v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / /"

Transkript

1 ^-'T - For en tid siden ble en av Oslotypo,^afenes fremste tillitsmenn, Wigaaré, axr-^sterio Saratidig ok politiet 3 mann fra forksjellige a^.;qelinger Fritt Folks y dov s^ rvrbeiderbladetsj ttykkerio abotas,1entf ^, - E13-efsens tenasatsfabrikk i Stokke har i lengere tid fabrikert, hylser til tennsatser til tysker-.e tyskerne via 31ektrisk Buereau,Oslo«Fpv å kamvflere produksjonen ble hylsene fakturert so- *^lampenipler«forleden dag satte éabx>t^risie en stopper for produksjonene De "trengte iijn'i fabrikken og fjernet en vikig maskindel sctii ikke ka kan erstattes så lange dat &T '".i-ig. j J-5/12 ble det fors&vd en P:u?otar -aandling milt firmaet Gustav Thrane Stoen» I de siste dager a/ 1944 har Oslo jg omlanaet tiat*^ en rekke flyangrep^ som kulmi lerte ^.ac' angrepet mot tyskernes og gestapos kvarte.i*er omkr.lng Victoria Terrasse = Desverr3 krevde ogsl angrepet mange norske sivile raenneskelivo Aftenpostei^ skrivers^ Den gruscnste hendelsen under > ale flyangrepet var bombeirefferen på trikken ovenfor imdergrunnsstasj^nen» Det var en ekstratrikk fra Frogner til pstbanen og den var praktisk talt full» Trikker! var kommet for j G]itnegården da angrepet begyndteo" Det er verd å legge merke tiij^ at trikken kjørte cg pa&3asjernde ODpholdte seg inne på trikken oiidar angrepet. Mr der det blitt tillatt å fortsette trafikken.inn.rnforbyområ.<^et etter at faresignalet er gått? Nei, det er framleis farbudt? Sigii cie-t vgr ikke gitt noe faresignal;^ og folk søkte derfor ingen dekning» Den grusomste hendelsen under flyangrepet kunne derfor være ungått, hvis tyskerne hadde sendt signal. Hvor jnange tyskere som ble drept og såret er enda ikk^ kjendt, men det var sv^ trafikk iil",. A^ere.sykehus av tyske Røde-Kors-biler. VT ØNSKER ALLE V^RS LSSERE ETT R I'K TIG GODT A R. f ' ' v'a R.'T 'L A, N Do Onsdag 3/ ~ 4.årg.?-yii^il iliisen fra Kjemiaefrontens ll\. else = "l året'swn'er gatt^har den norske l^scui^front tatt på seg større oppgaver os' ^/unnet s t "re B,ei'c-^ erm noe.i gang tidligere, både i den Pivile og dan milj ii^^rc kam_3.> Detta har bare vært mu3ig foi :i det er bljtt vise et samhold 5 en disiplin og en crfervilje som aldri før under krigeno Hjemmefronts i og fojkev er et' Hjemmefrontens lede "'se reiter e-^ varn takk c-i-i alle kanter for denn- aansatsc Den iu v \o?tet tunge ofreo Med smerte, men også i & - oi og dyp takknemlighet minnes vi dem som' h^j i :itt -Tiv x kampen» Vi sender samtidig vår ls( n og takk t,i.l de^i som ofret frihet og helse i kam"-n i Ci d-^i fe LieD B3k=. Deres eksempel skal mane OSP ti å :"" re _ampen v/^dere 1 den semne UKnelige og. ttllitsj ill and- Eve-^ mena skal vite at hans ^idemann i re' ^e^^ v-^.^' "^.^-eu svix-^.- Ute som hjemme har "1944 bragt avt^ik:.^-'*'^rde s3ii'eo 13-5 vio bringe avgjørel-en og'seir3aa Ven det vye året vil også stikle større krav ti.l ose ^ /;._ må sluti-q våre rekkero Hver k\n_nne og hver manriy våpenliøs edler vennet 5 må gjør-a sm plij.t _f UJJ-t ut^-''''---_ er fory^spe^ om at det noi^.qke fojjr j. enighet og."^å vil bes^a^dcnre prøven og at det vil bevare den samne demokralisi^.e disiplin som h^^r vårt. vår styrke^ i kampen, når vi legger våpnene ned og tar fatt på gjenreisnj egen a^' et herjet og utarmetj men fritt og folkestyrt lande Sajntlige biskoper og prester på LillegLammer er na forvist til Helgøya a For enkelte av dem blir det det (ffemte forvisningssted- De må selv sørge for a finne passende oppholdssted på den lille øye» Årsaken til den nye.fo-rvisning er formodentlig at Lillehammer mer og mer er blitt et militært sentrumo Det forlyder at general Rendulic vil opprette stabskvarter på Lillehamoier Turisthotell. Tyskerne rekvirerer desuten alt hva de kan komme over av husgeråd-.i byen»

2 Nvh...tane. Tyskernes offensiv» I vest er holt. '^ stanset opp Men de intense kampene foretatte uavbrut-t i hele Cyttårshelfen i amerikanernes favør. I de fire siste døgn har tyskerne ikke hatt noe framgang og amerikanerne har tatt tilbake en rekke steder,derblandt Rochefort,men situasjonen er forholdsvis stabil i nordflanken av offensivkilton, har kampen^ Vcert særdeles harde.i det sydlige avsnittet,omkring Bastogne. /imerikanerne står nå 3 km fra St.Hubart etter å ha rykket fram 9'^- km over en 19 km bred front, syd for Bastogne har amerik, ^^ tt 11 km frpjn østover fra LiGramonte og ha.r ^--tvidet sin korridor. De st r nå 8 km øst for Jt^as-oogne og 5 km.- nord fn- byen og nærmer se^ knutepunktet, Rouffalaize. Tyskerne mistet i dette avsnittet igår 67 J^anks. Lenger øst er Pattons tropper gått over elva Sauer over cn bred front og mellom Dikirch og Schternach erobret tilbake en hel del lajndsbyer,yøg-,- f^^ Schternach er de / rykket 2^- km inn på tysk område i Luxembourg har Fatton på en uke tatt over 6ooo fanger.man hadde ventet at Rundétedt vilde ha benyttet det tåkete vær som rådde like før helgen til å omgruppere sin tropper for et nytt forsøk på å ta Liege m en hittil foreligger ingen rapporter o slike bevegelser. Tyskernes offensiv er idet hele tatt ^.eget mager, bortsett fra at det har lykkcs dem I bremse de alliertes fr uagang, På 14 dager L^t ajnerikanerne tatt tilbcike over 1/3 del av eet areal tyskerne hadde erobret. Tyskerne har mistet over lloo fly,herav 523 siste uke,tesener av motorkjøretøyer,4-500 tanks og 2oooo mann i fanger* LeÆtkrigen. Ee allierte hadde i siste uke 28ooo oppflyinger, eller 4ooo pr. dag. I alt 3oo fly gikk tapt.all. :iy h^r vært over Tyskland uavbruttt i hele elgen. Lørdag var det 195o fly, herav lå5o tunge nbere over Manheiin,Kasel og Keiser lau tern. Nyttsaften var 13oo bombefly med 7QO jagere over syn- 3tis':e oljefabrikker i Hamb^rrg, Harburg, Mies-, '^, u^^-thavna i Hamburg, r anger tomter i Ruhr, 6 bruer o^/er RilnWi og k^oramuniitasjcnsmål i Mans ter ' Osnabruck -g Rheydt, :...f^ var over Køln og Hanover, og utførte videre et stor angrep mot Solingen. Om Bombeangrepet mot Oslo heter det..ra London at Mosquitofly kom i 2 bølger mot Victoria Terrasse. ' Den første sveit kastet ned flere 250 og 500 kg.s bomber,mens den andre sveit vendte tilbake med bombelasten da røyken lå tett over området så målet ikke kunne sees. Mandag var Sec bombere og like mange jagere ^ver Vest-TysKlsiid, hvox" oppm.4.rsjomr-^der o^^ veiknutepunkter ble angrepet, Lortmund-Ems-kain^l n ble angrepet for 4.gang av'il'if. Tyskern. joigermot&tand var den tiraftigste siden invasjons.^n 125 av dem ble skutt ned» Nyttårsaften ble fiendtlige farvann minelagt og 2 si-^ip satt i brand utenfor "^lekkefjord og et i Skag er ak.- Østfronten; Kampene om den vakre Bbdapest raser med en intensitet som man ikke rar sett maken til på >5Stfronten siden Stalingradslaget og ødeleggelsene er forferdelige. Tyskere har gjort hvert hus til en festning og kampene foreg-^r fra etage til etage, fra rom til rom. 2 sovjetp-^rlaraentærer som nærmet seg de tyske stillinger med hvitt fla_^g for å tilby ærefull overgivelse ble skutt ned. Fele bydelen Buda på vestsiden av Donau, er på russernes i ender 5 og i Pest haj* MalinJvskis st^o-ker blandt annet tatt den største,;;ernbanestasjonen som ligger 8 km fra sentrum^. Rueserne har de siste dagene r'att over Sooo fanger drepte ligger igjen i gatene. I Slovakia N for Donau fortsetter Malonovski sin fresmgang. Tolbukins Fortropper stir bare 4o km fra denøsterriske grense. Fra Debrecen meldes at den provisoriske ungarkse regjering har erklæi^t Tyskland krig'. - Titos styrker drivee tyskerne tilbiake gjennom dey vestlige Jugoslavia,og hele Montenegro er befridd. Fra Moskca ^ueld meldes at 14 rumenske divisjoner kjmeper sammen med russerne, samtidig som bulgarars^e kjesiés^r side om side med Titos styrker» - Østen. Jci.p. Scjnledd tap på L-yta er ialt mainn; - I Burma rykker de allierte stadig narmere Mandaley og ^^kkiab, o^ i -'.ina h..r J- tilb...keerobeet den første kin^ciske tyen.

3 v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / / E^JLJ:^ ^!ie_da^.,^dtn 1, Tinuar åreranrr y v w v \ w yyi Y? v w v \ ^' 7\ \ w /v~v A-T, f, \ VT "YT^ yv // / v Tf^vT^^~n^^ TTyvyvvTyv WYYAA JLo_JLig.JL^.. t.ar i r; {{rilens a7-]ortnde år -< J945 - or he, yndt«1., ry. Den overstkomilandercnde for dt alliorues s^ridskrbitor i Vest -«1^'uror a, general Sisenhower, uttaler i et tele- ^^iam_snm svai på en nyttårshilsen fro Mojit-omery håpnt cm. at iet nye ar vil brio^e seier o^:^cd, 1 en hilsen ogvl^est til Det danske fri-^ nexsrart erkjrxrur :Churciiill, at han ikke kan si at aejren er nxr, men hiulers n^aerlv^ er sikkert, Irskiftet forledet den foriykte Hitler til Si:t+ ^f^/'^-]; ^o^e euter tn lenfore taushet. Det skjedde pr. ^rommofonpjate 1 den tyske kun kastinga. Plata sa at Tyskland aliri ville kapixuiurej de som motsetter se.^ h^i^-en vil hli hen-t ^., Gui den allmektige Til gl seiren til den s)m er mrst verdi-» det stortyske rike, dvs. massemorderne og bandittene Hitler og Himmler. Hitlers hovodagcnt i l^oige, Quishng. Innlot sef ikke i sin nftbårstale på noen udsbespot^ leise, men noyet seg med å onskr at bolsievismen i Russland ville bryte sammen ved en indre krise og la^i-^ens påkjeilnin " slik at Englan^^s og ^morikas krigsvilje kicine brytes. M, onsker ei" cn um^ - yirknli,heten noe annet President Roose^elc har under en pressekonferanse i Washingrf? f-*-;^ ^i ^^^ ^'^^"^ i^^'^^^ m^jl..m Churchill, Stalin og han snart vil L fj '^%^2 ^^^verensstemmelber sem var iilste-^e mell.m db tre allierte rir.-v^s^"^^. ol ^?*'^ fjtrne ved frrhan^lin cr, sa Roosevelt o; gjentok dermed hvad St^lm hadie sagt i s:n tole dca 7p november i flor. Endel ^ rl?^ ^ ^'^inger av betydning er inntruffet omkrin "L^oskiftet. oi?i^+.^^^?? un nrskw nasjonilre nerin - i Dobrech. n W nytt ii^skvel^^cn ' f.sr1n'^^^h^'^'^^ ^?H'^ Den har S( n>. cn del.,as jon LU M.sHa f-r å ijiw'r ^?^' ^^.aliiti^e om vxlkara f )r en våpenstusteud. Den polske i.x.ii«tsfconiteen i Ljublin har erkl-rrt se- som Pulens tr visoriske L/^'^^!^' ^v ^^^^^'^ ^^^'^ '^^^ ''^^^ "Lkke ' Ikj nner n en f rplikt^lser sem een polske londonro-^leranga img ar, I Hbllas er biskip Damaskines innsatt bdm regent j og general Fastiras hor dcinnet en ny r^ lering, men dens snmmedsetnmg peker ikke i retnln av fnrs.nin mel ubt ^resku folk* rji.'s.peras]onene i og (aalarm^ Athen forts^bcer. TyiKia har brutt den diplomatiske forbindeisu med :/apan, ^^-2-5-Jh^-^ jlj?_ J 2_iiL. Den nnrske forsvirsmmisti ren^ Oskar i_o,.^r-.^r-" Torpj uttaler i avisa Norsk Tidend nanet em at aret 1945 vil bringe de allierte nasjoner seieren^ Torp og,.noldor seg for oyeblikket i Svori^^-e» Han hor besidd de norske polixixropj.ene der og uttaler sin glede over s Jdatencs c ode humor. Fra ^^/W^J^?^1^2^,^t det nåer satt i gang hielpeaksjoncr for dc vanskeli^- '^ Q^?f 1 ^st- Mnnmnrk,, En representant for den rj^rske leeasionen 1 ba.cmiol^ er reist til Pinnlaud for å undersoke mujjgheten av leveranse S^t^^^^^i ^^^^^? ^^1 ^^^^^'^^ ^ Wurge, Om rnihb- en nyttårskvelden rettet fnl:.}^ bombefly i to bol/er an r^p på Oslo, Målet var likesom i Gen uan.ke by Aarhus for en ti-^ tilbake Gestapos ho\cdkylxter, Etter de ^eiamger som foreli^^^er, ble Viktoria Terasse dessverre ikke rammet, n?? S ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^^ ^'^^ i ^et onli en^e streket o^ en sporvogn full-.-nto med passasjerer ble ramrabt, \ntallet -v trente angis til 63. Det er ^^ek^agclig at angrepet ikke bl. liki vellykket som i Aarhus, men vi vet go xiqin og uheid yeksler under en krig o ^ tar ^ure tap av menneskeliv -.um uundgaclige ofre i kampen for frikten. 1 en artikkel i den ille-, i^e avisa Fri j^agbeve^^else f-r 15. des. t-^cs ^'et tilorio f jr en sam, fnsiutning mellom Det norske Årbeilei parti e^ lorjes komjiunistiske.artl etter krigen. Men aller.de nå ma vi Dnstlllc ess pa at det må ; skal sho skriyer bla let som ansees foi toler ^r for Wl på heimefonten. Vi_gir var fulle tilslutning til tcjiken s m vil bety et stort bog^i retning av cn kensohiui mg av heimefr nten unr^cor krigen o under iosnxnga av oppgavene etler krigen, '^..JJLA L-^ 5 t^ e n: Etter ue Sxstu soyjetmel'i% er fr- Un orn har tyske/ii- satt inn bcty\]i;;e styrker infoni cri

4 w VT v. v / \ \ >/V 7T V, v / /Vw \ 1 v R a d i ) - N y t t v YV\ i\ V7 ; V\ V\ v v w w. '. v, 1^^^,., ^ Frcda^; den 1, januar årgang ^ ^ ^^^ "V.vvvwvv^vv.vrVvo /"/wtr. v vtt-zvv^-yv ~nw^/tvtvy'^,^t77vvvt^ Kj^jD mjd_jij a_ _e_rj_ [{rigbus av^jortnde år or be/yndt» c+t-t^^ow 4>4-..r x ^.^^^ overstkoimaanderc^ndc for di alliertes mi^^nl^ ^^ ^/ ^^ "xif^i''^^-? oencral Eisenhower, uttaler i et tele-- trfnitj ''"^ P^^-^^ nyttårsfeilscri fra Montg^imery håpet om, at det nye MIUA JiJ '^'^^^^." '<p^^?? I '''' hilsen og hyllest Ul Det danske fri-^ ^4V^1 erkjaror rchurchill, at han ikke kan si at sejren er nær, men ^ ln Jr. '''l^^^- "^^ sikkert, Årskiftet forledet den forrykte Hitler til Sio?p Pl "^^^ hore exter en lengere taushet. Det skjedde pr. gronmiofon- ^XL in^ tyske kringkastincrap Plata sa at TysklanI ollri ville kapixu.ere, de som mctsuxter se.^ krigen vil bli henat,. - Gul den allmektige lil Lt'',^^^^ ^^\^^'^^.E^ ^^ mest ver^i- det stortyske rike, dvs. Snfi LP Pr ''^^ J'^ndittene Hitler 'g Hlmmlpr. Hit Irs hovedagcnt i M ' l^^ -'h in^-- se, ikke i sin n/tborstale pa noen.udsbespotl^j^rl ^^^ noyet se ^ med a onske at bolsievismcn i Russland ville bryte Am ripnrl-'' '"^^'"^'^.^^^^^ r^^' la^i-ens påkjoinnin ; slik at Englands og T^nr i^sr+ p-'^'^h^^hl^^'^^ brytes. M, onsker er cn Ling ~ HrkeliJeten tn^ n??ni/ Ppsident Roosovalx hor under en pressekonferanse i Washingr^ f?nnp ^? J ^^ ^ ^ ""'^"^'^ r^^ '^^^"^-'^ Oharcliili, Stalin o - ham snart vil.qfnrlv+,^^'-ii:+ ]:i2'^e5^nsstcmmolscr s m^var xilsxede mellom de tre allierte 0; gjentok HVi-^ + ovpv^tz^' "". "'tt^''^ V"" '^'^ "XJA.ULCI 1 ir uj-k v airens ti IS tande Den p r/.lw?^^ ^^^"^ } L]ublin har erklxrt se ^ som Polons provisoriske rlpn^^ns'" ^C sagt fra, at den ilvke gdkj.nner neon f ^ipliktolser som ^nn?p;f + iondonre-^ieringa inn,4r, I Hellas er biskop Damas leines innsatt Ini-^lni^^ ^ gonerol L-^astiras hor dmunet en fiy re,jering, men dens I^^^TJJ}''^'^^ poker ikke i retn!n av f rsr^ning^jl det ';réskc f eik. i]jy'r:il-'^f^^^'^^2.^.''<' '^''il^^in Athen fortsetter, Tyrkia har brutt den diplomatiske forbindelse med :/apan«^-2-^^^-j^-^^-^-xa?_ J.J2-^ LP- Den nerske forsvorsministf rcn^ Oskar h^^oi r-n, o-l. o,,^,^.,, ~ Torp, uttaler i avisa Norsk Tidend n??vnis '^ ^^"^ 1945 vil bringe de allierte nasj ner seieren^ Torp tf^llf^^seg for oye])liklat i Sv.rigc, Han har besiikt dc norske poli^ ri^2?4i i/ og uttolcr sin glede ^ver s Idolenes.ode humor. lya.'iniimork^ mr Hoa n+ e,4- -.^.r^,.^ XJ. i_. _ '-' n -, T T. se }llii]^vi ^ th^, t3l Nord - l^e.rpe. Om mi bh- «n nytt ir swc Iden rettet d^l'^v.lt\^^^^ ^'' ^'9^^^"^ "n:r<p p- Oslo. Målet var likesom i den dc rl^dils """"H^ ^?^ "^ ^1'' tilbake'gestapos b-^edkvoxter. Etter de SiS ns^ T ^o^eli^^py >^le Viktoria Terasse dessverre ikke ramjnet, Ml? lll"^''^ cn rekke hus i det onli gen le str'^ket )^ en sporvogn full- tlufr.^^^''^^^^^'^^^ ble rammet. Intanet ov hxnto ojigis til 6^. Det er jelciagclig at angrepet ikke ble like vellykket som i Aarhus, men vi vet -lm%:,jrå ^-^^ veksler under en krig o ^ tar vore tap av menneskeliv '.:^?^^^S?^ 4^^' ^ ^? ^ H^-'^Pe^^ f-^ friketen. J en artikkel i den ille-^ -ml.1+i?5 ^ri Fagbevegelse f-r 15. des. taes let tilorde f )r en sam, 1'SI^^JP^ mellom Det norake Arbeiderparti eg Norges komi^unistiske 1 «vj S ^}^'^' ^^n alier.de nå må vi mstillb ^ss på at det må.jrii ig 'ishinga a/ oppgavene ett ordkrigen/ 2_s_L-^..L.hn tj3_nj_ Etter dc siste sovjctmelungcr fra Un.oorn har tyskorn^ satt inn bety^lelige styrker infanteri

5 HEIMEFRONTEN HILSER NORSKE PATRIOTERS FORBUND Visse kretser av byråkrater og uamle partidiplomater blant nordmennene i Sverige føler seg øyensynlig uvel over den nye sammenslutnmgeo «Norske Patrioters Forbund». Det er en btrek i regningen deres at alminnelige norske borgere uten noe politibk monopol»kal slutte seg sammen og gi nttrvkk for meningen sin særs når forbundet i statuttene sine og gjennom organet sitt «inorge» maner til skjerpet norsk innsats ', altomfattende kamp mot nazivfldfl. Etter gammel resept saker de å isolere forbundtl ved å karakterisere det som kommunistisk. To kjente medlemmer av Dot norske Arbeiderparti har latt seg intervjue av «Morgont»dningen«(Soc.dfm.) fie^ge er på farten for å undergrave forbund*-t og rakke ned på kommunistene både heime og i Sverige. <'Kommunistene har ikke betvdd noe i Norge«og «deres opptrt den l>åde ; nå vi«er at en ikke k^rin ha noen respekt for dem» kommenlar'-r er vel overflødig. Enhver ærlig landsmann her heime i Norge blir klar over at å\^<ie herrer totalt har tapt kontakten med heimefronten. I «Aftontidningen» (svenske L.O ) søker en å redusere formannen Knstian Kul^ta'' 'ed å opplyse at han «har vært formal i det forholdsvis nbeu delige norske telegraf- og telefonforbnndet». Del burde være kjent for redak-jonen at en innen fagbevegelsen virker innen organisasjonen for det faget en hører ul uansett om denne er '^tor ell^r liten. Det passer dem ikke å opplvse at K ilstad i 2S år var medlem av D.N.A. Det vi hittil har sett fra «Norske Patrioters Forbund» vitner om at det representerer selve kjernen av den levende mot-^tandsviljen i folket vårt. Det har der ute gjort seg til ta!<5mann for våre fremste interesser i arbeidet for å mobilisere hele folkets kampkraft for et fritt, folkestyrt Norge. 6ider skal settes ut i livet, er ikke så godt å si. Men faktum er at aootekeren nå til jul aller nådigst bevilget sine arbeidere, som har hatt et forferdelig arbeidspress. hf\o 20, kroner tyve kroner til hver. Og enda slutter ikke disse utakknemlige arbeiderne mannjevnt opp om nasjonalsosialismen! DEN ALLIERTE HAR TALT OVERKOMMANDO Nyttårsaften var en sorgens dag for mange familier i Oslo. Om lag samtidig med luftvernsirenene seilte bombell)ene ned mol Gesta[)OS høyborg i Oblo og "^lapp bombelasten sin som skulle rive bort så mange bra nordmenn. Hendingen vakte megen bitterhet. Vi er ikke i den stilling at vi er kompetente til å øve noen saklig kritikk mot toktets militære utøving, heller ikke kjenoer vi motiveringen for det valgte tidspunktet. JMen ett har vi visshet for at er berertiget, og det er forbitrelsen over tyskernes framferd. Allerede da flyene passerte Kristiansand ble tyskerne i Oslo varslet. Derfor kunne da også ora lag samtlige ty&kerrotter i Drammenvn. 2 rekke å installere seg i hombekjelleren før bombene falt og de kom fra det med livet. Norske liv var'det ikke så farlig med for tyskerne, derfor kunne de vente så lenge med flyalarmen, og det ble derfor en kata-^trofe som var kjærkommen for nazipropagdudaen. Skal vi øve noen kritikk over bombingen, må vi i første rekke rette d^u mot oss sjøl. Det er vi sjol som i første rekke kan hebreides- Bomberaiden er tvdelig tale fra den allierte overkommando. Omsatt tii ord lyder den: Tyskerne skal rammes på alle områder og med alle midler! Så må vi spørre oss sjøl: Har vi handlet i denne ånden? Har vi drevet en gjennomført kamp mot alle tyskernes maktorganer? Har vi ført en skånselslos utryddelseskrig mot de snikende gestapobødlene og mot angiverne deres? Nåvel, når vi ikke har giort det, må vi være forberedt på at andre gjør det for oss. Der vi ikke sjøl kan reise motstandsgrupper som effektivt kan løse oppgavene, der må bombeflyene overta, og deres aksjoner er langt mer brutale og skånselsløse enn sabotørenes nøyaktige presisjonsarbeider. Vi har fått en hardhendt påminnelse om pliktene våre i krigen. La oss i vår gjerning vise at vi har forstått. TYSKERNE MÅ RAMMES PÅ ALLE FELTER OG MED ALLE MIDLER! Det advares mot direktør H. Wasendcn i Oslo Trygdekasse. Han var tidligere NS-fylkesfører i Nordland og går ikke av vegen for angiveri. Nr. 2 FRIHETEH DE F A G O R G A N I S E R T E S K A M P O R G A N DEN ILLEGALE FAGBEVEGELSE OG OPPGAVEN I DAG Allerede lenge for krigen var den nor- ke fagbevegelses kampkraft meget sterkt nedsatt, vesentlig som følge av arbeiderpartiets regjeringsovertagelse. Denne passivitet fulgte fagorganisasjonen også etter krigsutbruddet i Etterat et tilløp til samlet motstand melkestreiken ble slått fort og brutalt ned av tyskerne, gled man igjen over ti! den passive politikks linje, for manges vedkommende så å si for godt. At dette ikke er for sterkt sagt. framgår av at det fremdeles, over 4^-4 år etter, er innflvielseg. rike krefter, både her i landet og rtlandet, som ikke bare selv inntar en passiv rolle i kampen mot okkupanter og nazister, men som til og med direkte motarbeider de krefter som optok d^n aktive kampen for landets frigjøring. HeUIigvis blir denne kretsen mindre og mindre etter hvert som de mister kontakten med det arbeidende folk her heime som krever en mer aktiv krigføring. Det tok lang tid før man. for det meste med nve krefter, fikk i stand en organisert mot=:tandsbevegelse av betydning innen de fagorganisertes rekker. Og det skullf' ikke gjøre det lettere at de som tok kampen opp måtte føre den på to fronter. På dexi ene side mot det tvske Gestapo, på den andre siden mot den massive hlokk av passivister innen fagorganisasjonens og arbeiderbevegelsens egne rekker. De aktive ble av sine egne arbeidsfeller endog framstilt som skumle individ^^r m*^d <*nda skumlere hensikter, som politiske svartebørshandlere og farligeer enn Ge^iapos agenter! Artikkelen stod i en av fagbevegelsens illegale aviser og salte bunnrekord i ondsinnet agitasjon. Under slike forhold er det lett å skjønne at det tok tid å få organisert de fagorganiserte i illegale grupper og at resultatene lot vente på seg. Imidlertid har det ved dyktig, energisk og utholdende arbeid lykkes å få snudd. Gi fagforeningskontingenten som minimum til illegalt arbeid!