Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel. Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel. Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel. Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel. Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel"

Transkript

1 CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel Asennusohjeet/Käyttöohje Ohjauspaneeli Montage-/Gebruikershandleiding Bedieningspaneel Installation-/User Manual Control Panel

2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen skal strekkes mellom aggregat og bryterenhet. Bryterenheten er tilpasset ELKO-montasjesystem, og kan monteres både innfelt i dobbel veggboks og utenpåliggende ved hjelp av 1 mm tilleggsboks. Ved innfelt montasje skal ledningen trekkes i 0 mm elektrikerrør. C Tilleggsboks Sølv Art.nr. 01 Tilleggsboks Hvit Art.nr. 0 D Fig. 1 Ledningen klikkes i hvilken som helst av de kontaktene bak på styrepanelet (fig.1) og inn i kontakt på oversiden av aggregatet. Det er muligt å koble opp til styrepanel til hvert aggregatet. B Lavvoltsledningen må ligge minimum 0 cm fra 0 V ledning og skal ved innbygging trekkes i 0 mm elektrikerrør. Ved bruk av flere paneler må switch nr. stilles på ulike verdier på hvert panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Fabrikkinnstilling dipswitch Date Drawn patrik Status Approved Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarmer Filtervakt Ved behov for filterbytte kommer til å blinke. Bytt filter og nullstill filtervaktalarmen ved å stille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Nå starter filtervakttimern på nytt. Still inn ønsket tillufttemperatur på nytt. Overhetingstermostat Hvis overhetingstermostaten (manuell reset) har løst ut vises en alarm på panelet. Da må du først trykke på Reset-knappen inne i aggregatet (se manual for aggregat), stille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Still inn ønsket tillufttemperatur på nytt.

3 Paneloversikt 1 1 Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Indikering alarm Bryter for økt viftehastighet Indikering hastighet Bryter for redusert viftehastighet Indikering hastighet Bryter for redusert tilluftstemperatur Indikering hastighet Bryter for økt tilluftstemperatur Indikering filterbytte Bryter for forsering Indikering ettervarme aktiv (element varmer) Indikering ettervarme AV/PÅ 1 Indikering innstilt temperatur (tabell neste side) Alle referanser (tall i sirkel) i denne manualen viser til tegningen på denne siden

4 Betjening - CI 0 Innregulering (traforegulert vifte) Før døren åpnes på luftbehandlingsaggregat: Slå av varme, la viftene gå i tre minut-! ter for å transportere bort varm luft, gjør aggregatet strømløst og vent minutter før dørene åpnes. Aggregatets hastighet på trinn (normal) må innstilles på den spenning som angitt i skjemaet Dokumentasjon av ventilasjonsdata, som følger ventilasjonstegningene fra ansvarlig prosjekternde firma. Lokaliser innreguleringsbryteren (se oversikt i aggregatveiledningen). Still bryteren i ønsket stilling til hver vifte. Det er mulig å velge på bryteren mellom fabrikkinnstilling, laveste innstilling (-) eller høyeste (+), se Fig. 1. For å oppnå flere reguleringsområder må det kobles om direkte på trafo. TRINN Standard - 0V Fabrikk 10V + 10V Trinn 1 og har faste trafoinnstillinger, se koblingsskjema for å finne voltverdi. Disse kan også endres ved å koble om, men da direkte på trafo. Aggregatet styres fra en separert montert styringspanel - CI 0. Avhengig av driftssituasjonen stilles viftehastigheten til ønsket nivå. -Trinn 1: Brukes når ikke like stort behov for ventilasjon som vanlig. - Trinn : Normal driftsventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget til daglig. - Trinn : Brukes når det er behov for økt ventilasjon i våtrom eller i hele lokalet. Må brukes under og en stund etter f.eks. dusjing og klestørking for å unngå kondens i kanalene. Forsering av ventilasjon Trykk = 0 minutter Trykk Trykk Fig. 1 Innreguleringsbryter = 0 minutter = 0 minutter Etter noen sekunder går lysene tilbake til normal visning og ett blinkende lys viser hvilken hastighet aggregatet hadde før forsering. Aggregatet returnerer til denne hastigheten når forseringen er avsluttet: Ved forsering står aggregatet på trinn. Trykk for å deaktivere. Ettervarme AV/PÅ AV: Trykk gjentatte ganger for å komme til bilde nedenfor: Press inn og hold inne i sekunder. Deaktivert: (ingen lys) trykk samtidig på For aggregat med roterende varmegjenvinner kan nå temperaturen stilles ved å bruke + og - knappene. Ønsket temperatur vil da bli regulert ved hjelp av rotoren. Ettervarmen vil IKKE gå på. PÅ: Press inn og hold inne trykk samtidig på Aktivert: (ett lys) Trykk og for valg av ønsket temperatur (se tabell under). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Fabrikkinstilling Lysdiode aktivert X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C Eksempel: Innstillt på 0 X C

5 Innregulering - Aggregat med EC-vifter Velg hastighet 1 Trykk temperaturen til maks ( 0 C) med temperatur Trykk inn knappen og hold inne, trykk så samtidig på temperatur knappen. knapp. Nå skal lysdiodene lengst til høyre og til venstre på temperaturskalaen lyse. Nå kan man med vifte o g stille inn 0 - voltutgangen for tilluftsviften på hastighet 1 i følge skjema nedenfor. Når du er ferdig med innstillningen for tilluftsvifte (M1) trykk/hold på temperatur og temperatur på en gang. Nå skal lysdioden lengst till høyre og de lengst til venstre lyse. Nå kan du stille inn 0 - voltutgangen med temperatur for avtrekksviften på hastighet 1. Når du er ferdig med innstillingen for avtrekksvifte(m), trykk/hold på temperatur og temperatur på en gang. Nå går den tilbake til normalt. Justeringen er ferdig på hastighet 1. For å justere hastighet eller : Velg hastighet eller og følg samme fremgangsmåte som for hastighet 1. Se tabellen nedenfor. Led nr Hastighet 1 (V) Hastighet (V) Hastighet (V) og,0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Eksempel: Når hastighet 1 er stillt til.v

6 Montering av CI 0 D Styrningen består av en manöverpanel (fig. ) och en m lågspänningsledning. Styrningspaketet medföljer aggregatet. Lågspänningsledningen ska läggas mellan aggregatet och manöverpanelen. Manöverpanelen är anpassad till ELKOmonteringssystemet och kan monteras både infällt i dubbel väggbox och utanpåliggande med hjälp av 1 mm dubbelt hölje på väggen. Vid infälld montering C rekommenderas att man drar ledningen i 0 mm elledningsrör. Tilläggsbox Silver Art.nr. 01 Tilläggsbox Vit Art.nr. 0 Fig. 1 Ledningen klickas in i kontakt baktill på brytarenheten (fig. 1) och in i kontakt på översidan av aggregatet. Det går att koppla in två styrpaneler till varje aggregat. B Lågspänningsledningen måste ligga minst 0 cm från 0 V ledningen. Vid infälld montering, dra ledningen i 0 mm elledningsrör. Vid bruk av flere paneler måste switch nr. ställas på olika värden på varje panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Date Drawn patrik Status Approved Fabriiksinställing dipswitch Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Larm Filtervakt Vid behov av filterbyte kommer att blinka. Byt filter och nollställ filtervaktalarmet genom att ställa temperaturen på 0 grader, och trycka på och samtidigt. Nu börjar filtervakttimern om på nytt. Ställ in önskad tillufttemperatur på nytt. Överhettningstermostat Om överhettningstermostaten (manuell återställning) löst ut kommer det larm på panelen. Då måste man först trycka på Reset-knappen inne i aggregatet (se manual för aggregat), sedan ställa temperaturen på 0 grader och därefter trycka på och samtidigt. Ställ in önskad tillufttemperatur på nytt.

7 Panelöversikt 1 1 Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning 1 Indikering larm Bryter ökad fläkthastighet Indikering hastighet, Bryter reducerad fläkthastighet Indikering hastighet Bryter reducerad tilluftstemperatur Indikering hastighet Bryter ökad tilluftstemperatur Indikering filterbyte Brytare forcering Indikering eftervärme aktiv (elementvärmare) Indikering eftervärme AV/PÅ 1 Indikering inställd temperatur (tabell nästa sida) Alla referenser (tal i cirkel) i denna manual hänvisar till illustrationen på denna sidan

8 Betjäning - CI 0 Inreglering (traforeglerad fläkt) Innan dörren öppnas på luftbehandlingsaggregatet: Stäng av värmen, låt fläktarna gå! tre minuter för att transportera bort varm luft, stäng av strömmen till aggregatet och vänta minuter innan dörrarna öppnas. Aggregatets hastighet på steg normal måste ställas in till den spänning som finns angivet i schemat Dokumentation av ventilationsdata, som medföljer ventilationsritningarna från ansvarigt, projekterande företag. Lokalisera injusteringsregelaget (se aggregatets dokumentation). Ställ brytaren i önskat läge till varje fläkt. Det går att välja på brytaren mellan fabriksinställning 10V, lägsta inställning (-) 0V eller högsta (+) 10V, se Fig. 1. Om man önskar andra luftmängden måste man koppla om direkt på transformator. STEG Standard - 0V Fabrik 10V + 10V Steg 1 och har fasta trafoinnställningar, se kopplingschema för at finna voltvärde. Dessa kan och ändras vid at koppla om, men då direkt på trafo. Aggregatet styrs från en separat monterad styrningsbrytare - CI 0. Beroende på driftsituationen ställs fläkthastigheten in på önskad nivå. - Steg 1: När det inte är lika stort behov av ventilation som i normala fall. - Steg : Normal driftsventilation. I den här ställningen körs anläggningen dagligen. - Steg : Används när det finns behov av ökad ventilation i våtrum eller i hela lokalen. Får användas under och en stund efter t.ex. dusch eller torkning av kläder för att undvika kondens i kanalerna. Forcering av ventilation Tryck = 0 minuter Tryck Tryck Fig. 1 Inregleringsbrytare = 0 minuter = 0 minuter Efter några sekunder går ljuset tillbaka till normalt läge och ett blinkande ljus visar vilken hastighet aggregatet hade före forcering. Aggregatet återvänder till denna hastighet när forceringen är avslutad: Vid forcering står aggregatet på steg. Trykk for å deaktivere. Eftervärme AV/PÅ AV: Tryck upprepade gånger för att komma till bild nedanför: T r y c k Deaktiverad: (inget ljus) in och håll inne tryck samtidigt på i sekunder. För aggregat med roterande värmeväxlare kan nu temperaturen ställes med att bruka + och - knapp. Önskad temperatur regleras med hjälp av rotorn. Eftervärmen vil INTE gå på. PÅ: Tryck in och håll inne tryck samtidigt på Aktiverad: (ett ljus) Tryck och for val av önsked temperatur (se tabell under). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Fabrikkinstilling Lysdiode aktivert X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C Eksempel: Innstillt på 0 X C

9 Hastighetsreglering - Aggregat med EC-fläkt Välj hastighet 1 Tryck temperaturen till max ( 0 C) med temp Tryck in knappen och håll den inne, och tryck samtidigt på temperaturknappen. knapp Nu ska lysdioderna längst till höger och till vänster på temperaturskalan lysa. Nu kan man med fläkt och ställa in 0 - voltutgången för tilluftsfläkten på hastighet 1 enligt schemat nedan. När du är färdig med inställningen för tilluftsfläkt, tryck/håll på temperatur och temperatur på en gång. Nu ska lysdioden längst till höger och de två längst till vänster lysa. Nu kan du ställa in 0 - voltutgången med temperatur för frånluftsfläkten på hastighet 1. När du är färdig med inställningen för frånluftsfläkten, tryck/håll på temperatur och temperatur på en gång. Nu går den tillbaka till normalt. Justeringen är färdig på hastighet 1. För att justera hastighet eller : Välj hastighet eller och följ samma tillvägagångssätt som för hastighet 1. Se tabellen nedan. och Lednr Hastighet 1 (V) Hastighet (V) Hastighet (V),0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Exempel: När hastighet 1 är ställt till.v

10 Montering af CI 0 D Styringen består af et betjeningspanel (fig. 1) og en m lavvoltsledning. Styringspakken leveres sammen med aggregatet. Lavvoltsledningen skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. Afbryderenheden er tilpasset til ELKO-montagesystem og kan monteres både indfældet i dobbelt vægboks og udenpåliggende ved hjælp af 1 mm dobbelt tillægsboks. Ved indfældet montage anbefales det at trække ledningen i 0 mm Celektrikerrør. Tillægsboks Sølv Art.nr. 01 Tillægsboks Hvid Art.nr. 0 Fig. 1 Ledningen klik-tilsluttes i en af de kontakter bag på betjeningspanelet (fig. 1) samt i kontakten på oversiden af aggregatet. Det er muligt at tilslutte op til to betjeningspaneler til hvert aggregat. B Lavvoltsledningen skal ligge minimum 0 cm fra 0 V ledning og skal ved indfældet montage trækkes i 0 mm elektrikerrør. Ved brug af flere paneler skal switch nr. stilles på forskellige værdier på hvert panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Date Drawn patrik Status Approved Fabriksindstilling dipswitch Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarmer Pressostat Ved behov for filterskift vil blinke. Skift filter og nulstil pressostat-alarmen ved at indstille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Nå starter pressostat-timeren igen. Indstil den ønskede indblæsningstemperatur igen. Overhedningstermostat Hvis overhedningstermostaten (manuel reset) er udløst, vises en alarm på panelet. Så skal du først trykke på Reset-knappen inde i aggregatet (se manual for aggregat), indstille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Indstil den ønskede indblæsningstemperatur igen.

11 Paneloversigt 1 1 Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Indikering alarm Knap øget ventilatorhastighed Indikering hastighed Knap reduceret ventilatorhastighed Indikering hastighed Knap reduceret indblæsningstemperatur Indikering hastighed Knap øget indblæsningstemperatur Indikering filterskift Knap forcering Indikering eftervarme aktiv (fladen varmer) Indikering eftervarme OFF/ON 1 Indikering indstillet temperatur (se tabel næste side) Alle referencer (tal i cirkel) i denne manual henviser til tegningen på denne side

12 Betjening - CI 0 Indregulering (Traforegulering) Før lågen åbnes på luftbehandlingsaggregatet: Slå varmen fra, lad ventilatorerne! køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent minutter, før lågerne åbnes. Aggregatets hastighed på trin (normal) skal indstilles til den spænding, der er angivet i skemaet Dokumentation for ventilationsdata, der følger med ventilationstegningerne fra det ansvarlige projekterende firma. Lokalisér indreguleringsafbryderen (se oversigt i aggregatvejledning). Indstil afbryderen i den ønskede position for hver ventilator. Det er muligt at vælge på afbryderen mellem fabriksindstilling, laveste indstilling (-) eller højeste indstilling (+), fig. 1. For at opnå flere reguleringsområder skal man omkoble direkte på transformeren. TRIN Standard - 0V Fabrik 10V + 10V Fig. 1 Indreguleringsafbryder Trin 1 og har faste trafoindstillinger, se koblingsskema for at finde voltværdi. Disse kan også ændres ved at koble om, men kun direkte på transformatoren. Aggregatet styres fra et separat monteret betjeningspanel - CI 0. Afhængigt af driftssituationen stilles ventilatorhastigheden på det ønskede niveau. - Trin 1: Bruges, når der er behov for mindre ventilation end normalt. - Trin : Normal driftsventilation. Denne indstilling anvendes til daglig. - Trin : Bruges, når der er behov for øget ventilation i vådrum eller i hele lokalet. Bruges under og et stykke tid efter f.eks. brusebad og tørring af tøj for at undgå kondens i kanalerne. Forcering af ventilation Tryk = 0 minutter Tryk = 0 minutter Eftervarme FRA/TIL FRA: T r y k gentagne gange for at komme til billedet nedenfor: Tryk vedvarende på i sekunder. Deaktiveret: (intet lys) tryk samtidig på For aggregater med roterende varmegenvindingsenhed kan temperaturen nu indstilles ved at bruge + og - knapperne. Den ønskede temperatur vil så blive reguleret ved hjælp af rotoren. Eftervarmen vil IKKE blive tilsluttet. TIL: Tryk vedvarende på tryk samtidig på Aktiveret: (et lys) Tryk på og for valg af ønsket temperatur (se tabel nedenfor). X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C X C Tryk = 0 minutter X Fabriksindstilling Lysdiode aktiveret Efter et par sekunder går lamperne tilbage til normal visning, og en blinkende lampe viser, hvilken hastighed aggregatet havde før forcering. Aggregatet returnerer til denne hastighed, når forceringen er afsluttet: Ved forcering står aggregatet på trin. Tryk for at deaktivere. Eksempel: Indstillet på 0

13 Indregulering - Aggregat med EC-ventilatorer Vælg hastighed 1 Tryk temperaturen til maks. ( 0 C) med temp knap Tryk på knappen og hold den inde, tryk så samtidig på temperaturknappen. Nu skal lysdioderne længst til højre og til venstre på temperaturskalaen lyse. Nu kan man med ventilatorknap o g indstille 0 - V-udgangen for indblæsningsventilatoren på hastighed 1, jf. skemaet nedenfor. Når du er færdig med indstillingen for indblæsningsventilatoren (M1), tryk vedvarende på temperaturknap og temperaturknap samtidig. Nu skal lysdioden længst til højre og de længst til venstre lyse. Nu kan du indstille 0 - V-udgangen med temperaturknap for udsugningsventilatoren på hastighed 1. Når du er færdig med indstillingen for udsugningsventilatoren (M), tryk vedvarende på temperaturknap og temperaturknap samtidig. Nu går den tilbage til normal. Justeringen er udført for hastighed 1. For at justere hastighed eller : Vælg hastighed eller og følg samme fremgangsmåde som for hastighed 1. Se tabellen nedenfor. LED Hastighed 1 (V) Hastighed (V) Hastighed (V) nr. og,0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Eksempel: Når hastighed 1 er indstillet til, V 1

14 CI 0:n asennus D Ohjaus koostuu ohjauspaneelista (Kuva 1) ja m: n pienjännitejohdosta. Ohjauspaketti on asennettu laitteeseen. Pienjännitejohto on asennettava laitteen ja katkaisijan välille. Katkaisija on yhteensopiva ELKO-asennusjärjestelmän kanssa. Se voidaan asentaa joko sisälle kaksoisseinärasiaan tai ulos 1 mm:n lisärasian avulla. Asennettaessa sisälle on suositeltavaa vetää johto 0 C mm:n putken avulla. Lisärasia Hopea Tuotenumero 01 Lisärasia Valkoinen Tuotenumero 0 Kuva 1 Johto yhdistetään kumpaan tahansa ohjauspaneelin (Kuva 1) takana olevaan liitäntään ja laitteen päällä olevaan liitäntään. Laitteeseen voidaan yhdistää kaksi ohjauspaneelia. B Pienjännitejohdon ja 0 voltin johdon etäisyyden on oltava vähintään 0 cm. Pienjännitejohto on tarvittaessa asennettava 0 mm:n sähköjohtoputken avulla. Kun käytetään useampaa kuin yhtä ohjauspaneelia, kytkin nro on asetettava eri arvoihin joka paneelissa. OFF = PANEELI 1A ON = PANEELI Tehdasasetus dip-kytkin Date Drawn patrik Status Approved Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Hälytykset Suodatinvahti Kun suodatin on vaihdettava, alkaa vilkkua. Vaihda suodatin ja nollaa suodatinvahtihälytys säätämällä lämpötila 0 asteeseen ja painamalla painikkeita ja samanaikaisesti. Nyt suodatinvahdin ajastin käynnistyy uudelleen. Säädä haluttu tuloilman lämpötila uudelleen. Ylikuumenemissuojatermostaatti Jos ylikuumenemissuojatermostaatti (manuaalinen nollaus) on lauennut, paneeliin tulee näkyviin hälytys. Paina ensin laitteen sisällä olevaa Reset-painiketta (ks. laitteen ohjekirja), säädä lämpötila 0 asteeseen ja paina sitten painikkeita ja samanaikaisesti. Säädä haluttu tuloilman lämpötila uudelleen. 1

15 Paneelin yleiskuvaus 1 1 Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 1 Hälytyksen merkkivalo Puhaltimen nopeuden lisääminen Nopeuden merkkivalo Puhaltimen nopeuden hidastaminen Nopeuden merkkivalo Tuloilman lämpötilan alentaminen Nopeuden merkkivalo Katkaisee nostettu tuloilmanlämpötila Suodattimen vaihtamistarpeen Tehostuspainike merkkivalo Jälkilämmityksen merkkivalo (lämmityselementti toiminnassa) Jälkilämmitys pois/käytössä 1 Asetetun lämpötilan merkkivalo(taulukko on seuraavalla sivulla) Kaikki tämän ohjeen viittaukset (ympyröidyt luvut) viittaavat sivun 1 piirrokseen. 1

16 Käyttö - CI 0 Säätäminen (muuntajasäätöinen puhallin) Ennen kuin ilmankäsittelylaitteen ovi avataan: katkaise lämmitys, anna puhaltimien! käydä kolme minuuttia, jotta ne kuljettavat lämpimän ilman pois, katkaise laitteesta virta ja odota minuuttia ennen kuin avaat ovet. Laitteen nopeus tasolla (normaali) voidaan asettaa sille jännitteelle, joka on annettu kaaviossa Ilmanvaihtotietojen dokumentaatio. Tämä kaavio tulee LVI-piirustusten mukana valmistusyritykseltä. Paikanna säätökatkaisija (ks. yleiskuva laitteen oppaasta). Aseta kunkin puhaltimen katkaisija haluamaasi asentoon. Katkaisija voidaan asettaa tehdasasentoon, matalimpaan asentoon (-) tai korkeimpaan asentoon (+). Lisätietoja on kuvassa 1. Säätö voi kattaa laajemman alueen, jos käytetään suoraa muuntajakytkentää. TASO Oletus - 0 V Tehdas 10 V + 10 V Kuva 1 Säätökatkaisija Tasoilla 1 ja on kiinteät muuntaja-asetukset, jännitearvot on esitetty kytkentäkaaviossa. Muutoksia voidaan tehdä käyttämällä suoraa muuntajakytkentää. Laitetta ohjataan muualle asennetun CI 0 -ohjauspaneelin avulla. Puhallinnopeutta säädetään käyttötilanteen mukaan. - Taso 1: Käytetään silloin, kun ilmanvaihtotarve on normaalia pienempi. - Taso : Normaali käyttöilmastointi. Tällä tasolla laitetta käytetään päivittäin. - Taso : Käytetään, kun märkätiloissa tai koko tilassa tarvitaan tehostettua ilmanvaihtoa. Voidaan käyttää esimerkiksi suihkun tai vaatteiden kuivaamisen aikana tai hetkeä sen jälkeen kosteuden tiivistymisen välttämiseksi kanavissa. Tehostettu ilmanvaihto Paina = 0 minuuttia Paina Paina = 0 minuuttia = 0 minuuttia Merkkivalot palaavat normaaleiksi muutaman sekunnin kuluttua. Vilkkuva valo osoittaa, mitä nopeutta käytettiin ennen tehostettuun ilmanvaihtoon siirtymistä. Laite palaa käyttämään tätä nopeutta, kun tehostus päättyy. Tehostuksen aikana laitteessa on aktiivisena taso. Poista käytöstä painamalla. 1 Jälkilämmitys pois/käytössä POIS: Paina useita kertoja, jotta tämä kuva tulee näkyviin: Pidä painettuna ja paina samalla sekunnin ajan. Pois käytöstä: (ei valoa) Pyörivällä lämmönvaihtajalla varustetussa laitteessa lämpötilaa voi säätää nyt painikkeilla + ja -. Lämpötilaa säädellään tällöin roottorin avulla. Jälkilämpö EI aktivoidu. KÄYTÖSSÄ: Pidä painettuna ja paina samalla Käytössä: (valo) Valitse haluamasi lämpötila painamalla (katso alla oleva taulukko). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Tehdasasetus Merkkivalo käytössä X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C X C Esimerkki: Asetettu arvoksi 0 ja

17 Nopeuden säätely - Kone, jossa EC-puhallin Valitse nopeus 1 Paina lämpötila maksimiin ( 0 C) lämpötilapainikkeella Pidä painike painettuna. ja paina samaan aikaan lämpötilapainiketta. Nyt lämpötila-asteikon oikean- ja vasemmanpuoliset LED-valot syttyvät. Valitsemalla tai v o i d a a n nyt asettaa 0 - voltin jännitelähtö tuloilmapuhaltimelle nopeudella 1 alla olevan kaavion mukaan. Kun olet tehnyt tuloilmapuhaltimen asetuksen, pidä lämpötila ja lämpötila painettuna. Nyt oikeanpuolinen ja kaksi vasemmanpuoleisinta LED-valoa syttyvät. Nyt voit asettaa 0 - voltin jännitelähdön käyttämällä lämpötilapainikkeita poistoilmapuhaltimelle nopeudella 1 Kun olet tehnyt poistoilmapuhaltimen asetuksen, pidä painettuna lämpötilapainikkeij a samaan aikaan. ja ta Nyt näyttö palaa normaaliksi. Säätö on valmis nopeudella 1. Nopeuden tai säätäminen: Valitse nopeus tai ja noudata samaa menettelyä kuin nopeuden 1 kohdalla. Katso alla oleva taulukko. Johdinnumero Nopeus 1 (V) Nopeus (V) Nopeus (V),0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Esimerkki: Kun nopeuden 1 asetuksena on, V 1

18 Montage van CI 0 D De bediening bestaat uit een bedieningspaneel (fig. 1) en een m laagspanningskabel. Het bedieningspakket wordt in de unit geleverd. De laagspanningskabel moet tussen unit en schakelaareenheid worden gelegd. De schakelaareenheid is geschikt voor het ELKOmontagesysteem en kan zowel ingezet in een dubbele wanddoos als extern met behulp van een 1 mm extra doos worden gemonteerd. Bij inzetmontage wordt C aanbevolen de kabel in een 0 mm elektrobuis te leggen. Extra doos Zilver Art.nr. 01 Extra doos Wit Art.nr. 0 De kabel wordt in één van de contacten op de achterkant van de bedieningseenheid (fig. 1) en in het contact aan de bovenkant van de unit geklikt. Het is mogelijk om max. twee bedieningspanelen op elke unit B aan te sluiten. Trek de laagspanningskabel minimaal 0 cm van een 0 V kabel en bij inbouw in een 0 mm elektriciteitsbuis. Bij het gebruik van meerdere panelen moet schakelaar nr. op elk paneel een andere waarde hebben. A UIT = PANEEL 1 AAN = PANEEL Fig. 1 Date Drawn patrik Status Approved Fabrieksinstelling DIP-switch Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarmmeldingen Filterrelais Als het filter moet worden vervangen, gaat knipperen. Vervang het filter en reset het filterrelaisalarm door de temperatuur op 0 graden in te stellen en tegelijkertijd op en te drukken. De filterrelaistimer start nu opnieuw op. Stel de gewenste toevoerluchttemperatuur opnieuw in. Oververhittingsthermostaat Als de oververhittingsthermostaat (handmatige reset) is geactiveerd, wordt er een alarm weergegeven op het paneel. U moet dan eerst op de Reset-knop drukken in de unit (zie handleiding voor unit), de temperatuur instellen op 0 graden en tegelijkertijd op en drukken. Stel de gewenste toevoerluchttemperatuur opnieuw in. 1

19 Paneeloverzicht 1 1 Pos. Omschrijving Pos. Omschrijving 1 Indicatie alarm Schakelaar hogere ventilatorsnelheid Indicatie snelheid Schakelaar lagere ventilatorsnelheid Indicatie snelheid Schakelaar lagere inlaatluchttemperatuur Indicatie snelheid Schakelaar hogere inlaatluchttemperatuur Indicatie filtervervanging Schakelaar forceren Indicatie naverwarming actief (element verwarmt) Indicatie naverwarming UIT/AAN 1 Indicatie ingestelde temperatuur (tabel volgende pagina) Alle referenties (getallen in cirkels) in deze handleiding verwijzen naar de tekening op deze pagina 1

20 Bediening - CI 0 Inregeling (ventilator met transformatorregeling) Schakel de verwarming uit voordat de deur van de ventilatie-unit wordt geopend en! laat de ventilatoren drie minuten draaien om warme lucht af te voeren. Maak vervolgens de unit stroomloos en wacht minuten voordat u de deuren opent. De snelheid van de unit in stap (normaal) moet worden ingesteld op de spanning die vermeld staat in het schema Documentatie van ventilatiegegevens, dat bij de ventilatietekeningen van het verantwoordelijke bedrijf zit. Zoek de inregelschakelaar (zie overzicht in de handleiding van de unit). Zet de schakelaar in de gewenste stand voor iedere ventilator. Op de schakelaar kan worden gekozen uit fabrieksinstelling, laagste instelling (-) of hoogste (+), zie Fig. 1. Voor meerdere regelingsgebieden moet er direct op de transformator worden omgeschakeld. STAP Standaard - 0 V Fabriek 10 V + 10 V Stap 1 en hebben vaste transformatorinstellingen. Raadpleeg het schakelschema voor de spanningswaarde. Deze kunnen ook worden gewijzigd door om te schakelen, maar dan rechtstreeks op de transformator. De unit wordt geregeld met een apart gemonteerd bedieningspaneel - CI 0. Afhankelijk van de bedrijfssituatie wordt de ventilatorsnelheid op het gewenste niveau ingesteld. -Stap 1: Wordt gebruikt wanneer er niet zo n grote behoefte aan ventilatie is als normaal. - Stap : Normale bedrijfsventilatie. In deze stand werkt de installatie gewoonlijk. - Stap : Wordt gebruikt wanneer er behoefte is aan meer ventilatie in natte ruimten of in de hele ruimte. Moet worden gebruikt tijdens en een tijd na bijv. douchen en drogen van kleding om condens in de leidingen te voorkomen. Ventilatie forceren Druk op = 0 minuten Druk op Druk op Fig. 1 Inregelschakelaar = 0 minuten = 0 minuten Na enkele seconden gaan de lampjes terug naar normale weergave en een knipperend lampje geeft aan welke snelheid de unit voor het forceren had. De unit gaat naar deze snelheid terug wanneer het forceren is afgerond: Bij forceren staat de unit in stand. Druk op om de functie te deactiveren. Naverwarming UIT/AAN UIT: Druk herhaaldelijk op om bij de onderstaande afbeelding te komen: Houd gedurende seconden ingedrukt en druk tegelijkertijd op Gedeactiveerd: (lampje brandt niet) Voor units met een roterende warmtewisselaar kan de temperatuur nu worden ingesteld met de knoppen + en -. De gewenste temperatuur wordt dan geregeld met behulp van de rotor. De naverwarming wordt NIET ingeschakeld. AAN: H o u d ingedrukt en druk tegelijkertijd op Geactiveerd: (lampje brandt) Druk op en voor het kiezen van de gewenste temperatuur (zie de tabel hieronder). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Fabrieksinstelling LED geactiveerd X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C Voorbeeld: Ingesteld op 0 X C 0

21 Inregeling - Unit met EC-ventilatoren Snelheid 1 kiezen Druk de temperatuur tot max. ( 0 C) met de temperatuurknop. Houd de knop ingedrukt, druk tegelijkertijd op de temperatuurknop. Nu moeten de LED s helemaal rechts en links op de temperatuurschaal branden. Nu kunt u met ventilator e n de voltuitgang 0 - instellen voor de inlaatluchtventilator op snelheid 1 volgens het onderstaande schema. Wanneer u klaar bent met de instelling voor de inlaatluchtventilator (M1), houdt u e n temperatuur tegelijkertijd ingedrukt. Nu moeten de LED helemaal rechts en de LED s helemaal links branden. Nu kunt u de voltuitgang 0 - instellen met temperatuur voor de extractieventilator op snelheid 1. Wanneer u klaar bent met de instelling voor de extractieventilator (M), houdt u en temperatuur tegelijkertijd ingedrukt. en temperatuur temperatuur Nu gaat deze terug naar normaal. De afstelling is gereed op snelheid 1. Voor het afstellen van snelheid of : Kies snelheid of en volg dezelfde werkwijze als voor snelheid 1. Zie de onderstaande tabel. LED Snelheid 1 (V) Snelheid (V) Snelheid (V) nr.,0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Voorbeeld: Wanneer snelheid 1 is ingesteld op, V 1

22 Installation of CI 0 D The control consists of a switch unit (fig. 1) and a m low-voltage cable. The control package is supplied with the unit. The low-voltage cable must be laid between the unit and the switch unit. The switch unit is adapted to the ELKO installation system and can be both flush-mounted in a double wall box and surface-mounted using an 1 mm double surface mount box. For flush installation, it is recommended to lay the cable C in 0 mm conduit pipe.. Additional box Silver Art.no. 01 Additional box White Art.no. 0 Fig. 1 Click the cable into the contact at the back of the switch unit (fig. 1) and into the contact on the top of the unit. It is possible to connect up to two control panels to each unit. The low-voltage cable must be laid at least B 0 cm away from the 0 V cable. For flush installation, lay the cable in 0 mm conduit pipe. When using more than one panel the switch no. must be set to unequal velues for each panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Factory setting dipswitch Date Drawn patrik Status Approved Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarms Pressure Guard If a change of filters is required the will start blinking. Change filter and reset the pressure guard by setting the temperature to 0 degrees and pressing and simultaneously. The pressure guard timer will now start from the beginning again. Set the supply air temperature of your choice again. Overheating thermostat If the overheating thermostat (manual reset) has been activated an alarm is indicated on the panel First press the reset button inside the ventilation unit (see unit documentation), then set the temperature to 0 degrees and press and simultaneously. Set the supply air temperature of your choice again.

23 Panel Diagram 1 1 Item Description Item Description 1 Alarm indication Button for increased fan speed Speed indication, stage 1 Button for reduced fan speed Speed indication, stage Button for reduced supply air temperature Speed indication, stage Button for increased supply air temperature Filter change indication Forcing button Indication that heating is active (element is heating) Indication of heating OFF/ON 1 Indication of temperature set (table on next page) Alle references (numbers in circles) in this manual refer to the drawing on this page

24 Operation - CI 0 Adjustment (transformer regulated fan) Before opening the door of the air handling! unit: Switch off the heat, let the fans continue for three minutes to remove hot air, remove the power from the unit and wait minutes before opening the doors. The speed of the unit at stage (normal) must be set to the voltage specified in the Documentation of Ventilation Data form that is enclosed with the ventilation drawings from the company responsible for project planning. Locate the adjustment switch (see overview in ventilation unit documentation). Set the switch to the desired position for each fan. It is possible to choose on the switch between factory setting, lowest setting (-) or highest setting (+), see Fig. 1. To achieve more adjustment ranges, it is necessary to switch over directly on the transformer. STAGE Standard - 0V Factory 10V + 10V Stage 1 and have fixed transformer settings, see wiring diagram to find volt value. These may be changed by reconnecting directly on transformer. The unit is controlled from a separately installed control switch - CI 0. Depending on the operating situation, the fan speed is set to the desired level. - Stage 1: Used when not as much ventilation as normal is required. - Stage : Normal operating ventilation. This is the position for daily operation. - Stage : Used when increased ventilation is required in wet rooms or throughout the premises. Must be used during and for a while after showering and clothes drying, for example, to avoid condensation in the ducts. Forcing ventilation Press = 0 minutes Press Fig. 1 Adjustment switch = 0 minutes Heating OFF/ON OFF: Press repeatedly to reach the image below: Press and hold while pressing for seconds. Deactivated: (no light) For units with rotating heat exchanger the temperature can now be set by using the + and - buttons. The desired temperature will be regulated via the rotor. The afterheating will NOT be turned on. ON: Press in and hold in, at the same time press Activated: (one light) Press and to set the preferred temperature (see table below). X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C X C Press = 0 minutes X Factory setting LED activated After a few seconds, the lights return to normal display and a flashing light shows the speed the unit had before forcing. The unit returns to this speed when the forcing has been completed: When forcing the unit is set to stage. Press to deactivate the function. Example: Set to 0

25 Speed Adustment - Unit with EC-Fans Select speed 1 Select the max. temperature ( 0 C) with the temperature Press the button and hold it. At the same time, press the temperature button. button Now the LEDs furthest to the right and left on the temperature scale should light up. Now you can use fan a n d to set the 0 - Volt output for the supply air fan to speed 1 according to the table below. When you have finished setting the supply air fan, press/hold temperature and temperature at the same time. Now the LED furthest to the right and the furthest to the left should light up. Now you can set the 0 - Volt output with temperature for the extract air fan to speed 1. and When you have finished setting the extract air fan, press/hold temperature and temperature at the same time. It will now return to normal. The adjustment is finished for speed 1. To adjust speed or : Select speed or and follow the same procedure as for speed 1. See the table below. LED Speed 1 (V) Speed (V) Speed (V) no Example: When speed 1 is set to. V

26

27

28

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

EFC 18-EU-01 GB DK D N S NL. 3001937-2008-06-20.fm. EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C

EFC 18-EU-01 GB DK D N S NL. 3001937-2008-06-20.fm. EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C GB DK D N S NL EFC 18-EU-01 EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C Tel. +45 7010 2234 Fax +45 7010 2235 sales@exhausto-cdt.dk www.exhausto-cdt.dk Product information Fitting the EFC18 EXHAUSTO

Detaljer

Smoke Detector. Ordering numbers: Smoke detector, ionic 200 30 31 Smoke detector, optical 200 30 38. Manual

Smoke Detector. Ordering numbers: Smoke detector, ionic 200 30 31 Smoke detector, optical 200 30 38. Manual Smoke Detector Ordering numbers: Smoke detector, ionic 200 30 31 Smoke detector, optical 200 30 38 Manual ENGLISH: Smoke detector for the Lynx system... page 3 NEDERLANDS: Rookmelder voor het Lynx-systeem...

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Heat pump control by mobile phone. Manual

Heat pump control by mobile phone. Manual Heat pump control by mobile phone Manual 1 Contents ENG What AirPatrol does? 4 Indicator lights 5 Buttons 6 Power 7 SIM card 7 Installing AirPatrol 8 Testing AirPatrol 11 Turning heat pump ON/OFF 11 Commands

Detaljer

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76 EXact web server 1/76 3003792-2014-05-28.fm GB - Web server Product instruction 1.1 Product information... 5 1.2 Connecting and configuring... 5 1.2.1 Configuring the web server... 6 1.3 Application...

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

VF125. Brukerveiledning. Varmeflytter Bruksandvisning Värmeförflyttare. Brugsvejledning. Varmeflytter Käyttöohje. Lämmönvaihdin User Guide

VF125. Brukerveiledning. Varmeflytter Bruksandvisning Värmeförflyttare. Brugsvejledning. Varmeflytter Käyttöohje. Lämmönvaihdin User Guide VF125 94200-02 2003-05 Brukerveiledning Varmeflytter Bruksandvisning Värmeförflyttare Brugsvejledning Varmeflytter Käyttöohje Lämmönvaihdin User Guide Heat Distibutor 1 3000 2 L N L N 3 99 150 118 Temperatur

Detaljer

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 H30 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Sandberg Broadband Router

Sandberg Broadband Router [130-44] Rev. 05.12.03 Sandberg Broadband Router System requirements Internet connection supporting Ethernet, PPPoE or PPTP (with RJ45 connector) One or more computers with Ethernet adapter SUOMEN SVENSKA

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

EASY 100/125/150. Brukerveiledning. Kanalvifter. Bruksanvisning. Kanalfläktor. Brugervejledning. Kanalventilatorer. Käyttöopas.

EASY 100/125/150. Brukerveiledning. Kanalvifter. Bruksanvisning. Kanalfläktor. Brugervejledning. Kanalventilatorer. Käyttöopas. 94280-01 2007-11 EASY 100/125/150 Brukerveiledning Kanalvifter Bruksanvisning Kanalfläktor Brugervejledning Kanalventilatorer Käyttöopas Kanavapuhallin User Guide Duct fans 2 Når du pakker opp viften skal

Detaljer

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal 205844 15.11.2010 TR 10-02 Villavent CD Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal Menu, Konfiguration Nur für autorisierte Personen

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI SV DA NO EN Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat

Detaljer

Toshiba heat pump control by mobile phone. Manual

Toshiba heat pump control by mobile phone. Manual Toshiba heat pump control by mobile phone Manual 1 Contents ENG What Combi Control does? 4 Indicator lights 5 Buttons 6 Power 7 SIM card 7 Installing Combi Control 8 Testing Combi Control 11 Turning heat

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung Thermometer II Silver Version Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung This is your guarantee of an authentic JACOB JENSEN TM Thermometer II Silver

Detaljer

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s.4 S FIN DK Bruksanvisning s.7 Käyttöohje s.10 Brugsanvisning s.13 GB User Manual p.16 N Gratulerer

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34 Quick Start Guide ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34 DK Kom godt i gang med dit 4G-modem Du skal blot følge instruktionerne i denne vejledning, så kommer du hurtigt i gang med dit mobile

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

TENS HV6609. Bruksanvisning. Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning

TENS HV6609. Bruksanvisning. Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning TENS HV6609 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning SE NO GB FI DK 2 TENS HV6609 MANUAL 2 FIGUR/ILLUSTRATION 4 SVENSKA 6 NORSKA 8 ENGLISH 10 FINNISH 12 DANSKA 14-16

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit UK - Manual Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit WS210 Product 1. Battery LED 2. Signal/Connection LED 3. Microphone 4. SIM Card Compartment 5. House Code 6. Battery Compartment

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer