HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅLOGALAND LAGMANNSRETT"

Transkript

1 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Hålogaland lagmannsrett AST-HALO KMH Dommere: Lagdommer Kst lagmann Ekstraordinær lagdommer Kjell Martin Haug Kari Mjølhus Knut Sandvik I Begrenset anke - Lovanvendelse Siktet Deutsche Fischfang Union Advokat Hallvard Østgård Påtalemyndighet Troms og Finnmark statsadvokatembeter Førstestatsadvokat Lars Fause II Begrenset anke - Lovanvendelse Siktet Brynjolfur Oddson Advokat Hallvard Østgård Påtalemyndighet Troms og Finnmark statsadvokatembeter Førstestatsadvokat Lars Fause Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Nord-Troms tingrett avsa 10. desember 2012 dom med slik slutning: 1. Brynjolfur Oddson, født 21. desember 1955, dømmes for overtredelse av Lov om Norges økonomiske sone 8, jf. 1 og 4, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard 4 og 3, jf. forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i , jf. 4 til bot på ,- attentusen kroner. 2. Deutsche Fischfang Union dømmes for overtredelse av Lov om Norges økonomiske sone 8 og 9, jf. 1 og 4, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard 4 og 3, jf. forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i , jf. 4, til å tåle inndragning med ,- førtitusen kroner til fordel for statskassen. 3. Sakskostnader ilegges ikke. Om saksforholdet og de domfelte vises til tingrettens rettsbok med dom. Brynjolfur Oddson og Deutsche Fischfang Union har anket dommen. Ankene gjelder tingrettens lovanvendelse. Konkret gjøres det gjeldende at forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser etter Svalbardtraktaten og derved ugyldig. Hålogaland lagmannsrett besluttet 2. april 2013 å henvise ankene til ankeforhandling, jf. straffeprosessloven 321 første ledd. Ankeforhandling ble holdt 25. juni 2013 i Tromsø. Forsvareren har i hovedsak anført: Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 strider mot Norges folkerettslige forpliktelser etter Svalbardtraktaten og er derfor ugyldig. Tingrettens konklusjon, at Svalbardtraktaten ikke gjelder i fiskevernsonen rundt Svalbard, er feil. Av Svalbardtraktaten artikkel 2 følger at kontraktstatenes "skib og undersåtter skal ha like rett til fiske og jakt innen de områder som er nevnt i artikel 1 og deres territoriale farvann." Spørsmålet er om bestemmelsen får anvendelse i 200-milsonen ved Svalbard i AST-HALO

3 tråd med utviklingen i folkeretten, jf. i den forbindelse bl.a. Irene Dahl "Norsk fiskerijurisdiksjon" side Vedrørende bakgrunnen for og formålet med Svalbardtraktaten er vist til St.prp. nr. 36 (1924) Om godkjennelse av traktaten om Spitsbergen (Svalbard) og Ulfstein " The Svalbard Treaty". Traktatens ordlyd med hensyn til de farvann som omtales, varierer. I artikkel 2 omtales "territoriale farvann", mens i artikkel 3 omtales "farvannene..innen de områder som er nevnt i artikel 1." De områder som er nevnt i artikkel 1, er områdene innenfor " og nordlig bredde". At det i artikkel 3 vises til farvannene innenfor de angitte lengde- og breddegrader ( "boksen") svekker det norske standpunkt om en restriktiv fortolkning av begrepet "territoriale farvann". Da traktaten ble inngått, var sjøterritoriets utstrekning omtvistet, jf. Andenæs/Fliflet "Statsforfatningen" 10. utgave side 112, jf. også Ulfstein "The Svalbard Treaty" side 425. Av sistnevnte verk side 429 fremgår at uenighet om utstrekningen av sjøterritoriet var bakgrunnen for at utstrekningen ikke ble fastsatt i traktaten. Traktatens virkeområde har endret seg etter inngåelse og ratifisering som følge av utviklingen i folkeretten. Norge hadde fra 1812 territorialfarvann i en bredde på en "Sø- Mil" som svarer til ca. 4 nautiske mil. Sjøterritoriet er ved lov nr. 57, som også gjelder for Svalbard, utvidet til 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Det innebærer at Svalbardtraktaten i dag har et langt større geografisk virkeområde enn den opprinnelig hadde. Begrepet "territorial sea" (i traktaten "territorial waters") kan, som fremhevet av Ulfstein "The Svalbard Treaty" side 428, ses som "..an evolutionary concept.." hvilket indikerer at begrepet må tolkes dynamisk. Før havrettstraktaten hadde flere stater, særlig u-land, reist krav om omfattende territorialfarvann, i noen tilfeller inntil 200 nautiske mil. Disse kravene var i strid med interessene til supermaktene som var opptatt av å sikre den militære bevegelsesfrihet til sjøs. Resultatet av den Tredje FN-konferanse om Havets folkerett var et kompromiss og innebar bla. at territorialfarvannet ble begrenset til 12 nautiske mil, mens kyststatenes økonomiske interesser knyttet til fiske og utnyttelse av havbunnen utenfor grensen for territorialfarvannet, ble sikret ved økonomiske soner og omfattende sokkelområder, sistnevnte undergitt kyststatens suverenitet. Hadde resultatet blitt en utvidelse av territorialfarvannet til 200 nautiske mil, ikke økonomiske soner, ville Svalbardtraktaten utvilsomt fått anvendelse. At den valgte løsning, økonomiske soner som gir kyststaten svakere nasjonal kontroll enn den har i territorialfarvannene, skal ha som konsekvens at Norge faktisk får sterkere nasjonal kontroll i Svalbardsonen enn om man hadde valgt territorialfarvann, er vanskelig å forstå AST-HALO

4 I Svalbardtraktaten er prinsippet om likebehandling lagt til grunn for alt areal som den gang kunne legges under nasjonal kontroll. Det kan, som fremhevet av Ulfstein "The Svalbard Treaty" side 428, hevdes å være i tråd med det prinsipp om ikke-diskriminering som gjennomsyrer avtalen, at traktatens regler om likebehandling utvides til å omfatte de soner som i dag er anerkjent i folkeretten; økonomiske soner og kontinentalsokkelen. Norges "høihetsrett" over Svalbard, som fastslått i traktatens artikkel 1, er i realiteten en fiksjon idet Norge gjennom traktatens øvrige bestemmelser, som artiklene 2, 3, 7, 8 og 9, er fratatt helt sentrale posisjoner og rettigheter. Bestemmelsene viser at formålet med traktaten ikke var å tilgodese Norge økonomisk. Det taler igjen for at traktaten kommer til anvendelse også i de områder som er tilkommet som resultat av den folkerettslige utvikling, jf. i den forbindelse Dahl "Norsk fiskerijurisdiksjon" side 123 første avsnitt. Traktatpartene ønsket ikke å tilgodese seg selv, men alle nasjoner som ønsket å utnytte ressursene. Det ville, som fremhevet både av Ulfstein og Dahl i de nevnte verker, skape en anomali dersom traktaten ikke skulle gjelde i fiskevernsonen. Det ville i tilfelle innebære at Norge har større rettigheter utenfor grensen for territorialfarvannet enn innenfor. Normalt har kyststaten mer omfattende rettigheter dess nærmere land en kommer, ikke motsatt. Mht. internasjonale rettsavgjørelser av relevans for vurderingen er vist til Ulfstein op. Cit. side 434 flg. Det forhold at Norge har etablert en ikke-diskriminerende sone i samsvar med traktaten, kan i seg selv være et argument til støtte for de ankende parters syn, jf. Ulfstein side 439 flg. og Dahl side 124 flg. Praksis med likebehandling i fiskevernsonen gjennom snart 40 år tilsier at det ikke vil skape praktiske, tekniske eller rettslige problemstillinger om traktaten får anvendelse også i fiskevernsonen. Churchill/Ulfstein "Marin management in disputed areas", Ulfstein " The Svalbard Treaty" og Dahl "Norsk fiskerijurisdiksjon" konkluderer alle med at Svalbardtraktaten gjelder i fiskevernsonen. Den eneste vitenskapsmann som støtter Norges syn, er Carl August Fleischer som gjennom mange år har vært spesialkonsulent for Utenriksdepartementet. Det er lagt ned slik påstand: Tingrettens dom oppheves. Påtalemyndigheten har i hovedsak anført: Tingrettens dom er korrekt. Anken må følgelig forkastes AST-HALO

5 Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 innebærer ingen diskriminering av fiskere fra EU-land. EU har ikke tradisjonelle rettigheter innenfor fisket etter hyse, som er en norsk/russisk bestand. Norge innrømmer likevel EU rett til å fiske hyse i form av uunngåelig bifangst. På den 40. sesjon i den norsk-russiske fiskerikommisjonen ble det bl.a. besluttet å fastsette en tredjelandskvote i Svalbardområdet på tonn hyse. Avtalen er implementert og operasjonalisert gjennom forskriften slik at hyse kan fanges lovlig som bifangst ved fiske av torsk med inntil 19 % per hal. Svalbardtraktaten må tolkes i samsvar med Wien-konvensjonens bestemmelser i første rekke artiklene som gir uttrykk for folkerettslig sedvanerett. Når, som her, traktatens ordlyd er klar, kan ikke formålsbetraktninger slå gjennom ved fortolkningen, jf. Rt avsnitt 54. Ei heller er det grunnlag for anvendelse av "Supplementary means of interpretation" iht. artikkel 32. Iht. Svalbardtraktatens artikkel 2 gjelder retten til ("like rett til") fiske "innen de områder som er nevnt i artikkel 1 og deres territoriale farvann." Det står intet om rett til fiske innenfor den såkalte "Svalbardboksen". Retten gjelder på land og i territorialfarvannet. Det samme gjelder de rettigheter som omhandles i artikkel 3. Formålet med Svalbardtraktaten var å anerkjenne Norges suverenitet ("the full and absolute sovereignty of Norway"), jf. traktatens artikkel 1. Anerkjennelsen skjedde på stipulerte vilkår. Det er de vilkår som fremgår av traktaten, ingen andre, som gjelder. Med hensyn til retten til fiske er vilkårene geografisk avgrenset til farvannene innenfor territorialfarvannsgrensen. Begrepet "territoriale farvann" er ikke, og var heller ikke i 1920, et generisk uttrykk for alle farvann der staten har myndighet. I 1920, som i dag, har begrepet et entydig og alminnelig meningsinnhold i folkerettslig sammenheng, jf. i den forbindelse "Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone" 1958 artikkel 1.1. Iht. Wienkonvensjonen artikkel c skal det ved tolking av traktater mellom stater tas hensyn til relevante folkerettslige regler som kommer til anvendelse mellom partene. Av havrettskonvensjonen følger at eldre traktater må være forenlig med den. I artikkel 56 nr. 1 a fastslås kyststatens suverene rettigheter, bl.a. med hensyn til å utnytte, bevare og forvalte levende organismer i den eksklusive økonomiske sonen. Den rettsorden vedrørende økonomiske soner som ble etablert ved havrettskonvensjonen, står på egne bein; den eksklusive økonomiske sonen er ikke utledet av og kan heller ikke identifiseres med territorialfarvann AST-HALO

6 De ankende parter har ikke påvist andre traktater som omhandler territorialfarvann, hvor begrepet har vært tolket utvidende. Norge har forholdt seg lojalt til Svalbardtraktaten og har lagt til grunn en dynamisk tolkning ved at traktatens geografiske anvendelsesområde er utvidet i samsvar med utvidelsen av territorialfarvannet de senere år. Svalbardtraktatens artikkel 2 er klar; den omfatter ikke vernesonen. Bestemmelsens innhold, etter sin ordlyd, leder heller ikke til et resultat som er "manifestly absurd or unreasonable". Det er følgelig ikke behov for supplerende undersøkelser etter Wienkonvensjonen artikkel 32. Av fremlagt materiale knyttet til utarbeidelsen av traktaten, fremgår for øvrig at forståelsen av begrepet territorialfarvann ikke var omtvistet mellom partene. Det var imidlertid ulike oppfatninger om bredden. Det er for øvrig vist til Sovjetunionens formelle anerkjennelse av Svalbardtraktaten 16. februar 1924 og telegram 2. september 1919 fra den amerikanske kommisjon ved fredsforhandlingene i Paris som bygger opp under påtalemyndighetens forståelse av traktaten. Rettsteori er kun subsidiære hjelpemidler for å fastslå gjeldende rett, jf. "Statute of the International Court of Justice" artikkel 38 nr. 1 d. Ulfstein har åpenbart ikke studert de primærkilder som er fremlagt for lagmannsretten, jf. i den forbindelse "The Svalbard Treaty" side 21. Det er lagt ned slik påstand: Anken forkastes. Lagmannsretten, som er kommet til at anken må forkastes, bemerker: Den rettslige problemstilling for lagmannsretten er om FOR nr Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i strider mot Norges forpliktelser etter Svalbardtraktaten. Dersom den det gjør, skulle de tiltalte vært frifunnet, jf. straffeloven 1 annet ledd. Problemstillingen reiser to hovedspørsmål; om Svalbardtraktaten gjelder i vernesonen, og, i så tilfelle, om forskriftens 4 strider mot kravet til likebehandling etter Svalbardtraktaten artikkel 2. Begge spørsmål må besvares bekreftende dersom forskriftsbestemmelsen skal anses å stride mot Norges traktatforpliktelser AST-HALO

7 Tingretten fant at Svalbardtraktaten ikke får anvendelse i vernesonen, og drøftet derfor ikke det annet hovedspørsmål. Spørsmålet om traktatens anvendelsesområde er et rettslig spørsmål der lagmannsretten har full kompetanse. At tingretten ikke tok stilling til om den forskriftsbestemmelse som er overtrådt, er i strid med kravet til likebehandling etter Svalbardtraktaten artikkel 2, gitt at Svalbardtraktaten får anvendelse, legger følgelig ingen begrensning på lagmannsrettens prøvelse av domfellelsene. Partene, påtalemyndigheten i det alt vesentlige, har konsentrert sine prosedyrer for lagmannsretten til spørsmålet om Svalbardtraktaten gjelder i vernesonen ved Svalbard. Heller ikke partenes opplegg legger begrensning på lagmannsrettens kompetanse mht. prøvelsen av domfellelsene. Den praktiske konsekvens av partenes opplegg er imidlertid at det første hovedspørsmål er vesentlig bedre belyst for lagmannsretten enn det annet. I den videre drøftelse vil derfor lagmannsretten i hovedsak konsentrere seg om spørsmålet om Svalbardtraktaten gjelder i vernesonen ved Svalbard. Gjelder Svalbardtraktaten i vernesonen ved Svalbard? Innledningsvis noen ord om tolking av traktater: Av Wienkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 følger at traktater skal "be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose." Vedrørende forholdet mellom "the ordinary meaning to be given to the terms" og "context, object and purpose" vises til McNair "The law of the treaties" side 1272 der det uttales: "The terms of a treaty are to be given their ordinary meaning, unless to do so results in a meaning incompatible with the spirit, purpose and context of the clause or instrument in which the words are contained..". Bevisbyrden ligger hos den part som hevder at "a term bears a special meaning other than its ordinary meaning." (op.cit. side 1272 note 8.) Av artikkel 31 nr. 4 følger videre at "(a) special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended." Wienkonvensjonens artikkel 32 inneholder regler om bruk av "(s)upplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty, circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: a) Leaves the meaning ambiguous or obscure; or b) Leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable." AST-HALO

8 Norge har ikke tiltrådt Wienkonvensjonen, men bestemmelsene er uttrykk for folkerettslig sedvanerett. Så til Svalbard-traktaten: Ved Svalbardtraktaten påtok traktatpartene seg å anerkjenne Norges "høihetsret" (i originaltekstene engelsk "full and absolute sovereignty" og fransk "la pleine et entière souverainète") over Spitsbergenøygruppen, under de forutsetninger som stipuleres i traktaten. De forutsetninger det refereres til, fremgår av de følgende artiklene. Sentrale i vår sammenheng er artiklene 2 og 3, særlig artikkel 2 som regulerer retten til utøvelse av fiske. Iht. artikkel 2 første ledd skal " (a)lle de høie kontraherende parters skib og undersåtter (ha) like rett til fiske og jakt innen de områder som er nevnt i artikel 1 og deres territoriale farvann" Ordlyden taler klart i retning av at bestemmelsens anvendelsesområde til sjøs er geografisk begrenset til arealer innenfor territorialfarvannsgrensen. Forsvareren har bl.a. under henvisning til Ulfstein "The Svalbard Treaty" side 425 anført at det ikke eksisterte noe enhetlig syn på territorialfarvannets rettslige karakter i 1920, og at det svekker betydningen av begrepsbruken. De foreliggende rettskilder viser imidlertid at det internasjonalt forelå et nokså enhetlig syn på territorialfarvannenes rettslige karakter da traktaten ble utarbeidet, inngått og ratifisert. Det vises for så vidt til Whiteman "Territorial sea and contiguous zones" (Digest of International Law volume 4) sidene 2-4 herunder omtalen av The Hague Codification Conference i 1930, Air navigation convention 1919, The International Civil Aviation Convention 1944, amerikansk høyesteretts dom i Cunard v. Mellom 1923 og Statement of Lord Curzon til House of Lords vedrørende den amerikanske høyesteretts dom. Ytterligere vises til kommentarer "to the articles concerning the law of the sea" Yearbook of the International Law Commission 1956 volume II Report to the General Assembly, særlig kommentaren til artikkel 1. Til sist vises til den engelske "Territorial waters jurisdiction Act" 1878 artikkel 7, og Cancelli-Promemoria av 25. februar 1812 artikkel 1. Det samme fremgår langt på veg også av Churchill/Lowe "The Law of the Sea" 1999 side 74 første hele avsnitt. Etter lagmannsrettens syn er det således ikke holdepunkter for annet enn at traktatpartene bygde på et enhetlig syn mht. territorialfarvannenes ("territorial waters" og "eaux territoriales") rettslige karakter AST-HALO

9 Det var imidlertid ulike oppfatninger blant traktatpartene om territorialfarvanns utstrekning, som av den grunn ikke ble nærmere presisert, jf. henvisning i Fleischer "The New International Law of the Sea and Svalbard" side 8. Lagmannsretten finner heller ikke holdepunkter for forsvarerens anførsel om at uttrykket "farvannene" i Svalbardtraktaten artikkel 3 må forstås å omfatte alle farvann innenfor det som i denne sammenheng omtales som "Svalbardboksen", dvs. alle farvann innenfor den geografiske avgrensing som er angitt i artikkel 1, og at "farvannene" i artikkel 3 derved omfatter sjøområder utenfor territorialfarvannet. Synspunktet synes for øvrig å ha liten, om noen, støtte i juridisk litteratur, jf. for så vidt Churchill/Ulfstein "The disputed maritime Zones around Svalbard" side 570 og D. H. Anderson "The Status under International Law of the Maritime Areas around Svalbard" side 5. Det foreligger således ikke slik språklig inkonsistens med hensyn til begrepsbruken vedrørende farvann at det skaper usikkerhet ved tolking av traktaten. Generelt er det lagmannsrettens inntrykk at det i juridisk litteratur synes å være rimelig grad av enighet om at Svalbardtraktaten etter sin ordlyd kun omhandler landarealene, indre farvann og territorialfarvannet. Derimot er det ulike syn på spørsmålet om traktaten kan eller må tolkes utvidende til også å gjelde i fiskevernsonen eller en eventuell økonomisk sone som måtte bli opprettet. Til støtte for en utvidende fortolkning er det i juridisk litteratur vist bl.a. til formålet med traktaten ("the object and purpose of the Treaty"), dynamiske tolkingsprinsipper, og internasjonale rettsavgjørelser mv., jf. bl.a. Churchill/Ulfstein "The disputed maritime Zones around Svalbard. De oppsummerer sitt syn slik (side 582): According to a literal reading of the Treaty (which is favoured by the Norwegian government) the rights in Articles 2 and 3 do not apply beyond the territorial sea. Some support for this position can also be found in the travaux préparatoires of the Svalbard Treaty and the Abu Dhabi and Qatar cases. On the other hand, the opposite conclusion can be drawn from the object and purpose of the Treaty, an evolutionary interpretation, the anomalies that would be created if the Treaty did not extend beyond the territorial sea, and, to some degree, from the Aegean Sea and Oil Platforms cases. Thus, the various elements of treaty interpretation do not point to a clear-cut and definite conclusion. Det er ikke fremlagt materiale som, etter lagmannsretten syn, tilsier at traktatens bestemmelser vedrørende rettigheter for andre nasjoners borgere, herunder artikkel 2, hadde et annet og videre formål enn å sikre allerede eksisterende rettigheter slik det formuleres av Churchill/Ulfstein op.cit. side 572: "The second observation is that the object and purpose of the Treaty relating to the rights of parties other than Norway, it was suggested, concerns the preservation of pre-existing rights. Fishing and mining beyond the territorial sea were not preexisting AST-HALO

10 u d Sva ba d terra nullius regime." Carl August Fleischers syn på traktatpartenes hensikt, slik det formuleres i "The New International Law of the Sea and Svalbard" side 4, er som følger: "(t)he intention (was) that the sovereignty according to art. 1 should be absolute and in principle unlimited, with only those restrictions which were set out and agreed upon in the other articles of the Treaty..". Til støtte for dette syn viser Fleischer bl.a. til en uttalelse fra presidenten for Spitsbergenkommisjonen, Laroche, på spørsmål fra den italienske representanten i kommisjonen, hvoretter "..toutes les dèrogations à la souverainetè se trouvent dans le Traitè en prèparation; pour le surplus, il y a lieu d appliquer la souverainetè de la Norvège. (Commission du Spitsberg, procès-verbal nr. 10 side. 60)." Uttalelsen fra kommisjonspresident Laroche peker klart i retning av en restriktiv fortolkning av de av traktatens artikler som legger begrensninger på norsk suverenitetsutøvelse. Eksklusive økonomiske soner iht. havrettskonvensjonen kapittel V, er områder som ligger utenfor og støter opp til sjøterritoriet, og som er underlagt en særlig rettsordning, jf. konvensjonen artikkel 55. Denne rettsordning er resultat av en internasjonal rettsutvikling som ikke kunne forutses da Svalbardtraktaten ble inngått og ratifisert. Slike eksklusive økonomiske soner, og fiskevernsoner, faller klart utenfor "the ordinary meaning" av begrepet "terriorial waters" i traktatens artikkel 2, jf. i den forbindelse Wienkonvensjonen artikkel 31 nr. 1. Det følger av foregående avsnitt at det ikke kan anses å ha foreligget en slik felles hensikt at det etter Wienkonvensjonen artikkel 31 nr. 4 er grunnlag for å henføre økonomiske soner/fiskevernsoner under begrepet "territorial waters" ved tolking av avtalen. Vedrørende den rettspraksis Churchill/Ulfstein har vist til, op. cit. side 582, bemerkes at verken The Aegean Sea Continental Shelf case (International Court of Justice 1978) eller The Oil Platforms cases (International Court of Justice 2003), kan ses å gi særlig støtte for en utvidende tolking av traktatens artikkel 2. Lagmannsretten er snarere enig med Fleischer (op.cit. side 12 flg.) som mener at avgjørelsen i The Aegean Sea Continental Shelf case styrker det syn at Norge ved traktaten ikke kan anses å ha gitt andre nasjoner rettigheter på Svalbard utover det Norge den gang faktisk hadde ( i kraft av sin suverenitet). Det vises for så vidt til Fleischers omtale av dommen og dens betydning ved tolking av Svalbardtraktaten som lagmannsretten i det vesentlige er enig i. Forsvareren har med støtte i juridisk litteratur anført at det vil innebære en anomali dersom Norge har større grad av suverenitet i fiskevernsonen og en eventuell økonomisk sone ved Svalbard enn i territorialfarvannet og indre farvann; normalt er det motsatt. Argumentet, som forstås å bygge på en slutning fra det mer til det mindre, har nok en viss relevans ved AST-HALO

11 vurderingen av traktatens ordlyd i lys av dens formål, men liten, om noen vekt som selvstendig tolkingsfaktor. Det grunnleggende avvik fra normen, traktatpartenes omfattende rettigheter i territorialfarvannet, indre farvann og på landterritoriet, følger direkte av traktaten tolket etter sin ordlyd. Lagmannsretten er etter dette kommet til at Svalbardtraktatens artikkel 2 må tolkes i samsvar med sin ordlyd, og at den derved ikke får anvendelse i fiskevernsonen ved Svalbard. Artikkel 2, forstått etter sin ordlyd, kan ikke ses å være "incompatible with the spirit, purpose and context of the clause or instrument in which the words are contained", jf. henvisningen til McNair over. Det er følgelig ingen motstrid mellom FOR nr Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i og Norges forpliktelser etter Svalbardtraktaten, og således heller ingen feil ved tingrettens lovanvendelse. Uaktet lagmannsrettens konklusjon vedrørende dette første hovedspørsmål, finner lagmannsretten grunn til å knytte enkelte bemerkninger også til det annet hovedspørsmål: Innebærer FOR nr Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i en diskriminering på grunnlag av nasjonalitet? I Rt , i en sak som gjaldt regulering av torskefisket i fiskevernsonen ved Svalbard, uttalte Høyesterett følgende (side 635): "Det som følger av disse bestemmelsene (Svalbardtraktaten artikkel 2 og 3), er et krav til likebehandling av "alle de høie kontraherende parters undersåtter", med andre ord et forbud mot diskriminering begrunnet i nasjonalitet. Det som derimot ikke kan utledes, er noe forbud mot rasjonering herunder også forskjellsbehandling begrunnet i andre objektive kriterier for utvelgelse. I fiskevernsonen er torskeressursene fordelt og rasjonert slik at de land som har hatt et tradisjonelt fiske i havområdet før innføringen av begrensningene, er sikret fortsatt fiske, mens de land som ikke kan vise til et slikt fiske i området, nektes å starte opp. Det tilsiktede formål og også den faktiske effekt er å verne etablert næring, derimot ikke å diskriminere næringsutøvere begrunnet i at de har eller ikke har sin tilhørighet til bestemte land. Jeg kan ikke se annet enn at en regulering med et slikt formål og en slik effekt er noe annet enn diskriminering grunnet i nasjonal tilhørighet, og at reguleringen ikke kan være i strid med Svalbardtraktaten artikkel 2 og artikkel 3. At Norge har adgang til forskjellsbehandling grunnet i andre objektive kriterier enn nasjonal tilhørighet, er allment akseptert i den litteratur der spørsmålet er behandlet.. Regulering basert på tradisjonelt fiske har også vært akseptert i internasjonal praksis hvor det rettslige utgangspunkt har vært et forbud mot diskriminering grunnet nasjonal tilhørighet. I flere avgjørelser av EF-domstolen er det lagt til grunn at slik regulering ikke er i strid med Romatraktaten. " AST-HALO

12 Den omtvistede forskriftsbestemmelsen, FOR nr Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i , er fastsatt som ledd i implementeringen av bestemmelser om fordelingen av hyseressursene i Barentshavet vedtatt av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i dens 40. sesjon. Det ble der fastsatt fordeling av kvoter mellom Norge, Russland og tredjeland, herunder EU-land, for Det ble i den forbindelse fastsatt at den del av tredjelandskvoten for hyse som fiskes i Svalbard-området, bare kan tas som bifangst. De konkrete vurderinger som lå til grunn for nettopp denne bestemmelsen, er ikke nærmere opplyst for lagmannsretten. Det har i utgangspunktet formodningen mot seg at bestemmelsen er utslag av slik diskriminering begrunnet i nasjonalitet som traktaten iht. Rt setter forbud mot. Slik saken er opplyst, har lagmannsretten ikke grunnlag for å trekke noen endelig konklusjon. Sakskostnader. Lagmannsretten finner, etter omstendighetene, ikke grunn til å ilegge de ankende parter sakskostnader for lagmannsretten, jf. straffeprosessloven 436 annet ledd, jf. første ledd. Dommen er enstemmig AST-HALO

13 DOMSSLUTNING Anken forkastes. Kjell Martin Haug Kari Mjølhus Knut Sandvik Rettledning om ankeadgangen vedlegges AST-HALO

14 RETTLEDNING TIL DOMFELTE I LAGMANNSRETTEN Anke over lagmannsrettens dom Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke over en dom i lagmannsretten må settes fram innen to uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt Du kan anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straffen, og over feil ved saksbehandlingen. Det kan ikke ankes over feil ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Det betyr at du ikke kan anke med den begrunnelse at skyldkravene for straff ikke er oppfylt. Høyesteretts ankeutvalg må samtykke i at en anke fremmes for Høyesterett. Samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor din sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett. I ankeerklæringen må nevnes: - den dommen som ankes, og om anken gjelder saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge - når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes Videre bør nevnes: - nye bevis som påberopes - den endring som ønskes - ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på Du kan sette frem anken skriftlig eller muntlig for den lagmannsretten som har avsagt dommen, eller for påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør anke dommen, og eventuelt hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive anken hos lagmannsretten, påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. Du må i alle tilfelle selv skrive under ankeerklæringen. Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere. Begjæring om ny behandling i lagmannsretten Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under ankeforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes fram for lagmannsretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt. Fengselsstraff Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunkt for soningen av denne, må du henvende deg til Kriminalomsorgen. Du vil få pålegg av Kriminalomsorgen om å møte til fastsatt tid og sted for soning av fengselsstraffen. Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at straff helt eller delvis skal fullbyrdes AST-HALO

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av POLITIET HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD Deres referanse '[/år referanse D ato 12656375 9850/ 13-32 03.09.2014 D ok.nr. 17 Din epost av 04.08.2014 Anke Det vises

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00577-A, (sak nr. 2013/1772)), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00577-A, (sak nr. 2013/1772)), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00577-A, (sak nr. 2013/1772)), straffesak, anke over dom, A Deutsche Fischfang Union GmbH (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: MED-OTIR/02. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Lillian Steen Finn Arne Karlsen. Nygaard. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 19.09.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-092501MED-OTIR/02 Tingrettsdommer Tone Haave Lillian Steen Finn Arne Karlsen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Kai-Gunnar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010 Saksnr: Rettens leder: 10-041436MED-HAFE Dommerfullmektig Andreas Bernt Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Thomas Eliassen Darell mot Einar

Detaljer

Terminologi Norges maritime grenser. Administrative enheter

Terminologi Norges maritime grenser. Administrative enheter Terminologi Norges maritime grenser Administrative enheter Grunnlinje Norges grunnlinje grunnlinje GL Norwegian Baseline Baseline BL Rette linjestykker trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 12.03.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-019874MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Thorleif Waaler Bjørne Byhring Anne Steen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Frank

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 23.08.2013 Saksnr.: 13-038460MED-OTIR/02 Rettens leder: Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll Meddommere: Knut Christian Sandjord Anne Helene Jahren Den offentlige påtalemyndighet Politifullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01463-A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, A (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01055-A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes.

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes. SALTEN TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 20.02.2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 08-182772MED-SALT Tingrettsdommer Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes Ingar Engelund Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom, I. (advokat Per S. Johannessen)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom, I. (advokat Per S. Johannessen) NORGES HØYESTERETT Den 29. november 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A

Detaljer

MED-HAUG/ Dommerfullmektig

MED-HAUG/ Dommerfullmektig DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 24.06.2014 14-050813MED-HAUG/ Dommerfullmektig Mohsen Latif Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Sveinung Andreas Andersen mot Rune Leander Hansen..

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i HR-2016-2533-U, (sak nr. 2016/2195), straffesak, anke over dom: A (advokat Brynjar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1372), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1372), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-00529-A, (sak nr. 2008/1372), straffesak, anke over kjennelse, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02063-A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, sak nr. 2008/1092, straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01361-A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00972-A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.10.2013 i Hålogaland lagmannsrett, 13-100881AST-HALO nae Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Daglig leder Selvstendig næringsdrivende Kontormedarbeider

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT DOM Avsagt: 16.01.2013 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-155047MED-INFI dommerfullmektig Martin Arneng Varsi Torgeir Olsen Ingela Terese Nyborg Den

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Øie og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Øie og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 25. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Øie og Noer i HR-2014-01897-U, (sak nr. 2014/1596), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. januar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00181-A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Gjelder Svalbardtraktaten også økonomisk sone og kontinentalsokkel?

Gjelder Svalbardtraktaten også økonomisk sone og kontinentalsokkel? Gjelder Svalbardtraktaten også økonomisk sone og kontinentalsokkel? av Kathrine Gry Jakobsen, studentnr. 302876 Stor masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten

Detaljer

SVALBARDTRAKTATENS ANVENDELSE I HAVOMRÅDENE

SVALBARDTRAKTATENS ANVENDELSE I HAVOMRÅDENE SVALBARDTRAKTATENS ANVENDELSE I HAVOMRÅDENE Kandidatnummer: 586 Leveringsfrist: 25.04 2008 Til sammen 15 658 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema 1 1.2 Spørsmålets aktualitet 1 1.3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mai 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-00971-A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer