Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019"

Transkript

1 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV Ta kampen for en grønn, inkluderende og rettferdig by Tønsberg er en hyggelig sommerby med et historisk særpreg. Samtidig står vi som kommune overfor store utfordringer. Mange år med Høyre- og Frp-styre har satt sine spor. Kommunen sliter økonomisk, og kuttene i tjenestetilbudet merkes av eldre, unge og andre som bruker kommunen. Tønsberg vil fortsette å vokse i innbyggertall, både innenfor nåværende kommunegrense og kanskje ved sammenslåing med nabokommuner. For SV er det viktig at denne veksten skjer ut fra hva folk, klima og natur trenger, ikke ut fra utbyggeres ønske om mest mulig profitt, noe som styrer utviklingen i dag. I vår kommune er det heldigvis mye vi er enige om. Uenighetene kommer når noen må ta regninga, eller noen må ofre noe for fellesskapet. I de konfliktene står SV konsekvent på fellesskapets og de svakes side. Vi vil ha eiendomsskatt på næringslivet og store boliger for å gi ungene leirskole, flere voksne i skolen og de eldre billigere og bedre tjenester. Dette programmet bygger derfor på vårt partis mål og verdier: Vi vil ha en grønn og klimavennlig by, fordi det gir livskvalitet, og i ytterste konsekvens handler om vår arts overlevelse på denne planeten. Vi vil ha en inkluderende kommune, fordi alle mennesker har behov for og krav på å være en del av fellesskapet enten man er mann eller kvinne, rik eller fattig, ung eller gammel, frisk eller syk, om du er født her eller nylig kommet hit. Vi vil ha en rettferdig kommune fordi det sikrer alle frihet og like muligheter. Det er ikke størrelsen på lommeboka som skal bestemme om barn har råd til delta i idretten eller andre fritidsaktiviteter. Det er folks behov, ikke penger eller smarte valg i markedet som skal sikre de gamle hjelp i hjemmet. Det er fellesskapets interesser, ikke utbyggers ønske om penger som skal bestemme om det bygges høyt og tett i strandkanten. I dette programmet tar vi stilling til mange konkrete forslag for å sette disse målene ut i livet. For mer informasjon om SVs prinsipper og overordnede mål, se vårt prinsipp-program; https://www.sv.no/prinsipprogram/ og nasjonale arbeidsprogram: side 1 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

2 Ta kampen for Tønsberg som den grønne byen Vår tids største utfordring er klimakrisa. Det er lett å tenke at det er et stort overordnet politisk tema, og at klimaendringer er noe som løses langt borte. SV deler ikke det synet. Alle mennesker bor i lokalsamfunn/byer, og kampen for en grønnere verden må også kjempes der vi bor og jobber. Byutvikling SV vil prioritere utbygging langs kollektivårene, og tett/høy bebyggelse i områdene rundt kollektivknutepunkt. Vi vil si nei til nye byggefelt utenfor dagens etablerte sentra. En av de store utfordringene er å bygge nok boliger for vanlige mennesker. SV vil at det stilles krav om variert størrelse i større utbyggingsprosjekter, og at prosjekter med sosial profil prioriteres. SV vil ha en boligpolitisk handlingsplan som ser på behov og virkemidler for å sikre flere boliger til ungdom, enslige og til andre som faller gjennom i dagens boligmarked. Vi ønsker også flere kommunale utleieboliger, både for å bedre tilbudet til vanskeligstilte, men også for å dempe prisene i utleiemarkedet. Bolig er en rettighet, ikke et spekulasjonsobjekt. Utbygging langs kysten, som på Vallø, skal være lavere bebyggelse i tråd med kystens tradisjoner. Aldri mer signalbygget på Jarlsø! SV går inn for en fortetning av sentrum, samtidig som vi vil ivaretar det historiske sentrum. I den videre utviklingen av byplanen vil vi o Si nei til «Kaldnezia» og bevare mest mulig av fjordutsikten og industrien. o Utvikle grønne lunger, for eksempel ved Teie hovedgård, bevare løkka ved svømmehallen, lage inkluderende aktive byrom, og se på muligheter for bystrand. o Si nei til utbygging langs vannet som vil stenge byen ute fra sjøen. o Ikke rive gamle flere gamle hus i sentrum. Ved brann eller forfall ønsker vi gjenoppbygning av den eksisterende bebyggelsen. o Begrense arbeidsparkeringen i sentrum. Bevare havområder og industriarbeidsplasser i byen nei til «omregulering av områdene lags kanalen» Nei til nedbygging av jordbruksjord Nei til handelssentrum utfor bykjernen Omregulere Esso-skogen til LNF område. En satsing sykkel o Et sammenhengende sykkelnett over hele kommunen og til alle deler av bysentrum. o Gjenopprett fergetilbudet Husøy-Husvik En grønn poltikk dreier seg også om praktisk poltikk på mange områder: Strandsonen har vært en gammel kampsak for Tønsberg SV. Høyre og Frp har dessverre i mange år gitt dispensasjoner for bygging her, og den sittende regjeringen vil gi kommunene mer makt til dette. For SV er fortsatt kamp for å hindre nedbygging av strandsonen, og allmenhetens tilgjengelighet ved utbygging av «gamle» industriområder langs sjøen viktig. Tønsberg parkering pålegges å bygge flere ladestasjoner for elbiler på offentlige parkeringsplasser. Tønsberg kommunes bilpark skal så langt som mulig være null-utslippsbiler, og klimagassutslipp skal vektlegges ved alle offentlige innkjøp. SV vil ha forsøk med gress på hustak som klimatilpasningstiltak. side 2 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

3 Sv vil at kommunen tar initiativ til at et utbyggingsområde i kommunen skal bygges ut med null-utslippshus. Dette er også viktig for at vi lokalt skal opparbeide oss kompetanse på dette feltet. Fjernvarme har lenge vært et tema i Tønsberg poltikken, ikke mist knyttet til planene om fjernvarme fra Slagentangen. SV ønsker uavhengig av disse planene å satse på fjernvarme i sentrum og pålegge vannbåren varme i nye større utbygginger. Bioenergianlegg, varmepumper og spillvarme fra industri skal brukes til oppvarming. Ved større utbygginger bør også utbygger pålegges å vurdere solcellepanel, og kommunen bør ha en aktiv politikk for å oppmuntre til dette (også hos private). Ta kampen for Tønsberg som en varm og inkluderende by med plass til og innflytelse til alle Tønsberg en flott by med et rikt kulturliv og mange muligheter. Samtidig har vi våre utfordringer: Folk faller utenfor også i byen vår, noen får ikke den hjelpen de trenger og har krav på, og ikke alle opplever seg inkludert i vårt fellesskap. Mange føler seg maktesløse også i byen vår. De føler seg overkjørt av utbyggere og «Gutteklubben Grei». De opplever at de ikke får hjelp når de trenger det, og at de har liten innflytelse på den hjelpen som gis. Tilliten til folkestyret og politikere svekkes, og fører til politikerforakt og tru på markedsløsninger og at alle er sin egen lykkes smed. SV vil svare på disse utfordringene ved å gi innbyggerne større innflytelse, mer brukermedvirkning og bedre tjenester. Økt folkestyre-mer makt til folket Tønsberg har vært styrt av Høyre og Frp i mange år. Vi får mange tilbakemeldinger om «Gutteklubben Grei», og at folk føler at deres stemme ikke blir hørt. SV vil derfor styrke demokratiet og folks muligheter til å si fra. Når utbyggere legger fram utbyggingsplaner, skal alltid velforeninger, Naturvernforbundet og andre relevante interesseorganisasjoner gis rom for å komme med innspill og kommentarer. Budsjettforslagene til SV legges fram i FPN (Utvalg for finans, plan og næring) slik at folk kan til stilling til dem før de vedtas i bystyret. Kommunen skal fortsette med innbyggermøter knyttet til kommuneplanen og viktige saker som kommunesammenslåing. Tønsberg SV er positiv til ny kommunestruktur i Tønsberg-regionen. For oss er det viktig at innbyggerne som bruker Tønsberg som by, også får muligheten til å stemme over og påvirke utviklingen i vårt lokalsfunn hvor kommunegrensene spiller mindre rolle. o Utbygging både av veier, boligområder og nærig påvirker oss alle på tvers av kommunegrenser. Vi er ett bolig- og arbeidsmarked. o Folk bruker kultur, idretts- og sentrumsfunksjoner på tvers av kommunegrensene. o Noen spissede tilbud som utekontakt, barnevern og helsetilbud vil bli kunne bli bedre og gi et mer allsidig tilbud om de samles i en kommune som sentrums-funksjoner for alle som bruker byen. o Når tilbudene blir interkommunale, aksjeselskap eller avgjøres i samarbeidsforum, flyttes diskusjonen ut av kommunestyret. Dette gir mindre innsyn, mer makt til ordførere og færre muligheter for folk til å påvirke. o I en ny storkommune må det jobbes aktivt for å sikre innflytelse fra alle deler av kommunen, både gjennom folkemøter, tett samarbeid med velforeninger og folkevalgte bydels- eller grendeutvalg bør vurderes. side 3 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

4 SV ønsker også mer bruk av lokale folkeavstemminger i viktige saker som er egnet for dette, som kommunesammenslåing, større veiutbygginger og andre viktige spørsmål. Kommunepolitikere som gode arbeidsgivere Tønsberg kommune er en av fylkets største arbeidsgiver, med ansvar for 2886 arbeidstakere. Politikerne er øverst ansvarlig for alle ansatte. SV vil føre en personalpolitikk som inkluderer faglige rettigheter og en lønnspolitikk som skal ivareta alle lønnstakergrupper. I enkelte tilfelle kan særlige hensyn til tas i bruk, da særlig overfor arbeidstakere hvor det forutsettes særlig kompetanse eller hvor det er ønskelig ut fra et kvinneperspektiv. Alle inngåtte ansettelses- og lønnsavtaler skal være offentlig tilgjengelige. SV vil at kommunen til enhver tid skal sikre de ansattes rettigheter gjennom fagorganisasjoner og deres representasjon i råd og utvalg. Ytringsfrihet for den enkelte arbeidstaker skal sikres gjennom en åpenhet og ved gode etiske retningslinjer. SV er alvorlig bekymret for hverdagsstresset, jaget på jobben og enkeltmenneskets følelse av ikke å strekke til. 1 million nordmenn opplever helseplager på grunn av stress på jobben. Den tidsklemma som det moderne menneskets står overfor, er en alvorlig trussel mot livskvalitet, miljøet og verdiskaping. Et inkluderende arbeidsliv er en selvsagt forutsetning for SV i vår rolle som arbeidsgiver. Mennesker med funksjonshemminger skal sikres mulighet til likeverdig arbeidsdeltakelse, og kravet til universell utforming skal ligge som en forutsetning for all kommunal virksomhet. SV vil at kommunen skal fortsette å være IA-bedrift og ha et eget program for attføringsvirksomhet for egne ansatte.sv vil arbeide for at: Kommunens likelønnspolitikk blir en realitet. Kommunen starter et prøveprosjekt med sekstimers arbeidsdager. Kommunen fører en arbeidsgiverpolitikk, der kvalitet ikke bare måles ut fra effektivitet og produksjonsmål, men også ut fra hvilken energi den enkelte arbeidstaker får og viser gjennom trivsel, kreativitet og arbeidsglede. Ordningen med arbeidsrettet attføring for ansatte bør forsterkes Tilbudet om etter- og videreutdanning til de ansatte styrkes. Kvinneandelen av ledere i kommunen økes. Ansettelser som bidrar til flerkulturelle arbeidsplasser. Kommunen utvikler et program for en god livsfasepolitikk der arbeidstakere med lang erfaring og solid kompetanse ivaretas på en slik måte at de som ønsker det kan stå lenger i arbeidslivet og dele sine erfaringer med nytilsatte. Ansatte i kommunen skal ha heltid som rettighet, og deltid som mulighet. Tillitsreformen mer makt til brukere og fagfolk I Norge og i Tønsberg har vi sett økt privatisering og bruk av bestiller-utførermodellen. Konsekvensen av dette er at folk får tilbud om tjenester som er klart definerte målbare, og vi ser et måle-hysteri i skolen. En annen konsekvens er at folk har fått færre muligheter til å påvirke den hjelpen de skal få: Bestemor skal ha 10 minutter «ansikt-til-ansikts-tid» uavhengig av om hun er glad eller trist, det er bursdag eller hverdag. SV vil ved sin tillitsreform snu denne utviklingen, og vi sier derfor: side 4 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

5 Nei til privatisering. Vår skattepenger skal ikke gi profitt til multinasjonale selskaper. Anbud forutsetter klart definerte tjenester, og styringsrett til firmaene. Det gjør at fagfolk i møte med brukere får mindre mulighet til å skreddersy hjelpen og tilpasse situasjonen fra dag til dag. SV vil gi tillit til de ansatte og reell brukermedvirkning, ikke markedsvalg mellom ulike firmaer som skal gi akkurat samme tilbud. o Brukere må kunne styre praktisk hjelp i hjemmet, og det må gis rom for å ta hensyn individuelle behov. o Det må være tid og rom for å gi sosial kontakt ved behov, og til å tilpasse hjelpen. Vi sier nei til stoppeklokkestyring. o Lavere behovsprøvde priser. Testing i skole og barnehage må ha klare pedagogiske formål, og ikke brukes til konkurranse mellom skolene eller tilpassing til nasjonale prøver. På alle skoler og institusjoner skal det være samarbeidsutvalg med brukerrepresentasjon som gis makt og innflytelse over driften. Både i den daglige driften og i større endringsprosesser skal kommunen og ansatte jobbe systematisk med å innhente brukernes meninger, erfaringer og gi dem innflytelse på prosessen både som enkeltmennesker og som gruppe. Tønsberg kommune skal være preget av sømløse tilbud når folk trenger hjelp fra flere deler av kommunen, Nav og/eller spesialisthelsetjenesten. I tett samarbeid med brukeren skal det utvikles individuelle planer, brukes koordinator eller ansvarsgruppemøter. Ta kampen for en retferdig by med gode tjenester og plasser å møtes Alle mennesker trenger et sted å bo, en jobb eller skole å gå til, dagtilbud og mulighet til å være en del av fellesskapet. Mennesker som trenger hjelp fra fellesskapet, må få gode, rimelige og samordnede tjenester. Tønsberg SV vil: Ta imot de flyktningene staten øsker av oss og bedre oppfølgingen og integrasjonsarbeidet. Ha et sterkt fokus på likestilling mellom kjønnene og kamp mot seksuell trakassering og vold mot kvinner. Kommunen skal føre en livssynsnøytral politikk, bekjempe ekstremisme i alle regioner, og legge til rette for livssynsnøytrale tilbud knyttet til livets overganger, begravelser, og i sitt krise- og sorgarbeid. Styrke helsetilbudet og det forbyggende arbeidet for barn og unge. Flere stillinger på helsestasjonen og i skolehelsetjensten Styrke fokuset på det tidlige samspillet mellom barn og foreldre, og ha gode tiltak for å hjelpe dem som sliter med å få dette til, for eksempel på grunn av svangerskapsdepresjon, vansker i parforholdet eller vold i hjemmet. Alle barn i Tønsberg skal få hjemmebesøk av helsesøster. Større tverrfaglighet på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten med f.eks. barnevernspedagoger og sosionomer, som kan ha fokus også på familien og sosioøkonomiske forhold. Organisere arbeidet med psykisk helse som et tverrfaglig team, som også kan gi barn tilbud om hjelp (terapi) på skolene for lettere lidelser, og oppfølging etter opphold på BUPA. side 5 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

6 Teamet må også ha sosialpedagogisk kompetanse til å jobbe med sosiale ferdigheter og jevnaldrende. Opprettholde og styrke utekontakten og Unginfo. Ha et nært samarbeid med frivillige organisasjoner som Bymisjonen, Incestsenteret, Alternativ til vold og Krisesenteret for å videreutvikle et tilbud også utenfor det offentlige, samtidig som disse organisasjonene inngår som en del av et helhetlig tilbud Styrke barneverntjenesten: o Flere stillinger som sikrer at meldinger, undersøkelser og forebygging får en god saksbehandling. o Redusere antall akuttplasseringer ved å komme tidligere inn i saker, og gi god oppfølging, slik at flest mulig saker med tvang kan behandles på ordinær måte. o Sikre gode rutiner og internkontroll i tjenesten. o Sikre god veiledning til saksbehandlere i tjenesten, for å styrke kvaliteten både på beslutninger og på arbeidsmiljøet o Jobbe videre med familierådet og modeller som bedrer muligheten til å få til samarbeid i de vanskelige sakene. o Ha et prosjekt som jobber videre med tidlig innsats og et bredt spekter av tiltak for å hjelpe familier med behov, som COS-P. ICDP, PMTO, ambulerende team og evt. MSTteam. Samarbeid med omlandskommunene i dette arbeidet er ønskelig. Barnehagene skal være et sted for barn og barns utvikling, ikke en start på skolesystemet. Ha to opptak i året slik at foreldrene ikke må vente i evigheter på plass. Gi barna prioritet til å gå i barnehagen i nærmiljøet, eller i skolekretsen. SV ønsker at barnehagene skal jobbe videre med å oppdage vansker hos barnet og omsorgssvikt så tidlig som mulig. Samtidig er SV skeptisk til kartleggingshysteriet, med bruk av tester som er knyttet til sterke økonomiske interesser, ofte ikke er normert for norske barn, og som ikke tar hensyn til bredden i normalutviklingen i denne alderen. Dette kan skape et normalitets- og konformitetspress som går på bekostning av barns rett til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger. Når regjeringen nå øker foreldrebetalingen, vil vi vurdere graderte satser og søskenmoderasjon. SV ønsker ikke flere private barnehager, og er positive til at kommunen overtar driften av de som sliter økonomisk eller ønsker det. Vi mener det vil styrke styringen og utviklingen av barnehagene, og ikke minst sikre de ansatte like lønns- og pensjonsvilkår. Vi vil ha bedre pedagogdekning i barnehagene og en større tverrfaglighet i fagpersonellet, ved å rekruttere barnevernspedagoger og vernepleiere. Vi vil at samtlige barnehager i Tønsberg skal gjennomføre kompetansehevning på tilknytning og behovet for stabile voksenpersoner i barnehagene. En skole som gir alle barn best mulig utvikling ut fra deres behov og forutsetninger. For SV er det nærmiljøskolen som står i sentrum. Vi vil ha en skole hvor foreldrene og barn blir kjent med hverandre, slik at de sammen kan skape et trygt nærmiljø. Private skoler eller fritt skolevalg vil ødelegge dette, og i tillegg vil konkurranse mellom skolene lett skape eliteskoler. Vi vil at alle elever, både de som lærer best i praksis, de som sliter faglig og de som trenger større utfordringer, skal få individuelt tilpasset opplæring. SV vil: side 6 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

7 Ha færre elever i klassen og større lærertetthet for at alle elever skal ses og få opplæring ut fra sine forutsetninger. Redusere skolebyråkratiet ved ikke å bruke tester eller planer som ikke har et klart pedagogisk formål. En god skole handler selvfølgelig om gode lærere, men også om skolemiljø, klassemiljø, psykisk og fysisk helse, og at alle har mulighet til å utvikle seg selv. Vi vil derfor: o ha en mer tverrfaglig skole, og ansette personell med sosialfaglig kompetanse på alle skoler, som sosiallærere eller miljøterapeuter. o styrke skolehelsetjenesten slik at helsesøster og andre har mer tid på den enkelte skolen o lage et prosjekt for psykisk helse i ungdomskolen, og legge til rette for at de elevene som trenger hjelp med psykiske helseproblemer, kan få det på skolen i samarbeid med BUPA som en del av skolehelsetjenesten. o bruke mer penger på veiledning, etter- og videreutdanning o gjeninnføre gratis skolefrukt og på sikt et enkelt skolemåltid. Ta hensyn til planene om et skolemåltid i planer for bygging, ombygging og utvikling av skoler. o ha en gjennomgang med alle skoler med tanke på fysisk aktivitet, og hvordan skolene kan bruke gymtimer, fyiskaktivets timer og friminutter til øke den fysiske aktiviteten, særlig i ungdomskolen. Styrke samarbeidet mellom hjem og skole, og sikre at elvene får større innflytelse på egen skolehverdag. Gjeninnføre gratis leirskole for alle elever. Styrke skolens budsjetter med midler slik at de i større grad kan dra på ekskursjoner og ut av skolen for å lære. Lavere SFO-satser, en styrking og kvalitetssikring av tilbudet. Gjennomføre forsøk med en utvidet skoledag uten lekser, og med pedagogisk oppfølging arbeider som tradisjonelt har vært gitt som lekser. Om mulig samarbeide med høyskolen om forskning på dette forsøket, slik at det kan sammenlignes med en tradisjonell skole. Ikke slå sammen eller legge ned flere skoler i Tønsberg uten bred støtte fra skolekretsen. Opprettholde og videreutvikle praktisk valgfag i ungdomsskolen. Levende og aktivt lokalsamfunn - folkehelsearbeid I et samfunn som blir stadig mer kommersialisert, og hvor pengene styrer mer, ønsker Tønsberg SV at kommunen og de frivillige organisasjonene skal skape en inkluderende by med plass for alle. Et levende kulturliv, idrett, friluftsliv og byrom er viktig for folk i seg selv. Samtidig er aktivitet, sosiale fellesskap, gode bomiljø og et innhold i hverdagen viktig for både fysisk og psykisk helse. Samhandlingsreformen og ny folkehelselov har gitt kommunen nye og større oppgaver knyttet til forebygging og behandling av fysisk og psykisk helse. Vi har valgt å se disse politikkområdene sammen, fordi vi mener at gode kultur- og fellesskapsløsninger er bra for alle, samtidig som de gir stor helsegevinst. SV vil derfor Styrke biblioteket, utvide åpningstidene, inkludert søndagsåpent. Øke støtten til frivillig arbeid Øke støtten til idrettslagenes arbeid med barn og unge og til breddeidrett. Vurdere å gi ekstra tilskudd til klubber som arbeider aktivt for at hverken penger, sosial status, eller kulturell bakgrunn hindrer deltagelse Ha gratis leie av kommunale bygg og anlegg for frivillige organisasjoner og idrettslag. side 7 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

8 Øke ressursene til å gjøre natur- og friområder tilgjengelig for alle, og fortsette å kjøpe opp strandarealer. Ha livssynsnøytrale ikke-kommersielle fritid tilbud (klubber) både i de ulike lokalsentrene og i sentrum. Styrke kulturskolen Gi økt støtte til dagtilbud som Sidebygningen og Møtestedet og vurdere behovet for flere slike tilbud. Jobbe målrettet for at folk med sosiale og helsemessige problemer blir inkludert: o Sikre at også sosialhjelpsmottakere har økonomi til samfunnsdeltagelse, og ikke mist at de økonomiske ytelsene ikke skaper barnefattigdom. o Jobbe aktivt for at alle sosialhjelpsmottakere og andre som har falt ut av arbeidslivet, får et individuelt tilpasset aktivitetstilbud (aktivitetsplikten) som bidrar til økt livskvalitet, jobbmuligheter og inkludering. o Universell utforming av alle nye bygg og offentlige rom o Nei til tiggeforbud o Satse mer på frisklivstilbud, handicapidrett og fritidstilbud for personer med store bistandsbehov. Vi vil sikre alle eldre som har behov for det, plass på pleiehjem og/eller gode sosialmedisinske sentere. Samtidig er vårt hovedmål i eldrepolitikken at de eldre skal få mer individuelt tilpasset hjelp med vekt på å kunne bo utenfor institusjoner og ha et godt sosialt liv. o Tilby alle eldre en samtale med sikte på å kartlegge behov og utfordringer og å planlegge alderdommen. o Rett til hjemmebesøk av kompetente fagpersoner for å vurdere trygghetsalarm, sikring i hjemmet, behov for hjemmetjenesten og tiltak for sosiale aktiviteter (eldresenter mv). o Legge til rette for å bygge flere trygdeleiligheter i kommunal regi, og legge vekt på å gi gode muligheter for et sosialt og økt omsorgstilbud. o Styrke grunnbemanningen i institusjonene for å sikre kvalitet i pleien og et sikrere helsetilbud, og ha fokus på utvikling og medbestemmelse. Rettferdighet SV har i hele perioden Tønsberg har vært i ROBEK-registeret og dermed kuttet i budsjettene, protestert mot denne politikken, som har vært støttet fra Frp til AP. Politikerne i byen har systematisk sendt regningen til unger, eldre og andre som har trengt hjelp fra fellesskapet. Vårt svar har ikke vært tomme protester eller papirpenger. Vi har i hele perioden foreslått eiendomsskatt. Etter vårt syn vil det både være mer rettferdig og bedre enn ikke å sende ungene på leirskolen, øke egenbetalingen eller kutte i feltsykepleien og tilbudet til rusmisbrukere. Byen vår ville også langt tidligere vært ute av ROBEK og kunne ha bygd opp fond for ikke å komme i denne situasjonen igjen. I tillegg vil eiendomsskatt sikre at næringslivet som nyter godt av byen (Farmandstredet), og de med mye penger hadde bidratt. Istedenfor at sentrumsutviklingen ville strandet på at ikke alle i næringslivet ville være med eller manglende støtte til spleiselag, ville kommunen hatt inntekter til en aktiv sentrumsutvikling for å gjøre byen vår enda mer attraktiv. SV vil derfor: Innføre eiendomsskatt med et fradrag på tre millioner for boliger, og trappe den opp til tre promille. side 8 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

9 Redusere brukerbetalingen i barnehager, SFO, hjemmetjenester og andre tilbud til eldre for å kompensere for økte utgifter. Sette av penger til sentrums- og byutvikling for at næringslivet også skal få fordeler av eiendomsskatten. side 9 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater 44 besvarelser Oppgi andre kommuner Hemne (3) Rennebu (1) Halve Skaun (fra Børsa og vestover) (1) Surnadal (2) Hva er viktigst for deg/dere når

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen?

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen? Kommunereform i Drammensregionen Hva mener du om kommunereformen? Bystyret i Drammen har vedtatt å snakke med kommuner i Drammensregionen om muligheter for å danne en ny kommune sammen. Svelvik og Drammen

Detaljer

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING Torsdag 2. juni 2016 Terje Haugen Skal vi ha de samme kommunegrensene som før eller slå oss sammen med Alta og eventuelt Kvænangen? STØRRE KOMMUNER Loppa, Alta og eventuelt Kvænangen.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 1 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: Livskvalitet og vekst. I vår kommunale strategiplan for oppvekst

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer