v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / /"

Transkript

1 ^-'T - For en tid siden ble en av Oslotypo,^afenes fremste tillitsmenn, Wigaaré, axr-^sterio Saratidig ok politiet 3 mann fra forksjellige a^.;qelinger Fritt Folks y dov s^ rvrbeiderbladetsj ttykkerio abotas,1entf ^, - E13-efsens tenasatsfabrikk i Stokke har i lengere tid fabrikert, hylser til tennsatser til tysker-.e tyskerne via 31ektrisk Buereau,Oslo«Fpv å kamvflere produksjonen ble hylsene fakturert so- *^lampenipler«forleden dag satte éabx>t^risie en stopper for produksjonene De "trengte iijn'i fabrikken og fjernet en vikig maskindel sctii ikke ka kan erstattes så lange dat &T '".i-ig. j J-5/12 ble det fors&vd en P:u?otar -aandling milt firmaet Gustav Thrane Stoen» I de siste dager a/ 1944 har Oslo jg omlanaet tiat*^ en rekke flyangrep^ som kulmi lerte ^.ac' angrepet mot tyskernes og gestapos kvarte.i*er omkr.lng Victoria Terrasse = Desverr3 krevde ogsl angrepet mange norske sivile raenneskelivo Aftenpostei^ skrivers^ Den gruscnste hendelsen under > ale flyangrepet var bombeirefferen på trikken ovenfor imdergrunnsstasj^nen» Det var en ekstratrikk fra Frogner til pstbanen og den var praktisk talt full» Trikker! var kommet for j G]itnegården da angrepet begyndteo" Det er verd å legge merke tiij^ at trikken kjørte cg pa&3asjernde ODpholdte seg inne på trikken oiidar angrepet. Mr der det blitt tillatt å fortsette trafikken.inn.rnforbyområ.<^et etter at faresignalet er gått? Nei, det er framleis farbudt? Sigii cie-t vgr ikke gitt noe faresignal;^ og folk søkte derfor ingen dekning» Den grusomste hendelsen under flyangrepet kunne derfor være ungått, hvis tyskerne hadde sendt signal. Hvor jnange tyskere som ble drept og såret er enda ikk^ kjendt, men det var sv^ trafikk iil",. A^ere.sykehus av tyske Røde-Kors-biler. VT ØNSKER ALLE V^RS LSSERE ETT R I'K TIG GODT A R. f ' ' v'a R.'T 'L A, N Do Onsdag 3/ ~ 4.årg.?-yii^il iliisen fra Kjemiaefrontens ll\. else = "l året'swn'er gatt^har den norske l^scui^front tatt på seg større oppgaver os' ^/unnet s t "re B,ei'c-^ erm noe.i gang tidligere, både i den Pivile og dan milj ii^^rc kam_3.> Detta har bare vært mu3ig foi :i det er bljtt vise et samhold 5 en disiplin og en crfervilje som aldri før under krigeno Hjemmefronts i og fojkev er et' Hjemmefrontens lede "'se reiter e-^ varn takk c-i-i alle kanter for denn- aansatsc Den iu v \o?tet tunge ofreo Med smerte, men også i & - oi og dyp takknemlighet minnes vi dem som' h^j i :itt -Tiv x kampen» Vi sender samtidig vår ls( n og takk t,i.l de^i som ofret frihet og helse i kam"-n i Ci d-^i fe LieD B3k=. Deres eksempel skal mane OSP ti å :"" re _ampen v/^dere 1 den semne UKnelige og. ttllitsj ill and- Eve-^ mena skal vite at hans ^idemann i re' ^e^^ v-^.^' "^.^-eu svix-^.- Ute som hjemme har "1944 bragt avt^ik:.^-'*'^rde s3ii'eo 13-5 vio bringe avgjørel-en og'seir3aa Ven det vye året vil også stikle større krav ti.l ose ^ /;._ må sluti-q våre rekkero Hver k\n_nne og hver manriy våpenliøs edler vennet 5 må gjør-a sm plij.t _f UJJ-t ut^-''''---_ er fory^spe^ om at det noi^.qke fojjr j. enighet og."^å vil bes^a^dcnre prøven og at det vil bevare den samne demokralisi^.e disiplin som h^^r vårt. vår styrke^ i kampen, når vi legger våpnene ned og tar fatt på gjenreisnj egen a^' et herjet og utarmetj men fritt og folkestyrt lande Sajntlige biskoper og prester på LillegLammer er na forvist til Helgøya a For enkelte av dem blir det det (ffemte forvisningssted- De må selv sørge for a finne passende oppholdssted på den lille øye» Årsaken til den nye.fo-rvisning er formodentlig at Lillehammer mer og mer er blitt et militært sentrumo Det forlyder at general Rendulic vil opprette stabskvarter på Lillehamoier Turisthotell. Tyskerne rekvirerer desuten alt hva de kan komme over av husgeråd-.i byen»

2 Nvh...tane. Tyskernes offensiv» I vest er holt. '^ stanset opp Men de intense kampene foretatte uavbrut-t i hele Cyttårshelfen i amerikanernes favør. I de fire siste døgn har tyskerne ikke hatt noe framgang og amerikanerne har tatt tilbake en rekke steder,derblandt Rochefort,men situasjonen er forholdsvis stabil i nordflanken av offensivkilton, har kampen^ Vcert særdeles harde.i det sydlige avsnittet,omkring Bastogne. /imerikanerne står nå 3 km fra St.Hubart etter å ha rykket fram 9'^- km over en 19 km bred front, syd for Bastogne har amerik, ^^ tt 11 km frpjn østover fra LiGramonte og ha.r ^--tvidet sin korridor. De st r nå 8 km øst for Jt^as-oogne og 5 km.- nord fn- byen og nærmer se^ knutepunktet, Rouffalaize. Tyskerne mistet i dette avsnittet igår 67 J^anks. Lenger øst er Pattons tropper gått over elva Sauer over cn bred front og mellom Dikirch og Schternach erobret tilbake en hel del lajndsbyer,yøg-,- f^^ Schternach er de / rykket 2^- km inn på tysk område i Luxembourg har Fatton på en uke tatt over 6ooo fanger.man hadde ventet at Rundétedt vilde ha benyttet det tåkete vær som rådde like før helgen til å omgruppere sin tropper for et nytt forsøk på å ta Liege m en hittil foreligger ingen rapporter o slike bevegelser. Tyskernes offensiv er idet hele tatt ^.eget mager, bortsett fra at det har lykkcs dem I bremse de alliertes fr uagang, På 14 dager L^t ajnerikanerne tatt tilbcike over 1/3 del av eet areal tyskerne hadde erobret. Tyskerne har mistet over lloo fly,herav 523 siste uke,tesener av motorkjøretøyer,4-500 tanks og 2oooo mann i fanger* LeÆtkrigen. Ee allierte hadde i siste uke 28ooo oppflyinger, eller 4ooo pr. dag. I alt 3oo fly gikk tapt.all. :iy h^r vært over Tyskland uavbruttt i hele elgen. Lørdag var det 195o fly, herav lå5o tunge nbere over Manheiin,Kasel og Keiser lau tern. Nyttsaften var 13oo bombefly med 7QO jagere over syn- 3tis':e oljefabrikker i Hamb^rrg, Harburg, Mies-, '^, u^^-thavna i Hamburg, r anger tomter i Ruhr, 6 bruer o^/er RilnWi og k^oramuniitasjcnsmål i Mans ter ' Osnabruck -g Rheydt, :...f^ var over Køln og Hanover, og utførte videre et stor angrep mot Solingen. Om Bombeangrepet mot Oslo heter det..ra London at Mosquitofly kom i 2 bølger mot Victoria Terrasse. ' Den første sveit kastet ned flere 250 og 500 kg.s bomber,mens den andre sveit vendte tilbake med bombelasten da røyken lå tett over området så målet ikke kunne sees. Mandag var Sec bombere og like mange jagere ^ver Vest-TysKlsiid, hvox" oppm.4.rsjomr-^der o^^ veiknutepunkter ble angrepet, Lortmund-Ems-kain^l n ble angrepet for 4.gang av'il'if. Tyskern. joigermot&tand var den tiraftigste siden invasjons.^n 125 av dem ble skutt ned» Nyttårsaften ble fiendtlige farvann minelagt og 2 si-^ip satt i brand utenfor "^lekkefjord og et i Skag er ak.- Østfronten; Kampene om den vakre Bbdapest raser med en intensitet som man ikke rar sett maken til på >5Stfronten siden Stalingradslaget og ødeleggelsene er forferdelige. Tyskere har gjort hvert hus til en festning og kampene foreg-^r fra etage til etage, fra rom til rom. 2 sovjetp-^rlaraentærer som nærmet seg de tyske stillinger med hvitt fla_^g for å tilby ærefull overgivelse ble skutt ned. Fele bydelen Buda på vestsiden av Donau, er på russernes i ender 5 og i Pest haj* MalinJvskis st^o-ker blandt annet tatt den største,;;ernbanestasjonen som ligger 8 km fra sentrum^. Rueserne har de siste dagene r'att over Sooo fanger drepte ligger igjen i gatene. I Slovakia N for Donau fortsetter Malonovski sin fresmgang. Tolbukins Fortropper stir bare 4o km fra denøsterriske grense. Fra Debrecen meldes at den provisoriske ungarkse regjering har erklæi^t Tyskland krig'. - Titos styrker drivee tyskerne tilbiake gjennom dey vestlige Jugoslavia,og hele Montenegro er befridd. Fra Moskca ^ueld meldes at 14 rumenske divisjoner kjmeper sammen med russerne, samtidig som bulgarars^e kjesiés^r side om side med Titos styrker» - Østen. Jci.p. Scjnledd tap på L-yta er ialt mainn; - I Burma rykker de allierte stadig narmere Mandaley og ^^kkiab, o^ i -'.ina h..r J- tilb...keerobeet den første kin^ciske tyen.

3 v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / / E^JLJ:^ ^!ie_da^.,^dtn 1, Tinuar åreranrr y v w v \ w yyi Y? v w v \ ^' 7\ \ w /v~v A-T, f, \ VT "YT^ yv // / v Tf^vT^^~n^^ TTyvyvvTyv WYYAA JLo_JLig.JL^.. t.ar i r; {{rilens a7-]ortnde år -< J945 - or he, yndt«1., ry. Den overstkomilandercnde for dt alliorues s^ridskrbitor i Vest -«1^'uror a, general Sisenhower, uttaler i et tele- ^^iam_snm svai på en nyttårshilsen fro Mojit-omery håpnt cm. at iet nye ar vil brio^e seier o^:^cd, 1 en hilsen ogvl^est til Det danske fri-^ nexsrart erkjrxrur :Churciiill, at han ikke kan si at aejren er nxr, men hiulers n^aerlv^ er sikkert, Irskiftet forledet den foriykte Hitler til Si:t+ ^f^/'^-]; ^o^e euter tn lenfore taushet. Det skjedde pr. ^rommofonpjate 1 den tyske kun kastinga. Plata sa at Tyskland aliri ville kapixuiurej de som motsetter se.^ h^i^-en vil hli hen-t ^., Gui den allmektige Til gl seiren til den s)m er mrst verdi-» det stortyske rike, dvs. massemorderne og bandittene Hitler og Himmler. Hitlers hovodagcnt i l^oige, Quishng. Innlot sef ikke i sin nftbårstale på noen udsbespot^ leise, men noyet seg med å onskr at bolsievismen i Russland ville bryte sammen ved en indre krise og la^i-^ens påkjeilnin " slik at Englan^^s og ^morikas krigsvilje kicine brytes. M, onsker ei" cn um^ - yirknli,heten noe annet President Roose^elc har under en pressekonferanse i Washingrf? f-*-;^ ^i ^^^ ^'^^"^ i^^'^^^ m^jl..m Churchill, Stalin og han snart vil L fj '^%^2 ^^^verensstemmelber sem var iilste-^e mell.m db tre allierte rir.-v^s^"^^. ol ^?*'^ fjtrne ved frrhan^lin cr, sa Roosevelt o; gjentok dermed hvad St^lm hadie sagt i s:n tole dca 7p november i flor. Endel ^ rl?^ ^ ^'^inger av betydning er inntruffet omkrin "L^oskiftet. oi?i^+.^^^?? un nrskw nasjonilre nerin - i Dobrech. n W nytt ii^skvel^^cn ' f.sr1n'^^^h^'^'^^ ^?H'^ Den har S( n>. cn del.,as jon LU M.sHa f-r å ijiw'r ^?^' ^^.aliiti^e om vxlkara f )r en våpenstusteud. Den polske i.x.ii«tsfconiteen i Ljublin har erkl-rrt se- som Pulens tr visoriske L/^'^^!^' ^v ^^^^^'^ ^^^'^ '^^^ ''^^^ "Lkke ' Ikj nner n en f rplikt^lser sem een polske londonro-^leranga img ar, I Hbllas er biskip Damaskines innsatt bdm regent j og general Fastiras hor dcinnet en ny r^ lering, men dens snmmedsetnmg peker ikke i retnln av fnrs.nin mel ubt ^resku folk* rji.'s.peras]onene i og (aalarm^ Athen forts^bcer. TyiKia har brutt den diplomatiske forbindeisu med :/apan, ^^-2-5-Jh^-^ jlj?_ J 2_iiL. Den nnrske forsvirsmmisti ren^ Oskar i_o,.^r-.^r-" Torpj uttaler i avisa Norsk Tidend nanet em at aret 1945 vil bringe de allierte nasjoner seieren^ Torp og,.noldor seg for oyeblikket i Svori^^-e» Han hor besidd de norske polixixropj.ene der og uttaler sin glede over s Jdatencs c ode humor. Fra ^^/W^J^?^1^2^,^t det nåer satt i gang hielpeaksjoncr for dc vanskeli^- '^ Q^?f 1 ^st- Mnnmnrk,, En representant for den rj^rske leeasionen 1 ba.cmiol^ er reist til Pinnlaud for å undersoke mujjgheten av leveranse S^t^^^^^i ^^^^^? ^^1 ^^^^^'^^ ^ Wurge, Om rnihb- en nyttårskvelden rettet fnl:.}^ bombefly i to bol/er an r^p på Oslo, Målet var likesom i Gen uan.ke by Aarhus for en ti-^ tilbake Gestapos ho\cdkylxter, Etter de ^eiamger som foreli^^^er, ble Viktoria Terasse dessverre ikke rammet, n?? S ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^^ ^'^^ i ^et onli en^e streket o^ en sporvogn full-.-nto med passasjerer ble ramrabt, \ntallet -v trente angis til 63. Det er ^^ek^agclig at angrepet ikke bl. liki vellykket som i Aarhus, men vi vet go xiqin og uheid yeksler under en krig o ^ tar ^ure tap av menneskeliv -.um uundgaclige ofre i kampen for frikten. 1 en artikkel i den ille-, i^e avisa Fri j^agbeve^^else f-r 15. des. t-^cs ^'et tilorio f jr en sam, fnsiutning mellom Det norske Årbeilei parti e^ lorjes komjiunistiske.artl etter krigen. Men aller.de nå ma vi Dnstlllc ess pa at det må ; skal sho skriyer bla let som ansees foi toler ^r for Wl på heimefonten. Vi_gir var fulle tilslutning til tcjiken s m vil bety et stort bog^i retning av cn kensohiui mg av heimefr nten unr^cor krigen o under iosnxnga av oppgavene etler krigen, '^..JJLA L-^ 5 t^ e n: Etter ue Sxstu soyjetmel'i% er fr- Un orn har tyske/ii- satt inn bcty\]i;;e styrker infoni cri

4 w VT v. v / \ \ >/V 7T V, v / /Vw \ 1 v R a d i ) - N y t t v YV\ i\ V7 ; V\ V\ v v w w. '. v, 1^^^,., ^ Frcda^; den 1, januar årgang ^ ^ ^^^ "V.vvvwvv^vv.vrVvo /"/wtr. v vtt-zvv^-yv ~nw^/tvtvy'^,^t77vvvt^ Kj^jD mjd_jij a_ _e_rj_ [{rigbus av^jortnde år or be/yndt» c+t-t^^ow 4>4-..r x ^.^^^ overstkoimaanderc^ndc for di alliertes mi^^nl^ ^^ ^/ ^^ "xif^i''^^-? oencral Eisenhower, uttaler i et tele-- trfnitj ''"^ P^^-^^ nyttårsfeilscri fra Montg^imery håpet om, at det nye MIUA JiJ '^'^^^^." '<p^^?? I '''' hilsen og hyllest Ul Det danske fri-^ ^4V^1 erkjaror rchurchill, at han ikke kan si at sejren er nær, men ^ ln Jr. '''l^^^- "^^ sikkert, Årskiftet forledet den forrykte Hitler til Sio?p Pl "^^^ hore exter en lengere taushet. Det skjedde pr. gronmiofon- ^XL in^ tyske kringkastincrap Plata sa at TysklanI ollri ville kapixu.ere, de som mctsuxter se.^ krigen vil bli henat,. - Gul den allmektige lil Lt'',^^^^ ^^\^^'^^.E^ ^^ mest ver^i- det stortyske rike, dvs. Snfi LP Pr ''^^ J'^ndittene Hitler 'g Hlmmlpr. Hit Irs hovedagcnt i M ' l^^ -'h in^-- se, ikke i sin n/tborstale pa noen.udsbespotl^j^rl ^^^ noyet se ^ med a onske at bolsievismcn i Russland ville bryte Am ripnrl-'' '"^^'"^'^.^^^^^ r^^' la^i-ens påkjoinnin ; slik at Englands og T^nr i^sr+ p-'^'^h^^hl^^'^^ brytes. M, onsker er cn Ling ~ HrkeliJeten tn^ n??ni/ Ppsident Roosovalx hor under en pressekonferanse i Washingr^ f?nnp ^? J ^^ ^ ^ ""'^"^'^ r^^ '^^^"^-'^ Oharcliili, Stalin o - ham snart vil.qfnrlv+,^^'-ii:+ ]:i2'^e5^nsstcmmolscr s m^var xilsxede mellom de tre allierte 0; gjentok HVi-^ + ovpv^tz^' "". "'tt^''^ V"" '^'^ "XJA.ULCI 1 ir uj-k v airens ti IS tande Den p r/.lw?^^ ^^^"^ } L]ublin har erklxrt se ^ som Polons provisoriske rlpn^^ns'" ^C sagt fra, at den ilvke gdkj.nner neon f ^ipliktolser som ^nn?p;f + iondonre-^ieringa inn,4r, I Hellas er biskop Damas leines innsatt Ini-^lni^^ ^ gonerol L-^astiras hor dmunet en fiy re,jering, men dens I^^^TJJ}''^'^^ poker ikke i retn!n av f rsr^ning^jl det ';réskc f eik. i]jy'r:il-'^f^^^'^^2.^.''<' '^''il^^in Athen fortsetter, Tyrkia har brutt den diplomatiske forbindelse med :/apan«^-2-^^^-j^-^^-^-xa?_ J.J2-^ LP- Den nerske forsvorsministf rcn^ Oskar h^^oi r-n, o-l. o,,^,^.,, ~ Torp, uttaler i avisa Norsk Tidend n??vnis '^ ^^"^ 1945 vil bringe de allierte nasj ner seieren^ Torp tf^llf^^seg for oye])liklat i Sv.rigc, Han har besiikt dc norske poli^ ri^2?4i i/ og uttolcr sin glede ^ver s Idolenes.ode humor. lya.'iniimork^ mr Hoa n+ e,4- -.^.r^,.^ XJ. i_. _ '-' n -, T T. se }llii]^vi ^ th^, t3l Nord - l^e.rpe. Om mi bh- «n nytt ir swc Iden rettet d^l'^v.lt\^^^^ ^'' ^'9^^^"^ "n:r<p p- Oslo. Målet var likesom i den dc rl^dils """"H^ ^?^ "^ ^1'' tilbake'gestapos b-^edkvoxter. Etter de SiS ns^ T ^o^eli^^py >^le Viktoria Terasse dessverre ikke ramjnet, Ml? lll"^''^ cn rekke hus i det onli gen le str'^ket )^ en sporvogn full- tlufr.^^^''^^^^^'^^^ ble rammet. Intanet ov hxnto ojigis til 6^. Det er jelciagclig at angrepet ikke ble like vellykket som i Aarhus, men vi vet -lm%:,jrå ^-^^ veksler under en krig o ^ tar vore tap av menneskeliv '.:^?^^^S?^ 4^^' ^ ^? ^ H^-'^Pe^^ f-^ friketen. J en artikkel i den ille-^ -ml.1+i?5 ^ri Fagbevegelse f-r 15. des. taes let tilorde f )r en sam, 1'SI^^JP^ mellom Det norake Arbeiderparti eg Norges komi^unistiske 1 «vj S ^}^'^' ^^n alier.de nå må vi mstillb ^ss på at det må.jrii ig 'ishinga a/ oppgavene ett ordkrigen/ 2_s_L-^..L.hn tj3_nj_ Etter dc siste sovjctmelungcr fra Un.oorn har tyskorn^ satt inn bety^lelige styrker infanteri

5 HEIMEFRONTEN HILSER NORSKE PATRIOTERS FORBUND Visse kretser av byråkrater og uamle partidiplomater blant nordmennene i Sverige føler seg øyensynlig uvel over den nye sammenslutnmgeo «Norske Patrioters Forbund». Det er en btrek i regningen deres at alminnelige norske borgere uten noe politibk monopol»kal slutte seg sammen og gi nttrvkk for meningen sin særs når forbundet i statuttene sine og gjennom organet sitt «inorge» maner til skjerpet norsk innsats ', altomfattende kamp mot nazivfldfl. Etter gammel resept saker de å isolere forbundtl ved å karakterisere det som kommunistisk. To kjente medlemmer av Dot norske Arbeiderparti har latt seg intervjue av «Morgont»dningen«(Soc.dfm.) fie^ge er på farten for å undergrave forbund*-t og rakke ned på kommunistene både heime og i Sverige. <'Kommunistene har ikke betvdd noe i Norge«og «deres opptrt den l>åde ; nå vi«er at en ikke k^rin ha noen respekt for dem» kommenlar'-r er vel overflødig. Enhver ærlig landsmann her heime i Norge blir klar over at å\^<ie herrer totalt har tapt kontakten med heimefronten. I «Aftontidningen» (svenske L.O ) søker en å redusere formannen Knstian Kul^ta'' 'ed å opplyse at han «har vært formal i det forholdsvis nbeu delige norske telegraf- og telefonforbnndet». Del burde være kjent for redak-jonen at en innen fagbevegelsen virker innen organisasjonen for det faget en hører ul uansett om denne er '^tor ell^r liten. Det passer dem ikke å opplvse at K ilstad i 2S år var medlem av D.N.A. Det vi hittil har sett fra «Norske Patrioters Forbund» vitner om at det representerer selve kjernen av den levende mot-^tandsviljen i folket vårt. Det har der ute gjort seg til ta!<5mann for våre fremste interesser i arbeidet for å mobilisere hele folkets kampkraft for et fritt, folkestyrt Norge. 6ider skal settes ut i livet, er ikke så godt å si. Men faktum er at aootekeren nå til jul aller nådigst bevilget sine arbeidere, som har hatt et forferdelig arbeidspress. hf\o 20, kroner tyve kroner til hver. Og enda slutter ikke disse utakknemlige arbeiderne mannjevnt opp om nasjonalsosialismen! DEN ALLIERTE HAR TALT OVERKOMMANDO Nyttårsaften var en sorgens dag for mange familier i Oslo. Om lag samtidig med luftvernsirenene seilte bombell)ene ned mol Gesta[)OS høyborg i Oblo og "^lapp bombelasten sin som skulle rive bort så mange bra nordmenn. Hendingen vakte megen bitterhet. Vi er ikke i den stilling at vi er kompetente til å øve noen saklig kritikk mot toktets militære utøving, heller ikke kjenoer vi motiveringen for det valgte tidspunktet. JMen ett har vi visshet for at er berertiget, og det er forbitrelsen over tyskernes framferd. Allerede da flyene passerte Kristiansand ble tyskerne i Oslo varslet. Derfor kunne da også ora lag samtlige ty&kerrotter i Drammenvn. 2 rekke å installere seg i hombekjelleren før bombene falt og de kom fra det med livet. Norske liv var'det ikke så farlig med for tyskerne, derfor kunne de vente så lenge med flyalarmen, og det ble derfor en kata-^trofe som var kjærkommen for nazipropagdudaen. Skal vi øve noen kritikk over bombingen, må vi i første rekke rette d^u mot oss sjøl. Det er vi sjol som i første rekke kan hebreides- Bomberaiden er tvdelig tale fra den allierte overkommando. Omsatt tii ord lyder den: Tyskerne skal rammes på alle områder og med alle midler! Så må vi spørre oss sjøl: Har vi handlet i denne ånden? Har vi drevet en gjennomført kamp mot alle tyskernes maktorganer? Har vi ført en skånselslos utryddelseskrig mot de snikende gestapobødlene og mot angiverne deres? Nåvel, når vi ikke har giort det, må vi være forberedt på at andre gjør det for oss. Der vi ikke sjøl kan reise motstandsgrupper som effektivt kan løse oppgavene, der må bombeflyene overta, og deres aksjoner er langt mer brutale og skånselsløse enn sabotørenes nøyaktige presisjonsarbeider. Vi har fått en hardhendt påminnelse om pliktene våre i krigen. La oss i vår gjerning vise at vi har forstått. TYSKERNE MÅ RAMMES PÅ ALLE FELTER OG MED ALLE MIDLER! Det advares mot direktør H. Wasendcn i Oslo Trygdekasse. Han var tidligere NS-fylkesfører i Nordland og går ikke av vegen for angiveri. Nr. 2 FRIHETEH DE F A G O R G A N I S E R T E S K A M P O R G A N DEN ILLEGALE FAGBEVEGELSE OG OPPGAVEN I DAG Allerede lenge for krigen var den nor- ke fagbevegelses kampkraft meget sterkt nedsatt, vesentlig som følge av arbeiderpartiets regjeringsovertagelse. Denne passivitet fulgte fagorganisasjonen også etter krigsutbruddet i Etterat et tilløp til samlet motstand melkestreiken ble slått fort og brutalt ned av tyskerne, gled man igjen over ti! den passive politikks linje, for manges vedkommende så å si for godt. At dette ikke er for sterkt sagt. framgår av at det fremdeles, over 4^-4 år etter, er innflvielseg. rike krefter, både her i landet og rtlandet, som ikke bare selv inntar en passiv rolle i kampen mot okkupanter og nazister, men som til og med direkte motarbeider de krefter som optok d^n aktive kampen for landets frigjøring. HeUIigvis blir denne kretsen mindre og mindre etter hvert som de mister kontakten med det arbeidende folk her heime som krever en mer aktiv krigføring. Det tok lang tid før man. for det meste med nve krefter, fikk i stand en organisert mot=:tandsbevegelse av betydning innen de fagorganisertes rekker. Og det skullf' ikke gjøre det lettere at de som tok kampen opp måtte føre den på to fronter. På dexi ene side mot det tvske Gestapo, på den andre siden mot den massive hlokk av passivister innen fagorganisasjonens og arbeiderbevegelsens egne rekker. De aktive ble av sine egne arbeidsfeller endog framstilt som skumle individ^^r m*^d <*nda skumlere hensikter, som politiske svartebørshandlere og farligeer enn Ge^iapos agenter! Artikkelen stod i en av fagbevegelsens illegale aviser og salte bunnrekord i ondsinnet agitasjon. Under slike forhold er det lett å skjønne at det tok tid å få organisert de fagorganiserte i illegale grupper og at resultatene lot vente på seg. Imidlertid har det ved dyktig, energisk og utholdende arbeid lykkes å få snudd. Gi fagforeningskontingenten som minimum til illegalt arbeid!

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Tale ved bautaen på Vestskogen. ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen

Tale ved bautaen på Vestskogen. ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen Tale ved bautaen på Vestskogen ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen Vel møtt veteraner, vandrere og venner! Norge hadde vært okkupert i 5 år, og 8. mai var den annen verdenskrig

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135 10 5135 I Da var det han skrek gjennom brenningens sus til Gud i sin høyeste nød: «Innerst derinne på strandens grus, sitter min viv ved det fattige hus o~ venter med barnet på brød» I, l,'. Englands militære

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

NORD- OG SØR-KOREA INNGIKK

NORD- OG SØR-KOREA INNGIKK ALLSANG: Nils S. Egelien ble hedret med en ærepris under årsmøtet til Norsk-Koreansk vennskapsforening i forrige uke. 77-åringen takket for prisen ved å få forsamlingen til å synge med på den koreanske

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie.

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Veteraner fra Årdalstangen samlet for å minnes gamle dager. Lubny, Poltava i Ukraina høsten 2000. Vasilij Rudyk er nr. 2 fra venstre.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

En arktisk dødsreise

En arktisk dødsreise En arktisk dødsreise Ishavskonvoiene og sjøkrigen i Nordishavet 1940 1943 Bokprosjekt av Magnus Thor Hafsteinsson Datoen 21. Juni 1941 markerer en milepæl i historien til annen verdenskrig. Da invaderte

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SAMTALE:

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: «Fury» samtaleguide SPØRSMÅL TIL SAMTALE: «Jeg er helt skjelven», forteller en eldre mann meg på vei ut av kinosalen. Vi har sett David Ayers film, «Fury», sammen, og jeg skjønner godt hva han mener. «Fury»

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning Nrsk Fysikklærerfrenin Nrsk Fysisk Selskaps faruppe fr undervisnin FYSIKK-KONKURRANSE Andre runde: 8/ Skriv øverst: Navn, fødselsdat, hjemmeadresse ev. telefnnummer, sklens navn adresse. Varihet: klkketimer

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

Bjarne Borgersen. Kampen om sannheten

Bjarne Borgersen. Kampen om sannheten Bjarne Borgersen Kampen om sannheten Forfatteromtale: Bjarne Borgersen (f. 1953) er jurist og leder for konsulentselskapet Borgersen& Partners AS. Han har lang erfaring fra toppledelse i norsk bankvirksomhet

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Partiet du savnet ved forrige valg

Partiet du savnet ved forrige valg Partiet du savnet ved forrige valg Mange har følt seg litt hjemløse. Vi har lukket ett øye, og stemt med halve hjertet. Men i år blir det annerledes: I år kan du stemme med både hjerte og hode, i trygg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne HUMANIST FORLAG 2008 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN: 978-82-8282-016-5 ISBN:

Detaljer

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1562-1 Kagge Forlag AS Stortingsg.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA 1940-1945 Norsk sykepleierforbund fikk kommissarisk ledelse i juni 1941, ble «nyordnet» og fikk flere NS-folk i ledelsen. Tidsskriftet Sykepleien kunne siden bringe

Detaljer

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på?

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på? Hvor skal vi egentlig Selena? Jeg begynner å bli sliten her bak. jeg snakket til store søsteren min Selena hun snur lett på hodet sitt for så å si du sa til meg at du ville tegne noe storslagent Anora,

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea 1 sur 9 19/11/2012 10:22 Dagbladet Publisert søndag 18.11.2012 kl. 13:38 VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene.

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene. På skråss med Aftenposten Morgen 22.05.1999 DEVOLD SIMON FLEM Seksjon: Nyheter Sistesiden Side: 56 Krigen i Kosovo og Jugoslavia Jeg får mange brev fra barn og tenåringer som skriver om det som skjer i

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre

Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre Arkiv nr: S573 Sak nr 15/2014 Møtedato: 2.4.14 Møtestad: Slidretun Saksbehandlar: Harald Ranum S573, Gilen tilleggsjord falt i det fri Gerd Westerheim skriv i brev

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg Bjørn-Erik Hanssen Glamour for Goebbels En biografi om Kirsten Heiberg Om forfatteren: BJØRN-ERIK HANSSEN (f. 1952) er forfatter og dramatiker. Hans produksjon spenner fra barne- og ungdomsbøker til lyrikk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer