Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5"

Transkript

1 1

2 Innholdsliste SEU perm skoleåret Plan for første skoleuke 3 Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4 Oversikt klasseteammøter første halvår 5 Kontaktlærerens ansvar for enkelteleven og klassa 6 Kontakttimen kontinuerlige oppgaver 7 Huskeliste skolestartperioden 8 Årshjul klasseteammøter 9 Mal møteinnkalling 11 Mal møtereferat 12 Elevopplysninger gjelder alle elever 13 Oppstartsamtale med eleven 14 Oppfølgingsplan Tett på elever 15 Egenmeldingsskjema ved fravær 16 Fraværskoder en oppklaring 17 Fravær og vurderingsgrunnalg 18 Fusk og plagiat 19 Forslag til oppgaver for å bli kjent på skolen 20 Forslag til intervjuøvelse 21 Skjema for melding til elevtjenesten 22 Underveissamtale med eleven 23 Elevstandard 24 Lærerstandard 25 Evaluering av skoleåret 26 Evaluering av 1.halvår / 2.halvår faglærer 27 2

3 Plan for første skoleuke, uke 34 Alle Vg1 elever og nye grupper på Vg2 anbefales å gjennomføre et Bli kjent- opplegg på minst en halv dags varighet. K-lærere har ansvar for opplegget. Mandag 18. august Tirsdag 19. august Onsdag 20. august og torsdag 21 august Fredag 22 august VgI Skolestart 9.00 Elever og kontaktlærere møter i Totenhallen Avslutter : Bli kjent opplegg Ansvar: K-lærere : Skoledag etter timeplan Skoledag etter timeplanen Miljødag for hele skolen. Eget program Vg2 Skolestart Elever og kontaktlærere møter i Totenhallen Avslutter Nye Vg2 yrkesfag: 8.00 : Bli kjent opplegg : skoledag etter timeplan Vg2 ST og ID: : Elever og kontaktlærer møtes : Skoledag etter timeplan Vg3 Skolestart Elever og kontaktlærere møter i Totenhallen Avslutter : Elever og kontaktlærer møtes : Skoledag etter timeplan NB: Utlevering av bøker, se liste på Fronter. 3

4 Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam Utdanningsprogram ST - Vg1 Gruppe - 1 STA - 1 STA Rom: - K-time - 5.t mandag A 243 Kontakt-lærere Raymond Aldo Kristin Duklæt Rom: klasseteammøter A 243 ST Vg2-1 STB - 1 STB - 2 STA - 2 STA A 244 A 240 Anne-Lise Finstad Kristin Rosenberg Kjell Gulbrandsen Ole Aass A 244 A 240 ST -Vg3-2 STB - 2 STB - 3 STA - 3 STA A 239 A238 Harald Lødemel Torbjørn Koch Ellen Gaarder Inger Johanne Reppen A 239 A238 ID - Vg1-3 STB - 3 STB - 1 IDA - 1 IDA A203 A 210 Helga Thomesen Ingvild Styve Jon Asle Berg Laila Hatlelid Nilsen A203 A 210 IDR Vg2-1 IDB - 1 IDB - 2 IDRA - 2 IDRA A 213 A 209 Anne Marit Stjernvang Frode Søbye Kai Erik Moen Karianne Aas A 213 A 209 IDR - Vg3-2 IDRB - 2 IDRB - 3 IDRA - 3 IDRA A 207 R44 Even Tajet Else Karin Bekkelund Lasse Daaland Gjetrud Friis Kollandsrud A 207 R 44 TP - Vg1 SS Vg2 2TRL - 3 IDRB - 3 IDRB - 1 TPA - 1 TPB - 1 SS -2 TRL A 204 C 109 C 126 E 203 E 222 Per Holmstad Torstein Ingvaldsen Terje Flattum Dan Olav Holthe Anne Karin Finstad Jostein Malterud A204 C 109 C 126 E 203 E Vg2 TKJ - 2 TKJ E 202 Iraj Zamanian Fardshahri E 202 HO - Vg1-2 AMK - 2 BLK - 1 HOA - 1 HOB E 221 Rom 46 Rom A 234 Rom A 118 Lars Christian Evenrud Jan Edgar Bekkelund Solfrid Hage Anne Lise Holmen E 221 Rom 46 A 235 A 118 HEA- Vg2 DH - Vg1-1 HOD Rom A111 Anne- Grethe Flatebø og Helen M. Eriksrud - 2 HEA A Rom A 133 Gry Kjersti Johansen - 2 HEA B - 1 DHA - 1 DHB Rom A 134 Rom C 140 Rom C 115 A 111 A 133 Monica Skarseth A 134 Annette Hveem Narum C 140 C 115 DH Vg2 - DTR 2IUD/3INT 2DTR Rom C 141 C 115 Tomas Gjetmundsen Ranveig Schumann C 141 C 115 4

5 Oversikt klasseteammøter første halvår skoleåret TP A 1 ST B 2 IUD/3INT 2ID A HO D 1 ID B 1 TP B 3 ST A Rom C A 244 C A A 213 C126 A DH A 2 BLK/AMK 1 HO A 1 ID A 2 ST B 1 HO B 2 TRLA/2 TKJA 1 ST A 3 ID B C 140 R 46 A 235 A 210 A 239 A 118 E222 A 243 A HEA A+B 2 ST A 3 ID A 2 DTR A+B 1 SS 3 ST B 2 ID B A 134 A 240 R 44 C 115 E 203 A 203 A Saksliste for klasseteammøtene finnes under Årshjul klasseteammøter i SEU-permen side 9 og 10. Kontaktlærerne er ansvarlige for å kalle inn til møtene. NB: Husk at det skal være med minst 2 elever fra klassen på hvert klasseteam. Elevene skal involveres i aktuelle saker Kontaktlærerne er ansvarlig for møteledelse og referat (husk å få med hvem gjør hva og til hvilken tidsfrist). Mal for møteinnkalling og referat, side 11 og 12 Referat fra klasseteammøter settes i perm på servicetorget. Lykke til! Fra avdelingslederne 5

6 Kontaktlærerens ansvar for enkelteleven og klassa Kontaktlæreren har sammen med klasseteamet en sentral rolle når det gjelder å skape et godt skole - og arbeidsmiljø for alle. Et godt skole- og arbeidsmiljø kjennetegnes av trygghet, forståelse og respekt for alle. Det er viktig å tydeliggjøre skolens nulltoleranse mot krenkende atferd Oppstart: Delta på fellesmøte med elevtjenesten og ledelsen i oppstarten av skoleåret. Gi elevene en god mottagelse. Bli kjent-opplegg for klassa gjennomføres. Forbered foreldremøte, 2. september og 17.september. Gjennomføre oppstartsamtaler med alle elever i egen kontaktlærergruppe, innen uke 39. Se mal for oppstartsamtale side 14. Gjennomføre oppstartsamtale med tett på elever innen uke 39. Se mal for oppstartsamtale og oppfølgingsplan for «tett på elever» side 14 og 15. Henvise elever til Bjørn Åge Sæther i forbindelse med tilrettelegging ved prøver og eksamener. Frist 27.september. Det skal søkes for hvert år. NB: Ved interne prøver tilrettelegger faglærer. (frist for søknad 2. halvår er 14.mars). Skriv generell del av IOP for elever med særskilt opplæringsløp (enkeltvedtak), Jfr. Huskeliste IOP Ved spørsmål om bytting av fag, eleven kontakter inntaksleder. Ved spørsmål om fritak for opplæring i fag, frist 1. 10, eleven kontakter UOY. Kontinuerlig: Kontakte elev og / eller foresatte så raskt som mulig ved vedvarende fravær, maks to uanmeldte sammenhengende fraværsdager. Kontaktlærer må melde bekymring til foresatte før skriftlig bekymringsmelding sendes til elevtjenesten, jfr. Tett på modellen. Koordinere og sende meldingsskjema til elevtjenesten når eleven har mye fravær, uryddig orden, mindre god atferd, ikke tilfredsstillende utbytte av undervisningen eller andre grunner som elevtjenesten skal og/ eller bør informeres om. Gjennomfør oppfølgingssamtale med elever som har oppfølgingsplan. Kontaktlærer må melde fra til kontoret hvis fraværet er 20 dager eller mer. Send fraværsrapportering for klassen til avdelingsleder, på angitte datoer (se aktivitetskalenderen). Koordinere og underskrive elevvarsler. Sørge for at informasjon om den enkelte elev alltid er ajourført. Melde fra til avdelingsleder for tilrettelagt opplæring om elever som vurderes søkt inn på individuelt grunnlag neste skoleår og være delaktig i innsøkningsarbeidet for elever som søker på individuelt grunnlag. Hel- og halvårsevaluering: Forberede og gjennomføre underveissamtaler. Frist første halvår er 29. november og frist andre halvår er 11. april. Gi tilbud om samtaler med foreldre og / eller foresatte to ganger pr år Forberede og gjennomføre halvårsvurdering med karakter i orden og atferd, frist første halvår er 11. januar, andre halvår er fristen 31. mai Vurdere og evaluere generell del av IOP. Jfr. Huskeliste IOP Fylle ut overgangsskjema når det er behov for å sikre elevopplysninger for videre skolegang. Frist 14 april. 6

7 Kontakttimen kontinuerlige oppgaver: Motivere og veilede den enkelte elev til gode arbeidsvaner og læringsmåter. Fokus på læringsmiljø og læringsutbytte Arbeide for å fremme det psykososiale miljøet i klassen. Gjennomgå ukeplanen for klassen. Korte elevsamtaler kontinuerlig vedr. elevens skolehverdag. Ha fokus på elevens ansvar for orden i skolearbeidet, samt elevens ansvar for orden i skolens fellesarealer. Fokusere på elev / lærerstandard Sette av tid til saker fra elevrådet. Tillitselevs ansvar. Ha fokus på elevens frammøte, registrere og følge opp fravær. Fraværsskjema skal leveres straks eleven er tilbake etter fravær og senest første kontakttime etter fravær. Sette ordensanmerkning når eleven ikke har levert egenmeldingsskjema første kontakttime etter fravær Følge opp elevens anmerkninger i orden og atferd. Videreformidle all relevant informasjon til elevene fra skolens aktivitetskalender og fra dagens på Fronter. Gjennomføre oppsummering med klassen hvert halvår. Temaer for kontakttimene: Arbeidsoppgaver Frist Utført Elevstandard Fortløpende Lærerstandard Fortløpende Et godt skolemiljø for alle Fortløpende - Tiltak for å fremme et godt læringsmiljø Digital mobbing Fortløpende Lena videregående skole som miljøfyrtårnskole: Uke 36 - Regler for orden og ryddighet i klasserom og fellesarealer, turnus for rydding av fellesareal - Informasjon om skolens ordning for kildesortering - Bruk av miljøriktige produkter - Krav til HMS (helse-miljø-sikkerhet) og bruk av riktig utstyr Krav til HMS med fokus på branninstruks Uke 35 Elevrådsarbeid Fortløpende Studieteknikk Fortløpende Nærvær på skolen Fortløpende Bruk av Fronter og IKT Uke 39 Internasjonalisering / OD Innen uke 39 Aktuelle nyhetssaker Fortløpende Oppsummering av elevundersøkelsen Uke 4 Skolesluttperioden alternative opplegg den siste perioden UDIR har nyttige sider knyttet til temaene læringsmiljø og digital mobbing 7

8 Huskeliste skolestartperioden Arbeidsoppgaver Frist Utført Sjekke om alle elevene har møtt. Frammøte / ikke frammøte skal Daglig meldes daglig første skoleuke pr e-post til Bjørn Åge Sæther Elever og lærere presenterer seg i klassen. Forslag til intervjuøvelse på side 16 Fylle ut helseskjema. Samles klassevis, merkes med klasse og navn på kontaktlærer og legges i hylla til helserådgiver Astrid Senstad Alund. Sørge for at alle elever blir gjort kjent med timeplanen. Uke 34 Informasjon om gratisprinsippet i videregående opplæring og rutiner Uke 34 for gratis læremidler, les i Skoleguiden. NB: Informere om muligheten for å søke utstyrsstipend, samt behovsprøvd stipend, NB: maks antall dager fravær i fht melding om stopp av stipendutbetaling er 20 dager, se egenmeldingsskjema side 14. Informere om tiltakene i helsefremmende skole. Se Årshjul Uke 35 helsefremmende skole på skolens hjemmeside. Dele ut giro for betaling av lunsjpakkeabonnement. Se på viktige kapitler i Skoleguiden. Legg særlig vekt på: Uke 35 - skoleruta - grunnlaget for fravær og anmerkninger - kriterier for god i orden og i atferd - bruken av egenmeldingsskjemaet for fravær - IKT-reglementet og regler for utlånsbøker - Godt skolemiljø: Skolens handlingsplaner ved: Mobbing, rus og utagerende og voldelig atferd - Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet: skolen skal aktivt og systematisk arbeide for «å fremja eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Alle klasser skal ha gjennomgått elevstandard og lærerstandard for Uke 35 Lena vgs, elevstandard finner du side 19. Klargjøre regler for elevenes ansvar for eiendeler (leie av elevskap, Uke 35 gratis skolebøker, leie-pc-er, forebygging av tyveri av verdigjenstander (garderober). Fylle ut elevopplysningsskjema digitalt, side 13. Kontaktlæreren tar kopi og leverer originalen på servicetorget til arkivering. Oppstartsamtaler «tett på elever». Se forslag side 14 og 15. Uke 39 Oppstartsamtaler med alle elever. Se forslag side 14. Uke 39 Valg av representanter fra alle klasser til OD - komite. Meldes til Arthur R. Hauge Valg av tillitselev og vara. Meldes til Gjertrud F. Kollandsrud Valg av IKT- ressursperson for klassen. Meldes til Bjørn Åge Sæther Frist periodeplaner og prøveplaner Uke 37 Forbered søknader om tilrettelegging ved prøver og høsteksamen, søknad 2.halvår er fristen 14.mars

9 Årshjul klasseteammøter Det skal foreligge saksliste og referat fra hvert møte. Saksliste og referat sendes som kopi til elevtjenesten. (Astrid ST, Frode ID, Jenny Teknisk, Anne Margrethe HO/DH) Referatene settes i perm på servicetorget. Kontaktlærere er ansvarlige. Elevtjenesten møter på eget initiativ. I teammøtene fra uke 35 og ut skoleåret skal to elevrepresentanter delta. Saker de bør være med på: saker fra elevene, læringsmiljø og psykososialt miljø, og tverrfaglige prosjekter. Uke 33: - Gjennomgå timeplanen og presenter faglærere på teamet. - Gjennnomgå viktig informasjon om enkeltelever gitt av elevtjensten - Planlegg tiltak som kan gi økt læringsutbytte. Bruk utdelt statistikk som referansen og grunnlag for en god diskusjon. - Planlegg hvordan elevstandard og lærerstandard skal presenteres og jobbes med i klassen. - Foreslå tiltak for å jobbe med et godt psykososialt miljø i klassen - Lag skisse for minimum ett tverrfaglig prosjekt, inkludert FYR, som skal gjennomføres i klassen. Oppfølging 4.september. - Foreslå tidspunkt for frokost og HLR for Vg1, etter utgitt plan. - Fastsett frist for ferdigstillelse av periodeplaner og prøveplaner for første halvår, senest uke Foreslå temaer for foreldremøter (2. september Vg1, 16.september Vg 2/3 ) - Gjennomgå aktivitetskalender for første halvår. Uke 35 / 36 / 38 / 39: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gi tilbakemelding fra oppstartssamtalene (evt. på neste teammøte). - Gjennomgå frammøte / orden / atferd og faglig status: hva er inntrykket av elevene så langt, behov for bekymringsmeldinger? - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder, og statistikker som referanse. - Videre planlegging av tverrfaglig prosjekt, inklusive FYR. - Status prøveplan. Uke 44 / 45 / 47/ 48: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gjennomgå status fravær/orden/atferd, faglig status og bekymring rundt enkeltelever. Melding sendes til elevtjenesten - Gjennomgå behovet for differensiering/ekstra støtte til enkeltelever. Melding sendes til avdelingsleder. - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder som referanse Følge opp tverrfaglig samarbeid, inklusive FYR. - Kartlegg behovet for nye individuelle søkere. 9

10 - Minn om fristen for varsling første halvår, frist 22. november. Vurder behovet for varsling. Uke 2 / 3 / 4 / 5: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gi tilbakemelding fra elev/foreldresamtaler første halvår. - Gjennomgå status fravær/orden/atferd, faglig status og bekymring rundt enkeltelever. Melding sendes til elevtjenesten - Gjennomgå status elever med behov for faglig støtte og oppfølging. - Drøft resultatene fra elevundersøkelsen og lag oppfølgingstiltak for klassen. - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder som referanse. - Følg opp tverrfaglig samarbeid. Se på foreløpige periodeplaner / halvårsplaner for å finne felles tema. - Fastsett ferdigstillelse av periodeplaner og prøveplaner for andre halvår. Senest uke 5 - Gjennomgå aktivitetskalender for andre halvår. - Foreslå temaer for foreldremøter (10.februar alle trinn). Uke 7 / 8 / 10 / 11: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gjennomgå status fravær og orden / atferd i klassen. - Gjennomgå bekymring rundt enkeltelever. Melding til elevtjenesten? - Gjennomgå status elever med behov for faglig støtte og oppfølging. - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder som referanse. - Følg opp tverrfaglig samarbeid, inklusive FYR. - Minn om fristen for varsling andre halvår 11. april. Vurder behovet for varsling. - Informasjon fra elevtjenesten, status søkere på individuelt grunnlag. Uke 15 / 16 / 17 / 19: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gi tilbakemelding fra elev / foreldresamtaler andre halvår. - Gjennomgå faglig status og status fravær og orden / atferd i klassen. - Oppsummer tverrfaglig samarbeid, inklusive FYR skoleåret 14/15. - Følg opp og oppsummer tiltak for å skape et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø i klassen. - Evaluer klasseteamsamarbeidet og teammøteplanen for skoleåret 14/15. - Utarbeid forslag til alternative dager/opplegg for skolesluttperioden, se bl.a minnelisten for eksamen våren

11 Mal møteinnkalling Møtetype: Dato: Deltakere: Fravær: Møteleder: Referent: Sak Tekst Frist Ansvar

12 Mal møtereferat Møtetype: Dato: Deltakere: Fravær: Møteleder: Referent: Sak Tekst Frist Ansvar

13 Elevopplysninger - gjelder alle elever Navn ELEVEN Fødselsdato Hjemstedsadresse Gateadr: Postnr: Poststed: Fasttelefon / Mobil Hjem Mobil Hybelvertens navn HVIS DU ER HYBELBOER: Hybeladresse Hybelvertens Fasttelefon / Mobil Gateadr: Postnr: Hjem Poststed: Mobil Skolen kan ta kontakt med foresatte etter at jeg er fylt 18 år, dersom de ser behov for dette. (Sett kryss dersom dette er OK) Navn MOR / ANDRE FORESATTE Adresse Mobil Gateadr: Postnr: Poststed: Telefon hjem / arbeid E-post adresse Hjem Arbeid Navn FAR / ANDRE FORESATTE Adresse Mobil Gateadr: Postnr: Poststed: Telefon hjem / arbeid E-post adresse Hjem Arbeid Utdanningsprogram Elevstatus Morsmål Fylles ut av kontoret Gruppe 13

14 Oppstartsamtale med eleven Gjelder alle elever Oppstartsamtalens mål er å bli kjent med eleven for best mulig kunne tilrettelegge skolehverdagen for hver enkelt. Oppstartsamtale skal inneholde følgende: Eleven forteller litt om seg selv - Hvor han / hun bor, litt om familien og interesser eller andre ting som eleven ønsker å fortelle Motivasjonen for skolegang hvilke mål eleven har faglig - Hvorfor har eleven søkt utdanningsprogrammet / hvilke fremtidsplaner har eleven - Hvordan tenker eleven seg å nå målene Samtale om oppmøte, standarder og reglement - Hva tenker eleven å bidra med i et klassemiljø - Hva er viktig for at eleven skal trives på skolen - Hva tenker eleven om fravær Hva forventer eleven av kontaktlærere og faglærere Samtalens fokusområder kan endres ut i fra om elevene går Vg 1, Vg 2 eller Vg 3. Ekstra fokus på «tett på elever». Det skal lages en oppfølgingsplan i løpet av samtalen. Kopi skal sendes til elevtjenesten. 14

15 OPPFØLGINGSPLAN «TETT PÅ ELEVER» Elev: Faglige: Klasse: UTFORDRINGER MÅL TILTAK Sosiale / emosjonelle / helsemessige: Fravær: Dato for evaluering av oppfølgingsplanen: Dato: Dato: Underskrift elev Underskrift k-lærer / elevtjenesten 15

16 Alle elever skal fylle ut meldingsskjema ved fravær fra skolen. Skjemaet skal fylles ut og bekreftes av foreldre/foresatte dersom du er under 18 år. Skjemaet fylles ut når du har vært eller planlegger å være borte fra skolen. Det skal leveres til kontaktlæreren senest første kontakttime etter fraværet. Dersom du planlegger å være borte fra skolen, skal egenmeldingsskjemaet leveres til kontaktlæreren senest tre dager før det planlagte fraværet. Navn klasse kontaktlærer Jeg var borte fra skolen / planlegger å være borte fra skolen: Mandag Dato: Tirsdag Dato: Onsdag Dato: Torsdag Dato: Fredag Dato: Årsak: Dokumentasjon følger vedlagt Jeg (og mine foresatte) er klar over at uansett grunn for fravær gjelder følgende: fraværet blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset (for unntak: se nedenfor) som elev står jeg ansvarlig for å få med meg det faglige stoffet som jeg går glipp av ved fravær fra undervisningen og/eller praksis ute i bedrift udokumentert fravær vil bli tatt med i vurderingen av ordens - og atferdskarakter høyt fravær i løpet av et halvt og/eller helt skoleår kan føre til at jeg ikke får halvårsevaluering og/eller standpunktkarakter i alle fag. høyt fravær vil/kan også resultere i at stipendutbetalingen stopper og utbetalt stipend blir gjort om til lån NB: maks 20 dager (timefravær gjøres om til dager: 8 timer = 1 dag) ved høyt fravær vil skolen kontakte foreldre/foresatte. sted dato underskrift elev underskrift foreldre/foresatte Følgende fravær gir grunnlag for fratrekk (forskrift til opplæringslova, 3-47) For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevja at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset : helse- og velferdsgrunner (krever legeattest), og kun fravær fra og med den fjerde dagen kan strykes) begravelse kjøreopplæring som del av utdanning (gjelder for teknisk avdeling) arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Jeg ønsker at dette fraværet ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset Godkjent Ikke godkjent Sted Dato Underskrift k-lærer Underskrift avdelingsleder (fravær utover 1 dag) 16

17 Fraværskoder - en oppklaring. Faglærer bruker kun X, I og A resten er for K-lærer. X: Ikke meldt Fravær. Summeres. Skal gjøres om til M når fraværsskjema leveres kontaktlærer i kontakttimen. NB:! Leveres ikke fraværsskjema skal kontaktlærer legge inn ordensanmerkning for ugyldig fravær. Elever har frist til første kontakttime for å levere skjema. M: Meldt fravær. Når eleven melder fra om fraværet. Dette fraværet summeres sammen med X-fravær. E: E-fravær. Alt fravær som går på 10-dagers kvote til fratrekk skal føres med denne koden. Kontaktlærer gjør dette og holder oversikt. Viktig at det er kun følgende fravær som kodes med E. - Helse: kun helsefravær dokumentert med legeattest, og fra og med den fjerde dagen kan trekkes. (ved kronisk sykdom kan det trekkes fra første dag.) - Velferdsgrunner: begravelse, kjøreopplæring som del av utdanning (Kun KJ, BLK,TRL og AMK) - Arbeid som tillitsvalgt - Politisk arbeid - Hjelpearbeid - Lovpålagt oppmøte - Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Se presisering i eget skriv angående idrett - lokal tolkning vedtatt av skolens ledelse. S: Oppdrag for skolen. Dette er fravær fra undervisningstimer som ikke telles med da elevene er på skolen. Dette kan være elevrådsarbeid, OD-komite arbeid, representasjonsarbeid for skolen ved ulike arrangementer/konkurranser. Kort sagt fravær fra undervisningsøkter i regi av skolen. I: Ikke deltatt Elevene deltar ikke i undervisningen. Summeres ikke. Brukes der elevene møter opp, men ikke deltar. A Alternativ trening. For kroppsøvingslærere. 17

18 Fravær og vurderingsgrunnlag Det er en entydig sammenheng mellom gode faglige resultater og tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. Da elever som er borte fra skolen går glipp av verdifull undervisning, har skolen som mål å holde fraværet så lavt som mulig. Skolen ønsker ikke at elever reiser på ferie utenom de ordinære skoleferiene (sommer, høst, jul, vinter og påske) og innvilger normalt ikke permisjonssøknader knyttet til ferieformål. Følger av fravær Høyt fravær kan uansett årsak føre til tap av halvårs- og/eller standpunktkarakter. Fravær kan også føre til nedsatt karakter i orden og/eller atferd (jf. 3-5 i forskrift til opplæringslova). For elever under 18 år må foresatte dokumentere fraværet. Dette skjer ved bruk av skolens egenmeldingsskjema som foresatte må signere. Vi understreker særlig at uansett grunn for fraværet gjelder følgende: Fraværet blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset. Som elev står du ansvarlig for å få med deg det faglige stoffet som du går glipp av ved fravær fra undervisning og/eller praksis ute i bedrift. Udokumentert fravær vil bli tatt med i drøftingen av ordens- og atferdskarakteren. Høyt fravær i løpet av et halvt og/eller helt skoleår kan føre til at du ikke får halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i ett eller flere fag. Dersom du ikke melder fra til skolen om fravær utover to dager, vil skolen kontakte de foresatte. Mer enn 20 dagers fravær kan resultere i at stipendutbetalingen stopper og utbetalt stipend blir gjort om til lån (timefravær vil her regnes om til dager: 8 timer = 1 dag) Melding om fravær Fravær er en viktig indikator på elevens trivsel og velvære. Derfor brukes det mye tid på å følge opp den enkelte. Fronter er et verktøy som gir elevene og lærerne god oversikt over alt fravær. Alt fravær registreres av faglæreren i Fronter. Det er viktig at du fører kontroll med fraværet, og at du tidlig gir beskjed til faglæreren om du mener at fraværet er ført feil. I henhold til skolens reglement skal du snarest mulig melde fra til skolen dersom vedkommende er forhindret av sykdom eller andre grunner. Slik melding må gis til skolen via e-post, SMS eller telefon. Du har en særlig plikt til å melde fra om morgenen dersom du ikke kan stille opp på en planlagt vurderingssituasjon samme dag. Dersom du som elev planlegger å være borte fra skolen, skal egenmeldingsskjema leveres kontaktlærer senest tre dager før planlagt fravær. Fravær og vurderingsgrunnlag I den videregående opplæringen brukes en karakterskala som går fra 6 seks (beste karakter) til 1 én (dårligste karakter). Karakteren 2 to er den laveste karakteren som et vitnemål om bestått kurs kan inneholde. Halvårs- og standpunktkarakteren skal måle i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen på det tidspunktet karakteren blir satt ( 3-7, 4-6 og 4-7 i forskrift til opplæringslova). Ditt ansvar består i å møte fram og delta aktivt i undervisningen. Læreren har på sin side ansvar for å legge til rette for at du får vist kompetansen i faget. Dersom du har fravær i vurderingssituasjoner, må du være forberedt på å måtte gjennomføre ny prøve så snart du er tilbake på skolen. Faglærerne dine gjør interne avtaler om å ta deg ut av ordinær undervisning for å gjennomføre den planlagte vurderingssituasjonen. Ved fravær (eks: kjøretime eller ferie,) på større planlagte prøver, gir skolen normalt ikke rett til utsatt prøve. Det vil imidlertid bli registrert fravær for den dagen/de timene som prøva opprinnelig skulle vært avholdt. Husk at høyt fravær uansett årsak kan føre til at du mangler vurderingsgrunnlag i faget. 18

19 Fusk og plagiat definisjoner og konsekvenser. 1.1 Hva er fusk? Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen. 1.2 Hvilke hjelpemidler er lov og ikke lov? Til sentralt gitt skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med noen unntak. Det er fusk å bruke internett, kommunisere med andre, ta i bruk oversettelsesprogrammer i norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråk. I matematikk, fysikk, kjemi og biologi er det i tillegg fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen. 1.3 Hva er konsekvensene ved fusk? Det er svært alvorlig å fuske. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er: Du vil få prøven i faget annullert. Det vil si karakteren IV, og du kan få problemer med vurderingsgrunnlaget i faget. Ny prøve blir ikke gitt for elever som blir tatt i fusk. Ny inntaksforskrift sier at en karakter med IV eller 1 er nok til ikke å bli tatt inn til videre i utdanningsløpet. Elever som blir tatt i fusk, får skriftlig varsel om fare for nedsatt adferdskarakter. Det blir gitt en adferdsanmerkning. Elever som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget. Til prøver som gjennomføres i opplæringen er regler for hjelpemiddelbruk fastsatt på den enkelte skole, eller på skoleeiernivå. Prøver underveis i opplæringen har andre formål enn å prøve elevenes sluttkompetanse, slik eksamen skal gjøre. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre prøver gjennom skoleåret uten tilgang til hjelpemidler. På slike prøver vil det være fusk å benytte hjelpemidler. 2.1 Hva er plagiat? Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen/prøver er det ikke plagiat å bruke kilder, men dersom kilder brukes, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. 2.2 Konsekvenser ved bruk av plagiat. Dersom eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt til prøven eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke eleven selvstendig kompetanse i vurderingssituasjonen, og besvarelsen kan få en lav karakter. (1-2). Elever som blir tatt i plagiat, får skriftlig varsel om fare for nedsatt adferdskarakter. Det blir gitt en adferdsanmerkning. 19

20 Forslag til oppgaver for å bli kjent på skolen Gjelder Vg1 og nye Vg2 elever Tilpass disse oppgavene til hva som er hensiktsmessig å kjenne til nettopp på vår skole nå, og om dette er Vg1, Vg2 eller Vg3. Elever som er kjent i skolebygningen og nærmiljøet rundt skolen kan brukes som guider. Alle elevene skal lese branninstruksen (se skoleguiden) og merke seg hvor nødutganger og letteste rømningsveier er i tilfelle brann. Elevene går rømningsveiene. I tillegg kan oppgavene være: Når er Kantina åpen, og hvilke tilbud finnes? Hvor ligger biblioteket? Hvordan går du som elev fram for å låne bøker der? Noter deg åpningstider, hjelpemidler, muligheter for å sitte og lese der m.m. Hvor og hvordan foregår søppelsorteringen her på skolen? Hva har du som elev ansvar for? Hva slags system har skolen når det gjelder rydding av uteområder? Hvor finner du tavle eller skjerm for informasjon, og hvor er toaletter? Hvor finner du A-hallen og B-hallen og garderober? Hvor ligger skolens kontorer? Hva heter helserådgiver og hva kan hun hjelpe deg med? Hva heter de andre som arbeider i elevtjenesten og hva kan hver enkelt av dem hjelpe deg med? Hvor ligger servicekontoret? Hva kan du få hjelp til på B113? Hvilket inntrykk har du av skolens lokaler og uteområder? Når elevene kommer tilbake til gruppa, skal alle presentere alt for hverandre slik at en sikrer at alle har fått med seg det viktigste. I tillegg får elevene trening i å stå fram for gruppa med noe de helt sikkert kan. 20

21 Forslag til intervjuøvelse Gjelder Vg1 elever og nye Vg2 elever To elever, A og B, som ikke kjenner hverandre setter seg sammen. Elevene intervjuer hverandre og skriver stikkord. A og B går sammen med to andre og presenterer hverandre. 1. Hva heter du? 2. Hvor bor du? 3. Hvorfor søkte du deg til dette utdanningsprogrammet? 4. Hva gjør du i fritiden? 5. Har du noen kjæledyr? 6. Hva synes du kjennetegner et godt skolemiljø? 7. Hvilke forventninger har du til dette skoleåret? 8. Er det noe annet du vil fortelle om deg selv? 21

22 Skjema for melding til elevtjenesten om elever med mye fravær, helseproblemer, atferdsproblemer, psykososiale problemer og eller andre utfordringer Elevens navn: Klasse: mob.nr: Kontaktlærer: Grunn til henvendelsen: Kryss av en eller flere av nedenstående muligheter og fyll inn nødvendig informasjon: Fagvansker: Atferds-/og eller disiplinproblemer: Sosiale og emosjonelle vansker: Stort fravær. Angi antall dager: Timer: Fag: Helseproblemer (fysisk og / eller /psykisk): Annet: Beskrivelse av hva som hittil er gjort: Hatt samtale med eleven og foresatte ( Jfr.Skjema for elevopplysninger). Dato for samtale med foresatte: Lena, den underskrift 22

23 Underveis-samtale med eleven Gjelder alle elever Underveis-samtalens mål er å følge opp momenter fra oppstartsamtalen og eventuelle hendelser som har kommet på underveis. Nedenfor kommer ei momentliste som samtalen skal inneholde: Refleksjon rundt momenter fra oppstartsamtalen Elevens planer/mål? Innfridde forventninger? Bidrag til klassemiljøet? Trivsel? Fravær? Forhold til lærere? Elevstandard Hvordan jobber du for å lære? Hva er dine bidrag til gode arbeidsøkter? Hvordan følger du opp ordensreglementet? Hvordan jobber du med å holde deg informert? Eleven bør ha forberedt seg til samtalen, ved å fylle ut/gi seg selv karakter (1-6) på hvert av delmomentene. Elever som skal ha oppfølgingsplan har ekstra fokus på de utfordringene som er identifisert i oppstartsamtalen. Forslag til andre aktuelle spørsmål tilpasset utdanningsprogram og trinn. Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Hvordan har det vært å begynne på ny skole? Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Refleksjon rundt praksisperioder, bedriftsbesøk m.m. Tanker om Vg2-kurs neste skoleår? Forventninger til neste skoleår? Vg2 Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Hva ønsker du å bruke utdanningen din til? Grunnlaget for å søke læreplass i ønsket fag/grunnlag for å søke generell studiekompetanse? Erfaringer i arbeidspraksis, med betydning for valg av lærefag? Vg3 Ønsker for neste år eventuelt skissere muligheter. Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Grunnlag for å søke jobb, eventuelt videre utdanning? Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 Hvordan har det vært å begynne på ny skole? Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Tanker om valg av programfag neste skoleår? Forventninger til neste skoleår? Vg2 Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Tanker om valg av programfag? Hva ønsker du å bruke utdanningen din til? Vg3 Ønsker for neste år eventuelt skissere muligheter. Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Grunnlag for å søke ønsket utdanning? 23

24 Elevstandard Sett karakter fra 1-6, der 6 er helt enig og 1 er helt uenig. 1 JEG GJØR MITT BESTE FOR Å LÆRE a) Jeg gjør alle leksene mine og stiller forberedt til prøver b) Jeg viser interesse og deltar aktivt i undervisningen c) Jeg følger med i timen, tar notater, og bruker PC/mobil etter avtale med lærer 2 JEG BIDRAR TIL GODE ARBEIDSØKTER a) Jeg kommer presis til timene, og forlater ikke timen underveis b) Jeg gjør en god innsats i timene, jobber med det jeg skal og forstyrrer ikke andre c) Jeg deltar konstruktivt i gruppearbeid og bidrar til å gjøre andre gode 3 JEG BIDRAR TIL GOD ORDEN a) Jeg spiser ikke i timen, og klarer meg med vann hvis jeg blir tørst b) Jeg har alltid med meg nødvendig utstyr til timene 4 c) Jeg rydder opp etter meg i klasserommet, garderoben, hallen, kantina og andre fellesareal, og tar ansvar for skolens areal og utstyr JEG BIDRAR TIL GOD TRIVSEL a) Jeg lytter til og bryr meg om andre elever b) Jeg respekterer medelever, lærere og andre ansatte på skolen c) Jeg kommer til skolen med god innstilling og forholder meg til reglementet 5 JEG SKAFFER MEG RELEVANT INFORMASJON a) Jeg bruker Fronter daglig, finner informasjon på skolens hjemmeside og følger med på informasjonsskjermene på skolen b) Jeg får med meg viktig informasjon som blir gitt i k-timene og i undervisningen c) Jeg skaffer meg informasjon hvis jeg har vært borte en dag 24

25 Lærerstandard 1 Jeg bidrar til god læring a. Jeg varierer undervisningen, og foretar hensiktsmessige metodevalg b. Jeg gir tilbakemeldinger til den enkelte elev om hans eller hennes utvikling i faget c. Jeg utvikler meg som lærer ved å oppdatere meg faglig og reflektere over egen praksis, og bidra til god delekultur 2 Jeg bidrar til gode rammer for undervisningen a. Jeg begynner presis, har tydelig oppstart og avslutning b. Jeg har tydelig forventning til elevene og motiverer dem til arbeidsinnsats c. Jeg involverer elevene i planlegging, gjennomføring og evaluering 3 Jeg bidrar til god orden a. Jeg sørger for å holde skolen ren og i orden b. Jeg snakker med elevene om hvordan skolen praktiserer reglene for orden og atferd, og setter anmerkning ved brudd på disse c. Jeg tar opp den generelle orden og atferd med klassen jevnlig 4 Jeg bidrar til god trivsel a. Jeg lytter til, og bryr meg om, den enkelte elev og kollega b. Jeg legger vekt på å være saklig og positiv når jeg snakker med eller om elever og kollegaer c. Jeg tar opp saker direkte med den det gjelder 5 Jeg bidrar til god informasjonsflyt a. Jeg bruker Fronter daglig, besøker jevnlig skolens hjemmeside, og deltar på obligatoriske møter b. Jeg sørger for å gi god informasjon til elever, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere c. Jeg leser og besvarer e-post, og holder frister 25

26 Evaluering av skoleåret 2014 / 2015 på klassenivå Klasse: Hvordan har klassemiljøet vært? Sosialt, praktisering av standarder for elever og lærere, Hvordan mobbing / vil fravær du karakterisere av mobbing, andre din egen forhold. innsats Elev- i faget og lærerstandard dette skoleåret? blir en viktig referanse når du skal evaluere året. Forslag til tiltak som kan fremme klassemiljøet? Hvordan har læringsmiljøet i klassa vært? Forslag til tiltak som kan fremme læringsmiljøet? Hvilke arbeidsmetoder har fungert bra i klassa? Forslag til tiltak som kan fremme variasjon av arbeidsmetoder? Hvordan har klassa opplevd elevmedvirkning? Forslag til tiltak som kan fremme elevmedvirkning? 16

27 Evaluering av 1.halvår / 2.halvår - faglærer Fag: Navn: Hvordan vil du karakterisere din innsats i faget dette halvåret? Hvordan vil du karakterisere din egen innsats i faget dette skoleåret? Hvordan vil du karakterisere / vurdere undervisningen i faget dette halvåret? Hva vil du at undervisningen skal inneholde mer / mindre av Hvordan vil du vurdere meg som klasseleder / pedagog i dette faget? 27

SEU (systematisk elevutvikling) skoleåret 2011-2012 Lena videregående skole Innholdsliste

SEU (systematisk elevutvikling) skoleåret 2011-2012 Lena videregående skole Innholdsliste SEU (systematisk elevutvikling) skoleåret 2011-2012 Lena videregående skole Innholdsliste Plan for første skoleuke.. 2 Oversikt over kontaktlærere og romfordeling kontakttime 3 Oversikt klasseteammøter

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e 2 M K HVEM ER VI? 2MKA Karin Hove-Capote: 95413897 karin.hove-capote@osloskolen.no 2MKB John Alfheim: 95229316 john.alfheim@osloskolen.no

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig skal fullføre

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 8.9. 2016 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen»

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» HENSIKT Elevene skal motiveres til jevn innsats og forhindre skulk. Fraværsgrensen gjelder ikke det dokumenterte fraværet «det er lov å være syk» Myndighetene vil

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG2: Kjetil

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring 31.07.2012 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS...

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Praktisk informasjon Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Fronter Skolearena www.wang.no - Tønsberg - Oppslagstavle Praktisk informasjon Fronter

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 04.08.2016 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå Utdanningsdirektøren

Detaljer

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 SVS er en åpen og inkluderende skole legger til rette for læring, elevene tar ansvar for å motta læring viser respekt for elevene

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 Moderne Fleksibel - Ambisiøs Onsdag 31.8.2016. Velkommen til foreldremøte ST VG1 Program for kvelden 1845-1915: - Presentasjon av Nydalen vgs hvem vi er og litt om våre satsningsområder her i amfiet -

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 18.30 19.30 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

MØTE MED KONTAKTLÆRERE. Skolestart august 2016

MØTE MED KONTAKTLÆRERE. Skolestart august 2016 MØTE MED KONTAKTLÆRERE Skolestart august 2016 AGENDA Huskeliste for kontaktlærere Godt skole- og klassemiljø Kartlegging Elevråd organisering og møteplan Huskeliste for kontaktlærere i QM+ Huskeliste for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Notat Til: Personalet og elevene ato: 15.09.2016 Saksbeh: Rektor NY FRAVÆRSORNING I VIEREGÅENE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn 9. mai 2016 Innhold Læringsmiljø Hjem-skolesamarbeid Hva er nytt? Organisering av 8. trinn Viktige datoer og hjemmeside Med blikk for alle Kvalitet og helhet

Detaljer

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post:

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post: Nye fraværsregler i videregående opplæring Hva er nytt? Fraværsgrensen i korte trekk Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at du mister retten til halvårsvurdering med karakter eller

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013

MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013 MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013 HVA ER MK-FAGENE? Brite Vegsund, Mediekommunikasjon: Programfaget dreier seg om kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes i formidling av budskap i ulike

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag God vurdering? -dette fokuserer vi på: Tydelige og konkrete vurderingskriterier, som elevene kjenner godt Egenvurdering Underveisvurdering Sluttvurdering

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra:

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Prosedyre: Fraværsgrense Versjon 1.2 Endret: 29.09.16 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: 06.10.2016 i skole Ansvarlig saksbehandler: Johs Ringås Saksbehandler:

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer