Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm den Bjørn Skjelstad /s/ Ordfører Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på servicekontoret

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 80/15 RS 111/15 RS 112/15 RS 113/15 RS 114/15 RS 115/15 RS 116/15 RS 117/15 RS 118/15 RS 119/15 RS 120/15 RS 121/15 RS 122/15 RS 123/15 RS 124/15 RS 125/15 RS 126/15 RS 127/15 RS 128/15 RS 129/15 RS 130/15 Innhold Referatsaker Nye byggesaksregler trer ikraft fra 1. juli Fordeling av midler til idrettsanlegg tilsagn om ordinære midler til anleggsnr ballbinge, kunstgress - Malm oppvekstsenter - Malm skole - Verran kommune Avslag på søknad om spillemidler - basis idrettshall - Malm oppv.senter Avslag på søknad om spillemidler - uteområde 1 - Malm oppv.senter Avslag på søknad om spillemidler - uteområde 2 - Malm oppv.senter Møte med NTE - etter valget i høst Bosetting flyktninger - ekstratilskudd til kommuner V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig V 4/30 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av tilbygg bolig, utvidelse av terrasse med overbygd takkonstruksjon V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig V 6/95 -Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for fasadeendring og oppføring av terrasse i 2. etg. ved Verran helsetun. F 7/2/22 - Ferdigattest for riving og sannering av bolighus og garasje F 8/98 og 99 - Ferdigattest for oppføring av Lia Panoramma leilighet 1.1, 2.1 og 2.2 V 9/98 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradelig av grunneiendom som tilleggsareal til gnr. 9, bnr. 128 med dispensasjon etter pbl 19-1 fra bestemmelser i reguleringsplan. V 9/98 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendom som selvstendig boligeiendom V 9/153 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av tak over deler av terrasse V 16/2 - tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ark, tilbygg, utvidelse av terrasse og takoverbygd terrasse bolighus med tilhørende ansvarsretter V 18/8 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendommen som tillegsareal til gnr. 18, bnr. 1 V 25/62 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for riving av uthus og oppføring av nytt uthus og anneks på fritidseiendom V 25/158 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av tilbygg, takoverbygd trapp Untatt off.

3 RS 131/15 RS 132/15 RS 133/15 RS 134/15 RS 135/15 RS 136/15 RS 137/15 RS 138/15 RS 139/15 RS 140/15 RS 141/15 RS 142/15 PS 81/15 PS 82/15 PS 83/15 PS 84/15 F 25/354 - Ferdigattest for oppføring av tilbygg fritidsbolig V 25/366 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for riving av eksisterende tilbygg terrasse mot sør for oppføring av nytt tilbygg og terasse, samt endring av takkonstruksjon F 26/1 - Ferdigattest for oppføring av tilbygg til Nodehytte ved Nyfjell-kammen V 58/27 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av tilbygg til bolighus V 59/16 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av søknad om tilbygg til driftsbygning V 59/23 - tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 bokstav m for fradeling av grunneiendom som selvstendig boligeiendom V 64/34 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av terrasse på skihytta - Verrastranda idrettslag F 67/10 - Ferdigattest for oppføring av anneks på fritidseiendom F 71/1/6 - Ferdigattest for oppføring av tilbygg til fritidsbolig V 71/39 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny fritidsbolig V 77/10 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendommen som tilleggsareal til gnr. 78, bnr 103, Salmar Settefisk AS F 78/1/40 - Ferdigattest for oppføring av terrasse på rekkehus Motorferdsel 6 - Søknad om transport av liten gravemaskin Boligundersøkelse Verran kommune Ressurskrevende tjenester Høring - finansiering av private barnehager PS 85/15 Rapportering om kommunes finansforvaltning, august 2015 PS 86/15 PS 87/15 Økning av Verran kommunes kassekreditt Utbedring av Follafoss kirke PS 88/15 Opptak av tilleggslån til investeringer i 2015 PS 89/15 JEKTA AS - SØKNAD OM FORPROSJEKTERING AV MULIG ETABLERING AV VASKERIBEDRIFT

4 PS80/15Referatsaker

5 Statsråden Alle landets kommuner Deres ref Vår ref Dato 15/ Nye byggesaksregler trer ikraft fra 1. juli Den 1. juli trer nye byggesaksregler i kraft. Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen. Dette gjelder garasjer på inntil 50kvadratmeter, tilbygg på 15 kvadratmeter og en rekke andre mindre tiltak. Forutsetningen er at tiltakene er i samsvar med plan og øvrig regelverk. Regelendringene er et ledd i regjeringens arbeid med å forenkle, fornye og forbedre slik at hverdagen blir enklere for innbyggere og næringsliv. Ved å fjerne søknadsplikten for disse tiltakene, reduseres antall saker som plan- og bygningsavdelingene i kommunene får til behandling. Frigjorte ressurser kan brukes til mer veiledning til innbyggerne, raskere saksbehandling av andre saker, mer ressurser til kompliserte saker eller andre tiltak for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling. For innbyggere og næringsliv er det positivt at fokus flyttes fra saksbehandling til service. Mange kommuner tilbyr allerede veiledning, kurs og informasjon om hvordan de nye reglene skal praktiseres, og med særlige tilpasninger til egen kommune. Til hjelp for kommunene har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet veiledningsmateriell for de nye byggereglene, se Materialet kan f.eks. gjøres tilgjengelig ved lenker på kommunens hjemmeside. Jeg vil særlig anbefale den interaktive veilederen "Bygg uten å søke" som ligger på og som er et nytt verktøy for å øke selvbetjeningsmulighetene for brukerne. Direktoratet arbeider videre med denne og andre digitale veiledere og digitale hjelpemidler som kan gjøre det enklere å bygge.. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

6 Jeg oppfordrer kommunene til å komme med forslag til flere forenklinger og forbedringer, og tar imot slike forslag med takk. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å gjøre det enklere for innbyggerne og næringslivet. Nedenfor har jeg tre konkrete forslag til tiltak som kommunene kan gjennomføre innenfor dagens rammebetingelser for å gjøre det enklere, raskere og rimeligere å bygge. 1. Sørg for oppdatert og enkelt tilgjengelig informasjon på kommunens nettsider Det vil være til stor hjelp for brukerne dersom kommunens nettsider inneholder eller har lenker til relevant lokal informasjon. Foruten planer og planbestemmelser i digitalt format, kan nettsidene f.eks. ha lenker til skjema, maler, sjekklister, lokale forskrifter og retningslinjer, veiledere, prosedyrer og "ofte stilte spørsmål". Godt veiledningsmateriale på nettet kan redusere antall spørsmål til saksbehandlere og behovet for én til énveiledningstjenester. Jeg har ovenfor vist til veiledninger som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Det finnes også mye annet tilgjengelig veiledningsmateriale fra direktoratet og andre kilder. 2. Hold oppstartsmøter og forhåndskonferanser så raskt som mulig, lag startpakker til møtene Oppstartsmøter (plan) og forhåndskonferanser (byggesak) bør gjennomføres så raskt som mulig når en privat forslagsstiller kommer med et planinitiativ eller når en utbygger ønsker å presentere sitt byggeprosjekt. Med faste oppstartspakker som er publisert på Internett blir møtene lettere å gjennomføre. Jeg har sett at mange kommuner har laget maler og sjekklister som er tilgjengelig på nettet. Da kan de private tidlig i prosessen komme på rett spor og raskt starte det regulerings- og prosjekteringsarbeidet som må gjøres. Gode forberedelser både hos utbygger og i kommunen i forkant kan redusere behovet for tids- og arbeidskrevende ekstrarunder med dokumentasjon. 3. Effektiviser den praktiske saksbehandlingen Det er variasjon i saksbehandlingstiden i kommunene. Sett effektiv daglig saksbehandling som mål, vær konkret. Identifiser lokale tidstyver. Se på andre kommuner og lær av hverandre. Dette kan gjelde både saksflyt, måten saksbehandlingen faktisk foregår på, gode rutiner og maler. Tilpass saksbehandlingen til det nivå som er riktig i den enkelte sak. På denne måten kan interne prosesser effektiviseres. Jeg oppfordrer kommunene og sentrale myndigheter til fortsatt samarbeid om enklere og bedre byggeprosesser for å sikre økt boligbygging og billigere boliger for innbyggerne. Side 2

7 Jeg benytter anledningen til ønske alle en riktig god sommer! Med hilsen Jan Tore Sanner Side 3

8 NORD-TMNDEIAG FYLKESKOMMUNE Verran kommune Liavegen MALM MOTTATT 1 2 JUN2015 Verran kommune Arkivr:r. Saksb. 1,3/4,2Lid Saksbehandler: Deres ref.: Thor Brandt Saksnr: 15/06256 FORDELING AV MIDLER TIL IDRETTSANLEGG TILSAGN OM ORDINÆRE MIDLER TIL ANLEGGSNR BALLBINGE, KUNSTGRESS - MALM OPPVEKSTSENTER - MALM SKOLE - VERRAN KOMMUNE. Viser til søknad om tilskudd til ovennevnte anlegg. Ved fordelingen av spillemidler ble søknaden imøtekommet med et tilskudd på kr Generelle retningslinjer for utbetaling av bevilget beløp: Det kan foretas delutbetaling når anleggsarbeidene er kommet godt i gang. Anmodning om delutbetaling må inneholde et delregnskap og en statusrapport med kommunal bekreftelse på fremdriften av anlegget. Innvilget beløp skal fortrinnsvis brukes i tildelingsåret. Tilskudd som ikke blir brukt i løpet av 2 år etter at tilsagn er gitt, det vil si fra datoen på tilsagnsbrevet, blir inndratt. Sluttutbetaling foretas ikke før kontrollert regnskap er sendt inn sammen med kommunal bekreftelse på at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer. Kommunerevisor må kontrollere regnskap ved tilsagn om tilskudd over kr ,-. For kart skal i tillegg et eksemplar av kartet legges ved. Alle utbetalinger skjer via den kommunen hvor anlegget er fysisk plassert Eventuell fornying av søknad fremmes på elektronisk skjema vedlagt statusbeskrivelse, orientering om byggearbeidet og foreløpig regnskapsoversikt, jamfør V Dersom anlegget er ferdigstilt skal kontrollert regnskap vedlegges søknaden. Forøvrig vises til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V Postadr.: Kulturavdelingen Tlf.: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Faks: Besøksadr.: E-post: Seilmakergata 2 Fylkets hus

9 Klageadgang Forvaltningslovengir søkeretil tilskuddfra spillemidleneretttil å klageover det vedtaksom er truffetav fylkeskommunen,jamfør Forvaltningslovens 27 tredje ledd,jamfør 28 annet ledd, samt kapittel7 i bestemmelseneom tilskuddtil anleggfor idrettog fysisk aktivitet,v Klagefristener 3 ukerfra den dagen dette brevetkomfrem. Dersom fylkeskommunenikkeendrervedtaketsomfølge av klagenskal saken oversendes Kulturdepartementetfor endeligavgjørelse. Klageskjemafinnespå sidenhttp:// Med hilsen KirstenHaugum Thor Brandt Fylkesutviklingssjef Funksjonslederidrettog samfunn Kopi:Verran kommune Breveter godkjentelektroniskog sendesderforuten underskrift

10 NORD-TIWNDELAG FYLKESKOMMUNE OTTATT Verran kommune Liavegen MALM 19 JUN2015 Verran kommune TkrTr;iT. Saksb: Deres ref.: Saksbehandler: Thor Brandt AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGGSNR IDRETTSHALL - MALM OPPVEKSTSENTER - VERRAN KOMMUNE. BASIS Ved fordelingenav spillemidler2015 ble søknaden ikke imøtekommet. Grunnen til avslaget er: Manglende midler. Søknaden er formelt i orden og kan fornyes neste år. Klageadgang Forvaltningslovengir søkere til tilskuddfra spillemidlenerett til å klage over det vedtak som er truffet av fylkeskommunen,jamfør Forvaltningslovens 27 tredje ledd, jamfør 28 annet ledd, samt kapittel 7 i bestemmelsene om tilskuddtil anlegg for idrett og fysiskaktivitet,v Klagefristener 3 uker fra den dagen dette brevet kom frem. Dersom fylkeskommunenikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken oversendes Kulturdepartementetfor endelig avgjørelse. Klageskjemafinnes på siden Med hilsen KirstenHaugum Fylkesutviklingssjef Thor Brandt Funksjonslederidrettog samfunn Kopi:Verran kommune Breveter godkjentelektroniskog sendesderforuten underskrift Postadr.: Kulturavdelingen Tlf.: FylketsHus, 7735 Steinkjer Faks: Besøksadr.: E-post: Seilmakergata2 Fylketshus

11 Verran kommune Liavegen MALM NORD-TIWNDELAG FYLKESKOMMUNE MOTTATT 19 JUN2015 Verran kommune vn Saksb /1,2L.ci Deres ref.: Saksbehandler: Thor Brandt AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGGSNR UTEOMRÅDE 1 - MALM OPPVEKSTSENTER - VERRAN KOMMUNE. Ved fordelingenav spillemidler2015 ble søknaden ikke imøtekommet. Grunnen til avslaget er: Manglende midler. Søknaden er formelt i orden og kan fornyes neste år. Klageadgang Forvaltningslovengir søkere til tilskuddfra spillemidlenerett til å klage over det vedtak som er truffet av fylkeskommunen,jamfør Forvaltningslovens 27 tredje ledd, jamfør 28 annet ledd, samt kapittel7 i bestemmelsene om tilskuddtil anlegg for idrett og fysisk aktivitet,v Klagefristener 3 uker fra den dagen dette brevet kom frem. Dersom fylkeskommunenikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken oversendes Kulturdepartementetfor endelig avgjørelse. Klageskjema finnes på siden Med hilsen KirstenHaugum Fylkesutviklingssjef Thor Brandt Funksjonslederidrettog samfunn Kopi:Verran kommune Breveter godkjentelektroniskog sendesderforuten underskrift Postadr.: Kulturavdelingen Tlf.: FylketsHus, 7735 Steinkjer Faks: Besøksadr.: E-post: Seilmakergata2 Fylketshus

12 Verran kommune Liavegen MALM NORD-TRØNDELAG FY1KESKOMMUNE MOTTATT 9 JUN2015 Verran kommune kiv SiJk!Fiti. 13/ /-( Deres ref.: Saksbehandler: Thor Brandt AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGGSNR UTEOMRÅDE 2 - MALM OPPVEKSTSENTER - VERRAN KOMMUNE. Ved fordelingenav spillemidler2015 ble søknaden ikke imøtekommet. Grunnen til avslaget er: Manglende midler. Søknaden er formelt i orden og kan fornyes neste år. Klageadgang Forvaltningslovengir søkere til tilskuddfra spillemidlenerett til å klage over det vedtak som er truffetav fylkeskommunen,jamfør Forvaltningslovens 27 tredje ledd, jamfør 28 annet ledd, samt kapittel 7 i bestemmelsene om tilskuddtil anlegg for idrett og fysiskaktivitet,v Klagefristener 3 uker fra den dagen dette brevet kom frem. Dersom fylkeskommunenikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken oversendes Kulturdepartementetfor endelig avgjørelse. Klageskjemafinnes på siden Med hilsen KirstenHaugum Fylkesutviklingssjef Thor Brandt Funksjonslederidrettog samfunn Kopi:Verran kommune Breveter godkjentelektroniskog sendesderforuten underskrift Postadr.: Kulturavdelingen Tlf.: FylketsHus, 7735 Steinkjer Faks: Besøksadr.: E-post: Seilmakergata2 Fylketshus

13 1) Vår dato Vår saksbehandler Christian Stav Vår referanse 14/ Deres referanse Ordfører i Verran kommune Bjørn Skjelstad Liaveien Malm M OTTATT 18 JUN2015 Verran kommune Arkivn,Jak b 1-7)» Møte med NTE NTE ønsker å gi alle kommunene i Nord Trøndelag en mulighet til å bli bedre kjent med selskapet. Vi tilbyr oss derfor - etter valget i høst - å besøke alle kommuner, og det blir opp til Kommunens ledelse å bestemme opplegget for et slikt besøk. En orientering til bl.a Kommunestyrene ville kanskje være hensiktsmessig. Besøket kan kanskje også kombineres med en befaring på et av våre anlegg hvis ønskelig og praktisk mulig. Vi håper dere ser positivt på vår henvendelse og ber om tilbakemelding hvis dette skulle være av interesse. Med vennlig hilsen PA141 nar Skje Styreleder Christian Stav Konsernsjef NTE Holding AS Besøksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret Sjøfartsgata MVA Postad resse Steinkjer Bankkonto Hovedkontoradresse Postboks 2550 E- post Sjøfartsgata Steinkjer 7736 Steinkjer

14

15

16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /923-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf Byggmester Jørgen Binde AS Sjøfartsgt. 5 B 7714 STEINKJER V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 002/012 Vadanesset, 7790 MALM Tiltakshaver: Therese Rein og Arnt Espen Skatland, Jo-Trongen 7, 7712 STEINKJER Ansvarlig søker: Byggmester Jørgen Binde AS Tiltakets art: Oppføring av enebolig Bruksareal i m2: 170 Det vises til søknad om tillatelse til tiltak registrert mottatt her for oppføring av enebolig. Siste dokument til saken er vedlegg til søknaden registrert mottatt Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter oppføring av ny enebolig. Eneboligen føres opp av isolert bindingsverk i tre over 2 plan, med et bebygd areal på 106,8 m 2. Boligen fundamenteres med plate på mark. Takkonstruksjonen utformes som saltak med takvinkel på 30 o. 2. Med hjemmel i gjeldende Sanitærreglement godkjennes omsøkte tilkobling og utførelse av utvendige sanitæranlegg. Avløpsanlegget utføres med septiktank med videreføring av gråvann påkoblet rår fra nabo Stig Ramberg. Stig Ramberg har gitt skriftlig samtykke til påkobling av hans gråvannsledning. Vada vasslag har gitt skriftlig tillatelse til anboring på deres vannledning. Med bakgrunn i at Vada vasslag ikke kan levere godkjent drikkevann, forutsettes det at det etableres intern rensing av vannet i boligen slik at vann ut av springen tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Det er å bemerke at det jobbes med å få til en avtale for levering av godkjent kommunalt vann til Vada. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

17 Saksnr.2015/ Med hjemmel i pbl og 23-3 gis ansvarsrett til følgende foretak og funksjoner: Byggmester Jørgen Binde AS, Sjøfartsgata 5 B, 7714 Steinkjer, org.nr gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig søker (SØK) for hele tiltaket i tiltaksklasse 1, ansvarlig prosjekterende (PRO) og Utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for tømrer- og snekkerarbeider. Foretaket har sentral sentralgodkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Beitstad Maskin AS, Ole Sivert Veldes veg 3, 7730 Beitstad, org.nr gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for graving og grunnarbeid inkl. nytt vann og avløp. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Murmestrene Tisløv AS, Navarvegen 6, 7820 Spillum org.nr gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for fundamentering, radon og våtrom. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Rørtek AS, Bomvegen 4, 7729 Steinkjer, org.nr gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 2 for utvendige stikkledninger og innvendig sanitæranlegg. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområder. YSH-boligventilasjon og service AS, Furuskogveien 29, 7713 Steinkjer, org.nr gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for balansert ventilasjon i bolig. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. ABC-takst AS, Åsvegen 86, 7715 Steinkjer, org.nr gis lokal godkjenning med ansvarsrett med funksjonene ansvarlig kontrollerende (Uavhengig kontroll) i tiltaksklasse 1 for tetthetskontroll bygning og våtrom. Foretaket har fremlagt dokumentasjon som viser at foretaket har kompetanse og erfaring som dekker omsøkte ansvarsområder. 4. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen. Det forutsettes at det legges inn eller etableres godkjent drikkevann til boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest utstedes. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Oppføring av ny enebolig Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone C, tillatt spredt boligbygging, eiendommen er bebygd tidligere. Side 2 av 2

18 Saksnr.2015/923-4 Ansvarsoppgaver: Byggmester Jørgen Binde AS, Sjøfartsgata 5 B, 7714 Steinkjer, org.nr søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig søker (SØK) for hele tiltaket i tiltaksklasse 1, ansvarlig prosjekterende (PRO) og Utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for tømrer- og snekkerarbeider. Foretaket har sentral sentralgodkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Beitstad Maskin AS, Ole Sivert Veldes veg 3, 7730 Beitstad, org.nr søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for graving og grunnarbeid inkl. nytt vann og avløp. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Murmestrene Tisløv AS, Navarvegen 6, 7820 Spillum org.nr søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for fundamentering, radon og våtrom. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Rørtek AS, Bomvegen 4, 7729 Steinkjer, org.nr søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 2 for utvendige stikkledninger og innvendig sanitæranlegg. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområder. YSH-boligventilasjon og service AS, Furuskogveien 29, 7713 Steinkjer, org.nr søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) og utførende (UTF) i tiltaksklasse 1 for balansert ventilasjon i bolig. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. ABC-takst AS, Åsvegen 86, 7715 Steinkjer, org.nr søker lokal godkjenning med ansvarsrett med funksjonene ansvarlig kontrollerende (Uavhengig kontroll) i tiltaksklasse 1 for tetthetskontroll bygning og våtrom. Foretaket har fremlagt dokumentasjon som viser at foretaket har kompetanse og erfaring som dekker omsøkte ansvarsområder. Kontrollerklæringer: Gjennomføringsplan for tiltaket er fremlagt og viser at tiltaket der dekt med ansvarsretter. Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter oppføring av ny enebolig. Eneboligen føres opp av isolert bindingsverk i tre over 2 plan, med et bebygd areal på 106,8 m 2. Boligen fundamenteres med plate på mark. Takkonstruksjonen utformes som saltak med takvinkel på 30 o. Side 3 av 3

19 Saksnr.2015/923-4 Avløpsanlegget utføres med septiktank med videreføring av gråvann påkoblet rår fra nabo Stig Ramberg. Stig Ramberg har gitt skriftlig samtykke til påkobling av hans gråvannsledning. Vada vasslag har gitt skriftlig tillatelse til anboring på deres vannledning. Med bakgrunn i at Vada vasslag ikke kan levere godkjent drikkevann, forutsettes det at det etableres intern rensing av vannet i boligen slik at vann ut av springen tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Det er å bemerke at det jobbes med å få til en avtale for levering av godkjent kommunalt vann til Vada. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 5167 og byggblankett Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Behandlingsgebyr For behandling av byggesøknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi til: Therese Rein og Arnt Espen Skatland Jo-Trongen STEINKJER Side 4 av 4

20 Saksnr.2015/923-4 Side 5 av 5

21 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /486-3 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Kent Håvard Aasland Kjerkreitveien MALM V 4/30 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av tilbygg bolig, utvidelse av terrasse med overbygd takkonstruksjon. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 004/030 Tiltakshaver: Kent Håvard Aasland Tiltakets art: Tilbygg til bolig Adresse: Kjerkreitvegen 37, 7790 MALM Bruksareal i m2: 15 Det vises til søknad om tiltak uten ansvarsrett registrert mottatt her for oppføring av tilbygg til bolig. Siste dokument til saken er midlertidig svarbrev datert Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-2, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg bolighus, utvidelse av terrasse mot sør med overbygd takkonstruksjon. Takkonstruksjonen trekkes ut i sin helhet over terrassen som en forlengelse av eksisterende takkonstruksjon. Terrassen fundamenteres på peler. 2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Tilbygg bolighus Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

22 Saksnr. -3 Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: Byggeområde nåværende Høringsinstanser: ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen. Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg bolighus, utvidelse av terrasse mot sør med overbygd takkonstruksjon. Takkonstruksjonen trekkes ut i sin helhet over terrassen som en forlengelse av eksisterende takkonstruksjon. Terrassen fundamenteres på peler. Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt titltak. Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Når tiltaket er ferdigstilt, sendes vedlagte søknad om ferdigattest til kommunen. Alternativt kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side 2 av 2

23 Side 3 av 3 Saksnr. -3

24 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf Retura NT AS Løvegen SPILLUM V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 006/019 Øravegen 13, 7790 MALM Tiltakshaver: Stian Johanssen, Ørav. 13, 7790 MALM Ansvarlig søker: Retura NT AS Tiltakets art: Riving av enebolig Bruksareal i m2: 100 Det vises til søknad om tillatelse til tiltak registrert mottatt her for riving av brannskadet enebolig. Siste dokument til saken er søknad om foreløpig svarbrev datert Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter riving og sanering av brannskadet enebolig i Øravegen Med hjemmel i pbl og 23-3 gis ansvarsrett til følgende foretak og funksjoner: Retura NT AS, Løvegen 1, 7820 Spillum, org.nr , gis lokal godkjenning med ansvarsrett for funksjonene ansvarlig søker (SØK) for hele tiltaket i tiltaksklasse 1, ansvarlig prosjekterende (PRO) riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1. Foretaket har dokumentert kompetanse og erfaring som dekker omsøkte ansvarsområder. Steinar Aurstad, Rådesvegen 404, 7718 Steinkjer, Org.nr , gis ansvarsrett med funksjonen ansvarlig utførende (UTF) for riving og sanering av brannskadet bolig. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområde. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

25 Saksnr.2015/ Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Riving og sanering av brannskadet bolig. Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: Byggeområde nåværende Ansvarsoppgaver: Retura NT AS, Løvegen 1, 7820 Spillum, org.nr , søker lokal godkjenning med ansvarsrett for funksjonene ansvarlig søker (SØK) for hele tiltaket i tiltaksklasse 1, ansvarlig prosjekterende (PRO) riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1. Foretaket har dokumentert kompetanse og erfaring som dekker omsøkte ansvarsområder. Steinar Aurstad, Rådesvegen 404, 7718 Steinkjer, Org.nr , søker ansvarsrett med funksjonen ansvarlig utførende (UTF) for riving og sanering av brannskadet bolig. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområde. Kontrollerklæringer: Gjennomføringsplan viser at tiltaket er dekket av nødvendige ansvarsretter. Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen. Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter riving og sanering av brannskadet enebolig i Øravegen 13. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkte tiltak. Øvrige opplysninger: Aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Side 2 av 2

26 Saksnr.2015/ Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 5167 og byggblankett Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Behandlingsgebyr For behandling av byggesøknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1).. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi til: Stian Johanssen Ørav MALM Side 3 av 3

27 Saksnr.2015/ Side 4 av 4

28 Saksnr.2015/ Side 5 av 5

29 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /794-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf Sweco Norge AS Bomvegen STEINKJER V 6/95 -Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for fasadeendring og oppføring av terrasse i 2-etg. ved Verran helsetun. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 006/095 Tiltakshaver: Verran kommune, Liav. 1, 7790 MALM Ansvarlig søker: Sweco Norge AS Tiltakets art: Terrasse i 2-etg. Adresse: Verran helsetun, 7790 MALM Areal i m2: 58 Det vises til søknad om tillatelse til tiltak registrert mottatt her for fasadeendring og oppføring av terrasse i 2-etg. Ved Verran helsetun. Siste dokument til saken er bekreftelse på mottatt søknad datert Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter fasadeendring og oppføring av ny terrasse i 2. etasje ved Verran helsetun. Fasadeendringen omfatter at vindu erstattes med terrassedør for tilkomst til terrassen. Terrassen føres opp med bæresystem av stål med dekke av betong. 2. Med hjemmel i pbl og 23-3 gis ansvarsrett til følgende foretak og funksjoner: Sweco Norge AS, Bomvegen 13, 7725 Steinkjer, org.nr , gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig søker (SØK) i tiltaksklasse 2 for hele tiltaket, ansvarlig prosjekterende (PRO) i tiltaksklasse 2 for stålsøyler og betongfundamenter, branntekniske forhold og geotekniske forhold. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

30 Saksnr.2015/ Murmestrene Tisløv AS, Navarvegen 6, 7820 Spillum, org.nr , gis ansvarsrett med funksjonen ansvarlig utførende (UTF) betongfundamenter i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområde. Spenncon AS, Postboks 6034, 7434 Trondheim, org.nr , gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) betongdekker i tiltaksklasse 2 og ansvarlig utførende (UTF) montering av betongdekker i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Verran Maskin og Transport AS, Tjuinbygg 2A, 7790 Malm, gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig utførende (UTF) grunnarbeider i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområde. Fossdalen Industrier AS, Tjuin, 7790 Malm, org.nr , gis ansvarsrett med lokal godkjenning med funksjonen ansvarlig utførende (UTF) montering stålkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket har fremlagt dokumentasjon som viser at foretaket kan ivareta omsøkt ansvarsområde. 3. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Fasadeendring og oppføring av terrasse i 2-etg. ved Verran Helsetun Planstatus: Reguleringsplan Malm Sjukeheim Planformål: Offentlig formål, Sjukeheim Ansvarsoppgaver: Sweco Norge AS, Bomvegen 13, 7725 Steinkjer, org.nr , søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig søker (SØK) i tiltaksklasse 2 for hele tiltaket, ansvarlig prosjekterende (PRO) i tiltaksklasse 2 for stålsøyler og betongfundamenter, branntekniske forhold og geotekniske forhold. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Murmestrene Tisløv AS, Navarvegen 6, 7820 Spillum, org.nr , søker ansvarsrett med funksjonen ansvarlig utførende (UTF) betongfundamenter i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområde. Spenncon AS, Postboks 6034, 7434 Trondheim, org.nr , søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig prosjekterende (PRO) betongdekker i tiltaksklasse 2 og ansvarlig utførende (UTF) montering av betongdekker i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Side 2 av 2

31 Saksnr.2015/ Verran Maskin og Transport AS, Tjuinbygg 2A, 7790 Malm, søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig utførende (UTF) grunnarbeider i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkt ansvarsområde. Fossdalen Industrier AS, Tjuin, 7790 Malm, org.nr , søker ansvarsrett med lokal godkjenning med funksjonen ansvarlig utførende (UTF) montering stålkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket har fremlagt dokumentasjon som viser at foretaket kan ivareta omsøkt ansvarsområde. Kontrollerklæringer: Gjennomføringsplan for tiltaket Høringsinstanser: Arbeidstilsynet Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen. Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter fasadeendring og oppføring av ny terrasse i 2. etasje ved Verran helsetun. Fasadeendringen omfatter at vindu erstattes med terrassedør for tilkomst til terrassen. Terrassen føres opp med bæresystem av stål med dekke av betong. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 5167 og byggblankett Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Behandlingsgebyr For behandling av byggesøknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Side 3 av 3

32 Saksnr.2015/ Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi til: Verran kommune Liav MALM Side 4 av 4

33 Saksnr.2015/ Side 5 av 5

34 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse /430-5 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Norconsult AS Kongensgt STEINKJER Delegert vedtak F 7/2/22 - Ferdigattest for riving og sannering av bolighus og garasje Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 7/2/22 Bjørkanvegen 23, 7790 MALM Tiltakshaver: Verran kommune Ansvarlig søker: Norconsult AS Tiltak: Enebolig og garasje, riving av hele bygg Bruksareal i m2: 225 Bygningsmyndigheten har mottatt søknad om ferdigattest med sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Ansvarlig søker bekrefter her at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Espen Høy Ingeniør byggesak Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

35 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Lønnum Bygg AS 7790 MALM Delegert vedtak Att. Runar Lønnum F 8/98 og 99 - Ferdigattest for oppføring av Lia Panorama leilighet 1.1, 2.1 og 2.2 Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 008/098, 099 Lia panorama, 7790 MALM Tiltakshaver: Lønnum Bygg AS, 7790 MALM Ansvarlig søker: Lønnum Bygg AS, 7790 MALM Tiltakets art: 4 boenheter i horisontal- og vertikaldelt bygning/bolig Bruksareal i m2: 481 Bygningsmyndigheten har mottatt søknad om ferdigattest med sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse for leilighetene 1.1, 2.1 og 2.2 fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Resterende del av tiltaket må ferdigstilles innen Ansvarlig søker bekrefter her at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling utstedes ferdigattest for leilighet 1.1, 2.1 og 2.2. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

36 , saksnr. 2014/ Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Side 2 av 2

37 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Verran kommune Liav MALM V 9/98 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til gnr. 9, bnr. 128 med dispensasjon etter pbl 19-1 fra bestemmelser i reguleringsplan. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 009/98 Holdern Tiltakshaver: Verran kommune Tiltakets art: Fradeling av grunneiendom Areal i m2: 300 Det vises til søknad om tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m registrert mottatt her for fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til gnr. 9, bnr. 128 med dispensasjon etter pbl 19-1 fra bestemmelser i reguleringsplan. Siste dokument til saken er kvittering for nabovarsel fra posten datert Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 19-2 gis dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan for Holderen. Det gis dispensasjon til at omsøkt areal enders fra reguleringsformål gang og sykkelveg til boligformål med flytting regulert eiendomsgrense som vist på omsøkt kartgrunnlag. Søknaden begrunnes med behov for større areal for utvidelse av eksisterende garasje og biloppsilingsplass. Bygningsmyndighetene har vurdert saken og kommet frem til at fordelene ved å tillate omreguleringen og fradelingen som omsøkt er langt større en den ulempen som oppstår sett i forhold til det plan og dens bestemmelser var ment å verne om. Dette sett i forhold til planens alder og gjennomføring. 2. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1 første ledd bokstav m, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter fradeling av grunneiendommen med et areal på 300 m 2 som skal benyttes som tilleggsareal til boligeiendom gnr. 9, bnr. 128 for utvidelse av garasje og biloppstillingsplass mm. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

38 Saksnr Tillatelsen gis på følgende vilkår: Kartskisse vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom tiltaket ikke gjennomføres innen 3 år eller dersom matrikkelføringen vil være i strid med lov om eiendomsregistrering. Saksopplysninger: Tiltak: Fradeling av grunneiendommen som tilleggsareal til gnr. 9, bnr. 128 Planstatus: Reguleringsplan for Holderen Planformål: Trafikkområder Høringsinstanser: Ingen Vedleggsliste: Vedlagt kartskisse over areal som ønskes fradelt legges til grunn for behandlingen av søknaden Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter fradeling av grunneiendommen med et areal på 300 m 2 som skal benyttes som tilleggsareal til boligeiendom gnr. 9, bnr. 128 for utvidelse av garasje og biloppstillingsplass mm. Med bakgrunn i at tiltaket er i strid med vedtatt reguleringsplan for området er saken behandlet som en dispensasjonssak etter pbl 19-2, hvor Bygningsmyndighetene har vurdert saken og kommet frem til at fordelene ved å tillate omreguleringen og fradelingen som omsøkt er langt større en den ulempen som oppstår sett i forhold til det plan og dens bestemmelser var ment å verne om. Dette sett i forhold til planens alder og gjennomføring. Det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Side 2 av 2

39 Saksnr. -6 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side 3 av 3

40 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /831-2 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Verran kommune Liavegen MALM V 9/98 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendom som selvstendig boligeiendom. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 009/098 Holderen, 7790 Malm Tiltakshaver: Verran kommune Tiltakets art: Fradeling av grunneiendommen Areal i m2: 800 Det vises til søknad om tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m registrert mottatt her for fradeling av grunneiendommen til selvstendig boligeiendom i Holderen Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1første ledd bokstav m, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter fradeling av grunneiendom som selvstendig boligeiendom i Holderen. Fradelt areal er på ca. 800 m Tillatelsen gis på følgende vilkår: Kartskisse vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom tiltaket ikke gjennomføres innen 3 år eller dersom matrikkelføringen vil være i strid med lov om eiendomsregistrering. Saksopplysninger: Tiltak: Fradeling av grunneiendommen som selvstendig boligeiendom Holderen Planstatus: Reguleringsplan for Holderen Planformål: Boligformål Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 21.07.2015 2015/923-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Byggmester Jørgen Binde AS Sjøfartsgt. 5

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.09.2015 2015/1067-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 GK Nord-Trøndelag AS Tjuin 7790 MALM V

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.12.2015 2015/1683-6 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Sweco Norge AS Bomv. 13 7725 STEINKJER

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 18.02.2016 2015/1793-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Mikkel Fawzy 6860 Dona Drive. Navarre,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Frank Christiansen AP Synøve Diez AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Frank Christiansen AP Synøve Diez AP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.8.2015 Tidspunkt: 10:00-13.15 Fosdalen, Verran Servicekontor Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn R. Skjelstad

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.08.2016 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 16.06.2016 2015/1885-10 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Norconsult AS Kongens gt. 27 7713 STEINKJER

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Vedrana Lozancic 907 54 078 2019025239 GBR-0084/0175, BNR- 162080865 Dato: 13.05.2019 Morten Heum Solfengveien

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Vebjørn Knutsen Sætermoveien 327 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/2387-13920/18 - GBNR 15/9 Dato: 19.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon

Detaljer

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD Teknisk enhet Bolig Partner AS Storgt. 121 2615 LILLEHAMMER ØSTRE GAUSDAL, 16.07.2014 Arkivkode Vår ref. Mottatt: Komplett: GNR 132/191 14/1012-4 01.07.2014 14.07.2014 TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 930740 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04..04 Tidspunkt: 0:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 930740.

Detaljer

Igangsettingstillatelse - del 1

Igangsettingstillatelse - del 1 AMFI BYGG STEINKJER AS Øravegen 4 6650 SURNADAL Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/4117-16626/2017/GRSM 192/459/L42 12.05.2017 Igangsettingstillatelse - del 1 Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 192/459 m.fl. Tiltakshaver:

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Maren Vermelid 476 25 053 2019051909 GBR-0088/0075 Dato: 05.08.2019 Siren Sæbø Linnestad Orrestien 44 3150

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 08.07.2013 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/658 12/329-11

Detaljer

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 30.06.2017 2017/665-5 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Lønnum Eiendom AS 7790 MALM Melding om vedtak Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien,

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Verraparken, møterom: Flage Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER John Kristoffersen Arkitektkontor AS Postboks 932 9259 TROMSØ Svein Erik Karlsen Deres ref.: Vår ref.: 17/5960-26302/17 - GBNR 84/150 Dato: 11.12.2017 Tillatelse til tiltak med

Detaljer

Igangsettingstillatelse

Igangsettingstillatelse Yttervikbakken Bolig AS v/selvig Trelast AS Moafjæra 8D 7606 LEVANGER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2015/6845-12755/2016/GRSM 435/11/L42 20.04.2016 Igangsettingstillatelse Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Byggested:

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00-11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYGGESAKSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Bratland Eiendomsutvikling AS

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 19. mai 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 10/11 SAK NR. 11/11 SAK NR. 12/11 SAK NR. 13/11

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Martin Kornelius Ness Holmemoveien 659 9309 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/904-12519/18 - GBNR 10/9 Dato: 04.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar endring tak (over veranda)

Detaljer

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Areal og samfunnsplanlegging Delegert vedtak Att. Monica Gulbrandsen Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/2113-24 Svein Stræte 08.05.2014 57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Delegert sak nr. 143/14

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Fullmaktsvedtak planutvalg 30.01.2014 024/14 MOS Saksansvarlig Arkiv: Objekt: GB-201/5 Arkivsaknr 14/89

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5 OPPDAL KOMMUNE Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår ref. Deres ref. 07.06.2016 VEKI/2016/704-5 Vedtak nr SHR Bygg AS 16/220 Att. Per Erik Hindseth Industrivegen S. 7 7340 OPPDAL Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Jens Are Jensen Neptunveien 28 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/4240-23259/17 - GBNR 62/80 Dato: 06.11.2017 Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje

Detaljer

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak:

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: Tromsø kommune - næring, kultur og idrett v/øyvind Rasmussen Postboks 6900 9292 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: Sak: 16/7592 Svein Broks 10.10.2016 Dok: 58759/16-SVEBRO Telefon:77 79

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR Arealbruk Arve Eide AS 7140 OPPHAUG Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR 11.07.2017 John Harsvik - Tillatelse til tiltak på 05/006 og 05/008 Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg fritidsbolig, disp. fra arealdel 8; gnr. 3, bnr. 13

Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg fritidsbolig, disp. fra arealdel 8; gnr. 3, bnr. 13 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Kjetil Christiansen Askeladdsvingen 14 9010 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: 18/1693-9819/18 - GBNR 3/13 Dato: 02.05.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg fritidsbolig,

Detaljer

Rammetillatelse - røykeri, Husøy; gnr 112 bnr 5

Rammetillatelse - røykeri, Husøy; gnr 112 bnr 5 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Multiconsult Norge AS Nedre Skøyen vei 2 0276 OSLO Christian Nørgaard Madsen Deres ref.: Vår ref.: 18/1932-10104/18 - GBNR 112/5 Dato: 16.05.2018 Rammetillatelse - røykeri, Husøy;

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 21.01.2011 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/654 06/694

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR ETT 1618/10 Varmbobygg AS Østre Rosten 90 N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Freidigstien

Detaljer

Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon for oppføring av garasje

Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon for oppføring av garasje DRAMMEN KOMMUNE Stein R. Sjødal Dalenveien 103 3031 DRAMMEN Vår referanse 17/7094/7/CAMANG Arkivkode GBNR 79/86 Deres referanse Dato 27.10.2017 Tillatelse til tiltak - 79/86, Dalenveien 103, dispensasjon

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Per Rune Johansen Sultindvikveien 195 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/3642-16465/17 - GBNR 5/17 Dato: 23.08.2017 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 42/37 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 42/37 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Hugo Karl Elverland Evjenvegen 96 E 9024 TOMASJORD Deres ref.: Vår ref.: 18/1445-9506/18 - GBNR 42/37 Dato: 02.05.2018 Rammetillatelse og IGT 1 - riving av eksisterende bygg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/03657-10 Cecilie Foss 09.02.2018 Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Tanja Fuglem Inga Johanne Balstad Per

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad SP

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense Ås kommune Byggesak og geodata EBP-utvikling AS Vassumveien 19 1407 VINTERBRO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/01708-23 Annette Grimnes 30.08.2016 Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2016/558-6274/2016 Arkivkode: 34/33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 TROMSBYGG

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Hammer og Rødland AS Omlandsneset 15 Att. Jan Kåre Rødland 4516 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/2089-2 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL ENDRING. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL ENDRING. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Sven T Tallaksen Takst- og Konsulent Virksomhet Postboks 249 4503 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2013/1557-16 Jan Inghard Thorsen, 91637721

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 12.12.2016 2016/1641-16510/2016 Arkivkode: 91/14/L42 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 28.11.2016

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Eline Rummelhoff-Larsen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Eline Rummelhoff-Larsen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/02904-2 Eline Rummelhoff-Larsen 27.09.2018 Dispensasjon og tillatelse

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug ORD LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug ORD LE-H Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 23.06.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 16.01.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom RTA - Risør- og Tvedestradsregionens Avfallsselskap Hestemyr 4950 Risør Delegert vedtaksnr: Saksnr: Saksbehandler Dato 378/16 2016/518 Maiken Imeland

Detaljer

Lier kommune Planseksjonen

Lier kommune Planseksjonen Lier kommune Planseksjonen 2 MAI2Ü15 Plankompaniet AS Tolibugata 71 3044 DRAMMEN Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2015/1314-11155/2015 MajaChristiansen 20.05.2015 TILLATELSE TIL TILTAK MED ANSVARSRETT

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silvia Jørgensen Tillatelse til tiltak - Gnr 157 Bnr 38 - Tjernbakkveien 19 - Fritidshus

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silvia Jørgensen Tillatelse til tiltak - Gnr 157 Bnr 38 - Tjernbakkveien 19 - Fritidshus 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/00213-7 Berit Årvik Christensen 07.03.2018 Tillatelse

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verraparken, Lillesalen Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 10:00 -Orientering om Sentrumsprosjektet. -Orientering om framdrift

Detaljer

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 16509/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/1693 Dato: 21.12.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Harald Ulvund Naustbukta 17 6620 Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Deres ref: Vår ref Dato 2015/1906-4 06.06.2017 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REVIDERT RAMMETILLATELSE TILTAK - FRITIDSBOLIGER

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REVIDERT RAMMETILLATELSE TILTAK - FRITIDSBOLIGER Teknisk, Landbruk og Miljø Johan Kjellmark AS Sundveien 100 7374 RØROS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 15/2607-52 GNR 46/32 HK/TEKN/MPA 31.01.2017 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REVIDERT

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 10. mars 2011 kl 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 04/11 SAK NR. 05/11 SAK NR. 06/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer