KONKURRANSEGRUNNLAG for ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG for ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG for ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtale for levering av tjenester innen Inspeksjon, vedlikehold og fornying av rør til Bergen kommune (BKB ) Tilbudsfrist: Mandag 26. september 2011 kl 14:00 Side 1 av 18

2 Innholdsfortegnelse: T1 OPPDRAGET ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG REGLER FOR KONKURRANSEN KOMMUNIKASJON I ANSKAFFELSESPROSESSEN KRAV TIL TILBYDERENS KVALIFIKASJONER LEVERANSEBESKRIVELSE TILDELINGSKRITERIER KRAV TIL TILBUDETS FORM OG INNLEVERING Vedlegg: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2a: Administrative bestemmelser Vedlegg 2b: Administrative bestemmelser for BBB KF Vedlegg 3: Tilbudsforside Vedlegg 4: Egenerklæring HMS Vedlegg 5: Referanseliste Vedlegg 6: Prisskjema Vedlegg 7: Utkast til kontrakt Side 2 av 18

3 1 Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Bergen kommune. Anskaffelsen vil bli administrert av Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel (BNES), ved Bergen kommunale bygg (BKB). 1.2 Kunngjøring /annonsering Konkurransen er utlyst i DOFFIN torsdag 25. august 2011 ( Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig for nedlasting på som vedlegg til konkurranseutlysningen. 1.3 Anskaffelsen gjelder Oppdragsgiver innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av tjenester innen rørinspeksjon og -fornyelse, samt tømming av sandfangskummer. Rammeavtalen er i hovedsak tiltenkt å dekke behov for Bergen kommunale bygg og Bergen bolig og byfornyelse KF, men vil også kunne benyttes av andre enheter i Bergen kommune. Bergen kommunale bygg (BKB) forvalter ca m 2 med bygg, og har som oppgave å dekke Bergen kommunes behov for lokaler. Den totale eiendomsmassen fordeler seg på 8 bydeler. Hovedtyngden av eiendomsmassen utgjør ca. 100 skoler og 60 barnehager, samt sykehjem, administrasjonsbygg og idrettsanlegg. En del av denne bygningsmassen er også fredet/verneverdige bygg med antikvarisk verdi. Bergen bolig og byfornyelse KF (BBB KF) er et kommunalt foretak med formål etablering av utleieboliger og andre botilbud, forvaltning, drift og vedlikehold av disse, samt iverksetting av bolig- og miljøforbedrende tiltak. Totalt forvalter BBB KF ca m 2, fordelt på ca utleie- og spesialboliger. Mer utfyllende informasjon finnes i punkt 5 av dette konkurransegrunnlaget, og i vedlegg 1, Kravspesifikasjon. 1.4 Kontrakten Varighet Rammeavtalene vil ha en varighet på 2 år. I tillegg skal oppdragsgiver ha opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere 1+1 år. Dersom opsjon ikke innløses, opphører kontrakten ved avtaletidens utløp uten forutgående oppsigelse. Oppdragsgiver skal varsle om innløsing av opsjon senest 30 dager før utgangen av inneværende avtaleår Estimert omfang Den totale verdien av kontrakter innenfor fagfeltet er beregnet til ca. 1,5 mill. kr eks. mva per år. Total kontraktsverdi inkludert opsjoner anslås dermed til ca 6 mill.kr eks. mva. Side 3 av 18

4 1.4.3 Antall leverandører Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele oppdraget mellom flere leverandører. Det tas sikte på å inngå kontrakt med 2-4 leverandører. 1.5 Forbehold fra oppdragsgiver Det oppgitte omfang er estimater basert på enkelte statistikker, innrapporterte volum fra avdelingene og opplysninger fra nåværende leverandører. Det tas forbehold om endringer i volum, bl.a. ut fra budsjettvedtak, eventuell konkurranseutsetting av tjenester, kommunens aktiviteter og/eller organisasjon. Side 4 av 18

5 2 Anskaffelsesprosedyre og regler for konkurransen 2.1 Regelverk For denne anskaffelsen gjelder følgende regelverk: - Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) i sin helhet - Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA) Del I, Alminnelige bestemmelser, samt Del II, Anskaffelser under EØS-terskelverdiene. I tillegg til det overnevnte regelverket har Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) betydning for gjennomføring av offentlige anskaffelser, som beskrevet i pkt Konkurranseform Konkurranseform er åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA 5-1 (1). Dette innebærer at alle interesserte tilbydere kan gi tilbud. Det skjer ingen prekvalifisering, og tilbyderne må innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert, samtidig som de innleverer tilbudet. Oppdragsgiver må behandle alle tilbudene som kommer inn. 2.3 Planlagt fremdrift Anskaffelsen vil gjennomføres etter følgende prosess: a) Tilbydere som ønsker å delta i konkurransen, må sende komplett tilbud innen fristen gitt i pkt b) Oppdragsgiver vurderer først tilbydernes oppfylling av kvalifikasjonskravene. c) Deretter vil innholdet i tilbudene fra kvalifiserte tilbydere bli evaluert. d) Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt med den/de tilbyderen(e) som har gitt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. e) En må påregne minst 4 uker til administrativ behandling før tilbyderne får vite hva resultatet av konkurransen er. Deretter påløper 10 dagers klagetid før kontrakt kan inngås. 2.4 Minikonkurranser Reglene om fremgangsmåten ved gjennomføringen av denne konkurranseformen er regulert i FOA 6-3. Det fremgår av bestemmelsen at i de tilfellene der ikke alle betingelser er bindende fastsatt i rammeavtalen, kan det arrangeres en minikonkurranse blant leverandørene med parallelle rammeavtaler. Prosess ved minikonkurranse: a) Oppdragsgiver vil sende ut et minikonkurransegrunnlag for det enkelte oppdrag til de valgte leverandørene i parallell rammeavtale. b) Oppdragsgiver vil fastsette en tilstrekkelig frist for innlevering av et skriftlig tilbud basert på en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. Ved fastsettelsen av fristen skal det tas hensyn til forhold som kontraktsgjenstandens kompleksitet og den tid som antas å ville medgå til å utarbeide tilbud. c) Innholdet i tilbudene skal holdes fortrolig inntil tilbudsfristen er ute. d) Innlevering av tilbud skal skje på anvist måte (eks. skriftlig i lukket konvolutt) innen fristens utløp. Leverandørene er ikke forpliktet til å levere tilbud. e) Tildeling av hver kontrakt skal deretter skje til den tilbyder som har gitt det beste tilbudet, basert på egne tildelingskriterier beskrevet under pkt 6.5. Alle leverandører som har gitt inn tilbud vil bli meddelt resultatet. Side 5 av 18

6 2.5 Avklaringer Ved en åpen anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er imidlertid tillatt med avklaringer av tilbudene for å klarlegge uklarheter, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skulle vært avvist, jf. FOA Forbehold Det er adgang til å ta forbehold dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist jf. FOA (1) d og e. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet for å være gyldig. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Dersom forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne vil det kunne føre til at tilbudet anses ufullstendig og bli avvist. Det anbefales at tilbyder stiller spørsmål vedrørende forståelse av konkurransegrunnlaget i forkant av tilbudsinnlevering, heller enn å legge inn forbehold i tilbudet. For fremgangsmåte ved spørsmål, se punkt Alternative tilbud Alternative tilbud vil ikke bli vurdert. 2.8 Endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlig, jf. FOA 8-2(1). 2.9 Endring og tilbakekall av tilbud Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallet skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å anse som et nytt tilbud jf. FOA 11-5, og må oppfylle alle krav til form og innhold Avvisning av leverandør Oppdragsgiver plikter å avvise leverandør av årsaker som angitt i FOA (1). Oppdragsgiver har adgang til å avvise leverandør av årsaker som angitt i FOA (2) (2) Avvisning av tilbud Oppdragsgiver plikter å avvise tilbud av årsaker som angitt i FOA (1) (1). Oppdragsgiver har adgang til å avvise tilbud av årsaker som angitt i FOA (2) Avlysning av konkurransen Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn til det, jf. FOA Side 6 av 18

7 2.13 Innstilling på kontraktstildeling Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil skriftlig meddeles samtidig til alle deltakerne i god tid før kontrakt inngås, jf. FOA Offentlig innsyn i dokumenter I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger unntatt fra offentligheten, jf. FOA 3-6, Offl. 13 og Fvl. 13. Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter i behandling av innsynskravet. Offl. krever ikke at det skal innhentes samtykke for innsyn. Når oppdragsgiver har skjermet opplysninger, kan den som har krevd innsyn anmode oppdragsgiver til å innhente samtykke for innsyn i disse opplysningene, jf. Offl. 13, tredje ledd Kostnad med deltakelse i konkurransen Tilbyder må selv bære alle kostnader til deltakelse i konkurransen Språk Tilbudet skal skrives på norsk Konkurransegrunnlagets innhold Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med vedlegg som er beskrevet i innholdsfortegnelsen. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med innholdet i samtlige dokumenter som inngår i konkurransegrunnlaget. Side 7 av 18

8 3 Kommunikasjon i anskaffelsesprosessen 3.1 Informasjon om korrigering av utlysningen og konkurransegrunnlaget Oppdragsgiver vil benytte for å administrere konkurransen frem til innlevering av tilbud. Dette kan for eksempel gjelde korrigering av utlysningen og/eller konkurransegrunnlaget, herunder endring av tilbudsfrist, og svar på spørsmål fra leverandørene. Tilbyder som selv laster ned konkurransegrunnlaget fra vil automatisk bli varslet om tilleggsinformasjon som legges ut av oppdragsgiver. Tilbyder som henter konkurransegrunnlaget fra andre kilder enn er selv ansvarlig for å skaffe seg tilgang til denne tilleggsinformasjonen. 3.2 Fremgangsmåte ved spørsmål Dersom tilbyder mener at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan det skriftlig (fortrinnsvis via e-post) bes om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver. Spørsmål bør sendes snarest mulig. Dersom spørsmål kommer inn senere enn fristen angitt under, kan det ikke garanteres at de vil bli besvart før tilbudsfristens utløp. Frist for innsending av spørsmål er satt til: Mandag 19. september 2011 Ved spørsmål hvor svaret kan være relevant for flere tilbydere, vil svar bli sendt samtidig til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget på anvist måte, jf. pkt Kontaktperson hos oppdragsgiver Kontaktperson Anne Marie A. Nes Spesialkonsulent Postadresse (Skal ikke benyttes for innlevering av tilbud i konkurransen!) Bergen kommune Bergen kommunale bygg Att: Anne Marie A. Nes Postboks Bergen Side 8 av 18

9 4 Krav til tilbyderens kvalifikasjoner 4.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den aktuelle anskaffelsen. Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren teknisk/faglig, organisatorisk, økonomisk og finansielt har det nødvendige grunnlaget for å gjennomføre kontrakten. Alle krav må oppfylles for at leverandør skal bli kvalifisert. 4.2 Dokumentasjon Tilbyderen må dokumentere oppfyllelsen av kravene i pkt. 4.3 og 4.4 gjennom innlevering av den dokumentasjon som er angitt under det enkelte krav. Dokumentasjon skal leveres sammen med tilbudet. Det kan leveres kopi av attester og sertifikater, men originaldokumentet må kunne forevises etter anmodning fra oppdragsgiver. Manglende dokumentasjon kan føre til avvisning. Dersom tilbyderen har gyldige grunner til å ikke kunne fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan vedkommende godtgjøre sin oppfyllelse av kravet med et annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Dette skal i tilfelle avklares med oppdragsgiver på forhånd, ved skriftlig henvendelse. 4.3 Krav til tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling Skatteattest for skatt Det kreves at tilbyder oppfyller sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt. - Skatteattest for skatt, utstedt av kemner/kommunekasserer Norske tilbydere skal fremlegge skatteattest for skatt, utstedt av kemner/kommunekasserer der leverandøren har sitt hovedkontor. Øvrige tilbydere skal legge ved tilsvarende attest eller en erklæring fra kompetent myndighet i hjemstaten. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Skatteattest for mva Det kreves at tilbyder oppfyller sine forpliktelser i forhold til innbetaling av merverdiavgift. - Skatteattest for merverdiavgift, utstedt av skattefogden Norske tilbydere skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift, utstedt av skattefogden der leverandøren har sitt hovedkontor. Øvrige tilbydere skal legge ved tilsvarende attest eller en erklæring fra kompetent myndighet i hjemstaten. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Oppfyllelse av HMS (ikke ved rene varekontrakter) Tilbydere som skal utføre arbeid i Norge må oppfylle de krav til helse, miljø og sikkerhet som norske myndigheter fastsetter til enhver tid. - HMS egenerklæring, se vedlegg 4. Side 9 av 18

10 4.3.4 Tilbyderens virksomhet Tilbyderen må være en lovlig opprettet virksomhet. - Attest fra foretaksregisteret eller eventuelt for registrering i relevant bransje- eller foretaksregister i leverandørens hjemstat (Firmaattest for norske leverandører). 4.4 Krav til tilbyderens tekniske og faglige kvalifikasjoner Gjennomføringsevne Det kreves at leverandøren viser god evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med oppdragsgivers behov, både med tanke på bemanning, og tilgjengelig maskiner, utstyr og lignende som er nødvendig for å gjennomføre utføre oppdrag på en tilfredsstillende måte. - Organisasjonsplan med oversikt over firmaets totale bemanning inkludert antall medarbeidere med spesifikk kompetanse relatert til anskaffelsen. - Liste over relevant maskiner/utstyr Erfaring fra lignende oppdrag Det kreves at tilbyder har betydelig erfaring fra lignende oppdrag - Referanseliste, se vedlegg 5 Det skal legges ved dokumentasjon som viser de viktigste relevante leveranser de siste 3 år, inkludert deres omfang, verdi, tidspunkt og oppdragsgiver eller mottaker. Side 10 av 18

11 5 Leveransebeskrivelse 5.1 Generelt om leveransebeskrivelsen Leveransebeskrivelsen er de nærmere definerte krav oppdragsgiver stiller til de varer/tjenester som skal anskaffes. Dersom den tilbudte vare/tjeneste ikke tilfredsstiller enkelte av oppdragsgivers krav må dette presiseres i tilbudet. Avvikene skal være presise og entydige, og skal være beskrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandør, jf. pkt Ytelser Anskaffelsen klassifiseres som et bygg- og anleggskjøp. Følgende CPV-koder er aktuelle for denne anskaffelsen: Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med rørledninger og kabler Se for øvrig vedlegg 1, Kravspesifikasjon. 5.3 Administrativ gjennomføring For bestemmelser angående gjennomføringen av kontrakten, se vedlegg 2a Administrative bestemmelser, samt vedlegg 2b Administrative bestemmelser for BBB KF. Side 11 av 18

12 6 Tildelingskriterier 6.1 Generelt om tildelingskriterier Tildelingskriterier er de kriterier som oppdragsgiver skal legge vekt på ved valg av tilbud. En samlet vurdering av tildelingskriteriene vil avgjøre hvilke(n) av de kvalifiserte tilbyderne som blir tildelt kontrakt. 6.2 Hovedkriteriet for valg av leverandører i denne konkurransen I denne konkurransen har oppdragsgiver valgt følgende hovedkriterium for valg av leverandør: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for oppdragsgiver Alle kriterier som fremgår under i pkt. 6.3 skal vektlegges i vurderingen av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. 6.3 Underkriterier ved "økonomisk mest fordelaktig" tilbud I vurderingen av det "økonomisk mest fordelaktige tilbudet" vil følgende underkriterier bli vurdert: Tildelingskriterier Vekting Pris Enhetspriser 50 % Estimert årspris arbeid 15 % Påslagsfaktor på netto selvkost 5 % Sum vekting pris 80 % Service Responstid 20 % Sum vekting service 20 % TOTALSUM 100 % Pris Under dette kriteriet vektlegges: Enhetspriser Prisskjemaets del 1 fylles ut med enhetspriser. Enhetsprisene oppgis eks. mva. Prisene skal inkludere alt, herunder bl.a., men ikke utelukkende: Kjøring/transport innenfor Bergen kommune inkl. bompenger Beskyttelsesutstyr og annet nødvendig standardmateriell. Ved TV-inspeksjon og trasésøk skal 1 eksemplar av rapport og DVD være inkludert i prisen. Prisene for arbeider utenfor ordinær arbeidstid (07-15) skal inkludere utrykningsgebyr og eventuelt andre kostnader. - Prisskjemaets (vedlegg 6) del 1 Side 12 av 18

13 Estimert årspris arbeid For å kunne sammenligne tilbudene, vil oppdragsgiver beregne en estimert årspris for arbeidskostnader. Mengdegrunnlag og beregningsmetode er angitt i punkt under. o Timepriser Timeprisene skal være eks. mva, men inkludere alle andre utgifter. Herunder bl.a., men ikke utelukkende: Kjøring/transport innenfor Bergen kommune inkl. bompenger Porto, telefon og andre administrasjonsutgifter. o Utrykningsgebyr Utrykningsgebyret tilkommer ved utkalling utenfor arbeidstid (15-07) til andre typer oppdrag enn de som er listet opp i prisskjemaets del 1, og skal inkludere alle kostnader rundt utkalling, herunder 2 arbeidstimer. Arbeid utover 2 timer faktureres i henhold til gjeldende timepriser. - Prisskjemaets (vedlegg 6) del 2 Påslagsfaktor, materiell og deler Påslagsfaktor for materiell og deler skal være inklusiv miljøavgift, verkstedsmateriell, etc. Påslagsfaktor skal benyttes på alt løpende materiell i leveranser til BKB hvor det ikke spesielt foreligger et pristilbud på forhånd. Påslagsfaktor skal oppgis i prosent av nettopris/listepris fra produsent Det skal legges ved en nettoprisliste som viser reell innpris fra leverandør. - Nettoprisliste(r) deler og materiell - Prisskjemaets (vedlegg 6) del Service Under dette kriteriet vektlegges: Responstid Med responstider menes her tid fra oppdragsgiver bestiller til personell er til stede på arbeidsplassen og starter opp arbeidet ved 1) ordinære oppdrag og 2) hasteutkallinger. Minstekrav til responstider er beskrevet i vedlegg 2a, Administrative bestemmelser og 2b Administrative bestemmelser for BBB. Dersom leverandør kan garantere hurtigere responstider enn det som kreves, vil dette telle positivt for tildelingen av kontrakten. - Beregnet responstid, ordinære oppdrag - Beregnet responstid, hasteutkallinger 6.4 Evalueringsmetode Generelt På hvert av underkriteriene vil tilbudene bli gitt poeng på en skala fra 0-10, der 10 er beste karakter. Det beste tilbudet vil bli tildelt maksimal poengsum. Poengene vil deretter bli multiplisert med det angitt vekttallet, og disse vektete poengene summeres. De(n) leverandøren(e) som har den høyeste poengsummen sammenlagt, vil bli tildelt kontrakt. Side 13 av 18

14 6.4.2 Dokumentasjon Grunnlag for vurdering av tilbyders oppfyllelse av tildelingskriteriene skal fortrinnsvis gis i form av beskrevet dokument, med eventuelt utdypende vedlegg. Dersom tilbyder mener at kriteriet best kan belyses i form av andre dokumenter bærer han selv ansvar for at disse er relevante. Dersom leverandør ikke har besvart eller levert dokumentasjon på underkriterium vil dette medføre tildeling av null poeng Pris - enhetspriser Følgende mengder vil bli benyttet for å beregne den årlige kostnaden av angitte oppdrag: Mengde Beskrivelse Intervall Spesifikasjon kl kl kl Høytrykkstaking Bil + 1 person Inntil 2 timer Bil + 2 personer Bil + 1 person Utover 2 timer Bil + 2 personer Høytrykksrens TV-inspeksjon Trasésøk Slamsuging ordinær Slamsuging kombi sug/spyl Sandfangskummer Bil + 1 person Inntil 2 timer Bil + 2 personer Bil + 1 person Utover 2 timer Bil + 2 personer Inntil 2 timer Bil + 2 personer 30 Utover 2 timer Bil + 2 personer 20 Bil + 1 person 10 Inntil 2 timer Bil + 2 personer 5 Bil + 1 person 5 Utover 2 timer Bil + 2 personer 5 Bil + 1 person Inntil 2 timer Bil + 2 personer Bil + 1 person Utover 2 timer Bil + 2 personer Bil + 1 person Inntil 2 timer Bil + 2 personer Bil + 1 person 10 5 Utover 2 timer Bil + 2 personer stk/adr stk /adr 70 Komplett 7-10 stk/adr stk/adr 50 Side 14 av 18

15 6.4.4 Pris - arbeidskostnader Følgende mengder vil bli benyttet for å beregne den årlige kostnaden av rammeavtalen: Timepriser personale Antall Innen vanlig arbeidstid (07-15) Fagarbeider med bil 75 Utenfor vanlig arbeidstid (15-07) eller ved overtid 50% (15-21 hverdag) Fagarbeider med bil % (21-07 hverdag, helger og helligdager) Fagarbeider med bil 15 Utrykningsgebyr (hasteutkalling 15-07) Antall Utrykning inkludert 2 arbeidstimer (15-21) 5 Utrykning inkludert 2 arbeidstimer (21-07) 2 Det understrekes at disse mengdene er et estimat, som på ingen måte er bindende for oppdragsgiver. Poengene vil bli satt ved at leverandørene vil få et nedtrekk i forhold til maksimal poengsum som tilsvarer avvik i prosent fra det beste pristilbudet (lineær metode) Øvrige kriterier Kvantitative kriterier vil bli vurdert på tilsvarende måte som pris, men tilpasset kriteriets natur. For kvalitative kriterier settes nedtrekk i poeng etter beste skjønn. 6.5 Tildelingskriterier ved minikonkurranse Valg av leverandør i minikonkurranser vil også bli basert på hovedkriteriet det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Følgende underkriterier vil kunne bli benyttet, med vekting tilpasset det konkrete oppdraget: Pris Med pris menes her totalpris for et konkret beskrevet oppdrag. Anslått timeforbruk skal spesifiseres, og arbeidskostnadene baseres på timeprisene oppgitt i vedlegg 6 (Prisskjema) Leveringstilpasning For de fleste oppdrag vil det være ønskelig at arbeidet utføres innen et gitt tidsrom. Evne til å tilpasse ytelsen i tråd med oppdragsgiverens behov vil derfor telle positivt ved tildeling av oppdraget i minikonkurransen. Side 15 av 18

16 7 Krav til tilbudets form og innlevering 7.1 Generelt om tilbudet Tilbudet skal leveres i 2 eksemplarer i papirformat med originale signaturer. Dersom tilbyder anser det som relevant oppfordres det til å levere et ekstra sett med tilbud, slik at det ene kan sladdes for det som anses som taushetsbelagt informasjon., jf pkt Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt, bes dette bekreftet i tilbudsbrevet. Det må ikke leveres tilbud via e-post eller telefaks. Tilbud levert i disse formatene vil bli avvist. 7.2 Komplett tilbudsbesvarelse Følgende dokumenter skal returneres: 1. Tilbudsforside, vedlegg 3 2. Tilbudsbrev 3. Kvalifikasjonsdokumenter. a. Skatteattest for skatt. (se pkt ) b. Skatteattest for mva. (se pkt ) c. HMS egenerklæring. (se pkt ) d. Firmaattest. (se pkt ) e. Bemanningsoversikt og liste over maskiner/utstyr (se pkt ) f. Referanseliste (se pkt ) 4. Dokumentasjon knyttet til tildelingskriterier. a. Utfylt prisskjema, vedlegg 6 b. Evt. prislister utover skjema c. Beskrivelse av responstider Dokumentene skal leveres i den rekkefølge de er listet opp i på tilbudsforsiden, vedlegg 3, og i punktene over Tilbudsforside Konkurransegrunnlagets vedlegg 3 skal være fullstendig utfylt, datert og undertegnet av person med fullmakt til å binde tilbyder Tilbudsbrev Tilbudsbrev som, etter behov og relevans, skal inneholde informasjon om følgende momenter: Nøyaktig og fullstendig beskrivelse av alle avvik og forbehold i forhold til konkurransegrunnlagets bestemmelser Eventuell dokumentasjon i forhold til leveransekrav eller tildelingskriterier, jf. punkt 5 og vedlegg 1(Kravspesifikasjon) og punkt 6 (Tildelingskriterier), som ikke vil komme frem under pkt Hvordan tilbyderen forholder seg til vilkårene beskrevet i vedlegg 7 Utkast til kontrakt. Informasjon som naturlig hører inn under andre punkter i tilbudet skal ikke tas med (gjentas) i tilbudsbrevet Kvalifiseringsdokumentasjon Dokumentasjon på tilbyderens kvalifikasjoner, jfr. punkt 4. Dokumentasjonen skal legges i samme rekkefølge som den er opplistet i punkt 4 og i listen over. Side 16 av 18

17 7.2.4 Tilbud, tildelingskriterier Tilbyder må gi beskrivelser og dokumentasjon etterspurt i tildelingskriteriene, jf. punkt 6. Pristilbudet skal legges ved som signert papirdokument (initialer på hver side av person som har fullmakt til å binde selskapet for tilbudet; dette gjelder ikke for standard prislister). 7.3 Tilbudets form Dokumentene skal leveres innsatt i A4 ringperm med tydelige skilleblad med faner, inndelt i henhold til tilbudsforsiden og punkt 7.2 over. Tilbudet (permene) skal merkes på forside og rygg med virksomhetens navn og følgende betegnelse: BKB Rammeavtale rørinspeksjon og -fornying Innholdet i tilbudet skal i størst mulig grad være uten noen form for innbinding, plastlommer, stifter, binders og lignende. Ved innlevering skal tilbudet være i merket, lukket konvolutt/pakke, som skal være merket med følgende betegnelse: BKB Rammeavtale rørinspeksjon og -fornying Oppdragsgiver er forpliktet til å avvise tilbud som ikke leveres i lukket, merket forsendelse, jf FOA (1) bokstav b. 7.4 Tilbudsfrist Frist for å levere inn tilbud er satt til: mandag 26. september 2011 kl. 14:00 Tilbudene må være oppdragsgiver i hende på oppgitt leveringsadresse før utløpet av fristen. Med i hende menes at tilbudet fysisk er kommet frem. Det er ikke tilstrekkelig at tilbudet er postlagt innen tidsfristen. Oppdragsgiver er forpliktet til å avvise for sent innkomne tilbud, jf. FOA (1) bokstav a. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma etc). 7.5 Innleveringssted Tilbudene skal leveres på oppdragsgivers leveringsadresse (kontoradresse): Bergen kommune Bergen kommunale bygg Allehelgensgate 2, 6. etasje (Ekspedisjonen) 5016 Bergen Det må benyttes en fremsendingsmåte som sikrer forsendelsens sporbarhet fra tilbyderen og til og med mottak hos oppdragsgiver. Fremsendelse som ordinær brevpost er ikke forenlig med leveringsadressen og skal ikke benyttes. Side 17 av 18

18

KONKURRANSEGRUNNLAG for ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG for ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG for ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtale for levering av tjenester innen Fjellsikring til Bergen kommune (BKB 20110604) Tilbudsfrist: 12.april kl. 14:00 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget... 4 1.1 OPPDRAGSGIVER... 4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING... 4 1.3 ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Skadedyr bekjempelse Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Skadedyr bekjempelse Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Skadedyr bekjempelse Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget... 4 1.1 OPPDRAGSGIVER... 4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING...

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING...4

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAK 10/671 FOR. KONKURRANSE MED FORHANDLINGER (ett trinn) RAMMEAVTALE FOR FORSIKRINGSRÅDGIVNING OG MEGLERTJENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG SAK 10/671 FOR. KONKURRANSE MED FORHANDLINGER (ett trinn) RAMMEAVTALE FOR FORSIKRINGSRÅDGIVNING OG MEGLERTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE MED FORHANDLINGER (ett trinn) RAMMEAVTALE FOR FORSIKRINGSRÅDGIVNING OG MEGLERTJENESTER Frist for innlevering av tilbud: Torsdag 30. september 2010 kl 12.00 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00 SIDE NR.: I Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/2548-15 Thorbjørn Pedersen 56 15 80 92 12078/11 M00 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger VEDRØRENDE

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR INNLEIE AV GRAVE OG TRANSPORTTJENESTER

Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR INNLEIE AV GRAVE OG TRANSPORTTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR INNLEIE AV GRAVE OG TRANSPORTTJENESTER Til Bergen Bydrift AS Tilbudsfrist: 23 april 2014, kl 14:00 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse: 1 OPPDRAGET

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse konkurransegrunnlag

Åpen anbudskonkurranse konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: Fredag 21. februar 2014 kl.12.00 Innholdsfortegnelse: 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. åpen anbudskonkurranse. for. Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage. Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. åpen anbudskonkurranse. for. Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage. Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG åpen anbudskonkurranse for Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12.00 Innholdsfortegnelse: 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROTJENESTER TIL ASKØY KOMMUNE. Tilbudsfrist : Mandag 31. januar 2011 kl

RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROTJENESTER TIL ASKØY KOMMUNE. Tilbudsfrist : Mandag 31. januar 2011 kl KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROTJENESTER TIL ASKØY KOMMUNE Tilbudsfrist : Mandag 31. januar 2011 kl. 12.00 Endring i punkt 3.4 Andre krav: merket med gult Side 1 av 13

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. RAMMEAVTALE Dobbelteksentriske FOR spjeldventiler

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. RAMMEAVTALE Dobbelteksentriske FOR spjeldventiler KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING RAMMEAVTALE Dobbelteksentriske FOR spjeldventiler LEVERING AV Flytende karbondioksid - CO 2 BERGEN VANN KF til BERGEN VANN KF OG FJELLVAR Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. for kjøp av

KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. for kjøp av KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bedriftshelsetjenester til Askøy kommune Viktige frister Siste frist for innsending

Detaljer

NOR Åpen anbudskonkurranse BKSAK Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II

NOR Åpen anbudskonkurranse BKSAK Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Videovegg til 110 Sentralen (brann) Hordaland for levering til Bergen kommune/ Bergen

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 25/08 Rammeavtale vedlikehold, tilfluktsrom - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805485-3 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 24/08 Rammeavtale asfaltreparasjon - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720617-6 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 03.01.08 Fullmaktsak 02 /08 Valg av leverandør - rammeavtale hoved- og spesialrenhold Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718026-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

UTBEDRING AV FASADER, MALER ARBEIDER, P nr 3314, Nordnesgaten 47,49 og 51 Nye sandviksvei 51

UTBEDRING AV FASADER, MALER ARBEIDER, P nr 3314, Nordnesgaten 47,49 og 51 Nye sandviksvei 51 Etat for boligforvaltning KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Åpen anbuds konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I OG II for UTBEDRING AV FASADER, MALER ARBEIDER, P nr 3314, Nordnesgaten 47,49 og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

berqen vann KVALIFIKASJON$GRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrfft om offentlige anskaffelser del I og del III for kjøp av

berqen vann KVALIFIKASJON$GRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrfft om offentlige anskaffelser del I og del III for kjøp av EØS 060-2016 Kvalfflkasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling BKSAK 201629015 berqen vann KVALIFIKASJON$GRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrfft om offentlige anskaffelser del I og del III

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 17.01.08 Fullmaktssak 08 / 08 Rammeavtale sandfangskummer med mer - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719731-5 HVA SAKEN GJELDER Saken

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse SAK nr. 13/8501. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II

Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse SAK nr. 13/8501. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II rammeavtale på tolketjenester for levering til Askøy kommune Anskaffelses nr. 13/8501 Viktige frister

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

FOR KONKURRANSE MED FORHANDLINGER OM LEVERING AV BSR BIL TIL BERGEN BRANNVESEN.

FOR KONKURRANSE MED FORHANDLINGER OM LEVERING AV BSR BIL TIL BERGEN BRANNVESEN. KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE MED FORHANDLINGER OM LEVERING AV BSR BIL TIL BERGEN BRANNVESEN. Anskaffelse nr 63528 07.03.2008 Anskaffelse Nr. 63528 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden.

Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon. Vedtaket forutsetter at det ikke gjøres vesentlige innsigelser fra annen tilbyder i karenstiden. Dato: 20.05.08 Fullmaktssak 26/08 Rammeavtale smedarbeider og gjerdereparasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720620-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

St. Jakob kirke Ny taktekking

St. Jakob kirke Ny taktekking Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler St. Jakob kirke Ny taktekking NS 8406 NS 8406 TILBUDSINNBYDELSE 3 1. INNLEDNING - GENERELT 4 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 OPPDRAGSGIVERS FORBEHOLD

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for levering av Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) Sortland kommune Juni 2011 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om oppdragsgiveren Sortland kommune (heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

SAK 2016/3974Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandlinger - Brannslokkingsutstyr

SAK 2016/3974Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandlinger - Brannslokkingsutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandlinger etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II Kontrakt for kontroll, service og vedlikehold av brannslokkingsutstyr i kommunale bygninger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

NOR Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse BKSAK

NOR Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse BKSAK ETAT FOR BOLIGFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av UTVENDIG FASADEBEHANDLING, MALER ARBEIDER P nr. 3359 Breisteinvegen

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 07.01.08 Fullmaktssak 04/08 Valg av leverandører - rammeavtale tak- og blikkenslagerarbeider Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718012-5 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

kl Tilbudsfrist kl Vedståelsesfrist kl

kl Tilbudsfrist kl Vedståelsesfrist kl KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for Vektertjenester for kommunale boliger For levering til Bergen kommune v/ Bergen Bolig og Byfornyelse

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse konkurransegrunnlag

Åpen anbudskonkurranse konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: Tirsdag 12. august 2014 kl.12.00 Innholdsfortegnelse: 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse vedrørende konsulentbistand for oppfølging av skolebruksplanen

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse vedrørende konsulentbistand for oppfølging av skolebruksplanen Til potensielle tilbydere Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200700052-1 SARK-1700 3. januar 2007 MEBO Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse vedrørende konsulentbistand for oppfølging

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 04.09.08 Fullmaktssak 42/08 Rammeavtale renhold Torget - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200807300-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAK 09/1381 FOR. KONKURRANSE MED FORHANDLINGER (ett trinn) VEDRØRENDE DRIFT AV SYKEHJEMSAVDELING V/KLEPPESTØ SYKEHJEM

KONKURRANSEGRUNNLAG SAK 09/1381 FOR. KONKURRANSE MED FORHANDLINGER (ett trinn) VEDRØRENDE DRIFT AV SYKEHJEMSAVDELING V/KLEPPESTØ SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE MED FORHANDLINGER (ett trinn) VEDRØRENDE DRIFT AV SYKEHJEMSAVDELING V/KLEPPESTØ SYKEHJEM Frist for innlevering av tilbud: Torsdag 15. april 2010 kl 12.00 Side 1 av 13

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 31.01.08 Fullmaktssak 09/08 Rammeavtale, murer- og flisearbeid - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720615-7 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer