Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel. Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel. Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel. Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel. Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel"

Transkript

1 CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel Asennusohjeet/Käyttöohje Ohjauspaneeli Montage-/Gebruikershandleiding Bedieningspaneel Installation-/User Manual Control Panel

2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen skal strekkes mellom aggregat og bryterenhet. Bryterenheten er tilpasset ELKO-montasjesystem, og kan monteres både innfelt i dobbel veggboks og utenpåliggende ved hjelp av 1 mm tilleggsboks. Ved innfelt montasje skal ledningen trekkes i 0 mm elektrikerrør. C Tilleggsboks Sølv Art.nr. 01 Tilleggsboks Hvit Art.nr. 0 D Fig. 1 Ledningen klikkes i hvilken som helst av de kontaktene bak på styrepanelet (fig.1) og inn i kontakt på oversiden av aggregatet. Det er muligt å koble opp til styrepanel til hvert aggregatet. B Lavvoltsledningen må ligge minimum 0 cm fra 0 V ledning og skal ved innbygging trekkes i 0 mm elektrikerrør. Ved bruk av flere paneler må switch nr. stilles på ulike verdier på hvert panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Fabrikkinnstilling dipswitch Date Drawn patrik Status Approved Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarmer Filtervakt Ved behov for filterbytte kommer til å blinke. Bytt filter og nullstill filtervaktalarmen ved å stille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Nå starter filtervakttimern på nytt. Still inn ønsket tillufttemperatur på nytt. Overhetingstermostat Hvis overhetingstermostaten (manuell reset) har løst ut vises en alarm på panelet. Da må du først trykke på Reset-knappen inne i aggregatet (se manual for aggregat), stille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Still inn ønsket tillufttemperatur på nytt.

3 Paneloversikt 1 1 Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Indikering alarm Bryter for økt viftehastighet Indikering hastighet Bryter for redusert viftehastighet Indikering hastighet Bryter for redusert tilluftstemperatur Indikering hastighet Bryter for økt tilluftstemperatur Indikering filterbytte Bryter for forsering Indikering ettervarme aktiv (element varmer) Indikering ettervarme AV/PÅ 1 Indikering innstilt temperatur (tabell neste side) Alle referanser (tall i sirkel) i denne manualen viser til tegningen på denne siden

4 Betjening - CI 0 Innregulering (traforegulert vifte) Før døren åpnes på luftbehandlingsaggregat: Slå av varme, la viftene gå i tre minut-! ter for å transportere bort varm luft, gjør aggregatet strømløst og vent minutter før dørene åpnes. Aggregatets hastighet på trinn (normal) må innstilles på den spenning som angitt i skjemaet Dokumentasjon av ventilasjonsdata, som følger ventilasjonstegningene fra ansvarlig prosjekternde firma. Lokaliser innreguleringsbryteren (se oversikt i aggregatveiledningen). Still bryteren i ønsket stilling til hver vifte. Det er mulig å velge på bryteren mellom fabrikkinnstilling, laveste innstilling (-) eller høyeste (+), se Fig. 1. For å oppnå flere reguleringsområder må det kobles om direkte på trafo. TRINN Standard - 0V Fabrikk 10V + 10V Trinn 1 og har faste trafoinnstillinger, se koblingsskjema for å finne voltverdi. Disse kan også endres ved å koble om, men da direkte på trafo. Aggregatet styres fra en separert montert styringspanel - CI 0. Avhengig av driftssituasjonen stilles viftehastigheten til ønsket nivå. -Trinn 1: Brukes når ikke like stort behov for ventilasjon som vanlig. - Trinn : Normal driftsventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget til daglig. - Trinn : Brukes når det er behov for økt ventilasjon i våtrom eller i hele lokalet. Må brukes under og en stund etter f.eks. dusjing og klestørking for å unngå kondens i kanalene. Forsering av ventilasjon Trykk = 0 minutter Trykk Trykk Fig. 1 Innreguleringsbryter = 0 minutter = 0 minutter Etter noen sekunder går lysene tilbake til normal visning og ett blinkende lys viser hvilken hastighet aggregatet hadde før forsering. Aggregatet returnerer til denne hastigheten når forseringen er avsluttet: Ved forsering står aggregatet på trinn. Trykk for å deaktivere. Ettervarme AV/PÅ AV: Trykk gjentatte ganger for å komme til bilde nedenfor: Press inn og hold inne i sekunder. Deaktivert: (ingen lys) trykk samtidig på For aggregat med roterende varmegjenvinner kan nå temperaturen stilles ved å bruke + og - knappene. Ønsket temperatur vil da bli regulert ved hjelp av rotoren. Ettervarmen vil IKKE gå på. PÅ: Press inn og hold inne trykk samtidig på Aktivert: (ett lys) Trykk og for valg av ønsket temperatur (se tabell under). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Fabrikkinstilling Lysdiode aktivert X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C Eksempel: Innstillt på 0 X C

5 Innregulering - Aggregat med EC-vifter Velg hastighet 1 Trykk temperaturen til maks ( 0 C) med temperatur Trykk inn knappen og hold inne, trykk så samtidig på temperatur knappen. knapp. Nå skal lysdiodene lengst til høyre og til venstre på temperaturskalaen lyse. Nå kan man med vifte o g stille inn 0 - voltutgangen for tilluftsviften på hastighet 1 i følge skjema nedenfor. Når du er ferdig med innstillningen for tilluftsvifte (M1) trykk/hold på temperatur og temperatur på en gang. Nå skal lysdioden lengst till høyre og de lengst til venstre lyse. Nå kan du stille inn 0 - voltutgangen med temperatur for avtrekksviften på hastighet 1. Når du er ferdig med innstillingen for avtrekksvifte(m), trykk/hold på temperatur og temperatur på en gang. Nå går den tilbake til normalt. Justeringen er ferdig på hastighet 1. For å justere hastighet eller : Velg hastighet eller og følg samme fremgangsmåte som for hastighet 1. Se tabellen nedenfor. Led nr Hastighet 1 (V) Hastighet (V) Hastighet (V) og,0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Eksempel: Når hastighet 1 er stillt til.v

6 Montering av CI 0 D Styrningen består av en manöverpanel (fig. ) och en m lågspänningsledning. Styrningspaketet medföljer aggregatet. Lågspänningsledningen ska läggas mellan aggregatet och manöverpanelen. Manöverpanelen är anpassad till ELKOmonteringssystemet och kan monteras både infällt i dubbel väggbox och utanpåliggande med hjälp av 1 mm dubbelt hölje på väggen. Vid infälld montering C rekommenderas att man drar ledningen i 0 mm elledningsrör. Tilläggsbox Silver Art.nr. 01 Tilläggsbox Vit Art.nr. 0 Fig. 1 Ledningen klickas in i kontakt baktill på brytarenheten (fig. 1) och in i kontakt på översidan av aggregatet. Det går att koppla in två styrpaneler till varje aggregat. B Lågspänningsledningen måste ligga minst 0 cm från 0 V ledningen. Vid infälld montering, dra ledningen i 0 mm elledningsrör. Vid bruk av flere paneler måste switch nr. ställas på olika värden på varje panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Date Drawn patrik Status Approved Fabriiksinställing dipswitch Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Larm Filtervakt Vid behov av filterbyte kommer att blinka. Byt filter och nollställ filtervaktalarmet genom att ställa temperaturen på 0 grader, och trycka på och samtidigt. Nu börjar filtervakttimern om på nytt. Ställ in önskad tillufttemperatur på nytt. Överhettningstermostat Om överhettningstermostaten (manuell återställning) löst ut kommer det larm på panelen. Då måste man först trycka på Reset-knappen inne i aggregatet (se manual för aggregat), sedan ställa temperaturen på 0 grader och därefter trycka på och samtidigt. Ställ in önskad tillufttemperatur på nytt.

7 Panelöversikt 1 1 Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning 1 Indikering larm Bryter ökad fläkthastighet Indikering hastighet, Bryter reducerad fläkthastighet Indikering hastighet Bryter reducerad tilluftstemperatur Indikering hastighet Bryter ökad tilluftstemperatur Indikering filterbyte Brytare forcering Indikering eftervärme aktiv (elementvärmare) Indikering eftervärme AV/PÅ 1 Indikering inställd temperatur (tabell nästa sida) Alla referenser (tal i cirkel) i denna manual hänvisar till illustrationen på denna sidan

8 Betjäning - CI 0 Inreglering (traforeglerad fläkt) Innan dörren öppnas på luftbehandlingsaggregatet: Stäng av värmen, låt fläktarna gå! tre minuter för att transportera bort varm luft, stäng av strömmen till aggregatet och vänta minuter innan dörrarna öppnas. Aggregatets hastighet på steg normal måste ställas in till den spänning som finns angivet i schemat Dokumentation av ventilationsdata, som medföljer ventilationsritningarna från ansvarigt, projekterande företag. Lokalisera injusteringsregelaget (se aggregatets dokumentation). Ställ brytaren i önskat läge till varje fläkt. Det går att välja på brytaren mellan fabriksinställning 10V, lägsta inställning (-) 0V eller högsta (+) 10V, se Fig. 1. Om man önskar andra luftmängden måste man koppla om direkt på transformator. STEG Standard - 0V Fabrik 10V + 10V Steg 1 och har fasta trafoinnställningar, se kopplingschema för at finna voltvärde. Dessa kan och ändras vid at koppla om, men då direkt på trafo. Aggregatet styrs från en separat monterad styrningsbrytare - CI 0. Beroende på driftsituationen ställs fläkthastigheten in på önskad nivå. - Steg 1: När det inte är lika stort behov av ventilation som i normala fall. - Steg : Normal driftsventilation. I den här ställningen körs anläggningen dagligen. - Steg : Används när det finns behov av ökad ventilation i våtrum eller i hela lokalen. Får användas under och en stund efter t.ex. dusch eller torkning av kläder för att undvika kondens i kanalerna. Forcering av ventilation Tryck = 0 minuter Tryck Tryck Fig. 1 Inregleringsbrytare = 0 minuter = 0 minuter Efter några sekunder går ljuset tillbaka till normalt läge och ett blinkande ljus visar vilken hastighet aggregatet hade före forcering. Aggregatet återvänder till denna hastighet när forceringen är avslutad: Vid forcering står aggregatet på steg. Trykk for å deaktivere. Eftervärme AV/PÅ AV: Tryck upprepade gånger för att komma till bild nedanför: T r y c k Deaktiverad: (inget ljus) in och håll inne tryck samtidigt på i sekunder. För aggregat med roterande värmeväxlare kan nu temperaturen ställes med att bruka + och - knapp. Önskad temperatur regleras med hjälp av rotorn. Eftervärmen vil INTE gå på. PÅ: Tryck in och håll inne tryck samtidigt på Aktiverad: (ett ljus) Tryck och for val av önsked temperatur (se tabell under). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Fabrikkinstilling Lysdiode aktivert X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C Eksempel: Innstillt på 0 X C

9 Hastighetsreglering - Aggregat med EC-fläkt Välj hastighet 1 Tryck temperaturen till max ( 0 C) med temp Tryck in knappen och håll den inne, och tryck samtidigt på temperaturknappen. knapp Nu ska lysdioderna längst till höger och till vänster på temperaturskalan lysa. Nu kan man med fläkt och ställa in 0 - voltutgången för tilluftsfläkten på hastighet 1 enligt schemat nedan. När du är färdig med inställningen för tilluftsfläkt, tryck/håll på temperatur och temperatur på en gång. Nu ska lysdioden längst till höger och de två längst till vänster lysa. Nu kan du ställa in 0 - voltutgången med temperatur för frånluftsfläkten på hastighet 1. När du är färdig med inställningen för frånluftsfläkten, tryck/håll på temperatur och temperatur på en gång. Nu går den tillbaka till normalt. Justeringen är färdig på hastighet 1. För att justera hastighet eller : Välj hastighet eller och följ samma tillvägagångssätt som för hastighet 1. Se tabellen nedan. och Lednr Hastighet 1 (V) Hastighet (V) Hastighet (V),0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Exempel: När hastighet 1 är ställt till.v

10 Montering af CI 0 D Styringen består af et betjeningspanel (fig. 1) og en m lavvoltsledning. Styringspakken leveres sammen med aggregatet. Lavvoltsledningen skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. Afbryderenheden er tilpasset til ELKO-montagesystem og kan monteres både indfældet i dobbelt vægboks og udenpåliggende ved hjælp af 1 mm dobbelt tillægsboks. Ved indfældet montage anbefales det at trække ledningen i 0 mm Celektrikerrør. Tillægsboks Sølv Art.nr. 01 Tillægsboks Hvid Art.nr. 0 Fig. 1 Ledningen klik-tilsluttes i en af de kontakter bag på betjeningspanelet (fig. 1) samt i kontakten på oversiden af aggregatet. Det er muligt at tilslutte op til to betjeningspaneler til hvert aggregat. B Lavvoltsledningen skal ligge minimum 0 cm fra 0 V ledning og skal ved indfældet montage trækkes i 0 mm elektrikerrør. Ved brug af flere paneler skal switch nr. stilles på forskellige værdier på hvert panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Date Drawn patrik Status Approved Fabriksindstilling dipswitch Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarmer Pressostat Ved behov for filterskift vil blinke. Skift filter og nulstil pressostat-alarmen ved at indstille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Nå starter pressostat-timeren igen. Indstil den ønskede indblæsningstemperatur igen. Overhedningstermostat Hvis overhedningstermostaten (manuel reset) er udløst, vises en alarm på panelet. Så skal du først trykke på Reset-knappen inde i aggregatet (se manual for aggregat), indstille temperaturen til 0 grader og trykke på og samtidigt. Indstil den ønskede indblæsningstemperatur igen.

11 Paneloversigt 1 1 Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Indikering alarm Knap øget ventilatorhastighed Indikering hastighed Knap reduceret ventilatorhastighed Indikering hastighed Knap reduceret indblæsningstemperatur Indikering hastighed Knap øget indblæsningstemperatur Indikering filterskift Knap forcering Indikering eftervarme aktiv (fladen varmer) Indikering eftervarme OFF/ON 1 Indikering indstillet temperatur (se tabel næste side) Alle referencer (tal i cirkel) i denne manual henviser til tegningen på denne side

12 Betjening - CI 0 Indregulering (Traforegulering) Før lågen åbnes på luftbehandlingsaggregatet: Slå varmen fra, lad ventilatorerne! køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent minutter, før lågerne åbnes. Aggregatets hastighed på trin (normal) skal indstilles til den spænding, der er angivet i skemaet Dokumentation for ventilationsdata, der følger med ventilationstegningerne fra det ansvarlige projekterende firma. Lokalisér indreguleringsafbryderen (se oversigt i aggregatvejledning). Indstil afbryderen i den ønskede position for hver ventilator. Det er muligt at vælge på afbryderen mellem fabriksindstilling, laveste indstilling (-) eller højeste indstilling (+), fig. 1. For at opnå flere reguleringsområder skal man omkoble direkte på transformeren. TRIN Standard - 0V Fabrik 10V + 10V Fig. 1 Indreguleringsafbryder Trin 1 og har faste trafoindstillinger, se koblingsskema for at finde voltværdi. Disse kan også ændres ved at koble om, men kun direkte på transformatoren. Aggregatet styres fra et separat monteret betjeningspanel - CI 0. Afhængigt af driftssituationen stilles ventilatorhastigheden på det ønskede niveau. - Trin 1: Bruges, når der er behov for mindre ventilation end normalt. - Trin : Normal driftsventilation. Denne indstilling anvendes til daglig. - Trin : Bruges, når der er behov for øget ventilation i vådrum eller i hele lokalet. Bruges under og et stykke tid efter f.eks. brusebad og tørring af tøj for at undgå kondens i kanalerne. Forcering af ventilation Tryk = 0 minutter Tryk = 0 minutter Eftervarme FRA/TIL FRA: T r y k gentagne gange for at komme til billedet nedenfor: Tryk vedvarende på i sekunder. Deaktiveret: (intet lys) tryk samtidig på For aggregater med roterende varmegenvindingsenhed kan temperaturen nu indstilles ved at bruge + og - knapperne. Den ønskede temperatur vil så blive reguleret ved hjælp af rotoren. Eftervarmen vil IKKE blive tilsluttet. TIL: Tryk vedvarende på tryk samtidig på Aktiveret: (et lys) Tryk på og for valg af ønsket temperatur (se tabel nedenfor). X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C X C Tryk = 0 minutter X Fabriksindstilling Lysdiode aktiveret Efter et par sekunder går lamperne tilbage til normal visning, og en blinkende lampe viser, hvilken hastighed aggregatet havde før forcering. Aggregatet returnerer til denne hastighed, når forceringen er afsluttet: Ved forcering står aggregatet på trin. Tryk for at deaktivere. Eksempel: Indstillet på 0

13 Indregulering - Aggregat med EC-ventilatorer Vælg hastighed 1 Tryk temperaturen til maks. ( 0 C) med temp knap Tryk på knappen og hold den inde, tryk så samtidig på temperaturknappen. Nu skal lysdioderne længst til højre og til venstre på temperaturskalaen lyse. Nu kan man med ventilatorknap o g indstille 0 - V-udgangen for indblæsningsventilatoren på hastighed 1, jf. skemaet nedenfor. Når du er færdig med indstillingen for indblæsningsventilatoren (M1), tryk vedvarende på temperaturknap og temperaturknap samtidig. Nu skal lysdioden længst til højre og de længst til venstre lyse. Nu kan du indstille 0 - V-udgangen med temperaturknap for udsugningsventilatoren på hastighed 1. Når du er færdig med indstillingen for udsugningsventilatoren (M), tryk vedvarende på temperaturknap og temperaturknap samtidig. Nu går den tilbage til normal. Justeringen er udført for hastighed 1. For at justere hastighed eller : Vælg hastighed eller og følg samme fremgangsmåde som for hastighed 1. Se tabellen nedenfor. LED Hastighed 1 (V) Hastighed (V) Hastighed (V) nr. og,0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Eksempel: Når hastighed 1 er indstillet til, V 1

14 CI 0:n asennus D Ohjaus koostuu ohjauspaneelista (Kuva 1) ja m: n pienjännitejohdosta. Ohjauspaketti on asennettu laitteeseen. Pienjännitejohto on asennettava laitteen ja katkaisijan välille. Katkaisija on yhteensopiva ELKO-asennusjärjestelmän kanssa. Se voidaan asentaa joko sisälle kaksoisseinärasiaan tai ulos 1 mm:n lisärasian avulla. Asennettaessa sisälle on suositeltavaa vetää johto 0 C mm:n putken avulla. Lisärasia Hopea Tuotenumero 01 Lisärasia Valkoinen Tuotenumero 0 Kuva 1 Johto yhdistetään kumpaan tahansa ohjauspaneelin (Kuva 1) takana olevaan liitäntään ja laitteen päällä olevaan liitäntään. Laitteeseen voidaan yhdistää kaksi ohjauspaneelia. B Pienjännitejohdon ja 0 voltin johdon etäisyyden on oltava vähintään 0 cm. Pienjännitejohto on tarvittaessa asennettava 0 mm:n sähköjohtoputken avulla. Kun käytetään useampaa kuin yhtä ohjauspaneelia, kytkin nro on asetettava eri arvoihin joka paneelissa. OFF = PANEELI 1A ON = PANEELI Tehdasasetus dip-kytkin Date Drawn patrik Status Approved Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Hälytykset Suodatinvahti Kun suodatin on vaihdettava, alkaa vilkkua. Vaihda suodatin ja nollaa suodatinvahtihälytys säätämällä lämpötila 0 asteeseen ja painamalla painikkeita ja samanaikaisesti. Nyt suodatinvahdin ajastin käynnistyy uudelleen. Säädä haluttu tuloilman lämpötila uudelleen. Ylikuumenemissuojatermostaatti Jos ylikuumenemissuojatermostaatti (manuaalinen nollaus) on lauennut, paneeliin tulee näkyviin hälytys. Paina ensin laitteen sisällä olevaa Reset-painiketta (ks. laitteen ohjekirja), säädä lämpötila 0 asteeseen ja paina sitten painikkeita ja samanaikaisesti. Säädä haluttu tuloilman lämpötila uudelleen. 1

15 Paneelin yleiskuvaus 1 1 Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 1 Hälytyksen merkkivalo Puhaltimen nopeuden lisääminen Nopeuden merkkivalo Puhaltimen nopeuden hidastaminen Nopeuden merkkivalo Tuloilman lämpötilan alentaminen Nopeuden merkkivalo Katkaisee nostettu tuloilmanlämpötila Suodattimen vaihtamistarpeen Tehostuspainike merkkivalo Jälkilämmityksen merkkivalo (lämmityselementti toiminnassa) Jälkilämmitys pois/käytössä 1 Asetetun lämpötilan merkkivalo(taulukko on seuraavalla sivulla) Kaikki tämän ohjeen viittaukset (ympyröidyt luvut) viittaavat sivun 1 piirrokseen. 1

16 Käyttö - CI 0 Säätäminen (muuntajasäätöinen puhallin) Ennen kuin ilmankäsittelylaitteen ovi avataan: katkaise lämmitys, anna puhaltimien! käydä kolme minuuttia, jotta ne kuljettavat lämpimän ilman pois, katkaise laitteesta virta ja odota minuuttia ennen kuin avaat ovet. Laitteen nopeus tasolla (normaali) voidaan asettaa sille jännitteelle, joka on annettu kaaviossa Ilmanvaihtotietojen dokumentaatio. Tämä kaavio tulee LVI-piirustusten mukana valmistusyritykseltä. Paikanna säätökatkaisija (ks. yleiskuva laitteen oppaasta). Aseta kunkin puhaltimen katkaisija haluamaasi asentoon. Katkaisija voidaan asettaa tehdasasentoon, matalimpaan asentoon (-) tai korkeimpaan asentoon (+). Lisätietoja on kuvassa 1. Säätö voi kattaa laajemman alueen, jos käytetään suoraa muuntajakytkentää. TASO Oletus - 0 V Tehdas 10 V + 10 V Kuva 1 Säätökatkaisija Tasoilla 1 ja on kiinteät muuntaja-asetukset, jännitearvot on esitetty kytkentäkaaviossa. Muutoksia voidaan tehdä käyttämällä suoraa muuntajakytkentää. Laitetta ohjataan muualle asennetun CI 0 -ohjauspaneelin avulla. Puhallinnopeutta säädetään käyttötilanteen mukaan. - Taso 1: Käytetään silloin, kun ilmanvaihtotarve on normaalia pienempi. - Taso : Normaali käyttöilmastointi. Tällä tasolla laitetta käytetään päivittäin. - Taso : Käytetään, kun märkätiloissa tai koko tilassa tarvitaan tehostettua ilmanvaihtoa. Voidaan käyttää esimerkiksi suihkun tai vaatteiden kuivaamisen aikana tai hetkeä sen jälkeen kosteuden tiivistymisen välttämiseksi kanavissa. Tehostettu ilmanvaihto Paina = 0 minuuttia Paina Paina = 0 minuuttia = 0 minuuttia Merkkivalot palaavat normaaleiksi muutaman sekunnin kuluttua. Vilkkuva valo osoittaa, mitä nopeutta käytettiin ennen tehostettuun ilmanvaihtoon siirtymistä. Laite palaa käyttämään tätä nopeutta, kun tehostus päättyy. Tehostuksen aikana laitteessa on aktiivisena taso. Poista käytöstä painamalla. 1 Jälkilämmitys pois/käytössä POIS: Paina useita kertoja, jotta tämä kuva tulee näkyviin: Pidä painettuna ja paina samalla sekunnin ajan. Pois käytöstä: (ei valoa) Pyörivällä lämmönvaihtajalla varustetussa laitteessa lämpötilaa voi säätää nyt painikkeilla + ja -. Lämpötilaa säädellään tällöin roottorin avulla. Jälkilämpö EI aktivoidu. KÄYTÖSSÄ: Pidä painettuna ja paina samalla Käytössä: (valo) Valitse haluamasi lämpötila painamalla (katso alla oleva taulukko). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Tehdasasetus Merkkivalo käytössä X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C X C Esimerkki: Asetettu arvoksi 0 ja

17 Nopeuden säätely - Kone, jossa EC-puhallin Valitse nopeus 1 Paina lämpötila maksimiin ( 0 C) lämpötilapainikkeella Pidä painike painettuna. ja paina samaan aikaan lämpötilapainiketta. Nyt lämpötila-asteikon oikean- ja vasemmanpuoliset LED-valot syttyvät. Valitsemalla tai v o i d a a n nyt asettaa 0 - voltin jännitelähtö tuloilmapuhaltimelle nopeudella 1 alla olevan kaavion mukaan. Kun olet tehnyt tuloilmapuhaltimen asetuksen, pidä lämpötila ja lämpötila painettuna. Nyt oikeanpuolinen ja kaksi vasemmanpuoleisinta LED-valoa syttyvät. Nyt voit asettaa 0 - voltin jännitelähdön käyttämällä lämpötilapainikkeita poistoilmapuhaltimelle nopeudella 1 Kun olet tehnyt poistoilmapuhaltimen asetuksen, pidä painettuna lämpötilapainikkeij a samaan aikaan. ja ta Nyt näyttö palaa normaaliksi. Säätö on valmis nopeudella 1. Nopeuden tai säätäminen: Valitse nopeus tai ja noudata samaa menettelyä kuin nopeuden 1 kohdalla. Katso alla oleva taulukko. Johdinnumero Nopeus 1 (V) Nopeus (V) Nopeus (V),0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Esimerkki: Kun nopeuden 1 asetuksena on, V 1

18 Montage van CI 0 D De bediening bestaat uit een bedieningspaneel (fig. 1) en een m laagspanningskabel. Het bedieningspakket wordt in de unit geleverd. De laagspanningskabel moet tussen unit en schakelaareenheid worden gelegd. De schakelaareenheid is geschikt voor het ELKOmontagesysteem en kan zowel ingezet in een dubbele wanddoos als extern met behulp van een 1 mm extra doos worden gemonteerd. Bij inzetmontage wordt C aanbevolen de kabel in een 0 mm elektrobuis te leggen. Extra doos Zilver Art.nr. 01 Extra doos Wit Art.nr. 0 De kabel wordt in één van de contacten op de achterkant van de bedieningseenheid (fig. 1) en in het contact aan de bovenkant van de unit geklikt. Het is mogelijk om max. twee bedieningspanelen op elke unit B aan te sluiten. Trek de laagspanningskabel minimaal 0 cm van een 0 V kabel en bij inbouw in een 0 mm elektriciteitsbuis. Bij het gebruik van meerdere panelen moet schakelaar nr. op elk paneel een andere waarde hebben. A UIT = PANEEL 1 AAN = PANEEL Fig. 1 Date Drawn patrik Status Approved Fabrieksinstelling DIP-switch Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarmmeldingen Filterrelais Als het filter moet worden vervangen, gaat knipperen. Vervang het filter en reset het filterrelaisalarm door de temperatuur op 0 graden in te stellen en tegelijkertijd op en te drukken. De filterrelaistimer start nu opnieuw op. Stel de gewenste toevoerluchttemperatuur opnieuw in. Oververhittingsthermostaat Als de oververhittingsthermostaat (handmatige reset) is geactiveerd, wordt er een alarm weergegeven op het paneel. U moet dan eerst op de Reset-knop drukken in de unit (zie handleiding voor unit), de temperatuur instellen op 0 graden en tegelijkertijd op en drukken. Stel de gewenste toevoerluchttemperatuur opnieuw in. 1

19 Paneeloverzicht 1 1 Pos. Omschrijving Pos. Omschrijving 1 Indicatie alarm Schakelaar hogere ventilatorsnelheid Indicatie snelheid Schakelaar lagere ventilatorsnelheid Indicatie snelheid Schakelaar lagere inlaatluchttemperatuur Indicatie snelheid Schakelaar hogere inlaatluchttemperatuur Indicatie filtervervanging Schakelaar forceren Indicatie naverwarming actief (element verwarmt) Indicatie naverwarming UIT/AAN 1 Indicatie ingestelde temperatuur (tabel volgende pagina) Alle referenties (getallen in cirkels) in deze handleiding verwijzen naar de tekening op deze pagina 1

20 Bediening - CI 0 Inregeling (ventilator met transformatorregeling) Schakel de verwarming uit voordat de deur van de ventilatie-unit wordt geopend en! laat de ventilatoren drie minuten draaien om warme lucht af te voeren. Maak vervolgens de unit stroomloos en wacht minuten voordat u de deuren opent. De snelheid van de unit in stap (normaal) moet worden ingesteld op de spanning die vermeld staat in het schema Documentatie van ventilatiegegevens, dat bij de ventilatietekeningen van het verantwoordelijke bedrijf zit. Zoek de inregelschakelaar (zie overzicht in de handleiding van de unit). Zet de schakelaar in de gewenste stand voor iedere ventilator. Op de schakelaar kan worden gekozen uit fabrieksinstelling, laagste instelling (-) of hoogste (+), zie Fig. 1. Voor meerdere regelingsgebieden moet er direct op de transformator worden omgeschakeld. STAP Standaard - 0 V Fabriek 10 V + 10 V Stap 1 en hebben vaste transformatorinstellingen. Raadpleeg het schakelschema voor de spanningswaarde. Deze kunnen ook worden gewijzigd door om te schakelen, maar dan rechtstreeks op de transformator. De unit wordt geregeld met een apart gemonteerd bedieningspaneel - CI 0. Afhankelijk van de bedrijfssituatie wordt de ventilatorsnelheid op het gewenste niveau ingesteld. -Stap 1: Wordt gebruikt wanneer er niet zo n grote behoefte aan ventilatie is als normaal. - Stap : Normale bedrijfsventilatie. In deze stand werkt de installatie gewoonlijk. - Stap : Wordt gebruikt wanneer er behoefte is aan meer ventilatie in natte ruimten of in de hele ruimte. Moet worden gebruikt tijdens en een tijd na bijv. douchen en drogen van kleding om condens in de leidingen te voorkomen. Ventilatie forceren Druk op = 0 minuten Druk op Druk op Fig. 1 Inregelschakelaar = 0 minuten = 0 minuten Na enkele seconden gaan de lampjes terug naar normale weergave en een knipperend lampje geeft aan welke snelheid de unit voor het forceren had. De unit gaat naar deze snelheid terug wanneer het forceren is afgerond: Bij forceren staat de unit in stand. Druk op om de functie te deactiveren. Naverwarming UIT/AAN UIT: Druk herhaaldelijk op om bij de onderstaande afbeelding te komen: Houd gedurende seconden ingedrukt en druk tegelijkertijd op Gedeactiveerd: (lampje brandt niet) Voor units met een roterende warmtewisselaar kan de temperatuur nu worden ingesteld met de knoppen + en -. De gewenste temperatuur wordt dan geregeld met behulp van de rotor. De naverwarming wordt NIET ingeschakeld. AAN: H o u d ingedrukt en druk tegelijkertijd op Geactiveerd: (lampje brandt) Druk op en voor het kiezen van de gewenste temperatuur (zie de tabel hieronder). X X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C Fabrieksinstelling LED geactiveerd X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C Voorbeeld: Ingesteld op 0 X C 0

21 Inregeling - Unit met EC-ventilatoren Snelheid 1 kiezen Druk de temperatuur tot max. ( 0 C) met de temperatuurknop. Houd de knop ingedrukt, druk tegelijkertijd op de temperatuurknop. Nu moeten de LED s helemaal rechts en links op de temperatuurschaal branden. Nu kunt u met ventilator e n de voltuitgang 0 - instellen voor de inlaatluchtventilator op snelheid 1 volgens het onderstaande schema. Wanneer u klaar bent met de instelling voor de inlaatluchtventilator (M1), houdt u e n temperatuur tegelijkertijd ingedrukt. Nu moeten de LED helemaal rechts en de LED s helemaal links branden. Nu kunt u de voltuitgang 0 - instellen met temperatuur voor de extractieventilator op snelheid 1. Wanneer u klaar bent met de instelling voor de extractieventilator (M), houdt u en temperatuur tegelijkertijd ingedrukt. en temperatuur temperatuur Nu gaat deze terug naar normaal. De afstelling is gereed op snelheid 1. Voor het afstellen van snelheid of : Kies snelheid of en volg dezelfde werkwijze als voor snelheid 1. Zie de onderstaande tabel. LED Snelheid 1 (V) Snelheid (V) Snelheid (V) nr.,0,0,0,,0,,0,0,0,,0,,0,0,0 1,,0, 1 1,0,0,0 Voorbeeld: Wanneer snelheid 1 is ingesteld op, V 1

22 Installation of CI 0 D The control consists of a switch unit (fig. 1) and a m low-voltage cable. The control package is supplied with the unit. The low-voltage cable must be laid between the unit and the switch unit. The switch unit is adapted to the ELKO installation system and can be both flush-mounted in a double wall box and surface-mounted using an 1 mm double surface mount box. For flush installation, it is recommended to lay the cable C in 0 mm conduit pipe.. Additional box Silver Art.no. 01 Additional box White Art.no. 0 Fig. 1 Click the cable into the contact at the back of the switch unit (fig. 1) and into the contact on the top of the unit. It is possible to connect up to two control panels to each unit. The low-voltage cable must be laid at least B 0 cm away from the 0 V cable. For flush installation, lay the cable in 0 mm conduit pipe. When using more than one panel the switch no. must be set to unequal velues for each panel. OFF = PANEL 1 ON = PANEL A Factory setting dipswitch Date Drawn patrik Status Approved Projection Description Control Panel CI 0, Ass Project Stocknumber ON 1 Alarms Pressure Guard If a change of filters is required the will start blinking. Change filter and reset the pressure guard by setting the temperature to 0 degrees and pressing and simultaneously. The pressure guard timer will now start from the beginning again. Set the supply air temperature of your choice again. Overheating thermostat If the overheating thermostat (manual reset) has been activated an alarm is indicated on the panel First press the reset button inside the ventilation unit (see unit documentation), then set the temperature to 0 degrees and press and simultaneously. Set the supply air temperature of your choice again.

23 Panel Diagram 1 1 Item Description Item Description 1 Alarm indication Button for increased fan speed Speed indication, stage 1 Button for reduced fan speed Speed indication, stage Button for reduced supply air temperature Speed indication, stage Button for increased supply air temperature Filter change indication Forcing button Indication that heating is active (element is heating) Indication of heating OFF/ON 1 Indication of temperature set (table on next page) Alle references (numbers in circles) in this manual refer to the drawing on this page

24 Operation - CI 0 Adjustment (transformer regulated fan) Before opening the door of the air handling! unit: Switch off the heat, let the fans continue for three minutes to remove hot air, remove the power from the unit and wait minutes before opening the doors. The speed of the unit at stage (normal) must be set to the voltage specified in the Documentation of Ventilation Data form that is enclosed with the ventilation drawings from the company responsible for project planning. Locate the adjustment switch (see overview in ventilation unit documentation). Set the switch to the desired position for each fan. It is possible to choose on the switch between factory setting, lowest setting (-) or highest setting (+), see Fig. 1. To achieve more adjustment ranges, it is necessary to switch over directly on the transformer. STAGE Standard - 0V Factory 10V + 10V Stage 1 and have fixed transformer settings, see wiring diagram to find volt value. These may be changed by reconnecting directly on transformer. The unit is controlled from a separately installed control switch - CI 0. Depending on the operating situation, the fan speed is set to the desired level. - Stage 1: Used when not as much ventilation as normal is required. - Stage : Normal operating ventilation. This is the position for daily operation. - Stage : Used when increased ventilation is required in wet rooms or throughout the premises. Must be used during and for a while after showering and clothes drying, for example, to avoid condensation in the ducts. Forcing ventilation Press = 0 minutes Press Fig. 1 Adjustment switch = 0 minutes Heating OFF/ON OFF: Press repeatedly to reach the image below: Press and hold while pressing for seconds. Deactivated: (no light) For units with rotating heat exchanger the temperature can now be set by using the + and - buttons. The desired temperature will be regulated via the rotor. The afterheating will NOT be turned on. ON: Press in and hold in, at the same time press Activated: (one light) Press and to set the preferred temperature (see table below). X 1 C X X 1 C X 1 C X X 1 C X 1 C X X 0 C X 1 C X X C X C X X C X C Press = 0 minutes X Factory setting LED activated After a few seconds, the lights return to normal display and a flashing light shows the speed the unit had before forcing. The unit returns to this speed when the forcing has been completed: When forcing the unit is set to stage. Press to deactivate the function. Example: Set to 0

25 Speed Adustment - Unit with EC-Fans Select speed 1 Select the max. temperature ( 0 C) with the temperature Press the button and hold it. At the same time, press the temperature button. button Now the LEDs furthest to the right and left on the temperature scale should light up. Now you can use fan a n d to set the 0 - Volt output for the supply air fan to speed 1 according to the table below. When you have finished setting the supply air fan, press/hold temperature and temperature at the same time. Now the LED furthest to the right and the furthest to the left should light up. Now you can set the 0 - Volt output with temperature for the extract air fan to speed 1. and When you have finished setting the extract air fan, press/hold temperature and temperature at the same time. It will now return to normal. The adjustment is finished for speed 1. To adjust speed or : Select speed or and follow the same procedure as for speed 1. See the table below. LED Speed 1 (V) Speed (V) Speed (V) no Example: When speed 1 is set to. V

26

27

28

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel. Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel. Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel

CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel. Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel. Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel 98-0 0- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Monterings-/Bruksanvisning Manöverpanel Monterings-/Brugervejledning Betjeningspanel Asennusohjeet/Käyttöohje Ohjauspaneeli Montage-/Gebruikershandleiding

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning FLEXIT Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions 112550-02 2013-01 ART.NR.: 112441 112442 09364 Timer Mekanisk timer Pulsbrytare Inkopplingsanvisning Timer Mekanisk timer Impulsbryter

Detaljer

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad Ja, de går faktisk på hjul Ja dom går faktisk på hjul Yes, they actually go on wheels 245cm 230cm work talk 110cm 245cm relax double relax R 260cm 230cm 260cm 230cm conference R executive R 260cm 230cm

Detaljer

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08 FLEXIT SP -0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation instructions Motion detector Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... Innstilling av

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch 112550-03 2016-01 Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 112441

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions FLEXIT T8013 11099-04 013-1 ART.NR.: 110991 Tilkoblingsveiledning -føler for montering i rom Inkoblingsanvisningar -givare för montering i rum Installation instructions sensor for room installation! Alle

Detaljer

Monteringsvejledning (DK) Montering af faste sidestøtter samt snaplås. Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås

Monteringsvejledning (DK) Montering af faste sidestøtter samt snaplås. Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås Monteringsvejledning (K) Montering af faste sidestøtter samt snaplås Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås Mounting instruction () Mounting the fixed side supports and

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

FLEXIT CI 500. Brukerveiledning Håndterminal

FLEXIT CI 500. Brukerveiledning Håndterminal 94270-03 2010-10 FLEXIT CI 500 Brukerveiledning Håndterminal Brukerveiledning Handterminal Brugervejledning Håndterminal Käyttöohje Laitteen konsoli Gebruikershandleiding Handterminal User Guide Handterminal

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 111824N-04 2014-06 Modbusadapter CI66 Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 Innhold 1 Introduksjon...2 2 Installasjon...3 2.1 Valg av installasjonssted...3 2.2 Montering...3 2.3 Datatilkobling Modbusadpater

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

VARIO. Brukerveiledning side 2. Bruksanvisning sida 12. Brugervejledning side 22. Käyttöopas sivu 32. User guide page 42. Instrukcja strona 52

VARIO. Brukerveiledning side 2. Bruksanvisning sida 12. Brugervejledning side 22. Käyttöopas sivu 32. User guide page 42. Instrukcja strona 52 VARIO Brukerveiledning side 2 Bruksanvisning sida 12 Brugervejledning side 22 Käyttöopas sivu 32 User guide page 42 Instrukcja strona 52 Bedienungsanleitung seite 62 1 Beskrivelse Viften er konstruert

Detaljer

S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R

S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R FLEXIT S15R, S20R, S32R L14R, L20R, L26R, L32R 112364-03 2013-08 ART.NR.: 112639 110888 112882 112639 113136 Monteringsveiledning Elektrisk batteri Monteringsanvisning Elektrisk batteri Monteringsvejledning

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät Bredbands-TV Power LED Ethernet LED Powerline LED x2 x2 Power LED Fast grön: Adaptern får ström. Blinkande orange:

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359.

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359. 97-0 0-05 SP0 Monteringsveiledning CO -føler Monteringsanvisning CO -givare Installation Instructions CO -sensor ART.NR.: 0959 Produktbeskrivelse SP 0 er en CO - og temperaturregulator som på en enkel

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimum mounting distance Min.distance [mm] Ceiling (A) 80 Wall, long side of the unit (B) 50

Detaljer

TYNSET 210 CM KUNSTIG JULETRE 300 WARM WHITE LED LYS. Les denne manualen grundig før bruk

TYNSET 210 CM KUNSTIG JULETRE 300 WARM WHITE LED LYS. Les denne manualen grundig før bruk TYNSET 210 CM KUNSTIG JULETRE 300 WARM WHITE LED LYS Les denne manualen grundig før bruk Vi anbefaler også at du tar vare på brukerveiledningen, i tilfelle du skulle få behov for denne informasjonen igjen

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

FRÅNLUFTSLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOPUHALLIN AFTRÆKSVENTILATOR

FRÅNLUFTSLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOPUHALLIN AFTRÆKSVENTILATOR 87-3857_Manual_150204.indd 2015-03-16, 10.09.24 Art. 87-3857 FRÅNLUFTSLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOPUHALLIN AFTRÆKSVENTILATOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: 46-42

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer