Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019"

Transkript

1 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV Ta kampen for en grønn, inkluderende og rettferdig by Tønsberg er en hyggelig sommerby med et historisk særpreg. Samtidig står vi som kommune overfor store utfordringer. Mange år med Høyre- og Frp-styre har satt sine spor. Kommunen sliter økonomisk, og kuttene i tjenestetilbudet merkes av eldre, unge og andre som bruker kommunen. Tønsberg vil fortsette å vokse i innbyggertall, både innenfor nåværende kommunegrense og kanskje ved sammenslåing med nabokommuner. For SV er det viktig at denne veksten skjer ut fra hva folk, klima og natur trenger, ikke ut fra utbyggeres ønske om mest mulig profitt, noe som styrer utviklingen i dag. I vår kommune er det heldigvis mye vi er enige om. Uenighetene kommer når noen må ta regninga, eller noen må ofre noe for fellesskapet. I de konfliktene står SV konsekvent på fellesskapets og de svakes side. Vi vil ha eiendomsskatt på næringslivet og store boliger for å gi ungene leirskole, flere voksne i skolen og de eldre billigere og bedre tjenester. Dette programmet bygger derfor på vårt partis mål og verdier: Vi vil ha en grønn og klimavennlig by, fordi det gir livskvalitet, og i ytterste konsekvens handler om vår arts overlevelse på denne planeten. Vi vil ha en inkluderende kommune, fordi alle mennesker har behov for og krav på å være en del av fellesskapet enten man er mann eller kvinne, rik eller fattig, ung eller gammel, frisk eller syk, om du er født her eller nylig kommet hit. Vi vil ha en rettferdig kommune fordi det sikrer alle frihet og like muligheter. Det er ikke størrelsen på lommeboka som skal bestemme om barn har råd til delta i idretten eller andre fritidsaktiviteter. Det er folks behov, ikke penger eller smarte valg i markedet som skal sikre de gamle hjelp i hjemmet. Det er fellesskapets interesser, ikke utbyggers ønske om penger som skal bestemme om det bygges høyt og tett i strandkanten. I dette programmet tar vi stilling til mange konkrete forslag for å sette disse målene ut i livet. For mer informasjon om SVs prinsipper og overordnede mål, se vårt prinsipp-program; https://www.sv.no/prinsipprogram/ og nasjonale arbeidsprogram: side 1 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

2 Ta kampen for Tønsberg som den grønne byen Vår tids største utfordring er klimakrisa. Det er lett å tenke at det er et stort overordnet politisk tema, og at klimaendringer er noe som løses langt borte. SV deler ikke det synet. Alle mennesker bor i lokalsamfunn/byer, og kampen for en grønnere verden må også kjempes der vi bor og jobber. Byutvikling SV vil prioritere utbygging langs kollektivårene, og tett/høy bebyggelse i områdene rundt kollektivknutepunkt. Vi vil si nei til nye byggefelt utenfor dagens etablerte sentra. En av de store utfordringene er å bygge nok boliger for vanlige mennesker. SV vil at det stilles krav om variert størrelse i større utbyggingsprosjekter, og at prosjekter med sosial profil prioriteres. SV vil ha en boligpolitisk handlingsplan som ser på behov og virkemidler for å sikre flere boliger til ungdom, enslige og til andre som faller gjennom i dagens boligmarked. Vi ønsker også flere kommunale utleieboliger, både for å bedre tilbudet til vanskeligstilte, men også for å dempe prisene i utleiemarkedet. Bolig er en rettighet, ikke et spekulasjonsobjekt. Utbygging langs kysten, som på Vallø, skal være lavere bebyggelse i tråd med kystens tradisjoner. Aldri mer signalbygget på Jarlsø! SV går inn for en fortetning av sentrum, samtidig som vi vil ivaretar det historiske sentrum. I den videre utviklingen av byplanen vil vi o Si nei til «Kaldnezia» og bevare mest mulig av fjordutsikten og industrien. o Utvikle grønne lunger, for eksempel ved Teie hovedgård, bevare løkka ved svømmehallen, lage inkluderende aktive byrom, og se på muligheter for bystrand. o Si nei til utbygging langs vannet som vil stenge byen ute fra sjøen. o Ikke rive gamle flere gamle hus i sentrum. Ved brann eller forfall ønsker vi gjenoppbygning av den eksisterende bebyggelsen. o Begrense arbeidsparkeringen i sentrum. Bevare havområder og industriarbeidsplasser i byen nei til «omregulering av områdene lags kanalen» Nei til nedbygging av jordbruksjord Nei til handelssentrum utfor bykjernen Omregulere Esso-skogen til LNF område. En satsing sykkel o Et sammenhengende sykkelnett over hele kommunen og til alle deler av bysentrum. o Gjenopprett fergetilbudet Husøy-Husvik En grønn poltikk dreier seg også om praktisk poltikk på mange områder: Strandsonen har vært en gammel kampsak for Tønsberg SV. Høyre og Frp har dessverre i mange år gitt dispensasjoner for bygging her, og den sittende regjeringen vil gi kommunene mer makt til dette. For SV er fortsatt kamp for å hindre nedbygging av strandsonen, og allmenhetens tilgjengelighet ved utbygging av «gamle» industriområder langs sjøen viktig. Tønsberg parkering pålegges å bygge flere ladestasjoner for elbiler på offentlige parkeringsplasser. Tønsberg kommunes bilpark skal så langt som mulig være null-utslippsbiler, og klimagassutslipp skal vektlegges ved alle offentlige innkjøp. SV vil ha forsøk med gress på hustak som klimatilpasningstiltak. side 2 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

3 Sv vil at kommunen tar initiativ til at et utbyggingsområde i kommunen skal bygges ut med null-utslippshus. Dette er også viktig for at vi lokalt skal opparbeide oss kompetanse på dette feltet. Fjernvarme har lenge vært et tema i Tønsberg poltikken, ikke mist knyttet til planene om fjernvarme fra Slagentangen. SV ønsker uavhengig av disse planene å satse på fjernvarme i sentrum og pålegge vannbåren varme i nye større utbygginger. Bioenergianlegg, varmepumper og spillvarme fra industri skal brukes til oppvarming. Ved større utbygginger bør også utbygger pålegges å vurdere solcellepanel, og kommunen bør ha en aktiv politikk for å oppmuntre til dette (også hos private). Ta kampen for Tønsberg som en varm og inkluderende by med plass til og innflytelse til alle Tønsberg en flott by med et rikt kulturliv og mange muligheter. Samtidig har vi våre utfordringer: Folk faller utenfor også i byen vår, noen får ikke den hjelpen de trenger og har krav på, og ikke alle opplever seg inkludert i vårt fellesskap. Mange føler seg maktesløse også i byen vår. De føler seg overkjørt av utbyggere og «Gutteklubben Grei». De opplever at de ikke får hjelp når de trenger det, og at de har liten innflytelse på den hjelpen som gis. Tilliten til folkestyret og politikere svekkes, og fører til politikerforakt og tru på markedsløsninger og at alle er sin egen lykkes smed. SV vil svare på disse utfordringene ved å gi innbyggerne større innflytelse, mer brukermedvirkning og bedre tjenester. Økt folkestyre-mer makt til folket Tønsberg har vært styrt av Høyre og Frp i mange år. Vi får mange tilbakemeldinger om «Gutteklubben Grei», og at folk føler at deres stemme ikke blir hørt. SV vil derfor styrke demokratiet og folks muligheter til å si fra. Når utbyggere legger fram utbyggingsplaner, skal alltid velforeninger, Naturvernforbundet og andre relevante interesseorganisasjoner gis rom for å komme med innspill og kommentarer. Budsjettforslagene til SV legges fram i FPN (Utvalg for finans, plan og næring) slik at folk kan til stilling til dem før de vedtas i bystyret. Kommunen skal fortsette med innbyggermøter knyttet til kommuneplanen og viktige saker som kommunesammenslåing. Tønsberg SV er positiv til ny kommunestruktur i Tønsberg-regionen. For oss er det viktig at innbyggerne som bruker Tønsberg som by, også får muligheten til å stemme over og påvirke utviklingen i vårt lokalsfunn hvor kommunegrensene spiller mindre rolle. o Utbygging både av veier, boligområder og nærig påvirker oss alle på tvers av kommunegrenser. Vi er ett bolig- og arbeidsmarked. o Folk bruker kultur, idretts- og sentrumsfunksjoner på tvers av kommunegrensene. o Noen spissede tilbud som utekontakt, barnevern og helsetilbud vil bli kunne bli bedre og gi et mer allsidig tilbud om de samles i en kommune som sentrums-funksjoner for alle som bruker byen. o Når tilbudene blir interkommunale, aksjeselskap eller avgjøres i samarbeidsforum, flyttes diskusjonen ut av kommunestyret. Dette gir mindre innsyn, mer makt til ordførere og færre muligheter for folk til å påvirke. o I en ny storkommune må det jobbes aktivt for å sikre innflytelse fra alle deler av kommunen, både gjennom folkemøter, tett samarbeid med velforeninger og folkevalgte bydels- eller grendeutvalg bør vurderes. side 3 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

4 SV ønsker også mer bruk av lokale folkeavstemminger i viktige saker som er egnet for dette, som kommunesammenslåing, større veiutbygginger og andre viktige spørsmål. Kommunepolitikere som gode arbeidsgivere Tønsberg kommune er en av fylkets største arbeidsgiver, med ansvar for 2886 arbeidstakere. Politikerne er øverst ansvarlig for alle ansatte. SV vil føre en personalpolitikk som inkluderer faglige rettigheter og en lønnspolitikk som skal ivareta alle lønnstakergrupper. I enkelte tilfelle kan særlige hensyn til tas i bruk, da særlig overfor arbeidstakere hvor det forutsettes særlig kompetanse eller hvor det er ønskelig ut fra et kvinneperspektiv. Alle inngåtte ansettelses- og lønnsavtaler skal være offentlig tilgjengelige. SV vil at kommunen til enhver tid skal sikre de ansattes rettigheter gjennom fagorganisasjoner og deres representasjon i råd og utvalg. Ytringsfrihet for den enkelte arbeidstaker skal sikres gjennom en åpenhet og ved gode etiske retningslinjer. SV er alvorlig bekymret for hverdagsstresset, jaget på jobben og enkeltmenneskets følelse av ikke å strekke til. 1 million nordmenn opplever helseplager på grunn av stress på jobben. Den tidsklemma som det moderne menneskets står overfor, er en alvorlig trussel mot livskvalitet, miljøet og verdiskaping. Et inkluderende arbeidsliv er en selvsagt forutsetning for SV i vår rolle som arbeidsgiver. Mennesker med funksjonshemminger skal sikres mulighet til likeverdig arbeidsdeltakelse, og kravet til universell utforming skal ligge som en forutsetning for all kommunal virksomhet. SV vil at kommunen skal fortsette å være IA-bedrift og ha et eget program for attføringsvirksomhet for egne ansatte.sv vil arbeide for at: Kommunens likelønnspolitikk blir en realitet. Kommunen starter et prøveprosjekt med sekstimers arbeidsdager. Kommunen fører en arbeidsgiverpolitikk, der kvalitet ikke bare måles ut fra effektivitet og produksjonsmål, men også ut fra hvilken energi den enkelte arbeidstaker får og viser gjennom trivsel, kreativitet og arbeidsglede. Ordningen med arbeidsrettet attføring for ansatte bør forsterkes Tilbudet om etter- og videreutdanning til de ansatte styrkes. Kvinneandelen av ledere i kommunen økes. Ansettelser som bidrar til flerkulturelle arbeidsplasser. Kommunen utvikler et program for en god livsfasepolitikk der arbeidstakere med lang erfaring og solid kompetanse ivaretas på en slik måte at de som ønsker det kan stå lenger i arbeidslivet og dele sine erfaringer med nytilsatte. Ansatte i kommunen skal ha heltid som rettighet, og deltid som mulighet. Tillitsreformen mer makt til brukere og fagfolk I Norge og i Tønsberg har vi sett økt privatisering og bruk av bestiller-utførermodellen. Konsekvensen av dette er at folk får tilbud om tjenester som er klart definerte målbare, og vi ser et måle-hysteri i skolen. En annen konsekvens er at folk har fått færre muligheter til å påvirke den hjelpen de skal få: Bestemor skal ha 10 minutter «ansikt-til-ansikts-tid» uavhengig av om hun er glad eller trist, det er bursdag eller hverdag. SV vil ved sin tillitsreform snu denne utviklingen, og vi sier derfor: side 4 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

5 Nei til privatisering. Vår skattepenger skal ikke gi profitt til multinasjonale selskaper. Anbud forutsetter klart definerte tjenester, og styringsrett til firmaene. Det gjør at fagfolk i møte med brukere får mindre mulighet til å skreddersy hjelpen og tilpasse situasjonen fra dag til dag. SV vil gi tillit til de ansatte og reell brukermedvirkning, ikke markedsvalg mellom ulike firmaer som skal gi akkurat samme tilbud. o Brukere må kunne styre praktisk hjelp i hjemmet, og det må gis rom for å ta hensyn individuelle behov. o Det må være tid og rom for å gi sosial kontakt ved behov, og til å tilpasse hjelpen. Vi sier nei til stoppeklokkestyring. o Lavere behovsprøvde priser. Testing i skole og barnehage må ha klare pedagogiske formål, og ikke brukes til konkurranse mellom skolene eller tilpassing til nasjonale prøver. På alle skoler og institusjoner skal det være samarbeidsutvalg med brukerrepresentasjon som gis makt og innflytelse over driften. Både i den daglige driften og i større endringsprosesser skal kommunen og ansatte jobbe systematisk med å innhente brukernes meninger, erfaringer og gi dem innflytelse på prosessen både som enkeltmennesker og som gruppe. Tønsberg kommune skal være preget av sømløse tilbud når folk trenger hjelp fra flere deler av kommunen, Nav og/eller spesialisthelsetjenesten. I tett samarbeid med brukeren skal det utvikles individuelle planer, brukes koordinator eller ansvarsgruppemøter. Ta kampen for en retferdig by med gode tjenester og plasser å møtes Alle mennesker trenger et sted å bo, en jobb eller skole å gå til, dagtilbud og mulighet til å være en del av fellesskapet. Mennesker som trenger hjelp fra fellesskapet, må få gode, rimelige og samordnede tjenester. Tønsberg SV vil: Ta imot de flyktningene staten øsker av oss og bedre oppfølgingen og integrasjonsarbeidet. Ha et sterkt fokus på likestilling mellom kjønnene og kamp mot seksuell trakassering og vold mot kvinner. Kommunen skal føre en livssynsnøytral politikk, bekjempe ekstremisme i alle regioner, og legge til rette for livssynsnøytrale tilbud knyttet til livets overganger, begravelser, og i sitt krise- og sorgarbeid. Styrke helsetilbudet og det forbyggende arbeidet for barn og unge. Flere stillinger på helsestasjonen og i skolehelsetjensten Styrke fokuset på det tidlige samspillet mellom barn og foreldre, og ha gode tiltak for å hjelpe dem som sliter med å få dette til, for eksempel på grunn av svangerskapsdepresjon, vansker i parforholdet eller vold i hjemmet. Alle barn i Tønsberg skal få hjemmebesøk av helsesøster. Større tverrfaglighet på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten med f.eks. barnevernspedagoger og sosionomer, som kan ha fokus også på familien og sosioøkonomiske forhold. Organisere arbeidet med psykisk helse som et tverrfaglig team, som også kan gi barn tilbud om hjelp (terapi) på skolene for lettere lidelser, og oppfølging etter opphold på BUPA. side 5 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

6 Teamet må også ha sosialpedagogisk kompetanse til å jobbe med sosiale ferdigheter og jevnaldrende. Opprettholde og styrke utekontakten og Unginfo. Ha et nært samarbeid med frivillige organisasjoner som Bymisjonen, Incestsenteret, Alternativ til vold og Krisesenteret for å videreutvikle et tilbud også utenfor det offentlige, samtidig som disse organisasjonene inngår som en del av et helhetlig tilbud Styrke barneverntjenesten: o Flere stillinger som sikrer at meldinger, undersøkelser og forebygging får en god saksbehandling. o Redusere antall akuttplasseringer ved å komme tidligere inn i saker, og gi god oppfølging, slik at flest mulig saker med tvang kan behandles på ordinær måte. o Sikre gode rutiner og internkontroll i tjenesten. o Sikre god veiledning til saksbehandlere i tjenesten, for å styrke kvaliteten både på beslutninger og på arbeidsmiljøet o Jobbe videre med familierådet og modeller som bedrer muligheten til å få til samarbeid i de vanskelige sakene. o Ha et prosjekt som jobber videre med tidlig innsats og et bredt spekter av tiltak for å hjelpe familier med behov, som COS-P. ICDP, PMTO, ambulerende team og evt. MSTteam. Samarbeid med omlandskommunene i dette arbeidet er ønskelig. Barnehagene skal være et sted for barn og barns utvikling, ikke en start på skolesystemet. Ha to opptak i året slik at foreldrene ikke må vente i evigheter på plass. Gi barna prioritet til å gå i barnehagen i nærmiljøet, eller i skolekretsen. SV ønsker at barnehagene skal jobbe videre med å oppdage vansker hos barnet og omsorgssvikt så tidlig som mulig. Samtidig er SV skeptisk til kartleggingshysteriet, med bruk av tester som er knyttet til sterke økonomiske interesser, ofte ikke er normert for norske barn, og som ikke tar hensyn til bredden i normalutviklingen i denne alderen. Dette kan skape et normalitets- og konformitetspress som går på bekostning av barns rett til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger. Når regjeringen nå øker foreldrebetalingen, vil vi vurdere graderte satser og søskenmoderasjon. SV ønsker ikke flere private barnehager, og er positive til at kommunen overtar driften av de som sliter økonomisk eller ønsker det. Vi mener det vil styrke styringen og utviklingen av barnehagene, og ikke minst sikre de ansatte like lønns- og pensjonsvilkår. Vi vil ha bedre pedagogdekning i barnehagene og en større tverrfaglighet i fagpersonellet, ved å rekruttere barnevernspedagoger og vernepleiere. Vi vil at samtlige barnehager i Tønsberg skal gjennomføre kompetansehevning på tilknytning og behovet for stabile voksenpersoner i barnehagene. En skole som gir alle barn best mulig utvikling ut fra deres behov og forutsetninger. For SV er det nærmiljøskolen som står i sentrum. Vi vil ha en skole hvor foreldrene og barn blir kjent med hverandre, slik at de sammen kan skape et trygt nærmiljø. Private skoler eller fritt skolevalg vil ødelegge dette, og i tillegg vil konkurranse mellom skolene lett skape eliteskoler. Vi vil at alle elever, både de som lærer best i praksis, de som sliter faglig og de som trenger større utfordringer, skal få individuelt tilpasset opplæring. SV vil: side 6 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

7 Ha færre elever i klassen og større lærertetthet for at alle elever skal ses og få opplæring ut fra sine forutsetninger. Redusere skolebyråkratiet ved ikke å bruke tester eller planer som ikke har et klart pedagogisk formål. En god skole handler selvfølgelig om gode lærere, men også om skolemiljø, klassemiljø, psykisk og fysisk helse, og at alle har mulighet til å utvikle seg selv. Vi vil derfor: o ha en mer tverrfaglig skole, og ansette personell med sosialfaglig kompetanse på alle skoler, som sosiallærere eller miljøterapeuter. o styrke skolehelsetjenesten slik at helsesøster og andre har mer tid på den enkelte skolen o lage et prosjekt for psykisk helse i ungdomskolen, og legge til rette for at de elevene som trenger hjelp med psykiske helseproblemer, kan få det på skolen i samarbeid med BUPA som en del av skolehelsetjenesten. o bruke mer penger på veiledning, etter- og videreutdanning o gjeninnføre gratis skolefrukt og på sikt et enkelt skolemåltid. Ta hensyn til planene om et skolemåltid i planer for bygging, ombygging og utvikling av skoler. o ha en gjennomgang med alle skoler med tanke på fysisk aktivitet, og hvordan skolene kan bruke gymtimer, fyiskaktivets timer og friminutter til øke den fysiske aktiviteten, særlig i ungdomskolen. Styrke samarbeidet mellom hjem og skole, og sikre at elvene får større innflytelse på egen skolehverdag. Gjeninnføre gratis leirskole for alle elever. Styrke skolens budsjetter med midler slik at de i større grad kan dra på ekskursjoner og ut av skolen for å lære. Lavere SFO-satser, en styrking og kvalitetssikring av tilbudet. Gjennomføre forsøk med en utvidet skoledag uten lekser, og med pedagogisk oppfølging arbeider som tradisjonelt har vært gitt som lekser. Om mulig samarbeide med høyskolen om forskning på dette forsøket, slik at det kan sammenlignes med en tradisjonell skole. Ikke slå sammen eller legge ned flere skoler i Tønsberg uten bred støtte fra skolekretsen. Opprettholde og videreutvikle praktisk valgfag i ungdomsskolen. Levende og aktivt lokalsamfunn - folkehelsearbeid I et samfunn som blir stadig mer kommersialisert, og hvor pengene styrer mer, ønsker Tønsberg SV at kommunen og de frivillige organisasjonene skal skape en inkluderende by med plass for alle. Et levende kulturliv, idrett, friluftsliv og byrom er viktig for folk i seg selv. Samtidig er aktivitet, sosiale fellesskap, gode bomiljø og et innhold i hverdagen viktig for både fysisk og psykisk helse. Samhandlingsreformen og ny folkehelselov har gitt kommunen nye og større oppgaver knyttet til forebygging og behandling av fysisk og psykisk helse. Vi har valgt å se disse politikkområdene sammen, fordi vi mener at gode kultur- og fellesskapsløsninger er bra for alle, samtidig som de gir stor helsegevinst. SV vil derfor Styrke biblioteket, utvide åpningstidene, inkludert søndagsåpent. Øke støtten til frivillig arbeid Øke støtten til idrettslagenes arbeid med barn og unge og til breddeidrett. Vurdere å gi ekstra tilskudd til klubber som arbeider aktivt for at hverken penger, sosial status, eller kulturell bakgrunn hindrer deltagelse Ha gratis leie av kommunale bygg og anlegg for frivillige organisasjoner og idrettslag. side 7 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

8 Øke ressursene til å gjøre natur- og friområder tilgjengelig for alle, og fortsette å kjøpe opp strandarealer. Ha livssynsnøytrale ikke-kommersielle fritid tilbud (klubber) både i de ulike lokalsentrene og i sentrum. Styrke kulturskolen Gi økt støtte til dagtilbud som Sidebygningen og Møtestedet og vurdere behovet for flere slike tilbud. Jobbe målrettet for at folk med sosiale og helsemessige problemer blir inkludert: o Sikre at også sosialhjelpsmottakere har økonomi til samfunnsdeltagelse, og ikke mist at de økonomiske ytelsene ikke skaper barnefattigdom. o Jobbe aktivt for at alle sosialhjelpsmottakere og andre som har falt ut av arbeidslivet, får et individuelt tilpasset aktivitetstilbud (aktivitetsplikten) som bidrar til økt livskvalitet, jobbmuligheter og inkludering. o Universell utforming av alle nye bygg og offentlige rom o Nei til tiggeforbud o Satse mer på frisklivstilbud, handicapidrett og fritidstilbud for personer med store bistandsbehov. Vi vil sikre alle eldre som har behov for det, plass på pleiehjem og/eller gode sosialmedisinske sentere. Samtidig er vårt hovedmål i eldrepolitikken at de eldre skal få mer individuelt tilpasset hjelp med vekt på å kunne bo utenfor institusjoner og ha et godt sosialt liv. o Tilby alle eldre en samtale med sikte på å kartlegge behov og utfordringer og å planlegge alderdommen. o Rett til hjemmebesøk av kompetente fagpersoner for å vurdere trygghetsalarm, sikring i hjemmet, behov for hjemmetjenesten og tiltak for sosiale aktiviteter (eldresenter mv). o Legge til rette for å bygge flere trygdeleiligheter i kommunal regi, og legge vekt på å gi gode muligheter for et sosialt og økt omsorgstilbud. o Styrke grunnbemanningen i institusjonene for å sikre kvalitet i pleien og et sikrere helsetilbud, og ha fokus på utvikling og medbestemmelse. Rettferdighet SV har i hele perioden Tønsberg har vært i ROBEK-registeret og dermed kuttet i budsjettene, protestert mot denne politikken, som har vært støttet fra Frp til AP. Politikerne i byen har systematisk sendt regningen til unger, eldre og andre som har trengt hjelp fra fellesskapet. Vårt svar har ikke vært tomme protester eller papirpenger. Vi har i hele perioden foreslått eiendomsskatt. Etter vårt syn vil det både være mer rettferdig og bedre enn ikke å sende ungene på leirskolen, øke egenbetalingen eller kutte i feltsykepleien og tilbudet til rusmisbrukere. Byen vår ville også langt tidligere vært ute av ROBEK og kunne ha bygd opp fond for ikke å komme i denne situasjonen igjen. I tillegg vil eiendomsskatt sikre at næringslivet som nyter godt av byen (Farmandstredet), og de med mye penger hadde bidratt. Istedenfor at sentrumsutviklingen ville strandet på at ikke alle i næringslivet ville være med eller manglende støtte til spleiselag, ville kommunen hatt inntekter til en aktiv sentrumsutvikling for å gjøre byen vår enda mer attraktiv. SV vil derfor: Innføre eiendomsskatt med et fradrag på tre millioner for boliger, og trappe den opp til tre promille. side 8 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

9 Redusere brukerbetalingen i barnehager, SFO, hjemmetjenester og andre tilbud til eldre for å kompensere for økte utgifter. Sette av penger til sentrums- og byutvikling for at næringslivet også skal få fordeler av eiendomsskatten. side 9 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer