plassering av bygg og anlegg Utforming og materialbruk Terrenghandsaming med høgder, støttemurar, trapper og gjerder for heile byggjeområdet Areal for tilkomst og parkering Vegetasjon som miljøskapande tiltak i byggjeområdet Ny Sikringsgjerde Fjellskjæring langs reguleringsgrensa mot aust i område BI 1, samt mot nord og nordvest, må reinskast og sikrast. På topp av skjæringane mot LNF-område skal det setjast opp eit sikringsgjerde. Sikringsgjerdet skal ha slik farge og plassering at det virkar minst mogeleg skjemmande i landskapet."

12 PLANUTVALET PLU-015/00 SAMRØYSTES TILRÅDING: "I samsvar med plan- og bygningslova 27-2 godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSSEMYRA IDRETTSANLEGG, framstilt på plankart i mål 1:1000, d , med tilhøyrande reguleringsføresegner, d Godkjenninga av plankart og reguleringsføresegner er under føresetnad av at det vert gjort følgjande endringar: Plankartet: Frisiktssoner i krysset mellom Fossevegen og fylkesveg 244 må teiknast inn på plankart, jfr. Statens vegvesen sine merknader. Byggjeline i utbyggingsområde vest for Fossevegen og langs fylkesveg 244 må teiknast inn samanhengande med byggjeline i byggjeområde BI 1 på plankart. Reguleringsføresegnene: 2 får slik tilleggstekst: Terrenginngrep i samband med friområde rundt idrettsbanene skal mest mogeleg vera lempeleg. Skjeringar og fyllingar rundt idrettsbanene i vest og nord skal handsamast på tiltalande måte, kor terrenginngrepa vert dempa i størst mogleg grad, t.d. ved bruk av gråsteinsmurar og planting. Eksisterande vegetasjon, større tre bak skjeringar i vest, skal takast vare på. For å dempe dei høge skjeringane i nord og nordvest, må det plantast ein vegetasjonsskjerm av tre langs fjellskjeringane i nivå med idrettsbane. Ny 3.1 Plan for utbygging Ved søknad om oppføring av bygg og opparbeiding av areal innanfor byggjeområde BI 1 skal det leggjast fram detaljert situasjonsplan som m.a. viser: Plassering av bygg og anlegg Utforming og materialbruk Terrenghandsaming med høgder, støttemurar, trapper og gjerder for heile byggjeområdet Areal for tilkomst og parkering Vegetasjon som miljøskapande tiltak i byggjeområdet Ny Sikringsgjerde Fjellskjæring langs reguleringsgrensa mot aust i område BI 1, samt mot nord og nordvest, må reinskast og sikrast. På topp av skjæringane mot LNF-område skal det setjast opp eit sikringsgjerde. Sikringsgjerdet skal ha slik farge og plassering at det virkar minst mogeleg skjemmande i landskapet."

13 KOMMUNESTYRET KS-023/00 SAMRØYSTES VEDTAK: "I samsvar med plan- og bygningslova 27-2 godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for ENDRING OG REVISJON AV GJELDANDE REGULERINGSPLAN FOR FOSSSEMYRA IDRETTSANLEGG, framstilt på plankart i mål 1:1000, d , med tilhøyrande reguleringsføresegner, d Godkjenninga av plankart og reguleringsføresegner er under føresetnad av at det vert gjort følgjande endringar: Plankartet: Frisiktssoner i krysset mellom Fossevegen og fylkesveg 244 må teiknast inn på plankart, jfr. Statens vegvesen sine merknader. Byggjeline i utbyggingsområde vest for Fossevegen og langs fylkesveg 244 må teiknast inn samanhengande med byggjeline i byggjeområde BI 1 på plankart. Reguleringsføresegnene: 2 får slik tilleggstekst: Terrenginngrep i samband med friområde rundt idrettsbanene skal mest mogeleg vera lempeleg. Skjeringar og fyllingar rundt idrettsbanene i vest og nord skal handsamast på tiltalande måte, kor terrenginngrepa vert dempa i størst mogleg grad, t.d. ved bruk av gråsteinsmurar og planting. Eksisterande vegetasjon, større tre bak skjeringar i vest, skal takast vare på. For å dempe dei høge skjeringane i nord og nordvest, må det plantast ein vegetasjonsskjerm av tre langs fjellskjeringane i nivå med idrettsbane. Ny 3.1 Plan for utbygging Ved søknad om oppføring av bygg og opparbeiding av areal innanfor byggjeområde BI 1 skal det leggjast fram detaljert situasjonsplan som m.a. viser: Plassering av bygg og anlegg Utforming og materialbruk Terrenghandsaming med høgder, støttemurar, trapper og gjerder for heile byggjeområdet Areal for tilkomst og parkering Vegetasjon som miljøskapande tiltak i byggjeområdet Ny Sikringsgjerde Fjellskjæring langs reguleringsgrensa mot aust i område BI 1, samt mot nord og nordvest, må reinskast og sikrast. På topp av skjæringane mot LNF-område skal det setjast opp eit sikringsgjerde. Sikringsgjerdet skal ha slik farge og plassering at det virkar minst mogeleg skjemmande i landskapet."

14 Rett utskrift Dato: Kopi til: IL Kvernbit Off.institusjonar styre råd utval grunneigarar

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner Side 1 (5) Plan-id 1256-2016 0006 ArkivID Ordførar MELAND KOMMUNE Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova) Utval Utarbeid Revidert

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Planutvalet 24.08.05 TRH 082/05 Avgjerd av: Planutvalet Saksbeh.: Truls Hansen Ansv. JHB Arkiv: N-504 Arkivsaknr 2004002289 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Planutvalet 26.03.03 KJC 029/03 Delegasjonsvedtak kommunalteknikk, miljø, landbruk 08.04.03 KJC 121/03 Avgjerd av: Planutvalet Saksbeh.:

Detaljer

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner PLANID: 20031029 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner Godkjend: Kommunestyret 29.10.2003, sak KS-082/03

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Del av gnr 45 bnr11 mfl Tømmervika i Hesvik, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Del av gnr 45 bnr11 mfl Tømmervika i Hesvik, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 006/14 Kommunestyret 05.02.2014 004/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26

SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26 Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26 Sakshandsamar: Ivar Bergstøl Saksnummer Utval Møtedato 37/07 Hovudutval Plan og Ressurs 22.03.2007 59/08

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal.

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal. Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 11.03.2014 019/14 Kommunestyret 26.03.2014 012/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saksnr Sbh Formannskapet 25.08.04 144/04 ARA Formannskapet 01.12.04 206/04 ARA Osterøy heradsstyre 15.12.04 093/04 ARA Saksansvarleg Aud Raknem Arkiv:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 005/14 Kommunestyret 05.02.2014 003/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan Arkivsak: 10/303 Løpenummer: 11/2928 Arkivkode: FA-L12, GNR-135/1, GNR-135/13 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 042/11 Hovudutval for plan og utvikling 12.05.2011 033/11 Kommunestyret

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

SULDAL KOMMUNE Møtebok

SULDAL KOMMUNE Møtebok SULDAL KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnummer Utval Møtedato 159/10 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) 02.12.2010 008/11 Kommunestyret 01.02.2011 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 112/46

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /114 Kommunestyret /4

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /114 Kommunestyret /4 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2008/2164 Løpenr.: 13211/2017 Arkivkode: 136/117 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 21.06.2017 17/114 Kommunestyret 18.01.2018 18/4

Detaljer

Sakspapir. SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Utval for Drift og Samfunnsutvikling (UDS) /18 Kommunestyret (KS)

Sakspapir. SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Utval for Drift og Samfunnsutvikling (UDS) /18 Kommunestyret (KS) Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Utval for Drift og Samfunnsutvikling (UDS) 31.05.2018 062/18 Kommunestyret (KS) 13.06.2018 044/18 Arkiv: GBNR - 53/145, FA - L13, HistSak - 08/649, KOM - 1259, PLANID

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FA - L12 17/506 Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS 13.06.2017 032/2017 Kommunestyret PS 22.06.2017 Endring av reguleringsplan for Einestrand

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 17.11.2011 007/11 GKJ Kommunestyre 15.12.2011 111/11 GKJ Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: N-504, N-561 Arkivsaknr: 2011000732

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Planutvalet 04.12.2002 KJC 089/02 Kommunestyret 18.12.2002 KJC 137/02 Planutvalet 27.08.2003 KJC 066/03 Planutvalet 15.10.2003 KJC 093/03

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret Sak: 34 / 19. Tittel: Saksprotokoll - Reguleringsplan Botn, Hafslo PlanID Arkivsak: 16 / 1729

Saksprotokoll. Kommunestyret Sak: 34 / 19. Tittel: Saksprotokoll - Reguleringsplan Botn, Hafslo PlanID Arkivsak: 16 / 1729 Saksprotokoll Kommunestyret 13.06.2019 Sak: 34 / 19 Tittel: Saksprotokoll - Reguleringsplan Botn, Hafslo PlanID 1426-2016004 Arkivsak: 16 / 1729 Behandling: Merknad frå adv. Johannes Hauge på vegner av

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, del av gnr 4 bnr 1, Vassel, Jondal kommune.

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, del av gnr 4 bnr 1, Vassel, Jondal kommune. Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 027/14 Kommunestyret 30.04.2014 023/14 Saksbeh: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr. Sigbjørn

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 30.06.2009 087/09 HEIORJ Avgjerd av: Saksh.: Heidi E. Ørjansen Arkiv: N-504 Objekt:

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2196-10 Anbjørn Høivik Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2018/9 Forvaltningskomiteen 07.02.2018 Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for del av

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret 17.03.99 AIS 020/99 Planutvalet 07.04.99 ROB 032/99 Avgjerd av: Saksansv.: Roald Bjørndal Arkiv: 504 Objekt: Arkivsaknr 9901042

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/33 Teknisk utval 16.03.2017 17/20 Ulstein kommunestyre 30.03.2017 Saka gjeld:

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 066/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Arkiv: N-504 Arkivsaknr. 13/78 Framlegg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet 08.09.2015 106/15 Kommunestyret 24.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 006/18 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 006/18 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 006/18 Heradsstyret PS 17.01.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Viviann Kjøpstad 14/556 Klagesak til politisk handsaming Plansak 12532011003 - Områderegulering Valestrand Sentrum

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Møtedato: 18.06.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall meldt frå følgjande

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 11.12.2014 115/14 ROB Kommunestyre 16.12.2014 079/14 ROB Sakshandsamar: Roar Bævre Arkiv: N-504, gnr- 134/036, gnr-134/047, gnr-134/094,

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-1/159, FA-L42 18/2335 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR - 1/159 - Søknad om dispensasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Egil Leirstein Arkivsaknr 12/831 REGULERINGSENDRING - KLETTEN REGULERINGSPLAN - 5 NYE FRITIDSTOMTER

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Egil Leirstein Arkivsaknr 12/831 REGULERINGSENDRING - KLETTEN REGULERINGSPLAN - 5 NYE FRITIDSTOMTER SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. 030/15 Råd for seniorar og menneske med 29.09.2015 JEL nedsett funksjonsevne 032/15 Ungdomsrådet 29.09.2015 JEL 055/15 Utval for plan og miljø 01.10.2015 JEL

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2015/1428. Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/16 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2015/1428. Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/16 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2015/1428 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/16 Formannskapet 05.04.2016 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR INDRE BERGSØY,

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 04.06.2015 047/15 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 DETALJREGULERING FOR HOLMEN NY 1. GONGS

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 067/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7. Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7. Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7 Arkiv: L12 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet 18.08.2015 94/15 Kommunestyret 27.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Reguleringsføresegner for GBNR. 105/2, Myradn Sist revidert 22.08.2008 FORMÅL Hovudføremålet med planarbeidet er å leggje til rette for næring (industri/forretning/kontor) med tilhøyrande anlegg. 1 GENERELT

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Rådmannen Teknisk miljø og landbruk. Melding om politsk vedtak - reguleringsplan - Einestrand bustadfelt - reguleringsendring

MASFJORDEN KOMMUNE. Rådmannen Teknisk miljø og landbruk. Melding om politsk vedtak - reguleringsplan - Einestrand bustadfelt - reguleringsendring MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Teknisk miljø og landbruk Miljøvernavd Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 Dato: 01.07.2009 5020 BERGEN Vår ref. 07/437-44/N-504, N-TML/KFS Dykkar ref. Melding om politsk

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 6 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 03.10.2018 2018/318 24067/2018 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato 139/18

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 24.01.2012 004/12 ANSA Kommunestyret 07.02.2012 005/12 ANSA Avgjerd av: Saksansv.: Anne Sofie Sandvik

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Vågshøgda AS(SUS) Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 03.07.2014 Ingunn Stette 14/961-14/47974 Reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1 - søknad om oppstart

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 85/15 Arkivsak nr: 14/1944 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 69/15 Det faste planutvalet 14.10.2015 85/15 Kommunestyret 20.10.2015 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hans Kristian Dolmen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS 03.06.2014

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 06/1192-9599/08 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 81/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 44/08 Kommunestyret 19.06.2008 Jørgen Steensæth PLAN soneinndeling

Detaljer

Områdereguleringsplan Smiehogen Plan-ID vedtak

Områdereguleringsplan Smiehogen Plan-ID vedtak Adresseliste 04.07.2019 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-69 FA-L12 19/5652 Områdereguleringsplan Smiehogen Plan-ID 2016004 -vedtak Kommunestyret - 061/19: Det er gjort følgjande vedtak

Detaljer

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD 1. GENERELT Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense.

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale Hadlingatreet AS. Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. 1 Framlegg til detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte Planomtale Voss, den 24.09.2013 Arkitektbruket ans

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS 14.10.2014

Detaljer

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl.

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl. J. Tufteland AS Postboks 131 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.06.2012 090/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-504 Arkivsaknr: 2012000931 1. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING FOR

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: 18.01.2017 (endringar etter 2. høyring med raud skrift)

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID - 2016000032 Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 Detaljregulering for gnr 74 bnr 21 og 29 Utval: Møtedato: Saksnr.: Det faste utvalet for plansaker

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval /18

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval /18 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval 18.06.2018 079/18 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Mona Rabben GNR - 2/7, GNR - 2/8, N - 17/1764-504 Gnr. 2

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3788-23 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2017/89 Forvaltningskomiteen 06.09.2017 2017/59 Formannskapet 14.09.2017 2017/53 Kommunestyret 28.09.2017 Godkjenning

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Vedlegg 3 A. Kvinnherad kommune. Alternativ S1/S6

Vedlegg 3 A. Kvinnherad kommune. Alternativ S1/S6 Vedlegg 3 A Framlegg til reguleringsføresegner for Kvinnherad kommune Alternativ S1/S6 datert 02.02.2004, revidert 02.06.2004 og 21.11.2008. FV 107 JONDALSTUNNELEN MED TILKOMSTVEGAR ALTERNATIV S1/S6 REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.01.2012 015/12 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-504, PLANID- 123820100032A

Detaljer