BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2009 OG VÅRSEMESTERET Emner høsten Emner våren Avtale om veiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2009 OG VÅRSEMESTERET 2010. - Emner høsten 2009 - Emner våren 2010 - Avtale om veiledning"

Transkript

1 SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2009 OG VÅRSEMESTERET 2010 BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG - Emner høsten Emner våren Avtale om veiledning KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 BACHELORPROGRAM I KUNSTFAG.. 3 Avtale om veiledning høsten Avtale om veiledning våren Retningslinjer for utforming av skriftlig rapport om kunstnerisk praksis 8 Åpent program for BA studenter 2. og 3. studieår. Emner høsten Åpent program for BA studenter 1. og 2. studieår. Emner våren Fordypningsgrupper 56 Presentasjonsforum.. 60 ÅPEN UNDERVISNING FOR BA OG MA STUDENTER 61 Teoriseminar MASTERPROGRAM I KUNSTFAG 67 2

3 BACHELORPROGRAM I KUNSTFAG 1. Semester program (30 sp) Semesteret har en fellesdel med teoretisk innhold, og en del der studentene får innføring i sine valgte fagområder. Studentene bringes inn i kunststudiet med hver enkelts interesse, kunnskap og erfaring som utgangspunkt. Første semester gir grunnleggende innføring i kunstteori og et overblikk over dagens kunstscene, dens utvikling, strategier og aktører. Semesteret inneholder også arbeid med vinklinger og utgangspunkt for kunstprosjekt, og analyse av verkslogikk i møte med offentligheten. Semesteret skal gi studenten grunnleggende kunnskap om kunstneriske virkemidler innenfor ett eller flere av fordypningsområdene grafisk kunst, keramisk kunst, tekstilkunst og metall- og smykkekunst. Studenten skal få forståelse for de ulike fagområders teoretiske forankring og historie, materialer og teknikker, samt kunne ta i bruk de forskjellige redskapene i sin kunstneriske produksjon semester program (30 sp, hvorav kunstnerisk praksis 18 sp/obligatorisk undervisn. 12 sp) Annet til femte semester er basert på muligheter for fordypning, slik at den enkelte student skal kunne utvikle sin kunstneriske posisjon. Studenten skal utvikle sin evne til å artikulere og realisere sine egne ideer og konsepter, samt profesjonalitet i forhold til egen kunstnerisk virksomhet. Seminarer, utstillinger, kurs og veiledning skal stimulere hver student til å utforme sin personlige studieplan. 6. semester: Individuelt fordypningsprosjekt (30 sp) I sjette semester legges det særlig vekt på å frembringe profesjonalitet i forhold til egen kunstnerisk virksomhet og skriftlig/visuell dokumentasjon samt presentasjon av egne arbeidsprosesser. Studiet avsluttes med gjennomgang/eksamen der studenten legger fram sitt arbeid for en sensorgruppe kombinert med en skriftlig presentasjon.. Emnegrupper Kunstfagsstudiet er bygget opp av tre emnegrupper som ramme for innhold og arbeidsformer i studiet. De tre emnegrupper er teori, faglig spesialisering og kunstnerisk praksis. Emnegruppene er gjensidig knyttet til hverandre og benytter overgripende arbeidsmetoder. I første og siste semester er emnegruppene helt integrerte i semesterprosjekt. I 2. til 5. semester setter studenten selv sammen sitt studium innen tre emnegrupper Kunstfaglig teori og metode: Kunstfaglig teori og metode omfatter kunstens teorier og historier, dokumentasjons- og formidlingsproblematikk. Studentene skal utvikle evne til å formulere den teoretiske og metodiske kunnskap som deres kunstneriske praksis bygger på. De skal trenes i kritisk refleksjon i forhold til eget faglig virke og andre fag- og virksomhetsområder i samfunnet. Undervisningsformen er kurs og seminarer. Samlet utgjør emnegruppen ca. 20 prosent av studiet. Faglig spesialisering: Faglig spesialisering gir innføring og videreutvikler konseptuelle og estetiske kunnskaper som er grunnleggende for framstilling av kunst. Tilbudet omfatter regelmessige gruppe- og individuelle samtaler og konsentrerte seminarer med ansatte og gjestelærere. Det er kombinasjonsfeltet av 3

4 samtale og diskusjon, kurs og tekniske undersøkelser som utvikler ferdigheter parallelt med vurderingsevne av hvilke betydningsmessige, etiske, estetiske, og tekniske verdier som er til stede i arbeidet. Emnegruppen består av obligatoriske emner, og undervisningsformen er veiledning, ekskursjoner og prosjekter. Samlet utgjør emnegruppen ca. 20 prosent av studiet. Kunstnerisk praksis: Kunstnerisk praksis er den individuelle eller kollektive praksis av kunst slik den finner sted i atelieret, utstillingsrommet, på verkstedet, på nettet, blant publikum eller andre steder der kunst vises/oppstår. Emnegruppen omfatter eget kunstnerisk arbeid, valgfrie workshops, seminarer og tekniske fordypningsemner, veiledning individuelt og i grupper, utstillinger, forestillinger og presentasjoner. Samlet utgjør emnegruppen ca 60 prosent av studiet. Kunstnerisk praksis evalueres hvert semester. Emner Et emne kan være sammensatt av mindre enkeltkurs eller workshops, og et emne kan inneholde to eller flere parallelle tilbud som studentene kan velge fra. Et emne er den minste studiepoenggivende enhet som inngår i studiet. De enkelte emnetyper er beskrevet i vedlegg og kan variere i innhold fra semester til semester Semesterprosjekt Et semesterprosjekt er et integrert forløp hvor ulike emner og emnegrupper inngår i en helhet. Det er semesterprosjekt i 1. og 6. semester. 4

5 AVTALE OM VEILEDNING HØSTEN 2009 Inngår som del av emnet Kunstnerisk praksis for BA 3. og 5. semester Eget arbeid med veiledning og utstilling med semesterevaluering under Åpen skole i uke 50. (Kunstnerisk praksis utgjør 18 poeng krav til totalt 30 studiepoeng pr semester inkludert obligatorisk undervisning og valgbare emner. Studenten ansvarer selv for tilstrekkelig fremmøte vanligvis er kravet 80 %). Studentens navn Hovedveileder Enighet om følgende datoer for veiledning: Dato/kl. Sted: Dato/kl. Sted: Dato/kl. Sted: UKE 50 Semesterevaluering Åpen skole Totalt avsettes 7,5 timer til hovedveiledning inkl. UKE 50 med skriftlig tilbakemelding Studentens underskrift Veileders underskrift Biveileders navn (1 enkeltveiledning à 1,5 t.) Kopi av avtalen leveres studieseksjonen ved Tove Berit Sollien 5

6 AVTALE OM VEILEDNING VÅREN 2010 Inngår som del av emnet Kunstnerisk praksis for BA 2. og 4. semester Eget arbeid med veiledning og utstilling med semesterevaluering i uke 19. (Kunstnerisk praksis utgjør 18 poeng krav til totalt 30 studiepoeng pr semester inkludert obligatorisk undervisning og valgbare emner. Studenten ansvarer selv for tilstrekkelig fremmøte vanligvis er kravet 80 %). Studentens navn Hovedveileder Enighet om følgende datoer for veiledning: Dato/kl. Dato/kl. Dato/kl. UKE 19 Semesterevaluering Sted: Sted: Sted: Totalt avsettes 7,5 timer til hovedveiledning inkl. semesterevaluering uke 19 med skriftlig tilbakemelding AVTALE OM VEILEDNING VÅREN 2010 for BA 6. semester Enighet om følgende datoer for veiledning: Dato/kl. Dato/kl. Dato/kl. Mellomkorrektur (i løpet av uke 14) Sted: Sted: Sted: Totalt avsettes 7,5 timer til hovedveiledning inkl. mellomkorrektur. Hovedveileder holder mellomkorrektur. Dersom studenten står i fare for å stryke, skal studenten underrettes om det ved denne gjennomgangen. Studentens underskrift Veileders underskrift Biveileders navn (1 enkeltveiledning à 1,5 t. gjelder 2. og 4. semester) Kopi av avtalen leveres studieseksjonen ved Tove Berit Sollien 6

7 VEILEDNING 1 hovedveileder + 1 biveileder pr. semester (6. semester har kun hovedveileder) 1. De ulike lærernes undervisningstid danner grunnlaget for antall veiledninger. Liste/oversikt over aktuelle veiledere settes opp. (Ansvar: Tove Berit, koordinator) 2. Studieseksjonen sender ut et tilbud til studentene. Egen rubrikk i emnevalgskjemaet (Ansvar: Tove Berit) 3. Studentene angir valg av hovedveiledere / biveiledere i valgskjemaet. (Ansvar: Tove Berit) 4. Avklaring på fordeling av antall studenter på den enkelte veileder (Ansvar Tove Berit, koordinator, studieleder) 5. Bekreftelse sendes ut til studentene (legges ut nettet) (Ansvar: Tove Berit) 6. Studentene er selv ansvarlig for å ta kontakt med sine veiledere og sette opp en kontrakt. Informasjon om lærernes kontaktopplysninger / dager for konsultasjon med mer vil de få av sin veileder. 7. Veileder og student setter opp avtaler / kontrakter for veiledingstid ved starten av semesteret. 8. BA hovedveileder inkl. skriftlig vurdering: 7,5t/student pr semester. BA enkeltveiledning (biveiledning): 1,5t/student pr semester. 9. Lister sendes inn fra veilederen til studieadministrasjonen (Ansvarlig: veileder). Bytte av veileder: - Studenten kan bytte veileder og er selv ansvarlig for dette. Det må gis beskjed om bytte til studieadministrasjonen. - Veileder kan også si fra seg sin rolle som veileder, men er da pliktig til å anbefale en annen fagansatt som veileder. HOVEDVEILEDER: - HØST: 3 møter per student + evaluering i UKE 50 rapport av kunstnerisk praksis leses og gis muntlig tilbakemelding på i uke 50 - VÅR: 3 møter per student + semesterevaluering i uke 19 studenten presenterer egen kunstneriske praksis gjennom visning av arbeider og innlevering av rapport av kunstnerisk praksis. Denne skal hovedveileder gi skriftlig tilbakemelding på. Bestått ikke bestått. 6. semester studentene sender inn eksamensrapport skrevet ut på papir i 4 eks og sørger for at disse blir levert til studieadministrasjonen + 2 eksterne sensorer+ hovedveileder. Dato for innlevering settes i forhold til eksamen. BIVEILEDER: Biveileder gir tilbakemelding til hovedveileder etter utført veiledning. Innhold og form på veiledning: I møte mellom student og veileder er det viktig å få et innblikk i studentens kunstneriske prosjekt slik at veileder kan bistå studenten å utvikle arbeidet videre. Formen på veiledning vil være individuell, men noen punkter å fokusere på er: - se arbeidene i forhold til en større kunstnerisk diskurs. - hjelpe studenten å finne referanser til teori, litteratur, og andre relevante kunstnere. - gi råd om teknisk utforming/ utprøving. - se hvilken arena/kunstnerisk kontekst arbeidene kan stå i. - bistå i forhold til skriftlig formulering av kunstnerisk prosjekt. 7

8 Retningslinjer for utforming av skriftlig rapport om kunstnerisk praksis For å følge opp fokuset som er rettet mot skrivetrening, kreves det at alle studentene ved Kunstfag leverer en skriftlig rapport ved endt semester over arbeidet som er gjort i det foregående semesteret. Rapporten leveres i uke 48 for høstsemesteret og i uke 18 for vårsemesteret. Den kan være mellom 2 og 6 sider + bilder hvis det er aktuelt. Rapporten vil være forarbeid til semestergjennomgang i uke 50 og uke 19 da studentens arbeider vil evalueres og samlet gi Kunstnerisk praksis, som er studentens eget atelierarbeid, - karakteren bestått/ikke bestått. Rapporten skal gjennomgåes av hovedveileder, noen fra fagområdet studenten er knyttet til gjennom fordypningsgruppen, og biveileder. Disse skal gi tilbakemelding på utformingen av rapporten. For at rapportene skal få en målbar enhetlig form som det er mulig å gi en konstruktiv og generell tilbakemelding på for veiledere, er det nødvendig at de utformes etter en definert mal. Studenten skal formidle sitt kunstneriske arbeid/prosjekt slik at det er mulig for andre å få et innblikk og en forståelse av prosessen. Det er viktig å understreke at dette er en måte av mange å utforme en tekst på, en form som det er relevant å opparbeide seg kompetanse på i forhold til å sette seg i stand til å skrive gode søknader, både om utstillingsplasser, stipender og prosjektmidler, og rapportskriving til instanser som forvalter midler til kunstneriske prosjekter. Studenten leverer 3 eks av rapporten: til hovedveileder, biveileder og studieadministrasjonen. Innledning: Kunstnerisk ståsted: En kort, generell beskrivelse av hva studenten er opptatt av i sitt arbeid. Prosjektskisse: Målsetting for hva studenten ønsket å arbeide med i det gjeldende semesteret. Kan det kalles et helhetlig prosjekt? Er det ledd i en større undersøkelse? Det å arbeide uten en konkret plan, for å åpne opp for nye retninger og bevegelser er også et prosjekt, men det må forklares, og settes ord på. Hvorfor dette fokuset? Hva var intensjonen? Praktisk plan: Hvordan skal det definerte prosjektet gjennomføres? Hvilke kurs ble valgt, aktuell teori, tidsrammer. Hoveddel: Prosessbeskrivelse: En gjennomgang av utviklingen av arbeidet gjennom semesteret. Hvilke valg ble tatt underveis, og hvorfor? Hvordan ble prosjektet gjennomført, konkret i forhold til teknikk og materiale? Hvilke erfaringer ble gjort? Hvilke andre kunstnere har vært viktige for arbeidet? Hvilke teorier og konsepter relaterer arbeidene seg til? Avslutning: Konklusjon: Sammenlikning av målsetting beskrevet i innledning og den faktiske progresjonen i arbeidet. Hva ble resultatet? Vurdering av eget arbeid. Videre arbeid: Kort om hvor resultatene fra det foregående semesteret tar arbeidet videre. 8

9 Åpent program for BA studenter 2. og 3. studieår: Emner høsten 2009 METALL OG SMYKKEKUNST.. KINETIKK - MEKANIKK - ELEKTRONIKK 10 HOT-WEEK 11 SPEAKING JEWELLERY 12 PRAKTISK OG TEMATISK INNFØRING I METALL OG SMYKKEKUNST 13 STEDS SPESIFIKK KUNST I 14 STEDS SPESIFIKK KUNST II 15 KERAMISK KUNST... EKSPERIMENTELL FORM / STØPING AV 3D OBJEKTER I PORSELEN 16 GIGA -SKULPTUR 17 GRAFISK KUNST INNFØRING I GRAFIKK 18 LITOGRAFI SPESIALISERINGSKURS 1 OG 2 19 TEKSTILKUNST. RETENKE DET DIGITALE I TEKSTIL - TRYKK, BRODERI, VEV 20 STUDIETUR INDIA 21 INTRO TIL TEKSTIL 22 FORM OG TEGNING. MEDIERT FORM I 23 PORTRETTMODELLERING 24 EKSPERIMENTELL TEGNING (med forbehold) 25 MODELLERING I TERRACOTTA 26 FRA FIGURASJON TIL ABSTRAKSJON 27 TEGNING (STEINAR ELSTRØM) 29 KUNSTFAGLIG TEORI OG METODE.. BA TEORISEMINAR. TEORI 1: ESTETIKK - MODERNISME - POSTMODERNISME 30 MA TEORISEMINAR. FRA KUNSTEN I DET UTVIDETE FELT 31 SEMINAR MED ÅSMUND THORKILDSEN 32 9

10 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Kinetikk - Mekanikk - Elektronikk Kinetic - Mechanic - Electronic Heidi Sand Opplyses senere (- under planlegging) Tid: Høst 2009, uke Oppmøtested: HOTHOUSE Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Korte introduksjoner i tekniske metoder i forhold til bevegelighet, lys og lyd. Forelesninger av inviterte gjestelærere. Studenten skal gjennom en undersøkende arbeidsmetode ha blitt i stand til å benytte denne kunnskapen i forhold til eget kunstnerisk vokabular og uttrykk. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver. Minimum 80 % tilstedeværelse. Undervisning i mindre grupper ved inviterte gjestelærere. Verkstedarbeid, øvelser og teoretisk undervisning semester Maks 8 studenter Gjennomført 1. semester Litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 10

11 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Gjestelærere: Tid: Oppmøtested: Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: HOTWEEK 09 THE BOX (- inkludert i emnet Praktisk og tematisk innføring i metall og smykkekunst. Se egen emnebeskrivelse av denne) Information on: Heidi Sand / Manuel Vilhena 2 utenlandske gjestelærere, innen smykker og korpus Høst 2009, tirsdag 22., onsdag 23. og torsdag 24. september Auditoriet kl. 9.00, innførende forelesning v/ BA teori HOTWEEK fungerer som en møteplass for studenter og fagmiljø utenfor skolen, der man utvikler arbeider i forhold til et overordnet tema. Årets tema er THE BOX. Gjestelærere inviteres for å stimulere til debatt og engasjement. Det blir holdt kunstnerpresentasjoner av både gjestelærerne og andre spesielt inviterte utøvere. Arbeider presenteres i en avsluttende utstilling. Studenten skal ha styrket faglig identitet. Studenter skal gjennom workshopen få innsikt i forskjellige metoder for analyse av overordnet tema og bygge opp erfaringsgrunnlag som skal være med på å styrke kunstnerisk vokabular og uttrykk. Minimum ett arbeid innlevert til avsluttende utstilling i HOTHOUSE. Minimum 80 % tilstedeværelse. Individuell engasjement. BA og MA studenter og utøvende kunstnere. Ubegrenset Ingen spesifikke krav. Åpen materialbruk. Egne materialer og håndverktøy. Karakter: Bestått/ikke bestått og kanskje en liten premie... 11

12 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Speaking Jewellery Speaking Jewellery Manuel Vilhena Tid: Høst 2009, ukene 40 og 41 Oppmøtested: Metall- og Smykkekunst Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Med utgangspunkt i studentenes studier fra kurset "Do You Speak Jewellery" arbeides det nå systematisk med tre aspekter for kunstnerisk språk; intellekt, estetikk og det emosjonelle. Hver av disse forhold blir undersøkt individuelt og siden satt sammen til en helhet. Studentene skal ha tilegnet seg nødvendig konseptuell, praktisk og teknisk verktøy i utvikling av eget kunstnerisk vokabular og uttrykk. Studentene skal presentere en avsluttende utstilling og holde individuelle presentasjoner. Minimum 80 % tilstedeværelse. Gruppediskusjoner, individuell veiledning, gruppe-presentasjoner og individuelle presentasjoner. Det gis foredrag og praktiske øvelser for å eksperimentere og åpne opp for eventuelle bedre løsninger for kunstneriske utsagn semester 12 studenter Studenten må tidligere ha deltatt på emneenheten "Do You Speak Jewellery?" Relevante bøker og kataloger legges frem etter behov. Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 12

13 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Praktisk og tematisk innføring i metall og smykkekunst Practical and theoretical introduction course in metal- and jewellery art. Tid: Oppmøtested: Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Ingjerd Hanevold og Leif Stangebye-Nielsen Høst 2009, 7 uker , inkludert HOTWEEK. Metallverkstedet Opplæring i tematisk innhold, materialer og metoder for kunstnerisk arbeid innen metall- og smykkekunst. Studentene gis opplæring i bruken av maskiner, utstyr og håndverktøy, samt sikkerhetsrutiner Studenten skal ha fått innsikt i uttrykksmuligheter og fremstillingsprosesser med metall materialene som utgangspunkt, samt ha tilegnet seg kunnskap om metall og smykkekunst. Studentene blir sertifisert til å kunne bruke metallverkstedene på egen hånd. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver Minimum 80 % tilstedeværelse. Gruppe og individuell undervisning Verkstedarbeid, øvelser og teoretisk undervisning semester 2 stk Gjennomført 1. semester. Tim Mc Creight, The Complete Metalsmith og litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 13

14 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Utsmykking I / Steds spesifikk kunst I Danuta Haremska Marit Justine Hauge Tid: Høst 2009, uke Oppmøtested: NB.8m, rom 402 Gjennom en rekke forelesninger berører man tema som: kunst i offentlig rom, steds spesifikk kunst, forhold mellom integrert og autonom kunst, offentlig rom, offentlig oppdrag, deltakelse i konkurranser, samarbeid med oppdragsgiver, arkitekt, konsulent og andre involverte. Studentene skal ha utviklet evnen til å se på det offentlige rommet som ett av flere områder hvor vi gjennom vår fagkunnskap kan bidra, og gitt innsikt i problemstillinger angående kunst i offentlig rom og steds spesifikk kunst. Deltagelse på foredrag og omvisninger. Utarbeidelse av en presentasjonsmappe i forhold til prekvalifisering i utsmykkingskonkurranse. Minimum 80 % tilstedeværelse. Forelesninger, omvisninger. Selvstendig arbeid med presentasjonsmappe til prekvalifisering i utsmykkingskonkurranse semester Plasser: 10 Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Grunnlegende kunnskap i photo shop Litteraturliste legges frem i begynnelse av emnet. Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 14

15 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Utsmykking II / Steds spesifikk kunst II Danuta Haremska Tid: Høst 2009, uke Oppmøtested: NB.8, rom 402 I denne enheten fokuseres det på arbeidsprosessen ved å gjennomføre et utsmykkingsprosjekt. Det legges vekt på idéutvikling og presentasjon av ideen som kreves ved deltakelse i en utsmykkingskonkurranse. Studentene skal ha ervervet seg kunnskap om arkitekttegninger, idéutvikling, presentasjon av utkast, materialbruk og budsjettering, og gitt innsikt i problemstillinger gjeldende ved deltakelse i en utsmykkingskonkurranse. Gjennomføre en individuell oppgave innen utsmykkingsområdet, for eksempel lage et utkast til utsmykkingskonkurranse. Minimum 80 % tilstedeværelse. Individuell veiledning. Gruppediskusjoner semester Plasser: 10 Gjennomført emnet Utsmykking I. Inneha grunnleggende datakunnskap i photo shop. Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Litteraturliste legges frem i begynnelsen av emnet. Presentasjon av utkast for samtlige emnedeltakere, en invitert arkitekt og emneansvarlig. Arbeidskrav må oppfylles. Tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 15

16 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Eksperimentell form, støping av 3-D objekter i porselen. Experimental form, casting 3-D objects in porcelain. Poul Jensen, professor Arne Åse Tid: Høst 2009, uke Oppmøtested: Keramikk Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Emnet går ut på å gjøre formstudier av arbeider som kan støpes i porselen eller i en annen leire. Arbeidene kan være moduler av forskjellig slag eller deler til installasjoner. Rent praktisk består arbeidet i å utvikle selvkomponerte objekter i gips, leire eller andre materialer som så skal lages støpeformer av. Emnet inneholder også databasert del der man benytter seg av muligheten til å fremstille modeller i 3-D og få disse utført med 3-D skanner. Studentene skal ha fått innsikt i de virkemidlene og problemområdene som er spesielle for denne måten å arbeide på, hvilke begrensninger og muligheter som ligger i mediet. Etter gjennomgått kurs skal de ha tilegnet seg et grunnlag for å arbeide selvstendig med egne kunstneriske uttrykk. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver. Minimum 80 % tilstedeværelse. Verkstedarbeid, øvelser og teoretisk undervisning. 1. semester samt andre studenter som velger emnet. Studenter fra keramikk har prioritet. 8 plasser Bestått opptaksprøve Litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering av presenterte arbeider ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 16

17 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Giga Skulptur Large scale Sculpture Professor Ole Lislerud Kjell Erik Killi Olsen (ikke avklart pr dags dato) Tid: Høst 2009, uke Oppmøtested: Studierommet 4 etasje, Ullevålsveien Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Kurset vil gi innsikt i problemstillinger ved å modellere, og brenne skulpturer i storformat. Opplæring i tekniske metoder for kunstnerisk produksjon i keramikk vil bli gjennomgått. Videre vil det bli lagt vekt på metode og ideutvikling relatert til det å skape skulpturer i store formater. Gjennom en undersøkende arbeidsmetode skal studenten: - ha utviklet kritisk bevissthet om og innsikt i de kunstfaglige virkemidler og problemområder som er knyttet til et kunstfag eller til aktuelle kunstfaglige emner - ha blitt i stand til å benytte denne kunnskapen i oppbygging av eget kunstnerisk vokabular og uttrykk - kunne sette individuelle erfaringer i større sammenhenger både innenfor og utenfor kunstfeltet. Kursdeltagerne definerer egne prosjekt. Ved avslutning presenteres ferdig skulptur, dokumentasjon av ideutviklingsprosessen og prosjektbeskrivelse med refleksjonsnotat. Minimum 80 % tilstedeværelse. Individuell undervisning med fellesgjennomganger av konsept semester Maks antall 10 studenter Gjennomført 1. semester Litteraturliste utdeles ved kursstart Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 17

18 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Innføring i grafiske teknikker. Dyptrykk og Litografi Introduction to Printmaking. Drypoint and Etching and Basic Lithography Dag Hofseth, Bror Mikkelborg, Erik Solheim Tid: Høst Uke 36 er obligatorisk for alle som følger introduksjonskurs i dyptrykk eller litografi i perioden uke Oppmøtested: Grafikkverkstedet i 3. etg. rom 343. Litografi i 1. etg. rom 115. To kurs i dyptrykk og basisinnføring litografi løper parallelt i fire pluss tre uker. Den første uka er obligatorisk fellesuke for deltakerne på begge kursene. Vi gjennomgår da verkstedrutiner og de relevante grafiske teknikkene. Kursene er obligatoriske for studentene i 1. år grafikk. Disse studentene deles i to grupper som etter introduksjonsuka tilbringer tre uker ved hvert av verkstedene. I tillegg er kurset i dyptrykk åpent for 5 studenter fra andre studieretninger, mens kurset i litografi er åpent for 1 student fra andre områder i første tre ukers periode og 1 student i neste periode. Disse må da, for å fullføre studieemnet, gjennomgå introduksjonsuka og kurset i dyptrykk i den alternative tre ukers perioden. Studenter som velger dyptrykk, vil ikke automatisk få plass på litografiverkstedet, men må, for å få emnet godkjent, være 7 uker ved dyptrykkverkstedet. Litografi grunnkurs gir grunnleggende innføring og praktisk opplæring i prosessen med tilrettelegging, opptegning, preparering og trykking av et sort/hvitt litografi. Den tilgjengelige tiden for introduksjon til faget er begrenset, men studentene skal ha konsentrert seg og engasjert seg såpass at de blir i stand til å bruke verkstedene på en selvstendig måte. Det er viktig at det er skapt forståelse for fagets egenart som et kunstnerisk uttrykksområde, der evne til selvstendig arbeid er en viktig forutsetning for å skape et personlig kunstnerisk uttrykk. Deltakerne bør være forberedt på å måtte arbeide konsentrert og planmessig gjennom hele perioden. Minimum 80 % tilstedeværelse. Presentasjon av ulike teknikker og arbeidsformer for hele gruppen studenter. De som ikke er tilstede ved disse gjennomgangene, må på grunn av knapp tid, regne med at gjennomgåelsen ikke blir gjentatt. Likeledes vil felles-gjennomgåelse av arbeider begrenses til en kritisk gjennomgang ved slutten av hver treukers periode. Dessuten gis det individuell korrektur og veiledning. Obligatorisk for 1. semester Grafikk. Valgbart for 2. og 3. år. Plasser: Litografi: 1 +1, Dyptrykk: 5 +1 Anbefalt litteratur: Det valgbare emnet forutsetter gjennomført 1. år The Tamarin book of Lithography Arbeidskrav må oppfylles. Studentene bør under ingen omstendighet være fraværende under gjennomgåelser. Karakter: Bestått/ikke bestått. 18

19 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Litografi spesialiseringskurs, del 1 (Fargetrykk) Litografi spesialiseringskurs, del 2 (Overføringsmetoder og bruk av digitale redskaper) Advanced lithography 1 Advanced lithography 2 Bror Mikkelborg og Erik Solheim Tid: Høst 2009, Uke Oppmøtested: Rom 115 Opplæring i tekniske metoder og praktiske forsøk Emnet bygger videre på grunnkurset. Utbytte del 1: Studenten skal ha tilegnet seg de praktiske kunnskaper som er nødvendige i prosessen med fremstilling av et fargelitografi. Utbytte del 2: Studenten skal ha tilegnet seg kunnskaper om de ulike metoder som finnes for overføringer, kombinasjoner av teknikk, bruk av fotografisk utgangspunkt og digitale redskaper. Del 1: Studenten skal med utgangspunkt i eget arbeid foreta en praktisk undersøkelse og gjennomføre et grafisk arbeid hvor fargebruk er tema. Del 2: Gjennomføring av en definert praktisk selvvalgt utprøvelse innenfor rammen av emnets tema. Minimum 80 % tilstedeværelse. Fellesundervisning, samt at det blir gitt individuell veiledning etter behov. Verkstedarbeid, øvelser og teoretiske presentasjoner semester. Plasser: 5 Anbefalt litteratur. Fullført Litografi grunnkurs/basisinnføring Digital Printmaking / Naren /Whale Prints Now / Saunders and Miles Printmaking at the edge / Richard Noyce De generelle arbeidskravene må være oppfylt. Karakter: Bestått/Ikke bestått 19

20 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Retenke det digitale i tekstil Marit Guldbrandsen, Hege Bratsberg og Hans Hamid Rasmussen Vibeke Vestby, Ingunn Bakke og Marianne Heske Tid: Høst Syv ukers digitalt emne, ukene Oppmøtested: Vevsal/Tekstil trykk /Teori rom trykk I dette emnet har tekstil satt fokus på det digitale som uttrykk og som verktøy. Vi ønsker å stille spørsmål om hva digitalt verktøy representerer og se på forskjeller og sammenhenger. Studentene vil få introduksjon til digital vev, digitalt trykk og digitalt broderi. Som del av emnet skal det gjennomføres en serie miniseminarer. Foreløpig inviterte er arkitekt Tapani Lunis. Vi har søkt om å få stille ut på Galleri NB8 i uke 42. Studenten skal ha tilegnet seg flg. kompetanse: - Konseptutvikling, fra abstrakte ideer til visuell konkretisering. - Grunnleggende forståelse av digitale verktøy innen vev, trykk og broderi. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver Minimum 80 % tilstedeværelse Undervisning og veiledning ved ansatte og inviterte gjestelærere. Seminar, verkstedarbeid, øvelser og teoretisk undervisning. Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: semester 10 studenter Gjennomført 1. semester. Generell bruk av Photoshop. Opplyses senere - etter anbefaling fra emneansvarlig Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 20

21 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Ahmedabad option- en reise til India Tid: Oppmøtested: Hans Hamid Rasmussen Archana Hande Høst 2009, uke (inkl. for- og etterarbeid) Ahmedabad i India Reisen innholder et opphold i Ahmedabad som er hovedstaden i staten Gujarat Det skal gis et tekstilrelatert undervisningsprosjekt/workshop. (Reisen er under utvikling.) Studentene skal ha tilegnet seg historisk og moderne forståelse av tekstil produksjon i India. Reisen ledes av Archana Hande som arbeider som billedkunstner på internasjonalt nivå. Etter endt prosjektperiode skal studentene kunne presentere egen opplevelse av reisen, eventuelt med utførte arbeider, bilder, tekster, lyd etc. i Galleri NB 8. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver. Beherske engelsk. Deltakeren har selv ansvar for å dekke reiseutgifter samt kost og boutgifter under oppholdet. Alle som reiser, skal dokumentere tegnet reiseforsikring. Undervisning i grupper med ansatte eller inviterte gjestelærere. Verkstedarbeid, øvelser og teoretisk undervisning semester Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Gjennomført 1. semester Litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 21

22 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Intro til tekstil konstruksjon/vev Hege Bratsberg, Anne Knutsen og Hans Hamid Rasmussen Tid: Høst Syv ukers grunnkurs, ukene Oppmøtested: Vevsal Emnet vil gi innsikt, erfaring og forståelse for prinsippene i vevde tekstilers oppbygging. Det vil åpne tekstil som fagfelt gjennom diskusjoner og en workshop som vil pågå parallelt gjennom perioden med tema byrom. Studenten skal ha lært å sette opp vev og opparbeidet grunnleggende forståelse for hvordan flater bygges i veven. Gjennom egendefinerte undersøkelser skal studentene ha erfart at de selv kan styre virkemidlene i individuelle prosjekter. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver Minimum 80 % tilstedeværelse Workshop, verkstedsarbeid, forelesninger og individuell veiledning. Plasser: Dette emnet er tenkt som introduksjon til fagområdet Tekstil for 1. års studenter, men kan velges av alle. 10 studenter Ingen Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Inger Johanne Rasmussen, Vevboka, Tekstil og Redskap eller tilsvarende i tillegg til litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig. Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 22

23 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Mediert Form 1 Mediated Form 1 Sigurd Strøm og Trine Wester Tid: Høst 2009, uke Oppmøtested: Rom 110 Gjennom prosesser som involverer materialbasert formdannelse, digital modellering og digital 3D print undersøkes det hvordan form og karakter påvirkes og utvikles i forskjellige faser. - Begrepsutvikling og formidling gjennom digital og fysisk formdannelse - drøfte formens karakter og vesen - undersøke forhold som størrelse, tyngdekraft - forenkling og kompleksitet - innføring i digital modellering - innføring i digital 3D printing Studenten skal ha tilegnet seg kompetanse og bevisstgjøring av kvaliteter i de forskjellige arbeidsprosessene. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver. Minimum 80 % tilstedeværelse. Undervisning i grupper ved ansatte og inviterte gjestelærere. Verkstedarbeid, øvelser og fellesgjennomgang semester. Plasser: 8 Anbefalt litteratur. Gjennomført 1. semester Litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/Ikke bestått 23

24 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Modellering av Portrett i leire etter levende modell. Modelling the Portrait in Clay after a live model. Kirsten Kokkin Tid: Høst 2009, ukene Oppmøtested: Form Fordypning i et tema under ledelse av emneansvarlig, Gjennom en undersøkende arbeidsmetode skal studenten: - ha utviklet kritisk bevissthet om og innsikt i de kunstfaglige virkemidler og problemområder som er knyttet til å lage et figurativt arbeide i tre dimensjoner, ha tilegnet seg erfaring og kunnskap om figurativ modellering og utviklet evnen til selvstendig utvikling innenfor dette feltet. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver Minimum 90 % tilstedeværelse. Modellering i atelier i vannbasert leire etter levende modell hver dag fra kl Gruppeundervisning med foredrag og individuell opplæring, korrigering av aktuelle arbeider under prosessen. Mulighet for å støpe i gips etter avtale med verksmester semester Plasser: 12 Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Ønskelig med en viss erfaring med leire, men kurset er rettet mot nybegynnere. Edouard Lanteri, Modelling in Clay Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 24

25 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Forelesning: Tid: Oppmøtested: Eksperimentell tegning (med forbehold) Samarbeidsprosjekt mellom kunstfag og design. Organisator Karen Disen og Gunnar Aune. 6-8 presentasjoner av kunstfags egen fagstab. 6-8 presentasjoner av eksterne gjeste kunstnere, fagpersoner Holger Koefoed: Tegning i en kunsthistorisk oversikt Høst 2009, 7 uker (1. september t.o.m. 16. oktober) Rom 345 i UV5 (1. sept 9. okt) NB8 ( okt) Fordypning tegning under ledelse av emneansvarlig. Informasjon, diskusjon og opplæring i ulike tekniske metoder innenfor tegning, i ulike tegneteknikker og uttrykk, persepsjon og tegning som kommunikasjon og analytisk verktøy. Gjennom en undersøkende arbeidsmetode skal studenten: - utvikle en større innsikt i ulike tegneuttrykk - gjennom ulik utprøving og tilnærming i tegnekunst få et større repertoar i eget kunstnerisk vokabular og uttrykk - oppnå en større kjennskap til tegning som uttrykksform. Utprøving av ulike tegneteknikker og metoder, samt utprøving av ulike materialer og redskaper. Kjennskap om ulike genre. Delta med arbeider på en felles presentasjon. Minimum 80 % tilstedeværelse. Kan være faste dobbeltforelesninger hver tirsdag kl og torsdag kl av ansatte eller inviterte gjestelærere. Diskusjoner, ekskursjoner, verkstedarbeid, øvelser og teoretisk undervisning. Felles presentasjon og gjennomgang i galleri NB8, torsdag 15. og fredag 16. oktober, eller annet egnet visningssted. Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: (5. semester har 1. prioritet, deretter MA studenter, så 3. semester) 12 på kurset åpent for alle på forelesninger i Auditoriet Papir, kull, blyant, pensel og andre tegneredskaper. Litteratur vil bli anbefalt underveis i emnet. Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 25

26 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Modellering i terracotta etter levende modell for brenning i ovn. Modelling the nude in waterbased clay with the purpose of being able to fire in clay oven. Kirsten Kokkin Tid: Høst 2009, ukene Oppmøtested: Form Fordypning i et tema under ledelse av emneansvarlig, Gjennom en undersøkende arbeidsmetode skal studenten: - ha utviklet kritisk bevissthet om og innsikt i de kunstfaglige virkemidler og problemområder som er knyttet til å lage et figurativt arbeide i tre dimensjoner - ha tilegnet seg erfaring og kunnskap om figurativ modellering - ha utviklet evnen til selvstendig utvikling innenfor dette feltet Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver Minimum 90 % tilstedeværelse. Modellering i atelier i vannbasert leire etter levende modell hver dag fra kl Gruppeundervisning med foredrag og individuell opplæring, korrigering av aktuelle arbeider under prosessen. Målet er å lære å lage skulpturer direkte i vannbasert leire som kan brennes i keramikkovn semester Plasser: 12 Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Ønskelig med en viss erfaring med leire, men kurset er rettet mot nybegynnere. Edouard Lanteri, Modelling in Clay Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 26

27 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) Fra figurasjon til abstraksjon Sculpture; developing the form from figuration to the Abstract Kirsten Kokkin, 1.aman. Sigurd Strøm, professor Tid: Høst 2009, uke Oppmøtested: Rom 108, UV5 Kurset vil bestå i analyse av tredimensjonal organisk form igjennom modellering i leire og gips. Studentene vil bli bedt om å finne hvert sitt motiv/objekt som utgangspunkt for sin prosess i kurset. Motivet kan bestå i en gjenstand (alt fra greske skulpturkopier til planter, utstoppede dyr, porselensobjekter osv). Deltakerne skal også begrunne valg av motiv, og fortelle hvorfor de ønsker å overføre det til leire eller gips. Del 1: Modellering/figurasjon. Betingelser for motivets karakter: - Det må ha en biologisk/organisk karakter i form av å være et dyr, menneske, plante osv. - Det bør ha en viss kompleksitet i dets struktur for å kunne analyseres og leses. Det bør også ha en indre funksjonell struktur som står i relasjon til dets overflate, som f. eks skjelett muskulatur hud, fiberstruktur i en plante/gren/palmeblad, skallstruktur i et insekt mm. - Motivet må være isolert som objekt slik at et kan gjengis som frittstående skulptur. Det kan være frittstående hel figur eller et fragment. - Motivet må være i en størrelsesorden som egner seg til å jobbe med på en kavalett. Forstørring eller forminsking av motivet er selvsagt greit. I emnets 2 siste uker vil arbeider fra 1.del danne utgangspunkt for abstraksjonsprosessen. Her skal det settes fokus på hva hver enkelt legger i arbeidets vesen både emosjonelt og formmessig beskrivende. Kurset vil innledes ved en kort introduksjon i ulike typer av figurasjon i form av en kort bildepresentasjon. Vi vil deretter gå inn på hva figurasjon kan være, og lede samtalen inn på kurset og hvilke motiver som kan være aktuelle å velge som fordypning. Modelleringen starter med å bygge opp skjelett/konstruksjoner der mål og proporsjoner bestemmes. Deretter vil modelleringen foregå frem til kursets siste dag der vi går igjennom de ulike arbeidene og samtaler om hva som har skjedd i prosessen. Emnets siste del vil bli innledet med en forelesning om abstraksjonens muligheter og tilhørende visuell eksemplifisering Gjennom en undersøkende arbeidsmetode skal studenten: - ha utviklet kritisk bevissthet om og innsikt i de kunstfaglige virkemidler og problemområder som er knyttet til å lage et 27

28 figurativt arbeide i tre dimensjoner. - ha tilegnet seg erfaring og kunnskap om figurativ modellering og utviklet evnen til selvstendig utvikling innenfor dette feltet. Via abstraksjonsprosessen skal studenten klare å løsrive seg fra det figurative uttrykket og gjenskape objektets vesen med et minimum av virkemidler. Forenkling av formen vil bidra til å understreke dens særegenheter og samtidig påvirke begrepsdannelsen. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver. Minimum 80 % tilstedeværelse. Verkstedarbeid, øvelser og teoretisk undervisning: Modellering i atelier i leire og gips hver dag fra kl Gruppeundervisning i formanalyse, med foredrag og individuell opplæring, korrigering av aktuelle arbeider under prosessen. Dersom noen ønsker å jobbe etter levende modell som sitt valgte motiv, er det mulig, men man bør da så fort som mulig gi tilbakemelding til studieleder for å bestille modell semester Plasser: 10 Anbefalt litteratur: Ønskelig med noe erfaring med leire, men kurset er rettet mot nybegynnere. Edouard Lanteri, Modelling in Clay Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlige. Karakter: Bestått/ikke bestått. 28

29 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) TEGNING (STEINAR ELSTRØM) Steinar Elstrøm Tid: Høst 2009: ukene Vår 2010: ukene 8-11 Oppmøtested: Tegnesal 345 Består av to problemstillinger: 1) Mange tegninger i små formater som medium for å utvikle ideer/tematikker, eller annet billedmessig innhold (litterært og/eller formalestetisk). 2) (Minst) en tegning som er utført i stor skala og som reiser spørsmål angående størrelse og betydning, overførelse/oversettelse fra liten til stor, tydelighet, romlig kontekst (sted), perseptiv og kroppslig fenomenologi og annet av uttrykksmessig art. 1) Studenten skal innøve bruk av tegning som et upretensiøst medium for å finne ut hvor den personlige lysten ligger. Finne et tegnemessig språk for dette, eller som utgangspunkt for andre medier. 2) Studenten skal overkomme angsten for størrelse og kunne stå for en rekke bestemmelser som konstituerer tegning som autonomt verk. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver og full tilstedeværelse i undervisningen (minimum 80 %). Arbeidet vil bli dokumentert med tegninger som blir laget under kursets gang. Organisering og Undervisning og veiledning i mindre grupper semester. Plasser: 12 Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Gjennomført 1. semester, ellers ingen faglige forutsetninger. Litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig. Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 29

30 Kunstfaglig teori og metode BA teori 1: Estetikk modernisme - postmodernisme BA Theory 1: Esthetic theory: Modernism Postmodernism Holger Koefoed Flere eksterne gjestelærere vil være knyttet til seminaret som Jan Brockmann, J.-O. Steihaug, Truls Ramberg Trude Iversen, Anne Karin Jortveit og flere. Forelesningsoversikt før semesterstart Tid: Høst 2009 ca. 9 ganger. Mandager kl Oppmøtested: Auditoriet Med utgangspunkt i sentrale tekster fra modernismen og postmodernismen - fra C. Greenberg og til T. de Duve - vil det foreleses, leses og diskuteres i plenum bl.a om modernisme, Adornos estetikk, psykoanalyse, konseptualisme, poststrukturalisme, feministisk teori. - Studenten skal ha blitt kjent med noen av estetikkens sentrale tekster og begreper fra perioden og diskutert tekstene med tanke på å utvikle kritisk bevissthet og selvstendig refleksjon. - Studenten har utviklet evne til å se teori i relasjon til kunstfags særegne problemområder og til å se tekster i forhold til egne prosjekter. Minimum 80 % tilstedeværelse, og godkjent hjemmeoppgave på 2-4 sider ved seminarets slutt Undervisningen skjer i auditoriet sammen med inviterte gjestelærere. Diskusjoner kan også foregå i mindre grupper semester, men er åpen for alle Plasser: ca. 25 Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Ingen Litteratur: Harrison/Wood (red.): Art in Theory og noen kopierte tekster tilgjengelig på biblioteket i Ullevålsveien. Arbeidskrav må oppfylles. Avsluttende godkjenning ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 30

31 Kunstfaglig teori og metode MA teori: Fra kunsten i det utvidete felt MA Theory: Art in the extended field Holger Koefoed Flere eksterne gjestelærere vil være knyttet til seminaret og i samarbeid med de fagansvarlige, knyttes opp til spesialseminarer på de enkelte fagområdene, bl.a. Grayson Perry, Haakon Bleken m.fl. Forelesningsoversikt før semesterstart Tid: Høst 2009 ca. 12 ganger. Tirsdager kl Oppmøtested: Auditoriet (hvis ikke annet er oppgitt) - Med utgangspunkt i det som det foreleses over, vil det bli diskutert i plenum evt. i mindre grupper. - Med utgangspunkt i de forskjellige kunstpraksiser som kunstfag representerer, vil kunstnere og teoretikere belyse utvalgte kunstneriske problemstillinger i forhold til de forskjellige kunstscenene. Studenten har utviklet evne til å se teoretiske problemstillinger i relasjon til kunstfags særegne problemområder og evne til selvstendig refleksjon. For BA studenter som skal ha teoripoeng: minimum 80 % tilstedeværelse, og godkjent hjemmeoppgave på 2-4 sider ved seminarets slutt Undervisningen skjer i auditoriet sammen med inviterte gjestelærere. Diskusjoner kan også foregå i mindre grupper semester, men er åpen for alle Plasser: ca. 25 Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: Ingen Litteratur: Knyttes til den enkelte foreleser og noen kopierte tekster vil være tilgjengelig på biblioteket i Ullevålsveien. Arbeidskrav må oppfylles. Avsluttende godkjenning ved emneansvarlig for BA studenter. Karakter: Bestått/ikke bestått. 31

32 Kunstfaglig teori og metode SEMINAR MED ÅSMUND THORKILDSEN Åsmund Thorkildsen Tid: Hele semesteret, tirsdager fra kl Oppmøtested: Auditoriet Seminaret består i en billedmessig gjennomgang av de viktigste retninger i den moderne og samtidige billedkunsten og byggekunsten. Bildene analyseres og tolkes i lys av relevant teori. Den visuelle delen følges opp av gjennomgang av noen av modernismens sentrale tekster, manifester og teoretiske statements. I etterkrigskunsten følges billedgjennomgangen av lesning av noen betydningsfulle tekster som viser alternative måter å forstå denne for vår tids kunstnere så viktige fasen. Særlig vekt vil det bli lagt på overgangen/bruddet fra senmoderne maleri og skulptur og pop-kunst og minimalisme. Neo-dada, performance, installasjonskunst, earth works og konseptkunst vil bli diskutert i forhold til teoretiske tekster skrevet av noen sentrale kunstnere. Den postmoderne kunsten vil bli diskutert i lys av tekster om allegorier og appropriasjon. Evnen til dekonstruksjon vil bli trenet opp under lesningen og analysen av diverse tekster. - Seminaret vil alltid legge vekt på å trene opp forståelse av komplekse og ganske tekniske begrepsdannelser i forhold til kunstnerisk praksis. Siden det sjelden er et samsvar mellom kunstkritiske tekster og den generelle filosofi, sosialkritikk eller litteraturteori som forsyner feltet med viktigste forståelsesrammer og begreper, vil det bli lest tekster som belyser helt vesentlige områder i nyere kunsts brede kontaktflate med teori. Av temaer som tas opp parallelt med kunstrelaterte tekster er: Humanisme, subjektdannelse, kritikk av identitetstenkning, generell avantgardeteori (kritikk av formålsrasjonaliteten), kunstnerrollens endring, intensjon, resepsjon, objekt-, ting- og romteori og noe psykoanalyse. Det vil bli betydelig vekt på trening å forstå strukturen i ny-marxistisk, dialektisk tenkning slik denne lenge har hatt et tilnærme hegemoni i avansert kunstteori i Vesten. - Det vil holdes noe åpnet for avbrekk i en kronologisk gjennomgang, slik at aktuelle utstillinger og viktige bidrag i ny internasjonal kunst kan gjøres kjent og diskuteres med studentene. Studentene skal ha blitt kjent med den moderne og nye kunstens retninger. Ved analyse av bilder og fremlegging av tekster, skal studentene ha oppnådd leseferdigheter og kritisk refleksjon som gjør dem i stand til å forstå hvilken situasjon de skal virke i og hvordan deres praksis som kunstnere er betinget av historiske og skiftende rammevilkår. Fremmøte og aktiv deltakelse i seminaret kreves for å få det godkjent Organisering og Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av bilde- og tekstmatr. Anbefalt litteratur: semester, men er åpen for alle interesserte Det kreves ingen forkunnskaper Litteratur etter anbefaling fra emneansvarlig Arbeidskrav må oppfylles. Avsluttende vurdering ved emneansvarlig. Karakter: Bestått/ikke bestått. 32

33 Åpent program for BA studenter 1. og 2. studieår: Emner våren 2010 METALL OG SMYKKEKUNST.. ORGAN IT 34 SCHMUCH, MÜNCHEN 35 METALLSTØPING PÅ TRE MÅTER 36 PRESENTASJONSKURS 37 "DYSJ" 38 KERAMISK KUNST... FAGTEORI I / VIRKEMIDDELLÆRE KERAMIKK 39 TILBUD KERAMIKK, MED GUNHILD VATN 40 SKULPTUR: READYMADES - GIPS OG LEIRE 41 GRAFISK KUNST TEKSTUR, STRUKTUR OG OVERTRYKNINGER 42 BOK OG PAPIR 43 TEKSTILKUNST. INTRODUKSJON STOFFTRYKK 44 GEISTLIGE TEKSTILER 45 TEKSTIL FORDYPNING 46 FORM OG TEGNING. KORPUS / FORMSTUDIER 47 AKTMODELLER I 48 AKTMODELLER II 49 STUDIETUR PIETRASANTA 50 TEGNING (STEINAR ELSTRØM) 51 KUNSTFAGLIG TEORI OG METODE.. BA TEORISEMINAR. TEORI 2: TEMAER OG TENDENSER INNEN SAMTIDSKUNSTSCENENE 52 MA TEORISEMINAR. TEORIEMNER FOR KUNSTFAG 53 SEMINAR MED ÅSMUND THORKILDSEN 54 "TA ORDET" KURS 55 33

34 Kunstnerisk praksis (seminar/workshop) OrganIT OrganIT Trine Wester og Heidi Sand Foreløpig ikke avklart Tid: Vår 2010, ukene 1,2,3,4,5,6,7 Oppmøtested: Lærerkantina tirsdag 5. januar kl Kurset fokuserer på organisk form bearbeidet med digitale verktøy. Gjennom en forelesningsserie med innfallsvinkler som biologi/morfologi, estetikk, kunsthistorie, arkitektur kunst og design introduseres studenten til prinsipper bak organisk form. Studenten utvikler egne organiske former, i et plastisk materiale, som overføres til digitale modeller for videre bearbeiding. Et sluttprodukt realiseres ved hjelp av digital produksjons teknologi (3D print, voks-print). Studenten skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om organisk form, 3D-modellering i programvaren MODO, samt innføring i prinsipper for digital 3D produksjon for å kunne integrere digitale verktøy i egen arbeidsprosess og benytte denne kunnskapen i oppbygging av eget kunstnerisk uttrykk. Studenten skal ved emneenhetens slutt ha et arbeid som senere eventuelt vil kunne støpes i selvvalgt materiale. Minimum 80 % tilstedeværelse. Arbeidsformer: Undervisning i mindre grupper ved ansatte og/eller inviterte gjestelærere. Forelesninger, undervisning og praktiske øvelser. Det gis fortløpende veiledning underveis. Plasser: Anbefalt litteratur/ utstyr som kreves: semester Maks 6 studenter Grunnleggende datakunnskap Ingen, men egen laptop en fordel. Litteraturliste gis ved oppstart. Arbeidskrav må oppfylles. Fortløpende tilbakemelding og avsluttende vurdering ved emneansvarlige. Karakter: Bestått/ikke bestått 34

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 Avdeling Kunst og håndverk Bachelorstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Kunst og

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 29.5. 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE.

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

S T Y R E S A K # 14/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 VIDEREUTVIKLING AV STUDIET I SKAPENDE KURATORPRAKSIS OPPRETTELSE AV MASTERSTUDIUM

S T Y R E S A K # 14/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 VIDEREUTVIKLING AV STUDIET I SKAPENDE KURATORPRAKSIS OPPRETTELSE AV MASTERSTUDIUM S T Y R E S A K # 14/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: VIDEREUTVIKLING AV STUDIET I SKAPENDE KURATORPRAKSIS OPPRETTELSE AV MASTERSTUDIUM Forslag til vedtak: Styret fastsetter studieplan for masterprogrammet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen Den norske filmskolen Høgskolen i Lillehammer kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) Studieplan rev. 2. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse Den norske filmskolen Bachelorprogram Målsetting Varighet og omfang

Detaljer

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1. STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo

Detaljer

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

Periodisk emneevaluering

Periodisk emneevaluering Emneansvarlig, faglig veileder: Anders Fagerjord Fagansvarlig, koordinator og seminarleder: Ingeborg Holmene Periodisk emneevaluering ARB 1401 Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet Institutt

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Erfaringsbaserte masterprogram ved AHO Evaluering 2010 Erfaringsbaserte masterprogrammer ved AHO en evaluering 0. Anbefalinger... 3

Detaljer