EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT"

Transkript

1 EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/15-008/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Margot Åsebø V Svein Arne Henjesand V Birte Kristiansen H John Ingvald Myklebust H Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Knut Tore Nes Hjelle Harald Sivertsen Utvalsstruktur, Årsbudsjett 2016, Kommunen sin handlingsdel, fleirbrukshall og IKT plan for grunnskulen. Underskrifter: Hege Aardal Knut Tore Nes Hjelle Lar Helge L.Hopland Utvalsleiar

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/15 Referatsaker 003/15 Orienteringssaker til oppvekst- og kulturutvalet /15 Jury for tildeling av kulturprisar i Eid kommune 005/15 Busetting av flyktningar /15 Tilstandsrapport for grunnskulen år /15 Kommuneplanen sin handlingsdel /15 Økonomirapportering pr

3 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/1869 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Innkalling og sakliste vert godkjent OPPVEKST- OG KULTURUTVALET Endring av møtedag og tidspunkt må varslast minst i ei veke i førekant. OK-001/15 VEDTAK: Innkallinga og sakliste til møtet den vert godkjent, samrøystes.

4 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/1868 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 15/11939 S Årsbudsjett Økonomiplan /8966 I Stårheim skule Referat frå møte i samarbeidsutvalet 3 14/12470 I Miljødirektoratet Åpning av Friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde 4 15/11143 I Miljødirektoratet Avslutningsarrangement og vegen vidare RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-002/15 VEDTAK:

5 Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei låg føre, samrøystes.

6 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksbehandler: Janne Endal Andersson Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr 15/1866 Orienteringssaker til oppvekst- og kulturutvalet Orientering om utvala og saksgang 2. Kommuneplanen sin handlingsdel Årsbudsjett Status fleirbrukshall 5. IKT plan for grunnskulen RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Orienteringa vert teken til vitande OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-003/15 VEDTAK: Orienteringa vart teken til vitande, samrøystes. Åslaug Krogsæter

7 -rådmann-

8 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 GFB Avgjerd av: Oppvekst-og kulturutvalet Saksbehandler: Gerd Fløde Bjørlo Arkiv: 076 Objekt: Arkivsaknr 15/1848 Jury for tildeling av kulturprisar i Eid kommune Prenta vedlegg: Retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid i Eid kommune vedtekne av Eid kommunestyre den , KS-041/15.. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Retningslinjene for tilskot til frivillig kulturarbeid i Eid kommune, pkt. 1.3 og 1.4. Kva saka gjeld: Oppnemning av 2 medlemer til juryen som skal komme med innspel på val av kandidat til Kulturprisen til Eid kommune. Bakgrunn for saka: Retningslinjene for tildeling av kulturprisen til Eid kommune, pkt. 1.3, viser til at «Det faste utvalet for kultursaker tildeler prisen etter tilråding frå ein jury beståande av leiar frå utval for kultursaker, to representantar frå utvalet for kultursaker og ein frå administrasjonen». Retningslinjene for tildeling av ungdommens kulturpris, pkt. 1.4 viser til at «Det faste utvalet for kultursaker tildeler prisen etter tilråding frå ein jury sett saman av leiar av utvalet for kultursaker, tre representantar frå ungdomsrådet og ein frå administrasjonen. Tilrådinga skal vere grunngjeven» Saksutgreiing: Eid kommune tildeler årleg 2 kulturprisar så lenge det er sett av midlar på budsjettet til det. Kulturprisane er kvar på kr ,-. Der er ein «Kulturpris» og ein «Ungdommens kulturpris». Dei vedlagde retningslinjene viser kva som skal leggjast til grunn ved tildeling av desse to prisane.

9 Retningslinjene legg til grunn at det skal vere ein jury som kjem med tilråding til utvalet kven som skal få prisane. Dvs. det skal vere ein jury for Kulturprisen og ein jury for Ungdommens kulturpris. Tilrådinga frå juryane skal vere grunngjeven. Oppvekst-og kulturutvalet må no velje 2 medlemer til juryen for Kulturprisen Administrasjonen har valt sine representantar i utvala og Ungdomsrådet vil på møte 27. oktober velje sine representantar til Ungdommens kulturpris. Leiar for utvalet for kultursaker er medlem i begge juryane.. Økonomiske konsekvensar: Det er ikkje noko økonomiske konsekvensar utover ev. møtegodtgjersle til jurymedlemen. Vurdering: Kulturprisen blir utdelt ein gong i året, og blir utdelt på siste kommunestyremøtet før jul. Det er utvalet for kultursaker som vedtek kven som skal få dei 2 prisane. Utvalet må såleis vedta, etter ei grunngjeva tilråding frå dei 2 juryane, kven som skal få dei 2 prisane innan kommunestyret sitt siste møte kvart år. Det administrative medlemmet i utvalet har ansvar for å kalle juryen inn til møte når fristen for å komme med innspel til kulturprisane er ute. Fristen var i år sett til 20. oktober. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Til juryen for tildeling av Kulturprisen til Eid kommune vert valt: Det administrative medlemmet i juryen kallar inn til møte når fristen for å komme med innspel til Kulturprisen til Eid kommune og Ungdommens kulturpris OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-004/15 VEDTAK: 1. Til juryen for tildeling av Kulturprisen til Eid kommune vert valt: 1. Stein Inge Torheim 2. Ann-Magritt Hopland Eikås 2. Det administrative medlemmet i juryen kallar inn til møte når fristen for å komme med innspel til Kulturprisen til Eid kommune og Ungdommens kulturpris. Samrøystes vedtek.

10 Åslaug Krogsæter -rådmann-

11 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Eid ungdomsråd /15 ELE Teknisk-og samfunnsutval /2015 ELE Oppvekst- og kulturutvalet /15 ELE Helse-og sosialutval /2015 ELE Formannskapet ELE Kommunestyret ELE Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Elin Leikanger Arkiv: Objekt: F31 Arkivsaknr 15/949 Busetting av flyktningar Prenta vedlegg: 1. Oppmoding om busetting av flyktningar, brev frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet datert 20.08, KS-105/15 Oppmoding frå SV om at Eid kommune skal ta imot fleire flyktningar 3. Foreløpig kortinformasjon om økt bosettingsbehov, frå IMDI, datert KS-63/15 Busetting av flyktningar i 2015/16 med bakgrunn i krise i Syria m/vedlegg 5. Statusrapport Mottak av flyktningar Kva saka gjeld: Saka gjeld mottak av flyktningar til Eid kommune i perioden Saka vert lagt fram for alle politiske utval, då dei fleste kommunale tenester er involverte i dette arbeidet. Bakgrunn for saka: IMDI sende følgjande oppmoding til Eid kommune: På bakgrunn av behovet og målet om å busette flyktningar i 2016, ber vi Eid kommune om å fatte følgjande vedtak for 2016: minst 40 flyktningar i 2016, kor av 6 av desse er einslege born og unge.

12 Busettingsbehov for planperioden : Behovet tilseier eit nasjonalt plantal på også i Dette gir følgjande plantal for kommunen: minst 40 nykomne flyktningar i 2017, kor av 6 av desse er einslege born og unge. For 2018 og 2019 er plantalet pers. Dette gir følgjande plantal for kommunen: minst 35 nykomne flyktningar per år, kor av 6 av desse er einslege born og unge. Vi ber kommunen fatte vedtak for åra 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantala. Det er ynskjeleg at dette vert gjort i form av eit rammevedtak for perioden , og at administrasjonen har fullmakt frå kommunestyre til å disponere plassane for det enkelte år innanfor denne ramma, i samråd med IMDI. Saksutgreiing IMDI sender kvart år ut oppmoding om busetjing av flyktningar for etterfølgjande år, basert på tilgjengeleg informasjon om flyktningsituasjonen. Kommunestyret har gjort eit prinsippvedtak om mottak av til saman 120 flyktningar i perioden Dette talet inkluder familiegjenforening. Opphavleg vedtak for 2015 var såleis at kommunen skulle ta imot 30 flyktningar. Våren 2015 justerte IMDI oppmodinga si grunna situasjonen i Syria, og bad kommunen auke mottaket til 48 personar i 2015 og 40 personar i Eid kommune handsama denne oppmodinga i KS-sak 063/15 og gjorde følgjande vedtak: 1. Eid kommune vil ta imot 4 ekstra flyktningar i 2015, totalt 34 personar. 2. Eid kommune vil ta imot 4 einslege mindreårige i 2015 og 3 i Eid kommune vil sterkt oppmode at tilskotsordning til norskopplæring vert styrka og gjort meir føreseieleg for kommunane. Ein vil ut frå dette kome tilbake til evt auke i mottak for IMDI oppmodar no kommunane om å gjere eit samla vedtak for perioden Men etter at det ordinære busetjingsbrevet vart motteke har flyktningkrisa forverra seg, og IMDI sende følgjande melding til alle kommunar: Flyktningstrømmen til Norge vil innebære en kraftig økning i antallet flyktninger som skal bosettes i 2016 og Kommunene må være forberedt på å bosette langt flere enn de IMDI tidligere har anmodet om for Særlig viktig er det at kommunene må påregne å bosette langt flere enslige mindreårige. Bosettingsbehovet vil bl.a. avhenge av hvor mange flere asylsøkere som kommer, andelen som får oppholdstillatelse, og UDIs kapasitet til å behandle søknadene UDIs foreløpige anslag gjengitt i media er nå på asylsøkere i 2015 og mer enn i Det forventes at en høy andel av asylsøkerne vil få oppholdstillatelse. Regjeringen vil om kort tid og sannsynligvis rundt månedsskiftet legge frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet for Nasjonalt utvalg for bosetting vil så snart som mulig etter fremleggelsen av tilleggsnummeret fastsette det nye bosettingsbehovet for 2016 og Alle landets kommuner vil motta et brev fra IMDI om det økte behovet, og med en

13 tilleggsanmodning for 2016 og Det er no opplyst at Regjeringa sin nye flyktningplan vert lagt fram 30. oktober. Tilleggsoppmodinga frå IMDI vil truleg kome tidleg i november. KS ber kommunane om å vente med å gjere vedtak om mottak til denne nye oppmodinga ligg føre. Eid kommune sin innsats med gjeldande vedtak Statusrapport for mottak av flyktningar vart lagt fram for Kommunestyret i sak KS-sak 33/15. Denne rapporten gjer greie for mottak av flyktningar ved utgangen av 2014, og kva økonomiske og personellmessige ressursar som vert nytta i dette arbeidet. Bemanninga i dei ulike tenestene er no justert i samsvar med det som går fram av statusrapporten. Ressursfordelinga byggjer på føresetnaden om mottak av 30 flyktningar kvart år. Mottak av flykningar i 2015 vart auka frå 30 til 34 etter vedtak i sak KS-63/15. Reelt ser det no ut som totalt mottak i 2015 vil verte 38 personar. Auken skuldast familiegjenforening og nyfødde (barn fødde inntil 6 mnd etter busetjing). Satsing på utbygging og kjøp av husvære i samsvar med Bustadsosial handlingsplan gjer at vi har greidd å ta imot flyktningar i samsvar med vedtaket. Auka mottak har ikkje påverka elevtalet i grunnskule eller barnehage. Det auka mottaket i 2015 er gjort utan auke i bemanning i nokon av dei kommunale tenestene. Utvikling av tenestetilbodet Eid kommune deltek i KS Effektiviseringsnettverk knytt til Introduksjonsordninga. Dette er ein læringsarena som har til føremål å bidra til: Betre innsikt i eigne tenester og grunnlag for endring i ressursprioriteringar Betre avgjerdsgrunnlag for politiske prioriteringar og lokale mål Auka brukarfokus og brukarmedverknad I alt 43 kommunar deltek i dette nettverket, som skal ende opp med ei tenesteanalyse som vurderer kvalitet, ressursar og resultateffektivitet for kvar einskild kommune. Dei fleste kommunale tenester vert involverte i arbeidet. Tenesteanalysen skal handsamast politisk. På nyåret vert det gjennomført brukarundersøking og medarbeidarundersøking. Vi får også verktøy til samanlikning av økonomiske parametrar i alle nettverkskommunane. Administrasjonen føreset at denne dokumentasjonen skal gje oss eit betre grunnlag for å vurdere resultata våre; er dei gode nok, eller bør vi gjere endringar i mål og strategiar. Økonomiske konsekvensar: Mottak av flyktningar vil vert finansiert gjennom følgjande ordningar: 1.Integreringstilskot. ( 2.Tilskot til norskopplæring. Ordningane vert gjort kort greie for i vedlegg 5 Statusrapport for mottak av flyktningar. Tilskotssatsar for 2016 ligg ikkje føre enno.

14 Vurdering: Det går fram av utgreiinga ovanfor at kommunen i år kjem til å ta imot 38 flyktningar. Av desse er 11 barn, 4 einslege mindreårige og 23 vaksne. 16 av dei vaksne flyktningane er einslege. Vaksenopplæringa har fått 31 nye elevar, dette er 10 meir enn det flyktningplanen legg opp til. 75 % av flyktningar i mottak er einslege vaksne, det er difor vaksenopplæringa som før den største kapasitetsutfordringa dersom mottaket aukar. Det er ikkje plass til fleire klasser i LAbygget, vi må eventuelt vurdere andre lokale, eller ei brakkeløysing. Ved nybygg/kjøp av bustader vert det viktig å auke talet på små bustader. Mottak av flyktningar er ei viktig kommunal oppgåve, og det er mogeleg for Eid kommune å engasjere seg enno sterkare enn vi gjer i dag. Men om mottaket skal aukast er det ein føresetnad at ressursar i tenestene (barnehage, skule, helseteneste, barnevern, flyktingteneste/vaksenopplæring, NAV, bustadforvaltning) vert justerte i høve til kva flyktningar vi tek imot, og at statlege styresmakter stiller med naudsynt finansiering. Med bakgrunn i tilrådinga frå KS ønskjer administrasjonen ikkje i denne omgangen å gje noko konkret tilråding knytt til tal flyktningar. Vi finn det likevel rett å nemne at kommunen allereie har eit høgt mottak vurdert opp mot folketalet. Dersom alle kommunar tok i mot like mange flyktningar som Eid gjer i dag, hadde samla norsk busetjingskapasitet pr år vore RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Oppmoding om busetjing av flyktningar i perioden vert å ta stilling til når tilleggsoppmoding frå IMDI ligg føre EID UNGDOMSRÅD EUR-034/15 VEDTAK: Orienteringa vert teken til vitande HELSE-OG SOSIALUTVAL HSO-006/2015 VEDTAK: Som rådmannen si tilråding, samrøystes.

15 OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-005/15 VEDTAK: Som rådmannen si innstilling, samrøystes. Oppmoding om busetjing av flyktningar i perioden vert å ta stilling til når tilleggsoppmoding frå IMDI ligg føre. Åslaug Krogsæter -rådmann-

16 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 HSI Kommunestyret HSI Avgjerd av: Saksbehandler: Harald Sivertsen Arkiv: Objekt: A20 Arkivsaknr 15/1822 Tilstandsrapport for grunnskulen år Prenta vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskulen i Eid. Skjematisk oversikt over fagleg- og sosialutvikling i grunnskulen. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Opplæringslova. Kva saka gjeld: Tilstandsrapport for grunnskulen i Eid. Saksutgreiing: Det er fastsett i opplæringslova at skuleeigar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa for grunnskulen i kommunen. Rapporten skal omhandle læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigaren, dvs. kommunestyret, jf. opplæringslova andre ledd. Dette er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet som er fastsett i opplæringslova. Kravet til internkontroll omfattar alle pliktene som ligg til skuleeigar etter lov og forskrift, og er derfor vidare enn det tilstandsrapporten dekkjer. Vurdering: Tilstandsrapporten gir oversikt over tilstanden i grunnskulen i Eid kommune, og er ei informasjonskjelde om den faglege og sosiale stoda. Hovudkjeldene til informasjonen er

17 elevundersøkingar, nasjonale prøver, standpunkt- og eksamenskarakterar. Rapporten byggjer på eit utval av desse informasjonskjeldene, og gir eit bilete av det som vert målt i skulen i dag. Denne informasjonen gir oss noko kunnskap om kva område som bør vidareutviklast. Dette vert lagt vekt på i utarbeiding av ny kommunedelplan for oppvekst for aldersgruppa 0-18 år. Planen vil vere heilskapleg og omhandle alle område i tenestetilbodet til barn og unge. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Tilstandsrapporten for grunnskulen i Eid kommune år vert teken til vitande OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-006/15 VEDTAK: Tilstandsrapporten for grunnskulen blir teken til vitande, samrøystes. Åslaug Krogsæter -rådmann-

18 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Eid ungdomsråd /15 ELE Helse-og sosialutval /2015 ELE Oppvekst- og kulturutvalet /15 ELE Teknisk-og samfunnsutval /2015 ELE Formannskapet ELE Avgjerd av: Saksbehandler: Elin Leikanger Arkiv: 145 Objekt: Arkivsaknr 15/1850 Kommuneplanen sin handlingsdel Prenta vedlegg: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel , framlegg datert Investeringsplan , framlegg datert Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Plan og bygningslova 11 Kva saka gjeld: Saka gjeld handsaming av kommuneplanen din handlingsdel for dei komande 4 åra. Bakgrunn for saka: Kommuneplanen sin samfunnsdel vart godkjend i kommunestyret I samfunnsdelen vert det gjort greie for at mål og strategiar skal konkretiserast i handlingsdelen. Handlingsdelen er kopla saman med økonomiplanen for å sikre at det vert prioritert mellom ulike tiltak, og at det vert sett av ressursar til gjennomføring Saksutgreiing: Handlingsdelen sitt føremål er å: omsetje samfunnsdelen sine mål og strategiar til handling vere kommunestyret sitt verktøy for prioritering av tiltak i 4 år framover gje grunnlag for oppdrag til administrasjonen

19 vere grunnlag for avdelingane sine verksemdsplanar vere grunnlag for budsjettarbeidet Pbl ledd seier at «For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. 11-1, skal kommunen innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.» Denne saka vert lagt fram for utvala før økonomiplanen er ferdigstillt, og handlingsdelen vil verte oppdatert parallelt med budsjettdokumenta. Økonomiske konsekvensar: Økonomiske konsekvensar er oppsummert i kommentarfeltet, og det skal vere samsvar mellom tiltak i handlingdel og økonomiplan. Tiltak som ikkje er finansiert, vert heller ikkje gjennomført. Vurdering: Dokumentet er utarbeidd med grunnlag i gjeldande kommunedelplanar og fagplanar, politiske vedtak og identifiserte behov/ønskje. Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt fram til utvala no til orientering og drøfting. Føremålet er å gje dei folkevalde betre innsikt i kva konsekvens budsjettinnhaldet har for dei tenestene kommunen yter. Dokumentet tek utgangspunkt i gjeldande handlingsdel, og framlegg til tiltak er lagt inn med kommentar som fortel om tiltaket er innarbeidd i budsjettet eller ikkje. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Framlegg til Kommuneplanen sin handlingsdel vert teken til vitande EID UNGDOMSRÅD EUR-035/15 VEDTAK: Framlegg vert teken til vitande HELSE-OG SOSIALUTVAL HSO-004/2015 VEDTAK:

20 Som rådmannen si tilråding, samrøystes OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-007/15 VEDTAK: Framlegg til Kommuneplanen sin handlingsdel vert teken til vitande med følgjande tillegg. Eid idrettspark må prioriterast inn i handlingsdelen for år Samrøystes vedteke. Åslaug Krogsæter -rådmann-

21 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 OST Formannskapet /15 OST Oppvekst- og kulturutvalet /15 OST Helse-og sosialutval /2015 OST Teknisk-og samfunnsutval /2015 OST Kommunestyret OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Økonomirapportering pr Arkiv: 212 Objekt: Arkivsaknr 15/487 Prenta vedlegg: Økonomirapportering drift pr Økonomirapportering investering pr Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunens økonomireglement kap 6.1 Saksutgreiing: Eid kommune sitt økonomireglement set krav til at det skal utarbeidast økonomiske rapportar til politisk handsaming pr og kvart år. Vedlagt følgjer slik rapport over den kommunale drifta og over dei kommunale investeringane. Dei kommunale føretaka inngår også i rapporteringa. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Vedlagte økonomirapportar til kommunestyret, om den kommunale drifta og kommunale investeringar pr , vert teke til vitande.

22 FINANSUTVALET FSU-027/15 VEDTAK: Vedlagte økonomirapportar til kommunestyret, om den kommunale drifta og kommunale investeringar pr , vert teke til vitande FORMANNSKAPET F-188/15 VEDTAK: Vedlagte økonomirapportar til kommunestyret, om den kommunale drifta og kommunale investeringar pr , vert teken til vitande HELSE-OG SOSIALUTVAL HSO-005/2015 VEDTAK: Som rådmannen si tilråding, samrøystes OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-008/15 VEDTAK: Vedlagte økonomirapportar til kommunestyret, om den kommunale drifta og kommunale investeringar pr , vert teken til vitande. Samrøystes vedteke.

23 Åslaug Krogsæter -rådmann-

24

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Valhall, Storsalen Saksnr.: 011/16-016/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 197/14-202/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 024/14-028/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15 EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Kommunestyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Hertugen, Operahuset Saksnr.: 014/16-019/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.04.2015 Møtetid: Kl. 13:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 006/15-015/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Per Kjetil

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 12:30 Møtestad: Valhall, Storsalen Saksnr.: 006/16-013/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: Kl. 16:45 17:00 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Saksnr.: 046/16-048/16 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.07.2015 Møtetid: Kl. 10:00 10:30 Møtestad: Badstuplassen Saksnr.: 126/15-129/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sigurd Reksnes

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Driftsutvalet. Møteinnkalling Driftsutvalet Møteinnkalling Møtedato: 02.10.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 048/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 049/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.11.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 009/15-017/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.11.2014 Møtetid: Kl. 14:30 15:30 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 203/14-210/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.10.2016 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 040/16-041/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Kjetil

Detaljer

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-002/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.10.2014 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 048/14-053/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 2015/1046 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 02.11.2015 Busetting av flyktningar i perioden 2017-2019 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.10.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 023/15-028/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 12.12.2013 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd. Møteinnkalling Eid ungdomsråd Møteinnkalling Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Eid VGS Møtetid: Kl. 12:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16 Godkjenning av møteprotokoll 003/16

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 004/16-014/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen Hovudutskrift Møtedato: 04.09.2014 Møtetid: Kl. 14.45 15.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/14-004/14 Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun

Detaljer

EID KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 01.10.2014 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 019/14-023/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 25.08.2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtestad: Stryn Kulturhus Saksnr.: 11/14 12/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. Møtte Parti Anders

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.02.2014 Møtested: Osterøy rådhus -Heradsstyresalen Møtetid: 13:00-14:30 Til stede Medlemmer: Fredrik Bakke, Hildegunn

Detaljer

EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17:15 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 024/14-034/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 26.11.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 020/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Per Rune Vereide Leidulf Rygg Bogstad

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 27.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 16:20 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 053/12-056/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 24.2.2016 Møtetid: 13.00 15.50 Møtestad: Rådhuset kommunestyresalen Saksnr.: 1/16-6/16 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Vidar Gram Jens Rikheim Parti

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok Formannskapet Møtebok Møtedato: 12.12.2017 Møtetid: Kl. 18:00-19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Kari Christensen Lene Ognøy Foss Anita Kro Eirik Nedrebø Tormod Våga Parti AP H

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 03.06.2015 Møtetid: 15:00-19.30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Øyvind

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Hornindal kommune. Innkalling. Sakliste. Utval: Utval for Oppvekst og Helse Møtestad: Smia Dato: Tid: Kl. 14:00-16:00

Hornindal kommune. Innkalling. Sakliste. Utval: Utval for Oppvekst og Helse Møtestad: Smia Dato: Tid: Kl. 14:00-16:00 Innkalling Utval: Utval for Oppvekst og Helse Møtestad: Smia Dato: 25.10.2016 Tid: Kl. 14:00-16:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er til tlf. 57879800

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Finansutvalet. Møteinnkalling EID KOMMUNE Finansutvalet Møteinnkalling Møtedato: 16.10.2014 Møtestad: Kommuenstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 018/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 019/14 Godkjenning

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid Eldreråd. Møteinnkalling Eid Eldreråd Møteinnkalling Møtedato: 01.10.2014 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 019/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 020/14 Godkjenning

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 19.1.2015 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 1/15 5/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Kari Blåflat Guri Olsen Siv Rysjedal Anders

Detaljer

Svar på oppmoding om busetting av flyktningar i 2016

Svar på oppmoding om busetting av flyktningar i 2016 STRYN KOMMUNE MØTEBOK SAK ORGAN MØTEDATO FO Formannskapet KS Kommunestyret 17.12.2015 Avgjerd av: Kommunestyret Ref: 09/1703-31 Ark. F30 Sakshandsamar: Berit Wetlesen Svar på oppmoding om busetting av

Detaljer

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: Møtetid: 12:30 15:30. Møtestad: Møterom 2. etasje Saksnr.

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: Møtetid: 12:30 15:30. Møtestad: Møterom 2. etasje Saksnr. Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtebok Møtedato: 16.11.2017 Møtetid: 12:30 15:30 Møtestad: Møterom 2. etasje Saksnr.: 19/17-22/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen

Detaljer

EID KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.11.2015 Møtetid: Kl. 17:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 127/15-164/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.11.2011 Møtetid: Kl. 15:15 16:35 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 034/11-037/11 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Hege Inderberg Kari

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 022/16-027/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Ann Jeanett

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 10.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Johannes

Detaljer

SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval. Møteinnkalling

SEKOM-sekretariat  Eid kontrollutval. Møteinnkalling www.sekom.no post@sekom.no Eid kontrollutval Møteinnkalling Møtedato: 10.09.2014 Møtestad: Eid kommunehus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:30 Innkalling: Faste medlemar i utvalet, revisor (sak 38) Dersom

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Stordal frivilligsentral

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Stordal frivilligsentral Møtebok For Stordal frivilligsentral Møtedato: 28.06.2011 Møtetid: Kl. 18:15 19:00 Møtestad: Kommunestyresalen Handsama saker: 002/11-007/11 Faste medlemar: Jonas Falch, Åge Maridal, Torill Sandvik, Bente

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Guri Olsen

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Guri Olsen Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 27.2.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.10 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 1/14 5/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Kari Blåflat Anders Haugen

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Frå kl var det synfaring og omvising på Åheim barnehage og Åheim skule. Ordinært møte vart sett kl

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Frå kl var det synfaring og omvising på Åheim barnehage og Åheim skule. Ordinært møte vart sett kl VANYLVEN KOMMUNE UTVAL: Livsløpsutvalet Møtestad: Jetmund Gjesteheim Dato: 02.03.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 12:25 MØTEPROTOKOLL Frå kl. 09.00 var det synfaring og omvising på Åheim barnehage

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 06.03.2012 Møtetid: Kl. 11:30 14:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 009/12-011/12 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik

Detaljer

Retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Selje kommune

Retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Selje kommune Retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Selje kommune 1 Innhold 1.1 Generelt... 3 1.2 Ordinære kulturmidlar (driftstilskot):... 3 1.3 Selje kommune sin Kulturpris:... 4 1.4 Ungdommens kulturpris:...

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.04.2015 Møtetid: Kl. 12:00 Møtestad: Eid vidaregåande skule Saksnr.: 008/15-014/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: Kl. 13:00 15:15 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 230/15-235/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 28.01.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for oppvekst og kultur

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for oppvekst og kultur Møtestad: Trolandshamar skule Møtedato: 12.06.2014 Møtetid: 16:00-18:15 Sak nr: 022/14-027/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for oppvekst og kultur Følgjande medlemmar møtte Narve Møgster Øystein

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 02.12.2013 Møtetid: Kl. 10:00 11:55 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 077/13-084/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 13.05.2011 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 Følgjande medlemmer møtte Richard Eide, Signe Sandberg Hoddevik, Randi Sæbø,

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 13.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Aina A. Førde Hege Rosvoll Asbjørn Sande. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Aina A. Førde Hege Rosvoll Asbjørn Sande. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. Hovudutskrift Møtedato: 13.06.2016 Møtetid: Kl. 10:00 11:30 Møtestad: Kommunestyresal Saksnr.: 013/16-017/16 Tilstades på møtet: Aina A. Førde Hege Rosvoll Asbjørn Sande Irene Storøy Melchior Leirmo Forfall

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Anders Haugen

Møtedato: Møtetid: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Anders Haugen Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtebok Møtedato: 23.9.2015 Møtetid: 13.00 15.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 15/15-17/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17.30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 040/14-047/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 043/14-046/14 Desse medlemmene møtte: Sjur Atle Austrheim Sølvi Anne Espeland

Detaljer