3LaNNSOMHETSUNDERSQ)KELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3LaNNSOMHETSUNDERSQ)KELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1989"

Transkript

1

2 3LaNNSOMHETSUNDERSQ)KELSE FOR SETTEFSKANLEGG 1989

3

4 FORORD Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin 10nnsomhetsunders0kelse for settefiskanlegg Tilsvarende undersakelser er gjort siden 1985, men opplegget er en del endret underveis. Denne meldingen er utarbeidet av fungerende f0rsteseetar ~erete Fauske ved Kontoret for drifts0konomiske undersakelser. Bergen, februar 1991 Viggo Jan Olsen Thor B. Melhus

5

6 Side A. NNLEDNNG 3 B. SAMMENDRAG 5 C. RESULTATANALYSE - HELE LANDET 9 C.1. Produksjon, salg og inntekt C.2. Kostnadsutvikling C.3. Lonnsomhet C.4. Likviditet og soliditet C.5. Anlegg rned salg av yngel (2.6. Anlegg uten salg av yngel D. RESULTATANALYSE - FOR ULKE GEOGRAFSKE GRUPPER D.1. Gruppe 1 (Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sor-Tr0ndelag) 19 D.2. Gruppe 2 (Mare og Romsdal, Sogn og Fjordane 20 D.3. Gruppe 3 (Hordaland, Rogaland og Skagerakkysten) 22 E. TABELLVERK Hele landet under ett 2. Gruppe 1: Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og S0r-Trondelag 3. Gruppe 2: Mare og Romsdal, Sogn og Fjordane 4. Gruppe 3: Hordaland, Rogaland og Skagerakkysten 5. Anlegg med salg av yngel 6. Anlegg uten salg av yngel F. DEFNSJONER 46 G. SUMMARY N ENGLSH 54 H. VEDLEGG Tabeller for anlegg der beholdningen av fisk er vurdert ti1 null Tabeller for anlegg der beholdningen av fisk er vurdert ti1 pris x kvantum. 64 J. SKJEMA BENYTTET VED NNSAMLNG AV DATA 68

7

8 DAGRAMOVERSKT FGUR 1: FGUR 2: FGUR 3: FGUR 4: FGUR 5: FGUR 6: FGUR 7: FGUR 8: Salg av smolt/settefisk (stk) og salg av yngel (stk) for hele utvalget i gjennomsnitt pr. anlegg Fordeling kostnad pr. stk solgt smolt/settefisk for hele utvalget i gjennomsnitt pr. anlegg Utvikling i rogn/yngelkostnad pr. stk solgt smolt settefisk for hele utvalget i gjennomsnitt pr. anlegg Forsiingskostnad pr. stk solgt smolt/settefisk for hele utvalget i gjennomsnitt pr. anlegg Fordeling av gjeld og egenkapital for hele utvalget i gjennomsnitt pr. anlegg Antall solgt yngel og smolt/settefisk for gruppe 1 i gjennomsnitt pr. anlegg Antall solgt yngel og smolt/settefisk for gruppe 2 i gjennomsnitt pr. anlegg Antall solgt yngel og smolt/settefisk for gruppe 3 i gjennomsnitt pr. anlegg

9 Fiskeridirektoratet har for hvert av arene foretatt egne 10nnsomhetsunders0kelser for settefiskanlegg. Hjemmel for innhenting av nodvendige grunnlagsdata var opprinnelig gitt i lov av 10. mai 1981 om bygging m.v. av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skalldyr. Denne lov ble 14. juni 1985 erstattet av lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Siden 1976 har Fiskeridirektoratet ogsa statt for innsamling og revisjon av data for den fiskeoppdrettsstatistikk sorn Statistisk Sentralbyre gir ut arlig. En del av datamaterialet sorn blir brukt i denne undersokelsen blir innhentet gjennom den Arlige fiskeoppdrettsstatistikken. Andre data ti1 denne undersokelsen blir innhentet s~rskilt fra oppdretterne. Den sist nevnte datainnsamling er i fsrste rekke basert pa et spesielt lonnsomhetsskjema og pa irsregnskapet ti1 det enkelte anlegg. februar 1990 ble det sendt 10nnsomhetsskjema ti1 167 oppdrettere. De var, rned fi unntak, utvalgt blant eierne ti1 de 280 anleggene sorn etter oppdrettsstatistikken hadde salg av smolt og settefisk i Anlegg sorn utelukkende drev rned kultivering, og anlegg sorn bade hadde konsesjon for settefisk- og matfiskoppdrett ble holdt utenfor. OgsA andre anlegg sorn en pi forhand visste kombinerte settefiskproduksjon rned annen virksomhet sorn f.eks. gardsdrift, ble holdt utenfor. alt fikk en svar fra bare 127 av de 167 anleggene sorn en henvendte seg til. Av de 127 anleggene sorn en fikk svar fra, var det imidlertid bare 68 regnskap sorn kunne benyttes i undersokelsen. Frafallet har en rekke Arsaker, men dirlig utfylte skjema og manglende regnskap er de viktigste. Videre drev en del av settefiskanleggene rned annen virksornhet ved siden av settefiskvirksomheten. For mange av disse var det ikke mulig 2 skille ut settefiskdelen av regnskapet. Dermed falt disse anleggene ut av undersakelsen. Leseren vil i sammendraget i kapittel B finne hovedresultatene fra denne undersokelsen, og de viktigste konklusjonene en kan trekke pa bakgrunn av tallmaterialet. analysen i kapittel C og D prover en B gjore presentasjonen bredere, samtidig sorn en vil prove A forklare bakgrunnen for den utviklingen og de variasjonene sorn kommer fram. En presenterer ogsi, i kapittel E, et omfattende tabellverk rned tilhorende variabelforklaring i kapittel F for de sorn onsker et detaljert bilde. Resultatene for 1989 er lagt fram sammen rned tilsvarende tall for 1987 og De tre siste hrene har undersokelsene vart utfart etter samme metode og tallene er derfor helt sammenlignbar. Ogs4 for 1989-undersokelsen har en valgt a presentere resultater etter en beholdningsvurdering basert pa 70 prosent av pris x kvantum.

10 midlertid vil man bakerst i rapporten finne tabeller som vurderer resultatet med beholdninger verdsatt ti1 henholdsvis null eller ti1 pris x kvantum. tabellverket presenterer en farst resultatet for alle anlegg i utvalget, deretter falger tabeller for ulike geografiske regioner. Ti1 slutt har en valgt a splitte mellom de som i tillegg ti1 salg av smolt/settefisk har salg av yngel. For hver anleggsgruppe er det presentert 5 tabeller: tabell 1 presenteres driftsresultater for det gjennomsnittlige anlegget med oversikt over inntekter og kostnader i perioden. Tabell 2 viser balansen (eiendoms- og kapitalforhold) pr Tabell 3 viser en del n~kkeltall for rentabilitet, likviditet og soliditet for det gjennomsnittlige anlegget. Nokkeltallene for alle tre 8rene er her regnet ut direkte p& grunnlag av fremkomne tall i tabell 1 og 2. vurderingen av egenkapitalandel og egenkapitalrentabilitet, blir 60 prosent av de betingede skattfrie avsetninger regnet som egenkapital og de siste 40 prosent som langsiktig gjeld. Tabell 4. viser salg og produksjon, kapasitet og flere produktivitetsmsl. Tabellen inneholder ogs8 andre 18nnsomhetsmal som l0nnsevne og rent overskudd. Tabell 5 viser kostnader pr. stk solgt smolt/settefisk for de ulike kostnadsartene rogn/yngel, for, 10nn, osv. kapittel G er det gitt et engelsk sammendrag av rapporten. et vedlegg ti1 slutt i rapporten er det tatt med 18nnsomhetstall basert p8 alternative beholdningsvurderinger av fisk. Dessuten 18nnsomhetsskjema for klekkerier/settefiskanlegg 1989 og fiskeoppdrett 1989 (statistikkskjema).

11 dette sammendraget vil en presentere de viktigste resultatene fra 10nnsomhetsunders~kelse av norske settefiskanlegg Opplysningene er hentet inn fra 68 anlegg. Tilsvarende undersakelser har vart utfsrt arlig siden Hovedkonklusjonene fra l~nnsomhetsunders0kelse for settefiskanleggene 1989 er f0lgende: * Lannsomheten for settefiskanlegg var lav i 1987 og 1988, og gikk ytterligere ned i * Gjennomsnittlig salgsinntekt har gbtt ned med 18 prosent. * Sterk nedgang i gjennomsnittlig 10nnsevne pr. Brsverk fra pluss ti1 minus for landsgjennomsnittet. * Oppgang i salget av smolt/settefisk (stk) med 11 prosent, men nedgang i antall solgt yngel (uansett fiskeslag) med 33 prosent. * Kostnader pr. stk solgt smolt/settefisk gikk ned med 10 prosent. * Bade likviditet og soliditet var dbrligere i 1989 enn i Tabellen nedenfor viser en del hovedresultater i gjennomsnitt pr. anlegg. Beholdningen av fisk er vurdert ti1 70 prosent av pris x kvantum. Tilsvarende tall for 1987 og 1988 er tatt med for sammenlikning Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Rentekostnader Resultat f0r ekstra ordinaxe poster Rent overskudd Lannsevne pr. Brsverk Salg av smolt/settefisk stk Salg av yngel stk Antall Arsverk Resultat f0r ekstra ordinare poster er driftsresultat tillagt renteinntekter fratrukket rentekostnader.

12 Det rene overskuddet er differansen mellom totale inntekter, som er driftsinntekter tillagt renteinntekter og verdien av beholdningsendringen, og totale kostnader, som er alle betalte kostnader i perioden pluss postene kalkulatorisk (beregnet) eierlsnn, kalkulatorisk rente p& egenkapitalen og kalkulatoriske avsivninger. Lsnnsevnen er differansen mellom totale inntekter og totale kostnader bortsett fra 18nnskostnader og kalkulatorisk eier- 10nn. Lannsevnen gir dermed uttrykk for hvor mye virksomheten egentlig kunne betale ti1 innsatsfaktoren arbeidsaft etter at andre faste og variable kostnader var dekket. En generell konklusjon p& bakgrunn av disse tallene er at irets driftsresultat viser en betydelig nedgang fra Dette skyldes hovedsaklig en inntektsvikt som fslge av lavere pris pa smolt/settefisk. De totale kostnadene ligger pi samme nivi som i Nakkeltallene nedenfor beefter dette inntrykket: Totalrentabilitet % Egenkapitalrentabilitet % Likviditetsgrad 1 % Likviditetsgrad 2 % Rentedekningsgrad % ~genkapitalandel % Kortsiktig gjeld/aktiva % Langsiktig gjeld/aktiva % Likviditetsgrad 1 er verdien av oml8psmidlene i forhold ti1 samlet kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 viser det samme forhold etter at en i oml0psmidlene har sett bort fra lagerverdien av fisk i sj8en. Rentedekningsgraden viser hvor mange ganger driftsresulatet pluss renteinntekter kunne betale rentekostnadene. 60 % av betingede skattfrie avsetninger er inkludert i egenkapitalen, de resterende 40 % er tatt med i langsiktig gjeld. Bide rentabilitet og soliditet viser nedgang fra 1988 ti Ogsi likviditeten viser klar nedgang i samme tidsrom.

13 Kostnader wr. stk solat smolt/settefisk, basert WA hele utvalusmenaden. Rogn-/yngelkostnad Forkostnad Forsiingskostnad Elektrisitetskostnad Lannskostnad Kalkulatorisk eierlann Andre driftskostnader Rentekostnad Kalk. rente pa egenkapitalen Kalk. avsivninger (BL) SUM Den totale gjennomsnittskostnaden pr. stk solgt smolt/settefisk ble fra 1988 ti redusert med 10.0 prosent. G6r en inn pa de enkelte kostnadsartene ser en at rogn/yngelkostnaden ble redusert med 5.6 prosent, mens de variable kostnadene for, forsiing, elektrisitet og 10nn gikk ned med 10.4 prosent. Andre driftskostnader, avsivninger og kapitalkostnader gikk ned med 10.6 prosent. Utviklinu i kostnader Dr. stk solgt smolt/settefisk for ulike ueoarafiske regioner. Giennomsnitt Dr. anleug Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sar-Trandelag Region 2: M0re og Romsdal, Sogn og Fjordane Region 3: Hordaland, Rogaland og Skagerakkysten undersakelsen var den farste vi splittet opp p6 ulike geografiske regioner, derfor er det ikke tilsvarende tall for undersakelsen var det ingen anlegg fra Finnmark som var representert i utvalget, mens det i 1989-undersakelsen er ett anlegg fra dette fylket med i utvalget.

14 region 1 var det en liten oppgang i kostnad pr. stk solgt fisk fra 1988 ti Dette skyldes hovedsaklig nedgang i salget av smolt/settefisk (stk) pa 24.3 prosent, samtidig som de totale kostnadene fortsatt er haye. region 2 derimot er kostnaden redusert med hele 19.9 prosent fra 1988 ti Totalkostnad pr. stk solgt smolt/settefisk i region 3 gikk i samme periode ned med 10.2 prosent.

15 C, RESULTATANALYSE -- ALE ANLEGG UTVALGET Cl. PRODUKSJON, SALG OG NNTEKT tabellen nedenfor er det presentert en del gjennomsnittsresultater pr. anlegg basert pa alle anlegg i utvalget Salg smolt/settefisk stk Salg av yngel stk Salg av smolt/settefisk pr. Arsverk stk Salg av yngel pr. Arsverk stk Konses jon stk Salgsinntekt Andre ordinare inntekter Erstatninger Driftsinntekter Renteinntekter Av tabellen ser en at salg av smolt/settefisk akte med 10.5 prosent, ti stk i perioden 1988 ti Salg av yngel gikk imidlertid ned med 32.7 prosent i denne perioden. tabellen er det presentert tall for salg av yngel. Dette er gjort for A vise hvor mye yngelsalget utgjar av totalsalget for settefiskprodusentene var yngelsalget starre enn salget av smolt/settefisk. tre-arsperioden har salget av yngel blitt betydelig redusert var salget av yngel 25.4 prosent av totalsalget av fisk, mens tilsvarende tall for 1987 og 1988 var henholdsvis 44.6 og 35.9 prosent. Tilsammen gikk salgsinntektene av salg av smolt/settefisk og yngel ned med 18.4 prosent. Diagrammet nedenfor viser antall solgt yngel og smolt/settefisk for perioden Venstre sayle viser tall for salg av smolt/settefisk, mens hayre s0yle viser tall for salg av yngel.

16 FGUR 1 Sa lg smo l t/settef, og sal g av ynge l Andre ordinare inntekter er en ubetydelig post i var analyse. Dette skyldes at vi prsver A utelukke fra undersokelsen de anleggene som driver oppdrett i kombinasjon med annen virksomhet, som fiskemottak, butikk, stamfiskoppdrett etc. Disse kombinerte anleggene f0rer som regel et felles regnskap som er uegnet ti1 vart formal. slike anlegg vil nok fordelingen mellom salgsinntekt og andre ordinare inntekter vare en helt annen. Erstatningsutbetalingene gikk ned og var i prosent lavere enn utbetalingene i Premien gikk noe ned fra 1988 ti1 1989, og var i i gjennomsnitt pr. anlegg. Renteinntekten utgjorde i prosent av driftsinntekten. Dette er en nedgang siden 1988 da renteinntekten utgjorde 3.2 prosent. Den nominelle renteinntekten 1A i prosent lavere enn i C2. KOSTNADSUTVKLNG Tabellen nedenfor viser utviklingen i kostnader pr. stk solgt smolt/settefisk i gjennomsnitt pr. anlegg i Arene

17 Rogn-/yngelkostnad Forkostnad Forsiingskostnad Elektrisitetskostnad L~nnskostnad Kalkulatorisk eierlann Andre driftskostnader Rentekostnad Kalk. rente pi egenkapitalen Kalk. avsivininger SUM Det har ved utarbeidelse av undersakelsene vart umulig i skille ut kostnader som kan knyttes direkte ti1 produksjon av den solgte yngel. Kostnad pr. stk er derfor beregnet etter salg av smolt- /settefisk, det er altsi ikke tatt hensyn ti1 salg av yngel. Dette betyr at eventuelle kostnader ved produksjon av den solgte yngelen er inkludert i kostnadene i tabellen ovenfor. En b0r derfor vare oppmerksom pi at eventuelle endringer i kostnad pr. stk kan ha en sammenheng med den utvikling en har hatt i salget av yngel. Som en ser av tabellen ovenfor si gikk gjennomsnittlig kostnad pr. stk solgt smolt/settefisk ned fra 1988 ti Nedgangen var pi 10 prosent i perioden, og i 1989 var kostnaden pr. stk pi Rogn-/yngelkostnad gikk ned med 5.6 prosent, mens variable kostnader (for-, forsiing-, elektrisitets- og 10nnskostnader) gikk ned med 10.4 prosent fra 1988 ti Andre driftskostnader og rentekostnader gikk ned med 12.6 prosent. Diagrammet nedenfor viser fordeling av de totale gjennomsnittskostnader pr. stk solgt fisk i Arbeidskost bestir av lsnnskostnad og kalkulatorisk eierlann, mens driftskost bestir av andre driftskostnader, kalkulatorisk rente pi egenkapitalen og kalkulatoriske avsivninger. FGUR 2 Fordel ing Lost stk %lgt srsolt Eattri.bt ( 0 0 ) iteloxj:( ( 0.2) t K m!aost( (1.2) tors %t [ L 0)

18 Vi skal S& se narmere p& de ulike kostnadsartene. Rogn-/yngelkostnad er definert som innkj0pt rogn/yngel, inklusive eventuelle transportkostnader. Denne posten gikk ned med 5.6 prosent og var i pr. stk solgt smolt/settefisk. Denne nedgangen kan forklares ut fra lavere pris p6 rogn og yngel i 1989 enn i FGUR 3 Utvikl ing i rognlyngel kost pr, stk k Diagrammet ovenfor viser utviklingen i rogn/yngelkostnad pr. stk solgt smolt/settefisk Av diagrammet ser en at det er betydelige variasjoner fra Br ti1 Ar. For- oa Forsiinaskostnad Forkostnaden pr. stk gikk opp med 1.1 prosent fra 1988 ti Tabellen nedenfor viser forholdet mellom erstatningsutbetalinger og betalt forsiksingspremie i gjennomsnitt pr. anlegg. Erstatningsutbetalinger Forsiingspremie Gjennomsnittlig utbetalt erstatning ti1 oppdretteren var i alle tre 6rene lavere enn innbetalt premie. Premien var i

19 prosent av beholdningsverdi av rogn/yngel pr , i 1987 og 1988 var tilsvarende tall henholdsvis 7.7 prosent og 8.2 prosent. Nedgangen i forsiingskostnad pr. stk solgt smolt/settefisk i 3- Arsperioden skyldes sannsynligvis flere faktorer. En grunn ti1 nedgangen kan vare at en ikke lengre far sa omfattende forsiinger som tidligere, en annen Arsak er at mange oppdrettere har tatt pa seg hayere egenandeler, noe som gir redusert premie. FGUR 4 Forsiingskostnad pr, stk OD ? h BE BB 1989 Elektrisitetskostnad Elektrisitetskostnad pr. stk gikk ned fra i 1989, en nedgang pa 8 prosent. i 1988 ti1 For lannskostnadene har det vart nedgang i utbetaling pr. Arsverk fra 1988 ti mens det motsatte var tilfelle i perioden Nedgangen i utbetaling pr. Arsverk var pa 12.8 prosent fra 1988 ti1 1989, og lannskostnad pr. Arsverk var i Dette er hayere enn for matfiskanlegg som hadde en brutto lannskostnad pr. Arsverk pa i Salg smolt/settefisk pr. Grsverk 0kte med 4.5 prosent fra 1988 ti

20 Antall Arsverk Salg settefisk pr. Arsverk stk Produktivitetsskning % Salg av yngel og smolt/settef. pr. Arsverk Lsnnskostnad pr. Arsverk Endring lsnnskostnad pr. Arsv. % Kalkulatorisk eierl0nn Kalkulatorisk eierlsnn pr. stk gikk ned fra 0.07 ti Reduksjon av kalkulatorisk eierl0nn kan skyldes endring i selskapsform fra privat naringsdrivende ti1 aksjeselskap, der eier ofte er ansatt og 10nnsmottaker i eget selskap. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er en restpost som fremkommer nbr for-, smolt-, lsnns-, forsiings-, og elektrisitetskostnadene er skilt ut som egne poster. Dette omfatter alt fra reparasjoner og vedlikehold ti1 rene administrasjonsutgifter som telefon og porto. Andre driftskostnader pr. stk gikk ned med 14.4 prosent fra 1988 ti Det kan vore ulike Brsaker ti1 denne nedgangen. OgsB denne posten varierer sterkt fra anlegg ti1 anlegg. Rentekostnader Rentekostnad pr. kg stk solgt smolt/settefisk gikk opp med 10.9 prosent fra 1987 ti1 1988, mens det var en nedgang fra 1988 ti p& 10.7 prosent ti Ogs6 den totale gjennomsnittlige rentekostnaden gikk noe ned i perioden fra 1988 ti FGUR 5

21 Den konete belastningen av rentekostnaden kan en f& et inntrykk av ved A se rentekostnadene i forhold ti1 driftsinntekten. Alle anlegg % Region 1 % Region 2 % Region 3 % Anlegg med salg av yngel % Anlegg uten salg av yngel % Av tabellen ovenfor ser en at rentekostnadene i prosent av driftsinntekter har gitt opp fra 1988 ti Dette skyldes den aftige nedgangen en har hatt i driftsinntektene i perioden Kalkulatorisk rente D& egenka~italen Kalkulatorisk rente pa egenkapitalen svinger naturlig i takt med egenkapitalandelen i settefiskanleggene. De beregnede rentekostnadene pa egenkapitalen gikk ned fra i 1987 ti i 1988, og ytterligere ned ti i Egenkapitalen i oner pr. anlegg var i 1989 minus mot pluss i Den kalkulatoriske renten blir bare regnet ut for de anleggene som har positiv egenkapital, for anlegg med negativ egenkapital blir den satt lik null. Kalkulatoriske avsivninaer Kalkulatorisk (beregnede) avsivninger er en fast kostnad. PB bakgrunn av 0kning i solgt mengde smolt/settefisk burde sbledes kalkulatoriske avsivninger ha gbtt ned pr. stk. Arsaken ti1 den motsatte utviklingen henger sammen med 0kte anleggsinvesteringer i perioden. Utviklingen i de 18nnsornhetsm&lene som benyttes i tabellverket viser dsrligere lannsomhet i 1989 enn i f0rste rekke skyldes dette lavere salgsinntekt som f0lge av lavere pris pa smolt/settefisk. Totalrentabilitet er driftsinntekter pluss renteinntekter i prosent av sum eiendeler. Denne gikk ned fra 8.2 prosent i 1988 ti1 minus 2.7 prosent i Driftsresultat (driftsinntekter minus driftskostnader) gikk ned fra i 1988 ti i 1989.

22 Resultat far ekstraordinzre poster (EOP) gikk ned fra minus ti1 minus Ser en pa 10nnsevne pr. Arsverk sb fbr en beeftet den negative tendensen. L0nnsevne pr. Arsverk er et sentralt begrep i blant annet st0tteforhandlingene i tradisjonelt fiske. Den er definert som totale inntekter minus sum kostnader medregnet kalkulatoriske avsivninger og kalkulatorisk rente p& egenkapitalen, men unntatt 10nnskostnader og kalkulatorisk eierl0nn. L~nnsevnen gir sbledes uttrykk for hvor mye virksomheten egentlig kan betale ti1 innsatsfaktoren arbeidsaft nbr andre faste og variable kostnader er dekket. GAr en ti1 n0kkeltallsanalysen (tabell 3 i tabellverket) viser den ogsb svekket i 10nnsomhet fra 1988 ti C5. LKVDTET OG SOLDTET Likviditetsmblene finner en i tabellverket. Likviditetsgrad 1 og 2 viser forholdet mellom kortsiktig gjeld og oml0psmidler - henholdsvis med og uten beholdning av levende fisk inkludert. Rentedekningsgraden viser i hvilken grad det resultatet som er skapt i perioden er i stand ti1 d dekke rentekostnadene. En bedrifts kontantbeholdning og bankinnskudd bar sammen med kundefordringer kunne dekke samlet kortsiktig gjeld. Med andre ord bar likviditetsgrad 2 vare over 100 prosent. Andre forhold, som f.eks. oml0pshastigheten pb gjeld og fordringer har imidlertid ogsa betydning. Gjennomsnittlig likviditetsgrad 1 og 2 var henholdsvis 98.6 og 48.5 prosent i 1989 mot og 50.9 prosent i Dette indikerer at likviditeten er forverret i naringen. Rentedekningsgraden viser en nedgang fra 80.4 prosent i 1988 ti1 minus 21.1 prosent i Dette betyr at heller ikke i 1989 klarte settefisknaringen i gjennomsnitt d dekke rentekostnadene sine. Rentedekningsgraden mb vare over 100 prosent for at alle rentekostnadene skal bli dekket. Spredningen er imidlertid stor blant de anleggene som er med i undersokelsen hadde 34 av anleggene negativ rentedekningsgrad, 18 anlegg klarte d dekke mellom 0 og 100 prosent av rentekostnadene, mens de 0vrige 16 anleggene hadde mer enn 100 prosents rentedekning. Som mal pa soliditet brukes egenkapitalandelen. En gjennomsnittlig egenkapitalandel pd 9.9 prosent i 1989 er atskillig svakere enn i var egenkapitalandelen pi 27.7 prosent. Egenkapitalandelen er avhengig av hvordan en vurderer verdien av fisk i anlegget. Vi har begge br valgt b verdsette fisken ti1 70 prosent av pris * kvantum.

23 C6. ANLEGG MED SALG AV YNGEL Denne gruppen omfatter anlegg som har hatt salg av yngel i tillegg ti1 salg av smolt/settefisk. Utvalget besto av 22 anlegg i 1989 mot 26 anlegg i 1988 og 19 anlegg i OgsA denne gruppen har et darligere resultat i 1989 enn i Resultatet var imidlertid litt bedre enn for anlegg uten salg av yngel og for landsgjennomsnittet. Tabellen nedenfor viser noen hovedresultater for denne gruppen Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Lsnnsevne Lsnnsevne pr. Arsverk Rent overskudd Salg smolt/settefisk Salg av yngel Antall Arsverk stk stk Av tabellen ser en en vesentlig forverring av resultatet fra 1988 ti Salget (stk) av smolt/settefisk har ggtt opp med 3.4 prosent, mens salget av yngel har gitt aftig ned med 20.4 prosent fra 1988 ti er salget av yngel lavere enn salget av smolt/settefisk, og dette er fsrste gang siden vi startet med undersskelsen. Mer detaljerte resultater for denne anleggsgruppen er gjenngitt i tabellverket. C7. ANLEGG UTEN SALG AV YNGEL Denne gruppen omfatter anlegg som bare har solgt utsettingsklar fisk. Antall anlegg i utvalget var i anlegg mot 42 anlegg i 1988 og 22 anlegg i Tabellen nedenfor viser noen hovedresultater for denne gruppen Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Lsnnsevne Lsnnsevne pr. Arsverk Rent overskudd Salg smolt/settefisk Antall Arsverk stk

24 Salget av smolt/settefisk mkte med 19 prosent, ti stk i likhet med andre grupper er det en betydelig inntektsvikt som fmlge av lavere priser pi smolt/settefisk, som er hovedarsaken ti1 det dirlige resultatet.

25 D, RESULTATANALYSE - FOR ULKE GEOGRAFSKE REGONER Vi skal i dette kapittelet ga inn i se narmere pa utviklingen i ulike geografiske regioner. Utvalget var ikke stort nok ti1 A bli splittet opp fylkesvis. Antall anlegg i Nord-Norge var heller ikke stort nok ti1 at en fant det forsvarlig A splitte materialet opp i Nord-, Midt- og Sar-Norge. Falgende regioninndeling er derfor valgt : Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trandelag og Sar- Trandelag. Region 2: Mare og Romsdal, Sogn og Fjordane. Region 3: Hordaland, Rogaland og Skagerakkysten. Region 1 har 23 anlegg i utvalget, mens region 2 har 21 anlegg og region 3 har 24 anlegg i utvalget. Det var i 1989-undersakelsen med 2 anlegg fra Finnmark/Troms, 9 anlegg fra Nordland, 3 anlegg fra Nord-Trandelag, 9 anlegg fra Sar-Trandelag, 14 anlegg fra Mare og Romsdal, 7 anlegg fra Sogn og Fjordane, 15 anlegg fra Hordaland og 9 anlegg fra Rogaland og Skagerakkysten. Vi har ikke resultater for ulike geografiske regioner for 1987, da denne oppdelingen ble farste gang foretatt i 1988-undersakelsen. Dl. REGON 1 (FNNMARK, TROMS, NORDLAND, NORD- OG S0R-TRQ)NDElAG) Stikkord for denne regionen i 1989 var haye kostnader, dirlig lannsevne og store underskudd. Viktige 1annsomhetsmAl som driftsresultat, resultat far ekstraordinare poster og lannsevne pr. irsverk ble alle redusert fra 1988 ti Driftsresultatet gikk ned fra pluss i 1988 ti1 minus i 1989, mens resultatet f0r ekstraordinare poster gikk ned fra minus i 1988 ti1 minus i Ser en pa lannsevne pr. Arsverk sa ble den redusert fra minus ti1 minus i samme periode. Det er flere faktorer som medvirker ti1 det darlige resultet. Farst og fremst har det vart en nedgang i antall solgt smolt/settefisk fra 1988 ti p& 24.3 prosent. For det andre har det vart en nedgang i pris pr. stk pa smolt/settefisk i perioden. Dette er faktorer som har gitt en aftig reduksjon i salgsinntektene. De totale kostnadene har ogsa gatt noe ned, mens kostnadene pr. stk solgt smolt/settefisk har gatt opp i denne perioden.

26 Som nevnt har det vart en nedgang i salget fra 1988 ti Salget av smolt/settefisk gikk ned fra stk i 1988 til stk i 1989, mens salget av yngel gikk noe opp fra stk ti i samme periode. Diagrammet pi neste side viser antall solgt yngel og smolt/settefisk for gjennomsnittsanlegget i region 1 for irene Venstre ssyle for hvert av irene viser salg av yngel, mens hsyre ssyle viser salg av smolt/settefisk. FGUR 6 Den aftige nedgangen i antall solgt smolt/settefisk betyr lavere utnyttelse av kapasiteten. gjennomsnitt var 59.5 prosent av konsesjonen utnyttet i 198 mot 66.3 prosent i Kostnader pr. stk solgt smolt/settefisk gikk opp fra i 1988 ti i Det var sarlig rogn/yngel- og forkostnaden som skte, med henholdsvis 13.2 prosent og 14.4 prosent i perioden. De kalkulatoriske avsivningene steg med 26.2 prosent fra 1988 ti Selv om resultatene var d&rligere i 1989 enn i 1988 var det ialt 6 av 23 anlegg i utvalget som hadde klart lavere kostnader pr. stk solgt smolt/settefisk enn landsgjennomsnittet. Et av anleggene hadde kostnader pr. stk solgt smolt/settefisk helt nede i (landsgjennomsnittet er 15.69). D2, ReGON 2 (M0Re OG ROMSDAL, SOGN OG FJORDANE) denne regionen var det ogsi en betydelig nedgang i resultatet fra 1988 ti Driftsresultatet gikk ned fra pluss i 1988 ti1 minus , mens resultatet far ekstraordinzre

27 poster gikk ned fra pluss i 1988 ti1 minus i Lsnnsevne pr. Arsverk ble redusert fra pluss ti1 minus i samme periode. Arsaken ti1 nedgangen i resultatet skyldes ogsa her f0rst og fremst en inntektssvikt som folge av lavere pris pr. stk pa smolt/settefisk. Salget av smolt/settefisk (stk) gikk opp fra stk i 1988 ti stk i 1989, en oppgang pi 32.9 prosent. Salget av yngel gikk imidlertid aftig ned fra stk i 1988 ti stk i 1989, en nedgang pa 76.1 prosent. Diagrammet nedenfor viser fordelingen mellom antall solgt yngel og smolt/settefisk for gjennomsnittsanlegget i region 2 i Arene Venstre ssyle for hvert av Arene viser tall for salg av yngel, mens hsyre ssyle for hvert av Arene viser tall for salg av smolt/settefisk. FGUR 7 Antall solgt yngel q m l t Y +J LC lssa Kostnader pr. stk solgt smolt/settefisk gikk imidlertid ned fra i 1988 ti i 1989, en nedgang pa 19.9 prosent. Rogn-/yngelkostnad pr. stk gikk ned med 21 prosent, de variable kostnadene (for-, forsiing-, elektrisitet- og 10nnskostnader) gikk ned med 23.2 prosent, mens rentekostnad pr. stk gikk ned med 25.1 prosent. De andre kostnadene ble redusert med 18.9 prosent. En kostnad pr. stk solgt smolt/settefisk pa er klart lavere enn landsgjennomsnittet pa pr. stk. HovedArsaken ti1 denne nedgangen er aftig oppgang i antall solgt smelt/- settefisk.

28 D3. REGON 3 (HORBALAND, ROGALAND OG SKAGERAKKYSTEN) OgsB denne regionen har gjennomsnittlig hatt en betydelig nedgang i resultatet fra 1988 ti Driftsresultatet ble redusert fra pluss i 1988 ti1 minus i 1989, resultatet far ekstraordinare poster gikk ned fra pluss i 1988 ti1 minus i LBnnsevnen pr. Arsverk gikk ogsa ned fra pluss ti1 minus i Salget av smolt/settefisk gikk opp fra stk i 1988 ti stk i 1989, en oppgang pa 27.1 prosent. Salget av yngel derimot gikk ned fra stk i 1988 ti i 1989, en nedgang p5 6.5 prosent. Diagrammet nedenfor viser fordelingen mellom salg av yngel og salg av smolt/settefisk for gjennomsnittsanlegget i region 3 i Brene Venstre s8yle viser for hvert av Arene salget av yngel, mens hsyre s8yle viser salg av smolt/settefisk. FGUR 8 Kostnad pr. stk solgt smolt/settefisk ble redusert rned 10.2 prosent fra 1988 ti Rogn-/yngelkostnad pr. stk gikk ned rned 11.3 prosent, mens forkostnaden akte rned 18.4 prosent. De andre variable kostnadene (forsiing-, elektrisitets- og 18nnskostnad) gikk ned rned 15.3 prosent, rentekostnaden pr. stk gikk ned med 8.7 prosent, de Bvrige kostnadene gikk ned med 15 prosent fra 1988 ti Sammenligner en driftsresultatene i 1989 for de tre ulike geografiske regionene ser en at region 3 har det beste resultatet. Deretter f0lger region 2, mens en tilslutt finner resultatene for region 1. Ser en derimot pa kostnadene pr. stk solgt smolt/settefisk sa har region 2 de laveste kostnadene pr. stk pa 13.42, deretter f0lger region 3 rned pr. stk. Ti1 slutt finner en region 1 rned kostnader pr. stk pa 19-64,

29

30 GJENNOMSNTTSRESULTAT FOR ALLE ANLEGG : UTVALGET- ANTALL ANLEGG 1987 UTVALGET: 41 ANTALL ANLEGG 1988 UTVALGET: 68 ANTALL ANLEGG 1989 UTVALGET: 68

31 TABELL 1 DRFTSRESULTAT BEHOLDNNGER VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST Salgsinntekt 2. Andre ord. inntekter 3. Erstatninger 4. DRFTSNNTEKTER (1+2+3) 5. Rogn/yngelkostnad 6. F6rkostnad 7. Forsiingskostnad 8. Elektrisitetkostnad 9. L~nnskostnad 10. Kalkulatorisk eierl0nn 11. Andre driftskostnader 12. Kalk. avsivningerl' 13. Beholdingsendring (+/-) 14. DRFTSKOSTNADER (sum 5-13) 15. DRFTSRESULTAT (4-14) 16. Renteinntekter 17. Rentekostnader 18. RESULTAT F0R EOP ( ) ) Hietorisk kost (se side 41) TABELL 2 EENDOMS- OG KAPTALSTRUKTUR BEHOLDNNGER VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST Kasse/bank 20. Kortsiktige fordringer/ plasseringer 21. F6rlager 22. Beholdning av rogn/yngel 23. OMLBPSMDLER (sum 19-22) 24. Driftsmidler 25. Langsiktige plasseringer 26. ANLEGGSMDLER (24+25) 27. SUM EENDELER (23+26) Leverand~rgjeld 29. ~assaeditt 30. Annen kortsiktig gjeld 31. SUM KORTSKTG GJELD 32. LANGSKTG GJELD 33. Betingede skattfrie avs. 34. EGENKAPTAL 35. SUM GJELD OG EGENKAP. (sum 31-34)

32 TABELL 3 NBKKELTALL BEHOLDNNGER VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST ~otalrentabiliteten % 37. ~genkapitalrentabilitet % 38. Likviditetsgrad 1 % 39. Likviditetsgrad 2 % 40. Rentedekningsgrad % 41. Egenkapitalandel % 42. Kortsiktig gjeld/aktiva % 43. Langsiktig gjeld/aktiva % TEKST TABELL 4 PRODUKSJON, SALG OG ANDRE LBNNSOMHETS~L BEHOLDNGER VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG 44. Salg smolt-/settef isk stk 45. Salg av yngel stk 46. Konsesjon stk 47. Utnyttelsesgrad % 48. Antall Arsverk 49. Salg settef. pr. Arsv. stk 50. Salg av yngel pr. Arsv. stk 51. Verdi av produksjon 52. Verdi pr. Brsverk 53. Kalk. rente pa egenkap. 54. Kalk. avsivninger 2, 55. Totale kostnader 56. Totale inntekter 57. Lannsevne 58. Lannsevne pr. Brsverk 59. 1Rent oversk~dd~~ 2) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

33 TABELL 5 KOSTNADER PR. STK SOLGT SMOLT/SETTEFSK BEHOLDNNGER VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST Rogn/yngel kostnad FBrkostnad Forsiingskostnad Elektrisitetskostnad Lsnnskostnad Kalkulatorisk eierlsnn Andre driftskostnader Rentekostnad Kalk. rente p& egenkap. Kalk. avsivninger2) SUM ) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

34 RESULTATER FOR ULKE GEOGRAFSKE REGONER ANTALL ANLEGG UTVALGET= REGON 1: REGON 2= REGON 3 2 DE ULKE REGONENE ER DEFNERT SOM= REGON 1= FNNMARK/TROMS, NORDLAND, NORD- OG REGON 2= OG ROMSDAL, SOGN OG F JORDANE REGON 3 = HORDALAND, ROGALAND OG SKAGERAKKYSTEN

35 TABELL DRFTSRESULTATER FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST 1. ~algsinntekt 2. Andre ordinare inntekter 3. Erstatninger 4. DRFTSNNTEKTER (1+2+3) 5. Rogn-/yngelkostnad 6. Fbrkostnad 7. Forsiingskostnad 8. ~lektrisitetskostnad 9. Lannskostnad 10. Kalkulatorisk eierlann 11. Andre driftskostnader 12. Kalk. avsivningerl' 13. ~eholdningsendring (+/-) 14. DRFTSKOSTNADER (SUM 5-13) 15. DRFTSRESULTAT 16. Renteinntekter 17. Rentekostnader 18. RESULTAT F0R EOP ( ) ) Historisk kost (se side 41) TABELL 2 EENDOMS- OG KAPTALSTRUKTUR FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST 19. Kasse/bank 20. Kortsiktig fordringer/ plasseringer 21. Beholdning av f6r 22. Beholdning av fisk 23. OML0PSMDLER (sum 19-22) 24. Driftsmidler 25. Langsiktige plasseringer 26. ANLEGGSMDLER (24+25) 27. SUM EENDELER (23+26) 28. Leverandargjeld 29. Kassaeditt 30. Annen kortsiktig gjeld 31. SUM KORTSKTG GJELD 32. LANGSKTG GJELD 33. Betingede skattefrie avs. 34. EGENKAPTAL 35. SUM GJELD OG EGENKAPTAL (sum 31-34)

36 TABELL 3 NBKKELTALL FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST 36. Totalrentabilitet % 37. Egenkapitalrentabilitet % 38. Likviditetsgrad 1 % 39. Likviditetsgrad 2 % 40. Rentedekningsgrad % 41. Egenkapitalandel % 42. Kortsiktig gjeld/aktiva % 43. Langsiktig gjeld/aktiva % TABELL 4 PRODUKSJON, SALG OG ANDRE L~NNSOMHETS~L FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST 44. Salg smolt/settefisk stk 45. Salg av yngel stk 46. Konsesjon stk 47. Utnyttelsesgrad % 48. Antall Brsverk 49. Salg settefisk pr. Brsv. stk 50. Salg av yngel pr. 8rsv. stk 51. Verdi av produksjon 52. Verdi pr. Brsverk 53. Kalk. rente p8 egenkap. 54. Kalk. avsivninger 2' 55. Totale kostnader 56. Totale inntekter 5 7. Lonnsevne 58. LBnnsevne pr. 8rsverk 59. 1Rent overskuddw ) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

37 TABELL 5 KOSTNADER PR. STK SOLGT SMOLT/SETTEFSK FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST Rogn-/yngelkostnad F8rkostnad Forsiingskostnad Elektrisitetskostnad L~nnskostnad Kalkulatorisk eierl0nn Andre driftskostnader Rentekostnader Kalk. rente pa egenkapitalen Kalk. avsivninger2' SUM ) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

38 TABELL 1 DRFTSRESULTATER FOR REGON , BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST 1988 Salgsinntekt Andre ordinare inntekter Erstatninger DRFTSNNTEKTER (1+2+3) Rogn-/yngelkostnad F6rkostnad Forsiingskostnad Elektrisitetskostnad Lannskostnad Kalkulatorisk eierl0nn Andre driftskostnader 12. Kalk. avsivningerl' 13. Beholdningsendring (+/-) 14. DRFTSKOSTNADER (sum 5-13) 15. DRFTSRESULTAT (4-13) 16. Renteinntekter 17. Rentekostnader 18. RESULTAT F0R EOP ( ) ) Historisk kost (se side 41) TABELL 2 EENDOMS- OG KAPTALSTRUKTUR FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. 1 TEKST Kasse/bank Kortsiktige fordringer/ plasseringer Beholdning av f6r Beholdning av rogn/yngel OMLBPSMDLER (sum 19-22) Driftsmidler Langsiktige plasseringer ANLEGGSMDLER (24+25) SUM EENDELER (23+26) 28. Leverandorgjeld 29. Kassaeditt 30. Annen kortsiktig gjeld 31. SUM KORTSKTG GJELD 32. LANGSKTG GJELD 33. ~etingede skattfrie avs. 34. EGENKAPTAL 35. SUM GJELD OG EGENKAPTAL (sum 31-34)

39 TABELL 3 NBKKELTALL FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Rentedekningsgrad Egenkapitalandel Kortsiktig gjeld/aktiva Langsiktig gjeld/aktiva TABELL 4 PRODUKSJON, SALG OG ANDRE L~NNSOMHETS~L FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST 44. Salg smolt/settefisk stk 45. Salg av yngel stk 46. Konsesjon stk 47. Utnyttelsesgrad % 48. Antall arsverk 49. Salg settefisk pr. arsv. stk 50. Salg av yngel pr. sverk stk 51. Verdi av produksjon 52. Verdi pr. arsverk 53. Kalk. rente pa egenkap. 54. Kalk. avsivning 2, 55. Totale kostnader 56. Totale inntekter 57. Lannsevne 58. L~nnsevne pr. irsverk 59. '!Rent overskuddtt ) Blandet avsivninqsprinsipp (se side 46)

40 TABELL 5 KOSTNADER PR. STK SOLGT SMOLT/SETTEFSK FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM GJENNOMSNTT PR. ANLEGG Rogn-/yngelkostnad F6rkostnad Forsiingskostnad Elektrisitetskostnad L0nnskostnad Kalkulatorisk eierl0nn Andre driftskostnader Rentekostnader 2) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

41 TABELL 1 DRFTSRESULTATER FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST 1. Salgsinntekt 2. Andre ordin~re inntekter 3. Erstatninger 4. DRFTSNNTEKTER (1+2+3) 5. Rogn-/yngelkostnad 6. F6rkostnad 7. Forsiingskostnad 8. Elektrisitetskostnad 9. Lannskostnad 10. ~alkulatorisk eierlann 11. Andre driftskostnader 12. Kalk. avsivningerl) 13. Beholdningsendring (+/-) 14. DRFTSKOSTNADER (sum 5-13) 15. DRFTSRESULTAT (4-14) 16. Renteinntekter 17. Rentekostnader 18. RESULTAT FBR EOP ( ) ) Historisk kost (se side 41) TABELL 2 EENDOMS- OG KAPTALSTRUKTUR FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST 19. Kasse/bank 20. Kortsiktig fordringer/ plasseringer 21. Beholdning av f6r 22. Beholdning av rogn/yngel 23. OMLBPSMDLER (sum 19-22) 24. Driftsmidler 25. ~angsiktige plasseringer 26. ANLEGGSMDLER (24+25) 27. SUM EENDELER (23+26) 28. Leverandargjeld 29. Kassaeditt 30. Annen kortsiktig gjeld 31. SUM KORTSKTG GJELD 32. LANGSKTG GJELD 33. Betingede skattefrie avs. 34. EGENKAPTAL 35. SUM GJELD OG EGENKAPTAL (sum 31-34)

42 TABELL 3 NBKKELTALL FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST 36. Totalrentabilitet % 37. ~genkapitalrentabilitet % 38. Likviditetsgrad 1 % 39. Likviditetsgrad 2 % 40. ~entedekningsgrad % 41. Egenkapitalandel % 42. ~ortsiktig gjeld/aktiva % 43. ~angsiktig gjeld/aktiva % TABELL 4 PRODUKSJON, SALG OG ANDRE L~NNSOMHETS~L FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST 44. Salg smolt/settefisk stk 45. Salg av yngel stk 46. Konsesjon stk 47. Utnyttelsesgrad % 48. Antall Brsverk 49. Salg settefisk pr. brsv. stk 50. Salg av yngel pr. Brsverk stk 51. Verdi av produksjon 52. Verdi pr. arsverk 53. Kalk. rente p5 egenkap. 54. Kalk. avsivninger 2, 55. Totale kostnader 56. Totale inntekter 57. LBnnsevne 58. L~nnsevne pr. arsverk 59. trent overskudd" ) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

43 TABELL 5 KOSTNADER PR. STK SOLGT SMOLT/SETTEFSK FOR REGON BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST Rogn-/yngelkostnad F6rkostnad ~orsiingskostnad Elektrisitetskostnad L~nnskostnad ~alkulatorisk eierl0nn Andre driftskostnader Rentekostnader Kalk. rente pi egenkapitalen Kalk. avsivninger2' SUM ) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

44 ANLEGG MED SALG AV YNGEL

45 TABELL 1 DRFTSRESULTATER FOR ANLEGG MED SALG AV YNGEL BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG TEKST Salgsinntekt 2. Andre ordinare inntekter 3. Erstatninger 4. DRFTSNNTEKTER (1+2+3) 5. Rogn/yngel kostnad 6. Fbrkostnad 7. Forsiingskostnad 8. Elektrisitetskostnad 9. L~nnskostnad 10. Kalkulatorisk eierl~nn 11. Andre driftskostnader 12. Kalk. avsivningerl) 13. Beholdningsendring (+/-) 14. DRFTSKOSTNADER (sum 5-13) 15. DRFTSRESULTAT (4-14) 16. Renteinntekter 17. Rentekostnader 18. RESULTAT F0R EOP ( ) ) Historisk kost (se side 41) TABELL 2 EENDOMS- OG KAPTALSTRUKTUR FOR ANLEGG MED SALG AV YNGEL BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST Kasse/bank 20. Kortsiktige fordringer/ plasseringer 21. Fbrlager 22. Beholdning av rogn/yngel 23. OMLBPSMDLER (sum 19-22) 24. Driftsmidler 25. Langsiktige plasseringer 26. ANLEGGSMDLER (25+26) 27. SUM EENDELER (24+27) Leverand~rgjeld 29. Kassaeditt 30. Annen kortsiktig gjeld 31. SUM KORTSKTG GJELD 32. LANGSKTG GJELD 33. Betingede skattefrie avs. 34. EGENKAPTAL 35. SUM GJELD OG EGENKAP. (sum 31-34)

46 TABELL 3 NBKKELTALL FOR ANLEGG MED SALG AV YNGEL BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST Totalrentabilitet 37. ~genkapitalrentabilitet 38. Likviditetsgrad Likviditetsgrad Rentedekningsgrad 41. Egenkapitalandel 42. Kortsiktig gjeld/aktiva 43. ~angsiktig gjeld/aktiva TABELL 4 PRODUKSJON, SALG OG ANDRE L~NNSOMHETS~L FOR ANLEGG MED SALG AV YNGEL BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. / TEKST ( Salg smolt-/settefisk Salg av yngel Konses jon Uttnyttelsesgrad Antall arsverk Salg settef. pr. arsv. Salg yngel pr. arsverk Verdi av produksjon Verdi pr. drsverk Kalk. rente pa egenkap. Kalk. avsivninger2) Totale kostnader Totale inntekter L0nnsevne L~nnsevne pr. arsverk "Rent overskuddvr 2) Blandet avsivningsprinsipp (se siae 46) stk stk stk % stk stk

47 TABELL 5 KOSTNADER PR. STK SOLGT SMOLT/SETTEFSK FOR ANLEGG MED SALG AV YNGEL BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST Rogn/yngelkostnad F6rkostnad Forsiingskostnad Elektrisitetskostnad L~nnskostnad Kalkulatorisk eierlann Andre driftskostnader Rentekostnad Kalk. rente pi egenkap. Kalk. avsivninger2' SUM ) Blandet avsivningsprinsipp (se side 46)

48 ANLEGG UTEN SALG AV YNGEC,

49 TABELL 1 DRFTSRESULTATER FOR ANLEGG UTEN SALG AV YNGEL BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. TEKST 1. Salgsinntekt 2. Andre ordinme inntekter 3. Erstatninger 4. DRFTSNNTEKTER (1+2+3) 5. Rogn/yngel kostnad 6. FGrkostnad 7. Forsiingskostnad 8. Elektrisitetskostnad 9. L~nnskostnad 10. Kalkulatorisk eierl0nn 11. Andre driftskostnader 12. Kalk. avsivningerl) 13. Beholdningsendring (+/-) 14. DRFTSKOSTNADER (sum 5-13) 15. DRFTSRESULTAT (4-14) 16. Renteinntekter 17. Rentekostnader 18. RESULTAT F0R EOP ( ) ) Historisk kost (se side 41) TABELL 2 EENDOMS- OG KAPTALSTRUKTUR FOR ANLEGG UTEN SALG AV YNGEL BEHOLDNNG AV FSK VERDSATT TL 70 % AV PRS X KVANTUM. GJENNOMSNTT PR. ANLEGG. 1 TEKST Kasse/bank 20. Kortsiktige fordringer/ plasseringer 21. FBrlager 22. Beholdning av rogn/yngel 23. OMLBPSMDLER (sum 19-22) 24. Driftsmidler 25. Langsiktige plasseringer 26. ANLEGGSMDLER (24+25) 27. SUM EENDELER (23+26) Leverandargjeld Kassaeditt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSKTG GJELD LANGSKTG GJELD Betingede skattefrie avs. EGENKAPTAL SUM GJELD OG EGENKAP. (sum 31-34)

SETTEFISKANLEGG 1990-

SETTEFISKANLEGG 1990- NR, 2/92 LG3NNSOMHETSUNDERSQ)KELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1990- LØNNSOMHETSUNDERSØKELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1990 FORORD Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin 10nns0mhets~nders0kelse

Detaljer

NR. 1/90. LØNNSOMHETSUNDERSØKELsER FOR SETTEFISKANLEGG 1988.

NR. 1/90. LØNNSOMHETSUNDERSØKELsER FOR SETTEFISKANLEGG 1988. NR. 1/90 LØNNSOMHETSUNDERSØKELsER FOR SETTEFISKANLEGG 1988. LØNNSOMHETSUNDERSØKELSE SETTEFISKANLEGG 1988. FOR FORORD Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin lonnsomhetsundersøkelse

Detaljer

B. INNLEDNING 9 B1. Om undersøkelsen 9 B2. Usikkerhet 10 B3. Om representativiteten 10

B. INNLEDNING 9 B1. Om undersøkelsen 9 B2. Usikkerhet 10 B3. Om representativiteten 10 INNHOLD Side A. SAMMENDRAG 5 A1. Økt salg og produktivitet 5 A2. Økte produksjonskostnad pr. stk solgt fisk 6 A3. Regionale produksjonskostnad pr. stk 7 A4. Svekket lønnsomhet 7 B. INNLEDNING 9 B1. Om

Detaljer

!- 1 FEB NR, 1/93 MATFISKANLEGG LØNNS0MHETSUNBERSQ)KELSE FOR

!- 1 FEB NR, 1/93 MATFISKANLEGG LØNNS0MHETSUNBERSQ)KELSE FOR -b!- 1 FEB. 1994 NR, 1/93 LØNNS0MHETSUNBERSQ)KELSE FOR MATFISKANLEGG 1991- L@NNSOMHETSUNDERSCZ)KEI,SE FOR MATFISKANLEGG 1991- FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater fra sin lønnsomhetsunders8kelse

Detaljer

NR- 1/92 ILQ)NNSOMHETSUNDERSQ)KELSE FOR M=ATF'ISKANI;,EGG

NR- 1/92 ILQ)NNSOMHETSUNDERSQ)KELSE FOR M=ATF'ISKANI;,EGG NR- 1/92 ILQ)NNSOMHETSUNDERSQ)KELSE FOR M=ATF'ISKANI;,EGG 1.990- LGDNNS0MHETSUNDERSQ)KELSE FOR MATFISKANLEGG 1990, EBSKER~DIRE~~RAT~ BIBLIOTEKET FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater

Detaljer

NR, 7/93. LCbNNSO?WHETSUNDERSI3KELSE FOR EETTEFISKANLEGG. a992

NR, 7/93. LCbNNSO?WHETSUNDERSI3KELSE FOR EETTEFISKANLEGG. a992 NR, 7/93 LCbNNSO?WHETSUNDERSI3KELSE FOR EETTEFISKANLEGG a992 LQ)NNSOMHETSUNDERSØKELSE FOR SETTEFISKANLEGG 3-992 FORORD Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin 1ønnsomhetsundersøke1se

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann.

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann. FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann. 1999 FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i ferskvann. 2008 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002 FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002 Copyright: Eskportutvalget for fisk, Tromsø 2001 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

LØNNSOMHETSUNDERSØKELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1998

LØNNSOMHETSUNDERSØKELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1998 LØNNSOMHETSUNDERSØKELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1998 FORORD Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin lsnnsomhetsundersøkelse for settefiskanlegg 1998. Tilsvarende undersøkelser er gjort

Detaljer

Økonomiske analyser fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2006. Foto: Havforskningsinstituttet

Økonomiske analyser fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2006. Foto: Havforskningsinstituttet Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2006 Foto: Havforskningsinstituttet nr 2/2007 FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i ferskvann. 2010 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann.

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann. FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann. 2002 FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater

Detaljer

L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE -- FOR SETTEFISKANLEGG 1996 NR. 1/98

L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE -- FOR SETTEFISKANLEGG 1996 NR. 1/98 L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE -- FOR SETTEFISKANLEGG 1996 NR. 1/98 LØNNSOMHETSUNDERSØKELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1996 FORORD Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin lmnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002 FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002 Copyright: Eskportutvalget for fisk, Tromsø 2001 Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen.

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen. FORORD Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Fiskeridirektoratet har siden 1985 samlet inn regnskapsopplysninger fra selskap med settefiskproduksjon

Detaljer

LBNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR MATFISKANLEGG 1993. NR. 3/94

LBNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR MATFISKANLEGG 1993. NR. 3/94 LBNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR MATFISKANLEGG 1993. NR. 3/94 LBNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR MATFISKANLEGG 1993. FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater fra sin lannsomhetsundersarkelse for

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 2/2001 Foto: Steinar Johansen 2000 Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon laks og ørret FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i ferskvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR SETTEFPSKANLEGG 1994 NR. 5/95

L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR SETTEFPSKANLEGG 1994 NR. 5/95 L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR SETTEFPSKANLEGG 1994 NR. 5/95 LBNNSOMHETSUNDERSPIKELSE FOR SETTEFISKANLEGG 1994 FORORD Fiskeridirektoratet fremlegger med dette resultater fra sin l~nnsomhetsundersskelse for

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

I i 96/V 'XN. Lh 4 LJ &ka d (J. J,$,A t*) (+i w-4 5 p* -FA. *, 4 j pr3 4. ic3f-i 3si$s;aaJd q 9 f"y-4 P," # # te# IL~ T --' - '"

I i 96/V 'XN. Lh 4 LJ &ka d (J. J,$,A t*) (+i w-4 5 p* -FA. *, 4 j pr3 4. ic3f-i 3si$s;aaJd q 9 fy-4 P, # # te# IL~ T --' - ' 96/V 'XN P," # # -- ic3f-i 3si$s;aaJd q 9 f"y-4 te# IL~ 9661 530 I i Lh 4 LJ &ka d (J,$ B" r - --. * *-.A "-" T --' - '" *, 4 j pr3 4 J,$,A t*) (+i w-4 5 p* -FA LQNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR SETTEFISKANLEGG

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2013 Profitability survey on the production of Atlantic salmon and rainbow trout Foto: Scanfishphoto.com Livet i havet vårt felles ansvar

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2005. Foto: Havforsningsinstituttet

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2005. Foto: Havforsningsinstituttet Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2005 Foto: Havforsningsinstituttet nr 2/2006 FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Matfiskproduksjon Resultatregnskap Salgsinntekt av laks Den inntekt selskapet har hatt på egenprodusert laks ved leveranse til

Detaljer

Det riktige nummer for denne rapporten skal vare:

Det riktige nummer for denne rapporten skal vare: KONTORET FOR DRIFTSØKONOMISKE UNDERSBKELSER RETTING FOR LQNNSOMHETSUNDERSQKELSER FOR SETTEFISKANLEGG 1986. Det riktige nummer for denne rapporten skal vare: Fiskeridirektoratet. Rapporter oq meldinuer.

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret, http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/statistikk/akvakultur/loennsomhet 1.2. Emnegruppe

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann.

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann. FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann. 2000 FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater

Detaljer

L0NNSOMHETSUNDERS0KE:LSE FOR MATFISKANLEGG 1996. NR. 2/97

L0NNSOMHETSUNDERS0KE:LSE FOR MATFISKANLEGG 1996. NR. 2/97 L0NNSOMHETSUNDERS0KE:LSE FOR MATFISKANLEGG 1996. NR. 2/97 L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR MATFISKANLEGG 1996. FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater fra sin lønnsomhetsundersøkelse for

Detaljer

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann.

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann. FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann. 2003 FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater

Detaljer

Fiskeridirektoratet presenterer her lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret i 2012.

Fiskeridirektoratet presenterer her lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret i 2012. Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Utgivelsesår: Antall sider: ISSN: Aktuell lenke: Emneord: Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret/profitability survey on the production

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen.

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen. FORORD Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1982 har Fiskeridirektoratet samlet inn regnskapsopplysninger fra selskap med produksjon av

Detaljer

FISKERIDIREKWORATET BIBLIOTEKET 1 8 NOV i-dpporter. P, p NR. 3/96. L0NNSOMHETSUNDERS0lKELSE FOR w- - MATFISKANLEGG 1995.

FISKERIDIREKWORATET BIBLIOTEKET 1 8 NOV i-dpporter. P, p NR. 3/96. L0NNSOMHETSUNDERS0lKELSE FOR w- - MATFISKANLEGG 1995. ,K FISKERIDIREKWORATET BIBLIOTEKET 1 8 NOV. 1998 P, p i-dpporter NR. 3/96 L0NNSOMHETSUNDERS0lKELSE FOR w- - MATFISKANLEGG 1995. L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR MATFISKANLEGG 1995. FORORD Fiskeridirektoratet

Detaljer

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret ISSN 1502-4458 Livet i havet - vårt felles ansvar Eksportutvalget for fisk Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2010 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk

Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk Statistikk for akvakultur 2006 Foreløpig statistikk Forord I denne rapporten presenterer Fiskeridirektoratet innhentede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er innhentet fra matfisk-

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Fiskeridirektoratet juni 2009 Statistikk for akvakultur 2008 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Fiskeridirektoratet juni 2008 Statistikk for akvakultur 2007 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

NR. 2/95. i I L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR FISKANLEGG 1994.

NR. 2/95. i I L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR FISKANLEGG 1994. NR. 2/95 I I i I i I i I I! I i I i L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR FISKANLEGG 1994. L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR MATFISKANLEGG 1994. Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater fra sin lnrnnso~nhetsundersarkelse

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2015 Profitability survey on the production of Atlantic salmon and rainbow trout Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk):

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 1999 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2008 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1971 har Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, samlet inn opplysninger fra

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Fiskeridirektoratet juni 2010 Statistikk for akvakultur 2009 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. ikke levert regnskap for 1999. Bedriftsbarometer 1. HOVEDKONKLUSJONER 2

ARENA NORD-NORGE. ikke levert regnskap for 1999. Bedriftsbarometer 1. HOVEDKONKLUSJONER 2 ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 2 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker Sparebanken Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2014 Profitability survey on the production of Atlantic salmon and rainbow trout Foto: Johan Wildhagen, Sjømatrådet Livet i havet vårt felles

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Forord. Foreløpig statistikk

Forord. Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1971 har Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, samlet inn opplysninger

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: post@fiskeriforskning.no Avd. Bergen:

Detaljer

-a- Rappofier NR. 1/99 LBNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR MATFISKANLEGG 1998.

-a- Rappofier NR. 1/99 LBNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR MATFISKANLEGG 1998. -a- Rappofier A NR. 1/99 LBNNSOMHETSUNDERSBKELSE FOR MATFSKANLEGG 1998. L0NNSOMHETSUNDERS0KELSE FOR MATFSKANLEGG 1998. FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater fra sin msornhetsundersøkelse

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

FriBU ÅRSBERETNING 2015

FriBU ÅRSBERETNING 2015 ÅRSBERETNNG... fribu frikirkens barn&unge Virksomhetens art 's primære oppgaver er: - Utvikle og formidle materiell og ressurser til lokalmenigheten - nformasjon/ koordinering av barne- og ungdomsarbeidet

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 2009

Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 2009 Mill. kroner, 29-verdi Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 29: Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 29 Fiskeflåten hadde i 29 et samlet driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner. Dette gav en driftsmargin

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Statistikk for akvakultur 2013

Statistikk for akvakultur 2013 Statistikk for akvakultur 2013 Foreløpige tall (per juni 2014) Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Utgivelsesår: Antall sider: ISSN: Aktuell lenke: Emneord: Statistikk

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Kvalitetssikring

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Kvalitetssikring Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Kvalitetssikring Om kvalitetssikring Kvalitetssikring av innkomne opplysninger har høy prioritet ved Statistikkavdelingen. Innsamlede opplysninger

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer