Protokoll fra styremøte nr. 5/ torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte nr. 5/2014-2016 torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi"

Transkript

1 Styreperioden Protokoll fra styremøte nr. 5/ torsdag 6. november 2014 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sør Amfi Tilstede var: Kirsten Borge Siri Marie Gundersen Anne Blakstad Tonje Berger Ausland Marte Bentzen Fossestøl Linda Vegusdal Stølen Svein Lien Forfall: Gunnar Høygilt Per Harald Bai Stabell Julie Sundsdal Nærdal Halvor Rismyhr Styreleder og møteleder 2. varamedlem 3. varamedlem Org.sjef Nestleder 1. varamedlem Sak 43 (A): Innkallingen og referatet fra sist møte inkl signering av leder og nestleder Innkallingen til møte nr og referatet fra møte nr godkjent. Signatur av leder utført, nestleder ikke til stede, utføres på neste møte. Sak 44 (B) Referat og orienteringssaker 95/ : Samling for alle idrettsråd i A-Agder. Svein og Stein 96/ : Årsmøte i A-Agder sykkelkrets. Svein 97/ : NIF-møte: Revitalisering av idrettsskoler. Stein 98/ : Besøk av Inge Andersen. Hele adm pluss Gunnar 99/ : Anleggsseminar Trondheim. Palla 100/ Møte Froland Kommune. Svein 101/ Saksbehandlerseminar. Svein 102/ Lov og organisasjonsseminar. Svein 103/14 Status AS /14 Status ApD 105/14 Status KIA 106/14 Status friidrettshall Grimstad 107/14 Status jubileumsbok

2 Side 17 9/ /14 Referat fra Ungdomsutvalget 109/14 Postliste. Vedlegg Referatsakene 95/14 til 109/14 tas til orientering. Sak 45 (A) Regnskap og balanse pr Regnskap viste et driftsresultat på pluss kr ,-, mot budsjett på kr Resultat samme tidspunkt i 2013: ,-. Pr 31.9 er det tre viktige forhold som vil påvirke regnskapet for 2014: 1. Lavere inntekter fra Helsedirektoratet/NIF enn budsjettert. Svikt kr Kto 3920: Lavere deltakerantall på idrettsleiren enn forventet. Svikt kr 120. Kostnadskutt og økt tilskudd fra fylkeskommunen kompenserer beløpet 3. Lavere lønnskostnader enn budsjettert. Pr sep: 269. Viktigste avvik ift budsjett: Manglende inntekter pr 31.9 o 3215 Lavere inntekter fra regnskapsføring enn budsjettert. Kompenseres med lavere lønnskostnader o 3442 Budsjettert med prosjektstøtte fra NIF 350. Tildelt kr 165 o 3446 Lavere beløp enn antatt til kurs/utdanning kr 52 o 3999 Manglende div-/sponsorinntekter til idrettsleiren kr 100 Større inntekter pr 31.9: o 3407 Tilskudd AAIF: 50 o 3410 Tilskudd fra NAV vedr tekniske hj.midler til Kenneth: 40 Positive resultater på utgiftssiden pr 31.9: o Sum lønn: 269 lavere, noe pga mindre regnskapstjenester og ref sykepenger o Avventer investering i utstyr/inventar, o 6860 Lavere kostnader til møter/kurs/oppdatering, kr 107. Senere u-kurs Sam Eyde VGS o reisekostnader: 48 o 7450 Senere utbetaling av særkretstilskudd, kr 63 Avventer riktige rapporter fra sykkel, bandy, bowling, basket og dans o 7614 Lavere kostnader til trening ApD, kr 170 o Innkjøp utstyr og div.kostnader, kr 48 Negative resultater på utgiftssiden o 7451 Tilskudd idrettslag: 61 ref kto 3407 Idrettsfondet regnskapet var 90 % ferdig til møtet, og viste et månedsresultat på ca 16 i minus mot 105 i minus i fjor, men ca 90 bedre enn budsjett. Med forbehold om noen endringer, er oktober-resultatet akkumulert kr 510 mot budsjett på 84 og 208 i 2013

3 Side 18 9/ Regnskap og balanse pr og foreløpig tas til etterretning Sak 46 (A) Oppsummering av Styreseminaret på Kilandsenteret Styreseminaret på Kilandsenteret var et godt og nyttig arrangement både faglig og sosialt. Det er viktig at sakene på seminaret blir operasjonalisert slik at vi ser konkrete resultater av samlingen. Endelig oppgavefordeling blant styremedlemmene innsatt i aktivitetsplan-dokumentet. Hvert styremedlem har i oppgave å kontakte de i administrasjonen som man skal samarbeide med fremover i de områdene som ble vedtatt på seminaret. Dette for å enes om hvordan det skal arbeides for å få best mulig nytteverdi. FRIST FOR KONTAKT: 1. DESEMBER 2014 Enighet i styret om å avholde styreseminar hvert år Styreseminaret oppsummert, og oppgavene i etterkant fordelt og forstått. Styreseminar avholdes en gang pr kalenderår Sak 46 (A) Idrettsgalla Sørlandet 24. januar 2015 Det planlegges en felles Idrettsgalla for Sørlandet med arr.sted Kristiansand i 2015 og deretter annethvert år Aust-Agder/Vest-Agder dersom det besluttes å bli en tradisjon. Svein orienterte etter møte i komiteen Rammer: 170 gjester inviteres til Klubben/Hotell Norge, Kristiansand, lørdag 24. januar Det arbeides i en prosjektgruppe med detaljer rundt priser, kriterier osv. Arrangementet er satt ut til Team Works AS, eventselskap som bl.a. har hatt ansvaret for volleyballarrangementene i Kr.sand. AAIK er positive til Idrettsgalla Sørlandet, og org.sjef møter i arr.komiteen på vegne av AAIK. Økonomiske utlegg til arrangementet av betydelige beløp må godkjennes av styret i AAIK Sak 47 (A) Høring vedr rammevilkår for idrettskretsene En gruppe bestående av ledere og adm i tre idrettskretser har arbeidet frem en ny modell for tildeling av rammemidler over post 1 i NIF. Bakgrunnen er at nåværende modell er gammel og mangler reell forankring i kriterier. Gruppen har som utgangspunkt satt at 75 % av rammen fra NIF skal tildeles likt mellom alle kretsene, mens resterende 25 % skal fordeles ift forskjeller mellom geografi (10 % av 25 %) og antall klubber (90 % av 25 %). Denne endringen er fordelaktig for AAIK, da den i praksis vil gi AAIK den største økningen i rammetilskudd fra NIF blant alle 19 idrettskretsene. AAIK er positive til høringsutkastet som er fremlagt i saken om ny fordelingsnøkkel på rammetilskuddet til idrettskretsene over post 1 fra NIF. Org.sjef lager en innstilling som styret får til gjennomlesning før den sendes til arbeidsgruppen for prosjektet

4 Side 19 9/ Sak 48 (A) Statsbudsjettet 2015 AAIK s rolle vedr påvirkning ift idrettens interesser Idrettskretsene er bedt av NIF om å bidra ifm behandlingen av statsbudsjettet for Flg planer er foreløpig på plass: Saker i pressen vedr enkeltsaker som blir skadelidende i forslaget til statsbudsjett. Første sak var på trykk i Agderposten Gunnar var til stede på Sørlandstinget og snakket med de som var til stede av innflytelsesrike politikere om aktuelle saker i statsbudsjettet pluss viktigheten av å godkjenne innholdet i NIF s søknad om spillemidler Møte med posisjonen i fylkeskommunen ifm folkehelsemidlene som er flyttet fra Helsedepartementet til Klima- og Miljødepartementet. Gjennomført Møte med hele Agderbenken for å informere om idrettens viktigste saker ifm statsbudsjettet. Konsentrerer oss om 4-5 saker. Sørge for at Agderbenken får tilsendt alle innlegg i avisene vedr saker som angår statsbudsjettet Karete er invitert av NIF til å presentere ApD i høring i Oslo 6. nov AAIK adm gjennomfører de planene som foreligger, og i tillegg er klare til å bidra enda mer dersom saker/aktiviteter kommer opp underveis Sak 49 (A) Representasjonsoppgaver Risør Seilforening hadde 125-årsjubileum i juni Klubber med slike jubileer blir tildelt en oppmerksomhet fra NIF og AAIK. Det ble ikke anledning til å dele ut disse på festen deres, så vi er nå invitert til å foreta utdelingen på klubbens årsmøte fredag 21. november Det ønskes at et styremedlem stiller på årsmøtet til Risør Seilforening for å dele ut en oppmerksomhet fra NIF (krus med inskripsjon) og fra AAIK (krystallvase). Svein sender ut oppfordring til styremedlemmene. Sak 42 (A/B) Eventuelt 42-1 Visning på storskjermen på Arendal Kulturhus Tilbud fra Arendal Festival Supply om å kjøpe visning på storskjermen på Arendal Kulturhus. Pris: kr mva for 2015 AAIK takker nei til tilbudet

5 Side 20 9/ «Julestyremøtet» onsdag 10. desember. Hvor og hvordan? Det var stemning for å fortsette tradisjonen fra i fjor med å ha litt privat juleavslutning. Styremøtet 10. desember avholdes hjemme hos Svein på Vessøya, Fevik med start kl 18:00. Avsluttes med et julemåltid Kandidat fra Aust-Agder til Idrettsstyret Under Idrettstinget i Trondheim i juni 2015 skal det velges nytt idrettsstyre for perioden Idrettskretsen ønsker å fremme Bjørgulv Sverdrup Lund som kandidat fra Aust-Agder. Han er ikke kandidat til fylkesordførerstillingen for neste periode, og har sagt seg interessert i å stille til idrettsstyret Bjørgulv Sverdrup Lund fremmes som kandidat til idrettsstyret, og dersom det er mulig, søker vi støtte til kandidaturet fra flere idrettskretser. Org.sjef sørger for det praktiske med tidsfrister, CV osv slik at han presenteres på best mulig måte Deltakelse på Idrettstinget for flere enn tillatte delegater/deltakelse på Idrettsgallaen Det ble uttrykt ønske om at alle som ønsket det i styret, kunne delta på Idrettstinget i juni Dette for å øke kompetansen gjennom en slik deltakelse. Dersom dette kan bli aktuelt, er Idrettsgallaen mindre aktuell enn i fjor. Det siste også fordi Idrettsgallaen i år igjen skal finne sted på Hamar Org.sjef sjekker muligheten for at styremedlemmer i tillegg til våre godkjente antall delegater har mulighet til å delta på Idrettstinget i juni 2015 som observatører. Dersom dette godkjennes, blir det ikke aktuelt med deltakelse for hele styret på Idrettsgallaen på Hamar. I motsatt fall tar vi opp spørsmålet om deltakelse på Idrettsgallaen. Møter 2. halvår 2014: onsdag 10. desember. For møter neste periode: Unngå onsdager og plasser møtene etter den 10. og i partallsuker Kirsten Borge Leder Gunnar Høygilt Nestleder

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13 Styremøte 04/13 ble avholdt mandag 03. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.15 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12 Styremøte 04/12 ble avholdt mandag 14. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen,

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 5/14-16 Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein Bjørn Roald Mikkelsen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer