Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2015 2018"

Transkript

1 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske resultatmål Driftsbudsjett Investeringar Framlegg til kommunestyret 1

2 Visjon og verdiar. Vår visjon er fleire innbyggjarar og auka trivsel i Sogndal. Det er gjennom ei årrekkje utvikla ein Sogndalsmodell som legg ramma for kommunen som samfunn og som organisasjon. Sentralt i Sogndalsmodellen er verdien «gjennom samarbeid får Vedlegg: Prisar på kommunale tenester vi ting til». Vi kommuniserer dette gjennom kortforma «bli med på laget»! 2

3 Innhald 1 Innleiing og samandrag Økonomisk status og utfordringar Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Driftsbudsjett hovudtal Driftsbudsjett og resultatmål for tenestene Felles Politisk styring og kontroll Administrasjon Forvaltning, drift og vedlikehald Andre fellesområde Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn Oppvekst Helsestasjon Barnevern Aktivitetstilbod barn og unge Barnehage Grunnskule og SFO Norsk og vaksenopplæring Kultur Helse, omsorg og sosiale tenester Førebyggande helsearbeid, diagnose og behandling Aktivisering og støttetenester Pleie og omsorg heimetenester Pleie og omsorg institusjon Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp Tekniske tenester Plan og byggesakshandsaming Kart og oppmåling Brann og redning Kommunal næringsverksemd Samferdsle Parkar og friområde

4 4.4.7 Vatn, avløp og renovasjon Investeringar Økonomiske oversiktar Hovudoversikt drift Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1B Hovudoversikt investering Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2B Sjølvkostskjema Vedlegg: Prisar på kommunale tenester. 4

5 1 Innleiing og samandrag Grunnlaget for økonomiplanen er samfunnsdelen av kommuneplanen. Kommuneplanen trekk opp visjon og verdiar for kommunen og rammer for kommunen som organisasjon. Kommunestyret legg vekt på å halde oppe eit endrings- og utviklingsarbeid i kommunen. For kommunen som organisasjon vert det lagt vekt på å vere endringsvillige og endringsdyktige, slik at vi er i forkant av utviklinga. Det inneber at: tenestene vi yter, skal best mogleg vere tilpassa brukarane sine behov administrasjon og drift skal vere effektive, slik at ressursar vert frigjort til utviklingsarbeid kommunen skal ha ein sunn økonomi og halde oppe eit økonomisk handlingsrom vi skal vere opne og lyttande, demokratiske og avgjersleeffektive vi skal ha eit arbeidsmiljø prega av ansvar, respekt og omtanke. Miljø og klimaomsyn er ein grunnleggjande premiss for kommunal verksemd og i utviklingsarbeidet til kommunen. Kommunestyret legg særleg vekt på å styrkje Sogndal sentrum som regionsenter, og ønskjer å gjennomføre fleire utviklingstiltak for å oppnå dette. Dei 10 høgast prioriterte utviklingsområda for Sogndal kommune i planperioden er følgjande: Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å byggje ut Sogndal helse- og omsorgssenter i perioden 2015 til Vi skal satse på Hodlekve-området og legge til rette for auka overnattingskapasitet og vidareutvikling av idretten og friluftslivet sin bruk av området. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å byggje ut fjordstien frå Rusebakken til ny Loftesnesbru. Vi skal saman med Statsbygg, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball og private verksemder på Fosshaugane Campus lage ein utviklingsplan slik at dette området framleis står fram som eit sterkt nasjonalt innovasjonsmiljø. Vi skal arbeide for utbygging av sykkelfelt langs riksveg 5 i samsvar med sykkelplan. Vi skal i løpet av 2015 saman med Statens vegvesen vurdere nedgravd gjennomkøyring i sentrum og lokal medfinansiering av denne. Vi skal vidare arbeide for eit alternativ til dagens veg Hagalandet - Valeberg. Vi skal i 2015 førebu utbygging av ny barnehage på Rutlin. Vi vil bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar, tilgang på utbyggingsareal og utbyggingsplanar, for å få nok bustader i alle deler av kommunen. Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 5

6 2015 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet. Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar satse på nyskapande friluftsliv i samsvar med arealdelen av kommuneplanen. Vi skal bidra til utgreiing av ny kommunestruktur og førebu oss på nye oppgåver. Vi skal ta i bruk kvalitetssystemet for alle tenester i kommunen, og vi skal delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune» og i 2015 m.a. utarbeide kompetanseplanar, utvikle lærlingordninga og partssamarbeidet. Utviklingsområda er ei oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplanen, og vil verte prioritert av formannskapet, administrasjonen og for bruken av utviklingsmidlar i planperioden. Kommunestyret vil bli orientert om arbeidet knytt til desse 10 høgast prioriterte områda. Investeringsramma i planperioden er på om lag netto 468 mill. kroner. Det er i sett av 288 mill. kroner (eks. mva.) til utbygginga av SHOS, der 95,9 mill. kroner vert finansiert med statlege løyvingar. Det er vidare sett av 53 mill. kroner til utbygging av ny barnehage i sentrum. Med ei så omfattande investering må investeringsnivået på andre område vere moderate. Andre investeringar vert finansiert innafor sjølvkost, ved overføring frå drifta, eller ved reduserte driftskostnader eller auka driftsinntekter som finansierer kapitalkostnadene ved utbygginga. Investeringsnivået i planperioden vil auke kapitalkostnadene for kommunen monaleg. Driftsnivået og inntektsmoglegheitene til kommunen må tilpassast dette. Inntektene er auka gjennom auka rammetilskot som følgje av vekstkommunetilskotet, auka folketal og redusert trekk i utgiftsutjamninga. Inntektene frå eigedomsskatt er auke ved overgang til taksering etter formuesgrunnlag frå skatteetaten for bustader frå 2015 og nytaksering av fritidsbustader, våningshus og næring i 2015 med verknad frå Det vert i 2015 gjennomførd tiltak innan PU-tenestene med økonomisk verknad frå Nokre område har fått auka løyvingar i Dette gjeld tilskot til private barnehagar, styrking av fysioterapitilbodet med ei satsing på kvardagsrehabilitering og etablering av rehabiliteringsavdeling på SHOS, auka løyving til Sogn brann og redning, ny løyving til deltaking i interkommunal skogbruksstillingar og auka bemanning i barnehagane. I tillegg er eit kutt i skuledrifta på vel 1 mill. kroner, som var føresett i økonomiplanen for , fjerna. Innhaldet i styringssystemet i Sogndal kommune går fram av årshjulet til kommunen, vedteke i kommunestyret. Styringssystemet byggjer på følgjande element: 6

7 Kommuneplanen trekk opp visjon, verdiar og overordna strategiar for kommunen som samfunn og som organisasjon. Samfunnsdelen av kommuneplanen vart vedteken i oktober Økonomiplanen er det viktigaste styringsdokumentet i Sogndal kommune. Dei 10 viktigaste arbeidsområda i planperioden vert presentert i kapittel 1. Den inneheld dei forventningane kommunestyret har til administrasjonen, uttrykt gjennom konkrete resultatmål for dei kommunale tenestene. Dei politiske resultatmåla er sortert etter: økonomi, brukarar, medarbeidarar og samfunnsutvikling. Vi nyttar brukarundersøkingar og medarbeidarkartlegging for å skaffe oss informasjon frå brukarane og medarbeidarane som grunnlag for utvikling av tenestene og arbeidsmiljøet, og for vurdering av måloppnåing. Tal frå Kostra vert nytta for å vise utvikling i ressursbruk innafor ulike tenesteområde. Årsmeldinga vert nytta til å analysere ressursbruk, tenestekvalitet og måloppnåing. Dersom det vert lagd fram temaplanar, skal dei økonomiske disposisjonane takast stilling til i påfølgjande økonomiplanar. Foto: Sogndal kommune 7

8 2 Økonomisk status og utfordringar 2.1 Nasjonale rammevilkår Målet med inntektssystemet er at alle kommunane skal kunne gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane. For å oppnå dette vert det i rammetilskotet teke omsyn til ulike kostnadsstrukturar i kommunane (utgiftsutjamning) og til ulikt nivå på skatteinntektene (inntektsutjamning). Det vert ikkje teke omsyn til andre kommunale inntekter. Statsbudsjettet for 2015 vart lagt fram 8. oktober Overslag på den nominelle veksten i frie inntekter (rammetilskot og skatt) for landet frå 2014 til 2015 er på 4,8%. Veksten er rekna ut frå prognose rekneskap 2014 til framlagt statsbudsjett For kommunane i Sogn og Fjordane er veksten i snitt på 4,3%, medan Sogndal kommune har ein nominell vekst på 6,4 %. Auken skuldast mellom anna innføring av veksttilskot, der Sogndal kommune som den einaste kommunen i fylket, oppfyller vilkåret om ein vekst i folketalet dei tre siste åra på over 1,6%. Samanlikna med 2014 er fylkesramma for skjønnsmidlar i 2015 totalt sett redusert med 4,6 mill. kroner, til 73,3 mill. kroner. Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift til kommunane Flora, Førde og Sogndal har tidlegare vore skilt ut som eigne beløp i fylkesramma, men er frå 2015 lagt inn i basisramma. Fylkesmannen har likevel vald å bruke auka sats i arbeidsgjevaravgift som eit kriterium for skjønnsmidlar i 2015, men utan at kompensasjonen er justert med lønsvekst frå 2014 til Fylkesmannen har informert om at det kan verte aktuelt å vurdere ei nedtrapping frå For Sogndal kommune utgjer samla skjønn 8,18 mill. kroner. Av dette er 6,88 mill. kroner kompensasjon for auke i satsen for arbeidsgjevaravgift og 1,3 mill. kroner i skjønnsmidlar. Dette er ein nedgang i dei ordinære skjønnsmidlane på kr Sogndal kommune får òg skjønnsmidlar etter helse/sosiale kriterium som følgje av at vi har studentar og er eit vekstsenter. Det kommunale skatteøret for personlege skatteytarar skal fastsetjast utifrå eit mål og at skatteinntektene frå kommunane skal utgjere 40% av dei samla inntektene. For å redusere dette vert skatteøret redusert med 0,15% til 11,25%. Bakgrunnen for dette er avvikling av kommunal medfinansiering i samhandlingsreforma og nye reglar for skattelegging av uførepensjon. Når det gjeld løns- og prisvekst legg vi følgjande til grunn: Lønsvekst 3,3% Prisvekst varer og tenester 2,5% Deflator (vekta løns- og prisvekst) 3,0% 8

9 2.2 Økonomisk status og utfordringar Auka lånegjeld som følgje av store investeringar, auka pensjonsutgifter og aukande behov for kommunale tenester er dei største utfordringane for kommunen dei kommande åra. Departementet si tilråding er at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal vere på minst 3%. Måltalet seier noko om kor stort handlingsrom kommunen har for sparing og eigenfinansiering av investeringar. For dei siste åra viser rekneskapen 0,8 % for 2010, 3,0 % for 2011, 5,2% for 2012 og 6,5% for Dette er eit langt betre resultat enn budsjettet for dei ulike åra viste. I budsjettsamanheng har det vore vanskeleg å nå dette måltalet. Som følgje av at mva-kompensasjon frå investeringar frå 2014 vert førd direkte i investeringsrekneskapen vert driftsinntektene redusert tilsvarande. Dette gjer at det vert ei endå større utfordring å oppnå dette målet dei kommande år. 7,00% 6,46% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 3,43% 2,84% 2,34% 2,27% 2,00% 1,00% 0,87% 0,00% Rekn 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter For å unngå store variasjonar i kommunane sine pensjonsutgifter frå år til år, og skape jamnare belastning i kommunerekneskapen, endra Kommunal- og regionaldepartementet f.o.m rekneskapsprinsipp knytt til pensjon. Skilnaden mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden, eit såkalla premieavvik, blir utgiftseller inntektsført i samband med rekneskapsavslutninga slik at rekneskapen blir belasta med den berekna pensjonskostnaden. Det er forventa at dei akkumulerte årlige premieavvika over tid skal gå i null. Ordninga har førebels ikkje virka slik, og frå 2002 har pensjonspremien stort sett vore høgare enn berekna pensjonskostnad, noko som har førd til store akkumulerte positive premieavvik for kommunane. Positivt premieavvik er inntektsførd og oppførd som ei fordring i balansen. Det akkumulerte positive premieavviket er betalte utgifter som skal utgiftsførast i rekneskapen dei kommande åra. 9

10 Ved utgangen av 2013 har Sogndal kommune eit akkumulert positivt premieavvik på 22,67 mill. kroner inkl. arbeidsgivaravgift. For 2014 viser siste prognose eit positivt premieavvik på 5,8 mill. kroner medrekna arbeidsgivaravgift. Prognosen for 2015 viser eit positivt premieavvik på 9,7 mill. kroner medrekna arbeidsgivaravgift. Amortisering av tidlegare års premieavvik for desse to åra er framleis lågare enn det årlege premieavviket. Dette betyr at det akkumulerte premieavviket aukar ytterlegare. Amortisering av premieavvik for åra 2002 til og med 2010 er 15 år. Frå og med premieavviket for 2011 vart amortiseringstida redusert til 10 år og frå 2015 vert amortiseringstida redusert til 7 år. Målet med dette er at akkumulert premieavvik skal bli redusert dei kommande åra. For å dekke framtidige utgifter som følgje av stort akkumulert premieavvik er det oppretta eit disposisjonsfond for premieavvik. Fondet er på 6,38 mill. kroner, og det er eit mål å auke dette ytterlegare. Etter gjeldande investeringsplan vil lånegjelda til kommunen auke med 206,4 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette gir ein prosentvis auke i lånegjelda på 54%. Auken i lånegjelda skuldast først og fremst utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter med eit låneopptak på omlag 166,9 mill. kroner og ny sentrumsbarnehage med låneopptak på 53 mill. kroner. Rente- og avdragsutgifter aukar vesentleg og vil utgjere ein langt større del av driftsbudsjettet. For å redusere risikoen for renteauke bør det vera ei målsetting at lånegjelda utgjer maksimalt 60 til 75% av brutto driftsinntekter. Kommunen har storparten av låna i Kommunalbanken med flytande rente. Flytande rente og høg gjeld gjer at kommunen er sårbar for renteauke. Når kommunen har valt flytande rente på storparten av låna, er det særs viktig å ha midlar på rentefond som kan nyttast dersom renta går opp. Ein renteauke på 1 prosentpoeng utover dei budsjetterte rentesatsane vil utgjere eit samla beløp i økonomiplanperioden på over 21 mill. kroner i auka renteutgifter. Kommunen har oppretta eit rentefond som pr. oktober 2014 er 19,6 mill. kroner. Dette utgjer om lag 5% av den samla lånegjelda. Som følgje av at lånegjelda aukar, bør det avsetjast til fondet slik at ein også for kommande år oppnår 5% avsetjing. Det vil seie at ved utgangen av 2018 bør avsetjinga vere nærare 30 mill. kroner. Det er ikkje funne rom for avsetjing i økonomiplan, men avsetjing bør vurderast i samband med eventuelle overskot i rekneskapen. Lånegjeld, renter og avdrag (i heile tusen) r-2013 b-2014 b-2015 b-2016 b-2017 b-2018 Nye låneopptak Avdrag Lånegjeld pr Renter på lån I tabellen ovanfor er alle lån medtekne, dvs. også lån i Husbanken til vidare utlån, lån til VA-utbygging og lån med statleg rentestøtte. Pensjonsgjeld er ikkje med i oversikta. 10

11 Kostra tal for 2013 Sogndal Gruppe 8 Landet Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 159,1 202,6 202,0 Netto lånegjeld i kroner pr. innbyggar Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter 3,3 3,4 3,2 Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter 3,6 3,0 2,9 Tal for Landet = Landet utan Oslo Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansierast av driftsinntektene. Indikatoren viser langsiktig gjeld i forhold til driftsinntektene. Formidlingslån og pensjonsforpliktingar er med i berekninga. For 2013 ligg Sogndal under både landssnittet og Kostra gruppa. Også for netto lånegjeld pr. innbyggar ligg Sogndal ein god del under Kostra gruppa og landssnittet. For netto renter og avdrag i % av driftsinntektene ligg Sogndal om lag på same nivå som Kostra gruppa og landssnittet. Ser vi derimot på renter og avdrag separat så betalar Sogndal ein større del avdrag og ein mindre del renter enn Kostra gruppa og landssnittet. Årsaka til dette kan vere at Sogndal betalar årlege avdrag som ligg over minsteavdrag, og at gjennomsnittleg nedbetalingstid på låna er kortare. Kommunen betalar derimot ein mindre del renter som skuldast at storparten av låna har flytande rente og at renta held seg på eit lågt nivå. Med auka lånegjeld dei kommande åra vil desse tala endra seg, og Sogndal vil komme dårlegare ut. Likviditeten til kommunen er tilfredsstillande. Sjølv med eit større akkumulert premieavvik, som påverkar likviditeten negativt, har det vore ei positiv utvikling dei siste åra. Dette skuldast at avsetjing til disposisjonsfond har auka og då først og fremst avsetjingar til rentereguleringsfondet og flyktningfondet. Det er forventa at likviditeten vil bli dårlegare i kommande økonomiplanperiode. Dette har samanheng med stor bruk av fond til finansiering av investeringar og store positive premieavvik både i 2014 og For at likviditeten ikkje skal bli forverra som følgje av nye positive premieavvik, er det ønskjeleg at det så langt som mogleg vert avsett til disposisjonsfond tilsvarande differansen mellom årets premieavvik og amortisert premieavvik. Det er ikkje funne rom for avsetjing i økonomiplan, men avsetjing bør vurderast i samband med eit eventuelt overskot i rekneskapen. Ein kommune bør vere i stand til å møte uføresette økonomiske utfordringar og ha midlar på fond for å møte slike situasjonar, og disposisjonsfonda bør utgjere minst 5% av driftsinntektene. Vi bør halde utafor disposisjonsfond som har særskilde føremål som Kraftfond II, flyktningefondet, vedlikehaldsfondet, premieavviksfondet og parkeringsfondet. Det er ei målsetting for kommunen at andre disposisjonsfond utgjer 5% av driftsinntektene. 11

12 3 Driftsbudsjett hovudtal Dette kapitlet omhandlar generelle inntekter og utgifter som ikkje er knytt til ei særskilt teneste- eller støtteeining, jf. budsjettskjema 1A. Løn og pensjon som er fordelt på einingane, vil likevel få ein kort omtale her. Skatt og rammetilskot For Sogndal kommune er veksten frå 2014 til 2015 i skatt og rammeoverføring på 6,4%. Veksten er rekna ut frå forventa rekneskap for 2014 som vart lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. I kroner utgjer dette 22,3 mill. kroner. I dette beløpet ligg og korrigeringar i statsbudsjettet, m.a. avvikling av kommunal medfinansiering i spesialisthelsetenesta som utgjer 8,27 mill. kroner. I høve til vedteke budsjett for 2014 er veksten for 2014 på kr. 13,4 mill. kroner. Bud 2014 Endr Endr Endr Endr Skatt på formue og inntekt Rammetilskot inkl. inntektsutjamning Eigedomsskatt Kommunen får eigedomsskatteinntekter frå verk og bruk (i det vesentlege kraftsektoren), næringseigedomar og bustader (bustader, våningshus, fritidsbustader). For verk og bruk er det lagt inn ein reduksjon i budsjettet med 0,4 mill. kroner årleg ut frå forventa kraftprisar dei kommande åra. Frå 2016 er det lagd inn ein forventa auke på 1,2 mill. kroner for eigedomsskatteinntekter frå næring som følgje av nytaksering som skal gjennomførast i For anna fast eigedom, dvs. bustad, fritidsbustad og våningshus, er det lagd inn ein auke i inntektene på 6,77 mill. kroner frå 2015 knytt til overgang til å nytte formuesgrunnlag frå skatteetaten som takstgrunnlag for eigedomsskatt på bustader. Ved å nytte formuesgrunnlaget frå skatteetaten kjem verdiauken i 2015 i staden for i 2016, då nytaksering på bustader ville gitt auke i takstgrunnlaget. Nytt takstgrunnlag inneber at eigedomsskatten for ein gjennomsnittleg bustad aukar frå om lag kroner til kroner. Bud 2014 Endr Endr Endr Endr Eigedomsskatt Investeringstilskot og rentekompensasjon Investeringstilskot sjukeheimar og omsorgsbustader og rentekompensasjon skule- og kyrkjebygg er budsjettert ut frå prognose frå Husbanken. 12

13 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskulereforma (L97) gjeld kompensasjon for meirutgifter til investeringar i samband med innføring av skulestart for 6 åringar i Kompensasjon er budsjettert etter prognose frå Utdanningsdirektoratet. Ordninga vert avvikla frå 2. halvår Bud 2014 Endr Endr Endr Endr Inv. tilskot sjukeheimar og omsorgsbust Rentekompensasjon skulebygg Rentekompensasjon kyrkjebygg Rentekompensasjon reform Statstilskot flyktningar og vertskommunetilskot asylmottak Statstilskot flyktningar vert budsjettert med 27,8 mill. kroner etter følgjande føresetnadar: Busetjing i samsvar med vedtak i kommunestyret for tal busette tala for år 3, 4 og 5 er dei tala på busette, IMDI operer med i år. Ingen flyttar i den perioden vi får integreringstilskot (dei 5 første åra). År Tal personar Sats * Sum År År År År År År År Familesameinte Alternativ mottakspl SUM * Satsane er basert på statsbudsjett år 2014 Kommunen mottek tilskot frå UDI som skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i samband med at det vert drive asylmottak kommunen. Frå 2015 er det budsjettert med tilskot på 1,8 mill. kroner som gir ein auke på kr Budsjetterte utgifter til helsestasjon og legetenesta er auka tilsvarande. Bud 2014 Endr Endr Endr Endr Statstilskot flyktningar Statstilskot asylantar

14 Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift vert auka til kr Bud 2014 Endr Endr Endr Endr Konsesjonsavgift Renter og avdrag på lån Renter og avdrag er budsjettert ut frå gjeldande nedbetalingsplan på lån og nye låneopptak som følgje av investeringsplan for perioden. Renteutgifter er budsjettert etter prognose frå Kommunalbanken med rentesatsar på 2,2% for 2015, 2,5% for 2016, 2,7% for 2017 og 3,0% for Bud 2014 Endr Endr Endr Endr Renteutgifter Avdragsutgifter Renteinntekter Renter på bankinnskot og renter på utlån er budsjettert med same rentesatsar som for renteutgifter ovanfor. En del av renteinntektene gjeld renter av fondsmidlar og skal avsetjast til fond. Renter på utlån Sogndal Fotball, Kaupanger idrettslag, Sogndal kulturhus og Sognahallen er budsjettert etter gjeldande nedbetalingsplan og rentesats. Renteinntekter startlån er noko for høgt budsjettert i 2014 og er difor uendra. Bud 2014 Endr Endr.2016 Endr Endr.2018 Renteinntekter bankinnskot Renteinntekter av fond som skal avsetjast Renteinntekter på utlån Renteinntekter startlån Aksjeutbyte og avkastning verdipapirfond Utbyte frå Sognekraft er budsjettert etter prognose for overskot i Sognekraft med føresetnad om utbyte på 70% overskotet. Kommunen sin del av aksjane i Sognekraft er 10,98%. Utbyte frå Sentrumsbygg AS er budsjettert med ein auke på kr til kr

15 Det er budsjettert med ei forventa avkastning på verdipapirfond på 5% i heile økonomiplanperioden. Bud 2014 Endr Endr.2016 Endr Endr.2018 Aksjeutbyte Avkasting verdipapir Avsetjing og bruk av fond Nedanfor følgjer ei oppstilling over budsjettert avsetjing og bruk av fond som går fram av budsjettskjema 1A. Avsetjing og bruk av fond som er budsjettert på dei enkelte tenesteområda budsjettskjema 1B, er ikkje med i oppstillinga. Avsetjing disposisjonsfond Spesifikasjon Disposisjonsfond Vedlikehaldsfond Flyktningefond Avkastningsfond Kraftfond II Renter av bankinnskot fondsmidlar Renter på utlån Avkastning verdipapirfond Sum Avsetjing bundne driftsfond Spesifikasjon Konsesjonsavgiftsfond Årleg konsesjonsavgift Konsesjonsavgiftsfond Renter av konsesjonsavgiftsfond Næringsfond Renter av næringsfond VAR-fond Renter av VAR-fond Sum Bruk av disposisjonsfond Spesifikasjon Disposisjonsfond Bruk av avsetjing Avkastningsfond KII Til seinare fordeling Parkeringsfondet Renter av lån parkering/sentrumspark Dette gir følgjande endringar i økonomiplanperioden: Bud 2014 Endr Endr.2016 Endr Endr.2018 Avsetjing disposisjonsfond Avsetjing bundne driftsfond Bruk av disposisjonsfond

16 Overføring til investeringsrekneskapen For 2015 er det budsjettert med overføring til investeringsrekneskapen med 6,28 mill. kroner. For åra er det budsjettert med 2,13 mill. kroner. Bud 2014 Endr Endr.2016 Endr Endr.2018 Overføring til investeringsrekneskapen Andre budsjettpostar som er fordelt på einingane eller som er avsett til seinare fordeling. Løn vert budsjettert etter heimelsbudsjettet, det vil seie eit oversyn over alle oppretta stillingar i kommunen med stillingsstorleik og årslønn. Heimelsbudsjettet er oppdatert med heilårsverknad av lønsoppgjeret for For skulane er det lagd til ein lønsvekst på 3%. Samla lønsbudsjett for skulane vert fordelt på skulane etter minstetimetalsmodellen. For tenesteeiningane kommunalteknikk og pleie og omsorg er ikkje heimelsbudsjettet oppdatert, og det er difor lagd til grunn ein prosentvis auke. For lønsoppgjeret i 2015 er det avsett ein samla pott til fordeling på 4,5 mill. kroner eks. sosiale utgifter. Avsetjinga vert fordelt på einingane når resultatet av lønsoppgjeret for 2015 er klart. Pensjon er budsjettert etter prognosar frå KLP (Kommunal landpensjonskasse) og SPK (Statens pensjonskasse ). Ein del kommunar vil få ei lågare premiebelastning enn i Dette heng saman med forventningar til lønsoppgjeret i 2015 og ny uføreordning som trer i kraft frå Ny uføreordning gjer at ein større del av samla yting vil komme frå folketrygda og dermed mindre frå tenestepensjonsordninga. Grunnlagsrenta vert sett ned frå 2,5% til 2% på opptening frå og med Dette bidreg til å auke premien. Samla pensjonskostnad er budsjettert med 38,85 mill. kroner og inneheld pensjonspremie, premieavvik, amortisering av premieavvik og tilbakeføring frå premiefond. I 2015 får vi ein auke i budsjetterte pensjonskostnader i forhold til 2014 med om lag kr

17 4 Driftsbudsjett og resultatmål for tenestene Budsjettet er delt inn i 4 hovudområde fellesområdet, oppvekst, omsorg, helse og sosiale tenester og tekniske tenester. Innanfor dei fire hovudområda er analyse, utfordringar, politiske resultatmål og budsjettrammer presentert etter kostrafunksjon. Oversyn over budsjettrammene for dei ulike tenesteeiningane går fram av budsjettskjema 1 B. Folketalsutvikling og nøkkeltal Kostra er dei viktigaste data for analysen. Når det gjeld folketalsutvikling nyttar vi SSB sine prognosar, der vi har vald mellomalternativet. Det vil sjølvsagt vere uvisse knytt til folketalsutviklinga, men tala frå SSB er det beste planleggingsgrunnlaget for folketalsutvikling. Når det gjeld kvalitetsvurderingar har vi teke utgangspunkt i brukargranskingar, tilsyn og om internkontrollen (avvik og risikovurderingar) har avdekka tilhøve som påverkar kvaliteten på tenestene. Diagrammet nedanfor viser korleis driftsutgiftene i 2015 på 549,8 mill. kroner er fordelt på dei ulike tenesteområda Teknisk inkl. VAR 9% Kultur 2% Andre 7% Administrasjon 5% Barnehage 12% Grunnskule og SFO 21% Helse, sosial og omsorg 39% Barnevern 5% 17

18 4.1 Felles Politisk styring og kontroll Området omfattar politisk verksemd i kommunestyret, formannskapet, forvaltningsutvalet og sakskomiteane, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemma, samt kontrollutvalet og revisjon, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 100, 110, 180. Analyse og utfordringar Nøkkeltal Kostra Brutto driftsutgifter til politisk styring i kr. pr. innbyggjar Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon i kr. pr. innbyggjar Sogndal 2011 Sogndal 2012 Sogndal 2013 Gruppe Vi nyttar meir enn Kostra gruppa til politisk styring, kontroll og revisjon. Differansen mellom kommunen og Kostra gruppa når det gjeld politisk styring utgjer kr og kr når det gjeld kostnader til kontroll. Aktuelle tema for sakskomitearbeid og andre former for politisk arbeid i 2015 er: - Kommunereforma. Vi skal bidra til utgreiing av ny kommunestruktur og førebu oss på nye oppgåver. - Status og strategi innan kultur (eksklusiv idrett og friluftsliv som er dekka i eige planverk). Kommunestyret har vedteke plan for forvaltningsrevisjon på følgjande priorterte område: 1. Pleie og omsorg årsak til avvik mot budsjett og Kostra tal (gjennomført i 2013) 2. Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov. 3. Openheit og offentlegheit. 4. Internkontroll i kommuneorganisasjonen. 5. Samhandlingsreforma. I 2014 er det ikkje gjennomført forvaltningsrevisjon, og budsjetterte midlar kr er overført til fond for bruk i 2015, jf. K.sak 45/14. Budsjettramme politisk styring og kontroll Budsjett

19 Nye tiltak Auka utgifter i samband med val Redusert godtgjersle Budsjettmerknader: Auka utgifter med kr til godtgjersle og kontorutgifter i samband med kommuneval i 2015 og stortingsval i 2017 Redusert godtgjersle med kr for bruk av eigen PC til politikarar Administrasjon Området omfattar overordna leiing, økonomiforvaltning, personalforvaltning, arkiv, tenestetorg, ikt, politisk sekretariat, kvalitets- og utviklingsarbeid og regionrådet og har følgjande funksjonar i Kostra: 120. Analyse og utfordringar Nøkkeltal Kostra Brutto driftsutgifter til administrasjon i kr. pr. innbyggjar Sogndal Sogndal Sogndal Gruppe Vi nyttar vesentleg mindre enn Kostra gruppa til administrasjon. Differansen mellom kommunen og Kostgra gruppa utgjer årleg om lag 3,4 mill. kroner. Personalforvaltning Dei tilsette er kommunen sin viktigaste ressurs, og god helse og eit godt arbeidsmiljø er avgjerande for folk sin trivsel og effektivitet på jobb. Helse, miljø og tryggleik er difor viktige faktorar i kommunen si personalforvaltning. Kommunen er IA verksemd, det er inngått avtale med bedriftshelsetenesta, og vi har ei lang rekke interne HMT tiltak. Viktige nøkkeltal for HMT arbeidet er sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtalar, og det vert utarbeidd politiske resultatmål for desse områda. Nøkkeltal for helse, miljø og tryggleik Sogndal 2011 Sogndal 2012 Sogndal 2013 Landet 2013 Sjukefråværet i % 6,3 6,5 6,8 7,8 Medarbeidartilfredsheit 4,5 4,6 4,6 Gjennomført medarbeidarsamtale 68% 79% 54% Gjennomsnittleg sjukefråvær ligg under landsnittet, men det har vore ein mindre auke frå Sjukefråværet 1. halvår 2014 er redusert med 15% i høve 1.halvår

20 Vi gjennomfører medarbeidarkartlegging annakvart år (2011 og 2013). Her låg vi både i 2011 og 2013 på landssnittet samla for kommunen. Vi har som mål å gjennomføre medarbeidarsamtale med alle tilsette i minst 20% stilling. Det er kvart år nokre medarbeidarar som ikkje ønskjer medarbeidarsamtale. Hovudgrunnen til det låge talet i 2013 er at tenesteeining pleie og omsorg av kapasitetsgrunner ikkje har gjennomført medarbeidarsamtale dette året og berre delvis dei to andre åra. Dei har sett i gang tiltak for å nå dette målet i Oppfølging av medarbeidarsamtale, vernerunde og medarbeidarkartlegging vert innarbeid i einingane sine HMT planar. I følgje likestillingslova 1 har alle kommunar plikt til å arbeide aktivt, målretta og planmessig for likestilling innanfor si verksmed. Viktige element i kommunen sitt arbeid har vore tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, integrering av innvandrarar og reduksjon i omfanget av uønska deltid. Vi har fleire tiltak på desse områda. Kommunen manglar ein overordna strategi for arbeidet, noko òg likestillings- og diskrimineringsombodet har peike på. Dette arbeidet vil verte prioritert i Uønska deltid IKT og tenestetorg Kommunalteknikk Barn og unge Helse og sosial Pleie og omsorg Kultur NAV Sogndal kommune 21,4% 15,0% 5,3% 3,4% 2,3% 3,1% 30,0% 2,9% Kommunen har vedteke retningsliner for uønska deltid og gjennomfører kartlegging på alle einingar som har deltidsstillingar. Kartlegginga syner eit lågt omfang av uønska deltid, 3,3% i 2013 og 2,9% i Ønskje om auka stillingstorleik vert prioritert i samband med ledige stillingar, og tilbod om auke i stillingsomfanget vert gjort utifrå kartlegginga. Kvalitetsutvikling Kommunen har teke i bruk eit kvalitetssystem som skal sikre god internkontroll i kommunen. Føremålet med internkontrollen er å sikre kvalitet og effektivitet i tenesteproduksjonen heilskapleg styring og riktig utvikling godt omdøme og legitimitet at vi følgjer lover og reglar. Viktige element i eit internkontrollsystem er dokumentstyring, avvikshandtering og risikoanalyse. Det elektroniske kvalitetssystemet har modular for desse prosessane, og arbeidet i 2013 og 2014 har vore konsentrert om å få dette på plass og ta det i bruk. Dette arbeidet vil halde fram i I tillegg vil vi arbeide vidare med systemovergripande internkontroll og internkontroll i støtteprosessar. 20

21 Systemovergripande internkontroll omfattar overordna område som gjeld heile kommunen som overordna økonomi- og personalforvaltning, HMT arbeidet, beredskap og arbeidet med kvalitetsutvikling. Støtteprosessane omfattar støtte til tenesteeiningane innan område som fdv, ikt, arkiv, innkjøp og økonomi- og personalforvaltning. Overordna internkontroll føreset at vi har ein del overordna styringsdokument på plass. Av dette manglar kommunen økonomireglement og oppdatert administrativt delegasjonsreglement. Det vil og vere behov for å oppdatere og integrere dei ulike årshjula (økonomi, HMT, internkontroll og beredskap). Arbeidet med desse dokumenta vil ha prioritet i Vi nyttar brukargranskingar mellom brukarar og pårørande og deltaking i effektiviseringsnettverk for å få informasjon om kvaliteten i tenesteproduksjonen, og som ein del av grunnlaget for internkontroll. Brukargranskingar vil òg vere eit grunnlag i samband med utarbeiding av ulike temaplanar, og vert samordna med planstrategien. I planperioden planlegg vi å gjennomføre følgjande brukargranskingar: År Tenesteområde 2015 Innbyggjar Utviklingshemma Pleie og omsorg 2016 Skule SFO Barnehage Helsestasjon Barnevern 2017 Psykisk helse Byggesakshandsaming Bibliotek 2018 Sosialtenesta Kulturskulen Vatn og avløp Revisjon av planstrategien i neste kommunestyreperiode kan føre til endringar i oppsettet. Utviklingsprosjekt Kommunen er frå 2014 teken opp i Husbanken sitt fireårige program for bustadsosialt arbeid. Programmet skal vere eit strategisk verkemiddel for å setje kommunar og andre samarbeidspartar i best mogleg stand til å gjennomføre ein heilskapleg og lokalt tilpassa politikk for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Kommunen har som mål å gje fleire vanskelegstilte ein stabil og varig busituasjon. Arbeidet tek utgangspunkt i tre sentrale utfordringar: Organisering av det bustadsosiale arbeidet, bustadbehovet for innbyggjarane som kommunen skal skaffe bustad til, og samhandling og samarbeid med andre instansar. I den første fasen vil vi arbeide med å få på plass eit system og rutinar for å få fram regelmessig og erfaringsbasert kunnskap om det bustadsosiale arbeidet i kommunen. Dette inneber m.a. å utvikle 21

22 og ta i bruk gode rutinar for registrering, handsaming og oppfølging av søknader om kommunal bustad. Kommunen er med i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt utviklingsprosjekt «Saman om ein betre kommune». Kommunen sitt tema er styrka rekruttering og tilflytting gjennom eit godt omdøme. Vi knyter arbeidet med omdøme opp til rekruttering og kompetanseutvikling, og vil fokusere på kommunen sitt omdøme som arbeidsgjevar. Vi vil ha eit særleg fokus på ungdom, innvandrarar, rekruttering til helse- og omsorgssektoren samt partssamarbeid. Prosjektet går over 3 år Konkrete tiltak i 2015 vil mellom anna vere arbeidet med utarbeiding av kompetanseplan, utvikling av lærlingordninga og partssamarbeid. Utvikling av lærlingordninga er organisert som eit delprosjekt der målet er å identifisere aktuelle fag vi kan rekruttere innanfor, auke talet på lærlingar, få tilsette med fullført teorikurs til å melde seg opp til fagprøve, og tilsette med lang praksis til å verte fagarbeidarar. Auken i tal lærlingar vil verte finansiert innanfor eksisterande budsjett og bruk av verdiskaping i samsvar med hovudtariffavtalen. Kvalitetsvurdering Politiske resultatmål for 2014 er nådd med unnatak av gjennomføring av medarbeidarsamtale for alle tilsette i meir enn 20% stilling. Det har ikkje vore gjennomført brukargranskingar i Vi har hatt tilsyn frå Datatilsynet med informasjonstryggleik/personvern som tema. Datatilsynet peika på manglande risikovurdering av datasystem og manglande datahandsamar avtalar. Norsk Helsenett har gjennomført tryggleiksamtale og revisjon knytt til styringssystem og tekniske løysingar i kommunen, og som skal sikre informasjonstryggleiken og integriteten av helsenettet. Vi hadde eitt avvik knytt til tekniske løysingar. Det er sett i gang tiltak for å lukke avvika. Internkontrollen har ikkje avdekka andre tilhøve som vil få konsekvensar for kvaliteten på tenestene. Politiske resultatmål administrasjon Fokusområde Resultatmål Økonomi 1. Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet Medarbeidar/ 1. Vi skal halde fristane i årshjulet. interne prosessar 2. Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for all tilsette i meir enn 20% stilling. 3. Sjukefråværet på einingane skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. 4. Vi skal gjennomføre medarbeidarkartlegging i 2015 og Resultatet skal minst liggje på landssnittet. Brukar 1. Vi skal gjennomføre og følgje opp brukargranskingar i samsvar med 4 års planen som ein del av kvalitetsarbeidet. I 2015 skal vi gjennomføre innbyggjargransking med resultat minst på landssnittet. 22

23 Utviklingsområde 1. Vi skal delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune» og i 2015 m.a. utarbeide kompetanseplanar, utvikle lærlingordninga og partssamarbeidet. 2. Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 2015 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet. I 2015 skal vi etablere system og rutinar for å få fram jamleg oversikt over det bustadsosiale arbeidet i kommunen. 3. Vi skal ta i bruk kvalitetssystemet for alle tenester i kommunen. Budsjettramme administrasjon Budsjett Nye tiltak Regionalt IKT-samarbeid Festeavgifter Tilsettedag Velferdsmidlar Taksering eigedomsskatt Budsjettmerknader: Løyvinga til regional IKT-medarbeidar vert teke ut frå Tilsettedagen vert arrangert annakvart år. Det er avsett kr til dette i 2015 og i Det er avsett velferdsmidlar til fordeling på kr Denne vert fjerna frå budsjettet, og det er føresett at utgifter til eventuelle velferdstiltak vert dekka innanfor ramma til den einskilde tenesteeining. Det er avsett kr til taksering av eigedommar i Dette gjeld eigedomar der vi ikkje kan nytte takst frå skatteetaten som grunnlag Forvaltning, drift og vedlikehald Området omfattar forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra 121, 130, 221, 222, 265, 386, 261. Analyse og utfordringar Nøkkeltal Kostra Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning pr. innbyggjar Sogndal Sogndal Sogndal Gruppe

24 Samla areal på formålsbygg i kvadratmeter pr. innbyggjar Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning pr. kvadratmeter Energikostnad for kommunal eigedomsforvaltning per kvadratmeter 4,6 4,5 4,5 4, Kostra tala syner at vi har effektiv drift innan eigedomsforvaltning. Vi nyttar om lag 6 mill. kroner mindre enn Kostra gruppa i netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning pr. år. Ein tilstandsanalyse på nær all kommunal byggmasse i 2005 synte at vedlikehaldsetterslepet var på 25 mill. kroner, og at det var behov for om lag 4 mill. kroner i årlege vedlikehaldsmidlar. Det er etter 2005 gjort nokre større oppgraderingar av byggmassen. Tilsyn frå Arbeidstilsynet og miljøretta helsevern og internkontroll innan HMT kan gje pålegg eller avdekka behov for utbetringar av bygningsmassen. Rapportane etter internkontrollen (vernerunden) inneheld ønskje om ei rekke bygningstiltak som ligg utanfor den økonomiske ramma for bygningsutbetringar. Med utgangspunkt i tilstandsanalysen og resultat frå tilsyn og internkontroll vert bygningsvedlikehaldet gjennomførd innafor den tilgjengeleg økonomisk ramma. Administrasjonen står fritt til å kjøpe fdv tenester i marknaden, der dette gjev best tenesteyting for dei tilgjengelege budsjettmidlane. Omfattande privatisering av større delar av tenesteområdet skal leggjast fram for politisk handsaming. Kommunestyret har gjort vedtak om at Sogndal Eigedomsselskap AS vert lagd ned og at eigedommane og dei rettar og plikter som er knytt til selskapet, vert overførd til kommunen. Samla sett er det ikkje store økonomiske verknader dei første åra. Kvalitetsvurderingar Forvaltning drift og vedlikehald hadde ingen politiske resultatmål i Det har ikkje vore gjennomført tilsyn innafor området. Internkontrollen viser at det er behov for bygningsmessige utbetringar innafor fleire tenesteområde. Politiske resultatmål forvaltning, drift og vedlikehald Fokusområde Resultatmål Brukar Vi skal gjennomføre alle investeringsprosjekt i samsvar med investeringsprogrammet 24

25 Budsjettramme forvaltning, drift og vedlikehald Budsjett Nye tiltak Kaupanger skule - tilpassing brukar Kvåle skule redusert drift SHOS Auka FDV-utgifter SHOS - Leigeinntekter Skulevegen 7A Auka FDV-utgifter Skulevegen 7A-Leigeinntekter Prestebustad - Refusjon Leige av mellombelse bustader Budsjettmerknader: Auka budsjett med kr gjeld heilårsverknad for tilrettelegging for brukar med særskilte behov i Kaupanger skule. Det er tidlegare avsett kr Reduserte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehald med kr Kvåle skule gjeld reduserte energiutgifter som følgje av nytt ventilasjonsanlegg. I samband med utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter er det lagt inn auke i budsjettet til forvaltning, drift og vedlikehald frå Beløpet aukar ytterlegare frå Frå 2018 er det lagt inn leigeinntekter for Sogndal helse- og omsorgssenter med kr Beløpet vert auka vesentleg frå I samband med utbygging av bueiningar i Skulevegen 7A er det lagt inn auka budsjett frå 2017 til forvaltning drift og vedlikehald. Leigeinntekter Skulevegen 7A gjeld utleige av desse einingane etter at 1. byggjetrinn SHOS er ferdig. Det er lagt inn ein årleg sum på kr i refusjon frå Opplysningsvesenets fond til drift og vedlikehald av prestebustad. I samband med utbygging av Sogndal helse- og omsorgsbustader er det behov for leige av mellombelse bustadar i byggjeperioden. Det vert årleg avsett kr til vedlikehaldsfond. I 2015 vil desse midlane bli nytta til Enøk-tiltak og byte av golvbelegg på Kaupanger skule, kjøle- og medisinrom på SOS og solskjerming Notsete barnehage og på kommunehuset Andre fellesområde Omfattar tenester utanfor ordinært kommunalt tenesteområde, beredskap, folkehelsearbeid, interkommunale samarbeid, felles pensjonsutgifter som premieavvik, pensjonsfond m.v., motpost avskrivingar, avsetjing til lønsoppgjer og andre avsetjingar til seinare fordeling: Kostra 170,171,172,173,190, 285, 290,

26 Beredskap Hovudføremålet med beredskapsarbeidet er å skape tryggleik for kommunen sine innbyggjarar og besøkande når det gjeld liv, helse og eigedom redusere risikoen for at krisesituasjonar kan oppstå ved å få fram kor sannsynleg det er at ei uønskt hending kan skje, og konsekvensane av ei slik hending førebyggje uønskte hendingar ved å ta omsyn til slike tilhøve i planprosessar. Rådmannen har det formelle ansvaret for at beredskapen i kommunen er i samsvar med lovverket. Det er utarbeid ei internkontrollhandbok for beredskap og eit årshjul for arbeidet med beredskap. Vi hadde tilsyn frå Fylkesmannen med den kommunale beredskapsplikta, og fekk to avvik: kommunen manglar ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) og det heilskapslege beredskapsarbeidet er ikkje tilfredsstillande. Vi vil i samband med oppdatering av samfunns-ros-en i 2015 lukke avvika etter tilsynet. Politiske resultatmål beredskap Fokusområde Resultatmål Utvikling Vi skal oppdatere Samfunns-ROS-en i forkant av ny planstrategi. Lokalt folkehelsearbeid Folkehelsearbeidet er samfunnet sin samla innsats for å oppretthalde, betre og fremje folk si helse og redusere faktorar som medfører helserisiko. Folkehelsearbeidet skal fremje helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige tilhøve i befolkninga og vere med å førebyggje psykisk og somatisk sjukdom. Kommunane er pålagd å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen, og skal m.a. kvart fjerde år lage eit oversiktdokument over folkehelsa og faktorar som påverkar denne. Vi har laga internkontrollhandbok for folkehelsearbeidet. Politiske resultatmål lokalt folkehelsearbeid Fokusområde Resultatmål Utvikling Vi skal utarbeide ein oversikt over folkehelse og faktorar som påverkar folkehelsa i forkant av ny planstrategi. Frivillig arbeid Det gode liv i eit lokalsamfunn vert skapt i samarbeid mellom kommunen og innbyggjarane, og vi har mange gode døme på slikt samarbeid i kommunen. Det er viktig at dette mangfaldet vert oppretthalde, og at vi kan utvikle nye former for samhandling mellom offentleg og frivillig sektor. Velferdssamfunnet står ovanfor nye utfordringar, og haldningar og verdiar knytt til samfunnsansvar og frivillig arbeid er i endring. Kommunen sin strategi for frivillig sektor legg til grunn at frivillig innsats skal bidra til å leggje til rette for sosial integrasjon, styrkje tilknyting til lokalmiljøet og vedlikehalde og utvikle demokratiet. Frivillig arbeid skal vere ein ressurs for og eit 26

27 tillegg til den kommunale tenestytinga. Frivilligsentralen skal vere koordinator og fungere som ein kunnskaps- og informasjonsbase for frivillig arbeid. Strategi for kommunen si samhandling med frivillig sektor vart vedteken i desember Styret for frivilligsentralen har ansvar for å konkretisere tiltak og koordinere gjennomføring av strategien. Politiske resultatmål frivillig arbeid Fokusområde Resultatmål Utviklingsoppgåver Vi skal gjennomføre strategi for frivillig sektor med vekt på etablering av utstyrssentral, informasjonsdag, rekruttering, flyktningven og dialogforum med representantar frå innvandrargrupper og politisk/administrativt nivå og vurdere småjobbsentral. Budsjettramme andre fellesområde Budsjett Nye tiltak Avsetjing til lønsoppgjer Avsetjing til seinare fordeling Budsjettmerknader: Lønsoppgjer for 2015 er berekna til 6 mill. kroner. Dette gir ein reduksjon i avsetjinga på om lag 3,3 mill. kroner i høve hovudlønsoppgjeret for For 2015 er det avsett kr til seinare fordeling finansiert med bruk av Kraftfond II. Midlane vert sett av til: o Gatelys Nordneshaugane kr ,- o Hodlekve, løypepreparering i 2015 kr ,- o Pleie kulturlandskapet ved Anestølen kr ,- o Servicebygg Mundal sentrum kr , Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn Område omfattar Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd sine oppgåver i Sogndal (drift av kyrkjer med kapell/bårehus og gravlundar, administrasjon og prestetenesta) samt kommunalt tilskot til andre trussamfunn, og gjeld følgjande funksjonar i Kostra: 390, 392, 393. Budsjettramme kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn Budsjett Nye tiltak Tilskot til Kyrkjeleg fellesråd

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 kommune Bli med på laget Økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 I n n h a l d Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplan 2013-2016 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2013-2016 med årsbudsjett 2013 Vedteken i kommunestyret 13.12.12 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-14 15217/14 12.10.2014 Økonomiplannotat nr. 3 Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2014-2017 med årsbudsjett 2014 I n n h a l d Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

ÅRSMELDING. Framlegg til formannskapet 10.04.14

ÅRSMELDING. Framlegg til formannskapet 10.04.14 2013 ÅRSMELDING Framlegg til formannskapet 10.04.14 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Hovudtal for økonomi... 6 2.1 Driftsrekneskapen... 6 2.2 Investeringsrekneskapen... 10 2.3 Analyse av hovudtal... 14 3 Tenesteområda...

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.06.2013 Dykkar dato 08.05.2013 Vår referanse 2013/6446 331.1 Dykkar referanse Odda kommune Opheimgata 31 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarane, kommunalsjefar, fagleiar økonomi

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarane, kommunalsjefar, fagleiar økonomi Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane, kommunalsjefar, fagleiar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-4 12118/14 08.08.2014 Økonomiplannotat nr. 1 Økonomiplan 2015-2018 og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2013 Dykkar dato 14.01.2013 Vår referanse 2013/920 331.1 Dykkar referanse 12/798 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.06.2012 Dykkar dato 27.02.2012 Vår referanse 2012/3129 331.1 Dykkar referanse 11/1064 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/498-17/5024 Arkivkode FE - 151 Dato 26.05.2017 Saksdokument Handlings- og økonomiplan 2018-21 Saksnr. utval Utval

Detaljer