KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK"

Transkript

1 KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten til romfigurene Sammenhengen mellom arealenhetene (målenheter) Geometrisk sted: sirkel, parallell, midtnormal og halveringslinje Perspektiv med ett forsvinningspunkt Konstruksjon av trekanter og firkanter Kvadratrot Pytagorassetningen Det gylne snitt Tall og måling kap.2 Potenser og tall på standardform De 4 regneartene m/ negative tall Hoderegning Avrunding og overslag Volumet til terning, prisme, sylinder, kjegle og pyramide Målenheter for volum og areal og omgjøringer av disse Brøk kap.3 Brøkbegrepet Ekte og uekte brøk, blandet tall, Brøk og målenheter Brøk og de 4 regneartene Prosent og promille kap.4 Sammenheng mellom brøk, desimaltall, prosent og promille Å egne ut prosenten av et tall Prosentvise endringer Sannsynlighet kap.5 Sannsynlighet som brøk MÅL - analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i forbindelse med konstruksjoner og beregninger - utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og tegninger med passar og linjal og andre hjelpemidler - bruke formlikhet og Pytagoras setning i beregning av ukjente størrelser - tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved å bruke ulike hjelpemidler - utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer idéer, og gjøre greie for geometriske forhold som har særlig mye å si i teknologi, kunst og arkitektur - bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger - gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og omregning mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet - sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på forskjellige måter - bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger - gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk - velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og omregne mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet -analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i forbindelse med konstruksjoner og bereninger - sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på forskjellige måter - regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk - sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på ulike måter -sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger angående privatøkonomi - finne sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse

2 Uniform og ikke-uniform sannsynlighet De store talls lov Kombinatorikk-multiplikasjonsregelen Empiriske undersøkelser Trediagram Simulering med regneark Algebra og ligninger kap.6 Variabler og bokstavuttrykk Tolke og lage uttrykk ut fra geometriske fig., tallmønstre og realistiske situasjoner Lage og løse ligninger og ulikheter med en ukjent sammenhenger og spill - beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal - vise med eksempel og finne de mulige løsningene på enkle kombinatoriske problemer - bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og design - løse ligninger og ulikheter av første grad og enkle ligningssystemer med to ukjente - behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevneren

3 KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: NATURFAG Grunnstaffene og periodesystemet o Grunnstoff o Periodesystemet o Skallmodellen o Metaller Kjemiske reaksjoner og stoffers egenskaper Reaksjoner og salter Vann og renseteknologi Nervesystemet Nerveceller Sentral- og perifere nervesystem Reflekser Epilepsi og hjernehinnebetennelse Hormonsystemet o Hormoner o Bukspyttkjertelen Råd til forskerspiren o Hypotese o Variabler og resultater o Undersøkelse Lys, syn og farge Refleksjon, brytning, linser, sanseceller, farger og teknologi Puberteten, sex og samliv Puberteten Kjønnsorgan Menstruasjon Kjærlighet og sex Svangerskap Graviditet, fosterutvikling og fødsel Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner Prevensjon og abort Klamydia, herpes, Hiv og aids - vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet - vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen - forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen - forklare hvordan en beskytter seg mot sykdom - beskrive hvordan man kan forebygge og behandle infeksjonssykdommer - beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike funksjoner i kroppen - forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen - gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forbygges - planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser - skrive logg ved forsøk og presentere rapporter - forklare betydningen av å forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen - gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene - drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelle overførbare infeksjoner - beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen - beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår - drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelle overførbare infeksjoner - beskrive hvordan hormoner er med på å styre de ulike prosesser i kroppen - forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom - beskrive hvordan en kan forebygge og behandle infeksjonssykdommer - gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan disse kan forebygges

4 Metaller vanlige materialer i hverdagen Egenskaper og reaktivitetsrekke Legeringer og bearbeiding Elektrisitet Elektrisk ladning og kretser Spenning, strøm og resistans Serie- og parallellkopling Teknologi og design: bruk av elektrisitet Elektroniske hverdag Motstand og halvledere Diode og trransistor Elektronisk kommunikasjon Telekommunikasjon Internett og kommunikasjonssystemer - undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen - teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess - forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon - ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet - teste og beskrive egenskaper hos materialer som brukes i en produksjonsprosess - gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av disse

5 KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: NORSK TEMA/KAPITTEL Levende bilder og 1700-tallet: Mellom himmel og jord Barokken og opplysningstiden På verseføtter Høy puls Romantikken Rett på sak/sakprosa På livet løs; realismen og naturalismen Nynorsk Minigrammatikk og rettskriving MÅL - delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film - vurdere ulike estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier - bruke ulike kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - delta i utforskende samtaler om litteratur - lese og skrive tekster i ulike sjangrer - formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - presentere viktige temaer og uttrykksformer i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv - lese og skrive tekster i ulike sjangrer - vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter - gjenkjenne språklige virkemidler - delta i utforskende samtaler om litteratur - lese og skrive tekster i ulike sjangrer - formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - presentere viktige temaer og uttrykksformer i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv - Uttrykke egne meninger - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakaserende - lese og skrive sakpregede tekster - gjenkjenne språklige virkemidler - uttrykke seg presist og variert - hvordan tekster i ulike sjangrer kan bygges opp - bruke tekster fra internett, bibliotek og massemedia - delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film - presentere temaer og uttrykksmåter i sentrale tekster i klassiske verk - presentere fordypning i sjølvalgt tema - uttrykke seg presist og med et nyansert og variert ordforråd på nynorsk - forklare bakgrunnen for to ulike skriftspråk i Norge - lese og skrive tekster i ulike sjangrer på nynorsk - presentere resultat av fordypning i et språklig tema - uttrykke seg presist - vurdere tekster ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

6 KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: ENGELSK TEMA Ch. 1 "When schools s out" Tema: Fritid og hobbyer Grammatikk: Repetisjon: Flertall av substantiver Mer om flertall av substantiver Some/any Språkfunksjoner: Å foreslå noe og å svare Ch. 2 "Native Americans" Tema: Indianerkulturen i Nord- Amerika Gr: Repetisjon: Presens og preteritum. Påpekende pronomen Spr.funk: kroppsspråk Ch. 3 "Ready, steady - go" Tema: Sport Gr: Adjektiv/adverb. Plassering av tidsadverb Spr.funk: Uttrykk for å like og mislike Ch. 4 "From rags to riches?" Tema: Innvandring til USA Gr: Perfektum, pluskvamperfektum Halespørsmål Spr.funk: Uttrykk for forventning og håp Ch. 5 "Is there anybody out there" Tema: Verdensrommet i fakta og fantasi Gr: Repetisjon: ing-form i presens Ing-form i preteritum Bruk av den ubestemte artikkel Spr.funk: Uttrykk for nysgjerrighet og undring Ch. 6 "That s entertainment! Tema: Underholdning G: Modale hjelpeverb Spr.funk: Å kjøpe billett til teate eller kino MÅL Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne : - utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk - identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring. - bruke ulike hjelpmidler kritisk og sjølstendig - bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer. - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk. Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner - bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig - forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner. - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng - tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon - presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangrer. - velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon - skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt - bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte - vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker - kommunisere via digitale medier - beskrive og tolke grafiske presentasjoner av tall og andre data Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i USA og Norge - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i USA - beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land - gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land - lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden - beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk - lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

7 Ch. 7 "And justice for all" Tema: Den amerikanske borgerkrig. Rasekonflikter. Gr: Futurum It/there Spr.funk: Uttrykk for bekymring og frykt, uttrykk for å trøste noen Ch.8 "Here and there in the USA" Tema: En reise i USA Gr: ing-form (verbalsubstantiv) Preposisjoner Spr.funk: Å kjøpe billetter til tog og buss Å bestille hotellrom

8 KOMPETANSEMÅL 9.KLASSE FAG: SAMFUNNSFAG TEMA/KAPITTEL Historie Den første verdenskrig Revolusjon i Russland Gode tider i USA, verre i Europa Den store verdenskrisen MÅL - lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget hundreår, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene - presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier Demokratier som overlevde I diktaturenes skygge Den andre verdenskrigen Geografi Landene og landskap i Europa Teknologi og naturressurser Primærnæringer Sekundærnæringer Tertiærnæringer Samfunnskunnskap Entreprenørskap Rettsstaten og domsstoler Samliv og seksualitet Demokrati og kommunens oppgaver - lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget hundreår, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene - lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner - forklare hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden - forklare hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden - vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt - forklare hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden - legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra en undersøkelse av grunnlaget for en slik bedrift - diskutere årsaker til og følger av kriminalitet, og forklare hvordan rettsstaten fungerer ut fra hvordan et aktuelt lovbrudd er behandlet - drøfte forholdet mellom kjærlighet og seksualitet i lys av kulturelle normer - gi eksempler på og drøfte demokrati som styreform, gjøre greie for politisk innvirkning og maktfordeling i Norge, og bruke digitale kanaler for utøving av demokrati

9 KOMPETANSEMÅL 9.KLASSE FAG: RLE Kap. 1: Hinduismen Hva vil det si å være hindu? Viktige hendelser i hinduismens historie Arkitektur, kunst og musikk Mangfoldet i hinduismen Kap. 2: Buddhismen Hva vil det si å være buddhist? Viktige hendelser i buddhismens historie Mangfoldet i buddhismen Arkitektur, kunst og musikk Kap. 3: På sporet av Jesus Jesus fra Nasaret og fortellingene om han Evangeliene i Det nye testamente Lukas historikeren som vil forkynne et godt budskap Andre og skjulte evangelier om Jesus Kap. 4: Kristendommen Hva vil det si å være kristen? De kristne har ulike syn på Bibelen Kristendommens historie i de siste 500 årene Arkitektur, kunst og musikk Kap. 5: Liv og død Noen tanker om menneskets forhold til liv og død Hva skjer med oss når livet tar slutt? - forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - drøfte utvalgte tekster fra hinduistisk skrifttradisjon - gi en oversikt over mangfoldet i hinduismen, viktige historiske hendelser og hinduismens stilling i Norge og verden i dag - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til hinduismen - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange hinduer - forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon - gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange buddhister - finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og det nye testamente - drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse - forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - drøfte ulike syn på Bibelen - gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag - forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt - innhente digital informasjon om - og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne

10 Kap. 6: Livssynshumanismen Hva vil det si å være livssynshumanist? Viktige hendelser i livssynshumanismens historie Humanistiske ideer og verdier i arkitektur, kunst og musikk Kap. 7: Menneskerettigheter, fredsarbeid og demokrati Menneskerettighetene retten til et verdig liv for alle Hvordan løser vi konflikter? Demokrati ideen om at folket skal styre - forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller - drøfte ulike tekster som presenterer livssynshumanisme, og diskutere aktuelle spørsmål som opptar livssynshumanister - gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon, viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag - gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk - drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunk i kjente forbilder - drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

11 KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MUSIKK Musisere - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene. - øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangrer med vekt på rytmisk musikk - bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk Komponere Lytte - improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner - notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon- skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter - bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner - gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk - diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser - gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere. - diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser - uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare

12 KOMPETANSEMÅL 9.KLASSE FAG: TYSK TEMA/KAPITEL Lektion 1 Tema: Der Körper Grammatikk: repetere bøyning av haben og sein, svake og sterke verb i presens, repetere imperativ, bestemmelsesord: eiendomsord Språkfunksjoner: kunne beskrive utseendet til et menneske, kunne fortelle om sine gjøremål om morgenen, kunne fortelle noen fakta om Lübeck, kunne spørre om veien Lektion 2 Tema: Meine Familie Grammatikk: presens av zu sein, alfabetet, ss/ß, personlige pronomen, spørreord, stor forbokstav på substantiv, bestemt og ubestemt artikkel Språkfunksjoner: Kunne fortelle om egen familie, kunne navnet på ulike yrker, kunne fortelle om egne interesser Lektion 3 Tema: Grüße aus Deutschland Grammatikk: Kunne bøye zu haben i presens, kunne bøye noen regelrette verb i presens, kunne bruke adjektiv for å beskrive steder og personer Språklæring: kunne skrive SMS-meldinger, kunne fortelle litt om Berlin, kunne beskrive personer, kunne skrive enkle dikt Lektion 4 Tema: Weinachten Grammatikk: repetere bøyning av verb i presens Språklæring: kunne snakke og skrive om tyske og norske juletradisjoner, kunne uttrykke hva en ønsker seg, kunne svare på spørsmål knyttet til temaet jul, forstå hovedinnholdet i enkle tekster om tyske juletradisjoner, kunne lese enkle tekster slik at de blir forstått, kunne føre en enkel samtale om tysk jul Lektion 5 Tema: Der Alltag Grammatikk: Tallordene 0-100, personlige pronomen for den og det, flertall av substantiv, repetisjon av stor forbokstav i substantiv Språkfunksjoner: klokka, forstå og bruke uttrykk om egen hverdag, kunne skrive e-post, kunne lage og MÅL Språklæring -utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne: - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

13 besvare spørsmål, kunne bruke småord Lektion 6 Tema: Winterurlaub Grammatikk: modale hjelpeverb i presens, bøyning av sterke verb med omlyd i presens: fahren og laufen, subjekt og verbal Språkfunksjoner: kunne fortelle om vinteraktiviteter og tilhørende utstyr, kunne samtale om kjøp av heiskort og leie av skiutstyr, kunne fylle ut registreringsskjema på et hotell og kort ved leie av skiutstyr, kunne lage og besvare spørsmål Lektion 7 Tema: Jetzt essen wir Grammatikk: flere sterke verb med vokalskifte i presens, setningsanalyse, kasus, ubestemt og bestemt artikkel i akkusativ Språkfunksjoner: kunne føre en enkel samtale om mat, kunne bestille mat, kunne bruke småord for å lage tyske setninger, kunne fortelle om egne matvaner Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne: - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Lektion 8 Tema: Die Jahreszeiten Grammatikk: lære preposisjoner som styrer akkusativ og hvordan de brukes, lære personlige pronomen i nominativ og akkusativ og lære hvordan de brukes Språkfunksjoner: kunne snakke om vær, vind og årstider, kunne stille og svare på spørsmål om kjente tema Lektion 9 Tema: Jugend Grammatikk: repetere modale hjelpeverb Språkfunksjoner: kunne handle klær, kunne si noen argumenter for og mot moteklær, kunne si sin mening om musikk, kunne fortelle om egen bolig og eget rom, kunne ulike hilsninger Lektion 10 Tema: Sommerferien Grammatikk: setninger i imperativ i forskjellige former, verb som slutter på d og t i stammen av verbet, repetisjon av preposisjoner som styrer akkusativ Språkfunksjoner: kunne snakke om egne ferieplaner, kunne bestille togbilletter, kunne bestille rom, kunne si hvor mye klokka er på ulike måter

14 KOMPETANSEMÅL 9.KLASSE FAG: SPANSK TEMA/KAPITTEL MÅL Minigrammatikk Gramatiske begreper - forstå dem og bruke dem i skrift og tale+ faste uttrykk 1.El primer diá de colegio Hilsninger. Presentasjoner 2.?Que vamos a hacer hoy? Dagligliv 3.!Mi hermano ha Desaperecido! Presentasjon. Utseende 4.?Donde está el cine Capitol? Beliggenhet. Spørre om veien. 5.Argentina. Faktatekst 6. El día de Jamie. Dagligliv.Organisering 7.En la feria. Besøk på et marked Kjøp og salg 8.Aprendo inglés Studieopphold i utlandet. Sang: Mi gente 9.Me duele la nariz. Kroppen 10.En la farmacia. På apoteket 11.!Vaya cola! Kinobesøk 12.En el teléfono 13.La semana Kafébesøk 14. Madrid Faktatekster 15.Los almnos 16.Mi ordenador no funciona! 17.Una carta de amor Valentindagen 18.?Cuando es tú santo? Faktatekst om navnedag 19.Cuba. Faktatekster. 21. El viaje a Noruega. Å kjøpe tog- og flybilletter. 22.?Eres goofy o regular? 23. Romeo y Julieta 24. Navidad Ekstratekster Språklæring -utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Eleven skal kunne: - bruke språkets alfabet og tegn - finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - gi uttrykk for egne meninger og følelser - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner - skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer - bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Språk, kultur og samfunn Eleven skal kunne - samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge - sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet - gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

15 KOMPETANSEMÅL 9.KLASSE FAG: FORDYPNING ENGELSK TEMA/KAPITTEL MÅL Utforskning av språk og tekst - presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk - presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tankemåter - sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk - eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg - identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjon - eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere Tekst og mening - lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa - formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre - formidle medieoppslag fra selvvalgt engelskspråklige medier og lage egne oppslag - framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster - ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn - produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgt fordypningsarbeider - sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design - sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern - dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

16 KOMPETANSEMÅL 9.KLASSE FAG: MAT OG HELSE TEMA/KAPITTEL Kap 1: Kostvaner og matglede - Næringsstoffene - Matstellskurs - Kostvaner matvett - Matvarekunnskap - Kan vi dele på godene? Kap 2: Helse og livsstil - Verdens helseorganisasjon - Mat er energi - Nytelsesmidler - Rusmidler - Hjemmeulykker Kap 3: Hygiene og renhold - Rent hus - Rent tøy Kap 4: Forbruk og ansvar - Personlig økonomi - Økonomi i husholdningen - Forbruk og miljø Kap 5: Omsorg og sosial handling - Familien - Kjønnsroller og likestilling - Barn, ungdom og samfunnet - Tradisjoner Kap 6: Oppskrifter MÅL Mat og livsstil: - planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hva for næringsstoffer matvarene inneholder - bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhold i mat og drikke, og gjøre seg nytte av resultatene når en lager mat - sammenligne måltid en sjøl lager, med kostrådene fra helsemyndighetene Mat og forbruk: - vurdere og velge matvarer på et mangfoldig varemarked når en planlegger innkjøp Mat og kultur: -gi eksempler på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endret seg over tid eller flyttet seg geografisk, og forklare hvordan det har virket inn på livet til folk Mat og livsstil: -informere andre om hvordan matvaner kan påvirke sykdommer som henger sammen med livsstil og kosthold Mat og forbruk: -drøfte hvordan ulike markedsføringsmetoder kan påvirke valg av matvarer som forbrukerne gjør - utvikle, produsere, gi produktinformasjon og reklamere for et produkt -vurdere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kriterier Mat og livsstil: - vurdere kostholdsinformasjon og reklame i media Mat og kultur: - planlegge og gjennomføre måltid i forbindelse med høytider eller fest og ha en vertskapsrolle - lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet - skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer gi eksempler på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endret seg over tid eller flyttet seg geografisk, og forklare hvordan det har virket inn på livet til folk

17 KOMPETANSEMÅL 9.KLASSE FAG: KROPPSØVING TEMA/KAPITTEL - Friidrett - Styrke/utholdenhet - Fotball - Turn - Friluftsliv (ski, skøyter, tur, overnatting) - Håndball - Dans - Orientering - Svømming og livredning - Livsstil og helse bakes inn i temaene gjennom hele året - Planlegge og gjennomføre aktivitetsdag MÅL Være med i et brett utvalg av idretter Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noe individuelle idretter og gjøre greie for treningsprinsipper til idrettene. Svømme på magen, ryggen og dykke Forklare og utføre livredning i vann og livbergende førstehjelp Skape dans og delta i danser som andre har laget Utføre danser fra ungdomskulturer Vurdere erfaringer fra idrett og dans Praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturtyper Orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjøre greie for andre orienteringsmåter. Gjennomføre og planlegge turer til ulike årstider og overnatting Nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjente aktiviteter Være med i et brett utvalg av idretter Gjøre greie for sammenhenger mellom fysiske aktiviteter, livsstil og helse.

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Veke Emne/kapittel Kompetansemål Arbeidsmåtar/vurdering /

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn Læreplan i matematikk Kompetansemål etter 10. årstrinn Tall og algebra Eleven skal kunne: 1. Sammenlikne og regne om hele tal, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform 2. Regne med

Detaljer

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i Høy Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen om en gitt person eller hendelse.

Detaljer

Eksamen i engelsk 10.klasse:

Eksamen i engelsk 10.klasse: Eksamen i engelsk 10.klasse: Erfaringer fra 2009: - Forberedelsesmateriellet - Tema: Believe it or not! Eleven skal svare på: To kortsvaroppgaver En langsvaroppgave Samme struktur i 2010. Eksamen i engelsk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-39 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Jan Abild, Steffen Håkonsen, Peter Sve, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 33- UKE 35 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Læreplan i religion, livssyn og etikk Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/kl06/rle1-01 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33 - UKE 35 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 37 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis.

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst Breilia skole ÅRSPLAN. Skoleår: Høst og Vår 2015/2016. Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst Breilia skole ÅRSPLAN. Skoleår: Høst og Vår 2015/2016. Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst Breilia skole ÅRSPLAN Fag: Trinn: KRLE 9. og 10. trinn Skoleår: Høst og Vår 2015/2016 Faglærere: Tor Inge Mathisen Kjersti Nilsen Kompetansemål Tema/emne Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 01 01 Faglærer: Torild A. Varhaug Faget har timer i uka. Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

ENGELSK 9. LÆREMIDLER: Læreboka Kassetter/CD/Video/Kopieringsark Engelske lettlestbøker IKT/dataprogrammer

ENGELSK 9. LÆREMIDLER: Læreboka Kassetter/CD/Video/Kopieringsark Engelske lettlestbøker IKT/dataprogrammer ENGELSK 9 LÆREBOK: Bromseth/Wigdahl: New Flight 2 / New Flight 2 Extra Cappelen 2006 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet, midlertidig utgave juni 2006, s. 93-95 + 98-100 METODER/ARBEIDSMÅTER:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Operasjonaliserte mål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Operasjonaliserte mål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- RESSURSER FORMER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- RESSURSER FORMER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015/16 Læreverk: Horisonter 9, Gyldendal Norsk Forlag, 2007 Med forbehold om endringer. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- FORMER

Detaljer

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok.

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok. Noch Einmal Til læreverket Noch Einmal har vi laget forslag til årsprøver. Det er viktig å merke seg at dette er forslag. Hver skole må tilpasse tyskfagets årsplan til andre fagplaner og aktivitetsplaner

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tema: Statistikk gjennomføre undersøkelser og bruke databaser

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 9. trinn Lærer: Torill Birkeland Uke Årshjul Geometri Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Detaljer

Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

Årsplan for tysk 8. klasse, skoleår 2015/2016

Årsplan for tysk 8. klasse, skoleår 2015/2016 Årsplan for tysk 8. klasse, skoleår 2015/2016 Skudenes ungdomsskole Læreverk Los geht s, Det Norske Samlaget Uke Kap. i boka Språkopplæring Kommunikasjon Språk, Kultur og samfunn Arbeid 1. utnytte egne

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Matematikk Trinn: 9. klasse Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker,

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne om mellom heile

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Side 1 av 9 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Språklig fordypning engelsk Lærer: Tove Mørkesdal

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Språklig fordypning engelsk Lærer: Tove Mørkesdal Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Språklig fordypning engelsk Trinn: 9. Lærer: Tove Mørkesdal Disse kompetansemålene jobbes det med jevnlig og går derfor inn under hvert kapittel: Mål for opplæringen

Detaljer

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole.

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Målinger Statistikk, sannsynlighet og Funksjoner Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 3,00 2,25 3,00 Læreverk/materiell:

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero ÅRSPLAN SPANSK 8. KLASSE 2015-16 Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero Kompetansemål i 8. klasse 1. Hovedområde Språklæring: a. Kompetansemål etter 8. klasse i. undersøke likheter og ulikheter mellom

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn KRISTENDOM

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn KRISTENDOM Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne KRISTENDOM forklare særpreget ved kristendom og kristen tro

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 - UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer Årsplan i RLE for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g 35-39 Gresk kultur, filosofi,religioner og livssyn i dag, å leve sammen - Reflektere over

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL

KOMPETANSEMÅL 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL KOMPETANSE 8. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Målestokk Navn på linjer, hjørner, vinkler Måle vinkler, vinkelsum Tegne og konstruere: Trekanter: rettvinklet, likebeint, likesidet Normaler

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014

Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014 Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 10.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 FAG: TYSK TRINN: 8.

ÅRSPLAN 2015/2016 FAG: TYSK TRINN: 8. ÅRSPLAN 2015/2016 FAG: TYSK TRINN: 8. Mål fra Kunnskapsløftet 1. utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket 2. undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2013-2014 Lærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2013-2014 Lærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2013-2014 Lærer: Jorunn Tjoflaat Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis.

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Heidi Angelsen Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 9.trinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 Tal og algebra behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering Årsplan Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering 8. klasse 01/01 Faglærer: Kirsten.E.Riis Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 10.trinn Kompetansemål Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon delta i utforskende samtaler om litteratur,

Detaljer

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn Tall og regning Hva siffer, tall og tallsystem er Hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er Kunne primtallfaktorisering

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Kunnskapsløftet strukturerer naturfag i følgende hovedområder: Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi

Detaljer

- Diverse sanger på YouTube (bl.a. Be cool speak deutsch og Weltmeister ) - Sanger. - Lektion 1: Die Sommerferien i Los geht`s 9. - CD til læreverket

- Diverse sanger på YouTube (bl.a. Be cool speak deutsch og Weltmeister ) - Sanger. - Lektion 1: Die Sommerferien i Los geht`s 9. - CD til læreverket Fag: TYSK Faglærere: GHA Trinn: 9 Skoleår: 2015-2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Repetisjon Tyskland, land i Europa, sommerferien. -delta i enkle, spontane samtalesituasjoner -bruke

Detaljer

Halvårsplan i matematikk fellesfag; Notodden voksenopplæring våren 2013

Halvårsplan i matematikk fellesfag; Notodden voksenopplæring våren 2013 Halvårsplan i matematikk fellesfag; Notodden voksenopplæring våren 2013 Periodens tema Uke 1-2 Innhold Arbeidsmåter Evaluering/ vurdering Tegning og konstruksjon Mål for det du skal lære: Geometriske ord

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Bruke lytte og talestrategier Uttrykke seg for å få hjelp

Detaljer

3-årsplan i musikk for ungdomsskolen i Svelvik

3-årsplan i musikk for ungdomsskolen i Svelvik 8. trinn 1. termin Tema Beskrivelse Vurdering Læreplanmål 8.1.1 Musikkhistorie 1900-tallet til idag Skriftlig prøve, lytteprøve 8.1.1 gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser.

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser. Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne reflektere rundt

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Lærer: Steffen Håkonsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang)

Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang) Veke Emne Kompetansemål Elevforsøk, aktivitetar Evaluering (tips til neste gang) 34-36 (3 veker) Trigger 8 kap 1: Alt henger saman med alt. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 9. KLASSE 2015/2016 Faglærer: Heidi Angelsen Faget har 3 timer pr. uke Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer