Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5"

Transkript

1 1

2 Innholdsliste SEU perm skoleåret Plan for første skoleuke 3 Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4 Oversikt klasseteammøter første halvår 5 Kontaktlærerens ansvar for enkelteleven og klassa 6 Kontakttimen kontinuerlige oppgaver 7 Huskeliste skolestartperioden 8 Årshjul klasseteammøter 9 Mal møteinnkalling 11 Mal møtereferat 12 Elevopplysninger gjelder alle elever 13 Oppstartsamtale med eleven 14 Oppfølgingsplan Tett på elever 15 Egenmeldingsskjema ved fravær 16 Fraværskoder en oppklaring 17 Fravær og vurderingsgrunnalg 18 Fusk og plagiat 19 Forslag til oppgaver for å bli kjent på skolen 20 Forslag til intervjuøvelse 21 Skjema for melding til elevtjenesten 22 Underveissamtale med eleven 23 Elevstandard 24 Lærerstandard 25 Evaluering av skoleåret 26 Evaluering av 1.halvår / 2.halvår faglærer 27 2

3 Plan for første skoleuke, uke 34 Alle Vg1 elever og nye grupper på Vg2 anbefales å gjennomføre et Bli kjent- opplegg på minst en halv dags varighet. K-lærere har ansvar for opplegget. Mandag 18. august Tirsdag 19. august Onsdag 20. august og torsdag 21 august Fredag 22 august VgI Skolestart 9.00 Elever og kontaktlærere møter i Totenhallen Avslutter : Bli kjent opplegg Ansvar: K-lærere : Skoledag etter timeplan Skoledag etter timeplanen Miljødag for hele skolen. Eget program Vg2 Skolestart Elever og kontaktlærere møter i Totenhallen Avslutter Nye Vg2 yrkesfag: 8.00 : Bli kjent opplegg : skoledag etter timeplan Vg2 ST og ID: : Elever og kontaktlærer møtes : Skoledag etter timeplan Vg3 Skolestart Elever og kontaktlærere møter i Totenhallen Avslutter : Elever og kontaktlærer møtes : Skoledag etter timeplan NB: Utlevering av bøker, se liste på Fronter. 3

4 Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam Utdanningsprogram ST - Vg1 Gruppe - 1 STA - 1 STA Rom: - K-time - 5.t mandag A 243 Kontakt-lærere Raymond Aldo Kristin Duklæt Rom: klasseteammøter A 243 ST Vg2-1 STB - 1 STB - 2 STA - 2 STA A 244 A 240 Anne-Lise Finstad Kristin Rosenberg Kjell Gulbrandsen Ole Aass A 244 A 240 ST -Vg3-2 STB - 2 STB - 3 STA - 3 STA A 239 A238 Harald Lødemel Torbjørn Koch Ellen Gaarder Inger Johanne Reppen A 239 A238 ID - Vg1-3 STB - 3 STB - 1 IDA - 1 IDA A203 A 210 Helga Thomesen Ingvild Styve Jon Asle Berg Laila Hatlelid Nilsen A203 A 210 IDR Vg2-1 IDB - 1 IDB - 2 IDRA - 2 IDRA A 213 A 209 Anne Marit Stjernvang Frode Søbye Kai Erik Moen Karianne Aas A 213 A 209 IDR - Vg3-2 IDRB - 2 IDRB - 3 IDRA - 3 IDRA A 207 R44 Even Tajet Else Karin Bekkelund Lasse Daaland Gjetrud Friis Kollandsrud A 207 R 44 TP - Vg1 SS Vg2 2TRL - 3 IDRB - 3 IDRB - 1 TPA - 1 TPB - 1 SS -2 TRL A 204 C 109 C 126 E 203 E 222 Per Holmstad Torstein Ingvaldsen Terje Flattum Dan Olav Holthe Anne Karin Finstad Jostein Malterud A204 C 109 C 126 E 203 E Vg2 TKJ - 2 TKJ E 202 Iraj Zamanian Fardshahri E 202 HO - Vg1-2 AMK - 2 BLK - 1 HOA - 1 HOB E 221 Rom 46 Rom A 234 Rom A 118 Lars Christian Evenrud Jan Edgar Bekkelund Solfrid Hage Anne Lise Holmen E 221 Rom 46 A 235 A 118 HEA- Vg2 DH - Vg1-1 HOD Rom A111 Anne- Grethe Flatebø og Helen M. Eriksrud - 2 HEA A Rom A 133 Gry Kjersti Johansen - 2 HEA B - 1 DHA - 1 DHB Rom A 134 Rom C 140 Rom C 115 A 111 A 133 Monica Skarseth A 134 Annette Hveem Narum C 140 C 115 DH Vg2 - DTR 2IUD/3INT 2DTR Rom C 141 C 115 Tomas Gjetmundsen Ranveig Schumann C 141 C 115 4

5 Oversikt klasseteammøter første halvår skoleåret TP A 1 ST B 2 IUD/3INT 2ID A HO D 1 ID B 1 TP B 3 ST A Rom C A 244 C A A 213 C126 A DH A 2 BLK/AMK 1 HO A 1 ID A 2 ST B 1 HO B 2 TRLA/2 TKJA 1 ST A 3 ID B C 140 R 46 A 235 A 210 A 239 A 118 E222 A 243 A HEA A+B 2 ST A 3 ID A 2 DTR A+B 1 SS 3 ST B 2 ID B A 134 A 240 R 44 C 115 E 203 A 203 A Saksliste for klasseteammøtene finnes under Årshjul klasseteammøter i SEU-permen side 9 og 10. Kontaktlærerne er ansvarlige for å kalle inn til møtene. NB: Husk at det skal være med minst 2 elever fra klassen på hvert klasseteam. Elevene skal involveres i aktuelle saker Kontaktlærerne er ansvarlig for møteledelse og referat (husk å få med hvem gjør hva og til hvilken tidsfrist). Mal for møteinnkalling og referat, side 11 og 12 Referat fra klasseteammøter settes i perm på servicetorget. Lykke til! Fra avdelingslederne 5

6 Kontaktlærerens ansvar for enkelteleven og klassa Kontaktlæreren har sammen med klasseteamet en sentral rolle når det gjelder å skape et godt skole - og arbeidsmiljø for alle. Et godt skole- og arbeidsmiljø kjennetegnes av trygghet, forståelse og respekt for alle. Det er viktig å tydeliggjøre skolens nulltoleranse mot krenkende atferd Oppstart: Delta på fellesmøte med elevtjenesten og ledelsen i oppstarten av skoleåret. Gi elevene en god mottagelse. Bli kjent-opplegg for klassa gjennomføres. Forbered foreldremøte, 2. september og 17.september. Gjennomføre oppstartsamtaler med alle elever i egen kontaktlærergruppe, innen uke 39. Se mal for oppstartsamtale side 14. Gjennomføre oppstartsamtale med tett på elever innen uke 39. Se mal for oppstartsamtale og oppfølgingsplan for «tett på elever» side 14 og 15. Henvise elever til Bjørn Åge Sæther i forbindelse med tilrettelegging ved prøver og eksamener. Frist 27.september. Det skal søkes for hvert år. NB: Ved interne prøver tilrettelegger faglærer. (frist for søknad 2. halvår er 14.mars). Skriv generell del av IOP for elever med særskilt opplæringsløp (enkeltvedtak), Jfr. Huskeliste IOP Ved spørsmål om bytting av fag, eleven kontakter inntaksleder. Ved spørsmål om fritak for opplæring i fag, frist 1. 10, eleven kontakter UOY. Kontinuerlig: Kontakte elev og / eller foresatte så raskt som mulig ved vedvarende fravær, maks to uanmeldte sammenhengende fraværsdager. Kontaktlærer må melde bekymring til foresatte før skriftlig bekymringsmelding sendes til elevtjenesten, jfr. Tett på modellen. Koordinere og sende meldingsskjema til elevtjenesten når eleven har mye fravær, uryddig orden, mindre god atferd, ikke tilfredsstillende utbytte av undervisningen eller andre grunner som elevtjenesten skal og/ eller bør informeres om. Gjennomfør oppfølgingssamtale med elever som har oppfølgingsplan. Kontaktlærer må melde fra til kontoret hvis fraværet er 20 dager eller mer. Send fraværsrapportering for klassen til avdelingsleder, på angitte datoer (se aktivitetskalenderen). Koordinere og underskrive elevvarsler. Sørge for at informasjon om den enkelte elev alltid er ajourført. Melde fra til avdelingsleder for tilrettelagt opplæring om elever som vurderes søkt inn på individuelt grunnlag neste skoleår og være delaktig i innsøkningsarbeidet for elever som søker på individuelt grunnlag. Hel- og halvårsevaluering: Forberede og gjennomføre underveissamtaler. Frist første halvår er 29. november og frist andre halvår er 11. april. Gi tilbud om samtaler med foreldre og / eller foresatte to ganger pr år Forberede og gjennomføre halvårsvurdering med karakter i orden og atferd, frist første halvår er 11. januar, andre halvår er fristen 31. mai Vurdere og evaluere generell del av IOP. Jfr. Huskeliste IOP Fylle ut overgangsskjema når det er behov for å sikre elevopplysninger for videre skolegang. Frist 14 april. 6

7 Kontakttimen kontinuerlige oppgaver: Motivere og veilede den enkelte elev til gode arbeidsvaner og læringsmåter. Fokus på læringsmiljø og læringsutbytte Arbeide for å fremme det psykososiale miljøet i klassen. Gjennomgå ukeplanen for klassen. Korte elevsamtaler kontinuerlig vedr. elevens skolehverdag. Ha fokus på elevens ansvar for orden i skolearbeidet, samt elevens ansvar for orden i skolens fellesarealer. Fokusere på elev / lærerstandard Sette av tid til saker fra elevrådet. Tillitselevs ansvar. Ha fokus på elevens frammøte, registrere og følge opp fravær. Fraværsskjema skal leveres straks eleven er tilbake etter fravær og senest første kontakttime etter fravær. Sette ordensanmerkning når eleven ikke har levert egenmeldingsskjema første kontakttime etter fravær Følge opp elevens anmerkninger i orden og atferd. Videreformidle all relevant informasjon til elevene fra skolens aktivitetskalender og fra dagens på Fronter. Gjennomføre oppsummering med klassen hvert halvår. Temaer for kontakttimene: Arbeidsoppgaver Frist Utført Elevstandard Fortløpende Lærerstandard Fortløpende Et godt skolemiljø for alle Fortløpende - Tiltak for å fremme et godt læringsmiljø Digital mobbing Fortløpende Lena videregående skole som miljøfyrtårnskole: Uke 36 - Regler for orden og ryddighet i klasserom og fellesarealer, turnus for rydding av fellesareal - Informasjon om skolens ordning for kildesortering - Bruk av miljøriktige produkter - Krav til HMS (helse-miljø-sikkerhet) og bruk av riktig utstyr Krav til HMS med fokus på branninstruks Uke 35 Elevrådsarbeid Fortløpende Studieteknikk Fortløpende Nærvær på skolen Fortløpende Bruk av Fronter og IKT Uke 39 Internasjonalisering / OD Innen uke 39 Aktuelle nyhetssaker Fortløpende Oppsummering av elevundersøkelsen Uke 4 Skolesluttperioden alternative opplegg den siste perioden UDIR har nyttige sider knyttet til temaene læringsmiljø og digital mobbing 7

8 Huskeliste skolestartperioden Arbeidsoppgaver Frist Utført Sjekke om alle elevene har møtt. Frammøte / ikke frammøte skal Daglig meldes daglig første skoleuke pr e-post til Bjørn Åge Sæther Elever og lærere presenterer seg i klassen. Forslag til intervjuøvelse på side 16 Fylle ut helseskjema. Samles klassevis, merkes med klasse og navn på kontaktlærer og legges i hylla til helserådgiver Astrid Senstad Alund. Sørge for at alle elever blir gjort kjent med timeplanen. Uke 34 Informasjon om gratisprinsippet i videregående opplæring og rutiner Uke 34 for gratis læremidler, les i Skoleguiden. NB: Informere om muligheten for å søke utstyrsstipend, samt behovsprøvd stipend, NB: maks antall dager fravær i fht melding om stopp av stipendutbetaling er 20 dager, se egenmeldingsskjema side 14. Informere om tiltakene i helsefremmende skole. Se Årshjul Uke 35 helsefremmende skole på skolens hjemmeside. Dele ut giro for betaling av lunsjpakkeabonnement. Se på viktige kapitler i Skoleguiden. Legg særlig vekt på: Uke 35 - skoleruta - grunnlaget for fravær og anmerkninger - kriterier for god i orden og i atferd - bruken av egenmeldingsskjemaet for fravær - IKT-reglementet og regler for utlånsbøker - Godt skolemiljø: Skolens handlingsplaner ved: Mobbing, rus og utagerende og voldelig atferd - Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet: skolen skal aktivt og systematisk arbeide for «å fremja eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Alle klasser skal ha gjennomgått elevstandard og lærerstandard for Uke 35 Lena vgs, elevstandard finner du side 19. Klargjøre regler for elevenes ansvar for eiendeler (leie av elevskap, Uke 35 gratis skolebøker, leie-pc-er, forebygging av tyveri av verdigjenstander (garderober). Fylle ut elevopplysningsskjema digitalt, side 13. Kontaktlæreren tar kopi og leverer originalen på servicetorget til arkivering. Oppstartsamtaler «tett på elever». Se forslag side 14 og 15. Uke 39 Oppstartsamtaler med alle elever. Se forslag side 14. Uke 39 Valg av representanter fra alle klasser til OD - komite. Meldes til Arthur R. Hauge Valg av tillitselev og vara. Meldes til Gjertrud F. Kollandsrud Valg av IKT- ressursperson for klassen. Meldes til Bjørn Åge Sæther Frist periodeplaner og prøveplaner Uke 37 Forbered søknader om tilrettelegging ved prøver og høsteksamen, søknad 2.halvår er fristen 14.mars

9 Årshjul klasseteammøter Det skal foreligge saksliste og referat fra hvert møte. Saksliste og referat sendes som kopi til elevtjenesten. (Astrid ST, Frode ID, Jenny Teknisk, Anne Margrethe HO/DH) Referatene settes i perm på servicetorget. Kontaktlærere er ansvarlige. Elevtjenesten møter på eget initiativ. I teammøtene fra uke 35 og ut skoleåret skal to elevrepresentanter delta. Saker de bør være med på: saker fra elevene, læringsmiljø og psykososialt miljø, og tverrfaglige prosjekter. Uke 33: - Gjennomgå timeplanen og presenter faglærere på teamet. - Gjennnomgå viktig informasjon om enkeltelever gitt av elevtjensten - Planlegg tiltak som kan gi økt læringsutbytte. Bruk utdelt statistikk som referansen og grunnlag for en god diskusjon. - Planlegg hvordan elevstandard og lærerstandard skal presenteres og jobbes med i klassen. - Foreslå tiltak for å jobbe med et godt psykososialt miljø i klassen - Lag skisse for minimum ett tverrfaglig prosjekt, inkludert FYR, som skal gjennomføres i klassen. Oppfølging 4.september. - Foreslå tidspunkt for frokost og HLR for Vg1, etter utgitt plan. - Fastsett frist for ferdigstillelse av periodeplaner og prøveplaner for første halvår, senest uke Foreslå temaer for foreldremøter (2. september Vg1, 16.september Vg 2/3 ) - Gjennomgå aktivitetskalender for første halvår. Uke 35 / 36 / 38 / 39: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gi tilbakemelding fra oppstartssamtalene (evt. på neste teammøte). - Gjennomgå frammøte / orden / atferd og faglig status: hva er inntrykket av elevene så langt, behov for bekymringsmeldinger? - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder, og statistikker som referanse. - Videre planlegging av tverrfaglig prosjekt, inklusive FYR. - Status prøveplan. Uke 44 / 45 / 47/ 48: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gjennomgå status fravær/orden/atferd, faglig status og bekymring rundt enkeltelever. Melding sendes til elevtjenesten - Gjennomgå behovet for differensiering/ekstra støtte til enkeltelever. Melding sendes til avdelingsleder. - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder som referanse Følge opp tverrfaglig samarbeid, inklusive FYR. - Kartlegg behovet for nye individuelle søkere. 9

10 - Minn om fristen for varsling første halvår, frist 22. november. Vurder behovet for varsling. Uke 2 / 3 / 4 / 5: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gi tilbakemelding fra elev/foreldresamtaler første halvår. - Gjennomgå status fravær/orden/atferd, faglig status og bekymring rundt enkeltelever. Melding sendes til elevtjenesten - Gjennomgå status elever med behov for faglig støtte og oppfølging. - Drøft resultatene fra elevundersøkelsen og lag oppfølgingstiltak for klassen. - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder som referanse. - Følg opp tverrfaglig samarbeid. Se på foreløpige periodeplaner / halvårsplaner for å finne felles tema. - Fastsett ferdigstillelse av periodeplaner og prøveplaner for andre halvår. Senest uke 5 - Gjennomgå aktivitetskalender for andre halvår. - Foreslå temaer for foreldremøter (10.februar alle trinn). Uke 7 / 8 / 10 / 11: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gjennomgå status fravær og orden / atferd i klassen. - Gjennomgå bekymring rundt enkeltelever. Melding til elevtjenesten? - Gjennomgå status elever med behov for faglig støtte og oppfølging. - Følg opp tiltak for økt læringsutbytte og et godt psykososialt miljø. Bruk elev- og lærerstandarder som referanse. - Følg opp tverrfaglig samarbeid, inklusive FYR. - Minn om fristen for varsling andre halvår 11. april. Vurder behovet for varsling. - Informasjon fra elevtjenesten, status søkere på individuelt grunnlag. Uke 15 / 16 / 17 / 19: - Følg opp aktuelle saker fra forrige møte - Gi tilbakemelding fra elev / foreldresamtaler andre halvår. - Gjennomgå faglig status og status fravær og orden / atferd i klassen. - Oppsummer tverrfaglig samarbeid, inklusive FYR skoleåret 14/15. - Følg opp og oppsummer tiltak for å skape et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø i klassen. - Evaluer klasseteamsamarbeidet og teammøteplanen for skoleåret 14/15. - Utarbeid forslag til alternative dager/opplegg for skolesluttperioden, se bl.a minnelisten for eksamen våren

11 Mal møteinnkalling Møtetype: Dato: Deltakere: Fravær: Møteleder: Referent: Sak Tekst Frist Ansvar

12 Mal møtereferat Møtetype: Dato: Deltakere: Fravær: Møteleder: Referent: Sak Tekst Frist Ansvar

13 Elevopplysninger - gjelder alle elever Navn ELEVEN Fødselsdato Hjemstedsadresse Gateadr: Postnr: Poststed: Fasttelefon / Mobil Hjem Mobil Hybelvertens navn HVIS DU ER HYBELBOER: Hybeladresse Hybelvertens Fasttelefon / Mobil Gateadr: Postnr: Hjem Poststed: Mobil Skolen kan ta kontakt med foresatte etter at jeg er fylt 18 år, dersom de ser behov for dette. (Sett kryss dersom dette er OK) Navn MOR / ANDRE FORESATTE Adresse Mobil Gateadr: Postnr: Poststed: Telefon hjem / arbeid E-post adresse Hjem Arbeid Navn FAR / ANDRE FORESATTE Adresse Mobil Gateadr: Postnr: Poststed: Telefon hjem / arbeid E-post adresse Hjem Arbeid Utdanningsprogram Elevstatus Morsmål Fylles ut av kontoret Gruppe 13

14 Oppstartsamtale med eleven Gjelder alle elever Oppstartsamtalens mål er å bli kjent med eleven for best mulig kunne tilrettelegge skolehverdagen for hver enkelt. Oppstartsamtale skal inneholde følgende: Eleven forteller litt om seg selv - Hvor han / hun bor, litt om familien og interesser eller andre ting som eleven ønsker å fortelle Motivasjonen for skolegang hvilke mål eleven har faglig - Hvorfor har eleven søkt utdanningsprogrammet / hvilke fremtidsplaner har eleven - Hvordan tenker eleven seg å nå målene Samtale om oppmøte, standarder og reglement - Hva tenker eleven å bidra med i et klassemiljø - Hva er viktig for at eleven skal trives på skolen - Hva tenker eleven om fravær Hva forventer eleven av kontaktlærere og faglærere Samtalens fokusområder kan endres ut i fra om elevene går Vg 1, Vg 2 eller Vg 3. Ekstra fokus på «tett på elever». Det skal lages en oppfølgingsplan i løpet av samtalen. Kopi skal sendes til elevtjenesten. 14

15 OPPFØLGINGSPLAN «TETT PÅ ELEVER» Elev: Faglige: Klasse: UTFORDRINGER MÅL TILTAK Sosiale / emosjonelle / helsemessige: Fravær: Dato for evaluering av oppfølgingsplanen: Dato: Dato: Underskrift elev Underskrift k-lærer / elevtjenesten 15

16 Alle elever skal fylle ut meldingsskjema ved fravær fra skolen. Skjemaet skal fylles ut og bekreftes av foreldre/foresatte dersom du er under 18 år. Skjemaet fylles ut når du har vært eller planlegger å være borte fra skolen. Det skal leveres til kontaktlæreren senest første kontakttime etter fraværet. Dersom du planlegger å være borte fra skolen, skal egenmeldingsskjemaet leveres til kontaktlæreren senest tre dager før det planlagte fraværet. Navn klasse kontaktlærer Jeg var borte fra skolen / planlegger å være borte fra skolen: Mandag Dato: Tirsdag Dato: Onsdag Dato: Torsdag Dato: Fredag Dato: Årsak: Dokumentasjon følger vedlagt Jeg (og mine foresatte) er klar over at uansett grunn for fravær gjelder følgende: fraværet blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset (for unntak: se nedenfor) som elev står jeg ansvarlig for å få med meg det faglige stoffet som jeg går glipp av ved fravær fra undervisningen og/eller praksis ute i bedrift udokumentert fravær vil bli tatt med i vurderingen av ordens - og atferdskarakter høyt fravær i løpet av et halvt og/eller helt skoleår kan føre til at jeg ikke får halvårsevaluering og/eller standpunktkarakter i alle fag. høyt fravær vil/kan også resultere i at stipendutbetalingen stopper og utbetalt stipend blir gjort om til lån NB: maks 20 dager (timefravær gjøres om til dager: 8 timer = 1 dag) ved høyt fravær vil skolen kontakte foreldre/foresatte. sted dato underskrift elev underskrift foreldre/foresatte Følgende fravær gir grunnlag for fratrekk (forskrift til opplæringslova, 3-47) For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevja at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset : helse- og velferdsgrunner (krever legeattest), og kun fravær fra og med den fjerde dagen kan strykes) begravelse kjøreopplæring som del av utdanning (gjelder for teknisk avdeling) arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Jeg ønsker at dette fraværet ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset Godkjent Ikke godkjent Sted Dato Underskrift k-lærer Underskrift avdelingsleder (fravær utover 1 dag) 16

17 Fraværskoder - en oppklaring. Faglærer bruker kun X, I og A resten er for K-lærer. X: Ikke meldt Fravær. Summeres. Skal gjøres om til M når fraværsskjema leveres kontaktlærer i kontakttimen. NB:! Leveres ikke fraværsskjema skal kontaktlærer legge inn ordensanmerkning for ugyldig fravær. Elever har frist til første kontakttime for å levere skjema. M: Meldt fravær. Når eleven melder fra om fraværet. Dette fraværet summeres sammen med X-fravær. E: E-fravær. Alt fravær som går på 10-dagers kvote til fratrekk skal føres med denne koden. Kontaktlærer gjør dette og holder oversikt. Viktig at det er kun følgende fravær som kodes med E. - Helse: kun helsefravær dokumentert med legeattest, og fra og med den fjerde dagen kan trekkes. (ved kronisk sykdom kan det trekkes fra første dag.) - Velferdsgrunner: begravelse, kjøreopplæring som del av utdanning (Kun KJ, BLK,TRL og AMK) - Arbeid som tillitsvalgt - Politisk arbeid - Hjelpearbeid - Lovpålagt oppmøte - Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Se presisering i eget skriv angående idrett - lokal tolkning vedtatt av skolens ledelse. S: Oppdrag for skolen. Dette er fravær fra undervisningstimer som ikke telles med da elevene er på skolen. Dette kan være elevrådsarbeid, OD-komite arbeid, representasjonsarbeid for skolen ved ulike arrangementer/konkurranser. Kort sagt fravær fra undervisningsøkter i regi av skolen. I: Ikke deltatt Elevene deltar ikke i undervisningen. Summeres ikke. Brukes der elevene møter opp, men ikke deltar. A Alternativ trening. For kroppsøvingslærere. 17

18 Fravær og vurderingsgrunnlag Det er en entydig sammenheng mellom gode faglige resultater og tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. Da elever som er borte fra skolen går glipp av verdifull undervisning, har skolen som mål å holde fraværet så lavt som mulig. Skolen ønsker ikke at elever reiser på ferie utenom de ordinære skoleferiene (sommer, høst, jul, vinter og påske) og innvilger normalt ikke permisjonssøknader knyttet til ferieformål. Følger av fravær Høyt fravær kan uansett årsak føre til tap av halvårs- og/eller standpunktkarakter. Fravær kan også føre til nedsatt karakter i orden og/eller atferd (jf. 3-5 i forskrift til opplæringslova). For elever under 18 år må foresatte dokumentere fraværet. Dette skjer ved bruk av skolens egenmeldingsskjema som foresatte må signere. Vi understreker særlig at uansett grunn for fraværet gjelder følgende: Fraværet blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset. Som elev står du ansvarlig for å få med deg det faglige stoffet som du går glipp av ved fravær fra undervisning og/eller praksis ute i bedrift. Udokumentert fravær vil bli tatt med i drøftingen av ordens- og atferdskarakteren. Høyt fravær i løpet av et halvt og/eller helt skoleår kan føre til at du ikke får halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i ett eller flere fag. Dersom du ikke melder fra til skolen om fravær utover to dager, vil skolen kontakte de foresatte. Mer enn 20 dagers fravær kan resultere i at stipendutbetalingen stopper og utbetalt stipend blir gjort om til lån (timefravær vil her regnes om til dager: 8 timer = 1 dag) Melding om fravær Fravær er en viktig indikator på elevens trivsel og velvære. Derfor brukes det mye tid på å følge opp den enkelte. Fronter er et verktøy som gir elevene og lærerne god oversikt over alt fravær. Alt fravær registreres av faglæreren i Fronter. Det er viktig at du fører kontroll med fraværet, og at du tidlig gir beskjed til faglæreren om du mener at fraværet er ført feil. I henhold til skolens reglement skal du snarest mulig melde fra til skolen dersom vedkommende er forhindret av sykdom eller andre grunner. Slik melding må gis til skolen via e-post, SMS eller telefon. Du har en særlig plikt til å melde fra om morgenen dersom du ikke kan stille opp på en planlagt vurderingssituasjon samme dag. Dersom du som elev planlegger å være borte fra skolen, skal egenmeldingsskjema leveres kontaktlærer senest tre dager før planlagt fravær. Fravær og vurderingsgrunnlag I den videregående opplæringen brukes en karakterskala som går fra 6 seks (beste karakter) til 1 én (dårligste karakter). Karakteren 2 to er den laveste karakteren som et vitnemål om bestått kurs kan inneholde. Halvårs- og standpunktkarakteren skal måle i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen på det tidspunktet karakteren blir satt ( 3-7, 4-6 og 4-7 i forskrift til opplæringslova). Ditt ansvar består i å møte fram og delta aktivt i undervisningen. Læreren har på sin side ansvar for å legge til rette for at du får vist kompetansen i faget. Dersom du har fravær i vurderingssituasjoner, må du være forberedt på å måtte gjennomføre ny prøve så snart du er tilbake på skolen. Faglærerne dine gjør interne avtaler om å ta deg ut av ordinær undervisning for å gjennomføre den planlagte vurderingssituasjonen. Ved fravær (eks: kjøretime eller ferie,) på større planlagte prøver, gir skolen normalt ikke rett til utsatt prøve. Det vil imidlertid bli registrert fravær for den dagen/de timene som prøva opprinnelig skulle vært avholdt. Husk at høyt fravær uansett årsak kan føre til at du mangler vurderingsgrunnlag i faget. 18

19 Fusk og plagiat definisjoner og konsekvenser. 1.1 Hva er fusk? Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen. 1.2 Hvilke hjelpemidler er lov og ikke lov? Til sentralt gitt skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med noen unntak. Det er fusk å bruke internett, kommunisere med andre, ta i bruk oversettelsesprogrammer i norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråk. I matematikk, fysikk, kjemi og biologi er det i tillegg fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen. 1.3 Hva er konsekvensene ved fusk? Det er svært alvorlig å fuske. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er: Du vil få prøven i faget annullert. Det vil si karakteren IV, og du kan få problemer med vurderingsgrunnlaget i faget. Ny prøve blir ikke gitt for elever som blir tatt i fusk. Ny inntaksforskrift sier at en karakter med IV eller 1 er nok til ikke å bli tatt inn til videre i utdanningsløpet. Elever som blir tatt i fusk, får skriftlig varsel om fare for nedsatt adferdskarakter. Det blir gitt en adferdsanmerkning. Elever som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget. Til prøver som gjennomføres i opplæringen er regler for hjelpemiddelbruk fastsatt på den enkelte skole, eller på skoleeiernivå. Prøver underveis i opplæringen har andre formål enn å prøve elevenes sluttkompetanse, slik eksamen skal gjøre. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre prøver gjennom skoleåret uten tilgang til hjelpemidler. På slike prøver vil det være fusk å benytte hjelpemidler. 2.1 Hva er plagiat? Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen/prøver er det ikke plagiat å bruke kilder, men dersom kilder brukes, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. 2.2 Konsekvenser ved bruk av plagiat. Dersom eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt til prøven eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke eleven selvstendig kompetanse i vurderingssituasjonen, og besvarelsen kan få en lav karakter. (1-2). Elever som blir tatt i plagiat, får skriftlig varsel om fare for nedsatt adferdskarakter. Det blir gitt en adferdsanmerkning. 19

20 Forslag til oppgaver for å bli kjent på skolen Gjelder Vg1 og nye Vg2 elever Tilpass disse oppgavene til hva som er hensiktsmessig å kjenne til nettopp på vår skole nå, og om dette er Vg1, Vg2 eller Vg3. Elever som er kjent i skolebygningen og nærmiljøet rundt skolen kan brukes som guider. Alle elevene skal lese branninstruksen (se skoleguiden) og merke seg hvor nødutganger og letteste rømningsveier er i tilfelle brann. Elevene går rømningsveiene. I tillegg kan oppgavene være: Når er Kantina åpen, og hvilke tilbud finnes? Hvor ligger biblioteket? Hvordan går du som elev fram for å låne bøker der? Noter deg åpningstider, hjelpemidler, muligheter for å sitte og lese der m.m. Hvor og hvordan foregår søppelsorteringen her på skolen? Hva har du som elev ansvar for? Hva slags system har skolen når det gjelder rydding av uteområder? Hvor finner du tavle eller skjerm for informasjon, og hvor er toaletter? Hvor finner du A-hallen og B-hallen og garderober? Hvor ligger skolens kontorer? Hva heter helserådgiver og hva kan hun hjelpe deg med? Hva heter de andre som arbeider i elevtjenesten og hva kan hver enkelt av dem hjelpe deg med? Hvor ligger servicekontoret? Hva kan du få hjelp til på B113? Hvilket inntrykk har du av skolens lokaler og uteområder? Når elevene kommer tilbake til gruppa, skal alle presentere alt for hverandre slik at en sikrer at alle har fått med seg det viktigste. I tillegg får elevene trening i å stå fram for gruppa med noe de helt sikkert kan. 20

21 Forslag til intervjuøvelse Gjelder Vg1 elever og nye Vg2 elever To elever, A og B, som ikke kjenner hverandre setter seg sammen. Elevene intervjuer hverandre og skriver stikkord. A og B går sammen med to andre og presenterer hverandre. 1. Hva heter du? 2. Hvor bor du? 3. Hvorfor søkte du deg til dette utdanningsprogrammet? 4. Hva gjør du i fritiden? 5. Har du noen kjæledyr? 6. Hva synes du kjennetegner et godt skolemiljø? 7. Hvilke forventninger har du til dette skoleåret? 8. Er det noe annet du vil fortelle om deg selv? 21

22 Skjema for melding til elevtjenesten om elever med mye fravær, helseproblemer, atferdsproblemer, psykososiale problemer og eller andre utfordringer Elevens navn: Klasse: mob.nr: Kontaktlærer: Grunn til henvendelsen: Kryss av en eller flere av nedenstående muligheter og fyll inn nødvendig informasjon: Fagvansker: Atferds-/og eller disiplinproblemer: Sosiale og emosjonelle vansker: Stort fravær. Angi antall dager: Timer: Fag: Helseproblemer (fysisk og / eller /psykisk): Annet: Beskrivelse av hva som hittil er gjort: Hatt samtale med eleven og foresatte ( Jfr.Skjema for elevopplysninger). Dato for samtale med foresatte: Lena, den underskrift 22

23 Underveis-samtale med eleven Gjelder alle elever Underveis-samtalens mål er å følge opp momenter fra oppstartsamtalen og eventuelle hendelser som har kommet på underveis. Nedenfor kommer ei momentliste som samtalen skal inneholde: Refleksjon rundt momenter fra oppstartsamtalen Elevens planer/mål? Innfridde forventninger? Bidrag til klassemiljøet? Trivsel? Fravær? Forhold til lærere? Elevstandard Hvordan jobber du for å lære? Hva er dine bidrag til gode arbeidsøkter? Hvordan følger du opp ordensreglementet? Hvordan jobber du med å holde deg informert? Eleven bør ha forberedt seg til samtalen, ved å fylle ut/gi seg selv karakter (1-6) på hvert av delmomentene. Elever som skal ha oppfølgingsplan har ekstra fokus på de utfordringene som er identifisert i oppstartsamtalen. Forslag til andre aktuelle spørsmål tilpasset utdanningsprogram og trinn. Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Hvordan har det vært å begynne på ny skole? Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Refleksjon rundt praksisperioder, bedriftsbesøk m.m. Tanker om Vg2-kurs neste skoleår? Forventninger til neste skoleår? Vg2 Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Hva ønsker du å bruke utdanningen din til? Grunnlaget for å søke læreplass i ønsket fag/grunnlag for å søke generell studiekompetanse? Erfaringer i arbeidspraksis, med betydning for valg av lærefag? Vg3 Ønsker for neste år eventuelt skissere muligheter. Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Grunnlag for å søke jobb, eventuelt videre utdanning? Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 Hvordan har det vært å begynne på ny skole? Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Tanker om valg av programfag neste skoleår? Forventninger til neste skoleår? Vg2 Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Tanker om valg av programfag? Hva ønsker du å bruke utdanningen din til? Vg3 Ønsker for neste år eventuelt skissere muligheter. Hvordan vil du vurdere faglig fremdrift og status? Grunnlag for å søke ønsket utdanning? 23

24 Elevstandard Sett karakter fra 1-6, der 6 er helt enig og 1 er helt uenig. 1 JEG GJØR MITT BESTE FOR Å LÆRE a) Jeg gjør alle leksene mine og stiller forberedt til prøver b) Jeg viser interesse og deltar aktivt i undervisningen c) Jeg følger med i timen, tar notater, og bruker PC/mobil etter avtale med lærer 2 JEG BIDRAR TIL GODE ARBEIDSØKTER a) Jeg kommer presis til timene, og forlater ikke timen underveis b) Jeg gjør en god innsats i timene, jobber med det jeg skal og forstyrrer ikke andre c) Jeg deltar konstruktivt i gruppearbeid og bidrar til å gjøre andre gode 3 JEG BIDRAR TIL GOD ORDEN a) Jeg spiser ikke i timen, og klarer meg med vann hvis jeg blir tørst b) Jeg har alltid med meg nødvendig utstyr til timene 4 c) Jeg rydder opp etter meg i klasserommet, garderoben, hallen, kantina og andre fellesareal, og tar ansvar for skolens areal og utstyr JEG BIDRAR TIL GOD TRIVSEL a) Jeg lytter til og bryr meg om andre elever b) Jeg respekterer medelever, lærere og andre ansatte på skolen c) Jeg kommer til skolen med god innstilling og forholder meg til reglementet 5 JEG SKAFFER MEG RELEVANT INFORMASJON a) Jeg bruker Fronter daglig, finner informasjon på skolens hjemmeside og følger med på informasjonsskjermene på skolen b) Jeg får med meg viktig informasjon som blir gitt i k-timene og i undervisningen c) Jeg skaffer meg informasjon hvis jeg har vært borte en dag 24

25 Lærerstandard 1 Jeg bidrar til god læring a. Jeg varierer undervisningen, og foretar hensiktsmessige metodevalg b. Jeg gir tilbakemeldinger til den enkelte elev om hans eller hennes utvikling i faget c. Jeg utvikler meg som lærer ved å oppdatere meg faglig og reflektere over egen praksis, og bidra til god delekultur 2 Jeg bidrar til gode rammer for undervisningen a. Jeg begynner presis, har tydelig oppstart og avslutning b. Jeg har tydelig forventning til elevene og motiverer dem til arbeidsinnsats c. Jeg involverer elevene i planlegging, gjennomføring og evaluering 3 Jeg bidrar til god orden a. Jeg sørger for å holde skolen ren og i orden b. Jeg snakker med elevene om hvordan skolen praktiserer reglene for orden og atferd, og setter anmerkning ved brudd på disse c. Jeg tar opp den generelle orden og atferd med klassen jevnlig 4 Jeg bidrar til god trivsel a. Jeg lytter til, og bryr meg om, den enkelte elev og kollega b. Jeg legger vekt på å være saklig og positiv når jeg snakker med eller om elever og kollegaer c. Jeg tar opp saker direkte med den det gjelder 5 Jeg bidrar til god informasjonsflyt a. Jeg bruker Fronter daglig, besøker jevnlig skolens hjemmeside, og deltar på obligatoriske møter b. Jeg sørger for å gi god informasjon til elever, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere c. Jeg leser og besvarer e-post, og holder frister 25

26 Evaluering av skoleåret 2014 / 2015 på klassenivå Klasse: Hvordan har klassemiljøet vært? Sosialt, praktisering av standarder for elever og lærere, Hvordan mobbing / vil fravær du karakterisere av mobbing, andre din egen forhold. innsats Elev- i faget og lærerstandard dette skoleåret? blir en viktig referanse når du skal evaluere året. Forslag til tiltak som kan fremme klassemiljøet? Hvordan har læringsmiljøet i klassa vært? Forslag til tiltak som kan fremme læringsmiljøet? Hvilke arbeidsmetoder har fungert bra i klassa? Forslag til tiltak som kan fremme variasjon av arbeidsmetoder? Hvordan har klassa opplevd elevmedvirkning? Forslag til tiltak som kan fremme elevmedvirkning? 16

27 Evaluering av 1.halvår / 2.halvår - faglærer Fag: Navn: Hvordan vil du karakterisere din innsats i faget dette halvåret? Hvordan vil du karakterisere din egen innsats i faget dette skoleåret? Hvordan vil du karakterisere / vurdere undervisningen i faget dette halvåret? Hva vil du at undervisningen skal inneholde mer / mindre av Hvordan vil du vurdere meg som klasseleder / pedagog i dette faget? 27

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Skolehefte 2014/2015

Skolehefte 2014/2015 Skolehefte 2014/2015 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2014/2015... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Oslo Handelsgymnasium

Oslo Handelsgymnasium Oslo Handelsgymnasium Navn: Adresse: Telefon: Kontaktlærer Kontaktlærers telefon og mailadresse: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Litt om skolen vår 4 Hilsen fra rektor 5 OHG-Info 7 Ansatte ved Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6 Elevhåndbok 2014/15 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5 Ved begynnelsen av skoleåret! 5 Litt om Strand vgs 5 Vår visjon 6 Våre mål og satsingsområder 6 Klasseledelse

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk Prosedyrer 2010-11 Revisjonshistorie... 2 1. HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE?... 3 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev... 4 Sjekkliste som skal brukes når elever slutter på Nesbru...

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer