Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i mars 2014"

Transkript

1 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i mars 2014 Nyckeltal för Norge mars Folkmängd Förväntad BNP-utveckling 2,1 % Inflationstakt 2,1 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld i förhållande till inkomst: 210 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal bostäder detta år Antal bostäder nästa år Antal bostäder som behöver byggas/år: NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Økonomisk utvikling Utvikling i brutto nasjonalprodukt Den økonomiske situasjonen i Norge har endret seg i løpet av Vekstimpulsene har vært svakere og spesielt i siste del av året. Tross god inntektsvekst og lave renter har konsumet i husholdningene og prisene på brukte boliger i det siste halve året utviklet seg svakt. Dette har mer enn motvirket de ekspansive impulsene som følge av svakere kronekurs og en markert økning i petroleumsinvesteringene. BNP i Fastlands-Norge har dermed utviklet seg svakere enn forventet. På årsbasis for 2013 anslår nå SSB at veksten blir 1,8%. For 2014 anslår SSB en vekst på 2,1%. Denne noe lavere veksttakten forventes å vedvare også de nærmeste årene. Oljeutvinningstakten vil gå ned, men virkningen av dette vil ventelig motvirkes noe av svakt voksende konjunkturer hos flere av våre viktige handelspartnere. Lav, men stigende inflasjon Prisigningen er i ferd med å bevege seg opp til et noe høyere nivå enn vi har vært vant med i de siste årene, men den vil fortsatt være lav. Pristigningen utover høsten 2013 har vært sterkere enn forventet. Fra januar 2013 til januar 2014 steg prisene målt ved KPI-JAE(kjerneinflasjonen) med 2,4%. Prisstigningstakten de nærmeste årene forventes av SSB å ligge i overkant av 2%. Lavere boligpriser Høy inntektsvekst og befolkningsvekst bidro sammen med lave renter og gjeninnhenting etter nedgangen i finanskrisens kjølvann, til fire år med markert vekst i boligprisene. Bortsett fra at korreksjonen etter finanskrisen nå er unnagjort, har utviklingen i disse fundamentale faktorene i boligetterspørselen ikke endret seg mye i den senere tid. Likevel har boligprisen gjennom denne høsten vist et klart fall. Strengere krav til egenkapital kan nok ha ført til en mer restriktiv utlånspraksis i bankene, og sammen med utsikter til en klar renteøkning i en del statsbanker, bidratt til utviklingen. Husholdningenes forventninger, i retning av mer pessimisme, spiller imidlertid også en viktig rolle. Vi antar at dette vil forsterkes ytterligere før de mer fundamentale faktorene igjen dominerer. Økt inntektsvekst og lave renter vil bidra til at boligprisene igjen begynner å stige fra årsskiftet 2014/2015. Mot slutten av prognoseperioden vil ny prisvekst bidra til at også boligbyggingen tar seg opp og understøtte konjunkturoppgangen. Arbeidsmarkedet I 2013 avtok veksten i både sysselsetting og arbeidsstyrke etter to år med frisk oppgang. I følge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte arbeidsledigheten fra 3,2% til 3,5%. Den videre utviklingen framover er noe usikker. SSBs prognoser angir en moderat økning i arbeidsledigheten framover med en topp i 2015 på 3,7%. Prognoser fra DNB-markets fra januar angir en sterkere stigende arbeidsledighet framover, med en topp på 4,3 % i Dette vil i så fall være det høyeste nivået siden De siste årene har arbeidsinnvandringen gitt et betydelig bidrag til oppgangen i arbeidsstyrken. Utviklingen i befolkningen og i - 2

3 arbeidsstyrken fremover vil bli en nøkkelfaktor for hvordan arbeidsledigheten utvikler seg. Om nettoinnvandringen øker videre, vil oppgangen i arbeidsledigheten trolig bli større. Med et noe svakere arbeidsmarked kan det være grunn til å tro at nettoinnvandringen vil avta litt, fra et meget høyt nivå. Vi ser allerede tegn til en lavere befolkningsvekst. Rentenivået Norges Bank hadde sitt siste rentemøte 4.desember 2013, og vedtok da å holde styringsrenten uendret på 1,50 %. Denne lave styringsrenten har vært uendret siden 14. mars Bankenes marginer på utlån har økt det siste året. Utlånsrentene har ikke blitt senket selv om bankenes finasieringskostnader har falt. Flere banker har i tillegg økt sine utlånsrenter. Økningen begrunnes ut fra krav fra myndigheter om strengere kapitalkrav. Andelen som velger fast rente på sine lån, er fortsatt svært lavt i Norge. Det har vært en økende tendens til ta opp lån med fast rente, men i det siste året har denne tendensen avtatt og andelen med rentebinding har sunket. Andel rentebinding av totale utlån til lønnstakere ligger nå på ca 10%. I statlige låneinstitusjoner ligger imidlertid denne andelen på hele 28%. Denne andelen gikk også ned i 4. kvartal i Siden rentenivået i Husbanken er knyttet opp mot norske statsobligasjoner (som for tiden gir lave renter), er rentenivået svært lavt i Husbanken. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 tatt opp spørsmålet om differansen mellom renten i Husbanken og det private kredittmarkedet. De har uttrykt at differansen ikke bør være for stor og har vedtatt at rentemarginen i Husbanken skal øke fra 0,5 til 1,0% fra 1. mars Husbanken gir for tiden lån med 3 års binding til ca. 2,7 % rente, mens 20 års binding tilbys til ca 4,1 % rente. Lån med 5 og 10 års binding ligger mellom disse to ytternivåene. Hvis en ønsker flytende rente i Husbanken tilbys det for tiden (etter 1. Mars) til ca. 2,5 % rente. Renten er altså fortsatt betydelig lavere enn i det private kredittmarked. Inntekstvekst. Konsum og sparing Siden årtusenskiftet har norske husholdninger hatt en betydelig inntektsvekst. Husholdningenes disponible realinntekt økte med 4,6% i 2011 og 3,2% i I 2013 ble økningen noe lavere: 2,5%. I 2014 ventes det en inntektsvekst på linje med fjorårets og en forbruksvekst som blir på 2%. Det er hovedoppgjør mellom partene i arbeidslivet i Det er et generelt intrykk at det kommer mange motsetningsfylte saker som ikke bare handler om lønn til forhandlingsbordene denne gang. Det gjør at det hefter mer usikkerhet enn vanlig ved inntektsveksten i Spareraten har vært historisk høy i de senere årene. I 2011 var den på 7,8%, og i 2012 på 8,6%. I 2013 blir den på 8,7 % og i 2014 forventes den å stige - 3

4 ytterligere til 9,2 %. Dette kan gi inntrykk av store endringer i husholdningenes spareadferd. Dette inntrykket modereres noe når man tar hensyn til at pensjonssparingens andel har økt markert fra midten av 2000-tallet. Husholdningenes gjeldsbelastning. Siden 1993 har husholdningenes gjeld økt fra 130 til over 200% av disponibel inntekt. Nivået er høyt både historisk og sammenliknet med andre land.gjelden fordeler seg ujevnt mellom husholdninger. Figuren nedenfor viser gjenstående lån fordelt på ulike husholdningstyper som eier sin bolig. Oppgangen i gjelden har gått sammen med en markert økning i boligprisene. Lave utlånsrenter og lett tilgang til lån i bankene har bidratt til denne utviklingen. Det lave rentenivået betyr at selv om gjeldsbelastningen er høy, så er belastningen på husholdningenes totale løpende økonomi overkommelig for de fleste. - 4

5 Befolkningsvekst og innvandring De siste årene har Norge opplevd en særlig sterk befolkningsvekst. I 2013 har imidlertid veksten gått noe ned. Ved årsskiftet var det registrert bosatte i Norge. Dette var flere enn ved forrige årsskiftet. Veksten har dermed minket med siden Vi må tilbake til 2007 for å finne en svakere vekst i absolutte tall. Nettoinnvandringen fra utlandet sto for 69% av folkeveksten. Nettoinnvandringen av utenlandske statsborgere minket fra i 2012 til i Ca 62% av de utenlandske statsborgerne som i 2013 innvandret til Norge, var europeiske statsborgere. Det er arbeidsinnvandring som har gitt den store veksten, og her er det særlig polakker og baltere som peker seg ut, men også svenskene utgjør en stor gruppe innflyttere. Svenskene flytter imidlertid også i stor grad ut igjen, slik at nettoinnvandringen fra vår nabo i øst i 2013 ikke var på mer enn i overkant av Vinteren 2012 passerte Norge 5 mill innbyggere. I SSBs siste befolkningsframskriving anslås det at Norge vil øke sin befolkning med en ny million innen Den store usikkerheten i framskrivningen knytter seg selvsagt til hvor stor innvandringen vil bli. Befolkningsvekst og boligbygging Mens befolkningsutviklingen i Norge har vært rekordhøy, har ikke boligbyggingen på noen måte hatt tilsvarende vekst. Mens boligbyggingen lå klart over befolkningsveksten på 1980-tallet, fikk vi på 1990-tallet og fram til 2007 en periode hvor befolkningsveksten lå litt, men ikke mye, over boligbyggingstakten. Fra 2008 og framover har imidlertid befolkningsveksten i Norge vært veldig høy, og betydelig høyere enn nybyggingen av boliger. Stadig flere aktører peker derfor på de utfordringene som dette kan føre med seg, ikke minst gjennom et stort press på boligprisene. Det er særlig i og rundt de større byene i Norge at dette utgjør et voksende problem. Boligbyggingen har økt de seneste årene, men for tiden er trenden for nedadgående (se eget avsnitt om boligbyggingen). - 5

6 Boligmarkedet Boligbyggingen I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ble det igangsatt bygging av boliger i Norge i Dette er på samme nivå som året før. Figur 1. viser at i 4. kvartal 2013 hadde vi det høyeste igangsettingstallet siden 4. kvartal Mer bekymringsfullt er det at salget av nye boliger har gått mye ned. Boligsalget siste to måneder er bare halvparten av nivået i samme periode i fjor. Dette vil få konsekvenser for igangsettingstallene inneværende år, om ikke trenden snur raskt. De aller siste tallene for boligbyggingen (januar 2014) viser da også en kraftig nedgang, både fra måneden før og fra tilsvarende måned i 2013 (nedgang på nærmere 40%). Det er lite trolig at nedgangen blir så kraftig på årsbasis, men det indikerer uansett en klar nedadgående trend. - 6

7 Boutgifter Dagens lave rentenivå fører til forholdsvis lave boutgifter, til tross for høye boligpriser. Eiendomsforetakenes forening utarbeider kvartalsvis en form for beregnede boutgifter/renteutgifter ved kjøp av en standardbolig for tre norske standardhusholdninger. Årlige renteutgifter beregnes etter skatt med utgangspunkt i rentesatser og boligpriser det året kjøpet gjennomføres, og det sammenlignes med «vanlige inntekter» etter skatt samme år. Figur 2. Husholdningenes boutgifter som en andel av inntekten Enslig førstegangskjøper Ungt Par Etablert Par Kilde: Eff Prisstatistikk desember 2013 Renteutgiftene som andel av inntekt i 2013 utgjør 21% for en enslig førstegangskjøper, 12% for et ungt par og sju prosent for et etablert par. Andelen er på samme nivå som i 2012 for alle husholdningstyper som vist i figuren over. Boligpriser Etter en kraftig boligprisvekst over mange år, har boligprisene nå flatet ut, og på slutten av året kom et fall i boligprisene. SSBs boligprisstatistikk viser en nedgang på 2,6% fra 3. kvartal til 4. kvartal Fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013 økte prisene med 1% i følge denne statistikken. NBBLs prisstatistikk viser en økning på 2,9% i samme periode. Denne statistikken omfatter borettslagsboliger over hele landet. - 7

8 3. Men boligprisene steg igjen i januar I flg. Eff sin statistikk, steg boligprisene med 2,4% fra desember Nivået var 1% lavere enn for ett år tilbake. Det er store variasjoner i prisnivået ut over landet. Prisene er høyest i og rundt de største byene. Men også innad i for eksempel Oslo, er det store variasjoner i prisene. Kvadratmeterprisen i den rimeligste bydelen i Oslo er kr , mens den høyeste har en kvadratmeterpris på kr det vil si at prisene på Frogner er dobbelt så høye som på Søndre Nordstrand. Husleieutviklingen Bare litt mer enn 20% av boligmarkedet i Norge består av boliger som leies ut, og det har vært begrenset med registrering av statistiske opplysninger om leiepriser. SSB har hatt en statistikk som nå er lagt ned pga kvalitetsproblemer. Det arbeides for å komme tilbake med en bedre statistikk. For tiden er det derfor vanskelig å si noe eksakt om hvordan leieprisene nå utvikler seg, men Oslo kommunes statistikk viser en økning på vel 3% i Oslo siste år (en statistikk basert på avisannonserte priser). - 8

9 Aktuell boligpolitikk Ny regjering ny boligpolitikk? Stortingsvalget i september 2013 resulterte i en borgerlig majoritet på Stortinget og en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet (Frp). Regjeringsdannelsen baserer seg på en samarbeidsavtale med de to mellom- /sentrumspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er første gang Frp sitter i regjering, og partiets fremste statsråd er leder Siv Jensen som finansminister. Rent organisatorisk foretok den nye regjeringen et grep som de fleste aktører i boligsektoren hadde etterlyst over lang tid; nemlig å samle både plan- og bygningslov under ett og samme departement. Konkret innebar dette at Planavdelingen i tidligere Miljøverndepartementet ble flyttet over i det som etter regjeringsskiftet heter «Kommunal- og moderniseringsdepartementet» (KMD). Dette departementet ledes nå av Jan Tore Sanner fra Høyre og han er det nærmeste vi kommer en «boligminister» i Norge. I tillegg har KMD fått en statssekretær fra Fremskrittspartiet som har fått et hovedansvar for bolig- og bygningspolitikken (Per-Willy Amundsen). Spørsmålet NBBL og andre boligaktører stiller oss nå er: Hvordan vil den blå-blå boligpolitikken bli over tid? Blå-blått tilleggsbudsjett Den nye regjeringens tillegg til statsbudsjettforslaget (som de overtok fra den rød-grønne regjeringen) resulterte tradisjonen tro ikke i vesentlige endringer heller ikke på det boligpolitiske området. Det viktigste var en liten økning i sparebeløpet i BSU-ordningen (boligsparing for ungdom med skattefradrag), der sparebeløpet utløser en 20%-andel i redusert skatt, ble økt fra 20 til (max andel redusert skatt økes altså fra fire til fem tusen). For øvrig gikk regjeringen inn for en mindre - men varig og generell - økning av rentenivået i Husbanken (rentepåslag økt fra 0,5 til 1%). Boligpolitiske signaler fra statsministeren Det er ikke hverdagskost i Norge at statsministeren engasjerer seg i boligpolitikk, men bare tre dager etter at Erna Solberg tok over som landets statsminister, skrev hun en gjestekommentar på bygg.no der hun pekte på ulike boligpolitiske utfordringer og tiltak. Erna Solberg trakk bl.a. fram en stor befolkningsvekst, intern flytting i retning av tettstedene og at det bygges ca boliger for lite hvert år. Slikt blir det etterspørselsoverskudd og en betydelig prisstigning av, framholdt hun. - 9

10 I sin gjestekommentar listet Solberg opp tiltak som: Statlige investeringer i infrastruktur, som kan sette i gang nye store lokale og regionale boligprosjekter bedre rammevilkår for byggenæringen begrense og redusere bransjens kostnader til administrative rutiner (mål om å redusere byråkratikostnadene med 25%). Thor Eek i NBBL var raskt ute med en kommentar til statsministerens innlegg. Der ga han statsministeren ros for virkelighetsforståelsen, men etterlyste mer konkrete tiltak og gjennomføringskraft. Han trakk fram enkelte tiltak som de borgerlige partiene var enige om før valget, som: Bygge flere studentboliger Sørge for at Husbanken ikke går tom for utlånsmidler Ikke innskjerpe reglene for startlån Tilskudd til utprøving av trygghetsboligkonsept for eldre Reversere Finanstilsynets regler om 15% egenkapital ved boligkjøp. Dette var temaer som Erna Solberg ikke kommenterte i sitt innlegg. Her er Thor Eeks bloggkommentar til statsministerens innlegg: Skattefradrag for ENØK-investeringer? For boligsektoren knytter det seg for tiden stor spenning til den nye regjeringens bebudede ordning med skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i boliger. Både i samarbeidserklæringen mellom de fire borgerlige partiene, samt i selve regjeringserklæringen fra Høyre og Frp, slås det fast at partiene vil innføre en slik ordning. Et flertall på Stortinget ba dessuten før nyttår regjeringen etablere en fradragsordning senest i For NBBL har det vært spesielt viktig å få understreket viktigheten av at også de investeringer som foretas av borettslag (og sameier) blir omfattet av en eventuelt ny skattemessig fradragsordning. Mot slutten av 2013 innledet derfor NBBL et samarbeid med fem andre boligog miljøorganisasjoner med det formål å utarbeide et konkret og detaljert forslag til regjeringen om hvordan en skattefradragsordning for boligrelaterte enøk-investeringer kan utformes. Etter en god del drøftinger ble et omforent forslag overlevert regjeringen i februar Mer om forslaget: Foreslar-skattefradragsordning-for-enk-tiltak - 10

11 Egenkapitalkravet ved boligkjøp En problematikk som det har vært mye støy rundt både før og etter regjeringsskiftet - er de økte kravene til egenkapital (opp fra 10 til 15%), som Finanstilsynet innførte ved inngangen til I opposisjon var de borgerlige partiene skeptiske til denne økningen, og nokså klare på at de ønsket å reversere dette kravet. Tydeligst var uten tvil Fremskrittspartiet, som var helt konkrete på at de ønsket å gå tilbake til et 10%-krav. Nå i posisjon har denne saken først og fremst havnet på finansminister Siv Jensens bord, og nå har tonen blitt adskillig mykere. Riktignok var Siv Jensen raskt ute med å sende et brev til Finanstilsynet om saken, men ønsket om å redusere kravet ned til 10 % ble ikke lenger tydelig formulert. Svaret fra Finanstilsynet var på sin side helt tydelig i sin avvisning av å redusere 15%- kravet. Samtidig understreket Finanstilsynet at bankene rent faktisk praktiserte kravet med betydelig fleksibilitet. Siv Jensens reaksjon på brevet var først og fremst å ytterligere understreke viktigheten av en fleksibel praktisering; reversering av selve kravet er ikke lenger på dagsorden. Denne utviklingen i saken har NBBL lenge sett ville komme, og vi har derfor først og fremst lagt vekt på å fremme forslag som kan dempe de negative effektene av et egenkapitalkrav på 15 %. NBBL har publisert to saker om denne problematikken etter nyttår (før og etter svarbrevet til Finanstilsynet): Plan- og byggeprosesser Et annet tema som dagens regjeringspartier fokuserte mye på i opposisjon, var forenklings- og effektiveringstiltak i plan- og byggesaker. Dette er et tema som regjeringen definitivt har fulgt opp foreløpig mest i ord, men også i noen grad i handling. I midten av januar varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil i følge Sanner bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest. - 11

12 Siden forenklingene i særlig grad vil komme små leiligheter til gode - Vi vil med dette også gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet, sier Jan Tore Sanner. I første omgang er det særlig regler knyttet til tilgjengelighet som regjeringen vil redusere omfanget av, men det understrekes samtidig at dette er en del av en større pakke med forenklinger av plan- og byggesaker. NBBLs kommentar til Sanner plan: Applauderer-varsel-om-forenkling-av-plan-og-byggeregler I regjeringens forenklingspakke inngår ikke minst et arbeid på plansiden der målet er å få redusert antall innsigelser og at tidsbruken går ned, der det også vil vurderes (kortere) tidsfrister for ulike trinn i saksbehandlingen av reguleringsplaner. Sanner viderfører også et arbeid som ble startet av forrige regjering, der det understrekes at statlige innsiglesesinstanser må være mer tilbakeholdne med å fremme innsigelser til kommunale plansaker. I forlengelse av dette påpekes det at denne regjeringen vil vektlegge hensynet til lokaldemokratiet sterkere i tiden framover. Det har også vært enkelte tilfeller der departementet har avvist fylkesmannens innsigelser i konkrete kommunale plansaker og da til fordel for bolig- og utbyggerinteresser. Dette har tildels gått på bekostning av jordverninteresser, og har naturlig nok resultert i høylytte protester fra ulikt hold ikke minst fra Senterpartiet og landbruksorganisasjoner. I NBBL har vi derimot gitt applaus til de nye politiske signalene som vektlegger boliginteresser sterkere i arealkonflikter: Sanner-tar-grep - 12

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Nyckeltal för Norge juni 2014. Folkmängd 5 124 000 Förväntad BNP-utveckling 2,0 % Inflationstakt 2,3 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Nyckeltal för Norge juni 2013. Folkmängd 5 063 709 Förväntad BNP-utveckling 2,4 % Inflationstakt 1,4 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Nyckeltal för Norge november 2012 Förväntad BNP-utveckling 3,5 % Inflationstakt 0,9 % Arbetslöshet 3,1 % Bostadsbyggande prognos för

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Nyckeltal för Norge maj 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,7 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3,4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Nyckeltal för Norge 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3.4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Nyckeltal för Norge Folkmängd 5 156 451 Förväntad BNP-utveckling 1,5 % Inflationstakt 2,1 % Arbetslöshet 3,7 % Styrränta 1,25% Bolåneskuld/disponibel

Detaljer

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag NBBLs ÅRSRAPPORT 2013 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.2013 var 50 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse hadde 900 000

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Nøkkeltall for Norge Folketall 5 165 802 Forventet BNP-utvikling 1,5 % Inflasjonsstakt 2,1 % Arbetsledighetsrate 4,1 % Styringsrente 1,25% Gjeld/disponibel

Detaljer

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

Langt til Soria Moria i boligpolitikken

Langt til Soria Moria i boligpolitikken Langt til Soria Moria i boligpolitikken AV ADM.DIR. I NBBL, RALPH NORBERG Soria Moria er et glitrende eventyrslott i det fjerne. I Stoltenberg-regjeringens politiske plattform som omtales med samme navn,

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND

HUSEIERNES LANDSFORBUND HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator

Detaljer

SAMMANSTÄLLNING AV LANDRAPPORTER

SAMMANSTÄLLNING AV LANDRAPPORTER SAMMANSTÄLLNING AV LANDRAPPORTER vid NBOs årskonferens augusti 2012, Oslo Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO) är en ideell förening som grundades 1950. Syftet är att främja

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

TERTIALRAPPORTEN 2009/3

TERTIALRAPPORTEN 2009/3 TERTIALRAPPORTEN 2009/3 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering...3 1 Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Husbanken i et

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

De fleste bor romslig i eide boliger

De fleste bor romslig i eide boliger De fleste bor romslig i eide boliger De fleste av oss bor i dag i en bolig vi selv eier. Vi bor romslig, oftest i enebolig eller i småhus. Slik har det ikke alltid vært. Vi kan se tilbake på en historie

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer